Luận văn Phân tích số liệu thống kê với ngôn ngữ R

Ở đây có 4 file, chúng ta sẽ mở lần lượt từng file một để ghi thông tin vào chúng. Những thông tin chúng ta ghi sẽ được hiển thị ở phần help của package và các hàm của nó sau khi package được xây dựng xong. Click vào tên của file và phần nội dung của nó sẽ được hiển thị trong cửa sổ phía trên bên trái. Các phần cơ bản: title: tiêu đề description: dòng miêu tả ngắn details: nguồn gốc author: tác giả references: tài liệu tham khảo keyword: từ khóa seealso: tương tự, tạo liên kết với các hàm có công dụng tương tự example: ví dụ arguments: các phần tử của hàm details: chi tiết value: giá trị đầu ra của hàm note: ghi chú source: nguồn số liệu Chúng ta xóa đi phần chữ có dấu “~~” phía trước và nhập nội dung vào đấy, các nội dung nhập vào phải nằm gọn trong cặp ngoặc nhọn { } có sẵn. Đối với keyword chúng ta sẽ nhập tên file vào đó (nếu có hai dòng keyword, chúng ta sẽ xóa đi dòng 2, chỉ giữ lại một dòng thôi). Ví dụ, bên dưới là cửa sổ của file chinhhop

pdf252 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Ngày: 18/02/2016 | Lượt xem: 1277 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân tích số liệu thống kê với ngôn ngữ R, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
models$p<-models$p[-xoa] models$d<-models$d[-xoa] models$q<-models$q[-xoa] aic<-aic[-xoa] #xep loai xl<-1:length(aic) aicxl<-sort(aic) for(k in 1:length(aic)){ for(l in 1:length(aic)){ if(aic[k]==aicxl[l]){ if(l<10){xl[k]<-paste("..........",l); break;} else if(l<100){xl[k]<-paste(".........",l); break;} }}} #tim chi so mo hinh toi uu for(t in 1:length(aic)) if(aic[t]==min(aic)) break; id.best<-t #hop nhat mo hinh mohinh<-1:length(aic) giatri.AIC<-1:length(aic) for(i in 1:length(mohinh)){ mohinh[i]<-paste("ARIMA(", models$p[i],",", models$d[i],",", models$q[i], ")",sep="") giatri.AIC[i]<-paste("...AIC =",round(aic[i],2)) } #xu ly ket qua xuat kq1<-data.frame(mohinh,giatri.AIC,xl) namescot1<-paste("Mo","hinh",sep=" ") namescot2<-paste("Gia","tri","AIC",sep=" ") namescot3<-paste("Xep","loai",sep=" ") colnames(kq1)<-c(namescot1,namescot2,namescot3) stt<-1:length(mohinh) for(j in 1:length(mohinh)) stt[j]<-paste("mo hinh",j) dimnames(kq1)[[1]]<-stt kq2<-data.frame("the.best.model"=paste(mohinh[id.best], giatri.AIC[id.best])) colnames(kq2)<-c(paste("Mo","hinh","toi","uu",sep=" ")) dimnames(kq2)[[1]]<-" " print<-list(mohinh=kq1,best=kq2) }#finish ARIMA if(type=="SARIMA"){ if (missing(order) || is.null(order) || !is.numeric(order) || length(order) != 3L || any(order < 0)) stop("'order' cau mo hinh SARIMA phai la mot vector so khong am va co chieu dai la 3!") if (is.null(seas) || !is.list(seas))stop("'seas' phai la mot danh sach gom hai thanh phan 'order' va 'frequency'!") if (is.null(seas$order) || !is.numeric(seas$order) || length(seas$order) != 3 || any(seas$order < 0)) stop("'seas$order' phai la mot vector so khong am va co chieu dai la 3!") if (is.null(seas$frequency) || is.na(seas$frequency) || seas$frequency[1] < 0 ) stop("'seas$frequency' phai la mot so nguyen khong am!") #Ghi nhan cac he so p<-order[1] d<-order[2] q<-order[3] P<-seas$order[1] D<-seas$order[2] Q<-seas$order[3] s<-seas$frequency[1] #Kiem he so mot lan nua if (is.na(p)||!is.numeric(p) || p < 0 || !is.wholenumber(p)) stop("p phai la nguyen duong") if (is.na(d)||!is.numeric(d) || d < 0 || !is.wholenumber(d)) stop("d phai la nguyen duong") if (is.na(q)||!is.numeric(q) || q < 0 || !is.wholenumber(q)) stop("p phai la nguyen duong") if (is.na(P)||!is.numeric(P) || P < 0 || !is.wholenumber(P)) stop("P phai la nguyen duong") if (is.na(D)||!is.numeric(D) || D < 0 || !is.wholenumber(D)) stop("D phai la nguyen duong") if (is.na(Q)||!is.numeric(Q) || Q < 0 || !is.wholenumber(Q)) stop("Q phai la nguyen duong") if (is.na(s)||!is.numeric(s) || s < 0 || !is.wholenumber(s)) stop("s phai la nguyen duong") #To hop mo hinh, tinh aic anser<-gl(1,1,length=(p+1)*(q+1)*(P+1)*(Q+1),labels=c("aic = ","aic =")) models<- list(p=1:((p+1)*(q+1)*(P+1)*(Q+1)),d=1:((p+1)*(q+1)*(P+1)*(Q+ 1)), q=1:((p+1)*(q+1)*(P+1)*(Q+1)),P=1:((p+1)*(q+1)*(P+1)*(Q+1)), D=1:((p+1)*(q+1)*(P+1)*(Q+1)),Q=1:((p+1)*(q+1)*(P+1)*(Q+1)), s=1:((p+1)*(q+1)*(P+1)*(Q+1))) aic<-1:((p+1)*(q+1)*(P+1)*(Q+1)) index=0 for(i1 in 0:p){ for(i2 in 0:q){ for(j1 in 0:P){ for(j2 in 0:Q){ index=index+1 models$p[index]<-i1 models$d[index]<-d models$q[index]<-i2 models$P[index]<-j1 models$D[index]<-D models$Q[index]<-j2 models$s[index]<-s aic[index]<- AIC(arima(DataTimeSeries,order=c(i1,d,i2),seasonal=list(order=c (j1,D,j2),s))) }}}} PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỚI NGÔN NGỮ R 240 #Xoa bo cac mo hinh 0 co y nghia xoa<-0 for(i in 1:length(aic)) if(models$p[i]==0 & models$q[i]==0) xoa<-cbind(xoa,i) for(i in 1:length(aic)) if(models$P[i]==0 & models$Q[i]==0) xoa<-cbind(xoa,i) xoa<-unique(as.numeric(xoa[-1])) models$p<-models$p[-xoa] models$d<-models$d[-xoa] models$q<-models$q[-xoa] models$P<-models$P[-xoa] models$D<-models$D[-xoa] models$Q<-models$Q[-xoa] models$s<-models$s[-xoa] aic<-aic[-xoa] #xep loai xl<-1:length(aic) aicxl<-sort(aic) #do tim va cap so for(k in 1:length(aic)){ for(l in 1:length(aic)){ if(aic[k]==aicxl[l]){ if(l<10){xl[k]<-paste("..........",l); break;} else if(l<100){xl[k]<-paste(".........",l); break;} }}} #tim chi so mo hinh toi uu for(t in 1:length(aic)) if(aic[t]==min(aic)) break; id.best<-t #hop nhat mo hinh mohinh<-1:length(aic) giatri.AIC<-1:length(aic) for(i in 1:length(mohinh)){ mohinh[i]<- paste("SARIMA(",models$p[i],",",models$d[i],",",models$q[i], ")*(",models$P[i],",",models$D[i],",",models$Q[i], "),s=", models$s[i],sep="") giatri.AIC[i]<-paste("...AIC =",round(aic[i],2))} #xu ly ket qua in ra kq1<-data.frame(mohinh,giatri.AIC,xl) namescot1<-paste("Mo","hinh",sep=" ") namescot2<-paste("Gia","tri","AIC",sep=" ") namescot3<-paste("Xep","loai",sep=" ") colnames(kq1)<-c(namescot1,namescot2,namescot3) stt<-1:length(mohinh) for(j in 1:length(mohinh)) stt[j]<-paste("mo hinh",j) dimnames(kq1)[[1]]<-stt kq2<-data.frame("the.best.model"=paste(mohinh[id.best], giatri.AIC[id.best])) colnames(kq2)<-c(paste("Mo","hinh","toi","uu",sep=" ")) dimnames(kq2)[[1]]<-" " print<-list(mohinh=kq1,best=kq2) }#finish SARIMA if(type=="ARMAX"){ if(is.null(xreg))stop("Phai khai bao xreg cho mo hinh!") if(is.vector(xreg)) if(length(xreg)!