Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tham số kết cấu đến các đặc trưng động lực học của hệ thống tên lửa kéo chuỗi lượng nổ mềm liên tục

Luận án tiến sĩ kỹ thuật. Mở đầu Chương 1: Tổng quan về động lực học của hệ thống tên lửa kéo chuỗi lượng nổ mềm liên tục Chương 2: Mô hình lý thuyết động lực học của hệ thống tên lửa kéo chuỗi khỗi lượng mềm liên tục Chương 3: Nghiên cứu thực nghiệm xác định các tham số đầu vào và các tham số động học và động lực học của hệ khi bắn Chương 4: Khảo sát ảnh hưởng của các tham số kết cấu chủ yếu đến đặc trưng động lực học của hệ thống tên lửa kéo chuỗi khối lượng mềm Kết luận Tài liệu tham khảo Các phụ lục

pdf144 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/08/2013 | Lượt xem: 1716 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tham số kết cấu đến các đặc trưng động lực học của hệ thống tên lửa kéo chuỗi lượng nổ mềm liên tục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
  €DWKẹF[ÊS[±TXDQK¯OềFrELđQG’QJFấDG‚\QHRVầL3(OR’LG‚\VÁ ÄG’QJ‡DWKẹFEÔFOŽQK†VDX 7 H H rHH &‘FJL‘WUãWKềFQJKL¯PYŽ‡†ÃQJFRQJ[ÊS[±WKHR ‡†ầFWKơKL¯Q WUƒQK°QK +°QK4XDQK¯OềFrELđQG’QJFấDG‚\QHRVầL3(rG‚\OR’L /R’LG‚\VÁ )PPWđWWDR %QJ.đWTXNâRWKẽPÂXG‚\3(VÁ /ềFNâR 677 N1 N1 N1 N1 N1 N1 0ÂX    0ÂX    0ÂX    &KLôX GŽL PÂX PP 7UXQJE°QK    '/PP    H    €DWKẹF[ÊS[±TXDQK¯OềFrELđQG’QJFấDG‚\QHRVầL3(OR’LG‚\VÁ ÄG’QJ‡DWKẹFEÔFOŽQK†VDX 7 H H rHH &‘FJL‘WUãWKềFQJKL¯PYŽ‡†ÃQJFRQJ[ÊS[±WKHR ‡†ầFWKơKL¯Q WUƒQK°QK +°QK4XDQK¯OềFrELđQG’QJFấDG‚\QHRVầL3(rG‚\OR’L /R’LG‚\VÁ )PPWđWWDR %QJ.đWTXNâRWKẽPÂXG‚\3(VÁ /ềFNâR 677 N1 N1 N1 N1 N1 N1 0ÂX    0ÂX    0ÂX    &KLôX GŽL PÂX PP 7UXQJE°QK    '/PP    H    €DWKẹF[ÊS[±TXDQK¯OềFrELđQG’QJFấDG‚\QHRVầL3(OR’LG‚\VÁ ÄG’QJ‡DWKẹFEÔFOŽQK†VDX 7 H H rHH &‘FJL‘WUãWKềFQJKL¯PYŽ‡†ÃQJFRQJ[ÊS[±WKHR ‡†ầFWKơKL¯Q WUƒQK°QK +°QK4XDQK¯OềFrELđQG’QJFấDG‚\QHRVầL3(rG‚\OR’L /R’LG‚\VÁ)PPWđWWDR‡àNâRJLàQV…E %QJ.đWTXNâRWKẽPÂXG‚\3(VÁ /ềFNâR 677 N1 N1 N1 N1 N1 N1 0ÂX    0ÂX    0ÂX    &KLôX GŽL PÂX PP 7UXQJE°QK    '/PP    H    €DWKẹF[ÊS[±TXDQK¯OềFrELđQG’QJFấDG‚\QHRVầL3(OR’LG‚\VÁ ÄG’QJ‡DWKẹFEÔFOŽQK†VDX 7 H H rHH &‘FJL‘WUãWKềFQJKL¯PYŽ‡†ÃQJFRQJ[ÊS[±WKHR ‡†ầFWKơKLƒQ WUƒQK°QK +°QK4XDQK¯OềFrELđQG’QJFấDG‚\QHRVầL3(rG‚\OR’L 7KẽQJKL¯PYºFKXÀLQ¿ %QJ.đWTXNâRWKẽPÂXYºFKXÀLQ¿ /ềFNâR 677 N1 N1 N1 N1 N1 0ÂX   0ÂX   0ÂX   &KLôX GŽL PÂX PP 7UXQJE°QK   '/PP   H   €DWKẹF[ÊS[±TXDQK¯OềFrELđQG’QJFấDYºFKXÀLQ¿ÄG’QJ‡DWKẹF EÔFOŽQK†VDX 7 H HH H &‘FJL‘WUãWKềFQJKL¯PYŽ‡†ÃQJFRQJ[ÊS[±WKHR ‡†ầFWKơKL¯Q WUƒQK°QK +°QK4XDQK¯OềFrELđQG’QJFấDYºFKXÀLQ¿ 7KÙFQJKLảP[˜FŽắQKF˜FWKDPVẩŽẫQJKÄFY•ŽẫQJOÙFKÄFFẹDKảWKẩQJ €ơ WLđQ KŽQK ‡R ‡’F F‘F WKDP VÁ ‡ÂQJ KẵF YŽ ‡ÂQJ OềF KẵF FấD K¯ WKÁQJ QK”PPÍF ‡ảFK ‡‘QK JL‘ WảQK ‡èQJ ‡—Q FấDP„ K°QK WR‘Q ‡†ầF [‚\ GềQJ‡àWLđQKŽQKF‘FWKẽQJKL¯PW¿QJKầSW’LWU†ÃQJE—QSKÁLEÂWƒQOẽDNâR FKXÀLO†ầQJQ¿PôPOLƒQWÍF +°QK+¯WKÁQJWƒQOẽDNâRFKXÀLO†ầQJQ¿PôP WULơQNKDLWUƒQWKềF‡ãD &‘FWK„QJVÁ‡ XYŽRFKXQJFấDF‘FSK‘WE—QQK†VDX ‡†ầFOÊ\WKHRF‘FNđW TXFấDF‘FPÍFYŽWŽLOL¯XWKLđWNđFấDYậNKả)09>@ /ềF‡Ă\‡ÂQJF…W QJ 3 1 .KÁLO†ầQJWKXÁFSKẳQJW QJ PWS NJ 7KÃLJLDQOŽPYL¯FFấD‡ÂQJF…W QJ WN V /ềF‡Ă\‡ÂQJF…W QJ 3 1 .KÁLO†ầQJWKXÁFSKẳQJW QJ PWS NJ 7KÃLJLDQOŽPYL¯FFấD‡ÂQJF…W QJ WN V .KÁLO†ầQJEDQ‡ XFấDWƒQOẽD PWO NJ &KLôXGŽLWƒQOẽD /7/ P .KRQJF‘FKWẻ‡X„LWƒQOẽD‡đQW‚PNKÁL /7. P &KLôXGŽL‡R’QF‘SWKâS OFDS P .KÁLO†ầQJWUƒQFKLôXGŽLFấDF‘SWKâS PFDS NJP .KÁLO†ầQJWUƒQFKLôXGŽLFấDFKXÀLQ¿ P NJP &‘FWK„QJVÁFáQO’LV㇆ầFQƒXNKLNKRV‘WWẻQJSK‘WE—QFÍWKơWURQJ‡ẳ ‡ÂFẹQJFKÁQJNâRFấDYºFKXÀLQ¿YŽF‘F‡R’QG‚\QHR‡†ầFOÊ\WẻNđWTX NâRF‘FPÂXG‚\PôP‡†ầFQƒXÄPÍF9L¯F[‘F‡ãQKK¯VÁFQQKặW FấDF‘F‡R’QG‚\PôPOŽW†…QJ‡ÁLNKẳNKQYŽÄ‡‚\FKèQJ‡†ầFOÊ\QK†OŽ F‘FK¯VÁSKẩKầSWễO¯YặL‡ÂFẹQJYŽNKÁLO†ầQJFấDF‘F‡R’QG‚\QŽ\1K† WDVăWKÊ\WURQJSK QNKRV‘WQKK†ÄQJFấDF‘FWKDPVÁNđWFÊX PÍF K¯VÁFQQKặW‡ẳQJYDLWUáWKẹ\đXVRYặL‡ÂFẹQJFKÁQJNâRYŽFKèQJNK„QJ J‚\UDF‘FVDLVÁOặQ7URQJF‘FSK†…QJ‘QWảQKWR‘QK¯VÁFQQKặWFấDYº FKXÀLQ¿‡†ầFOÊ\OŽ1VFấD‡R’QG‚\QHRPôPOŽ1VFấD‡R’QG‚\QHR FẹQJOŽ1V ‡R[˜FŽắQKF˜FWKDPVẩŽẫQJKÄF 0ÍF‡ảFK ;‘F‡ãQKPÂWVÁWKDPVÁFKX\ơQ‡ÂQJFấDWƒQOẽDNâRÄJLDL‡R’Q‡ X WẻNKLSK‘WKºD‡đQNKLWƒQOẽD‡àNâRYŽRFKXÀLQ¿ 4Xế‡’RFấDWƒQOẽDNâR 9ÔQWÁFFấDWƒQOẽDNâR *ẳFFKèFQJẳFFấDWƒQOẽDNâR 3K†…QJSK‘S‡R 6ẽGÍQJP‘\TXD\SKLPWÁF‡ÂFDR‡ơJKLO’LK°QKQKFKX\ơQ‡ÂQJFấD K¯WKÁQJ7UƒQF…VÄSK‚QWảFKK°QKQKWKX‡†ầF[‘F‡ãQKTXế‡’RYÔQWÁF FKX\ơQ‡ÂQJYŽJẳFFKèFQJẳFFấDWƒQOẽDNâR 3K†…QJWL¯Q‡R 0‘\TXD\SKLPWÁF‡ÂFDR&$05(&25' +°QK0‘\TXD\SKLPWÁF‡ÂFDR&DP5HFRUG 0‘\TXD\SKLPWÁF‡ÂFDR&DP5HFRUGFấDKàQJ2SWURQLV*PE+ r&ÂQJKRŽ/LƒQEDQJ€ẹFGẩQJ‡ơJKL O’L F‘FTX‘ WU°QK[\ UDQKDQKQK† FKX\ơQ‡ÂQJFấD‡’QWƒQOẽDF‘FYÍQ¿e 0‘\TXD\SKLP&DP5HFRUGFẳF‘FWảQKQQJNếWKXÔWF…EQQK†VDX &PELđQK°QKQK&026‡…QV—FKRŸFPŽX €ÂSK‚QJLLFDRQKÊW[SL[HO 'L¯Q WảFK KL¯X GÍQJ.