Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long Phòng giao dịch Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Đồng Tháp là một Tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, và có thể nói là tỉnh nghèo, kinh tế nông nghiệp còn chiếm phần chủ yếu, cơ sở hạ tầng chưa phát triển mạnh, tốc độ tăng trưởng chậm so với yêu cầu, nhà cửa còn nhiều vách tre mái lá, thường xuyên bị ngập khi lũ về, không ổn định nơi ăn chỗ ở. Với chủ trương của Đảng và Nhà nước, để đưa đất nước nói chung tỉnh Đồng Tháp nói riêng từng bước thoát khỏi nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu tiến tới công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, tạo cho người dân có nhà ở kiên cố ổn định, đẩy mạnh cơ sở hạ tầng, tập trung các dự án lớn để tạo động lực phát triển kinh tế tỉnh. Ngày nay ít có thiết chế nào tác động đến đời sống con ngườivà xã hội mạnh mẽ bằng hoạt động Ngân hàng. Cùng với sự đi lên của đất nước, hệ thống ngân hàng và hoạt động của nó được tôn vinh như những cơ sở, những động lực cho sự phát triển của nền kinh tế hiện đại. Và trong nền kinh tế thị trường thì Ngân hàng đóng vai trò rất quan trọng. Hệ thống Ngân hàng với chức danh nổi bật là huy động tài chính nhàn rỗi và các nguồn lực khan hiếm của xã hội để cung ứng một cách tốt nhất, lợi ích nhất cho nhu cầu sản xuất, trao đổi, thanh toán góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hoá, nhanh chóng, điều tiết và kiểm soát thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Với vai trò như vậy thì hoạt động Ngân hàng rất cần cho sự phát triển kinh tế cả nước cũng như của tỉnh Đồng Tháp nói riêng. Nó có vị trí tiên phong trong công việc phát triển toàn diện nền kinh tế. Vì vậy mà các Ngân hàng ngày càng nổ lực hơn trong hoạt động kinh doanh của mình trên mọi lĩnh vực của tỉnh Đồng Tháp. Đến nay, với hơn 7 năm thành lập Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) - Phòng giao dịch Sa Đéc đã không ngừng phấn đấu nổ lực hoạt động và với chức năng nhiệm vụ thực hiện huy động vốn ngắn hạn, trung và dài hạn của các tổ chức kinh tế, cá nhân trong và ngoài nước, tiếp nhận uỷ thác đầu tư từ chính phủ, Ngân hàng Nhà Nước và tổ chức quốc tế và đầu tư cho vay trên mọi lĩnh vực mà pháp luật cho phép. Tín dụng là khoản mục sử dụng vốn lớn nhất và cũng là hoạt động mang lại thu nhập lớn nhất của Ngân hàng. Vì vậy sự thành công hay thất bại của Ngân hàng phụ thuộc rất lớn vào hoạt động tín dụng. Vì những lẽ trên nên em chọn đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long Phòng giao dịch Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp” làm luận văn tốt nghiệp. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long Phòng giao dịch Sa Đéc tìm ra những mặt mạnh yếu để đưa ra những phương hướng khắc phục và phát huy góp phần nâng cao chất lượng tín dụng, thu hút ngày càng nhiều khách hàng. Mặt khác, tìm ra những biện pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng và hạn chế rủi ro trong cho vay. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Phân tích tình hình hoạt động vốn vay của Ngân hàng trong 3 năm 2005- 2007. - Phân tích tình hình sử dụng vốn,dư nợ, thu nợ, nợ quá hạn, của Ngân hàng trong 3 năm 2005-2007. - Đánh giá hoạt động tín dụng của Ngân hàng thông qua các chỉ tiêu tài chính từ năm 2005-2007. - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng. - Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng. 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Câu 1: Tình hình hoạt động kinh doanh của MHB Sa Đéc qua ba năm như thế nào? Câu 2: Những thuận lợi và khó khăn của MHB Sa Đéc ? Luận văn tốt nghiệp Câu 3: Năng lực cạnh tranh của MHB Sa Đéc đối với các Ngân hàng khác trong cùng địa bàn như thế nào? Câu 4: Giải pháp nào để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của MHB Sa Đéc ? Câu 5: Qua những nghiên cứu và phân tích về hoạt động tín dụng của MHB Sa Đéc thì rút ra được những kết luận và kiến nghị gì ? 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1. Không gian Đề tài chủ yếu phân tích hoạt động tín dụng của Ngân hàng trong địa bàn hoạt động, do đó chỉ tập trung phân tích trong 3 huyện là Lai Vung, Châu Thành và Thị Xã Sa Đéc. 1.4.2. Thời gian Luận văn được thực hiện trong khoản thời gian từ ngày 11/02/2008 đến ngày 25/04/2008. Số liệu sử dụng trong đề tài là số liệu trong 3 năm 2005-2007. 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu Do thời gian thực tập có hạn, nên luận văn này chỉ nghiên cứu xoay quanh những vấn đề sau: - Tình hình kinh doanh thực tế tại Ngân hàng - Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và một số chỉ tiêu phản ảnh tình hình tín dụng tại Ngân hàng. 1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI *“Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Đông Á”.SVTH: Đinh Quốc Việt-ĐHKT TPHCM năm 2004-2006. Nội dung chính: Đề tài chủ yếu tập trung phân tích tình hình huy động vốn và sử dụng vốn, từ đó là việc đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng, đề xuất các biện pháp và kiến nghị đối với Ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng. Phương pháp được tác giả sử dụng trong đề tài là phương pháp thống kê, so sánh các số liệu qua các năm để tìm ra sự biến động các chỉ tiêu phân tích. Điểm khác biệt giữa bài phân tích này và bài luận văn của em là: + Thời gian phân tích + Đối tượng nghiên cứu là Ngân hàng TMCP, Ngân hàng này đang áp dụng cơ chế một cửa. Còn bài luận của em thì đối tượng nghiên cứu là Ngân hàng TMNN đang áp dụng cơ chế hai cửa. *“Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh”-TS.Lê Hùng. Nội dung chính: Bài báo cáo chủ yếu tập trung phân tích , đánh giá và làm rõ hiện trạng năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng TMCP trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh. Từ đó đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách để nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng TMCP trên địa bàn Thành Hồ Chí Minh. Điểm khác biệt giữa bài báo cáo này và bài luận văn của em là: + Thời gian nghiên cứu, thời gian được sử dụng trong bài báo cáo là từ 2000-2004. Còn bài luận văn của em chỉ nghiên cứu trong khoảng 3 năm là từ 2005-2007. + Phương pháp được sử dụng trong bài báo cáo về “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh” là phương pháp duy vật biện chứng về tự nhiên và xã hội của chủ nghĩa Mac-Lenin. Ngoài ra báo cáo còn sử dụng thêm phương pháp chuyên gia nhằm thu thập ý kiến qua các cuộc hội thảo và thực hiện phỏng vấn một số Ngân hàng được chọn nhằm đánh giá khả năng cạnh tranh của Ngân hàng về mặt định tính. * “Tài liệu Quản lý khoản vay và thu hồi nợ của MHB Đồng Tháp”. Nội dung chính: Tài liệu chủ yếu đưa ra quy trình cho vay để cán bộ tín dụng MHB thực hiện. Bên cạnh đó, tài liệu còn đưa ra các nguyên nhân của các khoản vay có vấn đề. Từ đó tiến hành giám sát và cảnh báo sớm các dấu hiệu có vấn đề. Cuối cùng tiến hành xử lý các khoản vay có vấn đề theo một quy trình qua 5 giai đoạn. Giai đoạn 1: Xem xét trong nội bộ Giai đoạn 2: Gặp khách hàng Giai đoạn 3: Xác minh tính xác thực các thông tin Giai đoạn 4: Chọn kế hoạch hành động Giai đoạn 5: Thực hiện kế hoạch hành động

