Luận văn Nghiên cứu sử dụng thức ăn chế biến để ương nuôi nòng nọc ếch Thái Lan (Ranna tigerina tigrina

Đây là luận văn khoa học: "Nghiên cứu sử dụng thức ăn chế biến để ương nuôi nòng nọc ếch Thái Lan (Ranna tigerina tigrina)" Phục cho các bạn học sinh sinh viên làm tài liệu tham khảo. 1/ MỞ ĐẦU Nuôi trồng thủy sản là một trong những ngành phát triển ở Việt Nam hiện nay. Nó góp phần không nhỏ cho sự phát triển nền kinh tế đất nước trong những năm qua. Để góp phần phát triển hơn nữa thì ngoài một số đối tượng nuôi phổ biến hiện nay như: tôm, cua, cá . Ngành thủy sản cần nghiên cứu và phát triển thêm một số đối tượng nuôi mới, có giá trị kinh tế cao. Một trong những đối tượng nuôi đang được quan tâm đầu tư hiện nay là ếch. Thịt ếch không xa lạ gì với nhân dân ta từ xưa đến nay, là một món ăn ngon, thường xuyên xuất hiện trong các bữa cơm gia đình. Hiện nay ở một số nhà hàng, quán ăn thịt ếch được xem như là một món ăn đặc sản, cũng như thịt cá sấu, ba ba hay đà điểu. Nghề nuôi ếch cũng là nghề quen thuộc với nông dân ta. Từ xưa nhân dân ta đã nuôi ếch với loài ếch bản địa Rana rugulosa (hay còn gọi ếch đồng). Nhưng nhìn chung phương pháp nuôi vẫn còn lạc hậu, chủ yếu nuôi theo phương pháp thủ công dân gian. Con giống được bắt từ tự nhiên đem về nuôi trong ao đất hay lồng lưới, thức ăn là các loại côn trùng như: châu chấu, bươm bướm và gây nuôi một số đối tượng làm thức ăn cho ếch như: trùn quế Vì vậy số lượng ếch nuôi không lớn và khó phát triển với diện tích rộng đồng thời hiệu quả kinh tế không cao. Trong khi đó một số nước trên thế giới như: Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan nghề nuôi ếch đã phát triển từ lâu. Đặc biệt Thái Lan một nước gần chúng ta cũng đã có nghề nuôi ếch phát triển từ những năm đầu thập kỷ 90. Ở Thái Lan hai loài ếch bản địa Rana tigerina tigrina và Rana rugulosa được nuôi theo quy mô công nghiệp, ếch nuôi trong các bể xi măng, hoặc lồng lưới dưới ao với mật độ tương đối cao 60-80 con/m2, thức ăn sử dụng hoàn toàn bằng thức ăn viên công nghiệp. Năng suất thu được sau mỗi vụ (4-5 tháng) đạt từ 10-15kg/m2/vụ, tỷ lệ hao hụt thấp, hiệu quả kinh tế cao. Cùng với sự phát triển của đất nước thì nhu cầu của người dân cũng tăng. Trong đó nhu cầu về thịt ếch trong bữa ăn gia đình ngày một cao. Bên cạnh đó nhu cầu về thịt ếch để cung cấp cho thị trường xuất khẩu cũng tăng lên. Để đáp ứng cầu tăng thì cung phải tăng, nhưng với nguồn ếch giống cũng như ếch thịt ngoài tự nhiên ngày một cạn kiệt do sự khai thác quá mức của con người và môi trường sống của ếch đang bị đe dọa bởi hoạt động của con người. Nên khó có thể đáp ứng tốt các nhu cầu trên trong thời gian ngắn cũng như thời gian dài. Nắm bắt được vấn đề này ngành thủy sản đang đầu tư nghiên cứu để phát triển nghề nuôi ếch theo quy mô công nghiệp. Vì vậy, gần đây ở nước ta đã nhập thêm một số loài ếch mới có trọng lượng cao hơn so với ếch đồng hiện nay như: ếch bò Nam Mỹ (Rana catesbeiana), ếch Thái Lan (Rana tigerina tigrina). Bước đầu cho thấy ếch Thái Lan có sự thích nghi tốt, năng suất cao. Hiện nay trên thị trường đang có nhu cầu về giống ếch Thái Lan tương đối lớn. Nhưng số lượng cung cấp giống chưa được nhiều do nguồn ếch bố mẹ ít, quá trình ương giống chưa đạt hiệu quả cao, con giống thích nghi chưa tốt với điều kiện nuôi công nghiệp. Vì trong quá trình sản xuất giống người ta sử dụng phần lớn thức ăn ương nuôi là trùn chỉ nhưng trùn chỉ dễ lây mầm bệnh, giá thành cao, khó áp dụng cho quá trình ương nuôi với quy mô lớn. Để giải quyết vấn đề này đồng thời được sự chấp thuận của Ban Chủ Nhiệm Khoa Thủy Sản và dưới sự hướng dẫn của Thầy Lê Thanh Hùng chúng tôi thực hiện đề tài: “NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THỨC ĂN CHẾ BIẾN ĐỂ ƯƠNG NUÔI NÒNG NỌC ẾCH THÁI LAN (Rana tigerina tigrina).” 2/ MỤC LỤC GIỚI THIỆU 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục Tiêu Đề Tài II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc Điểm Sinh Học Của Ếch 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Phân bố – Môi trường sống 2.1.3 Đặc điểm về hình thái của ếch 2.1.4 Cơ quan hô hấp 2.1.5 Hệ bài tiết 2.1.6 Hệ tiêu hóa và tính ăn 2.1.7 Hệ sinh dục 2.1.8 Sinh sản 2.1.9 Sinh trưởng 2.1.10 Vòng đời của ếch 2.2 Nhu Cầu Protein của Ếch 2.3 Tình Hình Nuôi Ếch trên Thế Giới và Việt Nam 2.3.1 Tình hình nuôi ếch trên thế giới 2.3.2 Tình hình nuôi ếch ở việt nam III. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 3.1 Thời Gian và Địa Điểm 3.2 Đối Tượng Nghiên Cứu 3.3 Vật Liệu và Trang Thiết Bị 3.4 Phân Tích Mô Học 3.4.1 Cách lấy mẫu và cố định mẫu 3.4.2 Quy trình làm tiêu bản hiển vi 3.5 Bố Trí Thí Nghiệm 3.5.1 Thí nghiệm 1: Xác định thời điểm nòng nọc ếch thái lan sử dụng hiệu quả thức ăn chế biến 3.5.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát sự ảnh hưởng của một số loại thức ăn khác nhau lên sự tăng trọng và tỷ lệ sống của nòng nọc ếch Thái Lan 2 ngày tuổi 3.5.3 Thí nghiệm 3: Khảo sát sự ảnh hưởng việc chuyển đổi thức ăn đến sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của nòng nọc ếch Thái Lan 16 ngày tuổi 3.6 Phương Pháp Thu Thập Số Liệu 3.7 Chuẩn Bị Thức Ăn 3.8 Các Chỉ Tiêu Theo Dõi 3.9 Xử Lý Kết Quả IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Kết Quả Phân Tích Mô Học về Sự Phát Triển Ống Tiêu Hóa của Nòng Nọc 4.2 Thí Nghiệm 1: Xác Định Thời Điểm Nòng Nọc Ếch Thái Lan Sử Dụng Hiệu Quả Thức Ăn Chế Biến 4.2.1 Các yếu tố môi trường trong thí nghiệm 4.2.2 Tỷ lệ sống của nòng nọc trong thí nghiệm 4.2.3 Tăng trọng của nòng nọc trong thí nghiệm 4.3 Thí Nghiệm 2: Khảo Sát Sự Ảnh Hưởng của Một Số Loại Thức Ăn Khác Nhau lên Sự Tăng Trọng và Tỷ Lệ Sống của Nòng Nọc Ếch Thái Lan 2 Ngày Tuổi 4.3.1 Các yếu tố môi trường 4.3.2 Sự tăng trọng của nòng nọc trong thí nghiệm 4.3.3 Tỷ lệ sống của nòng nọc trong thí nghiệm 4.3 Thí Nghiệm 3: Khảo Sát Sự Ảnh Hưởng của Việc Chuyển Đổi Thức Ăn đến Sự Tăng Trưởng và Tỷ Lệ Sống của Nòng Nọc Ếch Thái Lan 16 Ngày Tuổi 4.4.1 Các yếu tố môi trường 4.4.2 Tốc độ tăng trưởng đặc biệt SGR của nòng nọc trong thí nghiệm 4.4.3 Tỷ lệ sống của nòng nọc trong thí nghiệm V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết Luận 5.2 Đề Nghị