=length(DataTimeSeries))stop("Chieu dai chuoi quan sat va xreg khac nhau!") if(is.data.frame(xreg)) if(dim(xreg)[1]!=length(DataTimeSeries))stop("Chieu dai chuoi quan sat va xreg khac nhau!" if(!is.null(seas$order)||!is.null(seas$frequency))stop("Mo hinh khong phu hop!") if (missing(order) ||is.null(order) || !is.numeric(order) || length(order) != 2L || any(order < 0)) stop("Loi o bac cua mo hinh!") #Ghi nhan cac he so p<-order[1] d<-0 q<-order[2] #Kiem he so mot lan nua if (is.na(p)||!is.numeric(p) || p < 0 || !is.wholenumber(p)) stop("Loi o bac cua mo hinh!") if (is.na(q)||!is.numeric(q) || q < 0 || !is.wholenumber(q)) stop("Loi o bac cua mo hinh!") #To hop mo hinh, tinh aic anser<-gl(1,1,length=(p+1)*(q+1),labels=c("aic = ","aic =")) models<- list(p=1:((p+1)*(q+1)),d=1:((p+1)*(q+1)),q=1:((p+1)*(q+1))) aic<-1:((p+1)*(q+1)) index=0 for(i1 in 0:p){ for(i2 in 0:q){ index=index+1 models$p[index]<-i1 models$d[index]<-d models$q[index]<-i2 aic[index]<- AIC(arimax(DataTimeSeries,order=c(i1,d,i2),xreg=xreg)) }} #Xoa bo cac mo hinh 0 co y nghia xoa<-0 for(i in 1:length(aic)) if(models$p[i]==0 & models$q[i]==0) xoa<-cbind(xoa,i) models$p<-models$p[-xoa] models$d<-models$d[-xoa] models$q<-models$q[-xoa] aic<-aic[-xoa] #xep loai xl<-1:length(aic) aicxl<-sort(aic) for(k in 1:length(aic)){ for(l in 1:length(aic)){ if(aic[k]==aicxl[l]){ if(l<10){xl[k]<-paste("..........",l); break;} else if(l<100){xl[k]<-paste(".........",l); break;} }}} #tim chi so mo hinh toi uu for(t in 1:length(aic)) if(aic[t]==min(aic)) break; id.best<-t #hop nhat mo hinh mohinh<-1:length(aic) giatri.AIC<-1:length(aic) for(i in 1:length(mohinh)){ mohinh[i]<-paste("ARMAX(", models$p[i],",", models$q[i], ")",sep="") giatri.AIC[i]<-paste("...AIC =",round(aic[i],2)) } #xu ly ket qua xuat PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỚI NGÔN NGỮ R 241 kq1<-data.frame(mohinh,giatri.AIC,xl) namescot1<-paste("Mo","hinh",sep=" ") namescot2<-paste("Gia","tri","AIC",sep=" ") namescot3<-paste("Xep","loai",sep=" ") colnames(kq1)<-c(namescot1,namescot2,namescot3) stt<-1:length(mohinh) for(j in 1:length(mohinh)) stt[j]<-paste("mo hinh",j) dimnames(kq1)[[1]]<-stt kq2<-data.frame("the.best.model"=paste(mohinh[id.best], giatri.AIC[id.best])) colnames(kq2)<-c(paste("Mo","hinh","toi","uu",sep=" ")) dimnames(kq2)[[1]]<-" " print<-list(mohinh=kq1,best=kq2) }#finish ARMAX if(type=="ARIMAX"){ if(is.null(xreg))stop("Phai khai bao xreg cho mo hinh!") if(is.vector(xreg)) if(length(xreg)!=length(DataTimeSeries))stop("Chieu dai chuoi quan sat va xreg khac nhau!") if(is.data.frame(xreg)) if(dim(xreg)[1]!