ảFK FÅ SL[HO PP [ PPPP [ PP  *LDRGL¯Q*LJDELW(WKHUQHW 1JXắQe9e+] EÂFKX\ơQ‡¿L$&'&QJRŽL *L‘O—SWKÊXNảQK)PRXQW 1LNRQ &PRXQW 7UẵQJO†ầQJNJ .ảFKWK†ặF'ŽL[UÂQJ[FDRPP[PP[PP €LôXNL¯QP„LWU†ÃQJ1KL¯W‡Âe&‡ÂĂPW†…QJ‡ÁL €ÂSK‚QJLLFDRQKÊW[SL[HO 7ÁF‡ÂTXD\OặQQKÊWNKXQJK°QKJL‚\ 6…‡ắWKẽQJKL¯P 0‘\TXD\SKLPWÁF‡ÂFDRGẩQJ‡ơ‡RTXế‡’RFấD WƒQOẽDNâR‡†ầFEÁWUả QK†WUƒQK°QK +°QK6…‡ắEÁWUảP‘\TXD\SKLPWÁF‡ÂFDR 7KHRWảQKWR‘QV…E‡ơFẳWKơNKRV‘W‡†ầF‡R’QTXế‡’RFấDWƒQOẽD NâRWẻNKL WƒQOẽDOŽPYL¯FFKR‡đQNKLQẳNâR‡†ầFPÂWSK QFKXÀLQ¿OƒQ NKºLPŸW‡ÊW JLDL‡R’QQŽ\UÊWTXDQWUẵQJ WK°P‘\TXD\SKLEDRTX‘W‡†ầF PÂWNKRQJFẳEôUÂQJWÁLWKLơXOŽP'RYÔ\‡ơ‡PERFK—FFK—QNK QQJEDRTX‘WFấDP‘\P‘\TXD\‡à‡†ầF‡ŸWF‘FKJÁFE¯SKẳQJPÂWNKRQJ ȋ Ȋ ȅ P &ÂWWLƒX P P OŽP QK†YÔ\QẳVăEDRTX‘W‡†ầFPÂWNKRQJUÂQJOŽP 9ặLJẳFPÄ FấDP‘\TXD\OŽWK°‡ơEDRTX‘W‡†ầFNKRQJUÂQJQK†WUƒQP‘\F Q‡ŸW F‘FK‡†ÃQJW‚PPÂWNKRQJF‘FKOŽP 9L¯F[‘F‡ãQKYãWUả WUả‡ŸWP‘\ TXD\WUƒQ WKềF‡ãD‡†ầFWKềFKL¯QE”QJK¯WKÁQJFẵFWLƒXP‘\TXDQWU—FYŽ P‘\‡R[DOD]H 0‘\TXD\SKLP‡†ầF‡ŸWÄFKđ‡ÂK°QKJL‚\&‘FQKWKX‡†ầFFẳ ‡ÂSK‚QJLLOŽ[SL[HOV +°QK+¯WKÁQJFẵFWLƒX‡ơ[‘F‡ãQKYãWUả‡ŸWP‘\TXD\ ;ẽOệNđWTX‡R €ơFẳ WKơ WKX‡†ầFTXế‡’RFấD WƒQ OẽDNâR Wẻ F‘FQKGRP‘\TXD\ SKLPWÁF‡ÂFDRJKL‡†ầFWK°F QSKL[ẽOệF‘FQKQŽ\9L¯F[ẽOệQK‡ơ [‘F‡ãQKWR’‡ÂFấDWƒQOẽDWKHRWKÃLJLDQ‡†ầFWKềFKL¯QQKÃVềWUầJLèSFấD SK QPôP&DP&RQWURO9‡ắQJEÂWKHRWKLđWEã +°QK*LDRGL¯QFấDSK QPôPWKXWKÔSYŽ[ẽ OệQK&DP&RQWURO9 3K QPôPQŽ\FKRSKâS‡ẵFWẻQJQK‡àO†X[‘F‡ãQKWR’‡Â [ \WKHR SL[HO FấDPÂW‡LơPWUƒQQKWKHRK¯WR’‡ÂFấDNKXQJK°QK +°QK7ẵD‡ÂNKXQJK°QKYŽV…‡ắ[‘F‡ãQKWẵD‡ÂWƒQOẽDNâR  < ; 2 \ [ \ [[ \ \ ;; < < [ €ơ[‘F‡ãQKWẵD‡ÂFấDPÂW‡LơPWUƒQQKWU†ặFKđWWD[‘F‡ãQKWẵD‡Â [\ FấDJÁFK¯WR’‡Â2;<YặLJÁF2WUẩQJYặLJÁFFấDE¯SKẳQJWURQJ K¯WẵD‡ÂNKXQJK°QK6DX‡ẳO QO†ầWPÄF‘FQK‡àO†XYŽ[‘F‡ãQKWẵD‡Â FấD‡LơPF Q[‘F‡ãQKWURQJK¯WẵD‡ÂNKXQJK°QK€ơFKX\ơQVDQJK¯WẵD‡Â 2;<WK°F QWKềFKL¯QSKâSELđQ‡¿LWR’‡ÂVDX‡‚\  ; [[ < \ \ ư đ ¯ €ơFKX\ơQWẵD‡ÂWẻ‡…QYãSL[HOVDQJ‡…QYãPâWWDF QWKềFKL¯QYL¯F ‡RYŽ[‘F‡ãQKWễO¯FKX\ơQ‡¿L7KHRV…‡ắEÁWUảF‘FFẵFWLƒX‡ŸWF‘FKQKDX P9Ô\WD[‘F‡ãQKNKRQJF‘FKQŽ\WURQJK¯WẵD‡ÂNKXQJK°QKWKHR‡…Q YãSL[HOYŽVDX‡ẳ[‘F‡ãQKK¯VÁFKX\ơQ‡¿LWKHRF„QJWKẹF +6 Q  YặLQOŽNKRQJF‘FK‡R‡†ầFWảQKE”QJSL[HO €ơ[‘F‡ãQKWẵD‡ÂYŽW†WKđFấDWƒQOẽDNâRWK°W’LWẻQJWKÃL‡LơPWD[‘F ‡ãQKWR’‡ÂFấD‡LơP‡ XYŽ‡LơPFXÁLFấDWƒQOẽD6DX‡ẳ[‘F‡ãQKWẵD‡ÂFấD W‚PNKÁLWƒQOẽDYŽJẳFFKèFQJẳFFấDWƒQOẽDWKHRF‘FF„QJWKẹFVDX‡‚\ 7. 7. 7. 7. < <DUFWDQ ; ; ; ; / FRV < < / VLQ    T T T ư Đ ã ° ă áâ ạ°° đ ° ° ° ¯ YặL/7.OŽNKRQJF‘FKWẻ‡X„LWƒQOẽD‡đQW‚PNKÁLFấDQẳ .KL‡à[‘F‡ãQK‡†ầFTXế‡’RFấDWƒQOẽDNâRWDFẳWKơ[‘F‡ãQK‡†ầF YÔQWÁFFấDQẳE”QJF‘FKOÊ\YLSK‚QWKHRWKÃLJLDQWẵD‡ÂFấDWƒQOẽD L L L 7. 7. ; L L L 7. 7. < ; < ; ;9 W < <9 W 9 9 9   ' '  ư ° ° ° đ ° ° ° ¯  €àWLđQKŽQKTXD\SKLPYŽJKL O’LK°QKQKJLDL‡R’Q‡ XFấDSK‘W E—Q &‘F JL‘ WUã WKềF QJKL¯P VDX ‡ẳ ‡†ầF [ẽ Oệ E”QJ SK†…QJ SK‘S E°QK SK†…QJWÁLWKLơX‡ơ‡†DUD‡†ầF‡†ÃQJJL‘WUãWUXQJE°QKWKềFQJKL¯P6DX‡‚\ OŽF‘FVÁOL¯XYôTXế‡’RED\YÔQWÁFED\YŽJẳFFKèFQJẳFFấDWƒQOẽDNâRÄ JLDL ‡R’Q‡ X FấDTXế‡’R‡R‡†ầFE”QJ WKềFQJKL¯PYŽ‡†ầF WảQK WR‘Q Oệ WKX\đW&‘FJL‘WUãWKềFQJKL¯P‡†ầFOÊ\YặLE†ặFWKÃLJLDQOŽJL‚\ 3K‘W*ẳFSKẳQJ +°QK4Xế‡’RYŽYÔQWÁFFKX\ơQ‡ÂQJFấDWƒQOẽDNâR +°QK*ẳFFKèFQJẳFFấDWƒQOẽDNâR 3K‘W*ẳFSKẳQJ +°QK4Xế‡’RYŽYÔQWÁFFKX\ơQ‡ÂQJFấDWƒQOẽDNâR +°QK*ẳFFKèFQJẳFFấDWƒQOẽDNâR 3K‘W*ẳFSKẳQJ +°QK4Xế‡’RYŽYÔQWÁFFấDWƒQOẽDNâR +°QK*ẳFFKèFQJẳFFấDWƒQOẽDNâR %QJ*ẳFFKèFQJẳFYŽYÔQWÁFFấDWƒQOẽDNâRNKLNâRYŽRFKXÀLQ¿ *ẳFFKèFQJẳF‡Â 9ÔQWÁFPV 3K‘WE—Q 7KềF QJKL¯P 7ảQK WR‘Q 6DLVÁ 7KềF QJKL¯P 7ảQK WR‘Q 6DLVÁ 3K‘W    3K‘W    3K‘W    1KÔQ[âW 9ôTXế‡’RED\FấDWƒQOẽDNâRÄJLDL‡R’Q‡ XWURQJFSK‘WE—Q ‡ôX Fẳ Về W†…QJ ‡ắQJ OặQ JLéD WảQK WR‘Q Oệ WKX\đW YŽ WKềF QJKL¯P€†ÃQJ FRQJTXế‡’RE‘PNK‘V‘WF‘FVÁOL¯XWKềFQJKL¯P 9ôYÔQWÁFFKX\ơQ‡ÂQJFấDWƒQOẽDNâR.đWTXWảQKWR‘Q‡àSKQ QK‡èQJ‡ŸF‡LơPELđQWKLƒQYÔQWÁFWURQJJLDL‡R’QQŽ\€ÁLYặLJL‘WUãYÔQ WÁFOặQQKÊW‡’W‡†ầFNKLWƒQOẽDNâRYŽRFKXÀLQ¿WK°VDLVÁOặQQKÊWJLéDWảQK WR‘QOệWKX\đWYŽWKềFQJKL¯P‡R‡†ầFOŽ[ÊS[± 9ôJẳFFKèFQJẳFFấDWƒQOẽDNâR.đWTXJLéDWảQKWR‘QOệWKX\đWYŽ WKềFQJKL¯POŽSKẩKầSYôPŸW‡ÂOặQFậQJQK†SKDFấDJẳFFKèFQJẳF€ÁL YặLJL‘WUãJẳFFKèFQJẳFW’LWKÃL‡LơPWƒQOẽDNâRYŽRFKXÀLQ¿WK°VDLVÁOặQ QKÊWJLéDWảQKWR‘QOệWKX\đWYŽWKềFQJKL¯P‡R‡†ầFOŽ[ÊS[±5LƒQJÄ JLDL‡R’QWẻNKLWƒQOẽDUÃLE¯‡đQNKLE—W‡ XNâRYŽRFKXÀLWK°NđWTXWảQK WR‘QOệWKX\đWYŽNđWTXWKềFQJKL¯PFáQFẳVDLNK‘FNK‘QKLôXÄSK†…QJ‘Q SKẳQJYŽ6ềVDLNK‘FQŽ\FẳWKơOŽGRFK†DWảQK‡đQ‡ÂFẹQJFKÁQJ XÁQFấDF‘SWKâSWUXQJJLDQYŽVềVDLNK‘FYôF‘FKEÁWUảF‘SWKâSWUƒQWKềFWđ JLéDF‘FSK‘WE—Q ‡R[˜FŽắQKOÙFFˆQJG‰\QHR 0ÍF‡ảFK €R[‘F‡ãQKOềFFQJG‚\QHROềFFQJOặQQKÊWWKÃL‡LơPE—W‡ XNâR JLàQG‚\QHRYŽWKÃLJLDQ‡’WOềFFQJOặQQKÊW 3K†…QJWL¯Q‡R +¯WKÁQJ‡R‡DQQJ ‡àJLặLWKL¯XÄPÍF &PELđQ‡ROềF'/ &PELđQ‡ROềFFQJG‚\QHR'/GRSKáQJ7KảQJKL¯P€ÂQJOềFr 9L¯Q.+&146FKđW’RYặLF‘FWảQKQQJNếWKXÔWFKảQKVDX‡‚\ *LặLK’Q‡R rN1 7 QVÁOŽPYL¯F +] €ÂQK’\ P99 €ÂFKảQK[‘F €ÂTX‘WL .