pdf88 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/05/2013 | Lượt xem: 1604 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long Phòng giao dịch Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
45 1,10 1,72 10. Vòng quay vốn tín dụng Vòng 1,33 1,46 1,36 11. Hệ số thu nợ % 96,06 92,70 93,48 GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 54 Tỷ lệ tổng dư nợ trên tổng vốn huy động: Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả sử dụng vốn của Ngân hàng, nó giúp Ngân hàng so sánh khả năng cho vay đối với nguồn vốn huy động, chỉ tiêu này lớn quá hay nhỏ quá điều không tốt. Bởi vì chỉ tiêu này lớn thì khả năng huy động vốn của Ngân hàng thấp, ngược lại chỉ tiêu này nhỏ thì Ngân hàng sử dụng nguồn vốn huy động không đạt hiệu quả. 1,22 đồng dư nợ thì có 1 đồng vốn huy động, đây là một con số có thể chấp nhận được đối với MHB Sa Đéc, tuy nhiên ở năm 2006 chỉ số này giảm, 1 đồng vốn huy động cho 1,17 đồng dư nợ. Và chỉ số này có chiều hướng xấu đi vào năm 2007 khi Ngân hàng có tỷ lệ 1 đồng vốn huy động cho 1,25 đồng vốn dư nợ. Nhìn chung thì tỷ lệ này chênh lệch nhau qua mỗi năm không cao cho thấy vốn huy động không bị ứ đọng và được sử dụng liên tục trong hoạt động cho vay. Đây là một chỉ số quan trọng, nó ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận của Ngân hàng, do vốn điều hòa là nguồn vốn có chi phí cao hơn so với vốn huy động, do đó việc sử dụng nhiều nguồn vốn này sẻ làm giảm lợi nhuận của Ngân hàng. Để khắc phục Ngân hàng cần phải có các chính sách cải thiện, tăng cường công tác huy động vốn hơn nửa trong các tầng lớp kinh tế để cân đối với công tác cho vay ngày càng phát triển của Ngân hàng. Tỷ lệ tổng thu nợ trên tổng cho vay: Doanh số thu nợ trên doanh số cho vay phản ánh kết quả thu nợ của ngân hàng, cũng như khả năng trả nợ vay của khách hàng. Tỷ lệ này dùng để đánh giá khả năng và hiệu quả sử dụng vốn cũng như hiệu quả hoạt động tín dụng trong công tác thu nợ của Ngân hàng tại một thời điểm nhất định. Qua tỷ lệ này ta thấy được hiệu quả hoạt động của Ngân hàng tương đối cao đặc biệt vào năm 2005 đạt 96,06% tức là 100 đồng doanh số cho vay Ngân hàng thu về được 96,06 đồng khi đến kỳ hạn. Và ở năm 2006 là 92,70%, năm 2007 là 93,48%. Đây thực sự là một kết quả khả quan cần được tiếp tục phát huy hơn nửa trong công tác thu nợ của Ngân hàng. Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ: Để đánh giá Ngân hàng thì chỉ số nợ quá hạn trên tổng dư nợ là một chỉ tiêu quan trọng, nó phản ánh hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng một cách rõ rệt. Như ta đã phân tích ở phần trước thì tốc độ tăng của dư nợ năm 2006 so với năm 2005 là 12,24% và tiếp tục tăng ở GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 55 năm 2007 với tỷ lệ là 10,00%. Đó là kết quả của hàng loạt chính sách nhằm nâng cao dư nợ của Ngân hàng. Tuy nhiên, cùng với việc tăng dư nợ thì nợ quá hạn của Ngân hàng cũng đồng thời tăng lên, tăng 170,04% ở năm 2006 và 72,49% vào năm 2007. Đây là một tốc độ tăng đáng báo động cho bộ phận thu hồi, và xử lý nợ của Ngân hàng. Tuy nhiên xét trên tổng thể thì tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ của Ngân hàng là một con số tương đối nhỏ, 0,45% ở năm 2005, đây là một con số lý tưởng. Tuy nhiên con số này có thay đổi theo chiều hướng xấu vào năm 2006, nợ quá hạn chiếm 1,10% trong tổng dư nợ. Tuy nhiên sự biến đổi đó không đáng kể, vào năm 2007 do nợ quá hạn của Ngân hàng tăng mạnh nên dẫn đến tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ tăng, từ 1,10% năm 2006 tăng lên 1,72%vào cuối năm 2007. Tuy tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ của Ngân hàng có tăng qua từng năm nhưng nó vẫn nằm trong tỷ lệ cho phép của Ngân hàng nhà nước < 3%. Do đó đội ngũ cán bộ của Ngân hàng cần phấn đấu khắc phục và cải thiện tỷ lệ như những năm trước đây. Chỉ số vòng quay vốn tín dụng: Chỉ tiêu này đo lường tốc độ luân chuyển vốn của Ngân hàng, phản ánh số vốn đầu tư được quay vòng nhanh hay chậm, chỉ số này càng lớn thì càng có lợi cho Ngân hàng. Qua bảng số liệu trên ta thấy vòng quay vốn tín dụng của Ngân hàng luôn có chiều hướng tăng, giảm qua các năm. Năm 2005 là 1,33 vòng thì sang năm 2006 tiếp tục tăng lên đạt 1,46 vòng tăng 0,13 vòng so với năm 2005, và đến năm 2007 nó đã giảm đạt 1,36 vòng. Đều này chứng tỏ Ngân hàng cần quan tâm nhiều hơn và đưa ra nhiều biện pháp hiệu quả để cải thiện tình hình thu nợ của Ngân hàng, điều đó dẫn đến nguồn vốn của Ngân hàng được quay vòng nhanh và hiệu quả hơn trong thời gian tới. GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 56 CHƯƠNG 4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PHÒNG GIAO DỊCH SA ĐÉC 4.1.Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh số cho vay theo ngành kinh tế Bảng 18: NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DOANH SỐ CHO VAY Số lần cho vay/ngành (lần) Số tiền cho vay/lần vay (triệu đồng) Ngành 2005 2006 2007 2005 2006 2007 NN 1,36 1,36 1,36 47.279 58.877 60.396 TS 0,23 0,23 0,23 47.448 59.086 60.613 TN 3.09 3,09 3,09 47.194 58.770 60.287 NHÀ 0,27 0,27 0,27 47.489 59.137 60.667 KHÁC 0,04 0,04 0,04 45.950 57.225 58.725 (Nguồn: Phòng nghiệp vụ kinh doanh) 4.1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh số cho vay của năm 2006/2005 * Xác định đối tượng phân tích Gọi Q05 là doanh số cho vay theo ngành kinh tế năm 2005 Q06 là doanh số cho vay theo ngành kinh tế năm 2006 a05, a06 lần lượt là số lần cho vay/ngành năm 2005, 2006 b05, b06 lần lượt là số tiền cho vay/lần vay năm 2005, 2006 Q05 = ∑a05b05 = (1,36 x 47.279) + (0,23 x 47.448) + (3,09 x 47.194) + + (0,27 x 47.489) + (0,04 x 45.950) = 235.700 triệu đồng Q06 = ∑a06b06 = (1,36 x58.877) + (0,23 x 59.086) + (3,09 x 58.770) + + (0,27 x 59.137) + (0,04 x 57.225) = 293.520 triệu đồng ⇒ ∆ Q = Q06 – Q05 = 293.520 - 235.700 = 57.820 triệu đồng Như vậy doanh số cho vay tăng so với năm trước là 57.820 triệu đồng. * Xác định các nhân tố ảnh hưởng GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 57 - Ảnh hưởng bởi số tiền cho vay/lần vay + Nông nghiệp: ∆ b = (b06 – b05) x a06 = (58.877 – 47.279) x 1,36 = 15.774 triệu đồng + Thuỷ sản: ∆ b = (b06 – b05) x a06 = (59.086 – 47.448) x 0.23 = 2.677 triệu đồng + Thương nghiệp: ∆ b = (b06 – b05) x a06 = (58.770 – 47.194) x 3,09 = 35.773 triệu đồng + Nhà: ∆ b = (b06 – b05) x a06 = (59.137 – 47.489) x 0,27 = 3.145 triệu đồng + Khác: ∆ b = (b06 – b05) x a06 = (57.225 – 45.950) x 0,04 = 451 triệu đồng * Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng Bảng 19: TỔNG HỢP MỨC ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ ĐVT: Triệu đồng Nhân tố Ngành Số tiền cho vay/lần vay NN 15.774 TS 2.677 TN 35.773 NHÀ 3.145 KHÁC 451 TỔNG 57.820 (Nguồn: Kết quả phân tích từ bảng 18) * Nhận xét: Nhìn chung doanh số cho vay theo ngành tăng trong giai đoạn 2005 – 2006. Nông nghiệp: Doanh số cho vay tăng 15.774 triệu đồng so vơi năm trước. Việc tăng doanh số này là do Ngân hàng ngày càng mở rộng cho vay phát triển nông nghiệptạo điều kiện cho nông dân có vốn cải tạo ruộng đất, mùa màng, trang bị thêm thiết