=length(DataTimeSeries))stop("Chieu dai chuoi quan sat va xreg khac nhau!") if(!is.null(seas$order)||!is.null(seas$frequency))stop("Mo hinh khong phu hop!") if (missing(order) ||is.null(order) || !is.numeric(order) || length(order) != 3L || any(order < 0)) stop("Loi o bac cua mo hinh!") #Ghi nhan cac he so p<-order[1] d<-order[2] q<-order[3] #Kiem he so mot lan nua if (is.na(p)||!is.numeric(p) || p < 0 || !is.wholenumber(p)) stop("Loi o bac cua mo hinh!") if (is.na(d)||!is.numeric(d) || d < 0 || !is.wholenumber(d)) stop("Loi o bac cua mo hinh!") if (is.na(q)||!is.numeric(q) || q < 0 || !is.wholenumber(q)) stop("Loi o bac cua mo hinh!") #To hop mo hinh, tinh aic anser<-gl(1,1,length=(p+1)*(q+1),labels=c("aic = ","aic =")) models<- list(p=1:((p+1)*(q+1)),d=1:((p+1)*(q+1)),q=1:((p+1)*(q+1))) aic<-1:((p+1)*(q+1)) index=0 for(i1 in 0:p){ for(i2 in 0:q){ index=index+1 models$p[index]<-i1 models$d[index]<-d models$q[index]<-i2 aic[index]<- AIC(arimax(DataTimeSeries,order=c(i1,d,i2),xreg=xreg)) }} #Xoa bo cac mo hinh 0 co y nghia xoa<-0 for(i in 1:length(aic)) if(models$p[i]==0 & models$q[i]==0) xoa<-cbind(xoa,i) models$p<-models$p[-xoa] models$d<-models$d[-xoa] models$q<-models$q[-xoa] aic<-aic[-xoa] #xep loai xl<-1:length(aic) aicxl<-sort(aic) for(k in 1:length(aic)){ for(l in 1:length(aic)){ if(aic[k]==aicxl[l]){ if(l<10){xl[k]<-paste("..........",l); break;} else if(l<100){xl[k]<-paste(".........",l); break;} }}} #tim chi so mo hinh toi uu for(t in 1:length(aic)) if(aic[t]==min(aic)) break; id.best<-t #hop nhat mo hinh mohinh<-1:length(aic) giatri.AIC<-1:length(aic) for(i in 1:length(mohinh)){ mohinh[i]<-paste("ARIMAX(", models$p[i],",", models$d[i],",", models$q[i], ")",sep="") giatri.AIC[i]<-paste("...AIC =",round(aic[i],2)) } #xu ly ket qua xuat kq1<-data.frame(mohinh,giatri.AIC,xl) namescot1<-paste("Mo","hinh",sep=" ") namescot2<-paste("Gia","tri","AIC",sep=" ") namescot3<-paste("Xep","loai",sep=" ") colnames(kq1)<-c(namescot1,namescot2,namescot3) stt<-1:length(mohinh) for(j in 1:length(mohinh)) stt[j]<-paste("mo hinh",j) dimnames(kq1)[[1]]<-stt kq2<-data.frame("the.best.model"=paste(mohinh[id.best], giatri.AIC[id.best])) colnames(kq2)<-c(paste("Mo","hinh","toi","uu",sep=" ")) dimnames(kq2)[[1]]<-" " print<-list(mohinh=kq1,best=kq2) }#finish ARIMAX if(type=="SARIMAX"){ if(is.null(xreg))stop("Phai khai bao xreg cho mo hinh!") if(is.vector(xreg)) if(length(xreg)!=length(DataTimeSeries))stop("Chieu dai chuoi quan sat va xreg khac nhau!") if(is.data.frame(xreg)) if(dim(xreg)[1]!=length(DataTimeSeries))stop("Chieu dai chuoi quan sat va xreg khac nhau!") if (missing(order) || is.null(order) || !is.numeric(order) || length(order) != 3L || any(order < 0)) stop("'order' cau mo hinh SARIMA phai la mot vector so khong am va co chieu dai la 3!") if (is.null(seas) || !is.list(seas))stop("'seas' phai la mot danh sach gom hai thanh phan 'order' va 'frequency'!") if (is.null(seas$order) || !is.numeric(seas$order) || length(seas$order) != 3 || any(seas$order < 0)) stop("'seas$order' phai la mot vector so khong am va co chieu dai la 3!") if (is.null(seas$frequency) || is.na(seas$frequency) || seas$frequency[1] < 0 ) stop("'seas$frequency' phai la mot so nguyen khong am!") PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỚI NGÔN NGỮ R 242 #Ghi nhan cac he so p<-order[1] d<-order[2] q<-order[3] P<-seas$order[1] D<-seas$order[2] Q<-seas$order[3] s<-seas$frequency[1] #Kiem he so mot lan nua if (is.na(p)||!is.numeric(p) || p < 0 || !is.wholenumber(p)) stop("p phai la nguyen duong") if (is.na(d)||!is.numeric(d) || d < 0 || !is.wholenumber(d)) stop("d phai la nguyen duong") if (is.na(q)||!is.numeric(q) || q < 0 || !is.wholenumber(q)) stop("p phai la nguyen duong") if (is.na(P)||!is.numeric(P) || P < 0 || !is.wholenumber(P)) stop("P phai la nguyen duong") if (is.na(D)||!is.numeric(D) || D < 0 || !is.wholenumber(D)) stop("D phai la nguyen duong") if (is.na(Q)||!is.numeric(Q) || Q < 0 || !is.wholenumber(Q)) stop("Q phai la nguyen duong") if (is.na(s)||!is.numeric(s) || s < 0 || !is.wholenumber(s)) stop("s phai la nguyen duong") #To hop mo hinh, tinh aic anser<-gl(1,1,length=(p+1)*(q+1)*(P+1)*(Q+1),labels=c("aic = ","aic =")) models<- list(p=1:((p+1)*(q+1)*(P+1)*(Q+1)),d=1:((p+1)*(q+1)*(P+1)*(Q+ 1)), q=1:((p+1)*(q+1)*(P+1)*(Q+1)),P=1:((p+1)*(q+1)*(P+1)*(Q+1)), D=1:((p+1)*(q+1)*(P+1)*(Q+1)),Q=1:((p+1)*(q+1)*(P+1)*(Q+1)), s=1:((p+1)*(q+1)*(P+1)*(Q+1))) aic<-1:((p+1)*(q+1)*(P+1)*(Q+1)) index=0 for(i1 in 0:p){ for(i2 in 0:q){ for(j1 in 0:P){ for(j2 in 0:Q){ index=index+1 models$p[index]<-i1 models$d[index]<-d models$q[index]<-i2 models$P[index]<-j1 models$D[index]<-D models$Q[index]<-j2 models$s[index]<-s aic[index]<- AIC(arimax(DataTimeSeries,order=c(i1,d,i2),seasonal=list(order= c(j1,D,j2),s),xreg=xreg)) }}}} #Xoa bo cac mo hinh 0 co y nghia xoa<-0 for(i in 1:length(aic)) if(models$p[i]==0 & models$q[i]==0) xoa<-cbind(xoa,i) for(i in 1:length(aic)) if(models$P[i]==0 & models$Q[i]==0) xoa<-cbind(xoa,i) xoa<-unique(as.numeric(xoa[-1])) models$p<-models$p[-xoa] models$d<-models$d[-xoa] models$q<-models$q[-xoa] models$P<-models$P[-xoa] models$D<-models$D[-xoa] models$Q<-models$Q[-xoa] models$s<-models$s[-xoa] aic<-aic[-xoa] #xep loai xl<-1:length(aic) aicxl<-sort(aic) #do tim va cap so for(k in 1:length(aic)){ for(l in 1:length(aic)){ if(aic[k]==aicxl[l]){ if(l<10){xl[k]<-paste("..........",l); break;} else if(l<100){xl[k]<-paste(".........",l); break;} }}} #tim chi so mo hinh toi uu for(t in 1:length(aic)) if(aic[t]==min(aic)) break; id.best<-t #hop nhat mo hinh mohinh<-1:length(aic) giatri.AIC<-1:length(aic) for(i in 1:length(mohinh)){ mohinh[i]<- paste("SARIMAX(",models$p[i],",",models$d[i],",",models$q[i], ")*(",models$P[i],",",models$D[i],",",models$Q[i], "),s=", models$s[i],sep="") giatri.AIC[i]<-paste("...AIC =",round(aic[i],2))} #xu ly ket qua in ra kq1<-data.frame(mohinh,giatri.AIC,xl) namescot1<-paste("Mo","hinh",sep=" ") namescot2<-paste("Gia","tri","AIC",sep=" ") namescot3<-paste("Xep","loai",sep=" ") colnames(kq1)<-c(namescot1,namescot2,namescot3) stt<-1:length(mohinh) for(j in 1:length(mohinh)) stt[j]<-paste("mo hinh",j) dimnames(kq1)[[1]]<-stt