ảFKWK†ặF [ ‡†ầFFKđW’RWUáQ .KÁLO†ầQJ JDP €LôXNL¯QFKãXYD‡ÔS J &PELđQVDXNKL‡†ầFFKđW’RYŽKL¯XFK±QK¿Q‡ãQK‡à‡†ầFNLơP‡ãQKW’L 7UXQJW‚P€RO†ÃQJ9L¯W1DP QD\OŽ9L¯Q€RO†ÃQJ9L¯W1DP YặLVDLVÁ FKR SKâS QKº K…Q FÍ WKơ QK† WURQJ F‘F FKẹQJ QKÔQ KL¯X FKXĂQ VÁ 9&19&1 &‘S‡RFKX\ƒQGÍQJ &‘S‡RFKX\ƒQGÍQJGẩQJ‡ơ WUX\ôQWảQKL¯XWẻFPELđQ‡RYô WUXQJ W‚P‡R YặLNKRQJ F‘FKPâWPŽNK„QJEã VX\JLP WảQKL¯X WUƒQ‡†ÃQJ WUX\ôQ 7ảQKQQJNếWKXÔWFKảQKOằLEẵFNLPFKÁQJQKLưXWUÄNK‘QJWKÊS GŽLPâWYŽNKÁLO†ầQJOŽNJ 6…‡ắWKẽQJKL¯P 9L¯FWKẽQJKL¯P‡R[‘F‡ãQKOềFFQJG‚\QHRWKHRWKÃLJLDQ‡†ầFEÁ WUảQK†WUƒQK°QK +°QK6…‡ắ‡ROềFFQJG‚\QHR +°QK&PELđQ‡ROềFFQJG‚\QHRWUƒQWKềF‡ãD &PELđQ‡ROềFPÂW‡ X‡†ầFOLƒQNđWYặLG‚\QHR‡ XNLD‡†ầFQÁL YặL FẵF QHR JKLP FÁ ‡ãQK WUƒQPŸW ‡ÊW 7ảQ KL¯X Wẻ FP ELđQ ‡R OềF ‡†ầF WUX\ôQ‡đQWUXQJW‚P‡RE”QJF‘S‡RFKX\ƒQGÍQJ7LđS‡LơPWK†ÃQJ‡ẳQJFẳ PÂW‡ XOLƒQNđWYặLE¯SKẳQJYŽWƒQOẽD‡ XNLD‡†ầFOLƒQNđWYặLWUXQJW‚P 836 9$ 9 a+] WUXQJ WƒPˆR &PELđQ ‡ROềF '‚\QHR &ẵFQHR &‘S‡R 7LđS‡LơP WK†ÃQJ‡ẳQJ ‡R/¯QKQJ—WSK‘WUDNKL‡ÂQJF…‡†ầFNảFKKR’WYŽGãFKFKX\ơQNKºLYãWUả EDQ ‡ X YŽ K¯ WKÁQJ E—W ‡ X WảQK WKÃL JLDQ 7UXQJ W‚P‡R ‡†ầF FÊSQJXắQ WK„QJTXDE O†X‡L¯Q9$‡ơ‡PERYL¯F‡R‡†ầF OLƒQ WÍFNK„QJEã JL‘Q‡R’QWURQJWU†ÃQJKầSPÊWQJXắQFKảQK .đWTX‡R '†ặL‡‚\OŽF‘FNđWFấD[‘F‡ãQKOềFFQJG‚\QHRE”QJ‡RWKềFQJKL¯P YŽE”QJWảQKWR‘QOệWKX\đW 3K†…QJ‘Q*ẳFSKẳQJ‡ÂG‚\QHRE”QJYÔWOL¯X33GŽLP FKLôXGŽLFKXÀLQ¿P P„‡XQPÀLP„‡XQGŽLP .KLWKềFKL¯QWKềFQJKL¯PQŽ\ SK†…QJ‘QYŽSK†…QJ‘Q FK†D‡ŸW‡†ầF FKđ‡ÂWảQKWKÃLJLDQGR‡ẳNK„QJ[‘F‡ãQK‡†ầFWKÃLJLDQE—W‡ XQHRKàP FậQJQK†WKÃLJLDQ‡’WOềFFQJOặQQKÊW'†ặL‡‚\FK±WU°QKEŽ\F‘FELơX‡ắ OềFFQJ‡R‡†ầFYŽOềFFQJWảQKWR‘QG†ặLF‘FELơX‡ắULƒQJUă N1        +°QK%LơX‡ắ‡ROềFFQJrSK†…QJ‘Q +°QK%LơX‡ắOềFFQJWảQKWR‘QrSK†…QJ‘Q 3K†…QJ‘Q*ẳFSKẳQJ‡ÂG‚\QHRE”QJYÔWOL¯X33GŽLP FKLôXGŽLFKXÀLQ¿P P„‡XQPÀLP„‡XQGŽLP N1        +°QK%LơX‡ắ‡ROềFFQJrSK†…QJ‘Q +°QK%LơX‡ắOềFFQJWảQKWR‘QrSK†…QJ‘Q 1KÔQ[âW 7ẻF‘FELơX‡ắ OềFFQJG‚\QHR‡R‡†ầFE”QJ WKềFQJKL¯PYŽ WảQK WR‘QOệ WKX\đWFKRSK†…QJ‘QYŽSK†…QJ‘QWDQKÔQWKÊ\ €ŸFWảQK‡†ÃQJFRQJNK‘W†…QJ‡ắQJ 7KÃLJLDQWẻNKLE—W‡ XQHR‡đQNKL‡’WOềFFQJOặQQKÊWOŽW†…QJ ‡†…QJ WảQKWR‘QOệWKX\đWFKRSK†…QJ‘QYŽO QO†ầWOŽVYŽ VNđWTXWKềFQJKL¯PW†…QJẹQJOŽVYŽV  *L‘WUãOềFFQJOặQQKÊW‡’W‡†ầFVDLNK‘FJLéDWảQKWR‘QOệWKX\đW YŽWKềFQJKL¯P‡R‡†ầFW†…QJẹQJOŽYŽFKRSK†…QJ ‘Q 3K†…QJ‘Q*ẳFSKẳQJ‡ÂG‚\QHRJắPKDL‡R’QG‚\3(OR’L GŽLPYŽG‚\33GŽLPFKLôXGŽLFKXÀLQ¿P P„‡XQPÀLP„ ‡XQGŽLP +°QK%LơX‡ắOềFFQJG‚\QHRrSK†…QJ‘Q 3K†…QJ‘Q*ẳFSKẳQJ‡ÂG‚\QHRJắPKDL‡R’QG‚\3(OR’L GŽLPYŽG‚\33GŽLPFKLôXGŽLFKXÀLQ¿P P„‡XQPÀLP„ ‡XQGŽLP +°QK%LơX‡ắOềFFQJG‚\QHRrSK†…QJ‘Q 3K†…QJ‘Q*ẳFSKẳQJ‡ÂG‚\QHRJắPKDL‡R’QG‚\3(OR’L GŽLPYŽG‚\33GŽLPFKLôXGŽLFKXÀLQ¿P P„‡XQPÀLP„ ‡XQGŽLP +°QK%LơX‡ắOềFFQJG‚\QHRrSK†…QJ‘Q 3K†…QJ‘Q*ẳFSKẳQJ‡ÂG‚\QHR3(OR’LGŽLPFKLôX GŽLFKXÀLQ¿P P„‡XQPÀLP„‡XQGŽLP +°QK%LơX‡ắOềFFQJG‚\QHRrSK†…QJ‘Q %QJ7¿QJKầSNđWTX‡RYŽWảQKWR‘QOềFFQJG‚\QHR 7KÃLJLDQE—W‡ XNâR JLàQG‚\QHRV 7KÃLJLDQOềFFQJ‡’W JL‘WUãOặQQKÊWV /ềFFQJOặQQKÊW1 7KềF QJKL¯P 7ảQK WR‘Q 6DLVÁ 7KềF QJKL¯P 7ảQK WR‘Q 6DLVÁ 7KềF QJKL¯P 7ảQK WR‘Q 6DLVÁ 3$     3$     3$     3$     3$     3$     1KôQ[°W 7ẻF‘FNđWTXWUƒQ‡‚\WDFẳQKÔQ[âWVDX /ềFFQJG‚\QHR‡†ầFWảQKWR‘QE”QJOệWKX\đWWºUDNK‘SKẩKầSYặL F‘F JL‘ WUã ‡R ‡†ầF E”QJ WKềF QJKL¯P ‡ŸFEL¯W OŽ ‡ŸF WảQK FấD ELơX ‡ắ OềF FQJWKÃLJLDQE—W‡ XQHRKàPYŽWKÃLJLDQOềFFQJ‡’WJL‘WUãOặQQKÊW€LôX QŽ\FKẹQJWºP„K°QKOệWKX\đW‡àSKQQKWÁWF‘FTX‘WU°QKF…Oệ[XÊWKL¯Q WURQJG‚\PôPWURQJTX‘WU°QKFRJLàQFậQJFẳQJKàDOŽ‡àSKQ‘QKV‘WWKềF WđTX‘WU°QKQHRKàPFấDK¯WKÁQJWURQJTX‘WU°QKQHRKàP€ÁLYặLJL‘WUãFấD OềFFQJG‚\QHRYôF…EQFKƒQKO¯FKJLéDJL‘WUã WảQKWR‘QYŽJL‘WUã‡ROŽ NK„QJQKLôXPŸFGẩYÂQFáQWQP‘W6ềWQP‘WQŽ\FẳWKơ‡†ầFOệJLLEÄL ‡ŸFWảQKSKẹFW’SFấDG‚\QHRWURQJ‡ẳPÂWVÁ\đXWÁYÂQFK†D‡†ầFWảQK‡đQ QK†ELđQG’QJG†‡ŸF WảQKK\VWHUHVLV%ƒQ F’QK‡ẳ F‘F\đX WÁQJÂXQKLƒQ QK†JLẳFậQJFẳQKK†ÄQJ‡‘QJNơ‡đQF‘FE—QWKềFWđ ‡R[˜FŽắQKWĐPEžQ 9L¯F ‡R[‘F‡ãQK W PE—Q‡†ầF WKềFKL¯Q WUƒQ WU†ÃQJE—QQKà Về WUầ JLèSFấDO†ặLWẵD‡ÂGềQJV–QWUƒQWUÔQ‡ãDYŽWK†ặFPâWGŽLFậQJQK†WK†ặF‡R [DOD]H.đWTX‡R[‘F‡ãQKW PE—QFậQJQK†JL‘WU㇆ầFWảQKWR‘QE”QJOệ WKX\đW‡†ầFWKơKL¯QWUƒQEQJ %QJ7¿QJKầSNđWTX‡RW PE—Q 7 PE—QP 7KềFQJKL¯P 7ảQKWR‘Q 6DLVÁ   3K†…QJ‘Q P„‡XQ    3K†…QJ‘Q P„‡XQ   3K†…QJ‘Q P„‡XQ   7ẻNđWTX‡R[‘F‡ãQKW PE—QFấDWƒQOẽDNâRWD WKÊ\U”QJW PE—Q ‡†ầF[‘F‡ãQKWẻWảQKWR‘QOệWKX\đWYŽW PE—QWKềFWđOŽNK‘SKẩKầSVDLVÁ OặQQKÊWJLéDJL‘WUãWảQKWR‘QOệWKX\đWYŽE—QWKềFWđOŽ .