bị phục vụ sản xuất. GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 58 Thuỷ sản: Do thuận lợi về mặt địa lý; Sa Đéc, Châu Thành và Lai Vung đều nằm giữa 2 con sông là sông Tiền và sông Hậu. Vì vậy mà ngành thuỷ sản ngày càng được chú ý và nhu cầu vốn cũng rất cấp thiêt cụ thể: doanh số cho vay đạt 13.590 triệu đồng tăng 24,53% so với năm 2005 tương ứng 2.677 triệu đồng. Thương nghiệp:Nhìn chung thì doanh số cho vay của ngành thương nghiệp tăng lên 35.773 triệu đồng. Việc doanh số cho vay tăng cao là do tỉnh đưa ra chủ trương phát triển đô thị nên các doanh nghiệp về đầu tư nhiều hơn. Nhà: Đây là ngành chủ chốt của Ngân hàng, tuy nhiên thì doanh số cho vay tăng rất ít chỉ đạt15.967 triệu đồng tăng 3.145 triệu đồng so với năm 2005. Nguyên nhân tỉnh tập trung phát triển mũi nhọn như nông nghiệp, thương nghiệp. Khác: Sự biến động về giá cả các loại hàng hoá nông sản, thuỷ sản…trên thị trường đã một phần ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn của người dân. Tín dụng đối với các ngành khác là người dân thường vay để ứng phó với tình trang thiếu vốn tạm thời như: mua phân bón, chi tiêu dùng sinh hoạt…và một số ngành nghề như: khách sạn, công nghiệp chế biến, vận tải…Năm 2006 doanh số cho vay đạt 2.289 triệu đồng tăng 451 triệu đồng so với năm 2005. 4.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh số cho vay của năm 2007/2006 * Xác định đối tượng phân tích Gọi Q06 là doanh số cho vay theo ngành kinh tế năm 2006 Q07 là doanh số cho vay theo ngành kinh tế năm 2007 a06, a07 lần lượt là số lần cho vay/ngành năm 2006, 2007 b06, b07 lần lượt là số tiền cho vay/lần vay năm 2006, 2007 Q06 = ∑a06b06 = (1,36 x58.877) + (0,23 x 59.086) + (3,09 x 58.770) + + (0,27 x 59.137) + (0,04 x 57.225) = 293.520 triệu đồng Q07 = ∑a07b07 = (1,36 x 60.396) + (0,23 x 60.613) + (3,09 x 60.287) + + (0,27 x 60.667) + (0,04 x 58.725) = 301.095 triệu đồng ⇒ ∆ Q = Q06 – Q05 = 301.095 - 293.520 = 7.575 triệu đồng GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 59 Như vậy doanh số cho vay tăng 7.575 triệu đồng so với năm trước. * Xác định nhân tố ảnh hưởng - ảnh hưởng bởi số tiền cho vay/lần vay + Nông nghiệp: ∆ b = (b07 – b06) x a07 = (60.396 – 58.877) x 1,36 = 2.065 triệu đồng + Thuỷ sản: ∆ b = (b07 – b06) x a07 = (60.613 – 59.086) x 0.23 = 351 triệu đồng + Thương nghiệp: ∆ b = (b07 – b06) x a07 = (60.287 – 58.770) x 3,09 = 4.686 triệu đồng + Nhà: ∆ b = (b07 – b06) x a07 = (60.667 – 59.137) x 0,27 = 413 triệu đồng + Khác: ∆ b = (b07 – b06) x a07 = (58.725 – 57.225) x 0,04 = 60 triệu đồng ∆⇒ b = 7.575 triệu đồng Bảng 20: TỔNG HỢP MỨC ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ ĐVT: Triệu đồng Nhân tố Ngành Số tiền cho vay/lần vay NN 2.065 TS 351 TN 4.686 NHÀ 413 KHÁC 60 TỔNG 7.575 (Nguồn: Kết quả phân tích từ bảng 18) Qua bảng tổng hợp ta thấy, doanh số cho vay các ngành tiếp tục tăng. Đặc biệt là 2 ngành thương nghiệp và nông nghiệp tăng cao. Nguyên nhân là do thu nhập chính của người dân trong tỉnh là từ sản xuất nông nghiệp và thương nghiệp. Và cùng với sự phát triển kinh tế Tỉnh thì doanh số cho vay đối với các GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 60 ngành còn lại cũng tăng nhưng với một doanh số tương đối thấp. Tuy nhiên để nâng cao doanh số cho vay các ngành này thì Ngân hàng cần có những địng hướng đúng đắn cho việc tăng mức đầu tư. 4.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình dư nợ Bảng 21:NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DOANH SỐ DƯ NỢ Số khách hàng dư nợ (khách hàng) Số dư nợ bình quân/khách hàng (triệu đồng) Ngành 2005 2006 2007 2005 2006 2007 NN 927 957 1.098 51,52 56,01 53,69 TS 62 63 65 130,73 144,38 153,94 TN 829 826 833 130,65 147,08 160,34 NHÀ 238 296 316 40,02 36,11 37,20 KHÁC 24 26 28 56,88 59,08 60,29 (Nguồn :Phòng nghiệp vụ kinh doanh) 4.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng dến dư nợ của năm 2006 so với năm 2005 * Xác định đối tượng phân tích Gọi Q05 là dư nợ theo ngành nghề kinh doanh năm 2005 Q06 là dư nợ theo ngành nghề kinh doanh năm 2006 a05, a06 lần lượt là số khách hàng dư nợ năm 2005, 2006 b05, b06 lần lượt là số dư nợ bình quân năm 2005, 2006 Q05 = ∑a05b05 = (927 x 51,52) + (62 x 130,72) + (829 x 130,60) + + (238 x 40,02) + (24 x 56,88) = 175.064 triệu đồng Q06 = ∑a06b06 = (957 x 56,01) + (63 x 144,38) + (826 x 146,33) + + (296 x 36,11) + (26 x 59,08) = 196.484 triệu đồng ⇒ ∆ Q = Q06 – Q05 = 196.484 – 175.064 = 21.420 triệu đồng Như vậy dư nợ tăng so với năm trước là 21.420 triệu đồng. * Xác định các yếu tố ảnh hưởng - Ảnh hưởng bởi số khách hàng dư nợ GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 61 + Nông nghiệp: ∆ a = (a06 – a05) x b05 = (957 – 927) x 51,52 = 1.546 triệu đồng + Thuỷ sản: ∆ a = (a06 – a05) x b05 = (63 – 62) x 130,73 = 131 triệu đồng + Thương nghiệp: ∆ a = (a06 – a05) x b05 = (826 – 829) x 130,65 = - 319 triệu đồng + Nhà: ∆ a = (a06 – a05) x b05 = (296 – 238) x 40,02 = 2.320 triệu đồng + Khác: ∆ a = (a06 – a05) x b05 = (26 – 24) x 56,88 = 114 triệu đồng ⇒ ∆ a = 3.792 triệu đồng - Ảnh hưởng bởi số dư nợ bình quân/khách hàng + Nông nghiệp: ∆ b = (b06 – b05) x a06 = (56,01 – 51,52) x 957 = 4.297 triệu đồng + Thuỷ sản: ∆ b = (b06 – b05) x a06 = (144,38 -130,73) x 63 = 860 triệu đồng + Thương nghiệp: ∆ b = (b06 – b05) x a06 = (147,08 – 130,65) x 826 = 13.571 triệu đồng + Nhà: ∆ b = (b06 – b05) x a06 = (36,11 – 40,02) x 296 = -1.157 triệu đồng + Khác: ∆ b = (b06 – b05) x a06 = (59,08 – 56,88) x 26 = 57 triệu đồng ⇒ ∆ b = 17.628 triệu đồng. * Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 62 Bảng 22: TỔNG HỢP MỨC ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ Nhân tố Ngành Số khách hàng dư nợ Số dư nợ bình quân/khách hàng Tổng hợp nhân tố NN 1.546 4.297 5.843 TS 131 860 991 TN - 319 13.571 13.252 NHÀ 2.320 -1.157 1.163 KHÁC 114 57 171 TỔNG 3.792 17.628 21.420 (Nguồn: Kết quả phân tích từ bảng 21) * Nhận xét: Nông nghiệp: Dư nợ tăng 5.843 triệu đồng, do số khách hàng dư nợ tăng 30 khách hàng làm cho dư nợ tăng 1.546 triệu đồng, do số dư nợ bình quân tăng 4,49 triệu đồng nên làm cho dư nợ tăng 4.297 triệu đồng. Điều này chứng tỏ hoạt động lĩnh vực nông nghiệp phát triển tốt, người dân mạnh dạn đầu tư mở rộng ngành nghề nhằm phục vụ đời sống tốt hơn. Thuỷ sản: Dư nợ tăng 991triệu đồng, do số khách hàng tăng 1 khách hàng làm cho dư nợ tăng 131 triệu đồng, do số dư nợ bình quân/khách hàng tăng 13,65 triệu đồng làm dư nợ tăng 860 triệu đồng. Điều này cho thấy Ngân hàng, khách hàng biết tận dụng lợi thế của khu vực. Vì vậy, Ngân hàng đã mở rộng cho vay để đáp ứng nhu cầu của người dân. Thương nghiệp: Dư nợ tăng 13.252 triệu đồng. Nguyên nhân là do số khách hàng dư nợ giảm 3 khách hàng làm cho dư nợ giảm 319 triệu đồng cùng với số dư nợ bình quân tăng 15,68 triệu đồng đã làm dư nợ tăng 13.571 triệu đồng. Nhà: Dư nợ tăng 1.163 triệu đồng, do số dư nợ bình quân/khách hàng giảm 3,91 triệu đồng đã làm dư nợ giảm 1.157 triệu đồng. Tuy nhiên con số này không thể làm giảm doanh số dư nợ khi doanh số dư nợ đạt dược 2.320 triệu đồng do số khách hàng tăng 38 khách hàng. GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 63 Khác: Dư nợ tăng 171 triệu đồng, do số khách hàng dư nợ tăng 2 khách hàng làm dư nợ tăng 114 triệu đồng cùng với dư nợ bình quân/khách hàng tăng 2,2 triệu đồng đã làm dư nợ tăng 57 triệu đồng. Nguyên nhân dẫn đến dư nựo tăng với một con số khiên tốn như thế là do Ngân hàng đã có sự chuyển hướng tập trung vào các ngành trọng điểm theo chích sách kinh tế tỉnh. 4.