Luận văn Nghiên cứu chế độ động lực và môi trường vùng biển Đông Nam Bộ

Mục Lục Lời cảm ơn - 0 - Mở đầu . - 1 - 1. Tính cấp thiết của đề tài . - 1 - 2. Mục tiêu của luận văn - 1 - 3. Nội dung chính của luận văn - 1 - 4. Ph−ơng pháp nghiên cứu - 1 - 5. Phạm vi nghiên cứu - 2 - 6. ý nghĩa khoa học và thực tiễn - 2 - Ch−ơng 1 - Đặc điểm điều kiện tự nhiên vùng biển Đông Nam Bộ - 3 - 1.1. Đặc điểm chung - 3 - 1.2. Đặc điểm hình thái địa hình - 3 - 1.3. Đặc điểm khí hậu - 4 - 1.3.1. Chế độ khí t−ợng - 4 - 1.3.2. Chế độ thuỷ văn . - 5 - 1.3.3. Chế độ hải văn . - 5 - 1.4. Đặc điểm môi tr−ờng biển . - 6 - Ch−ơng 2 - Ph−ơng pháp nghiên cứu . - 8 - 2.1. Ph−ơng pháp thống kê . - 8 - 2.1.1. Ph−ơng pháp thống kê . - 8 - 2.1.2. Ph−ơng pháp hồi quy tuyến tính - 8 - 2.2. Ph−ơng pháp phân tích điều hòa (mực n−ớc và dòng chảy) . - 9 - 2.3. Ph−ơng pháp số trị . - 13 - 2.3.1 Mô hình tính sóng vùng ven bờ . - 13 - 2.3.2. Mô hình số cho dòng chảy gần bờ . - 14 - 2.3.3. Mô hình số cho tính tràn dầu trong vùng cửa sông và ven bờ - 15 - 2.3.4 Điều kiện ban đầu và điều kiện biên - 16 - 2.3.5. Sơ đồ sai phân và lời giải số trị . - 16 - 2.3.6. Cơ sở lý thuyết mô hình MIKE 3D - 17 - Ch−ơng 3 - Kết quả thu thập dữ liệu và nghiên cứu chế độ động lực và môi tr−ờng vùng biển Đông Nam bộ . - 19 - 3.1. Cơ sở dữ liệu - 19 - 3.1.1. Địa hình . - 19 - 3.1.2. Khí t−ợng . - 20 - 3.1.3. Thủy văn - 22 - 3.1.4. Hải văn - 22 - 3.2. Kết quả nghiên cứu chế độ động lực vùng biển Đông Nam bộ - 24 - 3.2.1 Địa hình đáy biển khu vực nghiên cứu . - 24 - 3.2.2 Chế độ khí t−ợng . - 25 - 3.2.3 Chế độ hải văn - 33 - 3.2.4. Kết quả áp dụng mô hình số trị . - 49 - Kết luận và kiến nghị - 56 - Tài liệu tham khảo - 58 - Danh mục Bảng Bảng 2.1a. Hệ số và đối số của một số phân triều chính . - 10 - Bảng 2.1b. Hệ số và đối số của một số phân triều chính (tiếp) . - 10 - Bảng 2.2. Phân loại tính chất triều - 13 - Bảng 3. 1 Thông tin dữ liệu khí t−ợng tại các trạm cố định - 21 - Bảng 3.2 Thông tin dữ liệu khi t−ợng quan trắc ngoài khơi bằng obs_ship - 21 - Bảng 3.3. Thông tin dữ liệu hải văn tại các trạm cố định - 22 - Bảng 3.4. Thông tin dữ liệu mực n−ớc trạm nghiệm triều . - 23 - Bảng 3.5. Thông tin các chuỗi số liệu dòng chảy - 24 - Bảng 3.6. Đặc tr−ng gió tại các trạm theo h−ớng trong năm . - 26 - Bảng 3.8. áp suất (mb) không khí mặt biển . - 29 - 0 Bảng 3.9. Nhiệt độ ( C) không khí - 32 - Bảng 3.10. Số lần và tần suất sóng theo h−ớng theo số liệu trạm Phú Quý (1986- 2005) . - 33 - Bảng 3.11. Độ cao sóng trung bình (m) và độ cao sóng cực đại (m) theo h−ớng theo số liệu trạm Phú Quý (1986-2005) . - 35 - Bảng 3.12. Số lần và tần suất sóng theo h−ớng theo số liệu trạm Côn Đảo (1978- 2005) . - 36 - Bảng 3.13. Độ cao sóng trung bình (m) và độ cao sóng cực đại (m)theo h−ớng theo số liệu trạm Côn Đảo (1978-2005) . - 37 - Bảng 3.14. Hằng số điều hoà mực n−ớc tai các vị trí trạm đo . - 39 - Bảng 3.15. Số lần và tần suất xuất hiện dòng chảy theo h−ớng - 43 - Bảng 3.16. Vận tốc (m) dòng chảy trung bình và cực đại theo h−ớng - 44 - Bảng 3.17. Hằng số điều hoà dòng chảy tai các vị trí trạm đo - 45 - Bảng 3.18. Đặc tr−ng gió khu vực nghiên cứu - 50 - Bảng 3.19. Đặc tr−ng sóng khu vực nghiên cứu - 50 - Bảng 3.20: Thống kê các sự cố tràn dầu lớn tại Việt Nam - 52 - Bảng 3.21. Giá trị đầu vào của mô hình tính toán tràn dầu . - 52 - Nghiên cứu chế độ động lực và môi trường vùng biển Đông Nam Bộ

pdf69 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 1604 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nghiên cứu chế độ động lực và môi trường vùng biển Đông Nam Bộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m tr¹m Vòng Tµu - 39 - B¶ng 3.14. H»ng sè ®iÒu hoµ mùc n−íc tai c¸c vÞ trÝ tr¹m ®o STT Kinh ®é (0) VÜ ®é (0) Htb (cm) Hmax (cm) Hmin (cm) Δh (cm) TÝnh chÊt M2 S2 K1 O1 M4 MS4 M6 Biªn ®é Gãc Biªn ®é Gãc Biªn ®é Gãc Biªn ®é Gãc Biªn ®é Gãc Biªn ®é Gãc Biªn ®é Gãc 1 107,0666656 10,3333330 261,63 171,35 -317,72 489,07 1,39 82,17 14,17 31,80 236,44 65,12 23,66 49,08 169,96 1,27 231,00 0,47 41,91 1,06 115,14 2 108,1200027 10,9399996 -11,46 229,30 -266,13 495,43 2,76 28,88 321,91 11,90 181,42 45,27 11,74 34,36 157,52 0,97 259,96 0,14 195,79 0,70 184,84 3 106,5999985 8,6833334 255,16 186,42 -289,16 475,58 1,47 78,49 24,44 16,14 228,68 67,48 32,90 47,66 177,62 0,14 191,02 0,05 17,12 2,18 47,30 4 108,9333344 10,5333338 214,60 121,01 -140,58 261,59 3,56 21,19 288,60 11,55 125,87 41,11 4,00 34,37 156,66 0,40 232,13 0,14 58,74 0,34 79,02 5 106,1666641 9,4166670 -6,47 180,18 -237,68 417,87 0,86 90,89 44,88 25,73 276,17 46,01 44,85 32,20 185,29 4,40 0,19 0,81 183,18 3,46 262,60 6 106,5999985 9,9666662 0,42 186,86 -277,43 464,30 1,24 81,39 13,32 28,32 236,47 59,07 23,00 42,18 171,92 2,22 256,92 2,25 94,20 2,28 167,01 7 105,7666702 10,0333338 36,16 172,27 -187,40 359,68 1,02 57,99 121,85 20,23 346,97 36,01 82,62 23,21 217,17 6,97 165,71 2,11 146,64 6,09 53,15 8 106,7388916 10,2722225 -6,35 199,50 -294,29 493,79 1,17 85,51 7,09 31,01 230,47 58,70 20,20 41,45 167,55 5,42 274,56 1,59 79,40 4,07 166,00 9 106,4666672 10,6333332 10,46 159,88 -195,62 355,50 1,01 65,39 83,60 22,40 310,12 38,58 58,14 27,41 202,50 5,62 63,78 3,35 359,73 4,49 312,89 10 106,5180588 9,8827782 1,01 195,88 -283,24 479,12 1,10 88,55 34,19 31,78 258,81 56,09 33,05 40,93 181,37 4,34 313,86 1,25 163,58 5,29 214,23 11 106,7141647 10,1988888 3,02 182,48 -265,62 448,10 1,17 81,11 25,34 29,08 248,80 54,65 27,99 40,01 176,21 3,77 304,12 1,70 154,96 4,34 199,41 12 105,6333313 10,4499998 89,64 174,73 -167,36 342,10 1,09 34,71 172,62 11,04 36,05 23,83 105,63 13,91 242,93 4,10 240,33 1,20 269,71 3,16 141,08 13 106,1166687 10,2833338 27,16 178,60 -213,62 392,22 1,02 65,82 104,16 21,58 328,31 39,81 69,63 27,36 209,66 6,97 118,28 3,17 80,20 6,36 7,71 14 106,5944443 9,8305559 307,56 203,28 -259,89 463,17 0,46 89,93 39,66 36,68 276,55 19,92 359,30 21,69 170,28 9,49 3,42 10,20 246,60 7,05 270,73 15 106,5916672 10,2944441 3,86 174,94 -249,41 424,34 1,13 75,66 52,74 25,03 274,81 49,84 41,61 35,76 188,67 5,90 9,48 3,18 242,86 5,22 261,88 16 105,0394440 10,6052780 69,45 114,78 -79,80 194,58 1,38 4,08 232,07 1,00 97,67 3,63 158,88 2,00 310,25 0,62 302,78 0,35 346,80 0,20 214,86 17 105,4499969 10,3833332 96,21 186,65 -169,33 355,98 1,03 32,19 180,38 10,65 43,34 21,42 114,16 11,84 252,87 4,28 269,10 1,34 315,59 3,07 175,51 18 106,3333359 10,2166662 8,23 180,85 -250,86 431,71 1,08 79,25 73,31 26,42 299,77 50,02 52,75 35,33 195,75 6,38 38,43 3,00 317,99 6,01 286,45 19 106,3694458 10,3500004 12,15 174,17 -220,66 394,82 1,10 69,27 78,18 23,05 300,51 44,66 55,33 31,26 198,52 6,17 65,62 2,84 329,22 5,27 316,20 20 105,9000015 10,2666664 