àWOXôQFKŒQJ /XÔQ‘Q‡àVẽGÍQJF‘FSK†…QJSK‘S‡RFậQJQK†F‘FSK†…QJWL¯Q‡R KL¯Q‡’LWLQFÔ\SK†…QJSK‘S[ẽOệNđWTX‡RSKẩKầS &‘FNđWTXWKềFQJKL¯PVDLNK‘FNK„QJQKLôXVRYặLNđWTXWảQKWR‘Q OệWKX\đWFYôPŸW‡ãQKWảQKFậQJQK†‡ãQKO†ầQJ 9ôW PED\FấDWƒQOẽDVềVDLNK‘FNK„QJTX‘ 9ôYÔQWÁFNKLWƒQOẽDE—W‡ XNâRYŽRFKXÀLQ¿VềVDLNK‘FNK„QJ TX‘ 4X\OXÔWELđQWKLƒQYÔQWÁFJLéDWảQKWR‘QOệWKX\đWYŽWKềFQJKL¯P KRŽQWRŽQW†…QJ‡ắQJ 4X\OXÔWELđQWKLđQJẳFFKèFQJẳFFấDWƒQOẽDJLéDWảQKWR‘QOệWKX\đW YŽ WKềFQJKL¯PKRŽQWRŽQW†…QJ‡ắQJQJR’LWUẻJLDL‡R’QWẻNKLSKẳQJ‡đQ NKLWƒQOẽDNâRYŽRFKXÀLQ¿YÂQFáQVDLNK‘FNK‘OặQ 9ôWKÃLJLDQWẻNKLSKẳQJ‡đQNKLE—W‡ XNâRJLàQG‚\QHRVDLNK‘F JLéDWảQKWR‘QOệWKX\đWYŽWKềFQJKL¯PNK„QJY†ầWTX‘ 9ôWKÃLJLDQWẻNKLSKẳQJ‡đQNKL‡’WOềFFQJOặQQKÊWVDLNK‘FJLéD WảQKWR‘QOệWKX\đWYŽWKềFQJKL¯PNK„QJY†ầWTX‘ €ŸF WảQK FấD F‘F ELơX ‡ắ OềF FQJ G‚\ QHR JLéD WảQK WR‘Q YŽ WKềF QJKL¯POŽW†…QJ‡ắQJ 1K†YÔ\P„K°QKOệWKX\đW‡à‡†ầF[‚\GềQJOŽ‡èQJ‡—QYŽFẳWKơVẽ GÍQJP„K°QKQŽ\‡ơNKRV‘WQKK†ÄQJFấDF‘F‡LôXNL¯QSKẳQJ‡đQF‘F‡ŸF WU†QJ‡ÂQJOềFKẵFFấDK¯WKÁQJ &KŒQJ,9 .K‰RV‹W‰QKK‡±QJFảDP¯WVđWKDPVđNŸWF•X ˆŸQˆ‘FWU‡QJˆ¯QJOắFKêFFảDK WKđQJW„QOằD NšRFKXưLO‡´QJQơPœP ‡ƯWYêQŽ² &K†…QJ‡à[‚\GềQJP„K°QKOệWKX\đWYô‡ÂQJOềFKẵFED\FấDK¯ WKÁQJWƒQOẽDNâRFKXÀLO†ầQJQ¿PôP‡à[‚\GềQJSK†…QJSK‘SYŽOÔSWU°QK ‡ơJLLFKRP„K°QKQŽ\&‘FNđWTXWKềFQJKL¯P‡†ầFQƒXWURQJFK†…QJ ‡àNK•QJ‡ãQK WảQK‡èQJ‡—QFấDP„K°QK Oệ WKX\đWQŽ\€ơ OŽPF…VÄ FKR YL¯FWKLđWNđFKđW’RF‘FSKÁLEÂYậNKảFẳFÊXWUèFW†…QJWềQK†WUƒQF QWLđQ KŽQKNKRV‘WQKK†ÄQJFấDPÂWVÁ‡LôXNL¯QSKẳQJ‡ÁLYặLF‘F‡ŸF WU†QJ ‡ÂQJOềFKẵFFấDK¯WKÁQJWẻ‡ẳ‡ô[XÊWF‘F‡ãQKK†ặQJFÍWKơFKRTX‘WU°QK WKLđWNđK¯WKÁQJ 'R‡ŸF‡LơPFấDP„K°QKWảQKWR‘QNK‘SKẹFW’SVÁO†ầQJF‘FSK QWẽ WẹFOŽVÁO†ầQJF‘FSK†…QJWU°QKF QJLLOặQF‘FWK„QJVÁFẳW‘F‡ÂQJTXDO’L OÂQQKDXQƒQ‡áLKºLPÂWNKÁLO†ầQJWảQKWR‘QUÊWOặQ7X\QKLƒQ‡ơE†ặF‡ X ‡‘QKJL‘‡†ầFPẹF‡ÂQKK†ÄQJFấDF‘F‡LôXNL¯QSKẳQJ‡đQF‘F‡ŸFWU†QJ ‡ÂQJOềFKẵFFấDK¯‡ơOŽP‡ãQKK†ặQJFKRYL¯FWKLđWNđWDVăFKẵQSK†…QJ SK‘SNKRV‘WQKK†ÄQJ‡ÂFOÔSFấDWẻQJWKDPVÁ &‘FWKDPVÁF…EQFấDK¯‡ơNKRV‘WV㇆ầFOÊ\QK†ÄSK Q&‘F WKDPVÁFÍWKơ‡†ầFNKRV‘WV㇆ầFQƒXW’LWẻQJPÍF .K–RV˜W–QKKậQJFẹDF˜FWKDPVẩNàWFêXFKẹ\àXŽàQŽƯFWUQJ ŽẫQJOÙFKÄFFẹDKảWKẩQJWŠQOệDN°RFKXầLOẻQJQặP²P 7UƒQF…VÄSK QPôPP„SKºQJK¯WKÁQJ‡†ầF[‚\GềQJWLđQKŽQKNKR V‘WQKK†ÄQJFấDPÂWVÁWKDPVÁNđWFÊXFKấ\đX‡đQ‡ŸFWU†QJ‡ÂQJOềFKẵF FấDK¯WKÁQJWẻ‡ẳ‡†DUDF‘FQKÔQ[âWNKX\đQF‘RFKRTX‘WU°QKWKLđWNđFKđ W’RFậQJQK†VẽGÍQJYậNKảFẳG’QJWƒQOẽDNâRFKXÀLO†ầQJQ¿PôPOLƒQWÍF &‘FWKDPVÁ‡†ầFNKRV‘WEDRJắP QKK†ÄQJFấDFKđ‡ÂOềF‡Ă\  QKK†ÄQJFấDPÔW‡ÂNKÁLO†ầQJWKHRFKLôXGŽLFấDFKXÀLNKÁLO†ầQJPôP QKK†ÄQJFấDFKLôXGŽLF‘SWKâSWUXQJJLDQ QKK†ÄQJFấD‡ÂFẹQJFKÁQJNâRFấDG‚\QHR QKK†ÄQJFấDK¯VÁFQQKặW QKK†ÄQJFấDGẩKàP QKK†ÄQJFấDFKLôXGŽLG‚\QHR ‰QKKậQJFẹDFKàŽẫOÙFŽă\ 0ÂW WURQJQKéQJ ‡ŸF WU†QJ TXDQ WUẵQJ FấD ‡ÂQJ F… WƒQ OẽD F Q SKL TXDQW‚P‡ẳOŽ[XQJO†ầQJWRŽQSK QFấDQẳ NW WS, 3GW ³ 1ẳ‡ŸFWU†QJFKRNK QQJVLQKF„QJFấD‡ÂQJF…9Ô\YặL[XQJO†ầQJWRŽQSK QQK†QKDXWK°FKđ ‡ÂOềF‡Ă\VăQKK†ÄQJWKđQŽR‡đQ‡ŸFWU†QJ‡ÂQJOềFKẵFFấDK¯WKÁQJ"7D VăNKRV‘WQKK†ÄQJQŽ\YặLF‘FSK†…QJ‘QOềF‡Ă\FấDW QJQK†VDX %QJ&‘FSK†…QJ‘QOềF‡Ă\ 677 /ӵFÿҭ\ 1 7KӡLJLDQOjP YLӋFV ;XQJOѭӧQJ WRjQSKҫQ1V          .đWTXNKRV‘W‡†ầFWKơKL¯QWURQJEQJYŽF‘FK°QK %QJ6ềSKÍWKXÂFFấDF‘FWKDPVÁK¯WKÁQJYŽRFKđ‡ÂOềF‡Ă\ 677 /ӵFÿҭ\ 1 /ӵFFăQJGk\ QHROӟQQKҩW 1 /ӵFFăQJFiS WKpSOӟQQKҩW 1 7ҫPED\FӫD WrQOӱDNpR P                D E +°QK6ềSKÍWKXÂFFấDOềFFQJG‚\QHRYŽF‘SWKâS D YŽW PED\ FấD‡ÂQJF…NâR E YŽRFKđ‡ÂOềF‡Ă\FấD‡ÂQJF…WƒQOẽDNâR 7DWKÊ\U”QJYặLFẩQJPÂW[XQJO†ầQJWRŽQSK QNKLWQJOềF‡Ă\ YŽ JLPWKÃLJLDQOŽPYL¯F WK°W PED\FấDWƒQOẽDNâRNK„QJFLWKL¯Q‡†ầFOŽ EDRQKLƒXQK†QJOềFFQJ[XÊWKL¯QWUƒQF‘SWKâSQÁLWƒQOẽDNâRYặLFKXÀLQ¿ WK°WQJOƒQ‡‘QJNơPÂWF‘FKWX\đQWảQK WURQJEQJOềFFQJÄSK†…QJ ‘Q 1 OặQK…QOềFFQJÄSK†…QJ‘Q 1 NKRQJ GRYÔQ WÁFFấDWƒQOẽDNâRNKLNâRYŽRFKXÀLQ¿WQJOƒQ 1K†YÔ\NKLWKLđWNđWƒQOẽDFKRK¯WKÁQJFẳFÊXWUèFNLơXQŽ\F QFÁ J—QJJLPOềF‡Ă\FấD‡ÂQJF…QK†QJWQJWKÃLJLDQFK‘\FấDQẳOƒQ‡ơJLP ẹQJOềF[XÊWKL¯QWUƒQG‚\PôP7URQJPÂWVÁWU†ÃQJKầSFáQFẳWKơWKLđWNđ WƒQOẽDNâRFẳOềF‡Ă\WQJG Q 7DNKRV‘WWLđSWU†ÃQJKầSNKL‡ÂQJF…WƒQOẽDFK±FẳPÂWW QJOềF‡Ă\ QK†QJFẳ[XQJO†ầQJWRŽQSK QE”QJ[XQJO†ầQJWRŽQSK QFấD‡ÂQJF…WƒQ OẽDNâRFẳKDLW QJOềF‡Ă\;XQJO†ầQJWRŽQSK QFấD‡ÂQJF…WƒQOẽDKDL W QJOềF‡Ă\‡à‡†ầFNKRV‘WOŽ ,WS 1V 1đX‡ÂQJF…FK±FẳPÂWW QJOềF‡Ă\YặLWKÃLJLDQOŽPYL¯FW†…QJ‡†…QJYặL WKÃLJLDQOŽPYL¯FFấDW QJFấD‡ÂQJF…WƒQOẽDNâR‡àNKRV‘WWẹFOŽV WK°NKL‡ẳOềF‡Ă\FấD‡ÂQJF…WƒQOẽD FẳW QJOềF‡Ă\VăOŽ 3 1 .đWTXNKRV‘W‡†ầFWKơKL¯QWUƒQEQJYŽF‘FK°QK %QJ&‘FWKDPVÁK¯WKÁQJNKLWƒQOẽDNâRFẳYŽW QJOềF‡Ă\ 77 &KӃÿӝ OӵFÿҭ\ 7KӡLJLDQ ED\FӫD WrQOӱD NpRV 7KӡLJLDQ EҳWÿҫX QHRKmP V 7KӡLJLDQ ÿҥWOӵFQHR KmPOӟQ QKҩWV /ӵF FăQJ Gk\QHR OӟQ QKҩW1 /ӵF FăQJ FiS WKpS1 7ҫPED\ FӫDWrQ OӱDNpR P 0ӝWWҫQJ    +DLWҫQJ    +°QK/ềFFQJWUƒQF‘SWKâSNKL‡ÂQJF…FẳPÂWW QJOềF‡Ă\ +°QK'’QJFấDK¯WKÁQJNKLED\YặL‡ÂQJF…FẳW QJOềF‡Ă\ 7DQKÔQWKÊ\U”QJ‡ÁLYặLWƒQOẽDNâRFK±FẳW QJOềF‡Ă\WK°VDXNKL ‡ÂQJF…QJẻQJOŽPYL¯FJLéDWƒQOẽDNâRYŽFKXÀLQ¿K XQK†NK„QJFẳW†…QJ W‘F OềFFQJWUƒQF‘SWKâSE”QJ 7UƒQK°QKWKơKL¯Q G’QJFấDK¯WKÁQJ NKLED\WDWKÊ\ G‚\F‘SWUXQJJLDQEãFKẩQO’L0ŸFGẩYÔ\GRFẳGẩKàPQƒQ FKXÀLQ¿YÂQ‡†ầFGX\WU°NK‘WK•QJ%QJFKRWKÊ\F‘FWKDPVÁK¯WKÁQJ NKLWƒQOẽDNâRFẳPÂWW QJOềF‡Ă\YŽKDLW QJOềF‡Ă\NK‘FQKDXNK„QJ‡‘QJ Nơ'R‡ẳQđX‡LôXNL¯QFKRSKâSWDYÂQFẳWKơVẽGÍQJ‡ÂQJF…FẳPÂWW QJ OềF‡Ă\YặL[XQJO†ầQJWRŽQSK QW†…QJ‡†…QJYặL[XQJO†ầQJWRŽQSK QFấD WƒQOẽDNâRFẳW