doc80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 1781 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nghiên cứu sử dụng thức ăn chế biến để ương nuôi nòng nọc ếch Thái Lan (Ranna tigerina tigrina, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
y sau 14 ngaøy nuoâi noøng noïc ôû NT1 (söû duïng thöùc aên hoaøn toaøn truøn chæ) coù söï taêng troïng cao nhaát vaø noøng noïc ôû NT5 (söû duïng hoaøn toaøn thöùc aên cheá bieán daïng khoâ) laø thaáp nhaát. Theo chuùng toâi nguyeân nhaân daãn ñeán söï khaùc bieät veà taêng troïng cuûa noøng noïc ôû caùc nghieäm thöùc laø do khaû naêng thích nghi thöùc aên cheá bieán cuûa noøng noïc raát thaáp trong giai ñoaïn ñaàu, veà maët dinh döôõng theo Baûng 3.1 chuùng toâi nhaän thaáy coù söï khaùc nhau giöõa caùc loaïi thöùc aên. Truøn chæ: ñaây laø loaïi thöùc aên töôi soáng öa thích cuûa noøng noïc, bôûi noøng noïc eách noùi chung cuõng nhö noøng noïc eách Thaùi Lan noùi rieâng laø nhöõng ñoäng vaät aên taïp thieân veà ñoäng vaät. Trong caùc loaïi thöùc aên ñöôïc söû duïng trong thí nghieäm thì truøn chæ coù haøm löôïng protein cao nhaát, haøm löôïng lipid cuõng töông ñoái cao. Maët khaùc, truøn chæ coøn coù muøi vò, söï chuyeån ñoäng trong nöôùc neân kích thích noøng noïc aên maïnh hôn caùc loaïi thöùc aên khaùc daãn ñeán taêng troïng cao hôn. Qua quan saùt chuùng toâi nhaän thaáy ôû nghieäm thöùc söû duïng thöùc aên hoaøn toaøn truøn chæ noøng noïc aên raát maïnh, khi thöùc aên vöøa cho xuoáng thì noøng noïc aên lieàn. ÔÛ khaåu phaàn 50% truøn chæ + 50% TACB daïng öôùt (NT2) vaø 50% truøn chæ + 50% TACB daïng khoâ (NT3) noøng noïc aên cuõng töông ñoái toát hôn so vôùi söû duïng toaøn TACB daïng khoâ (NT5), TACB daïng öôùt (NT4). Theo chuùng toâi nhôø coù söï hieän dieän cuûa truøn chæ neân ôû NT2 vaø NT3 noøng noïc aên töông ñoái maïnh. Thaønh phaàn dinh döôõng cuûa TACB daïng öôùt töông ñöông vôùi TACB daïng khoâ. Nhöng TACB daïng öôùt töông ñoái meàm hôn so vôùi TACB daïng khoâ neân noøng noïc ôû khaåu phaàn TACB daïng öôùt taêng troïng toát hôn khaåu phaàn TACB daïng khoâ. ÔÛ khaåu phaàn söû duïng toaøn thöùc aên cheá bieán: TACB daïng öôùt (NT4) vaø TACB daïng khoâ (NT5) noøng noïc coù söï taêng troïng thaáp hôn caùc nghieäm thöùc trong khaåu phaàn thöùc aên coù truøn chæ (NT1, NT2, NT3). Trong ñoù noøng noïc ôû khaåu phaàn TACB daïng öôùt taêng troïng cao hôn khaåu phaàn TACB daïng khoâ. Theo chuùng toâi tuy hai loaïi thöùc aên cheá bieán daïng khoâ vaø daïng öôùt coù haøm löôïng dinh döôõng töông ñoái toát nhöng do laø moài tónh khoâng chuyeån ñoäng nhö truøn chæ neân noøng noïc aên yeáu hôn so vôùi khaåu phaàn coù truøn chæ, qua quan saùt chuùng toâi thaáy noøng noïc ôû NT4 vaø NT5 chæ aên maïnh trong luùc thöùc aên coøn lô löûng trong nöôùc, coøn khi thöùc aên chìm xuoáng ñaùy noøng noïc aên yeáu hôn. Maët khaùc TACB daïng khoâ do trong quaù trình cheá bieán coù saáy khoâ neân vieân thöùc aên khoâ vaø cöùng laøm noøng noïc khoù aên hôn TACB daïng öôùt. Vì vaäy noøng noïc ôû khaåu phaàn TACB daïng khoâ (NT5) taêng troïng keùm hôn TACB daïng öôùt (NT4). 4.3.3 Tyû leä soáng cuûa noøng noïc trong thí nghieäm Tyû leä soáng cuûa noøng noïc sau 7 vaø 14 ngaøy nuoâi ñöôïc trình baøy trong baûng sau: Baûng 4.10 Tyû leä soáng cuûa noøng noïc trong thí nghieäm Thôøi gian Nghieäm thöùc NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 Ngaøy 7 Ngaøy 14 90,3a 87a 87,7a 84,7a 85a 81,7a 74,7a 73a 78a 73,7a (Ghi chuù: Nhöõng giaù trò cuûa cuøng moät haøng coù chöõ caùi gioáng nhau thì khaùc nhau khoâng coù yù nghóa.) Ñoà thò 4.8 Tyû leä soáng cuûa noøng noïc sau 7 vaø 14 ngaøy nuoâi Qua Baûng 4.9 vaø Ñoà thò 4.8 chuùng toâi nhaän thaáy tyû leä soáng ôû caùc nghieäm thöùc coù söï khaùc nhau. Nhöng söï khaùc bieät laø töông ñoái thaáp, khoâng coù söï cheânh leäch lôùn giöõa caùc nghieäm thöùc vaø tyû leä soáng giaûm daàn töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 14. Cuï theå nhö sau: Töø ngaøy 1-7 (tuaàn 1), noøng noïc ôû NT1 coù tyû leä soáng cao nhaát 93,3%, keá ñeán laø NT2 (87,7%), NT3 (85%), NT5 (78%), thaáp nhaát laø NT4 (74,7%). Qua keát quaû xöû lyù thoáng keâ thì tyû leä soáng cuûa noøng noïc sau 7 ngaøy nuoâi giöõa caùc nghieäm thöùc khoâng coù söï khaùc bieät veà maët thoáng keâ (P > 0,05). Töø ngaøy 1-14 (tuaàn 2), NT1 vaãn coù tyû leä soáng cao nhaát 87%, keá ñeán laø NT2 (84,7%), NT3 (81,7%),ø thaáp nhaát laø NT5 (73,7%) vaø NT4 (73%). Qua keát quaû thoáng keâ thì tyû leä soáng cuûa noøng noïc sau 14 ngaøy nuoâi cuõng khoâng coù söï sai khaùc veà maët thoáng keâ (P > 0,05). Nhö vaäy qua thí nghieäm thì tyû leä soáng ôû taát caû caùc nghieäm thöùc laø khoâng coù söï sai khaùc veà maët thoáng keâ. Theo chuùng toâi caùc nghieäm thöùc söû duïng hoaøn toaøn TACB (NT4, NT5) coù tyû leä soáng thaáp hôn so vôùi caùc nghieäm thöùc trong khaåu phaàn thöùc aên coù truøn chæ (NT1, NT2, NT3) laø do söï thích nghi cuûa noøng noïc ñoái vôùi thöùc aên cheá bieán keùm trong khoaûng thôøi gian ñaàu. Vì theá ôû tuaàn 1 noøng noïc ôû caùc nghieäm thöùc söû duïng TACB coù tyû leä soáng thaáp hôn caùc nghieäm thöùc coù söû duïng truøn chæ. Nhöng sang tuaàn thöù 2 thì tyû leä soáng khoâng giaûm nhieàu vì luùc naøy noøng noïc ñaõ coù caáu toïa oáng tieâu hoùa hoaøn chænh thích nghi toát vôùi TACB. Nhöng khi keát thuùc thí nghieäm söï cheânh leäch veà tyû leä soáng laø khoâng lôùn laém. Theo chuùng toâi do moâi tröôøng öông nuoâi giöõa caùc nghieäm thöùc töông ñoái ñoàng nhaát, caáu taïo oáng tieâu hoùa cuûa noøng noïc sôùm hoaøn thieän neân chuùng