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến dư nợ năm 2007 so với năm 2006 * Xác định đối tuợng phân tích Gọi Q07 là dư nợ theo ngành nghề kinh doanh năm 2007. a07, b07 lần lượt là số khách hàng dư nợ, số dư nợ bình quân/khách hàng 2007. Q07 = ∑a07b07 = (1.098 x 53,69) + (65 x 153,94) + (834 x 160,34) + + (316 x 37,20) + (28 x 60,29) = 216.128 triệu đồng Q06 = ∑a06b06 = (957 x 56,01) + (63 x 144,38) + (826 x 146,33) + + (296 x 36,11) + (26 x 59,08) = 196.484 triệu đồng ⇒ ∆ Q = Q06 – Q05 = 216.128 – 196.484 = 19.644 triệu đồng Như vậy dư nợ tăng so với năm trước là 19.644 triệu đồng. * Xác định các yếu tố ảnh hưởng - Ảnh hưởng bởi số khách hàng dư nợ + Nông nghiệp: ∆ a = (a07 – a06) x b06 = (1.098 – 957) x 56,01 = 7.897 triệu đồng + Thuỷ sản: ∆ a = (a07 – a06) x b06 = (65 – 63) x 144,38 = 289 triệu đồng + Thương nghiệp: ∆ a = (a07 – a06) x b06 = (833 – 826) x 147,08 = 1.029 triệu đồng + Nhà: ∆ a = (a07 – a06) x b06 = (316 – 296) x 36,11 = 722 triệu đồng GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 64 + Khác: ∆ a = (a07 – a06) x b06 = (28 – 26) x 59,08 = 118 triệu đồng ⇒ ∆ a = 9.320 triệu đồng - Ảnh hưởng bởi số dư nợ bình quân/khách hàng + Nông nghiệp: ∆ b = (b07 – b06) x a07 = (53,69 – 56,01) x 1.098 = - 2.538 triệu đồng + Thuỷ sản: ∆ b = (b07 – b06) x a07 = (153,94 – 144,38) x 65 = 621 triệu đồng + Thương nghiệp: ∆ b = (b07 – b06) x a07 = (160,34 – 147,08) x 833 = 11.125 triệu đồng + Nhà: ∆ b = (b07 – b06) x a07 = (37,20 – 36,11) x 316 = 347 triệu đồng + Khác: ∆ b = (b07 – b06) x a07 = (60,29 – 59,08) x 28 = 34 triệu đồng ⇒ ∆ b = 10.324 triệu đồng * Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng Bảng 23: TỔNG HỢP MỨC ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ Nhân tố Ngành Số khách hàng dư nợ Số dư nợ bình quân/khách hàng Tổng hợp nhân tố NN 7.897 - 2.538 5.359 TS 289 621 910 TN 1.029 11.125 12.154 NHÀ 722 347 1.069 KHÁC 118 34 152 TỔNG 9.320 10.324 19.644 (Nguồn: Kết quả phân tích từ bảng 21) GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 65 * Nhận xét: Nông nghiệp: Dư nợ tăng 5.359 triệu đồng so với năm truớc, do số khách hàng dư nợ tăng 141 khách hàng làm cho dư nợ tăng 7.897 triệu đồng, do số dư nợ bình quân/khách hàng giảm 2,32 triệu đồng đã làm dư nợ giảm 2.538 triệu đồng. Tuy nhiên thi tổng dư nợ vẫn tăng. Thuỷ sản: Dư nợ tăng 910 triệu đồng, do số khách hàng dư nợ tăng 2 khách hàng làm cho dư nợ tăng 289 triệu đồng, do số dư nợ bình quân/khách hàng tăng 9,56 triệu đồng đã làm dư nợ tăng 621 triệu đồng. Thương nghiệp: Dư nợ tăng 12.154 triệu đồng, do số khách hàng dư nợ tăng 7 khách hàng làm dư nợ tăng 1.029 triệu đồng, do số dư nợ bình quân/khách hàng tăng 14,01 triệu đồng làm cho dư nợ tăng 11.125 triệu đồng. Nhà: Dư nợ tăng 1.069 triệu dồng, do sự tăng lên về số khách hàng là 20 khách hàng dẫn đến dư nợ tăng 722 triệu đồng, cùng với việc tăng lên về số dư nợ bình quân/khách hàng là 1,09 triệu đồng làm cho dư nợ tăng 347 triệu đồng. Khác: Do sự tăng lên cả về số khách hàng dư nợ và số dư nợ bình quân/khách hàng làm cho dư nợ tăng 155 triệu đồng. 4.3.Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình thu nợ Bảng 24: NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DOANH SỐ THU NỢ Số lần thu nợ/ngành (lần) Số tiền thu nợ/lần thu (triệu đồng) Ngành 2005 2006 2007 2005 2006 2007 NN 1,36 1,36 1,36 45.416 54.580 56.456 TS 0,23 0,23 0,23 45.578 54.774 56.656 TN 3.09 3,09 3,09 45.335 54.482 56.354 NHÀ 0,27 0,27 0,27 45.619 54.822 56.707 KHÁC 0,04 0,04 0,04 44.150 53.050 54.875 (Nguồn: phòng ngiệp vụ kinh doanh) 4.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đế doanh số thu nợ năm 2006 so với năm 2005 * Xác định đối tuợng phân tích Gọi Q05 là dư nợ theo ngành nghề kinh doanh năm 2005 GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 66 Q06 là dư nợ theo ngành nghề kinh doanh năm 2006 a05, a06 lần lượt là số khách hàng dư nợ năm 2005, 2006 b05, b06 lần lượt là số dư nợ bình quân năm 2005, 2006 Q06 = ∑a06b06 = (1,36 x 45.416) + (0,23 x 45.578) + (3,09 x 45.335) + + (0,27 x 45.619) + (0,04 x 45.150) = 226.416 triệu đồng Q05 = ∑a05b05 = (1,36 x 54.580) + (0,23 x 54.774) + (3,09 x 54.482) + + (0,27 x 54.822) + (0,04 x 53.050) = 272.100 triệu đồng ⇒ ∆ Q = Q06 – Q05 = 272.100 – 226.416 = 45.684 triệu đồng Như vậy thu nợ tăng 45.684 triệu đồng so với năm 2005. Doanh số thu nợ tăng là do: * Xác định nhân tố ảnh hưởng - Ảnh hưởng bởi số tiền thu nợ/lần thu + Nông nghiệp: ∆ b = (b06 – b05) x a06 = (54.580 – 45.416) x 1,36 = 12.464 triệu đồng + Thuỷ sản: ∆ b = (b06 – b05) x a06 = (54.774 – 45.578) x 0,23 = 2.115 triệu đồng + Thương nghiệp: ∆ b = (b06 – b05) x a06 = (54.482 – 45.335) x 3,09 = 28.264 triệu đồng + Nhà: ∆ b = (b06 – b05) x a06 = (54.822 – 45.619) x 0,27 = 2.485 triệu đồng + Khác: ∆ b = (b06 – b05) x a06 = (53.050 – 44.150) x 0,04 = 356 triệu đồng ⇒ ∆ b = 45.684 triệu đồng GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 67 * Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng Bảng 25: TỔNG HỢP MỨC ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ ĐVT: Triệu đồng Nhân tố Ngành Số tiền thu nợ/lần thu NN 12.464 TS 2.115 TN 28.264 NHÀ 2.485 KHÁC 356 TỔNG 45.684 (Nguồn: Kết quả phân tích từ bảng 23) * N hận xét: Nông nghiệp: Doanh số thu nợ tăng 12.464 triệu đồng so với năm trước, do số tiền thu nợ/lần thu tăng 9.164 triệu đồng. Từ đó ta thấy ngành nông nghiệp làm ăn ngày càng đạt hiệu quả hơn. Thuỷ sản: Do số tiền thu nợ/lần thu tăng 9.196 triệu đồng làm doanh số thu nợ tăng 2.115 triệu đồng so với năm trước. Việc tăng doanh số thu nợ đã nói lên tính hiệu quả của việc nuôi tôm, cá…làm cho người dân có khả năng trả được nợ Ngân hàng. Thương nghiệp: Doanh số thu nợ đối với ngành tăng đạt mức rất cao là 28.264 triệu đồng, do số tiền thu nợ/lần thu tăng 9.147 triệu đồng. Việc tăng này dã thể hiện nền kinh tế tỉnh nhà ngày càng phát triển, nhu cầu sinh hoạt và đời sống người dân ngày một nâng cao tạo điều kiên thuận lợi trong việc kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Nhà: Doanh số thu nợ tăng 2.485 triệu đồng so với năm 2005, việc tăng như thế là do số tiền thu nợ/lần thu tăng 9.203 triệu đồng. Nguyên nhân là do việc ổn định “an cư” dẫn đến “lạc nghiệp” vì vậy mà người dân đã trả nợ đúng hạn cho Ngân hàng. Khác: Ngoài các ngành nghề chủ yếu thì nhu cầu về vấn đề sinh hoạt ngày cấp thiết hơn, từ đó dẫn đến việc vay vốn ngày càng tăng nên doanh số thu nợ sẽ GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 68 tăng lên. Cụ thể doanh số thu nợ tăng 356 triệu đồng, do số tiền thu nợ/lần thu tăng 8.900 triệu đồng. 4.