QJOềF‡Ă\PŽYÂQ‡PER‡†ầFF‘FWKDPVÁK¯WKÁQJ\ƒX F X ‰QK KậQJ FẹDPôW Žẫ NKẩL OẻQJ WKHR FKL²X G•L FẹD FKXầL NKẩL OẻQJP²P %‚\ JLà WD NKR V‘W FKX\ơQ ‡ÂQJ FấD K¯ WKÁQJ YặL FKXÀL NKÁL O†ầQJ PôPFẳPÔW‡ÂNKÁL O†ầQJWKHRFKLôXGŽLNK‘FQKDX9ặLF‘F WK„QJVÁ‡ X YŽREDQ‡ XQK†WUƒQWDWKD\‡¿LPÔW‡ÂNKÁLO†ầQJWKHRFKLôXGŽLFấDFKXÀL PôP WKHR F‘F SK†…QJ ‘Q NK‘F QKDX QK†QJ ‡P ER W¿QJ NKÁL O†ầQJ FấD FKXÀL Q¿ PôP NJ YŽ W¿QJ FKLôX GŽL FấD FKXÀL PôP FÂQJ G‚\ QHR P OŽNK„QJ‡¿L %QJ&‘FSK†…QJ‘QPÔW‡ÂNKÁLO†ầQJWKHRFKLôXGŽLFấDFKXÀLPôP 677 0ÔW‡ÂNKÁL O†ầQJWKHRFKLôX GŽLFấDFKXÀL NJP &KLôXGŽL FKXÀLP &KLôXGŽL G‚\QHRP           &‘FNđWTXNKRV‘W‡†ầFWKơKL¯QWURQJEQJYŽK°QK %QJ6ềSKÍWKXÂFFấDF‘FWKDPVÁK¯WKÁQJ YŽRPÔW‡ÂNKÁLO†ầQJFấDFKXÀLPôP 677 0ұWÿӝNKӕL OѭӧQJFӫDFKXӛL QәNJP /ӵFFăQJGk\ QHROӟQQKҩW 1 /ӵFFăQJFiS WKpSOӟQQKҩW 1 7ҫPED\FӫD WrQOӱDNpR P             D E +°QK6ềSKÍWKXÂFFấDOềFFQJF‘SWKâS D YŽW PED\ FấDWƒQOẽDNâR E YŽRPÔW‡ÂNKÁLO†ầQJWKHRFKLôXGŽLFấDFKXÀLPôP 7DQKÔQWKÊ\U”QJYặLW¿QJNKÁLO†ầQJFấDFKXÀLPôPQK†QKDXQK†QJ NKLPÔW‡ÂNKÁLO†ầQJWKHRFKLôXGŽLPŽOặQWK°OềF0HVKHUVNL[XÊWKL¯QW’L WKÃL‡LơPWƒQOẽDNâRYŽRFKXÀLPôPWQJOƒQ K°QKD OềF0HVKHUVNLWễO¯ WKXÔQYặLPÔW‡ÂNKÁLO†ầQJWKHRFKLôXGŽL OŽPFKRYÔQWÁFFấD‡ÂQJF…JLP [XÁQJQKDQKFKẳQJ K°QK YŽ OŽPJLPJẳFQJKLƒQJTXế‡’R€LôXQŽ\ NKLđQFKRW PED\FấDWƒQOẽDJLP‡LPÂWF‘FKUằU¯W K°QKE .KLWQJ PÔW‡ÂFKXÀLPôPOƒQO Q SK†…QJ‘QVRYặLSK†…QJ‘Q WK°OềFFQJ [XÊWKL¯QWUƒQF‘SWKâSWQJ[ÊS[±YŽW PED\FấDWƒQOẽDNâRJLP‡L  +°QK9ÔQWÁFFấDWƒQOẽDNâR  +°QK/ềFFQJ[XÊWKL¯QWURQJ+°QK/ềFFQJ[XÊWKL¯QWURQJ F‘SWKâSÄSK†…QJ‘QF‘SWKâSÄSK†…QJ‘Q 1K† YÔ\ ‡ơ WQJ‡†ầF W PED\ YŽJLPF‘F ẹQJ OềF [XÊW KL¯Q WURQJ WURQJFKXÀLPôPWURQJ‡LôXNL¯QFKRSKâSNKLWKLđWNđNK„QJQƒQFKẵQPÔW ‡ÂNKÁLO†ầQJWKHRFKLôXGŽLFấDFKXÀLPôPTX‘OặQ ‰QKKậQJFẹDFKL²XG•LF˜SWK°SWUXQJJLDQ 7URQJK¯WKÁQJFẳ‡†DF‘SWKâSWUXQJJLDQYŽRQK”PPÍF‡ảFK‡Ă\[D FKXÀLQ¿NKºLOXắQJSKÍWFấD‡ÂQJF…WƒQOẽDYŽJLPVDLNK‘FYôSK†…QJJLéD WUÍFGẵF WƒQ OẽDYŽF‘S WKâSNKL WƒQ OẽDE—W‡ XNâRYŽRFKXÀLQ¿'‚\F‘S FŽQJGŽLWK°VềVDLNK‘FFŽQJQKºQK†QJNKL‡ẳYÔQWÁFFấDWƒQOẽDOèFNâRYŽR FKXÀL O’L OặQ K…Q 7D [HP [âW QK K†ÄQJ FấD FKLôX GŽL G‚\ F‘S WKHR F‘F SK†…QJ‘QQK†VDX 3K†…QJ‘QOFDS P 3K†…QJ‘QOFDS P 3K†…QJ‘QOFDS P 3K†…QJ‘QOFDS P 3K†…QJ‘QOFDS P 3K†…QJ‘QOFDS P 3K†…QJ‘QOFDS P 3K†…QJ‘QOFDS P &‘FNđWTXNKRV‘W‡†ầFWKơKL¯QWURQJEQJYŽF‘FK°QK %QJ6ềSKÍWKXÂFFấDF‘FWKDPVÁK¯WKÁQJ YŽRFKLôXGŽLF‘SWKâSWUXQJJLDQ 677 &KLӅXGjL FiSWKpS P /ӵFFăQJ Gk\QHROӟQ QKҩW1 /ӵFFăQJFiS WKpSOӟQ QKҩW1 9ұQWӕFNKL NpRYjRFKXӛL QәPV 7ҫPED\ FӫDWrQOӱD NpRP                         7DQKÔQWKÊ\U”QJNKLWQJFKLôXGŽLF‘SWKâSWK°YÔQWÁFFấDWƒQOẽDNKL NâRYŽRFKXÀLQ¿FậQJWQJOƒQ K°QK &KảQKY°YÔ\OềFJLÔWNKLWƒQOẽD NâR YŽR FKXÀL Q¿ FậQJ WQJ OƒQ 1 Ä SK†…QJ ‘Q VR YặL 1 Ä SK†…QJ‘QWẹFOŽWQJNKRQJK°QKD 7URQJNKL‡ẳW PED\FấD WƒQOẽDNâRNK„QJQKéQJNK„QJ‡†ầFFLWKL¯QPŽFáQJLP‡LPŸFGẩO†ầQJ JLPOŽNK„QJQKLôX[ÊS[± K°QKE  D E +°QK6ềSKÍWKXÂFFấDOềFFQJF‘SWKâS D YŽW PED\ FấDWƒQOẽDNâR E YŽRFKLôXGŽLF‘SWKâSWUXQJJLDQ +°QK6ềSKÍWKXÂFFấDYÔQWÁFFấDWƒQOẽDNâRNKL NâRYŽRFKXÀLQ¿YŽRFKLôXGŽLF‘SWKâS 1K†YÔ\YặLP„K°QKSKÁLWUảFấDK¯WKÁQJYậNKảW†…QJWềQK†P„K°QK ‡àP„WÄWUƒQ YL¯FVẽGÍQJF‘SWKâSGŽLVăNK„QJFẳOầLYôPŸW‡ÂEôQFKR NđWFÊX &KLôXGŽLF‘SWKâSFK±QƒQJLặLK’QÄPẹF‡Â‡PERFKRFKXÀLQ¿ NK„QJEãQKK†ÄQJFấDOXắQJSKÍWFấDWƒQOẽDNâRFậQJQK†‡PER‡LôX NL¯QEÁWUảK¯WKÁQJW’LYãWUảE—Q ‰QKKậQJFẹDŽẫFỉQJFKẩQJN°RFẹDG‰\QHR %‚\JLÃWDNKRV‘WQKK†ÄQJFấD‡ÂFẹQJFKÁQJNâRFấDG‚\PôP7D [HP[âWF‘FSK†…QJ‘QQK†VDX 3K†…QJ ‘Q ĈӝFӭQJGk\QHR 1       .đWTXNKRV‘W‡†ầFWKơKL¯QWURQJEQJ YŽF‘FK°QKYŽ %QJ6ềSKÍWKXÂFFấDF‘FWKDPVÁK¯WKÁQJ YŽR‡ÂFẹQJFKÁQJNâRFấDG‚\QHR 677 ĈӝFӭQJ Gk\QHR 1 7ҫPED\ FӫDWrQOӱD NpRP /ӵFFăQJ Gk\QHR OӟQQKҩW1 7KӡLJLDQ EҳWÿҫXQHR KmPV 7KӡLJLDQÿҥW OӵFQHRKmP OӟQQKҩWV                   D E +°QK6ềSKÍWKXÂFFấDOềFFQJG‚\QHR D YŽW PED\ FấDWƒQOẽDNâR E YŽR‡ÂFẹQJFKÁQJNâRFấDG‚\QHR  +°QK/ềFFQJG‚\QHRWURQJTX‘WU°QKQHRKàP 7DQKÔQWKÊ\U”QJNKLWQJ‡ÂFẹQJFKÁQJNâRFấDG‚\QHRWK°W PED\ FấD WƒQ OẽDNâR WKD\‡¿L NK„QJ ‡‘QJ Nơ K°QK E QK†QJ OềF FQJ[XÊW KL¯QWUƒQG‚\WURQJJLDL‡R’QQHRKàPWQJOƒQUÊWQKLôXÄSK†…QJ‘Q ‡Â FẹQJFKÁQJNâRFấDG‚\QHROŽ1 OềFFQJOặQQKÊWFấDG‚\QHRWQJ ‡đQ VR YặL Ä SK†…QJ ‘Q WKẹ QKÊW ‡Â FẹQJ FKÁQJ NâR FấD G‚\ QHR OŽ 1 €LôXQŽ\FKRWKÊ\U”QJ‡ÁLYặLK¯WKÁQJYậNKảFẳFÊXWUèFW†…QJWề QK†WKđQŽ\F QVẽGÍQJG‚\QHRFẳ‡ÂFẹQJFKÁQJNâRNK„QJTX‘OặQ‡ơOŽP JLPOềFFQJ[XÊWKL¯QWURQJTX‘WU°QKQHRKàPK¯WKÁQJ ‰QKKậQJFẹDKảVẩF–QQKÍW 1K†‡àQẳLÄSK QWU†ặFKL¯QQD\YL¯F[‘F‡ãQKK¯VÁFQQKặWFấDYº FKXÀLQ¿FậQJQK†FấDF‘F‡R’QG‚\QHROŽPÂWYÊQ‡ôNKẳNKQ'R‡ẳWURQJ F‘FSK†…QJ‘QWảQKWR‘Q‡àOÊ\F‘FK¯VÁFQQKặW FấDYºFKXÀLQ¿OŽ. 1VFấDG‚\QHROŽ. 1V QK†OŽF‘FK¯VÁSKẩKầSWễ O¯W†…QJ‡ÁLYặL NKÁL O†ầQJ YŽ ‡Â FẹQJ FKÁQJ NâR FấD WẻQJ ‡R’Q G‚\ 7D Vă NKR V‘W QK K†ÄQJFấDK¯VÁFQQKặW‡đQF‘F‡ŸFWU†QJ‡ÂQJKẵFYŽ‡ÂQJOềFKẵFFấDK¯ WKÁQJTXDF‘FSK†…QJ‘QVDX‡‚\ 3K†…QJ‘Q3K†…QJ‘QNK„QJFẳFQQKặW 3K†…QJ‘Q. 1V . 