thích nghi toát caû TACB laãn truøn chæ. Möùc ñoä cho aên ôû taát caû caùc nghieäm thöùc laø toái ña, neân keát quaû thu ñöôïc tyû leä soáng töông ñoái cao vaø cheânh leäch thaáp giöõa caùc nghieäm thöùc. Qua quan saùt chuùng toâi nhaän thaáy noøng noïc cheát laø do söï caén nhau daãn ñeán nhieãm truøng roài cheát. Chuùng caén laãn nhau moät phaàn laø do söï phaân ñaøn daãn ñeán con lôùn caén con be. Nhöng phaàn lôùn laø do taäp tính aên laãn nhau, chuùng caén nhau ngay caû nhöõng con ñoàng côõ hay con nhoû caén con lôùn. Nhôø möùc ñoä cho aên laø toái ña giöõa caùc nghieäm thöùc neân ñaõ haïn cheá raát lôùn taäp tính aên laãn nhau cuûa noøng noïc trong thí nghieäm. Töø keát quaû thu ñöôïc veà söï taêng troïng vaø tyû leä soáng cuûa noøng noïc trong thí nghieäm chuùng toâi thaáy coù theå thay theá moät phaàn hay toaøn boä truøn chæ baèng thöùc aên cheá bieán. Tuy söï taêng troïng ôû caùc nghieäm thöùc söû duïng toaøn TACB (NT4, NT5) thaáp hôn ôû caùc nghieäm thöùc coù cho aên truøn chæ (NT1, NT2, NT3). Nhöng söï cheânh leäch khoâng lôùn laém coù theå chaáp nhaän ñöôïc, quan troïng laø tyû leä soáng thu ñöôïc töông ñoái toát. Thí nghieäm 3: Khaûo Saùt Söï AÛnh Höôûng cuûa Vieäc Chuyeån Ñoåi Thöùc AÊn ñeán Söï Taêng Tröôûng vaø Tyû Leä Soáng cuûa Noøng Noïc EÁch Thaùi Lan (Rana tigerina tigrina) 16 Ngaøy Tuoåi Ñeå ñaùp öùng nhu caàu veà gioáng eách vôùi hình thöùc nuoâi coâng nghieäp, söû duïng thöùc aên vieân. Thì vieäc thuaàn hoaù con gioáng aên thöùc aên vieân coâng nghieäp laø vieäc laøm caàn thieát vaø quan troïng. Thí nghieäm ñöôïc thöïc hieän nhaèm so saùnh söï aûnh höôûng cuûa vieäc chuyeån ñoåi thöùc aên (töø nhöõng loaïi thöùc aên ban ñaàu khaùc nhau sang thöùc aên vieân coâng nghieäp) leân noøng noïc 15 ngaøy tuoåi thoâng qua toác ñoä taêng tröôûng vaø tyû leä soáng. 4.4.1 Caùc yeáu toá moâi tröôøng Baûng 4.11 Caùc yeáu toá moâi tröôøng trong thí nghieäm Thôøi gian (ngaøy) (Nhieät Ñoä 0C) pH DO (mg/l) NH3(mg/l) Saùng Chieàu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 27 26,5 27 26 26 26 27 26,5 27 26 27 26 27 27 30 29 30 29 30 28 29 30 31 30 31 29 30 30 7-7,5 6,5-7,5 6,5-7,5 5-6,5 5-6,5 5-6,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 Do taát caû caùc nghieäm thöùc trong thí nghieäm cuøng söû duïng moät loaïi thöùc aên laø thöùc aên vieân coâng nghieäp neân moâi tröôøng nöôùc trong thí nghieäm töông ñoái ñoàng nhaát giöõa caùc nghieäm thöùc. Caùc chæ tieâu chaát löôïng nöôùc trong Baûng 4.11 laø chæ tieâu chung cuûa taát caû caùc nghieäm thöùc. Qua Baûng 4.11 chuùng toâi thaáy nhieät ñoä thaáp nhaát laø 240C vaø cao nhaát laø 310C bieán thieân cao nhaát trong caùc ngaøy thí nghieäm laø 40C, pH cuûa nöôùc dao ñoäng töø 6,5-7,5, haøm löôïng oxygen hoaø tan töø 5-6,5mg/l; haøm löôïng ammonia < 0,5mg/l. Nhö vaäy caùc yeáu toá thuyû lyù hoaù cuûa nöôùc khoâng aûnh höôûng ñeán söï taêng tröôûng vaø tyû leä soáng cuûa noøng noïc. 4.4.2 Toác ñoä taêng tröôûng ñaëc bieät SGR cuûa noøng noïc trong thí nghieäm Toác ñoä taêng tröôûng cuûa noøng noïc trong thí ngheäm ñöôïc trình baøy trong baûng sau Baûng 4.12 Toác ñoä taêng tröôûng ñaëc bieät SGR cuûa noøng noïc trong thí nghieäm Giaù trò trung bình Nghieäm thöùc NTA NTB NTC NTD W0(g) W7(g) W14(g) SGR(1-7) (% ngaøy) SGR(1-14) (% ngaøy) 2,30 2,81 3,57 2,84a 3,12a 2,14 2,58 3,18 2,66a 2,81a 2,65 3,06 3,79 2,62a 2,84a 2,26 2,69 3,35 2,54a 2,82a Ghi chuù: Nhöõng giaù trò cuûa cuøng moät haøng coù chöõ caùi gioáng nhau thì khaùc nhau khoâng coù yù nghóa (P > 0,05). NTA: Noøng noïc ban ñaàu söû duïng thöùc aên 100% truøn chæ NTB: Noøng noïc ban ñaàu söû duïng thöùc aên 50% truøn chæ +50% TACB daïng öôùt NTC: Noøng noïc ban ñaàu söû duïng thöùc aên 50% truøn chæ + 50% TACB daïng khoâ. NTD: Noøng noïc ban ñaàu söû duïng thöùc aên 100% TACB daïng öôùt Ñoà thò 4.9 Toác ñoä taêng tröôûng cuûa noøng noïc sau 7 ngaøy vaø 14 ngaøy nuoâi Qua Baûng 4.12 vaø Ñoà thò 4.9 chuùng toâi nhaän thaáy toác ñoä taêng tröôûng cuûa noøng noïc sau 14 ngaøy nuoâi coù söï khaùc nhau. Nhöng söï khaùc bieät laø töông ñoái nhoû, cuï theå nhö sau Töø ngaøy 1 ñeán 7 (sau 1 tuaàn) toác ñoä taêng tröôûng ôû NTA laø cao nhaát (2,84 %/ngaøy), keá ñeán laø caùc NTB (2,66%/ngaøy), NTC (2,62%/ngaøy) vaø thaáp nhaát laø NTD (2,54%/ngaøy). Qua phaân tích thoáng keâ thì toác ñoä taêng tröôûng sau 1 tuaàn nuoâi ôû caùc nghieäm thöùc laø khoâng coù söï sai khaùc veà maët thoáng keâ (P > 0,05). Töø ngaøy 1 ñeán 14 (sau 2 tuaàn ) toác ñoä taêng tröôûng ôû NTA vaãn laø cao nhaát (3,12%/ngaøy), keá ñeán laø NTC (2,84%/naøy), NTD (2,82%/ngaøy) vaø thaáp nhaát laø NTB (2,81%/ngaøy). Qua phaân tích thoáng keâ thì toác ñoä taêng tröôûng cuûa noøng noïc sau 2 tuaàn nuoâi ôû caùc nghieäm thöùc khoâng coù söï sai khaùc veà maët thoáng keâ (P > 0,05). Nhö vaäy qua thí nghieäm chuùng toâi nhaän thaáy toác ñoä taêng tröôûng cuûa noøng noïc sau 1 tuaàn vaø 2 tuaàn nuoâi ôû caùc nghieäm thöùc khoâng coù söï cheânh leäch lôùn vaø khoâng coù söï sai khaùc veà maët thoáng keâ. Qua quan saùt trong quaù trình thí nghieäm chuùng toâi nhaän thaáy ôû taát caû caùc nghieäm thöùc noøng noïc chæ aên yeáu ngaøy ñaàu nhöng qua caùc ngaøy sau thì noøng noïc vaãn aên maïnh bình thöôøng. Maët khaùc, theo chuùng toâi do eách laø loaøi ñoäng vaät raát haùo aên neân chuùng coù theå thích nghi toát vieäc chuyeån ñoåi thöùc aên vaø trong giai ñoaïn töø 15 ñeán 29 ngaøy tuoåi noøng noïc ñaõ coù caáu taïo cô quan tieâu hoùa hoaøn chænh thích nghi vaø tieâu hoùa thöùc aên coâng nghieäp toát. Chính caùc nguyeân nhaân naøy maø toác ñoä taêng tröôûng cuûa noøng noïc qua caùc tuaàn thí nghieäm ôû caùc nghieäm thöùc coù söï cheânh leäch raát thaáp. Toác ñoä taêng tröôûng ôû caùc nghieäm thöùc nhìn chung töông ñoái thaáp hôn nhieàu so vôùi thí nghieäm 2. Theo chuùng toâi noøng noïc chæ taêng tröôûng maïnh töø 15 ngaøy tuoåi trôû veà tröôùc coøn töø 15 ngaøy ñeán 29 ngaøy tuoåi noøng noïc trong giai ñoaïn bieán thaùi neân toác ñoä taêng tröôûng raát chaäm. Khi keát thuùc thí nghieäm chuùng toâi thaáy tyû leä bieán thaùi ôû caùc nghieäm thöùc gaàn nhö nhau vaø töông ñoái cao khoaûng 98% noøng noïc bieán thaùi hoaøn toaøn. 