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh số thu nợ năm 2007 so với năm 2006 * Xác định đối tuợng phân tích Gọi Q07 là dư nợ theo ngành nghề kinh doanh năm 2007 a07, b07 lần lượt là số khách hàng dư nợ, số dư nợ bình quân/khách hàng năm 2007 Q07 = ∑a07b07 = (1,36 x 56.456) + (0,23 x 56.656) + (3,09 x 56.354) + + (0,27 x 56.707) + (0,04 x 54.875) = 281.451 triệu đồng Q06 = ∑a06b06 = (1,36 x 45.416) + (0,23 x 45.578) + (3,09 x 45.335) + + (0,27 x 45.619) + (0,04 x 45.150) = 226.416 triệu đồng ⇒ ∆ Q = Q07 – Q06 = 281.451 - 226.416 = 9.351 triệu đồng Như vậy tiếp tục tăng trong năm 2007. Tăng 9.351 triệu đồng so với năm 2006. Nguyên nhân là do: * Xác định nhân tố ảnh hưởng - Ảnh hưởng bởi số dư nợ bình quân/khách hàng + Nông nghiệp: ∆ b = (b07 – b06) x a07 = (56.456 – 54.580) x 1,36 = 2.551 triệu đồng + Thuỷ sản: ∆ b = (b07 – b06) x a07 = (56.656 – 54.774) x 0,23 = 433 triệu đồng + Thương nghiệp: ∆ b = (b07 – b06) x a07 = (56.354 – 54.482) x 3,09 = 5.786 triệu đồng + Nhà: ∆ b = (b07 – b06) x a07 = (56.707 – 54.822) x 0,27 = 509 triệu đồng GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 69 + Khác: ∆ b = (b07 – b06) x a07 = (54.875 – 53.050) x 0,04 = 73 triệu đồng ⇒ ∆ b = 9.351 triệu đồng * Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng Bảng 26: TỔNG HỢP MỨC ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ ĐVT: Triệu đồng Nhân tố Ngành Số tiền thu nợ/lần thu NN 2.551 TS 433 TN 5.786 NHÀ 509 KHÁC 73 TỔNG 9.351 (Nguồn: Kết quả phân tích từ bảng 23) * N hận xét: Nông nghiệp: Doanh số thu nợ tăng 2.551 triệu đồng so với năm trước, do số tiền thu nợ/lần thu tăng 1.876 triệu đồng. Thuỷ sản: Do số tiền thu nợ/lần thu tăng 1.882 triệu đồng làm doanh số thu nợ tăng 433 triệu đồng so với năm trước. Thương nghiệp: Doanh số thu nợ đối với ngành tăng đạt 5.786 triệu đồng, do số tiền thu nợ/lần thu tăng 1.872 triệu đồng. Nhà: Doanh số thu nợ tăng 509 triệu đồng so với năm 2005, việc tăng như thế là do số tiền thu nợ/lần thu tăng 1.885 triệu đồng. Khác: Ngoài các ngành nghề trên thì các nhu cầu khác cũng tăng. Cụ thể doanh số thu nợ tăng 73 triệu đồng, do số tiền thu nợ/lần thu tăng 1.825 triệu đồng. GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 70 4.4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nợ quá hạn Bảng 27: NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ QUÁ HẠN Số khách hàng quá hạn (khách hàng) Số nợ quá hạn bình quân/khách hàng (triệu đồng) Ngành 2005 2006 2007 2005 2006 2007 NN 2 5 9 51,52 56,01 53,69 TS 0 0 0 130,73 144,38 153,94 TN 5 12 19 130,65 147,08 160,34 NHÀ 1 3 5 40,02 36,11 37,20 KHÁC 0 0 0 56,88 59,08 60,29 (Nguồn: Phòng nghiệp vụ kinh doanh) 4.4.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ quá hạn của năm 2006 so với năm 2005 * Xác định đối tuợng phân tích Gọi Q05 là dư nợ theo ngành nghề kinh doanh năm 2005 Q06 là dư nợ theo ngành nghề kinh doanh năm 2006 a05, a06 lần lượt là số khách hàng dư nợ năm 2005, 2006 b05, b06 lần lượt là số dư nợ bình quân năm 2005, 2006 Q05 = ∑a05b05 = (2 x 51,52) + (5 x 130,65) + (1 x 40,02) = 796 triệu đồng Q06 = ∑a06b06= (5 x 56,01) + (12 x 147,08) + (3 x 36,11) = 2.153 triệu đồng ⇒ ∆ Q = Q06 – Q05 = 2.153 – 796 = 1.357 triệu đồng Như vậy nợ quá hạn tăng 1.357 triệu đồng so với năm 2005. Nguyên nhân do: * Xác định các yếu tố ảnh hưởng - Ảnh hưởng bởi số khách hàng quá hạn + Nông nghiệp: ∆ a = (a06 – a05) x b05 = (5 – 2) x 51,52 = 155 triệu đồng GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 71 + Thương nghiệp: ∆ a = (a06 – a05) x b05 = (12 – 5) x 130,65 = 915 triệu đồng + Nhà: ∆ a = (a06 – a05) x b05 = (3- 1) x 40,02 = 80 triệu đồng ⇒ ∆ a = 1.150 triệu đồng - Ảnh hưởng bởi số quá hạn bình quân/khách hàng + Nông nghiệp: ∆ b = (b06 – b05) x a06 = (56,01 – 51,52) x 5 = 22 triệu đồng + Thương nghiệp: ∆ b = (b06 – b05) x a06= (147,08 – 130,65) x 12 = 197 triệu đồng + Nhà: ∆ b = (b06 – b05) x a06 = (36,11 – 40,02) x 3 = -12 triệu đồng ⇒ ∆ b = 207 triệu đồng * Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng Bảng 28: TỔNG HỢP MỨC ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ Nhân tố Ngành Số khách hàng Quá hạn Số quá hạn bình quân/khách hàng Tổng hợp nhân tố NN 155 22 177 TS 0 0 0 TN 915 197 1.112 NHÀ 80 -12 68 KHÁC 0 0 0 TỔNG 1.150 207 1.357 (Nguồn: Kết quả phân tích từ bảng 26) * Nhận xét: Nông nghiệp: Cùng với việc tăng lên về doanh số cho vay thì doanh số nợ quá hạn cũng tăng lên, doanh số nợ qua hạn đạt 177 triệu đồng. Do số khách hàng tăng tăng 3 khách hàng làm dư nợ tăng 155 triệu và sự số nợ qua hạn bình quân/khách hàng tăng 4,49 triệu đồng dãn đến dư nợ tăng 22 triệu đồng. GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 72 Thương nghiệp: Nợ quá hạn chiếm 1.112 triệu đồng. Nguyên nhân là do: số khách hàng quá hạn tăng 7 làm nợ quá hạn tăng 915 triệu đồng cùng với việc tăng 14,43 triệu đồng làm nợ quá hạn tăng 197 triệu đồng. Nhà: Do số khách hàng quá hạn tăng 2 khách hàng làm cho nợ qua hạn tăng 80 triệu đồng, do số nợ quá hạn bình quân/khách hàng giảm 3,91 triệu đồng dẫn đến nợ quá hạn giảm 12 triệu đồng. Từ đó làm cho nợ quá hạn tăng 68 triệu đồng. 4.4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đế nợ quá hạn của năm 2007 so với năm 2006 * Xác định đối tuợng phân tích Gọi Q07 là dư nợ theo ngành nghề kinh doanh năm 2007 a07, b07 lần lượt là số khách hàng dư nợ, số dư nợ bình quân/khách hàng năm 2007 Q07 = ∑a07b07 = (9 x 53,69) + (19 x 160,34) +(5 x 37,20) = 3.712 triệu đồng Q06 = ∑a06b06= 2.153 triệu đồng ⇒ ∆ Q = Q07 – Q06 = 1.560 triệu đồng Như vậy nợ quá hạn tăng so với năm trước là 1.560 triệu đồng. Nợ quá hạn tăng là do các nhân tố sau: * Xác định các yếu tố ảnh hưởng - Ảnh hưởng bởi số khách hàng dư nợ + Nông nghiệp: ∆ a = (a07 – a06) x b06 = (9 – 5) x 56,01 = 224 triệu đồng + Thương nghiệp: ∆ a = (a07 – a06) x b06 = (19 – 12) x 147,08 = 1.029triệu đồng + Nhà: ∆ a = (a07 – a06) x b06 = (5 – 3) x 36,11 = 72 triệu đồng GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 73 ⇒ ∆ a = 1.325 triệu đồng - Ảnh hưởng bởi số dư nợ bình quân/khách hàng + Nông nghiệp: ∆ b = (b07 – b06) x a07 = (53,69 – 56,01) x 9 = - 21triệu đồng + Thương nghiệp: ∆ b = (b07 – b06) x a07 = (160,34 – 147,08) x 19 = 250 triệu đồng + Nhà: ∆ b = (b07 – b06) x a07 = (37,20 – 36,11) x 5 = 6 triệu đồng ⇒ ∆ b = 235 triệu đồng * Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng Bảng 29: TỔNG HỢP MỨC ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ Nhân tố Ngành Số khách hàng Quá hạn Số quá hạn bình quân/khách hàng Tổng hợp nhân tố NN 224 -21 203 TS 0 0 0 TN 1.029 250 1.279 NHÀ 72 6 78 KHÁC 0 0 0 TỔNG 1.325 235 1.560 (Nguồn: Kết quả phân tích từ bảng 26) * Nhận xét: Do số khách hàng quá hạn tăng ở các ngành; nông nghiệp tăng 4 khách hàng, thương nghiệp tăng 7 khách hàng và nhà tăng 2 khách hàng nên làm cho nợ quá hạn tăng 1.325 triệu đồng Đối với số nợ quá hạn bình quân/khách hàng có sự tăng giảm ở các ngành, cụ thể: nông nghiệp giảm 2,32 triệu đồng, thương nghiệp tăng 9,56 triệu đồng, nhà tăng 1,09 tri ệu đồng đã làm cho nợ quá hạn tăng 235 triệu đồng. GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 74 Qua phân tích thấy ngành th ương nghiệp có mức nợ quá hạn cao nhất .Nguyên nhân là do ngành này có khoản dư nợ khá lớn mặc dù doanh số thu nợ cũng khá cao. GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 75 CHƯƠNG 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP DUY TRÌ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PHÒNG GIAO DỊCH SA ĐÉC 5.1. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL PHÒNG GIAO DỊCH SA ĐÉC TRONG 3 NĂM 2005-2007 5.1.1. Thuận lợi Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằn sông Cửu Long phòng giao dịch Sa Đéc nằm tại trung tâm Thị xã Sa Đéc, là thị xã lớn, tập trung nhiều công ty và doanh nghiệp lớn của tỉnh, và đặc biệt là nằm gần khu công nghiệp Sa Đéc, hơn nửa đây còn là nơi tập trung đông dân cư, có nhiều loại hình hoạt động phong phú và đa dạng khách hàng. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến Ngân hàng có nhiều khách hàng đến giao dịch, có mối quan hệ rộng rãi đối với nhiều khách hàng, tạo thuận lợi cho Ngân hàng trong công tác huy động vốn và cho vay đối với các thành phần kinh tế. Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL phòng giao dịch Sa Đéc là một trong những Ngân hàng đầu tiên hoạt động tại Thị Xã do đó Ngân hàng có lượng khách hàng truyền thống lớn và ổn định, sự hiều biết của khách hàng đối với Ngân hàng và ngược lại ngày càng rõ ràng, sự tín nhiệm của khách hàng đối với Ngân hàng ngày càng được nâng cao. Đó là yều tố thuận lợi của MHB Sa Đéc hơn so với các Ngân hàng khác hoạt động trên cùng địa bàn, việc hiểu biết rõ ràng đối với khách hàng là điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng trong hoạt động tín dụng, sẽ giúp Ngân hàng thuận lợi trong công tác thẩm định và quyết định cho vay. Ngân hàng có một đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, cán bộ Ngân hàng thường xuyên được tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phù hợp với tình hình mới của thị trường. Ngân hàng có một cơ cấu tổ chức hợp lý, các phòng ban luôn kết hợp chặt chẽ, nhịp nhàn và đoàn kết nội bộ để hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị. Các nhân viên Ngân hàng luôn nhiệt tình và vui vẽ GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 76 trong công việc do đó đã tạo sự thoải mái cho khách hàng khi đến giao dịch tại Ngân hàng. Ngân hàng có một địa bàn hoạt động rộng lớn, bao gồm huyện Lai Vung, Châu Thành và TX Sa Đéc. Đây là khu vực có đông dân cư, tập trung nhiều ngành nghề truyền thống của tỉnh như: sản xuât nông nghiệp, nghề gốm, các ngành sản xuất và chế biến lương thực, thực phẩm và đặt biệt là ngành trồng hoa kiểng nổi tiếng của TX Sa Đéc do đó nhu cầu vay vốn và sử dụng các dịch vụ của Ngân hàng là rất lớn. 5.1.2. Khó khăn Bên cạnh những thuân lợi trên thì Ngân hàng cũng gặp không ít khó khăn đã ảnh hưởng đến hoạt động của Ngân hàng. Trong nền kinh tế thị trường thì cạnh tranh là vấn đề sống còn đối với các doanh nghiệp, điều đó cũng không ngoại lệ đối với hoạt động Ngân hàng. Thật vậy, hiện nay trong nội ô TX Sađéc đã có đến sáu chi nhánh của các Ngân hàng lớn khác như: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển. Ngân hàng Phương Nam. Ngân hàng cổ phần Sài Gòn. Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín. Ngân hàng Công Thương. Đó là chưa kể đến các chi nhánh và phòng giao dịch của các Ngân hàng khác đặt tại địa bàn các huyện. Việc có nhiều Ngân hàng cùng hoạt động trên cùng địa bàn làm cho thị phần hoạt động của MHB Sađéc bị giảm đáng kể. Tuy đã chuyển sang hướng đa doanh nhưng trong tiềm thức của khách hàng, Ngân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL là Ngân hàng cho vay để xây dựng và sửa chữa nhà. Ví dụ khi có nhu cầu về vốn cho hoạt động sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng …thì khách hàng thường đến Ngân hàng Nông Nghiệp, còn đối với các khoản vay lớn thị họ thường đến với Ngân hàng Đầu Tư. Đều này có tác dụng GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 77 hai mặt, một là làm cho các khách hàng truyền thống vẫn ưa chuộng Ngân hàng mình hơn, tuy nhiên hạn chế các khách hàng mới đến với Ngân hàng. Hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng gắn liền với hiệu quả hoạt động kinh doanh của khách hàng vì vậy những biến động của thị trường bất động sản, giá xăng dầu, giá các loại nông sản…tưởng chừng như không ảnh hưởng đến Ngân hàng nhưng thật ra nó có ảnh hưởng rất lớn. Việc thị trường bất động sản “đóng băng” trong thời gian vừa qua đã gây ra không ít khó khăn và làm cho không ít các doanh nghiệp, công ty kinh doanh nhà đất phá sản, điều đó có tác động trực tiếp đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Hơn thế tài sản thế chấp của khách hàng tại Ngân hàng đa phần là bất động sản, việc thị trường bị đóng băng làm cho các tài sản này khó bán khi sảy ra rủi ro dẫn đến việc phải thanh lý tải sản thế chấp. Trong năm 2005, nền kinh tế nước ta có nhiều chuyển biến phức tạp như: tiền lương chi trả cho cán bộ công nhân viên tăng theo quy định của nhà nước, ngành thuỷ sản Việt Nam phải đứng trước khó khăn, các doanh nghiệp điêu đứng trước vụ kiện bán phá giá cá da trơn của Mỹ, ngoài ra do chịu sự ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới, một số mặt hàng trong nước đã tăng giá, gây ảnh hưởng đến nền sản xuất trong nước, một trong những mặt hàng gây ảnh hưởng nhiều nhất đó là xăng dầu. Việc chi phí đầu vào tăng, lợi nhuận giảm nên việc kinh doanh của các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh cá nhân bị hạn chế là điều không thể tránh khỏi do đó công tác thu nợ và lãi của Ngân hàng cũng gặp nhiều khó khăn. Cùng với các khó khăn đó thì do vị trí địa lý ở địa bàn hoạt động của MHB Sa Đéc, thuộc tỉnh Đồng Tháp, là một tỉnh có nền sản xuất chính là nông nghiệp lại chịu nhiều ảnh hưởng của các cơn lũ lụt hàng năm, và năm 2005 lũ lụt đã cuốn đi nhiều diện tích đất hoa màu và ruộng lúa , gây hậu quả nặng nề cho nền kinh tế tỉnh nhà. Cùng với diển biến phức tạp của thời tiết hàng năm thì dịch bệnh cũng đe dọa không nhỏ đến hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng cụ thể là hậu quả của dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng ở gia súc, bệnh vàng lùn ở lúa… đã đẩy nhiều khách hàng của Ngân hàng đến bờ vực phá sản không có khả năng trả nợ. GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 78 Là một Phòng giao dịch nên lãi suất cho vay và huy động của MHB Sa Đéc hoàn toàn phụ thuộc vào chi nhánh cấp trên, do đó Ngân hàng không chủ động được lãi suất để cạnh tranh với các Ngân hàng khác trong cùng địa bàn. Nguồn kinh phí để thực hiện các hoạt động như : quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng như tivi, đài phát thanh và các hình thức tiếp thị khác của Ngân hàng là rất hạn chế. Và chi nhánh cũng chưa có riêng bộ phận Marketing, bộ phận huy động vốn mà giao chỉ tiêu huy động vốn trực tiếp cho cán bộ tín dụng, đó là những nguyên nhân dẫn đến nguồn vốn huy động tại chổ của Ngân hàng chưa đáp ứng được nhu cầu cho vay, Ngân hàng phải sử dụng nhiều đến nguồn vốn điều hòa từ Ngân hàng cấp trên. Tuy có vị trí thuận lợi là nằm ngay tại trung tâm của Thị xã nhưng Ngân hàng chưa có được trụ sở khang trang, trang thiết bị phục vụ công việc và cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế gây