42,45 161,27 -175,77 337,04 1,08 50,95 124,87 17,11 346,40 33,95 80,50 21,09 220,06 5,50 155,24 1,63 140,44 4,32 50,09 21 105,0166702 8,7666664 16,60 150,16 -212,60 362,76 1,20 61,66 76,27 20,74 318,60 45,02 68,51 28,94 209,83 4,20 49,67 1,67 329,63 3,32 300,75 22 106,7833328 10,6833334 -1,89 192,84 -292,59 485,43 1,06 90,83 60,92 30,45 288,67 55,97 44,14 40,51 189,63 6,66 340,44 3,56 224,81 6,52 233,85 - 40 - STT Kinh ®é (0) VÜ ®é (0) Htb (cm) Hmax (cm) Hmin (cm) Δh (cm) TÝnh chÊt M2 S2 K1 O1 M4 MS4 M6 Biªn ®é Gãc Biªn ®é Gãc Biªn ®é Gãc Biªn ®é Gãc Biªn ®é Gãc Biªn ®é Gãc Biªn ®é Gãc 23 106,4166641 10,5333338 15,87 169,28 -213,63 382,91 0,96 68,05 85,26 22,25 310,63 38,14 57,57 27,11 201,08 7,13 72,47 4,25 12,66 4,87 326,23 24 106,6502762 10,9941664 11,64 154,39 -235,89 390,28 1,13 72,58 129,51 20,80 0,63 47,61 81,54 34,13 217,82 6,23 109,86 4,16 71,41 5,70 4,03 25 106,3333359 9,9333334 6,94 190,29 -257,22 447,51 1,07 82,48 55,95 28,47 279,43 51,32 43,64 36,71 189,38 5,91 10,34 2,82 257,31 5,44 264,70 26 106,0166702 9,8047218 26,81 161,36 -280,33 441,69 1,02 79,33 82,94 24,02 309,06 48,47 59,73 32,55 205,26 16,19 65,22 3,79 288,25 15,68 325,74 27 105,4000015 9,0333338 242,26 195,02 -291,93 486,95 1,13 100,63 26,41 37,62 254,94 67,69 37,36 45,62 184,64 2,12 331,32 0,95 200,73 1,72 217,02 28 105,2249985 10,8000002 199,29 62,10 -57,67 119,77 0,63 13,87 253,30 4,99 126,41 5,32 11,73 3,43 291,30 2,90 27,95 0,73 173,25 1,81 287,07 29 106,2683334 9,5838890 226,62 218,68 -280,85 499,53 1,09 93,85 42,28 29,32 281,92 60,44 39,86 41,78 181,06 3,13 25,56 2,10 229,00 3,49 242,71 30 104,8333359 8,4333334 166,74 194,33 -217,41 411,73 1,71 48,38 59,57 30,60 231,71 44,08 58,16 38,83 206,75 3,70 162,98 0,40 224,89 1,44 42,78 31 105,3333359 10,6000004 203,83 96,00 -121,80 217,80 1,83 11,18 224,36 15,36 166,95 17,89 50,43 2,59 259,80 2,27 0,64 0,23 112,86 0,90 244,43 32 108,2766647 10,9266663 168,71 234,71 -224,55 459,26 2,34 32,94 305,57 25,94 136,55 40,96 35,73 36,19 158,84 0,55 195,11 0,56 285,71 1,23 301,59 33 109,0333328 11,5833330 138,94 121,37 -149,85 271,22 4,72 15,82 285,53 5,31 56,26 45,56 17,72 29,09 163,82 0,59 145,14 0,38 72,43 0,37 74,25 34 111,9166641 8,6333332 119,64 174,47 -212,50 386,97 4,12 20,37 267,35 13,80 298,07 48,97 344,96 34,90 153,80 0,96 88,33 0,21 122,02 0,40 300,24 35 112,9216690 7,8919444 155,44 189,22 -179,41 368,62 3,83 20,66 266,66 32,21 89,48 43,16 3,28 35,94 153,34 0,36 323,56 0,14 198,57 0,40 49,05 36 108,8852768 11,3388891 150,18 115,91 -141,96 257,88 3,32 22,46 277,19 13,91 128,37 41,92 2,29 32,56 150,13 0,25 139,12 0,16 50,51 0,22 163,34 37 106,6416702 9,9666662 224,63 145,91 -237,85 383,76 1,25 77,07 32,26 27,87 264,96 55,03 37,46 41,60 175,70 3,27 333,62 2,31 139,99 3,77 222,49 38 105,2033310 8,7680559 233,76 155,34 -250,46 405,79 1,34 79,40 50,22 21,02 300,78 69,38 50,34 36,70 193,47 0,76 176,88 0,76 3,63 0,70 74,51 39 106,9722214 10,4111109 274,06 167,84 -284,59 452,42 1,21 93,25 13,51 31,94 239,18 63,98 23,95 48,37 166,64 2,19 205,10 0,76 79,63 2,37 58,80 40 107,7666702 10,6438885 201,48 177,09 -211,79 388,88 1,55 48,32 331,99 31,00 198,17 35,54 39,81 39,14 156,87 0,21 228,76 1,17 206,01 0,93 215,68 41 114,1999969 8,7500000 115,93 120,18 -121,56 241,74 3,41 19,77 253,99 12,76 89,44 39,22 0,60 28,15 160,48 0,54 100,26 0,24 160,49 0,51 336,55 42 108,5583344 11,1666670 268,38 148,99 -156,06 305,06 2,93 28,42 285,79 12,57 280,31 48,69 327,26 34,46 153,14 0,39 155,62 0,02 354,48 0,97 254,50 43 113,9244461 8,8325005 119,11 94,43 -122,87 217,30 3,36 21,75 254,92 9,74 99,95 41,39 331,83 31,71 159,00 0,64 205,43 0,44 266,19 0,69 94,01 44 105,7472229 9,2083330 185,90 275,35 -219,67 495,02 1,43 66,30 35,95 55,32 229,44 72,23 35,58 22,42 202,46 6,10 81,44 1,42 14,20 6,28 1,61 45 113,2166672 8,9666662 69,41 136,65 -154,39 291,04 1,49 48,20 218,18 9,54 209,89 45,67 1,24 25,91 90,97 2,50 29,68 0,45 183,60 1,86 75,15 Htb: mùc n−íc trung b×nh; Hmin mùc n−íc triÒu cùc tiÓu; Hmin mùc n−íc triÒu cùc ®¹i; Δh: ®é lín mùc n−íc triÒu - 41 - H×nh 3.11. Dao ®éng thuû triÒu t¹i mét sè tr¹m trong vïng nghiªn cøu Ngoµi ra, thµnh phÇn dao ®éng mùc n−íc quan träng nhÊt cña vïng nghiªn cøu lµ thuû triÒu. Dao ®éng cña thuû triÒu ®−îc ®¸nh gi¸ rÊt phøc t¹p vµ ®a d¹ng (H×nh 3.11) mang nhiÒu nÐt ®Æc s¾c ®èi víi BiÓn §«ng nãi chung vµ vïng nghiªn cøu nãi riªng (B¶ng 3.14). PhÇn lín vïng nghiªn cøu mang tÝnh chÊt b¸n nhËt triÒu kh«ng ®Òu. Nh−ng phÝa b¾c mang tÝnh chÊt nhËt triÒu kh«ng ®Òu (Phô lôc III) theo ph©n lo¹i ë PhÇn 2.2 trong Ch−¬ng 2. Bªn c¹nh ®ã, ®é lín triÒu lý thuyÕt theo tÝnh to¸n trong vßng 200 n¨m (1900-2100) lµ ®¸ng kÓ kho¶ng xÊp xØ 4 mÐt (xem B¶ng 3.14 vµ Phô lôc III). Theo c¸c b¶n ®å thÓ hiÖn ph©n triÒu (Phô lôc III) biªn ®é vµ pha ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu trong khu vùc nghiªn cøu. Khi truyÒn tõ ngoµi kh¬i vµo ven bê hoÆc trong s«ng do ¶nh h−ëng cña ®Þa h×nh ®¸y t¹o ra sãng n−íc n«ng cã biªn ®é kh¸c nhau. C¸c sãng n−íc n«ng nµy tån t¹i c¸c hÖ thèng “amphydromy” - 42 - hay th−êng gäi lµ ®iÓm v« triÒu. Nh÷ng biªn ®é lín nhÊt cña c¸c sãng n−íc n«ng ®· xuÊt hiÖn ë vïng ven bê. §èi víi sãng toµn nhËt biªn ®é dao ®éng trong khu vùc nghiªn cøu lµ n»m kho¶ng 30 - 50cm víi sãng O1 vµ 40 - 70cm víi sãng K1. §èi víi b¸n nhËt biªn ®é dao ®éng lín h¬n sãng toµn nhËt trong khu vùc nghiªn cøu n»m trong kho¶ng 20 - 100cm víi sãng M2 vµ nhá h¬n 40cm víi sãng S2. VÒ vÊn ®Ò pha cho c¶ hai lo¹i sãng nµy xu h−íng chung lµ pha triÒu xoay tõ b¾c vÒ xuèng nam vµ tõ ®«ng sang t©y theo chiÒu kim ®ång hå. Nh− vËy, cã thÓ thÊy ph©n bè thuû triÒu phøc t¹p vµ ®a d¹ng trong khu vùc nghiªn cøu vÒ tÝnh chÊt, ®é lín, biªn ®é vµ pha. TÝnh chÊt triÒu thay ®æi tõ b¾c xuèng ®Õn trung t©m vµ trung t©m xuèng ®Õn phÝa nam, tõ bê ra kh¬i víi tÝnh chÊt nhËt triÒu kh«ng ®Òu vµ b¸n nhËt triÒu kh«ng ®Òu víi ranh giíi gi¸ trÞ tÝnh chÊt lµ 2 theo chØ tiªu ph©n lo¹i triÒu. §é lín triÒu còng thay ®æi tõ b¾c xuèng nam vµ ngoµi kh¬i vµo trong ven bê. Biªn ®é lín, lín nhÊt khu vùc vÜ ®é trung t©m vµ gi¶m vÒ hai phÝa b¾c vµ nam. Cã xuÊt hiÖn hÖ thèng “amphydromy” cña sãng n−íc n«ng. Mùc n−íc thÊp th× kh«ng b»ng nhau, mùc n−íc cao Ýt chªnh lÖch h¬n. Dßng ch¶y :Trong c¸c chuçi sè liÖu dßng ch¶y ®−îc thu thËp trong luËn v¨n nµy t¹i c¸c tr¹m ®o liªn tôc. Víi vÞ trÝ vµ thêi gian quan tr¾c th× ®−îc viÕt trong B¶ng 3.5 ë Môc 3.1 cña Ch−¬ng 3. Trong phÇn nµy sö dông c¸c ký hiÖu cña B¶ng 3.5. Sau khi thu thËp, xö lý vµ ph©n tÝch ®−îc mét sè kÕt qu¶ nh− sau: Sè liÖu dßng ch¶y ®o ®¹c t¹i c¸c tr¹m liªn tôc ®· ®−îc kiÓm tra vµ ph©n tÝch. C¸c ®Æc tr−ng thèng kª cña dßng ch¶y ®−îc thÓ hiÖn theo c¸c b¶ng (B¶ng 3.15 vµ B¶ng 3.16). Vµ song