4.4.3 Tyû leä soáng cuûa noøng noïc trong thí nghieäm. Tyû leä soáng cuûa noøng noïc trong thí nghieäm ñöôïc trình baøy trong baûng sau Baûng 4.13 Tyû leä soáng cuûa noøng noïc sau 7 vaø 14 ngaøy nuoâi. Thôøi gian Nghieäm thöùc NTA NTB NTC NTD Ngaøy 7 Ngaøy 14 93,3a 88,9a 91,1a 90,0a 91,1a 86,6a 94,4a 82,2a Ghi chuù: Nhöõng giaù trò cuûa cuøng moät haøng coù chöõ caùi gioáng nhau thì khaùc nhau khoâng coù yù nghóa (P > 0,05) Ñoà thò 4.10 Tyû leä soáng cuûa noøng noïc sau 7 vaø 14 ngaøy nuoâi. Töø Baûng 4.13 vaø Ñoà thò 4.10 chuùng toâi nhaän thaáy tyû leä soáng cuûa noøng noïc sau 1 tuaàn vaø 2 tuaàn nuoâi coù söï khaùc nhau giöõa caùc nghieäm thöùc. Nhöng söï cheânh leäch giöõa caùc nghieäm thöùc laø khoâng lôùn laém. Töø ngaøy 1 ñeán 7 (tuaàn 1): tyû leä soáng ôû NTD laø cao nhaát ñaït 94,4%, keá ñeán laø NTA ñaït 93,3 % vaø thaáp nhaát laø NTB (91,1%), NTC (91,1%). Qua phaân tích thoáng keâ thì tyû leä soáng giöõa caùc nghieäm thöùc sau 1 tuaàn nuoâi laø khoâng coù söï sai khaùc veà maët thoáng keâ (P > 0,05). Cuï theå laø giöõa caùc caëp nghieäm thöùc: NTA, NTB, NTC, NTD khoâng coù söï sai khaùc. Töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 14 (2 tuaàn). Tyû leä soáng ôû NTB laø cao nhaát (90%), keá ñeán laø NTA (88,9%), NTC (86,6%) vaø thaáp nhaát laø NTD (82,2%). Qua phaân tích baèng traéc nghieäm LSD chuùng toâi nhaän thaáy raèng tyû leä soáng cuûa noøng noïc sau 2 tuaàn nuoâi giöõa caùc nghieäm thöùc khoâng coù söï sai khaùc veà maët thoáng keâ. Nhö vaäy sau 2 tuaàn nuoâi tyû leä soáng cuûa noøng noïc giöõa caùc nghieäm thöùc laø khoâng coù söï sai khaùc veà maët thoáng keâ. Tuy tyû leä soáng ôû nghieäm thöùc cho aên hoaøn toaøn truøn chæ ban ñaàu (NTA) cao nhaát ñaït 90% vaø ôû nghieäm thöùc cho aên TACB daïng öôùt ban ñaàu (NTD) laø thaáp nhaát 82,2%. Nhöng söï cheânh leäch veà tyû leä soáng giöõa caùc nghieäm thöùc laø khoâng lôùn vaø tyû leä soáng ñaït ñöôïc ôû caùc nghieäm thöùc nhìn chung laø töông ñoái toát. Theo chuùng toâi tyû leä soáng giöõa caùc nghieäm thöùc khoâng coù söï sai khaùc laø do moâi tröôøng nuoâi töông ñoái ñoàng nhaát giöõa caùc nghieäm thöùc, noøng noïc luùc ñaàu ñöôïc löïa choïn ñoàng côõ, thöùc aên ñöôïc cho aên toái ña vaø cuøng cho aên moät loaïi thöùc aên. Nhöõng yeáu toá naøy ñaõ laøm giaûm tyû leä cheát cuõng nhö taäp tính aên laãn nhau cuûa noøng noïc. Tyû leä soáng ôû NTD coù söï hao huït cao hôn caùc nghieäm thöùc khaùc giöõa tuaàn 1 vaø tuaàn 2. Theo chuùng toâi thì do noøng noïc ôû NTD ñöôïc cho aên 100% TACB daïng öôùt ban ñaàu (töø 2-15 naøy tuoåi) neân khi chuyeån sang thöùc aên vieân coâng nghieäp noøng noïc coù söï thích nghi toát hôn caùc nghieäm thöùc khaùc vaø tyû leä soáng ôû tuaàn ñaàu cao hôn. Khaû naêng chuyeån ñoåi töø thöùc aên töôi soáng sang TACB cuõng coù aûnh höôûng ñeán tyû leä soáng cuûa noøng noïc neân ôû caùc nghieäm thöùc söû duïng thöùc aên coù truøn chæ ban ñaàu (NTA, NTB, NTC) khi chuyeån sang thöùc aên vieân coâng nghieäp, ôû tuaàn ñaàu coù söï thích nghi keùm hôn NTD. Böôùc qua tuaàn 2 thì ôû NTD coù söï phaân ñaøn cao trong khi caùc nghieäm thöùc khaùc söï phaân ñaøn thaáp, vì vaäy ôû tuaàn 2 noøng noïc ôû NTD coù söï aên nhau nhieàu daãn ñeán tyû leä soáng thaáp trong khi ôû caùc nghieäm thöùc coøn laïi söï hao huït töông ñoái thaáp. Keát thuùc thí nghieäm chuùng toâi nhaän thaáy khi chuyeån ñoåi thöùc aên töø nhöõng loaïi thöùc aên ban ñaàu khaùc nhau sang thöùc aên vieân coâng nghieäp ôû noøng noïc 16 ngaøy tuoåi thì toác ñoä taêng tröôûng vaø tyû leä soáng ôû caùc nghieäm thöùc khoâng coù söï sai khaùc veà maët thoáng keâ. Töùc laø cho duø trong giai ñoaïn ñaàu (töø 2 ñeán 15 ngaøy tuoåi) noøng noïc ñöôïc öông nuoâi baèng thöùc aên cheá bieán hay truøn chæ thì khi chuyeån sang thöùc aên vieân coâng nghieäp ñeàu coù söï thích nghi toát. Ñieàu naøy cho thaáy coù theå söû duïng thöùc aên cheá bieán ñeå thay theá truøn chæ trong giai ñoaïn ñaàu öông nuoâi noøng noïc eách Thaùi Lan ( töø 2 ñeán 15 ngaøy tuoåi). V. KEÁT LUAÄN VAØ ÑEÀ NGHÒ Keát Luaän Qua nhöõng keát quaû khaûo saùt treân chuùng toâi ruùt ra nhöõng keát luaän sau: Thí nghieäm 1: Töø thí nghieäm cho thaáy noøng noïc coù khaû naêng söû duïng thöùc aên cheá bieán hieäu quaû nhaát sau 3 ngaøy cho aên truøn chæ (NT3). Keát quaû thí nghieäm cho thaáy tyû leä soáng vaø taêng troïng cuûa noøng noïc TACB sau 3 ngaøy söû duïng thöùc aên truøn chæ khoâng cheânh leäch nhieàu so vôùi caùc nghieäm thöùc cho aên TACB sau 4, 5, 6 vaø 7 ngaøy cho aên truøn chæ. Ñieàu naøy truøng hôïp vôùi keát quaû phaân tích moâ hoïc veà söï phaùt trieån oáng tieâu hoùa cuûa noøng noïc. Sau 3 ngaøy cho aên truøn chæ, töùc sau 3 ngaøy noøng noïc cho aên thöùc aên beân ngoaøi (noøng noïc 5 ngaøy tuoåi) thì cô quan tieâu hoùa ñaõ phaùt trieån hoaøn thieän. Thí nghieäm 2: Qua quaù trình thí nghieäm ñeå so saùnh hieäu quaû söû duïng thöùc aên cuûa noøng noïc eách Thaùi Lan (2 ngaøy tuoåi) ñoái vôùi 5 nghieäm thöùc thöùc aên khaùc nhau. Chuùng toâi thu ñöôïc keát quaû laø: Noøng noïc söû duïng thöùc aên truøn chæ (NT1) coù taêng troïng vaø tyû leä soáng cao nhaát vôùi troïng löôïng trung bình (TLTB) ñaït 2,04g vaø tyû leä soáng laø 87%. Noøng noïc söû duïng thöùc aên 50% truøn chæ + 50% TACB daïng öôùt (NT2) coù taêng troïng (TLTB ñaït 1,98g) vaø tyû leä soáng (84,7%) toát hôn khaåu phaàn thöùc aên 50% truøn chæ + 50% TACB daïng khoâ (NT3) vôùi troïng löôïng vaø tyû leä soáng laàn löôït laø 1,84g vaø 81,7%. So saùnh TACB thì noøng noïc söû duïng TACB daïng öôùt (NT4) taêng troïng toát hôn TACB daïng