1V 3K†…QJ‘Q. 1V. 1V 3K†…QJ‘Q. 1V. 1V &‘FNđWTXNKRV‘W‡†ầFWKơKL¯QWUƒQEQJYŽF‘FK°QK D E F G +°QK%LơX‡ắWảQKWR‘QOềFFQJW’L‡LơPQÁLF‘SWKâSYặLWƒQOẽDNâR +°QK4Xế‡’RED\FấDWƒQOẽDNâRYặLF‘FK¯VÁFQQKặWNK‘FQKDX 7DQKÔQWKÊ\U”QJNKLG‚\PôPFẳK¯VÁFQQKặWOặQWK°NKQQJGÔSGDR ‡ÂQJGẵF[XÊWKL¯QWURQJG‚\FDRK…QY°WKđOềFFQJ[XÊWKL¯QWURQJG‚\ảWEã QKLưX‡ÂQJK…Q K°QKG VRYặLSK†…QJ‘QG‚\PôPFẳOềFFQQKº K°QK EF YŽ‡ŸFEL¯WVRYặLWU†ÃQJKầSNK„QJFẳFQQKặW K°QKD 7X\QKLƒQQKK†ÄQJFấDOềFFQQKặW‡đQF‘FWKDPVÁK¯ WKÁQJNK„QJOặQ O—P€LôXQŽ\‡†ầFWKơKL¯QWUƒQTXế‡’RED\FấDWƒQOẽDNâR K°QK YŽ EQJ %QJ&‘FWKDPVÁK¯WKÁQJYặLF‘FK¯VÁFQQKặWNK‘FQKDX 3K†…QJ‘Q 7 PED\ FấDWƒQ OẽDNâR P 7KÃLJLDQ ED\V 7KÃLJLDQ E—W‡ X QHRKàPV /ềFFQJ G‚\QHR OặQQKÊW 1 3$   3$   3$   3$   1K†YÔ\WURQJ‡LôXNL¯QFK†DWKơ[‘F‡ãQK‡†ầFK¯VÁFQQKặWFấDF‘FG‚\ PôPWK°YL¯FVẽGÍQJEÂK¯VÁFQQKặWQK†OŽF‘FK¯VÁSKẩKầSOŽFẳWKơ FKÊSQKÔQ‡†ầF ‰QKKậQJFẹDGẽKõP 7URQJ NđW FÊXFấDK¯ WKÁQJ WƒQ OẽD NâR FKXÀLPôPFẳEÁ WUảPÂW Gẩ KàPWUƒQG‚\QHRF‘FK‡LơPQÁLYặLFKXÀLQ¿PÂW‡R’Q/GX K°QK 'ẩKàP ‡†ầF‡†DYŽRQK”PPÍF‡ảFKJLPOềFFQJFKRG‚\QHRÄTX‘WU°QKQHRKàP YŽNđWKầSYặL‡ÂQJF…W QJ‡ơJLèSFKRFKXÀLQ¿ULWK•QJWUƒQPÍFWLƒX7D [HP[âWQKK†ÄQJFấDGẩKàPE”QJF‘FKNKRV‘WF‘FSK†…QJ‘QEÁWUảGẩ NK‘FQKDXQK†VDX OGXOŽNKRQJF‘FKWẻYãWUả‡ŸWGẩ‡đQ‡X„LFKXÀLQ¿ 3K†…QJ‘QOGX P 3K†…QJ‘QOGX P 3K†…QJ‘QOGX P 3K†…QJ‘QOGX P 3K†…QJ‘QOGX P 3K†…QJ‘QOGX P 3K†…QJ‘QOGX P 3K†…QJ‘QOGX P .đWTXNKRV‘W‡†ầFWKơKL¯QWURQJEQJYŽK°QK %QJ6ềSKÍWKXÂFFấDF‘FWKDPVÁK¯WKÁQJ YŽRYãWUả‡ŸWGẩ 677 9ӏWUtÿһW GP /ӵFFăQJGk\ QHROӟQQKҩW 1 7ҫPED\FӫD WrQOӱDNpR P &KLӅXGjL WUrQPһWÿҩW FӫDFKXӛLNKL WLӃSÿҩWP                     D E +°QK6ềSKÍWKXÂFFấDOềFFQJG‚\QHR D YŽW PED\ FấD‡ÂQJF…NâR E YŽRYãWUả‡ŸWGẩ 7DQKÔQWKÊ\U”QJNKLGẩ‡ŸWFŽQJ[D‡X„LFKXÀLQ¿WK°QKK†ÄQJFấD Qẳ‡đQFKX\ơQ‡ÂQJFấDK¯ WKÁQJFŽQJQKº GRFKÔPWKDPJLDYŽRFKX\ơQ ‡ÂQJ Y°YÔ\W PED\FấDWƒQOẽDNâRVăOặQK…QYŽ‡ắQJWKÃLOềFFQJ[XÊW KL¯QWURQJG‚\QHRWURQJTX‘W°QKQHRKàPFậQJWQJOƒQ GRG‚\QHREãNâR JLàQQKLôXK…Q €ŸFEL¯WPŸFGẩW PED\WKD\‡¿LNK‘QKLôXWKHRYãWUả‡ŸW Gẩ PÄSK†…QJ‘QVRYặLPÄSK†…QJ‘Q QK†QJFKLôXGŽLWUƒQ PŸW‡ÊW FấDFKXÀLNKL WLđS‡ÊWNK„QJWKD\‡¿LQKLôX O—P WẹF OŽYÂQGX\ WU° ‡†ầFFKXÀLW†…QJ‡ÁLWK•QJNKLWLđS‡ÊW €LôXQŽ\‡ŸWUDPÂWK†ặQJWKD\‡¿L W PE—QFấDYậNKảWKHR‡ãDK°QKW‘FFKLđQFÍWKơE”QJF‘FK‡LôXFK±QKYãWUả ‡ŸWGẩ€ơFẳ‡†ầFPÂW‡‘QKJL‘FKảQK[‘FYÊQ‡ôQŽ\F QFẳF‘FQJKLƒQFẹX NếO†ÅQJK…QNƠPWKHRF‘FWKẽQJKL¯PF QWKLđW 7D NKR V‘W WKƒP WU†ÃQJKầSNK„QJ EÁ WUả Gẩ KàP.KL NK„QJFẳ Gẩ KàPW PED\FấDWƒQOẽDNâRVăOặQK…Q€LôX‡ẳFậQJFẳQJKàDOŽK¯WKÁQJ G‚\PôPVăEãNâRJLàQQKLôXK…Q/ềFFQJWUƒQG‚\QHRÄSK†…QJ‘QNK„QJ FẳGẩOặQK…QQKLôXVRYặLÄSK†…QJ‘QFẳGẩKàP WURQJWU†ÃQJKầSQŽ\OềF FQJG‚\QHRNKLNK„QJFẳGẩOặQK…QNKLFẳGẩKàPWặLK°QK YŽ WKÃL‡LơPE—W‡ XQHRKàPFậQJVặPK…Q +°QK/ềFFQJFấDG‚\QHRNKLQHRKàP +°QK7U’QJWK‘LNKLED\FấDK¯WKÁQJNKLFẳGẩKàP +°QK7U’QJWK‘LNKLED\FấDK¯WKÁQJNKLNK„QJFẳGẩKàP 7UƒQK°QKYŽWDWKÊ\NKLFẳGẩKàPWK°FKXÀLQ¿‡†ầFJLéNK‘WK•QJ WURQJTX‘ WU°QKED\1J†ầFO’LNKLNK„QJFẳGẩKàPSK Q‡X„LFKXÀLQ¿Eã GắQO’L 1K†YÔ\UằUŽQJYL¯FVẽGÍQJGẩ‡àJLP‡‘QJNơF‘FẹQJOềF[XÊWKL¯QWURQJ K¯ WKÁQJWURQJTX‘WU°QKQHRKàPPŽO’L‡PERFKXÀL‡†ầFUL WK•QJWUƒQ PŸW‡ÊW9ãWUả‡ŸWGẩFậQJQK†NảFKFÅFÍWKơFấDGẩKàPSKÍWKXÂFYŽRFÊX WUèF FÍ WKơ FấD SKÁLE YậNKả FậQJQK†‡LôX NL¯Q W‘F FKLđQFấDQẳ7URQJ WU†ÃQJKầSNK„QJVẽGÍQJGẩKàPWK°‡ơ‡PERFKXÀLULWK•QJWUƒQPŸW‡ÊW G‚\QHRFậQJQK†F‘FOLƒQNđWF…KẵFWURQJK¯WKÁQJSKLUÊWEôQFK—F ‰QKKậQJFẹDFKL²XG•LG‰\QHR '‚\QHR‡†ầF‡†DYŽRK¯WKÁQJ‡ơJLặLK’QW PED\FấDK¯WKÁQJ‡ắQJ WKÃLJLèSFKRFKXÀLQ¿ULWK•QJWUƒQPŸW‡ÊW7X\QKLƒQYL¯FOềDFKẵQFKLôX GŽLG‚\QK†WKđQŽRFKRSKẩKầSWK°F QSKL[HP[âWWảQKWR‘Q1đXG‚\QHR FKẵQQJ—QTX‘WK°NK„QJ‡PERW PED\YŽQÂLOềF[XÊWKL¯QWURQJF…K¯Vă OặQWKÔPFKảFRNâR‡ÂQJF…TXD\QJ†ầFWUÄO’LWUƒQJLDL‡R’QQHR1đXG‚\ QHRGŽLTX‘WK° NK„QJWKềFKL¯Q‡†ầFQKL¯PYÍQHRKàPK¯WKÁQJYŽFKXÀL NKLU…L[XÁQJVăEãGắQFÍFGRTX‘QWảQKFấDSK QFKXÀLSKảDVDX7DNKRV‘W QKK†ÄQJFấDFKLôXGŽLG‚\QHRWKHREDSK†…QJ‘QFẳVÁ OL¯X‡ XYŽRQK† QKDXFK±NK‘FOŽÄSK†…QJ‘QFKLôXGŽLG‚\QHROŽPÄSK†…QJ‘Q FKLôXGŽLG‚\QHROŽPÄSK†…QJ‘QFKLôXGŽLG‚\QHROŽP 7DQKÔQWKÊ\U”QJQđXG‚\QHRQJ—QTX‘WK°OềFFQJ[XÊWKL¯QWURQJ G‚\QHRNKLQHRKàPVăOặQ K°QK YŽFẳWKơNâRQJ†ầFWRŽQEÂFKXÀLQ¿ WUÄO’L7URQJWU†ÃQJKầSFKXÀLULOƒQEàLYÔWFQWK°OềFFQJOặQFẳWKơNâR U‘FKFKXÀLQ¿PôPOŽPPÊWNKQQJOŽPYL¯FFấDFKXÀL7URQJWU†ÃQJKầS G‚\QHRGŽLTX‘OềFFQJ[XÊWKL¯QWURQJG‚\QHRNKLQHRKàPOŽQKºYŽFKXÀL Q¿NK„QJ‡†ầFQHRKàPSKẩKầSYŽVăEãGắQFÍF€LôXQŽ\‡†ầFWKơKL¯QUằ WUƒQK°QK +°QK/ềFFQJG‚\QHRWURQJTX‘WU°QKQHRKàP +°QK7†WKđFKXÀLQ¿WLđS‡ÊWÄSK†…QJ‘QG‚\QHRGŽL 1K†YÔ\QđXFKẵQG‚\QHRQJ—QTX‘WK°OềFFQJ[XÊWKL¯QWURQJG‚\ QHRVăOặQFáQQđXFKẵQG‚\QHRGŽLTX‘WK°QẳNK„QJWKềFKL¯Q‡†ầFQKL¯P YÍQHRKàPK¯WKÁQJFKXÀLEãGắQFÍFWUƒQPŸW‡ÊW€ÂGŽLF QWKLđWFấDG‚\ QHRF Q‡†ầF[‘F‡ãQK Wẻ‡ÂFẹQJFKÁQJNâRFấDG‚\QHRYŽ‡LôXNL¯QẹQJ GÍQJFÍWKơFấDYậNKả ‡ŸFEL¯WWURQJWU†ÃQJKầSE—QYặLJẳFWŽOặQY°NKL‡ẳ W PED\FấDWƒQOẽDNâRJLP‡LNK‘QKLôX  .