song b¶ng thèng kª lµ c¸c h×nh vÏ hoa dßng ch¶y t−¬ng øng víi b¶ng tÇn suÊt (Phô lôc III). BiÕn tr×nh dßng ch¶y t¹i c¸c tr¹m quan tr¾c theo c¸c tÇng ®o còng ®−îc m« t¶ d−íi d¹ng vec t¬ dßng ch¶y (H×nh 3.12 vµ H×nh 3.13). C¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n thèng kª cho thÊy ph©n bè dßng ch¶y phô thuéc vµo vÞ trÝ kh¶o s¸t vµ thêi gian kh¶o s¸t mµ nã thÓ hiÖn ph©n bè dßng theo h−íng nµo lµ chÝnh. §é lín dßng ch¶y trung b×nh ph©n bè tõ mÆt xuèng ®¸y theo 3 tÇng ®o kh¸c nhau gi¶m nh− tÇng ®¸y dao ®éng tõ 5 ®Õn 40cm/s, tÇng gi÷a tõ 5 ®Õn 55cm/s vµ tÇng mÆt tõ 10 ®Õn 50cm/s (B¶ng 3.16 vµ Phô lôc III). - 43 - B¶ng 3.15. Sè lÇn vµ tÇn suÊt xuÊt hiÖn dßng ch¶y theo h−íng H−íng N NE E SE S SW W NW LÆngN P(%) N P(%) N P(%) N P(%) N P(%) N P(%) N P(%) N P(%) N P(%) d1 6 3,54 68 40,00 8 4,70 7 4,12 2 1,18 9 5,29 13 7,65 57 33,53 0 0 d2 12 7,15 11 6,55 20 11,90 90 53,57 12 7,14 4 2,38 6 3,57 13 7,74 0 0 d3 44 26,36 17 10,18 12 7,19 34 20,36 23 13,77 7 4,19 1 0,60 29 17,37 0 0 d4 6 0,89 5 0,74 48 7,11 281 41,63 123 18,22 94 13,92 110 16,30 8 1,19 0 0 d10 0 0 0 0 1 0,76 14 10,69 42 32,06 39 29,77 24 18,32 11 8,40 0 0 d11 2 2,15 2 2,15 33 35,48 18 19,35 14 15,05 20 21,51 3 3,23 1 1,08 0 0 d12 22 22,92 4 4,17 4 4,17 11 11,46 29 30,21 12 12,50 1 1,04 11 11,46 2 2,08 d13 38 13,42 161 56,89 8 2,83 0 0 0 0 0 0 0 0 74 26,15 2 0,71 d17 8 2,80 109 38,25 152 53,33 1 0,35 3 1,05 6 2,11 2 0,70 2 0,70 2 0,70 d18 41 14,44 75 26,41 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2,11 162 57,04 0 0 d19 77 11,54 46 6,89 44 6,59 72 10,78 140 20,96 151 22,61 43 6,44 88 13,17 7 1,05 d20 45 6,84 59 8,99 89 13,57 125 19,06 51 7,77 18 2,74 84 12,81 183 27,90 2 0,30 g1 9 5,32 68 40,24 5 2,96 7 4,14 5 2,96 5 2,96 7 4,14 60 35,50 3 1,78 g2 13 7,70 9 5,33 29 17,16 85 50,30 11 6,51 5 2,96 2 1,18 15 8,88 0 0 g3 32 19,07 12 7,142 11 6,547 32 19,05 35 20,83 6 3,571 1 0,595 39 23,21 0 0 g4 7 2,44 6 2,09 39 13,59 100 34,84 76 26,48 41 14,29 13 4,53 4 1,39 1 0,35 g5 57 19,66 54 18,62 17 5,86 35 12,07 70 24,14 36 12,41 11 3,79 9 3,10 1 0,34 g6 2 0,70 7 2,44 6 2,09 27 9,41 136 47,39 31 10,80 64 22,30 13 4,53 1 0,35 g7 7 4,27 8 4,88 49 29,88 21 12,81 13 7,93 24 14,64 25 15,24 17 10,37 0 0 g8 2 0,71 6 2,12 146 51,59 33 11,66 1 0,35 5 1,77 85 30,03 4 1,41 1 0,35 g9 77 13,78 58 10,38 39 6,98 69 12,34 54 9,66 88 15,74 80 14,31 90 16,10 4 0,72 g14 9 3,15 99 34,49 14 4,88 14 4,88 120 41,81 21 7,32 9 3,14 1 0,35 0 0 g16 21 23,59 10 11,24 6 6,74 7 7,87 20 22,47 11 12,36 6 6,74 8 8,99 0 0 g17 6 8,70 7 10,15 14 20,29 7 10,15 5 7,25 7 10,15 16 23,19 7 10,14 0 0 g19 77 13,78 58 10,38 39 6,98 69 12,34 54 9,66 88 15,74 80 14,31 90 16,10 4 0,72 g20 7 4,27 8 4,88 49 29,88 21 12,81 13 7,93 24 14,64 25 15,24 17 10,37 0 0 m1 12 7,10 65 38,46 14 8,28 8 4,73 4 2,37 4 2,37 8 4,74 53 31,36 1 0,59 m2 6 3,55 6 3,55 24 14,20 96 56,80 12 7,10 8 4,73 3 1,78 14 8,28 0 0 m3 33 19,53 9 5,33 8 4,73 17 10,06 42 24,85 9 5,32 15 8,88 36 21,30 0 0 m13 1 0,70 15 10,49 56 39,16 18 12,59 17 11,89 16 11,19 14 9,79 6 4,20 0 0 m16 15 16,85 11 12,36 4 4,50 5 5,62 19 21,35 13 14,61 9 10,11 13 14,61 0 0 m17 5 7,15 4 5,72 16 22,86 4 5,71 7 10,00 5 7,14 10 14,29 19 27,14 0 0 m18 5 3,05 11 6,71 50 30,49 22 13,42 16 9,76 12 7,32 30 18,29 18 10,98 0 0 m19 11 6,71 10 6,10 31 18,90 33 20,12 14 8,54 13 7,93 35 21,34 17 10,37 0 0 m20 5 3,05 11 6,71 50 30,49 22 13,42 16 9,76 12 7,32 30 18,29 18 10,98 0 0 Ghi chó: N lµ sè lÇn xuÊt hiÖn; P(%) lµ tÇn xuÊt xuÊt hiÖn. Thµnh phÇn tham gia chÝnh trong dßng ch¶y tæng céng cña tr¹m sè 2 lµ thµnh phÇn dßng triÒu ®ãng vai trß ¶nh h−ëng kh«ng lín l¾m mµ ph©n bè dßng ch¶y ë ®©y chñ yÕu theo mét h−íng ®ång nhÊt lµ h−íng ®«ng nam (SE) thÞnh hµnh trong suèt thêi gian quan tr¾c. VËn tèc dßng ch¶y theo ph−¬ng th¼ng ®øng cã sù thay ®æi nhá vµ tèc ®é cùc ®¹i t¹i 03 tÇng ®o lµ kho¶ng 50 cm/s vµ h−íng ng−îc l¹i gi¸ trÞ cùc ®¹i nhá h¬n 10 cm/s. Kh¸c víi tr¹m sè 2, dßng ch¶y t¹i tr¹m sè 3 bÞ t¸c ®éng ¶nh h−ëng m¹nh mÏ cña thuû triÒu. H−íng dßng ch¶y ®−îc ph©n bè chñ yÕu theo trôc B¾c Nam - 44 - vµ ®©y chÝnh lµ h−íng dßng ch¶y ra vµo cña vÞnh Gµnh R¸i. T−¬ng tù tr¹m sè 2, ph©n bè th¼ng ®øng cña dßng ch¶y còng Ýt thay ®æi. Tèc ®é dßng ch¶y cùc ®¹i th−êng x¶y ra vµo lóc triÒu lªn theo h−íng b¾c (N) hoÆc t©y b¾c (NW) vµ lóc triÒu xuèng theo h−íng nam (S) hoÆc ®«ng nam (SE) gi¸ trÞ ®¹t kho¶ng 20 cm/s. B¶ng 3.16. VËn tèc (m) dßng ch¶y trung b×nh vµ cùc ®¹i theo h−íng H−íng N NE E SE S SW W NW Dßng ch¶y (cm/s) Vmax Vtb Vmax Vtb Vmax Vtb Vmax Vtb Vmax Vtb Vmax Vtb Vmax Vtb Vmax Vtb d1 16,95 8,05 127,94 36,83 105,03 34,94 178,49 45,28 4,64 3,15 57,38 18,05 135,64 30,96 105,27 33,39 d2 36 10,67 14 6,18 52 21,75 48 19,77 19 5,42 31 12,50 21 8,83 25 9,69 d3 64 25,30 21 11,18 23 12,92 39 20,50 50 27,57 25 16,00 11 11,00 64 35,10 d4 9 5,67 13 7,00 76 26,19 76 20,78 57 18,40 51 18,95 58 23,42 29 12,63 d10 0 0 0 0 1 1,00 19 7,50 29 19,93 29 18,18 18 6,63 7 4,82 d11 17 17,00 15 15,00 57 38,39 50 31,94 26 18,57 25 21,75 17 15,67 17 17,00 d12 51 40,91 31 25,50 27 23,00 41 29,00 49 38,97 32 23,92 16 16,00 49 34,73 d13 39,3 21,69 48 33,06 29,4 21,24 0 0 0 0 0 0 0 0 60,9 41,35 d17 11,21 4,70 40,30 17,59 43,39 18,31 6,08 6,08 33,07 29,15 37,15 27,24 3,74 2,98 9,42 5,88 d18 39,3 21,00 60,9 41,26 0 0 0 0 29,4 22,10 48 32,98 d19 729,8 37,07 710,8 30,18 56,2 15,44 82,8 29,96 75 29,24 95,7 31,05 66 20,29 103,5 31,21 d20 47,4 21,69 66,1 30,47 58,3 31,33 64,9 33,79 50,4 32,23 41,5 23,78 53,4 23,37 55,1 29,76 g1 17,12 9,12 91,08 34,22 92,96 40,65 175,7 45,63 14,64 6,96 51,25 23,70 82,79 19,43 88,95 35,26 g2 24 9,00 37 10,89 57 18,76 53 25,05 14 8,09 46 18,60 10 10,00 27 12,53 g3 73 32,63 20 11,83 28 15,09 59 27,47 65 33,94 26 13,17 20 20 67 35,31 g4 14 9,43 11 8,33 21 10,33 40 14,73 20 11,24 21 10,32 13 9,77 13 12,00 g5 17 9,74 12 7,81 9 4,59 15 5,71 12 6,56 14 8,94 11 5,64 9 6,67 g6 2 2,00 6 4,00 12 6,50 32 13,81 43 19,76 21 11,03 33 18,41 34 16,08 g7 27,9 15,90 23 12,16 55,4 28,14 51,6 21,45 37,5 19,37 42,8 20,69 42 23,83 47,5 25,37 g8 6 5,00 38 10,50 67 35,12 53 26,21 8 8,00 17 12,00 81 54,64 16 10,75 g9 38,54 14,02 47,80 15,85 29,01 13,74 33,37 16,76 32,81 13,84 39,52 14,95 37,35 16,10 54,80 18,29 g14 30,34 19,71 49,59 29,23 22,49 14,48 29,67 14,08 71,30 43,81 69,97 31,66 40,53 19,15 7,92 7,92 g16 38,40 23,71 35,70 21,01 60,00 23,78 28,10 23,11 50,00 26,41 32,00 22,75 36,80 21,85 46,20 25,35 g17 55,6 37,62 27 14,59 53,4 39,44 31,2 21,36 44,9 29,22 44,6 30,86 49,9 34,24 51,3 38,33 g19 38,54 14,02 47,80 15,85 29,01 13,74 33,37 16,76 32,81 13,84 39,52 14,95 37,35 16,10 54,80 18,29 g20 27,9 15,90 23 12,16 55,4 28,14 51,6 21,45 37,5 19,37 42,8 20,69 42 23,83 47,5 25,37 m1 32,63 10,80 