khoâ (NT5) vôùi TLTB laàn löôït laø 1,49g vaø 1,17g. Veà maët tyû leä soáng thì 2 loaïi thöùc aên naøy gaàn nhö nhau (73% vaø 73,7%). Ñieàu naøy cho thaáy coù theå thay theá moät phaàn hay toaøn boä truøn chæ baèng TACB ñeå öông nuoâi noøng noïc trong giai ñoaïn ñaàu (töø 2 ñeán 15 ngaøy tuoài). Tuy veà maët taêng troïng giöõa caùc nghieäm thöùc coù söï sai khaùc nhöng tyû leä soáng ôû caùc nghieäm thöùc thu ñöôïc khoâng coù söï cheânh leäch lôùn. Thí nghieäm 3: Qua thí nghieäm khaûo saùt aûnh höôûng cuûa vieäc chuyeån ñoåi töø nhöõng loaïi thöùc aên ban ñaàu khaùc nhau sang thöùc aên vieân coâng nghieäp leân noøng noïc eách Thaùi Lan 16 ngaøy tuoåi, chuùng toâi nhaän thaáy: Toác ñoä taêng tröôûng giöõa caùc nghieäm thöùc qua thôøi gian thí nghieäm cheânh leäch thaáp. Toác ñoä taêng tröôûng ôû nghieäm thöùc söû duïng thöùc aên hoaøn toaøn truøn chæ ban ñaàu (NT1) laø cao nhaát 3,12%/ngaøy, ôû caùc nghieäm thöùc ban ñaàu söû duïng thöùc aên truøn chæ + TACB daïng öôùt (NT2), truøn chæ + TACB daïng khoâ (NT3), TACB daïng öôùt (NT4) coù toác ñoä taêng tröôûng laàn löôït 2,81; 2,84; 2,82 %/ngaøy. Veà maët tyû leä soáng ôû taát caû caùc nghieäm thöùc thu ñöôïc gaàn nhö nhau khoâng coù söï cheânh leäch lôùn. ÔÛ nghieäm thöùc söû duïng thöùc aên ban ñaàu 50% truøn chæ + 50% TACB daïng öôùt laø cao nhaát 90%, keá ñeán laø nghieäm thöùc ban ñaàu söû duïng thuùc aên 100% truøn chæ vaø 50% truøn chæ + 50% TACB daïng khoâ vôùi giaù trò laàn löôïc 88,9% vaø 86,6%. Thaáp nhaát laø nghieäm thöùc ban ñaàu söû duïng TACB daïng öôùt 82,2%. Nhö vaäy thí nghieäm cho thaáy khi chuyeån ñoåi töø nhöõng loaïi thöùc aên ban daàu khaùc nhau sang thöùc aên vieân coâng nghieäp thì noøng noïc coù söï thích nghi toát, ôû taát caû caùc nghieäm thöùc ñeàu coù toác ñoä taêng tröôûng vaø tyû leä soáng gaàn nhö nhau. Ñeàu naøy caøng cho ta thaáy theâm vieäc coù theå thay theá truøn chæ baèng TACB trong giai ñoaïn ñaàu öông nuoâi noøng noïc eách Thaùi Lan (töø 2 ñeán 15 ngaøy tuoåi). Cuõng nhö söï thích nghi toát cuûa noøng noïc ñoái vôùi thöùc aên vieân coâng nghieäp (töø 16 ñeán 29 ngaøy tuoåi) Ñeà Nghò Qua caùc thí nghieäm treân chuùng toâi coù moät soá ñeà nghò nhö sau: Neân laøm nhieàu thí nghieäm khaùc nhö: thí nghieäm veà maät ñoä, veà phöông phaùp boá trí giaù theå trong u7ong nuoâi noøng noïc eách Thai Lan. Caàn nghieân cöùu naâng cao hôn nöõa chaát löôïng thöùc aên nhaân taïo, ñeå ruùt ngaén thôøi gian bieán thaùi, naâng cao tyû leå soáng, taêng troïng cuûa noøng noïc. Tính toaùn hieäu quaû kinh teá cuûa vieäc söû duïng thöùc aên cheá bieán trong öông nuoâi noøng noïc eách Thaùi Lan. Boá trí thí nghieäm vôùi soá löôïng noøng noïc lôùn hôn nhö trong giai hay ao ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû kinh teá. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO LEÂ THANH HUØNG, 2000. Dinh döôõng vaø thöùc aên thuûy saûn. Baøi giaûng Khoa Thuûy Saûn Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. TRAÀN KIEÂN, 1996. Kyõ thuaät nuoâi eách ñoàng. Nhaø xuaát baûn Khoa Hoïc vaø Kyõ Thuaät. PHAÏM TRANG vaø PHAÏM BAÙU, 1999. Kyõ thuaät nuoâi moät soá loaøi ñaëc saûn. Nhaø xuaát baûn Noâng Nghieäp. PHAÏM TRUNG PHÖÔNG vaø NGUYEÃN QUOÁC ÑAÏT, 2003. Thöû nghieäm öông vaø nuoâi eách ñoàng Vieät Nam (Rana sp.) baèng thöùc aên nhaân taïo. Luaän vaên toát nghieäp Khoa Thuûy Saûn, Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. PHUÏ LUÏC Phuï luïc 1: Baûng troïng löôïng trung bình (g/caù theå) vaø tyû leä soáng cuûa noøng noïc ôû thí nghieäm 1 Nghieäm thöùc Laëp laïi Thôøi gian Ban ñaàu Ngaøy 7 Ngaøy 14 SGR(7-14) (%/ngaøy) TL (g) TLS(%) TL (g) TLS(%) TL (g) TL (%) NT0 1 0,028 100 0,60 70 2,04 68 18 2 0,028 100 0,56 76 1,79 76 17 3 0,028 100 0,52 72 1,63 70 16 Trung bình 0,028 100 0,56 73 1,82 71 17 NT1 1 0,028 100 0,74 90 2,17 88 15 2 0,028 100 0,49 74 1,95 70 20 3 0,028 100 0,58 66 1,57 62 14 Trung bình 0,028 100 0,60 77 1,90 73 16 NT2 1 0,028 100 0,63 84 2,06 76 17 2 0,028 100 0,52 82 1,90 82 19 3 0,028 100 0,75 70 1,94 64 14 Trung bình 0,028 100 0,63 79 1,97 74 16 NT3 1 0,028 100 0,71 80 2,30 80 17 2 0,028 100 0,62 82 2,38 74 19 3 0,028 100 0,74 88 2,43 6 17 Trung bình 0,028 100 0,69 83 2,37 77 18 NT4 1 0,028 100 0,73 92 2,50 82 17 2 0,028 100 0,71 88 2,48 88 18 3 0,028 100 0,77 86 2,43 76 16 Trung bình 0,028 100 0,74 89 2,47 82 17 NT5 1 0,028 100 0,68 86 2,40 86 18 2 0,028 100 0,75 92 2,55 82 17 3 0,028 100 0,85 90 2,46 86 15 Trung bình 0,028 100 0,76 89 2,47 85 17 NT6 1 0,028 100 0,84 86 2,58 86 17 2 0,028 100 0,78 96 2,58 86 17 3 0,028 100 0,80 88 2,48 88 16 Trung bình 0,028 100 0,80 90 2,58 87 17 NT7 1 0,028 100 0,84 88 2,63 88 16 2 0,028 100 0,77 94 2,66 88 18 3 0,028 100 0,79 90 2,42 90 16 Trung bình 0,028 100 0,70 91 2,57 89 17 Ghi chuù: NT0: Noøng noïc cho aên 0 ngaøy truøn chæ NT1: Noøng noïc cho aên 1 ngaøy truøn chæ NT2: Noøng noïc cho aên 2 ngaøy truøn chæ NT3: Noøng noïc cho aên 3 ngaøy truøn chæ NT4: Noøng noïc cho aên 4 ngaøy truøn chæ NT5: Noøng noïc cho aên 5 ngaøy truøn chæ NT6: Noøng noïc cho aên 6 ngaøy truøn chæ NT7: Noøng noïc cho aên 7 ngaøy truøn chæ TL: Troïng löôïng (g) TLS: Tyû leä soáng (%) SGR(7-14): Toác ñoä taêng tröôûng ñaëc bieät cuûa noøng noïc töø ngaøy 7 ñeán ngaøy 14 (%/ngaøy) Phuï luïc 2: Baûng Anova veà söï taêng troïng cuûa noøng noïc sau 1 tuaàn nuoâi ôû thí nghieäm 1 One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: KTN1.TT1 Level codes: KTN1.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups .1793958 7 .0256280 4.533 .0059 Within groups .0904667 16 .0056542 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) .2698625 23 0 missing value(s) have been excluded. Multiple range analysis for KTN1.TT1 by KTN1.