àWOXôQFKŒQJ 4XDSK QNKRV‘W QKK†ÄQJFấDF‘F WKDPVÁNđWFÊX‡đQ‡ŸF WU†QJ ‡ÂQJOềFKẵFFấDK¯WKÁQJWDFẳF‘FNđWOXÔQVDX‡‚\ .KL WQJ OềF‡Ă\ FấDFấD WƒQ OẽD NâR [XQJ WRŽQ SK QFấD‡ÂQJF… NK„QJWKD\‡¿L WK°W PED\FấDWƒQOẽDNâRWKD\‡¿LNK„QJ‡‘QJNơQK†QJOềF FQJ[XÊWKL¯QWUƒQF‘SWKâSWUXQJJLDQWQJOƒQPÂWF‘FKWX\đQWảQK€ÁLYặL SKÁLEÂYậNKả‡†ầFNKRV‘WNKLWQJOềF‡Ă\OƒQWK°OềFFQJOặQQKÊW WUƒQF‘SWKâSWQJ[ÊS[±9L¯FVẽGÍQJWƒQOẽDNâRFẳPÂWW QJOềF‡Ă\ Fẳ [XQJ O†ầQJ WRŽQ SK Q W†…QJ ‡†…QJ YặL WƒQ OẽD NâR Fẳ KDL W QJ OềF ‡Ă\ NK„QJOŽPWKD\‡¿L‡‘QJNơF‘FWKDPVÁK¯WKÁQJNKLE—Q .KLWQJPÔW‡ÂNKÁLO†ầQJWKHRFKLôXGŽLFấDFKXÀLNKÁLO†ầQJPôP W¿QJNKÁLO†ầQJFấDFKXÀLPôPNK„QJ‡¿L WK°W PE—QFấDK¯WKÁQJJLPYŽ OềFFQJ[XÊWKL¯QWUƒQF‘SWKâSWUXQJJLDQWQJ OƒQ.KL WQJPÔW‡ÂFKXÀL PôPOƒQO QWK°OềFFQJ[XÊWKL¯QWUƒQF‘SWKâSWQJ[ÊS[±YŽW P ED\FấDWƒQOẽDNâRJLP‡L /ềFFQJW‘F‡ÂQJOƒQFKXÀLQ¿PôPNKLWƒQOẽDNâRYŽRFKXÀLQ¿Wễ O¯YặLFKLôXGŽLF‘SWKâSWUXQJJLDQ.KLWQJFKLôXGŽLF‘SWKâSWUXQJJLDQOƒQ O Q WK° OềFFQJ W‘F‡ÂQJ OƒQFKXÀLPôPNKL WƒQ OẽDNâRYŽRFKXÀLQ¿ WQJ 7URQJF‘F WKDPVÁNđW FÊX‡ÂFẹQJFKÁQJNâR FấDG‚\QHRFẳ QK K†ÄQJUÊW OặQ1ẳ‡ẳQJYDL WUáTX\đW‡ãQK‡đQ OềFFQJ[XÊWKL¯Q WURQJG‚\ QHRNKLQHRKàPYŽQK†YÔ\TX\đW‡ãQK‡đQNKQQJOŽPYL¯F¿Q‡ãQKFấD WRŽQEÂK¯WKÁQJWURQJTX‘WU°QKQHRKàP .KLWQJ‡ÂFẹQJFKÁQJNâROƒQ O Q Wẻ1OƒQ1 WK°OềFFQJOặQQKÊW[XÊWKL¯QWURQJG‚\QHRNKL QHRKàPWQJOƒQ +¯VÁFQQKặWFấDK¯G‚\PôPFẳQKK†ÄQJNK„QJQKLôX‡đQF‘F ‡ŸFWU†QJ‡ÂQJOềFKẵFFấDK¯WKÁQJ.KLWQJK¯VÁFQQKặWOƒQO QWK°W P ED\FấD WƒQ OẽDNâRFK± WQJ WKƒPYŽ OềF FQJG‚\QHRNKLQHRKàP JLP‡L 'ẩKàPFẳWURQJK¯WKÁQJOŽPJLP‡‘QJNơOềFFQJ[XÊWKL¯QWURQJ G‚\QHRNKLQHRKàPYŽ‡PERFKXÀLQ¿NK„QJEãGắQFÍFNKLWLđS‡ÊW .KL NK„QJEÁWUảGẩKàPOềFFQJ[XÊWKL¯QWURQJG‚\QHRNKLQHRKàPWQJOƒQ [ÊS[± .KLFKLôXGŽLG‚\QHRTX‘OặQG‚\QHRNK„QJWKềFKL¯Q‡†ầFQKL¯P YÍQHRKàPK¯WKÁQJ&KXÀLQ¿WURQJWU†ÃQJKầSQŽ\VăEãGắQFÍFYŽNK„QJ WKơ W’R‡†ầFFẽDPÄGềNLđQ &KLôXGŽLF Q WKLđWFấDG‚\QHRF Q‡†ầF[‘F ‡ãQKWẻ‡LôXNL¯QẹQJGÍQJFÍWKơFấDSKÁLEÂYậNKả .ŸWOX–Q 4XDF‘FQÂLGXQJ‡à‡†ầFWKềFKL¯QWURQJOXÔQ‘QFẳWKơUèWUDPÂWVÁ NđWOXÔQYôF‘FNđWTX‡à‡’W‡†ầFYŽQKéQJ‡ẳQJJẳSFấDOXÔQ‘QQK†VDX &˜FNàWTX–FKẵQKŽ™WŽẻF €àNKRV‘WF‘FP„K°QKKL¯QFẳ‡‘QKJL‘F‘F†X‡LơPYŽQK†ầF‡LơP FYôSK†…QJSK‘SOÂQWảQKNKWKLFấDP„K°QK€ô[XÊWP„K°QKOệWKX\đW SKẩKầSSKQ‘QK‡†ầFEQFKÊWYÔW OệFấDF‘FTX‘WU°QKGLưQUDWURQJKR’W ‡ÂQJ FấDK¯ WKÁQJ YŽ Fẳ WKơ JLL ‡†ầFE”QJ F‘F SK†…QJSK‘S VÁ FậQJQK† F„QJFÍP‘\WảQKKL¯QFẳ 6ẽGÍQJF‘FSK†…QJSK‘SVÁYŽOÔSWU°QKJLLEŽLWR‘QK¯WKÁQJWURQJ P„LWU†ÃQJ0DWODE 7KềFQJKL¯P[‘F‡ãQKF‘F WK„QJ VÁ‡ XYŽR FậQJQK† F‘F WKDPVÁ ‡ÂQJKẵF YŽ‡ÂQJ OềFKẵF FấDK¯ WKÁQJ‡ơ‡‘QKJL‘ WảQK‡èQJ‡—Q FấDP„ K°QKOệWKX\đW .KRV‘W‡‘QKJL‘QKK†ÄQJFấDPÂWVÁWKDPVÁ‡đQ‡ŸFWU†QJ‡ÂQJ OềFKẵFFấDK¯€†DUDPÂWVÁNLđQQJKãFKRTX‘WU°QKWKLđWNđF‘FK¯WKÁQJFẳ FÊXWUèFW†…QJWề 1KìQJŽÃQJJÃSPÍLFẹDOXôQ˜Q ;‚\GềQJW¿QJTXDQYô‡ÂQJOềFKẵFFấDK¯WKÁQJYậNKảNLơXWƒQOẽD NâRFKXÀLO†ầQJQ¿PôPOLƒQWÍF 7KLđWOÔSP„K°QKOệWKX\đWPặL‡ÁLYặL‡ÂQJOềFKẵFED\FấDK¯WKÁQJ WƒQOẽDNâRFKXÀLO†ầQJQ¿PôPWURQJ‡ẳFKXÀLNKÁL O†ầQJPôP EDRJắP FKXÀLO†ầQJQ¿PôPYŽG‚\QHR ‡†ầFUÃLU’FKẳDWKŽQKF‘FSK QWẽFẳNKÁL O†ầQJWÔSWUXQJYŽ‡†ầFOLƒQNđW‡ŽQQKặWYặLQKDXWK„QJTXDF‘FNKặSTXD\ SKLP„PHQ0„K°QK Oệ WKX\đWQŽ\SKQ‘QK‡†ầFEQFKÊWYÔW Oệ FấDF‘F KL¯QW†ầQJ[\UDWURQJWRŽQEÂTX‘WU°QKE—QWẻNKLSK‘WKºD‡đQNKLWƒQOẽD Q”PWUƒQYẩQJPÍFWLƒX1ẳFKRSKâS[‘F‡ãQK‡ãQKO†ầQJPÂWOR’WF‘FWKDP VÁ‡ÂQJKẵFYŽ‡ÂQJOềFKẵFFấDK¯WKÁQJWURQJTX‘WU°QKFKX\ơQ‡ÂQJWURQJ NK„QJJLDQ ;‚\GềQJ‡†ầFWKXÔWWR‘QYŽSK QPôPP„SKºQJTX‘WU°QKFKX\ơQ ‡ÂQJFấDK¯WKÁQJWƒQOẽDNâRFKXÀLO†ầQJQ¿PôPOLƒQWÍF.đWTXQJKLƒQ FẹX Oệ WKX\đW YŽSK QPôPP„SKºQJ ‡à‡†ầFNLơP FKẹQJQKLôX O QE”QJ WKềF QJKL¯PYŽ QK† YÔ\ ‡à W’R UDPÂW F„QJ FÍ WLQ FÔ\ FKR SKâS WKềF KL¯Q QKDQKYŽWL¯QOầLF‘FQJKLƒQFẹXSK‚QWảFKYŽW¿QJKầSK¯WKÁQJNKLNKRV‘W F‘FSK†…QJWL¯QYậNKảKL¯QFẳFậQJQK†NKLWKLđWNđFKđW’RPặLF‘FOR’LYậ NKảFẳFÊXWUèFK¯WKÁQJW†…QJWề €‘QKJL‘‡†ầFPẹF‡Â QKK†ÄQJFấDPÂW VÁ WKDPVÁNđW FÊX ‡đQ KR’W‡ÂQJFấDK¯WKÁQJWƒQOẽDNâRFKXÀLO†ầQJQ¿PôP 7UƒQF…Vćẳ‡†DUD F‘FNLđQQJKãNKX\đQF‘RFKRTX‘WU°QKWKLđWNđYŽẹQJGÍQJF‘FK¯WKÁQJFẳ FÊXWUèFW†…QJWề +ÍQJQJKLŠQFỉXWLàSWKHR 0„K°QKOệWKX\đW‡†ầF[‚\GềQJPặLFK±JLặLK’Q WURQJPŸWSK•QJ E—Q& QSK‘WWULơQP„K°QKNK„QJJLDQFẳWảQK‡đQQKK†ÄQJFấDJLẳFậQJ QK†FấD‡ÂLK°QKEÁWUảFKXÀLNKÁLO†ầQJPôPW’LYãWUảSKẳQJ ;‚\GềQJEŽLWR‘QWÁL†X‡DFK±WLƒX‡ơFẳWKơ[‘F‡ãQK‡†ầFPÂWE VÁOL¯XSKẩKầSQKÊWSKÍFYÍFKRYL¯FWKLđWNđK¯WKÁQJ GDQKPạFF‹FF…QJWUĂQKNKRDKêFˆồF…QJEđ 3KDQ9Q&K†…QJ o9ŽLQâWYôYậNKảPÄFẽDPÄG’QJFKXÀLQ¿‡†ầF NâRE”QJWƒQOẽDp7’SFKả1JKLƒQFẹXNKRDKẵFNếWKXÔWYŽF„QJQJK¯TX‚Q Về WU 1JX\ưQ €ẹF &†…QJ 3KDQ 9Q &K†…QJ  oềQJ GÍQJ SK†…QJ WU°QK 0HWVKHUVNLWURQJNKRV‘WFKX\ơQ‡ÂQJFấDYÔWQŸQJNâRG‚\PôPFẳFKLôXGŽL WKD\‡¿Lp7’SFKả1JKLƒQFẹXNKRDKẵFYŽF„QJQJK¯TX‚QVề WU 1JX\ưQ1JẵF'X3KDQ9Q&K†…QJ  o0„K°QKOệWKX\đW‡ÂQJOềF KẵF FấD K¯ WKÁQJ ‡ÂQJ F… WƒQ OẽD NâR FKXÀL NKÁL O†ầQJPôPp7’S FKả 1JKLƒQFẹXNKRDKẵFYŽF„QJQJK¯TX‚QVề WU 1JX\ưQ1JẵF'X3KDQ9Q&K†…QJ o.KRV‘WQKK†ÄQJFấDPÂW VÁWKDPVÁNđWFÊX‡đQ‡ŸFWU†QJ‡ÂQJOềFKẵFFấDK¯WKÁQJ‡ÂQJF…SKQ OềFNâRFKXÀLNKÁLO†ầQJPôPp7X\ơQWÔSF„QJWU°QKNKRDKẵFrWÔS,, +ÂLQJKã&…KẵFWRŽQTXÁF1KŽ[XÊWEQNKRDKẵFWềQKLƒQYŽ F„QJQJK¯WU 3KDQ9Q&K†…QJ1JX\ưQ1JẵF'X  o9ôPÂWP„K°QK FKX\ơQ ‡ÂQJNK„QJ JLDQFấD G‚\PôPp 7’S FKả.KRDKẵF YŽ&„QJQJK¯9L¯Q .