105,3 41,30 72,55 22,22 186,4 46,93 21,07 11,81 52,27 26,99 72,34 21,16 103,3 38,90 m2 20 15,17 10 7,00 69 21,54 50 24,61 20 9,75 41 19,00 11 7,33 38 12,93 m3 75 32,61 26 12,78 21 12,00 45 20,00 69 34,02 42 22,33 54 22,27 73 35,53 m13 7,06 7,06 47,27 29,73 71,48 45,52 40,45 25,76 49,96 33,08 59,86 44,09 58,19 44,93 49,62 29,13 m16 42,40 31,11 52,00 30,08 27,20 20,85 37,00 24,44 34,40 24,92 50,10 31,43 32,80 21,98 35,70 25,79 m17 58,40 30,78 33,90 24,63 59,50 34,12 35,80 29,13 38,40 27,56 53,50 35,36 50,90 35,76 82,00 29,85 m18 29,50 14,96 47,00 27,30 55,50 30,14 40,80 21,91 26,80 16,11 35,90 21,23 50,40 26,47 44,50 27,06 m19 60,50 32,11 54,50 33,00 73,50 40,50 217,0 38,49 54,40 31,08 57,80 30,59 50,20 30,44 50,60 33,04 m20 29,50 14,96 47,00 27,30 55,50 30,14 40,80 21,91 26,80 16,11 35,90 21,23 50,40 26,47 44,50 27,06 - 45 - B¶ng 3.17. H»ng sè ®iÒu hoµ dßng ch¶y tai c¸c vÞ trÝ tr¹m ®o Tªn tr¹m VÞ trÝ Dßng ch¶y tæng hîp Dßng ch¶y c¸c ph©n triÒu Dßng d− TÝnh chÊt M2 O1 M4 M6 M8 S2 K1 Kinh ®é VÜ ®é Tèc ®é H−íng Tèc ®é H−íng Tèc ®é H−íng Tèc ®é H−íng Tèc ®é H−íng Tèc ®é H−íng Tèc ®é H−íng Tèc ®é H−íng Tèc ®é H−íng (®é) (®é) (cm/s) (®é) (cm/s) (®é) (cm/s) (®é) (cm/s) (®é) (cm/s) (®é) (cm/s) (®é) (cm/s) (®é) (cm/s) (®é) (cm/s) (®é) d1 107,1041641 10,2799997 178,5 43,8 25,0 284,9 8,4 273,0 5,3 293,6 12,3 278,0 4,4 308,2 16,8 281,9 13,9 324,4 18,4 8,7 0,9 d2 107,0919418 10,3244448 52,0 254,0 10,3 295,3 0,5 319,4 2,5 316,8 2,2 332,1 1,8 328,9 9,7 313,9 5,3 307,7 11,7 122,8 0,6 d3 107,0244446 10,3258333 64,0 19,0 24,2 340,4 9,2 350,5 2,1 291,3 1,4 299,2 0,5 285,0 13,0 331,4 12,5 322,1 5,8 1,3 0,9 d4 106,4538879 9,3605556 76,0 253,1 21,9 289,9 7,9 294,6 9,0 298,7 2,2 292,1 1,9 297,0 16,2 275,4 3,0 284,8 11,2 170,6 0,5 d11 106,2450027 9,2500000 57,0 258,8 60,8 306,1 17,0 296,4 8,5 314,4 3,4 302,3 2,6 310,7 40,3 314,7 0,0 360,0 17,3 121,1 0,3 d12 105,6330566 8,7500000 51,0 4,2 43,9 334,2 6,6 294,1 9,6 335,7 1,7 293,2 1,4 323,7 29,9 353,7 0,0 360,0 3,5 198,4 0,1 d13 104,5000000 8,0000000 60,9 39,4 26,2 313,3 19,4 284,7 4,3 351,2 5,5 292,7 0,8 342,7 12,5 306,1 12,0 282,2 23,6 12,9 1,2 d17 107,5000000 10,0000000 43,4 287,4 8,8 319,2 6,8 308,6 14,8 318,9 16,9 319,9 0,9 334,3 10,2 311,9 10,2 307,2 16,5 69,7 1,9 d18 104,5000000 8,0788889 60,9 320,6 28,8 309,4 0,0 360,0 0,0 360,0 0,0 360,0 0,0 360,0 0,0 360,0 0,0 360,0 37,4 40,9 0,0 d19 108,8333359 11,0000000 95,7 138,5 10,3 305,2 4,1 315,0 4,4 322,6 0,9 321,7 1,2 289,9 10,9 300,0 8,7 330,3 8,7 216,2 1,2 d20 107,5000000 10,0000000 66,1 305,8 4,6 308,6 8,0 313,7 12,2 298,5 3,5 295,9 0,6 307,9 5,7 280,8 3,8 339,2 1,7 50,7 2,6 g1 107,1041641 10,2799997 175,7 244,4 18,6 290,1 7,4 299,3 6,5 322,5 5,6 298,1 4,7 318,0 15,7 283,3 11,4 316,8 17,1 9,4 1,0 g2 107,0919418 10,3244448 57,0 260,0 9,2 293,8 1,7 341,9 2,2 312,9 2,7 281,1 1,8 331,8 13,9 306,5 4,7 297,0 14,3 121,1 0,7 g3 107,0244446 10,3258333 73,0 19,0 29,7 335,6 8,1 327,1 3,2 334,1 2,0 324,3 1,2 350,7 17,3 333,7 20,3 333,0 2,4 339,1 1,0 g4 105,9794464 8,4794445 40,0 215,2 7,7 311,3 23,0 295,7 28,3 295,8 8,6 288,8 0,9 331,8 7,6 333,0 18,6 304,4 8,6 145,0 5,4 g6 104,0833359 10,0000000 43,0 189,8 14,2 311,6 8,4 284,8 20,9 324,6 9,2 297,2 1,5 304,1 7,0 320,7 9,6 298,1 10,8 198,7 1,3 g7 104,6666641 9,6666670 41,0 208,1 9,2 291,6 17,2 315,7 15,6 340,9 4,7 310,5 0,5 340,3 10,0 308,5 10,3 325,8 14,9 161,2 3,0 g8 104,8333359 8,4499998 81,0 91,4 57,6 274,1 49,2 272,2 46,2 349,9 30,5 296,3 1,6 318,1 46,0 280,4 14,1 289,5 7,3 168,3 1,1 g9 104,6555557 8,9255552 22,0 150,5 5,5 336,0 18,6 342,0 15,3 342,4 8,0 319,1 0,7 287,4 7,8 311,7 26,1 349,1 3,5 201,4 8,2 g17 107,5000000 10,0000000 55,6 17,0 32,7 305,0 17,2 308,6 22,5 332,1 21,8 316,6 4,1 347,3 19,4 338,5 14,8 304,3 3,8 285,0 1,0 g19 108,8333359 11,0000000 54,8 26,3 5,0 344,8 7,0 329,9 4,4 298,0 1,8 313,8 2,2 304,1 4,1 345,1 2,3 290,4 2,6 289,0 1,8 g20 107,5000000 10,0000000 55,4 259,0 16,1 285,1 11,4 277,3 2,7 314,6 6,8 310,8 1,4 325,0 10,9 291,7 9,8 278,7 3,6 141,1 1,3 m1 107,1041641 10,2799997 186,4 242,0 24,6 285,4 7,7 298,7 5,3 303,6 4,2 330,5 3,6 290,7 24,0 279,9 14,9 303,1 18,7 15,8 0,9 m2 107,0919418 10,3244448 69,0 256,0 6,9 289,3 2,7 307,4 2,1 331,8 3,2 310,0 2,4 305,7 12,8 308,2 5,4 307,7 15,6 129,4 1,2 m3 107,0244446 10,3258333 75,0 13,0 25,3 334,9 8,5 319,2 4,0 354,6 3,7 316,6 0,7 350,6 15,4 326,5 22,2 336,5 6,4 288,2 1,2 m13 104,5000000 8,0000000 71,5 256,1 22,5 302,7 25,9 306,8 17,0 291,6 11,9 317,0 2,6 347,9 6,6 322,3 21,5 293,2 12,9 116,9 2,1 m17 107,5000000 10,0000000 82,0 31,0 37,1 277,2 9,6 334,5 26,4 314,8 28,0 317,4 1,6 315,2 13,2 302,4 18,9 301,2 5,8 318,3 0,8 m18 104,5000000 8,0397224 49,6 265,0 46,3 293,8 99,4 284,2 0,0 360,0 0,0 360,0 0,0 360,0 0,0 360,0 0,0 360,0 61,9 279,3 2,1 m19 108,8333359 11,0000000 73,5 264,0 3,8 302,1 7,8 297,8 7,6 298,4 2,8 333,4 1,9 317,9 2,2 295,8 5,1 309,8 4,4 127,7 3,4 m20 107,5000000 10,0000000 55,5 271,0 15,0 281,2 11,3 286,1 2,4 317,8 5,2 338,9 2,6 318,0 13,8 280,9 12,4 283,0 3,7 95,9 1,6 - 46 - Dßng d− thÓ hiÖn phô thuéc vµo vÞ trÝ vµ thêi gian kh¶o s¸t. Cßn c¸c tr¹m ven bê th× ¶nh h−ëng cña ®Þa h×nh ®¸y nªn h−íng dßng ch¶y mang tÝnh chÊt côc bé ®Þa ph−¬ng thÓ hiÖn trong B¶ng 3.17. Dßng ch¶y d− thËt khã ®Ó ®¸nh gi¸ v× muèn ®¸nh gi¸ ®−îc phÇn nµo ®ã vÒ h−íng hay x¸c ®Þnh nguyªn nh©n cÇn cã c¸c ®iÒu kiÖn thêi tiÕt hay c¸c yÕu tè ®éng lùc kh¸c liªn quan. V× vËy gi¸ trÞ dßng ch¶y d− chØ cã ý nghÜa tham kh¶o vµ ®èi chøng víi chÕ ®é dßng ch¶y xem cã trïng xu thÕ kh«ng. TÝnh chÊt dßng triÒu chñ yÕu lµ mang tÝnh chÊt b¸n nhËt triÒu kh«ng ®Òu vµ cã mét sè tr¹m mang tÝnh chÊt nhËt triÒu kh«ng ®Òu ®−îc chØ ra ë B¶ng 3.17. C−êng ®é dßng triÒu thay ®æi theo kh«ng gian vµ biÕn ®æi theo thêi gian. C−êng ®é dßng triÒu t¨ng ®Çn tõ b¾c xuèng nam tõ tr¹m vÜ ®é 11 ®Õn tr¹m vÜ ®é nhá h¬n mòi Cµ Mau. Do ®ã, vÒ ph©n bè kh«ng gian cña dßng triÒu t¨ng theo quy luËt cña biªn ®é mùc n−íc thuû triÒu. Biªn ®é cña c¸c ph©n triÒu dßng ch¶y t¹i c¸c tr¹m liªn tôc ®−îc thÓ hiÖn trong B¶ng 3.18. TÝnh chÊt dßng ch¶y phæ biÕn lµ b¸n nhËt triÒu kh«ng ®Òu vµ biÕn ®æi xu h−íng vÒ phÝa nam lµ nhËt triÒu kh«ng ®Òu. H×nh 3.12. BiÕn tr×nh vÐc t¬ dßng ch¶y theo thêi gian t¹i tr¹m sè 2 VÞ trÝ: λ = 107004.91’E; ϕ = 10019.28’N Thêi gian: tõ 11giê 00 phót ngµy 01/02/2004 ®Õn tõ 11giê 00 phót ngµy 08/02/2004 a) tÇng mÆt b) tÇng gi÷a c) tÇng ®¸y - 47 - H×nh 3.13. BiÕn tr×nh vÐc t¬ dßng ch¶y theo thgêi gian t¹i tr¹m sè 3 VÞ trÝ: λ = 107001.28’E; ϕ = 10019.33’N Thêi gian: tõ 11giê 00 phót ngµy 01/02/2004 ®Õn tõ 11giê 00 phót ngµy 08/02/2004 C¸c ellip triÒu biÕn ®æi kh¸ phøc t¹p. Nh−ng ®èi víi c¸c ellip triÒu chÝnh th× thay ®æi t−¬ng ®èi phï hîp víi c¸c hoa dßng ch¶y t−¬ng