nhiều bất tiện cho khách hàng đến giao dịch. Do chưa được trang bị đầy đủ các điều kiện và trang thiết bị nên ngoài các hoạt động tín dụng thì Ngân hàng còn hạn chế các loại hình dịch vụ khác để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Cộng với việc thiếu hệ thống máy ATM là một thệt thòi lớn của MHB Sa Đéc so với các Ngân hàng khác trong công tác huy động tiền gủi thanh toán, và lượng khách hàng đến giao dịch. Khi nhận thế chấp tài sản là bất động sản thì Ngân hàng thường áp dụng theo khung giá quy định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, để xác định mức cho vay. Chính vì vậy, giá trị tài sản bảo đảm của khách hàng do Ngân hàng định thường không tương xứng với giá trị thực tế, nhất là quyền sử dụng đất. Bởi giá trị quyền sử dụng đất ở mà ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đưa ra là để áp dụng tính thuế chứ không phải để bán và trao đổi trên thị trường. Mặc dù Ngân hàng đã có quy định về phương thức xác định giá trị tài sản bảo đảm bảo theo khung giá thị trường nhưng việc cán bộ tín dụng áp dụng là rất hạn chế. Đều này làm cho người cần vốn đầu tư phát triển kinh tế không có đủ nhu cầu vốn để đầu tư mặc dù phương án kinh doanh của họ là khả thi. Điều đó vừa làm giảm doanh số cho vay của Ngân hàng, vừa có thể làm mất đi khách hàng tốt của Ngân hàng. GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 79 5.2. NHỮNG GIẢI PHÁP DUY TRÌ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL PHÒNG GIAO DỊCH SA ĐÉC 5.2.1 Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn Giữ vững và phấn đấu tăng mức huy động vốn tại địa phương, phát huy hơn nửa hiệu quả trong công việc để huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư. Trích một khoản từ thu nhập của Ngân hàng để thành lập quỹ dành cho công tác tiếp thị, quản bá hình ảnh của Ngân hàng trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, Ngân hàng cần đa dạng các loại hình tiếp thị và khuyến mãi để thu hút được khách hàng, để nâng cao hơn nữa nguồn vốn huy động tại chổ. Linh hoạt trong việc sử dụng các hình thức huy động vốn. Hình thức tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi trước, tạo tâm lý tránh trượt giá hoặc có thể dùng kỳ phiếu có thời hạn loại ký danh hoặc không ký danh, lãi suất cao hơn một chút so với lãi suất tiết kiệm thông thường. Mở ra hình thức gửi tiền lưỡng tính như tài khoản tiền gửi kỳ hạn gửi một lần, rút nhiều lần hay gửi nhiều lần rút một lần. Tài khoản gửi một lần rút nhiều lần có tính kế hoạch cao và rất phù hợp với tiền gửi cho các dự án đầu tư hay quản lý tài chính thay khách hàng. Ưu tiên huy động vốn có kỳ hạn dài Dành một tỷ lệ huy động vốn ngắn hạn thích hợp sang đầu tư trung dài hạn. hiện nay NHNN đã cho phép là 30%. 5.2.2. Biện pháp duy trì hiệu quả hoạt động tín dụng 5.2.2.1. Đối với việc tăng trưởng tín dụng Ngân hàng cần phải đa dạng các hình thức tín dụng và đầu tư tạo sự phù hợp với tính năng động của thị trường và sự lựa chọn của khách hàng. GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 80 Mở rộng cho vay trung và dài hạn để có được lãi suất cho vay lớn hơn. Về hình thức cho vay vốn, Ngân hàng chuyển từ hình thức cho vay đơn thuần sang cho vay theo dự án, chương trình. Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện chính sách lãi suất tín dụng. Thực hiện sự tham dự tài chính đối với các doanh nghiệp. việc này sẽ gắn hoạt động của Ngân hàng với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc phân loại khách hàng vay vốn, đảm bảo phát triển tốt thị trường tín dụng trên nguyên tắc: phát triển an toàn và hiệu quả. Tìm hiểu và nắm rõ từng đặc thù của từng địa bàn riêng biệt. 5.2.2.2. Xử lý nợ quá hạn Chú trọng vào tính khả thi và hiệu quả của dự án, cho vay phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế tại địa phương đồng thời cần tập trung vào những vùng kinh tế trọng điểm. Phân công nhiệm vụ cho nhân viên theo khu vực, địa bàn, giao quyền được quyết định cho vay trong hạn mức tuỳ vào khả năng và trình độ chuyên môn. Chấp hành nghiêm túc các qui chế, qui định, qui trình các văn bản hướng dẫn về đầu tư tín dụng nhất là công tác thẩm định các dự án, phương án vay vốn. Ngân hàng nên thành lập tổ xử lý nợ để xử lý nợ nhanh chóng và kịp thời. Tiếp tục kiến nghị với các cơ quan pháp luật xử lý các đối tượng vượt khả năng xử lý của cán bộ ngân hàng. Tập trung phân tích nợ đã xử lý rủi ro, sàng lọc và lên kế hoạch cụ thể từng trường hợp để có biện pháp thu hồi. GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 81 CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1. KẾT LUẬN Hội nhập kinh tế quốc tế mang lại nhiều lợi ích cho toàn bộ nền kinh tế nói chung và ngành Ngân hàng Việt Nam nói riêng, song hội nhập cũng có những mặt trái của nó. Điều quan trọng là Ngân hàng Việt Nam phải biết phát huy những cơ hội có được và khắc phục những yếu kém của chính mình, đó cũng là những thách thức đặt ra trên con đường hội nhập. Hòa mình vào những cơ hội và thách thức đó MHB Sa Đéc cũng đang chuẩn bị cho con đường vươn tới một Ngân hàng hiện đại cạnh tranh cùng các NHTM trong nước và quốc tế trong khu vực hoạt động của mình. Qua việc phân tích hoạt động tín dụng trong 3 năm qua ta đã thấy được nổ lực của ban lãnh đạo cùng tập thể nhân viên trong việc mở rộng quy mô hoạt động, cải thiện tình hình kinh doanh và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng là một hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro. Mặc dù Nhà nước có nhiều cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nền kinh tế, hệ thống các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách có liên quan đến hoạt động tín dụng ngày càng được hoàn chỉnh, tạo hành lang pháp lý trong hoạt động kinh doanh, gia tăng sự tín nhiệm của khách hàng với phòng giao dịch, nhưng rủi ro vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong 3 năm qua, tuy hiệu quả hoạt động của Ngân hàng không ngừng gia tăng, các thủ tục pháp lý ngày càng hoàn thiện, cán bộ nhân viên có kinh nghiệm nhiều hơn, nhưng nợ quá hạn vẫn phát sinh và gia tăng. Nguyên nhân một phần là do yếu tố chủ quan của cán bộ nhân viên trong Ngân hàng, một phần là do bản thân khách hàng và môi trường tác động. Vì vậy việc hạn chế rủi ro tín dụng là mục tiêu hàng đầu và xuyên suốt trong hoạt động kinh doanh tiền tệ của Ngân hàng. Nhìn chung, kết quả hoạt động tín dụng của phòng giao dịch qua 3 năm khả quan và an toàn. Đạt được kết quả như trên là nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Giám Đốc, tinh thần đoàn kết nội bộ, phong cách phục vụ chu đáo, tận tình, GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 82 vui vẻ của toàn thể nhân viên MHB Sa Đéc, xứng đáng là phòng giao dịch tiên tiến của Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL. 6.2. KIẾN NGHỊ Môi trường đầu tư nước ta thời gian qua đã có những bước cải thiện vượt bậc, những thành công trong cải cách pháp luật, quá trình cải thiện nhanh về cơ hạ tầng, việc thực hiện cơ chế “một cửa”, cùng với quá trình hiện đại hóa ngành hải quan, làm giảm đáng kể chi phí cho doanh nghiệp, Ngân hàng và làm tăng tính cạnh tranh của môi trường