+ &19L¯WQDP  WUr 3KDQ9Q&K†…QJ1JX\ưQ1JẵF'X  o9ôPÂWSK†…QJSK‘SNKRV‘W FKX\ơQ‡ÂQJFấDYÔW WKơPÂWFKLôXFẳFKLôXGŽLWKD\‡¿Lp 7’SFKả .KRD KẵFYŽ&„QJQJK¯9L¯Q.+ &19L¯WQDP WUr 7ệLOL XWKDPNK‰R 7LàQJ9LảW 1JX\ưQ;X‚Q$QK1JX\ưQ/’F+ắQJ %¯SKẳQJYŽ‡ÂQJOềFKẵF NKLSKẳQJ+ẵFYL¯Q.ếWKXÔW4X‚QVề+Ž1ÂL 1JX\ưQ9Q&KèF +RŽQWKL¯QYậNKảSK‘P°QrYÔWFQPÄFẽDFKR EÂELQK)09SKÍFYÍKXÊQ OX\¯Q%‘RF‘RNđWTX‡ô WŽL 9L¯Q.+ &146+Ž1ÂL 1JX\ưQ €ẹF &†…QJ 1JX\ưQ €ẹF 7KŽQK  o0„ K°QK KR‘ YŽ P„ SKºQJ‡ÂQJ OềF KẵF FấDK¯ WKÁQJ‡’Q SKQ OềF NâR G‚\PôPp 7’S FKả 1JKLƒQFẹX.KRDKẵFYŽ&„QJ1JK¯TX‚QVề WU 1JX\ưQ1JẵF'X  9ậNKả)5 %‘RF‘RNđWTX‡ôWŽL 9L¯Q.ếWKXÔW 4X‚QVề +Ž1ÂL 7U Q7LđQ€’W  1JKLƒQFẹX WKLđWNđFKđWKẽYậNKảPÄFấDFKR[H WQJ %‘R F‘R NđW TX ‡ô WŽL QJKLƒQ FẹX NKRD KẵF 7UXQJ W‚P .+.7 &146+Ž1ÂL 1JX\ưQ 4XDQJ 9ãQK  ;‚\ GềQJ P„ K°QK WR‘Q Oệ FKR Yậ NKả SK‘ FK†ặQJQJ’LG’QJFKXÀLPôP %‘RF‘RNđWTX‡ôWŽL 9L¯Q7ƒQOẽD9L¯Q .+&146+Ž1ÂL 7LàQJ$QK 0LFKDHO0DUFKDQG*UHJRU\'X&KDQH  o0LQH&OHDUDQFH6\VWHP² $ 0DNHRYHU :H &DQ /LYH :LWKp ,QVHQVLWLYH 0XQLWLRQV (QHUJHWLF 0DWHULDOV7HFKQRORJ\6\PSRVLXP%ULVWRO8QLWHG.LQJGRP '(6UDJLRWR  o5HPRWHSD\ORDG WUDQVSRUWDWLRQXVLQJDQDLUFUDIW± WRZHGIOH[LEOHFDEOHV\VWHPp $1=,$0- (0$& SS& &.+&KLQ5/0D\  o$PRGHORIDQDLUFUDIWWRZLQJDFDEOH ERG\V\VWHPp $1=,$0- (0$& SS& 0DUWLQ9DQQDKPHDQG*\QWKHU)&ODXVV  o1RQOLQHDU'\QDPLFV RI9HUWLFDOO\ 7HWKHUHG DQG7RZHG%RG\ 6\VWHPVp ,QVWLWXWH RI /DQG 6HD7UDQVSRUWDWLRQ6\VWHPV%HUOLQ8QLYHUVLW\RI7HFKQRORJ\ )UDQ] 6 +RYHU 0DUN $ *URVHQEDXJK DQG 0LFKDHO 6 7ULDQWDI\OORX  o&DOFXODWLRQ RI '\QDPLF 0RWLRQV DQG 7HQVLRQV LQ 7RZHG 8QGHUZDWHU&DEOHVp ,(((MRXUQDORIRFHDQLFHQJLQHHULQJ92/  SS -RKQ')HUU\  9LVFRHODVWLFSURSHUWLHVRISRO\PHUV-RKQ:LOH\ VRQV,6%1 & (%HDUGV  6WUXFWXUDO 9LEUDWLRQ $QDO\VLV DQG'DPSLQJ 1HZ <RUN1< 'HPHWUL 7HU]RSRXORV .XUUW )OHLVHKHU  o0RGHOLQJ ,QHODVWLF 'HIRUPDWLRQ 9LVFRHODVWLFLW\ 3ODVWLFLW\ )UDFWXUHp &RPSXWHU JUDSKLFV YROXPHSS 6WHYHQ+DOH  o'DPSLQJLQ$16<6/6'\QDp&$($VVRFLDWHV -RKQ0DWKHZV  1XPHULFDOPHWKRGVXVLQJ0DWODE 3UHQWLFH+DOO 3DWULFN0DUFKDQG  *UDSKLFDQG*8,VZLWK0DWODE &+$30$1 +$//&5& -DDQ.LXVDODDV 1XPHULFDO0HWKRGVLQ(QJLQHHULQJZLWK0$7/$% &DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV / ) 6KDPSLQH , *ODGZHOO 6 7KRPSVRQ  6ROYLQJ2'(VZLWK 0$7/$% &DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV $OILR 4XDUWHURQL 5LFFDUGR 6DFFR )DXVWR 6DOHUL  1XPHULFDO 0DWKHPDWLFV6SULQJHU9HUODJ1HZ<RUN,QF & &DL + =KHQJ0 6 .KDQ DQG . & +XQJ  ³0RGHOLQJ RI 0DWHULDO'DPSLQJ3URSHUWLHVLQ$16<6´ ,QVWLWXWHRI+LJK3HUIRUPDQFH &RPSXWLQJ6LQJDSRUH 7LàQJ 1JD ɈɪɥɨɜȻȼ  ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɪɚɤɟɬɧɵɯɢɫɬɜɨɥɶɧɵɯɫɢɫɬɟɦ± ɆɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟɆɨɫɤɜɚ ȽɈɇɌɂ Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟɮɨɪɦɭɥɵɢ ɝɪɚɮɢɤɢɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɨ ɭɬɨɱɧɟɧɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɇɶɸɬɨɧɚ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɚɷɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɷɥɟɦɟɧɬɨɜɥɟɬɚɬɟɥɶɧɵɯɚɩɩɚɪɚɬɨɜ ɉɟɬɪɨɜ Ʉ ɉ  Ⱥɷɪɨɞɢɧɚɦɢɤɚ ɬɟɥ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯ ɮɨɪɦ ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɎɚɤɬɨɪɢɚɥɆɨɫɤɜɚ ɄɪɚɫɧɨɜɇɎ  Ⱥɷɪɨɞɢɧɚɦɢɤɚ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɢ ɡɚɞɚɱɚɯ ȼɵɫɲɚɹ ɲɤɨɥɚ Ɇɨɫɤɜɚ ɇ Ⱥ Ʉɢɥɶɱɟɜɫɤɢɣ  Ʉɭɫ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɟɯɚɧɢɤɢ ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɇɚɭɤɚ Ɇɨɫɤɜɚ Ⱥ Ⱥ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɫɤɢɣ  ȼɧɟɲɧɹɹ ɛɚɥɥɢɫɬɢɤɚ ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɆɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟɆɨɫɤɜɚ ȼ Ɏ Ɂɚɯɚɪɟɧɤɨ  Ɉɩɪɟɞɟɥɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɵɯ ɚɷɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɨɜɨɤ ɥɟɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɆȽɌɍɢɦȻɚɭɚɦɚɧɚ ɘȼəɤɭɛɨɜɫɤɢɣ  Ɉɫɧɨɜɵɦɟɯɚɧɢɤɢɧɢɬɢɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʌɟɝɤɚɹ ɂɧɞɭɫɬɪɢɹɆɨɫɤɜɚ ȾɊɆɟɪɤɢɧ ȼɜɟɞɟɧɢɟɜɦɟɯɚɧɢɤɭɝɢɛɤɨɣɧɢɬɢ ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɇɚɭɤɚ Ɇɨɫɤɜɚ ɂ ȼ Ɇɟɳɟɪɫɤɢɣ  Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɦɟɯɚɧɢɤɟ ɬɟɥ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɦɚɫɫɵȽɨɫɬɟɯɢɡɞɚɬ Ɇɨɫɤɜɚ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfToanVan LuanAn NCS PhanVanChuong.pdf
Luận văn liên quan