øng. C¸c ellip triÒu nµu cã h×nh d¹ng phï hîp víi vÞ trÝ ®o. NhiÖt muèi: §Ó t×m hiÓu c¸c ®Æc ®iÓm cÊu tróc th¼ng ®øng nhiÖt – muèi n−íc biÓn vïng biÓn §«ng Nam bé trong khu«n khæ luËn v¨n nµy ph©n thµnh hai mïa ®Ó xem xÐt, ®ã lµ: mïa ®«ng (tõ th¸ng 11 n¨m ®Õn th¸ng 5 n¨m sau) vµ mïa hÌ (tõ th¸ng 6 ®Õn th¸ng 10). Tõ nh÷ng chuçi sè liÖu quan tr¾c tÇng s©u vÒ nhiÖt ®é vµ ®é muèi n−íc biÓn t¹i c¸c vÞ trÝ kh¶o s¸t qua c¸c thêi kú kh¸c nh− ®· nãi ë Môc 3.1 cña Ch−¬ng 3, tiÕn hµnh ph©n tÝch vµ vÏ Ph©n bè th¼ng ®øng cña chóng theo ®é s©u tõ mÆt cho tíi ®¸y biÓn. Qua ®ã cho thÊy cÊu tróc th¼ng ®øng cña nhiÖt ®é vµ ®é muèi n−íc vïng biÓn §«ng Nam bé cã mét sè ®Æc ®iÓm cÇn l−u ý nh− sau: + Mïa §«ng: Ph©n bè th¼ng ®øng nhiÖt ®é, ®é muèi n−íc biÓn t¹i vïng biÓn §«ng Nam bé thêi kú mïa ®«ng ®−îc thÓ hiÖn trªn H×nh 3.14. Trong thêi kú nµy nhiÖt ®é vµ ®é muèi n−íc biÓn t¹i ®©y gÇn nh− lµ ®ång nhÊt theo ®é s©u. Chªnh lÖch c) tÇng ®¸y a) tÇng mÆt b) tÇng gi÷a - 48 - nhiÖt ®é vµ ®é muèi n−íc biÓn gi÷a mÆt vµ ®¸y biÓn chØ vµo kho¶ng 1,5oC vµ 0,5‰. Tõ mÆt cho tíi xÊp xØ 120m nhiÖt ®é gÇn kh«ng thay ®æi, sau ®ã cã sù thay ®æi nhá ë líp s¸t ®¸y. VÒ ®é muèi, ph©n bè th¼ng ®øng cña chóng cã cÊu tróc æn ®Þnh h¬n nhiÖt ®é tõ mÆt biÓn tíi ®é s©u kho¶ng 120m ®é muèi n−íc biÓn kh«ng thay ®æi hoÆc t¨ng chËm. Líp n−íc cã ®é muèi t¨ng theo ®é s©u cho tíi líp s¸t ®¸y, t¹i ®©y tån t¹i mét líp n−íc máng (kho¶ng 2 - 3m) cã ®é muèi t¨ng rÊt chËm hoÆc gÇn nh− kh«ng ®æi. H×nh 3.14. Profile nhiÖt ®é vµ ®é muèi theo ®é s©u vïng nghiªn cøu (mïa ®«ng) +Mïa HÌ: Ph©n bè th¼ng ®øng nhiÖt ®é, ®é muèi n−íc biÓn vïng nghiªn cøu thêi kú mïa hÌ ®−îc thÓ hiÖn trªn H×nh 3.15. Ph©n bè th¼ng ®øng nhiÖt ®é vµ ®é muèi theo tÇng s©u ë ®©y vµo thêi kú nµy cã cÊu tróc ph©n tÇng râ nÐt, ®é dµy líp ®ång nhÊt nhá hoÆc kh«ng tån t¹i, th−êng kh«ng duy tr× cùc ®¹i vµ cùc tiÓu ®Þa ph−¬ng trong ph©n bè theo tÇng s©u. Ph©n bè th¼ng ®øng nhiÖt ®é theo th−êng cã d¹ng sau: tån t¹i mét líp ®ång nhÊt trªn kh¸ nhá, chØ vµo kho¶ng 5m vµ cã xuÊt hiÖn líp nªm nhiÖt kh¸ râ mµ tån t¹i ë c¸c tÇng ®é s©u kh¸c nhau. Sau ®ã nhiÖt ®é n−íc biÓn gi¶m dÇn theo ®é s©u cho tíi líp s¸t ®¸y, t¹i ®©y l¹i tån t¹i mét líp n−íc máng cã nhiÖt ®é gi¶m rÊt chËm hoÆc kh«ng thay ®æi. Ph©n bè th¼ng ®øng ®é muèi n−íc biÓn theo ®é s©u cho thÊy ®é muèi th−êng t¨ng kh¸ nhanh tõ mÆt biÓn cho tíi 20 22 24 26 28 30 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 §é s©u (m ) NhiÖt ®é (®é) 28 29 30 31 32 33 34 35 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 §é s©u (m ) §é muèi (‰) - 49 - kho¶ng 120m, cã sù thay ®æi nhá líp s¸t ®¸y tån t¹i mét líp ®ång nhÊt ®é muèi máng, cã ®é dµy vµo kho¶ng 5m. H×nh 3.15. Profile nhiÖt ®é vµ ®é muèi theo ®é s©u vïng nghiªn cøu (mïa hÌ) Nh×n chung, profile nhiÖt ®é vµ ®é mÆn cã sù kh¸ biÖt gi÷a hai mïa kÓ c¶ h×nh d¹ng ®Õn gi¸ trÞ. 3.2.4. KÕt qu¶ ¸p dông m« h×nh sè trÞ D÷ liÖu ®Çu vµo: Dùa trªn c¬ së c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n thèng kª vµ ph©n tÝch ®iÒu hoµ ë PhÇn 3.2.1 vµ PhÇn 3.2.2 ë Ch−¬ng 3 ®· tr×nh bµy lµm ®Çu vµo cho m« h×nh to¸n. §Ó thùc hiÖn viÖc tÝnh to¸n qu¸ tr×nh lan truyÒn sãng, hoµn l−u ven bê vµ trµn dÇu trong khu vùc nghiªn cøu cÇn sö dông c¸c lo¹i sè liÖu gåm sè liÖu ®é s©u vµ sè liÖu c¸c ®Æc tr−ng giã, ®Æc tr−ng sãng, sè liÖu mùc n−íc vµ nguån dÇu. Trong m« h×nh 2 chiÒu nµy míi chØ sö dông sè liÖu sãng, giã vµ mùc n−íc t¹i mét vÞ trÝ ®Ó ®¹i diÖn cho toµn vïng. D÷ liÖu ®Çu vµo ®−îc lùa chän cô thÓ nh− sau: §é s©u: V× khu vùc nghiªn cøu n»m trong vïng cã ®Þa h×nh kh¸ phøc t¹p, bÞ ¶nh h−ëng bëi chÕ ®é thuû v¨n trong s«ng ra. Do ®ã, trong nghiªn cøu nµy ®· sö dông miÒn tÝnh víi l−íi tÝnh cã kÝch th−íc lµ 401x401 nót l−íi tÝnh vµ b−íc l−íi lµ 0,010x0,010 (kho¶ng 1100mx1100m) øng víi tõ 7 ®Õn 11 vÜ ®é b¾c vµ 105 ®Õn 109 20 22 24 26 28 30 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 §ä s©u (m ) NhiÖt ®é (®é C) 28 29 30 31 32 33 34 35 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 § é s©u (m ) §é muèi (‰) - 50 - kinh ®«ng. B¶n ®å ®é s©u cña miÒn tÝnh lín ®−îc tr×nh bµy d−íi d¹ng h×nh vÏ (Phô lôc II). Giã - sãng: ®Æc tr−ng giã, sãng sö dông lµm ®Çu vµo tÝnh to¸n cho vïng biÓn §«ng Nam bé lùa chän thö nghiÖm m« h×nh trong [50] lµ ®Æc tr−ng ngoµi kh¬i Vòng Tµu – C«n §¶o, thÓ hiÖn nh− sau: B¶ng 3.18. §Æc tr−ng giã khu vùc nghiªn cøu Tèc ®é giã (m/s) 7,0 6,5 6,0 6,5 7,0 H−íng (®é) NE E SE SW W B¶ng 3.19. §Æc tr−ng sãng khu vùc nghiªn cøu §é cao sãng (m) 2,0 1,5 1,5 H−íng (®é) NE E SE Chu kú (s) 6,5 5,6 5,6 C¸c gi¸ trÞ sãng vµ giã ®−îc sö dông ë ®©y lµ gi¸ trÞ sãng, giã cã nghÜa. Mùc n−íc: Dao ®éng mùc n−íc ®−îc sö dông trong m« h×nh lµ tr¹m Vòng Tµu thÓ hiÖn ë H×nh 3.16. tõ 0 giê 4/7/2008 ®Õn 0 giê ngµy 7/7/2008 -350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 Thêi gian (giê) M ùc n −í c (c m ) tõ 0 giê 17/10/2008 ®Õn 0 giê 20/10/2008 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 Thêi gian (giê) m ùc n −í c (c m ) - 51 - tõ 0 giê 13/12/2008 ®Õn 0 giê 16/12/2008 -300 -200 -100 0 100 200 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 Thêi gian (giê) M ùc n −í c (c m ) H×nh 3.16. Dao ®éng thñy triÒu t¹i tr¹m Vòng Tµu NhiÖt ®é: NhiÖt ®é ®−îc lùa chän ë lµ 27,00C. Nguån dÇu: ViÖt Nam xuÊt dÇu th« vµ nhËp x¨ng dÇu qua ®−êng biÓn. Tõ 1991, tæng l−îng dÇu xuÊt nhËp khÈu ®−êng biÓn t¨ng tr−ëng 19,4% n¨m, tíi 12,621 triÖu tÊn vµo cuèi 1995. Kho¶ng 200 triÖu tÊn dÇu ®−îc vËn chuyÓn hµng n¨m qua c¸c vïng biÓn ngoµi kh¬i ViÖt Nam tõ Trung §«ng tíi NhËt B¶n vµ TriÒu Tiªn. Dù b¸o ®Õn 2010, tæng l−îng dÇu qua c¸c c¶ng ViÖt Nam sÏ lµ 40 triÖu tÊn. Ho¹t ®éng th¨m dß vµ khai th¸c dÇu kh¸ trªn thÒm lôc ®Þa n−íc ta còng lµm t¨ng l−îng dÇu th¶i hµng n¨m vµo biÓn. Nh− vËy, nguy c¬ do « nhiÔm dÇu t¹i bê biÓn n−íc ta ngµy mét gia t¨ng. BiÓn §«ng ®· trë thµnh mét trong c¸c ®Þa ®iÓm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ nhén nhÞp. C¸c vïng cã c¸c ho¹t ®éng dÇu khÝ lµ vïng biÓn ViÖt Nam, vÞnh B¾c Bé, vÞnh Th¸i Lan vµ QuÇn ®¶o Tr−êng Sa. C¸c ho¹t ®éng th«ng th−êng kÌm theo viÖc khai th¸c vµ vËn chuyÓn dÇu g©y ra t×nh tr¹ng « nhiÔm nghiªm träng do dÇu. Sãng biÓn vµ giã ®Òu cã chiÒu h−íng ®−a l−îng dÇu tho¸t ra Êp vµo bê biÓn. Ngµy 30/10/94 tµu Neptune Aries (Singapor) ®©m cÇu c¶ng SaigonPetro ®· lµm trµn ra 1864, 766 tÊn dÇu. Ngµy 23/8/2004, Héi nghÞ cÊp cao khu vùc Ch©u ¸- Th¸i B×nh D−¬ng vÒ trµn dÇu ®−îc khai m¹c t¹i Australia. Cïng ngµy, mét héi th¶o vÒ vÊn ®Ò nµy còng ®· ®−îc Chi côc B¶o vÖ m«i tr−êng Thµnh phè Hå ChÝ Minh phèi hîp víi c«ng ty Riveria (Singapore) vµ C«ng ty Enware (Australia) tæ chøc t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Tõ 1993 ®Õn nay, t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· x¶y