kinh doanh. Tuy nhiên trước việc gia nhập WTO, Việt Nam đứng trước những cơ hội và thách thức lớn chúng ta còn nhiều việc phải làm, cần phải nhìn lại để xem xét và đánh giá những thuận lợi và khó khăn của mình để từng bước cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh, giảm bớt chi phí, thủ tục cũng như tiết kiệm thời gian để làm tăng hiệu quả hoạt động của các thành phần kinh tế. Qua quá trình phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tín dụng của MHB Sa Đéc tôi nhận thấy còn nhiều bất cập mà Ngân hàng cũng như chính quyền các cấp cần phải làm, cần khắc phục để cho công việc kinh doanh của các doanh nghiệp và Ngân hàng được thuận lợi và phát triển hơn. Do đó tôi xin đưa ra một số kiến nghị đối với các cấp như sau: 6.2.1. Một số kiến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà Nước Xây dựng một quy chế hợp tác giữa các NHTM VN bền chắc và có lợi cho tất cả các thành viên tham gia. Thực hiện các liên kết trong thanh toán, cấp tín dụng, cung ứng VNĐ, ngoại tệ và làm các dịch vụ khác tạo ra một sức mạnh tập thể để có thể cạnh tranh với các Ngân hàng nước ngoài về cả chi phí hoạt động kinh doanh, quy mô và chất lượng hoạt động kinh doanh. Hoàn thiện thị trường liên Ngân hàng đối với cả các giao dịch VNĐ và các giao dịch ngoại tệ. NHNN cần tổng kết hoạt động của thị trường này trong thời gian qua, hoàn thiện thị trường này để nó thực sự phát huy tác dụng, phát triển các công cụ tài chính của thị trường ngoại tệ, đặc biệc là các công cụ, các giao dịch hạn chế rủi ro về tỷ giá hối đoái, như Forward, Future, Option. NHNN cần sớm chỉnh sửa cơ chế nghiệp vụ, hiện đại hoá hệ thống thanh toán bù trừ, tranh GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 83 thủ sự giúp đỡ quốc tế về vốn kỹ thuật, trang thiết bị và kinh nghiệm tổ chức hoạt động. Các quy định của NHNN cần giảm sự can thiệp của nhà nước, tạo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các tổ chức tín dụng nhất là các quy định về phí, lãi suất, quyền hạn… các quy định chỉ nên mang tính khung sường. Ngân hàng Nhà nước cần rà soát lại các văn bản chồng chéo, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tế để hệ thống các văn bản của ngành mang tính pháp lý cao. Ngân hàng Nhà nước cần có biện pháp khắc phục tình trang tiền giả lưu thông tràng lang như hiện này, tránh để người dân hoan mang và mất lòng tinh đối với Ngân hàng. Các ngành chức năng cần tạo điều kiện hỗ trợ Ngân hàng trong việc xác nhận quyền sở hữu, tranh chấp, và nhất là các trường hợp tiến hành định giá để bán đấu giá tài sản. Các cơ quan chức năng cần tiến hành nhanh chóng để tạo điều kiện thuân lợi cho Ngân hàng. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện thị cần phải nhanh chóng hơn nửa trong việc cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng hữu tài sản cho người dân có điều kiện trong việc vay vốn sản xuất kinh doanh. Đồng bằng sông Cửu Long là một vùng trọng điểm trong cả nước về lương thực và thực phẩm, do đó nhà nước cần chú trọng hơn nữa đến việc khuyến khích đầu tư cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho thành phần kinh tế ngoài quốc doanh hoạt động trong lĩnh vực này. Bằng cách ưu đãi về thuế, nhanh chóng hoàn thành thủ tục về mặt pháp lý, kịp thời cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu về, nhà xưởng, máy móc trang thiết bị để các đối tượng này có tài sản thế chấp vay vốn Ngân hàng. 6.2.2. Kiến nghị đối với MHB Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cữu long cần gấp rút chẩn bị các thủ tục còn lại để hoàn tất tiến trình cổ phần hóa đã đặt ra. GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 84 Ngân hàng cần đưa ra các chiến lước và kế hoạch để yêu cầu NHNN bổ sung vốn điều lệ trong thời giai gần nhất, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc cạnh tranh với các đối thủ trong nước và quốc tế. Đầu tư xây dựng trụ sở khang trang, bổ sung và đổi mới trang thiết bị cho hệ thống, cần mở thêm phòng giao dịch tại các huyện, khu trung tâm, nơi tập trung đông dân cư để tăng sức cạnh tranh với các Ngân hàng khác. Hệ thống máy ATM của Ngân hàng còn yếu, do đó Ngân hàng cần nhanh chóng đầu tư để tăng khả năng cạnh tranh với các Ngân hàng khác. Mở nhiều đợt tập huấn, huấn luyện, các lớp đào tạo chuyên môn để nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên của Ngân hàng. 6.2.3. Kiến nghị đối với MHB Sa Đéc Cần chú trọng, quan tâm đúng mức đến đa dạng hoá, hiện đại hoá các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng khác, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng. Đây là điều kiện tăng thu nhập từ dịch vụ, giảm áp lực tăng trưởng tín dụng đơn thuần, phòng ngừa rủi ro. Đa dạng hoá danh mục đầu tư, đa dạng hoá khách hàng. Không tập trung cho vay một loại khách hàng, một ngành hàng mà cần mở rộng đối tượng khách hàng, mở rộng đối tượng cho vay, mở rộng cho vay tiêu dùng, đẩy mạnh cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay phát triển kinh tế tư nhân, cho vay nông nghiệp, thương nghiệp, thuỷ sản … Trước khi quyết định cho vay, cán bộ tín dụng cần phải thẩm định, tái thẩm định khách hàng thật kỹ, chính xác. Cần phải có sự kết hợp giữa ban lãnh đạo và cán bộ tín dụng dù món vay lớn hay nhỏ để thẩm định, tái thẩm định khách hàng. Tăng cường công tác kiểm tra sử dụng vốn vay của khách hàng. Ngân hàng cần áp dụng đúng theo quy định của hợp đồng tín dụng đối với các trường hợp vi phạm hợp đồng như: thu hồi hay phát mãi tài sản thế chấp, cầm cố khi khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích hay khách hàng không có khả năng trả nợ. GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 85 Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ hiện có. Chú trọng công tác tiếp thị quản bá hình ảnh Ngân hàng đến với khách hàng, bên cạnh đó, cần duy trì mối quan hệ với khách hàng truyền thống của Ngân hàng. Tổ chức phân loại khách hàng; xác định giới hạn tín dụng cho từng khách hàng; chọn lựa giao dịch với khách hàng có uy tín, kinh doanh có hiệu quả. Tích cực thu hồi nợ tồn đọng làm giảm bớt áp lực cân đối thu chi. Ngân hàng cần tổ chức nâng cao năng lực cán bộ quản trị và tác nghiệp trong lĩnh vực tín dụng. Đưa ra chính sách tuyển dụng, đãi ngộ và đề bạt thích hợp với yêu cầu và trách nhiệm công việc. GVHD:Th.s Đàm Thị Phong Ba Luận văn tốt nghiệp SVTH: Huỳnh Đinh Thái Trang 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Th.s Thái Văn Đại – Giáo trình nghiệp vụ Ngân hàng- Trường Đại học Cần Thơ, năm 2005. 2. PTS. Nguyễn Đăng Đờn - Tiền tệ và Ngân hàng – NXB TP HCM, 2000. 3. Trần Hoàng Ngân - Tiền tệ Ngân hàng và thanh toán quốc tế. 5. Thời báo kinh tế Sài Gòn. 7. Các website. www.centralbank.vn www.mof.org.vn www.sbv.gov.vn www.tuoitre.com.vn www.vnexpress.net www.mhb.com.vn www.thanhnien.com 8. Tạp chí Ngân hàng các số 19, 20, 21 năm 2006 và số 1, 2, 3 năm 2007. 9. Thông tin tín dụng số 09 năm 2008. 10. Huỳnh Đức L ộng - Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp-NXB Thống kê.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long Phòng giao dịch Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp.PDF
Luận văn liên quan