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 0 3 .5600000 X 1 3 .6033333 X 2 3 .6333333 XX 3 3 .6900000 XXX 4 3 .7366667 XX 5 3 .7600000 XX 7 3 .8000000 X 6 3 .8066667 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference limits 0 - 1 -0.04333 0.13019 0 - 2 -0.07333 0.13019 0 - 3 -0.13000 0.13019 0 - 4 -0.17667 0.13019 * 0 - 5 -0.20000 0.13019 * 0 - 6 -0.24667 0.13019 * 0 - 7 -0.24000 0.13019 * 1 - 2 -0.03000 0.13019 1 - 3 -0.08667 0.13019 1 - 4 -0.13333 0.13019 * 1 - 5 -0.15667 0.13019 * 1 - 6 -0.20333 0.13019 * 1 - 7 -0.19667 0.13019 * 2 - 3 -0.05667 0.13019 2 - 4 -0.10333 0.13019 2 - 5 -0.12667 0.13019 2 - 6 -0.17333 0.13019 * 2 - 7 -0.16667 0.13019 * 3 - 4 -0.04667 0.13019 3 - 5 -0.07000 0.13019 3 - 6 -0.11667 0.13019 3 - 7 -0.11000 0.13019 4 - 5 -0.02333 0.13019 4 - 6 -0.07000 0.13019 4 - 7 -0.06333 0.13019 5 - 6 -0.04667 0.13019 5 - 7 -0.04000 0.13019 6 - 7 0.00667 0.13019 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. Phuï luïc 3: Baûng Anova veà söï taêng troïng noøng noïc sau 2 tuaàn nuoâi ôû thí nghieäm 1 One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: KTN1.TT2 Level codes: KTN1.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 2.1298625 7 .3042661 13.510 .0000 Within groups .3603333 16 .0225208 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 2.4901958 23 0 missing value(s) have been excluded. Multiple range analysis for KTN1.TT2 by KTN1.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 0 3 1.8200000 X 1 3 1.8966667 X 2 3 1.9666667 X 3 3 2.3700000 X 5 3 2.4700000 X 4 3 2.4700000 X 7 3 2.5700000 X 6 3 2.5800000 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference limits 0 - 1 -0.07667 0.25982 0 - 2 -0.14667 0.25982 0 - 3 -0.55000 0.25982 * 0 - 4 -0.65000 0.25982 * 0 - 5 -0.65000 0.25982 * 0 - 6 -0.76000 0.25982 * 0 - 7 -0.75000 0.25982 * 1 - 2 -0.07000 0.25982 1 - 3 -0.47333 0.25982 * 1 - 4 -0.57333 0.25982 * 1 - 5 -0.57333 0.25982 * 1 - 6 -0.68333 0.25982 * 1 - 7 -0.67333 0.25982 * 2 - 3 -0.40333 0.25982 * 2 - 4 -0.50333 0.25982 * 2 - 5 -0.50333 0.25982 * 2 - 6 -0.61333 0.25982 * 2 - 7 -0.60333 0.25982 * 3 - 4 -0.10000 0.25982 3 - 5 -0.10000 0.25982 3 - 6 -0.21000 0.25982 3 - 7 -0.20000 0.25982 4 - 5 0.00000 0.25982 4 - 6 -0.11000 0.25982 4 - 7 -0.10000 0.25982 5 - 6 -0.11000 0.25982 5 - 7 -0.10000 0.25982 6 - 7 0.01000 0.25982 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. Phuï luïc 4: Baûng Anova veà tyû leä soáng cuûa noøng noïc sau 1 tuaàn nuoâi ôû thí nghieäm 1 One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: KTN1.TLS1 Level codes: KTN1.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 1023.8333 7 146.26190 4.044 .0098 Within groups 578.6667 16 36.16667 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 1602.5000 23 0 missing value(s) have been excluded. Multiple range analysis for KTN1.TLS1 by KTN1.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 0 3 72.666667 X 1 3 76.666667 XX 2 3 78.666667 XXX 3 3 83.333333 XXX 4 3 88.666667 XX 5 3 89.333333 X 6 3 90.000000 X 7 3 90.666667 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference limits 0 - 1 -4.00000 10.4120 0 - 2 -6.00000 10.4120 0 - 3 -10.6667 10.4120 * 0 - 4 -16.0000 10.4120 * 0 - 5 -16.6667 10.4120 * 0 - 6 -17.3333 10.4120 * 0 - 7 -18.0000 10.4120 * 1 - 2 -2.00000 10.4120 1 - 3 -6.66667 10.4120 1 - 4 -12.0000 10.4120 * 1 - 5 -12.6667 10.4120 * 1 - 6 -13.3333 10.4120 * 1 - 7 -14.0000 10.4120 * 2 - 3 -4.66667 10.4120 2 - 4 -10.0000 10.4120 2 - 5 -10.6667 10.4120 * 2 - 6 -11.3333 10.4120 * 2 - 7 -12.0000 10.4120 * 3 - 4 -5.33333 10.4120 3 - 5 -6.00000 10.4120 3 - 6 -6.66667 10.4120 3 - 7 -7.33333 10.4120 4 - 5 -0.66667 10.4120 4 - 6 -1.33333 10.4120 4 - 7 -2.00000 10.4120 5 - 6 -0.66667 10.4120 5 - 7 -1.33333 10.4120 6 - 7 -0.66667 10.4120 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. Phuï luïc 5: Baûng Anova veà tyû leä soáng cuûa noøng noïc sau 2 tuaàn nuoâi ôû thí nghieäm 1 One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: KTN1.TLS2 Level codes: KTN1.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 933.33333 7 133.33333 3.213 .0252 Within groups 664.00000 16 41.50000 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 1597.3333 23 0 missing value(s) have been excluded. Multiple range analysis for KTN1.TLS2 by KTN1.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 0 3 71.333333 X 1 3 73.333333 X 2 3 74.000000 XX 3 3 76.666667 XXX 4 3 82.000000 XXXX 5 3 84.666667 XXX 6 3 86.666667 XX 7 3 88.666667 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference limits 0 - 1 -2.00000 11.1533 0 - 2 -2.66667 11.1533 0 - 3 -5.33333 11.1533 0 - 4 -10.6667 11.1533 0 - 5 -13.3333 11.1533 * 0 - 6 -15.3333 11.1533 * 0 - 7 -17.3333 11.1533 * 1 - 2 -0.66667 11.1533 1 - 3 -3.33333 11.1533 1 - 4 -8.66667 11.1533 1 - 5 -11.3333 11.1533 * 1 - 6 -13.3333 11.1533 * 1 - 7 -15.3333 11.1533 * 2 - 3 -2.66667 11.1533 2 - 4 -8.00000 11.1533 2 - 5 -10.6667 11.1533 2 - 6 -12.6667 11.1533 * 2 - 7 -14.6667 11.1533 * 3 - 4 -5.33333 11.1533 3 - 5 -8.00000 11.1533 3 - 6 -10.0000 11.1533 3 - 7 -12.0000 11.1533 * 4 - 5 -2.66667 11.1533 4 - 6 -4.66667 11.1533 4 - 7 -6.66667 11.1533 5 - 6 -2.00000 11.1533 5 - 7 -4.00000 11.1533 6 - 7 -2.00000 11.1533 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. Phuï luïc 6: Baûng Anova veà toác ñoä taêng tröôûng ñaëc bieät SGR cuûa noøng noïc töø 7 ñeán 14 ngaøy One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: KTN1.SL Level codes: KTN1.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 6.291667 7 .8988095 .392 .8934 Within groups 36.666667 16 2.2916667 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 42.958333 23 0 missing value(s) have been excluded. Multiple range analysis for KTN1.SL by KTN31.