ra 8 vô trµn dÇu, víi l−îng dÇu trµn −íc tÝnh kho¶ng 2520 tÊn. C¸c sù cè trµn dÇu lín t¹i ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y thÓ hiÖn trong B¶ng 3.20. - 52 - B¶ng 3.20: Thèng kª c¸c sù cè trµn dÇu lín t¹i ViÖt Nam TT Tªn tµu Thêi gian §Þa ®iÓm Nguyªn nh©n Lo¹i dÇu L−îng dÇu trµn ThiÖt h¹i Kinh tÕ M«i tr−êng 1 Pan Harves (§µi Loan) 20/09/93 Ngoµi kh¬i Vòng tµu H¹i tµu ®ông nhau 300 tÊn 2 Humanity (§µi Loan) 08/05/94 CÇn Giê TP. HCM Hai tµu ®ông nhau FO 130 tÊn 200 000 USD 400 000 USD 3 Neptune Aries (Singapore) 03/10/94 C¸i L¸t TP. HCM Va vµo cÇu c¶ng DO 1700 tÊn 4 200 000 USD 4 Promex Cita Cabvan (Malayxia) 04/12/97 BiÓn Lý S¬n BÞ ®¾m FO DO 300 tÊn FO 30 tÊn DO 5 Gemini (Singapore) 27/01/96 C¸i L¸t TP. HCM Va vµo CÇu c¶ng DÇu th« 32 tÊn 600 000 USD 6 Kh«ng râ tªn 09/07/98 §µ N½ng Tµu bÞ tr×m 7 Sokimex (ViÖt Nam) 16/08/98 CÇn Giê TP. HCM §ông vµo xµ lan DO 41 tÊn 500 triÖu ®ång 8 NhËt thuÇn1 va vµo HiÖp Hoµ 2 1999 S«ng Sµi Gßn Hai tµu ®ông nhau 113 tÊn 9 Sunny (Hång K«ng) 2000 BiÓn Phó Yªn Tai n¹n DO 300 tÊn 10 Sµ lan 02/06/01 §µ N½ng Va vµo ®¸ DÇu TC-1 30-40 m3 11 Formosa One (Liberia) 07/09/01 Gµnh R¸i Vòng Tµu §ông vµo tµu kh¸c DO 900 m 3 17 200 000 USD 12 B¹ch §»ng Giang (ViÖt Nam) 06/02/02 H¶i Phßng Va vµo ®¸ DO 2. 500 m3 13 Mü §×nh (ViÖt nam) 15/02/05 H¶i Phßng Va vµo ®¸ DO 300 tÊn 14 KASCO 21/01/05 QuËn 12 TP. HCM Va vµo cÇu tµu DO 100 tÊn 14 300 000 000 USD 15 Hµm Lu«ng 5 06/04/05 C¶ng Sµi Gßn Va vµo tµu chë s¾t DO 40 m 3 Nh− vËy, tõ nh÷ng th«ng tin ë trªn x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn ®Çu vµo ban ®Çu gi¶i ®Þnh cho bµi to¸n mµ ®−îc thÓ hiÖn cô thÓ trong B¶ng 3.21. B¶ng 3.21. Gi¸ trÞ ®Çu vµo cña m« h×nh tÝnh to¸n trµn dÇu Sãng Giã Mùc n−íc Khèi l−îng dÇu trµn (tÊn) §é cao (m) Chu kú (s) H−íng Mùc n−íc (m) Tèc ®é (m/s) H−íng 1,5 5,6 SE 2,64 6,0 SE Theo tr¹m Vòng Tµu 150 1,5 5,6 E 6,5 E 2,0 6,5 NE 7,0 NE Lùa chän vÞ trÝ x¶y ra sù cè trµn dÇu ®−îc x¸c ®Þnh gi¶i ®Þnh. Víi lý do lµ: t¹i mét sè vÞ trÝ gÇn c¸c dµn khoan vµ tr−íc cöa luång l¹ch vµo khu vùc c¸c c¶ng lín ë - 53 - Vóng Tµu, Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Khu vùc nµy cã mËt ®é tµu ho¹t ®éng vµ neo ®Ëu kh¸ phøc t¹p cho nªn nhãm t¸c gi¶ ®· lùa chän. KÕt qu¶ tÝnh to¸n b»ng c¸c m« h×nh Tr−íc khi ®−a ra c¸c kÕt qu¶ m« h×nh, t¸c gia nªu ra tãm t¾t quy tr×nh tÝnh to¸n cña hÖ th«ng m« h×nh trµn dÇu. Trªn c¬ së lý thuyÕt ®−a ra trong phÇn 2.3 Ch−¬ng 2, c¸c m« h×nh sÏ ®−îc tiÕn hµnh tÝnh to¸n sãng, dßng ch¶y vµ loang truyÒn dÇu trªn bÒ mÆt. C¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n tr−êng sãng thÓ hiÖn ë Phô lôc IV víi tr−êng hîp ®Çu vµo gi¶ ®Þnh biªn ngoµi kh¬i ®ång nhÊt vÒ ®é cao vµ h−íng vµ chu kú. Tr−êng sãng biÕn ®æi kh¸ phï hîp víi tr−êng ®Þa h×nh khi sãng truyÒn vµo mµ gÆp ®Þa h×nh phøc t¹p th× sãng thay ®æi phøc t¹p. Sãng thÓ hiÖn c¸c h−íng truyÒn kh¸c nhau mµ kh¶ n¨ng x©m nhËp s©u vµo ven bê còng kh¸c nhau cô thÓ lµ h−íng ®«ng b¾c biÕn ®æi m¹nh nhÊt mÆc dï ®é cao sãng ngoµi kh¬i lín nhÊt, h−íng ®«ng vµ Ýt thay ®æi lµ h−íng ®«ng nam víi ®é cao sãng ngoµi kh¬i nhá. C¸c gi¸ trÞ tr−êng sãng t¹i c¸c nót l−íi ®iÓm nµy ®−îc ®−a vµo lµm ®Çu vµo cho m« h×nh hoµn l−u víi nh©n tè lµ ®é cao, chu kú vµ h−íng truyÒn sãng. C¸c kÕt qu¶ ®Çu ra cña m« h×nh sãng, dao ®éng mùc n−íc t¹i tr¹m Vòng Tµu vµ giã ®Æc tr−ng cho toµn miÒn tÝnh lµm ®Çu vµo cho m« h×nh dßng ch¶y ven bê. KÕt qu¶ c¸c kÞch b¶n vÒ sù cè trµn dÇu ®· ®−îc thÓ hiÖn nh− trªn Phô lôc IV. Khi ®· cã sù cè trµn dÇu x¶y ra ë vïng biÓn §«ng Nam bé kh¶ n¨ng ¶nh h−ëng cña sù cè ®ã ®Õn vïng biÓn lín. Ba tr−êng hîp giã thæi kh¸c nhau víi ba thêi ®o¹n thñy triÒu vµ c¶ tr−êng sãng còng kh¸c nhau nªn vÕt loang dÇu trªn bÒ mÆt di chuyÓn kh¸c nhau. Trong tr−êng hîp giã, sãng ®«ng b¾c vµ thñy triÒu vµo th¸ng 12 cho thÊy sau 12 giê cã sù cè trµn dÇu th× vÕt loang dÇu míi b¾t ®Çu ¶nh h−ëng ®Õn ven bê tØnh BÕn Tre vµ gÇn 24 giê míi ¶nh h−ëng ®Õn C«n §¶o vµ sau 60 giê th× ®· ¶nh h−ëng toµn bé tõ tØnh TiÒn Giang ®Õn mòi Cµ Mau. §èi víi tr−êng giã ®«ng, sãng ®«ng vµ thñy triÒu th¸ng 10, ®©y lµ th¸ng chuyÓn mïa vµ giã thæi trùc tiÕp tõ kh¬i vµo bê nªn vÕt dÇu loang ¶nh h−ëng ®Õn vïng ven bê sím h¬n h−íng ®«ng b¾c vµo kho¶ng thêi gian sau 3 giê vµ tr−íc 6 giê sau khi cã sù cè vµ ¶nh h−îng trùc tiÕp tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu. Sau 24 giê ®· loang ra vµ ¶nh h−ëng vïng ven bê c¸c tØnh B×nh ThuËn, - 54 - tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu, Thµnh phè Hå ChÝ Minh, tØnh Tiªn Giang vµ tØnh BÕn Tre. Vµ sau 72giê th× ®· ¶nh h−ëng thªm tØnh Trµ Vinh. §èi víi giã t©y nam, sãng t©y nam vµ thñy triÒu th¸ng 7 th× vÕt dÇu loang ¶nh h−ëng sím h¬n c¸c tr−êng hîp tr−íc lµ vµo kho¶ng 4 giê th× vÕt dÇu ®· ¶nh h−ëng ®Õn bê biÓn tØnh B×nh ThuËn vµ tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu. Tr−íc 12 giê ®· ¶nh h−ëng thªm Thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ kÕt thóc sau 72 giê ®· ¶nh h−ëng thªm ®Õn tØnh TiÒn Giang vµ tØnh BÕn Tre. VËy, cã thÓ nãi r»ng vïng biÓn §«ng Nam bé lµ vïng biÓn cã kh¶ n¨ng nguy c¬ cao vÒ « nhiÔm dÇu do ho¹t ®éng hµng h¶i khu vùc nµy ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ häat ®éng vÒ khai th¸c dÇu khÝ tËp trung cao nguy c¬ x¶y ra sù cè lín. Nªn vÊn ®Ò nµy cã thÓ ®Ò cËp ®Õn ®ª cã thÓ lµm nÒn t¶ng cho c«ng t¸c phôc vô c¶nh b¸o, dù b¸o trµn dÇu khi cã sù cè x¶y ra. Phô lôc IV thÓ hiÖn kÕt qu¶ m« h×nh Mike mµ tr−êng mùc n−íc ë ®©y ®· chøng minh hiÖn t−îng d©ng rót n−íc vïng ven bê. C¸c h−íng giã thæi sö dông vµo m« h×nh nµy lµ ®· ®−îc lùa chän mang tÝnh ®Æc tr−ng cho tõng thêi kú trong n¨m lµ h−íng giã d«ng b¾c thÓ hiÖn cho thêi kú giã mïa ®«ng b¾c víi gi¸ trÞ vËn tèc trung b×nh giã thæi 7m/s, h−íng t©y lµ thÓ hiÖn cho thêi kú giã mïa t©y nam mµ tèc ®é giã trung b×nh ®−îc lùa chän 7m/s, h−íng ®«ng lµ ®−îc thÓ hiÖn ®¹i diÖn cho thêi kú chuyÓn mïa víi gi¸ trÞ vËn tèc giã trung b×nh lùa chän lµ 6,5m/s. §èi víi hai h−íng giã thæi lµ h−íng ®«ng b¾c vµ h−íng t©y th× hiÖn t−îng d©ng rót n−íc ch©m h¬n h¬n h−íng ®«ng. Bøc tranh toµn c¶nh cho vïng biÓn §«ng Nam bé kh¸ phï hîp víi kÕt qu¶ thèng kª t¹i tr¹m Vòng Tµu vÒ ®é lín lµ chªnh lÖnh nhau kho¶ng 40cm gi÷a tr−êng hîp giã thæi h−íng ®«ng b¾c hoÆc h−íng ®«ng vµ tr−êng hîp giã thæi h−íng t©y. Trong phÇn m« h×nh sè trÞ nµy thÓ hiÖn cho chóng ta thÊy bøc tranh toµn c¶nh d¶i ven mµ ®· gi¶i thÝch ®−îc phÇn nµo hiÖn t−îng ngËp lôt vïng ven bê cña c¸c tØnh ven biÓn do mùc n−íc d©ng nµy kªt hîp víi thêi kú con n−íc lín (triÒu c−êng). Cßn vÊn ®Ò cô thÓ nh− thÕ nµo cã c¸c yÕu tè kh¸c tham gia vµo ngËp lôt n÷a kh«ng th× cÇn cã nghiªn cøu s©u h¬n n÷a vµ cã sù phèi hîp ®a ngµnh ®a cÊp. KÕt qu¶ tÝnh to¸n b»ng m« h×nh sè trÞ nµy chØ cã ý nghÜa vÒ gi¶i thÝch hiÖn t−îng d©ng rót n−íc do h−íng giã nµo vµ ®é lín chªnh lÖch gi÷a c¸c h−íng kho¶ng bao nhiªu. Mµ trong tr−êng hîp nµy t¸c gi¶ chØ sö dông ®Õn tr−êng giã thæi trªn bÒ mÆt, ngoµi ra c¸c yÕu - 55 - tè kh¸c nh− dßng ch¶y, thuû triÒu, n¾ng, m−a, nhiÖt muèi, hay ®Æc biÕt vïng ven bê lµ yÕu tè s«ng. Nh− vËy, m« pháng c¸c tr−êng sãng, tr−êng dßng ch¶y vµ loang truyÒn dÇu ph¶n ¸nh ®−îc phÇn nµo vÒ bøc tranh tæng thÓ trong toµn vïng nghiªn. MÆc dï vËy muèn ®Ó chi tiÕt cho tõng tr−êng vµ tÝnh chÊt ý nghÜa cña c¸c tr−êng th× cÇn cã sù nghiªn cøu s©u h¬n. Nh−ng trong luËn v¨n nµy chØ cã ý m« pháng ®Ó dùng bøc tranh tranh tæng thÓ cho toµn vïng nªn cßn cã nhiÒu h¹n chÕ vÒ mùc ®é chi tiÕt cña tõng yÕu tè. - 56 - KÕt luËn vμ kiÕn nghÞ Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ hoµn thiÖn b¶n luËn v¨n nµy, cã thÓ ®−a ra mét sè kÕt luËn sau: §· thu thËp vµ xö lý khèi l−îng lín d÷ liÖu ®Þa h×nh, sè liÖu khÝ t−îng vµ h¶i v¨n; ChØ ra ®−îc chÕ ®é chi tiÕt vÕ sù ph©n hãa giã trong vïng nghiªn cøu, phÇn nµo gi¶i thÝch sù chÕ ®é giã ®Êt - biÓn vµ giã ngoµi kh¬i. Kh¼ng ®Þnh l¹i ®−îc chÕ ®é chi tiÕt nhiÖt biÕn thiªn trong n¨m cã hai cùc ®¹i trong n¨m nh−ng cùc ®¹i nhá kh«ng thÓ hiÖn râ do ¶nh hëng giã mïa, nÒn nhiÖt ®é kh«ng khÝ kho¶ng 27,20C. KhÝ ¸p thÓ hiÖn theo ®óng quy luËt lµ mïa hÌ thÊp vµ mïa ®«ng cao, sù kh¸c biÖt trong vïng kh«ng ®¸ng kÓ. ChÕ ®é sãng t−¬ng tù giã. ChÕ ®é mùc n−íc thÓ hiÖn chi tiÕt hiÖn t−îng chªnh lÖch mùc n−íc trung b×nh gi÷a c¸c th¸ng trong n¨m (th¸ng 7 vµ th¸ng 11) kho¶ng 40cm vµ xu h−íng mùc n−íc biÓn d©ng theo hµm håi quy tuyÕn tÝnh t¨ng víi tèc ®é kho¶ng 0,5cm/n¨m víi chuçi thêi gian tõ 1979 ®Õn 2003; tÝnh chÊt thuû triÒu phøc t¹p vµ ®é lín thuû triÒu thuéc lo¹i cao däc ven biÓn ViÖt Nam. Dßng ch¶y ®· ph©n tÝch chÕ ®é chi tiÕt cho tõng chuçi sè liÖu. T¹i mét sè tr¹m cho thÊy tèc ®é dßng ch¶y phô thuéc mïa vµ h−íng phu thuéc chñ yÕu lµ vÞ trÝ. Profile th¼ng ®øng nhiÖt ®é vµ ®é muèi n−íc biÓn ®æi theo mïa, nÒn nhiÖt - muèi xuÊt hiÖn chñ yÕu vµo mïa hÌ. §· x©y dùng c¸c b¶n ®å giã, ¸p vµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ theo tõng th¸ng trong n¨m; c¸c b¶n ®å thuû triÒu vÒ ®é lín triÒu, tÝnh chÊt triÒu vµ c¸c b¶n ®å vÒ biªn ®é - 57 - vµ pha cña c¸c ph©n triÒu; b¶n ®å ph©n bè dßng d− vµ c¸c ellip triÒu cho phÐp sö dông lµm tµi liÖu tham kh¶o. B−íc ®Çu ¸p dông m« h×nh sè trÞ ®Ó gi¶i thÝch mét sè bµi to¸n cô thÓ. KÕt qu¶ cho ra ®−îc c¸c tr−êng dßng ch¶y tæng hîp do sãng, giã, mùc n−íc vµ tr−êng dÇu loang trªn bÒ mÆt do giã, dßng ch¶y vµ nhiÖt b»ng m« h×nh hai chiÒu. Gi¶i thÝch hiÖn t−îng d©ng – rót n−íc ë d¶i ven bê do giã b»ng m« h×nh sè trÞ víi ®é chªn lÖch kho¶ng 40cm cho hai mïa víi hai h−íng giã thæi ®iÓn h×nh. Nh÷ng kÕt qu¶ trong luËn v¨n nµy cã thÓ gãp phÇn lµm râ thªm chÕ ®é thuû ®éng lùc vïng biÓn §«ng Nam bé. Bªn c¹nh ®ã vÉn cßn tån t¹i h¹n chÕ. ChÝnh v× vËy cÇn cã sù bæ sung thªm c¬ së d÷ liÖu trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y vµ nªn cã nh÷ng h−íng nghiªn cøu s©u h¬n theo h−íng cô thÓ, nhiÒu ph−¬ng ph¸p gi¶i kh¸c nhau ®Ó cho ra bøc tranh chi tiÕt h¬n n÷a phôc vô cho môc ®Ých ph¸t triÓn kinh tÕ vµ an ninh quèc phßng ë vïng biÓn §«ng Nam bé. C¸c h−íng nghiªn cøu s©u cã thÓ lµ: X©y dùng c¬ së d÷ liÖu khÝ t−îng thuûv¨n vµ m«i tr−êng; §¸nh gi¸ cho tõng lo¹i yÕu tè cô thÓ vµ t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n h×nh thµnh ®Ó cã thÓ gi¶i thÝch ®−îc sù bÊt ®ång nhÊt trong vïng nghiªn cøu; X©y dùng, ¸p dông khai th¸c vµ ®ång ho¸ hÖ thèng c¸c yÕu tè víi d÷ liÖu mang tÝnh ®ång bé cao vµ phôc vô c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu vµo hîp lý vµ hiÖu qu¶ tèi −u; Khai th¸c, ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn m« h×nh t×nh to¸n lan truyÒn vËt chÊt nãi chung vµ dÇu nãi riªng. ¸p dông c¸c c«ng nghÖ dù tÝnh vµ dù b¸o c¸c qu¸ tr×nh thuû ®éng lùc ®ang ®−îc sö dông réng r·i ë trong vµ ngoµi n−íc vµo vïng biÓn nµy; X©y dùng c¸c ch−¬ng tr×nh thu thËp vµ kh¶o s¸t bæ sung sè liÖu ®o ®¹c mang tÝnh tæng hîp h¬n nh− khÝ t−îng thñy v¨n, m«i tr−êng, ®Þa chÊt - ®Þa m¹o vµ ®Þa h×nh. - 58 - Tμi liÖu tham kh¶o [1]. T«n TÝch ¸i (2001), Ph−¬ng ph¸p sè, NXB §¹i häc Quèc gia Hµ néi. [2]. NguyÔn V¨n ¢u (1999), §Þa lý Tù nhiªn BiÓn §«ng, NXB §¹i häc Quèc gia Hµ néi. [3]. Vò Thanh Ca (2005), Sãng Giã, §¹i häc Thuû lîi, NXB N«ng nghiÖp. [4]. §ç Hoµi D−¬ng (1993), §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng « nhiÔm dÇu vµ s¶n phÈm dÇu n−íc vÞnh H¹ Long, B¸o c¸o ®Ò tµi thuécViÖn KhÝ t−îng Thuû v¨n, Hµ néi. [5]. Bïi §×nh Kh−íc, KS, TrÇn Quang TiÕn vµ KS, Hå ThÞ Hoµ (2002), “X¸c ®Þnh mùc n−íc thÊp nhÊt t¹i 38 ®iÓm vªn biÓn ViÖt Nam phôc vô cho ®o vÏ b¶n ®å ®¸y biÓn tû lÖ 1/10 000”, T¹p chÝ KTTV, sè 4/2002, trang 33-35. [6]. Tr−¬ng V¨n HiÕu (2004), “C¬ së ph©n vïng ngËp óng vµ tiªu tho¸t n−íc m−a ë TP, Hå ChÝ Minh”, T¹p chÝ KTTV, sè 10, trang 32-39. [7]. NguyÔn Träng HiÖu vµ NguyÔn §øc Ng÷ (1995), Ph−¬ng ph¸p chuÈn bÞ th«ng tin khÝ hËu cho c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n, NXB KH&KT, Hµ néi. [8]. Lª Xu©n Hoµn (2003), “Ph©n tÝch ®iÒu hoµ thuû triÒu vµ dßng triÒu b»ng ph−¬ng ph¸p b×nh ph−¬ng tèi thiÓu”, T¹p chÝ KTTV, sè 1, trang 28-33. [9]. Vò Nh− Ho¸n (1999), Møc ®é biÕn ®éng mùc n−íc ven biÓn ë ViÖt nam, NXB KH&KT, Hµ néi. [10]. Ph¹m Ngäc Hå (1979), Thuû ®éng lùc häc, §¹i häc Tæng hîp, Hµ néi. [11]. TrÇn Nh− Hèi (2003), §ª biÓn Nam bé, NXB N«ng nghiÖp, TP Hå ChÝ Minh. [12]. NguyÔn Tµi Hîi (2003), “Nghiªn cøu cÊu tróc thèng kª tr−êng nhiÖt, muèi líp ®ång nhÊt vïng thÒm lôc ®Þa biÓn ViÖt Nam”, T¹p chÝ KTTV, sè 3, trang 40-44. [13]. NguyÔn Tµi Hîi (2004), “Néi suy tèi −u tr−êng nhiÖt ®é vµ ®é muèi tÇng mÆt vïng thÒm lôc ®Þa biÓn ViÖt Nam” T¹p chÝ KTTV, sè 2 / 2004, trang 14-19 [14]. NguyÔn Ngäc HuÊn (1995), M« h×nh ho¸ mét sè qu¸ tr×nh ®éng lùc vïng cöa s«ng ven bê, B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi thuéc Tæng côc KhÝ t−îng Thuû v¨n, Hµ néi. [15]. Ph¹m V¨n HuÊn (1991), C¬ së H¶i d−¬ng häc, NXB KH&KT, Hµ néi. [16]. Ph¹m V¨n HuÊn (1994), Dao ®éng tù do vµ dao ®éng mïa cña mùc n−íc BiÓn §«ng, LuËn ¸n tiÕn sü, Hµ néi. [17]. Ph¹m V¨n HuÊn (2000), Thuû TriÒu, NXB §¹i häc Quèc gia Hµ néi. - 59 - [18]. Ph¹m V¨n HuÊn (2000), TÝnh to¸n trong h¶i d−¬ng häc, NXB §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, Hµ néi. [19]. Ph¹m V¨n HuÊn (2006), ChuÈn ®o¸n vµ dù b¸o thèng kª c¸c qu¸ tr×nh h¶i d−¬ng häc, NXB §¹i häc Quèc gia Hµ néi [20]. NguyÔn ViÖt H−ng (2003), “Mïa lò n¨m 2002 trªn s«ng Mª C«ng”, T¹p chÝ KTTV, sè 9, Trang 39-43. [21]. TrÇn Hång Lam (2002), M« h×nh ho¸ mét sè qu¸ tr×nh thuû ®éng lùc vïng ven bê cöa s«ng V¨n óc – Th¸i b×nh, LuËn ¸n TiÕn sü, ViÖn KhÝ t−îng Thuû v¨n, Hµ néi. [22]. Bïi §øc Long, “T×nh h×nh m−a lò n¨m 2003 trªn l−u vùc s«ng Mª C«ng vµ c¶nh b¸o nguy c¬ thiÕu n−íc ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long”, T¹p chÝ KTTV, sè 3, trang 29-35. [23]. §inh V¨n M¹nh, §ç Ngäc Quúnh (2005), “TÝnh to¸n chÕ ®é dßng ch¶y vïng cöa §Þnh An”, TuyÓn tËp c«ng tr×nh Héi nghÞ Khoa häc C¬ häc Thuû KhÝ toµn quèc n¨m 2005, Hµ néi, trang 345÷356. [24]. NguyÔn §øc Ng÷, NguyÔn Träng HiÖu (2004), KhÝ hËu vµ Tµi nguyªn KhÝ hËu ViÖt Nam, NXB N«ng nghiÖp, Hµ néi, trang 256÷257. [25]. NguyÔn V¨n Phßng (1998), H¶i d−¬ng häc vµ biÓn ViÖt nam, Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc, Hµ néi. [26]. NguyÔn ViÕt Phæ, Vò V¨n TuÊn (1995), Thiªn nhiªn ®ång b»ng s«ng Cöu Long, NXB N«ng nghiÖp, Hµ néi. [27]. NguyÔn ViÕt Phæ, Vò V¨n TuÊn vµ TrÇn Thanh Xu©n (2003), Tµi nguyªn n−íc ViÖt nam, NXB N«ng nghiÖp, Hµ néi. [28]. NguyÔn Kú Phïng, TrÇn TuÊn Hoµng (2002), “VÒ chÕ ®é dßng ch¶y khu vùc Tam Th«n HiÖp- CÇn Giê”, T¹p chÝ KTTV, sè 8, trang 48-51. [29]. Hå Ngäc Sang vµ NguyÔn ThÕ Phong (2004), “Nghiªn cøu tÝnh to¸n s¹t lë vïng ven biÓn Nam Bé d−íi t¸c ®éng cña sãng”, T¹p chÝ KTTV, sè 8, trang 44-51. [30]. Phïng ChÝ Sü (2005), Nghiªn cøu ®Ò xuÊt biÖn ph¸p phßng ngõa vµ ph−¬ng ¸n øng phã sù cè trµndµu møc I t¹i thµnh phè §µ N½ng, B¸o c¸o ®Ò tµi cña Ph©n viÖn nhiÖt ®íi vµ m«i tr−êng qu©n sù, Trung t©m KHKT&CN Qu©n sù, TP Hå ChÝ Minh. [31]. Phan V¨n T©n, Ph¹m V¨n HuÊn và NguyÔn Thanh S¬n (2000), C¬ së lý thuyÕt hµm ngÉu nhiªn vµ øng dông trong khÝ t−îng thñy v¨n, §¹i häc Quèc gia Hµ néi. [32]. §Æng Ngäc Thanh vµ nnk (2001), §¸nh gi¸ tæng hîp KÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c ch−¬ng tr×nh ®iÒu tra nghiªn cøu biÓn cÊp nhµ n−íc 1997-2000, Ban chØ ®¹o ch−¬ng tr×nh biÓn KHCN-06, NXB ®¹i häc Quèc gia Hµ néi. - 60 - [33]. Hoµng Trung Thµnh (2004), “BiÕn ®éng mïa cña cÊu tróc nhiÖt ®é n−íc biÓn vÞnh B¾c Bé”, T¹p chÝ KTTV, sè 10, trang 40-44, [34]. B¶o Th¹nh (2002), “B−íc ®Çu ®¸nh gi¸ vÒ chÕ ®é giã vµ sãng quÇn ®¶o Tr−êng Sa”, T¹p chÝ KTTV, sè 7, trang 38-46, [35]. Bïi Xu©n Th«ng vµ §Æng TrÇn Duy (2002), “Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ biÕn ®éng c¸c tr−êng khÝ ¸p tù nhiªn bÒ mÆt biÓn §«ng giai ®o¹n 1969-1998”, T¹p chÝ KTTV, sè 4, trang 44-52. [36]. TrÇn Thôc, Vò Thanh Ca, NguyÔn Xu©n HiÓn, NguyÔn Quèc Trinh (2004), “C¬ së khoa häc trong tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh ranh giíi gi÷a ®ª s«ng, ®ª cöa s«ng vµ ®ª biÓn”, T¹p chÝ Thuû lîi vµ M«i tr−êng, s« 7, trang 117- 127. [37]. TrÇn Thôc, Vò Thanh Ca, NguyÔn Kiªn Dòng, NguyÔn Quèc Trinh (2004), “Nghiªn cøu chÕ ®é thuû ®éng lùc häc vµ vËn chuyÓn bïn c¸t phôc vô x¸c ®Þnh vÞ trÝ b·i ®æi chÊt th¶i n¹o vÐt trong qu¸ tr×nh x©y dùng c¶ n−íc s©u C¸i MÐp – ThÞ V¶i”, TuyÓn tËp b¸o c¸o Héi th¶o Khoa häc, ViÖn KhÝ t−îng thuû v¨n, Thµnh phè Hå ChÝ Minh, trang 292- 301. [38]. Lª Quang To¹i, NguyÔn ThÕ Hµo vµ Vâ Thanh T©n (2003), “TÝnh to¸n dßng ch¶y ven bê nam biÓn §«ng”, T¹p chÝ KTTV, sè 7, trang 45-50. [39]. NguyÔn Quèc Trinh (2004), “TÝnh to¸n ®Æc tr−ng mùc n−íc biÓn t¹i Vòng Tµu”, T¹p chÝ KTTV, sè 4, trang 47-52. [40]. NguyÔn Quèc Trinh (2005), “BiÕn ®æi khÝ hËu ¶nh h−ëng ®Õn biÕn ®æi mét sè yÕu tè khÝ t−îng – h¶i v¨n”, TuyÓn tËp b¸o c¸o Héi nghÞ Khoa häc Thanh niªn lÇn thø I, Trung t©m khÝ t−îng thuû v¨n quèc gia, Hµ néi, trang 98-103. [41]. NguyÔn Quèc Trinh (2006), “TÝnh to¸n lan truyÒn sãng, dßng ch¶y vµ dÇu loang khi gÆp sù cè trµn dÇu vïng biÓn H¶i Phßng”, TuyÓn tËp b¸o c¸o Héi th¶o Khoa häc Thanh niªn, ViÖn KhÝ t−îng thuû v¨n vµ M«i tr−êng, Hµ néi, trang 228-239. [42]. NguyÔn Quèc Trinh (2007), “TÝnh to¸n tr−êng sãng ven bê biÓn miÒn Trung”, TuyÓn tËp b¸o c¸o Héi nghÞ Khoa häc Thanh niªn lÇn thø II, Trung t©m khÝ t−îng thuû v¨n quèc gia, Hµ néi, trang 174-182. [43]. NguyÔn V¨n T−êng (2003), “Ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n thuû triÒu thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh thuû lîi vïng ven biÓn ViÖt Nam”, T¹p chÝ KTTV, sè 4, trang 35-38. [44]. NguyÔn ThÕ T−ëng vµ NguyÔn Quèc Trinh (2004), “BiÕn ®æi khÝ hËu ¶nh h−ëng ®Õn biÕn ®æi mùc n−íc biÓn”, T¹p chÝ KTTV, sè 2, trang 27-29. [45]. NguyÔn Ngäc Thuþ (1984), Thuû triÒu vïng biÓn ViÖt nam, NXB KH&KT, Hµ néi. - 61 - [46]. NguyÔn Ngäc Thuþ (1995), Thuû triÒu BiÓn §«ng vµ sù d©ng lªn cña mùc n−íc biÓn ven bê ViÖt Nam, §Ò tµi KT,03,03, Hµ néi. [47]. NguyÔn Do·n Toµn (1996), §Æc ®iÓm KhÝ t−îng thuû v¨n biÓn vµ tÝnh sãng lan truyÒn vµo khu vùc x©y dung c«ng tr×nh DK, Trung t©m KhÝ t−îng thuû v¨n biÓn thuéc Tæng côc KhÝ t−îng Thuû v¨n, Hµ néi. [48]. Ph¹m Ngäc Toµn vµ Phan TÊt §¾c (1981), KhÝ hËu ViÖt Nam, NXB Khoa häc, Hµ Néi. [49]. Lª §øc Tè, NguyÔn Do·n Toµn vµ NguyÔn ThÕ T−ëng (1989), Sè liÖu KTTV ViÖt Nam Ch−¬ng tr×nh tiÕn bé KHKT cÊp nhµ n−íc 42A, T3 Sè liÖu Kü thuËt Thuû v¨n BiÓn, 143 trang. [50]. NguyÔn ThÕ T−ëng (2000), Sæ tay tra cøu c¸c ®Æc tr−ng khÝ t−îng thuû v¨n vïng thÒm lôc ®Þa ViÖt Nam, NXB N«ng nghiÖp, Hµ néi. [51]. NguyÔn XiÓn, Ph¹m Ngäc Toµn (1981), KhÝ hËu ViÖt Nam, NXB Khoa häc, Hµ néi. [52]. Phïng §øc Vinh, Tr−¬ng §×nh HiÓn vµ Huúnh Nguyªn Lan (1998), §Æc ®iÓm chÕ ®é khÝ hËu, thuû, h¶i v¨n tØnh Bµ RÞa – Vòng Tµu, B¸o c¸o tæng kÕt tµi, Vòng tµu. [53]. Tæng côc KhÝ t−îng Thuû v¨n (1994), Héi nghÞ s¬ kÕt 2 n¨m kh¶o s¸t biÓn liªn hîp ViÖt – Nga, mïa hÌ n¨m 1993-1994, TuyÓn tËp b¸o c¸o khoa häc, Hµ néi. [54]. Tæng côc KhÝ t−îng Thuû v¨n (1983), §éng lùc triÒu vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long [55]. N,I,EGOROV (1981), H¶i d−¬ng häc vËt lý, NXB §¹i häc vµ trung häc chuyªn nghiÖp, Hµ néi (dÞch). [56]. Kiyoshi Horokawa (1998). Nearshore Dynamics and Coastal Proceses. University of Tokyo Press, Japan. [57]. Kowalik. Z., Murty, T.S. (1995). Numerical Modeling of Ocean Dynamics. World Scientics, Singapore, New Jersey, London, Hongkong. [58]. Garrat, J.R (1997). Review of drag coefficients over oceans and continents. Monthly Weather Review, 105, 915-929. [59]. Mase H., Takayama T., Kunitomi S. and Mishima T (1998). Multi-directional spectral wave transformation model including diffraction effect. J. Hydraul. Eng., JSCE, 1-11. [60]. REDDY GS and BRUNET Mare (2005). Numerical Prediction of Oil Slick Movement in Gabes Estuary. Transoft International, EPINAY/SEINE, Cedex, France. [61]. DHI sorfware – MIKE 3 HD Reference Manual (2000), Hydrodynamic Module Reference Manual, Estuarine and Coastal Hydraulics and Oceanography, DHI Water & Environment, Agern Allooj 11, DK-2970 Husrsholm, Denmark. - 62 -

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNguyen Quoc Trinh .pdf
Luận văn liên quan