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 2 3 15.666667 X 1 3 16.666667 X 3 3 16.666667 X 6 3 16.666667 X 7 3 16.666667 X 8 3 16.666667 X 5 3 17.000000 X 4 3 17.666667 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference limits 1 - 2 1.00000 2.62092 1 - 3 0.00000 2.62092 1 - 4 -1.00000 2.62092 1 - 5 -0.33333 2.62092 1 - 6 0.00000 2.62092 1 - 7 0.00000 2.62092 1 - 8 0.00000 2.62092 2 - 3 -1.00000 2.62092 2 - 4 -2.00000 2.62092 2 - 5 -1.33333 2.62092 2 - 6 -1.00000 2.62092 2 - 7 -1.00000 2.62092 2 - 8 -1.00000 2.62092 3 - 4 -1.00000 2.62092 3 - 5 -0.33333 2.62092 3 - 6 0.00000 2.62092 3 - 7 0.00000 2.62092 3 - 8 0.00000 2.62092 4 - 5 0.66667 2.62092 4 - 6 1.00000 2.62092 4 - 7 1.00000 2.62092 4 - 8 1.00000 2.62092 5 - 6 0.33333 2.62092 5 - 7 0.33333 2.62092 5 - 8 0.33333 2.62092 6 - 7 0.00000 2.62092 6 - 8 0.00000 2.62092 7 - 8 0.00000 2.62092 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. Phuï luïc 7: Baûng troïng löôïng trung bình (g/caù theå) vaø tyû leä soáng cuûa noøng noïc ôû thí nghieäm 2 Nghieäm thöùc Laëp laïi Thôøi gian Ban ñaàu Ngaøy 7 Ngaøy 14 SGR(1-7) (%/ngaøy) SGR(1-14) (%/ngaøy) TL (g) TLS(%) TL (g) TLS(%) TL (g) TLS(%) NT1 1 0,025 100 0,64 86 2,11 83 49,58 16,97 2 0,025 100 0,69 91 2,06 86 50,60 15,63 3 0,025 100 0,68 94 1,97 92 50,43 15,16 Trung bình 0,025 100 0,67 90 2,05 87 50,21 15,92 NT2 1 0,025 100 0,64 90 1,88 89 49,41 15,52 2 0,025 100 0,71 83 1,91 80 50,94 14,16 3 0,025 100 0,68 90 1,89 85 50,29 14,70 Trung bình 0,025 100 0,67 88 1,89 85 50,21 14,79 NT3 1 0,025 100 0,48 83 1,67 76 45,42 17,81 2 0,025 100 0,66 93 1,83 93 49,88 14,62 3 0,025 100 0,72 80 2,06 76 51,20 14,97 Trung bình 0,025 100 0,62 85 1,85 82 48,84 15,80 NT4 1 0,025 100 0,50 77 1,65 75 45,84 15,20 2 0,025 100 0,46 65 1,18 65 41,76 18,51 3 0,025 100 0,64 82 1,66 79 49,59 13,50 Trung bình 0,025 100 0,54 75 1,50 73 45,73 15,74 NT5 1 0,025 100 0,25 65 1,00 56 36,14 19,68 2 0,025 100 0,28 82 1,06 77 37,64 19,15 3 0,025 100 0,49 87 1,48 88 45,67 15,81 Trung bình 0,025 100 0,34 78 1,18 74 39,82 18,21 Ghi chuù: NT1: Noøng noïc ñöôïc cho aên 100% truøn chæ NT2: Noøng noïc ñöôïc cho aên 50%truøn chæ + 50% TACB daïng öôùt NT2: Noøng noïc ñöôïc cho aên 50%truøn chæ + 50% TACB daïng khoâ NT2: Noøng noïc ñöôïc cho aên 100% TACB daïng öôùt NT2: Noøng noïc ñöôïc cho aên 100% TACB daïng khoâ TL: Troïng löôïng (g) TLS: Tyû leä soáng (%) SGR(1-7): Toác ñoä taêng tröôûng ñaëc bieät cuûa noøng noïc töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 7 (%/ngaøy) SGR(1-14): Toác ñoä taêng tröôûng ñaëc bieät cuûa noøng noïc töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 14 (%/ngaøy) Phuï luïc 8: Baûng Anova veà söï taêng troïng noøng noïc sau 1 tuaàn nuoâi ôû thí nghieäm 2 One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: KTN2.TTT1 Level codes: KTN2.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups .2343067 4 .0585767 3.199 .0619 Within groups .1831333 10 .0183133 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) .4174400 14 0 missing value(s) have been excluded. Multiple range analysis for KTN2.TTT1 by KTN2.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 5 3 .3400000 X 4 3 .5333333 XX 3 3 .6200000 X 1 3 .6700000 X 2 3 .6766667 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference limits 1 - 2 -0.00667 0.24626 1 - 3 0.05000 0.24626 1 - 4 0.13667 0.24626 1 - 5 0.33000 0.24626 * 2 - 3 0.05667 0.24626 2 - 4 0.14333 0.24626 2 - 5 0.33667 0.24626 * 3 - 4 0.08667 0.24626 3 - 5 0.28000 0.24626 * 4 - 5 0.19333 0.24626 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. Phuï luïc 9: Baûng Anova söï taêng troïng noøng noïc sau 2 tuaàn nuoâi ôû thí nghieäm 2 One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: KTN2.TTT2 Level codes: KTN2.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 1.4778933 4 .3694733 9.861 .0017 Within groups .3746667 10 .0374667 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 1.8525600 14 0 missing value(s) have been excluded. Multiple range analysis for KTN2.TTT2 by KTN2.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 5 3 1.1800000 X 4 3 1.4966667 X 3 3 1.8533333 X 2 3 1.8933333 X 1 3 2.0466667 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference limits 1 - 2 0.15333 0.35224 1 - 3 0.19333 0.35224 1 - 4 0.55000 0.35224 * 1 - 5 0.86667 0.35224 * 2 - 3 0.04000 0.35224 2 - 4 0.39667 0.35224 * 2 - 5 0.71333 0.35224 * 3 - 4 0.35667 0.35224 * 3 - 5 0.67333 0.35224 * 4 - 5 0.31667 0.35224 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. Phuï luïc 10: Baûng Anova veà tyû leä soáng sau 1 tuaàn nuoâi ôû thí nghieäm 2 One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: KTN2.TLS1 Level codes: KTN2.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 521.7333 4 130.43333 1.276 .3421 Within groups 1022.0000 10 102.20000 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 1543.7333 14 0 missing value(s) have been excluded. Multiple range analysis for KTN2.TLS1 by KTN2.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 4 3 74.666667 X 5 3 78.000000 X 3 3 85.000000 X 2 3 87.666667 X 1 3 90.333333 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference limits 1 - 2 2.66667 18.3966 1 - 3 5.33333 18.3966 1 - 4 15.6667 18.3966 1 - 5 12.3333 18.3966 2 - 3 2.66667 18.3966 2 - 4 13.0000 18.3966 2 - 5 9.66667 18.3966 3 - 4 10.3333 18.3966 3 - 5 7.00000 18.3966 4 - 5 -3.33333 18.3966 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. Phuï luïc 11: Baûng Anova veà tyû leä soáng sau 2 tuaàn nuoâi ôû thí nghieäm 2 One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: KTN2.TLS2 Level codes: KTN2.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 488.0000 4 122.00000 .933 .4832 Within groups 1308.0000 10 130.80000 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 1796.0000 14 0 missing value(s) have been excluded. Multiple range analysis for KTN2.TLS2 by KTN2.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 4 3 73.000000 X 5 3 73.666667 X 3 3 81.666667 X 2 3 84.666667 X 1 3 87.000000 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference limits 1 - 2 2.33333 20.8121 1 - 3 5.33333 20.8121 1 - 4 14.0000 20.8121 1 - 5 13.3333 20.8121 2 - 3 3.00000 20.8121 2 - 4 11.6667 20.8121 2 - 5 11.0000 20.8121 3 - 4 8.66667 20.8121 3 - 5 8.00000 20.8121 4 - 5 -0.66667 20.8121 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. Phuï luïc 12: Baûng toác ñoä taêng tröôûng trung bình -SGR(%/ngaøy) vaø tyû leä soáng cuûa noøng noïc ôû thí nghieäm 3 Nghieäm thöùc Laëp laïi Thôøi gian Ban ñaàu Ngaøy 7 Ngaøy 14 SGR(1-7) (%/ngaøy) SGR(1-14) (%/ngaøy) TL(g) TLS(%) T (g) TLS(%) T (g) TLS(%) NTA 1 2,33 100 2,88 96,7 3,80 96,7 2,99 3,48 2 2,40 100 2,59 93,3 3,77 83,3 2,93 3,22 3 2,17 100 2,60 90,0 3,14 86,7 2,61 2,66 Trung bình 2,30 100 2,81 93,3 3,57 88,9 2,84 3,12 NTB 1 2,17 100 2,50 93,3 3,14 90,0 2,05 2,64 2 2,27 100 2,68 90,0 3,34 90,0 2,37 2,77 3 2,00 100 2,57 90,0 3,05 90,0 3,57 3,02 Trung bình 2,14 100 2,58 91,1 3,18 90,0 2,66 2,81 NTC 1 2,83 100 3,16 90,0 3,76 90,0 1,56 2,03 2 2,33 100 3,02 100 3,80 90,0 3,68 3,48 3 2,50 100 3,01 83,3 3,89 80,0 2,63 3,16 Trung bình 2,56 100 3,06 91,1 3,82 86,7 2,62 2,89 NTD 1 2,27 100 2,66 100 3,50 83,3 2,29 3,10 2 2,17 100 2,64 90,0 3,18 83,3 2,84 2,73 3 2,33 100 2,77 93,3 3,38 80,0 2,47 2,64 Trung bình 2,26 100 2,69 94,4 3,35 82,2 2,54 2,82 Ghi chuù : NTA: Noøng noïc cho aên thöùc aên ban ñaàu laø 100% truøn chæ NTB: Noøng noïc cho aên thöùc aên ban ñaàu laø 50% truøn chæ + 50% TACB öôùt NTC: Noøng noïc cho aên thöùc aên ban ñaàu laø 50% truøn chæ + 50% TACB khoâ NTD: Noøng noïc cho aên thöùc aên ban ñaàu laø 100% TACB daïng öôùt TL: Troïng löôïng (g) TLS: Tyû leä soáng (%) SGR(1-7): Toác ñoä taêng tröôûng ñaëc bieät cuûa noøng noïc töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 7 (%/ngaøy) SGR(1-14): Toác ñoä taêng tröôûng ñaëc bieät cuûa noøng noïc töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 14 (%/ngaøy) Phuï luïc 13: Baûng Anova veà toác ñoä taêng tröôûng ñaëc bieät SGR1-7 ôû thí nghieäm 3 One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: KTN3.SGR17 Level codes: KTN3.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups .1526250 3 .0508750 .108 .9531 Within groups 3.7722667 8 .4715333 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 3.9248917 11 0 missing value(s) have been excluded. Multiple range analysis for KTN3.SGR17 by KTN.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- D 3 2.5333333 X C 3 2.6233333 X B 3 2.6633333 X A 3 2.8433333 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference limits A - B 0.18000 1.29328 A - C 0.22000 1.29328 A - D 0.31000 1.29328 B - C 0.04000 1.29328 B - D 0.13000 1.29328 C - D 0.09000 1.29328 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. Phuï luïc 14: Baûng Anova veà toác ñoä taêng tröôûng ñaëc bieät SGR1-14 ôû thí nghieäm 3 One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: KTN3.SGR114 Level codes: KTN3.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups .1860250 3 .0620083 .291 .8309 Within groups 1.7052667 8 .2131583 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 1.8912917 11 0 missing value(s) have been excluded. Multiple range analysis for KTN3.SGR114 by KTN2.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- B 3 2.8100000 X D 3 2.8233333 X C 3 2.8900000 X A 3 3.1200000 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference limits A - B 0.31000 0.86954 A - C 0.23000 0.86954 A - D 0.29667 0.86954 B - C -0.08000 0.86954 B - D -0.01333 0.86954 C - D 0.06667 0.86954 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. Phuï luïc 15: Baûng Anova veà tyû leä soáng cuûa noøng noïc sau 1 tuaàn nuoâi ôû thí nghieäm 3 One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: KTN3.TLS1 Level codes: KTN3.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 25.05583 3 8.351944 .300 .8248 Within groups 222.89333 8 27.861667 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 247.94917 11 0 missing value(s) have been excluded. Multiple range analysis for KTN3.TLS1 by KTN3.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- B 3 91.100000 X C 3 91.100000 X A 3 93.333333 X D 3 94.433333 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference limits A - B 2.23333 9.94122 A - C 2.23333 9.94122 A - D -1.10000 9.94122 B - C 0.00000 9.94122 B - D -3.33333 9.94122 C - D -3.33333 9.94122 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. Phuï luïc 16: Baûng Anova veà tyû leä soáng cuûa noøng noïc sau 2 tuaàn nuoâi ôû thí nghieäm 3 One-Way Analysis of Variance -------------------------------------------------------------------------------- Data: KTN3.TLS2 Level codes: KTN3.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -------------------------------------------------------------------------------- Source of variation Sum of Squares d.f. Mean square F-ratio Sig. level -------------------------------------------------------------------------------- Between groups 107.24250 3 35.747500 1.673 .2491 Within groups 170.96667 8 21.370833 -------------------------------------------------------------------------------- Total (corrected) 278.20917 11 0 missing value(s) have been excluded. Multiple range analysis for KTN3.TLS2 by KTN3.NT -------------------------------------------------------------------------------- Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- D 3 82.200000 X C 3 86.666667 X A 3 88.900000 X B 3 90.000000 X -------------------------------------------------------------------------------- contrast difference limits A - B -1.10000 8.70656 A - C 2.23333 8.70656 A - D 6.70000 8.70656 B - C 3.33333 8.70656 B - D 7.80000 8.70656 C - D 4.46667 8.70656 -------------------------------------------------------------------------------- * denotes a statistically significant difference. S

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLVTN KHANG.doc
  • pdfLVTN KHANG.pdf
Luận văn liên quan