kq2<-data.frame("the.best.model"=paste(mohinh[id.best], giatri.AIC[id.best])) colnames(kq2)<-c(paste("Mo","hinh","toi","uu",sep=" ")) dimnames(kq2)[[1]]<-" " print<-list(mohinh=kq1,best=kq2) }#finish SARIMAX if(type=="ARCH"){ if(!is.null(seas$order)||!is.null(seas$frequency))stop("Mo hinh khong phu hop!") if (missing(order) || is.null(order) ||!is.numeric(order) || length(order) != 1L || any(order < 0)) stop("'order' cua mo hinh ARCH phai la mot so nguyen duong") #Ghi nhan cac he so p<-0 q<-order[1] if (is.na(q)||!is.numeric(q) || q < 0 || !is.wholenumber(q)) stop("q phai la nguyen duong") #To hop mo hinh, tinh aic anser<-gl(1,1,length=(p+1)*(q+1),labels=c("aic = ","aic =")) models<-list(p=1:((p+1)*(q+1)),q=1:((p+1)*(q+1))) aic<-1:((p+1)*(q+1)) index=0 for(i1 in 0:p){ for(i2 in 0:q){ index=index+1 PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỚI NGÔN NGỮ R 243 models$p[index]<-i1 models$q[index]<-i2 if(index!=1)aic[index]<- AIC(garch(DataTimeSeries,order=c(i1,i2),trace=FALSE)) }} aic<-aic[-1] models$p<-models$p[-1] models$q<-models$q[-1] #xep loai xl<-1:length(aic) aicxl<-sort(aic) for(k in 1:length(aic)){ for(l in 1:length(aic)){ if(aic[k]==aicxl[l]){ if(l<10){xl[k]<-paste("..........",l); break;} else if(l<100){xl[k]<-paste(".........",l); break;} }}} #tim chi so mo hinh toi uu for(t in 1:length(aic)) if(aic[t]==min(aic)) break; id.best<-t #Suat ket qua #hop nhat mo hinh mohinh<-1:length(aic) giatri.AIC<-1:length(aic) for(i in 1:length(aic)){ mohinh[i]<-paste("ARCH(",models$q[i], ")",sep="") giatri.AIC[i]<-paste("...AIC =",round(aic[i],2)) } #xu ly ket qua xuat kq1<-data.frame("Cac mo hinh ARCH.." = mohinh,"...Gia tri AIC.." = giatri.AIC,"....xep loai"=xl) namescot1<-paste("Mo","hinh",sep=" ") namescot2<-paste("Gia","tri","AIC",sep=" ") namescot3<-paste("Xep","loai",sep=" ") colnames(kq1)<-c(namescot1,namescot2,namescot3) stt<-1:length(mohinh) for(j in 1:length(mohinh)) stt[j]<-paste("mo hinh",j) dimnames(kq1)[[1]]<-stt kq2<-data.frame("the.best.model"=paste(mohinh[id.best], giatri.AIC[id.best])) colnames(kq2)<-c(paste("Mo","hinh","toi","uu",sep=" ")) dimnames(kq2)[[1]]<-" " print<-list(mohinh=kq1,best=kq2) }#finish ARCH if(type=="GARCH"){ if(!is.null(seas$order)||!is.null(seas$frequency))stop("Mo hinh khong phu hop!") if (missing(order) || is.null(order) ||!is.numeric(order) || length(order) != 2L || any(order < 0)) stop("'order' cua mo hinh GARCH phai la mot vector gom hai so nguyen duong") #Ghi nhan cac he so p<-order[1] q<-order[2] if (is.na(p)||!is.numeric(p) || p < 0 || !is.wholenumber(p)) stop("p phai la nguyen duong") if (is.na(q)||!is.numeric(q) || q < 0 || !is.wholenumber(q)) stop("q phai la nguyen duong") #To hop mo hinh, tinh aic anser<-gl(1,1,length=(p+1)*(q+1),labels=c("aic = ","aic =")) models<-list(p=1:((p+1)*(q+1)),q=1:((p+1)*(q+1))) aic<-1:((p+1)*(q+1)) index=0 for(i1 in 0:p){ for(i2 in 0:q){ index=index+1 models$p[index]<-i1 models$q[index]<-i2 if(i1!=0)aic[index]<- AIC(garch(DataTimeSeries,order=c(i1,i2),trace=FALSE)) }} aic<-aic[-c(1:(q+1))] models$p<-models$p[-c(1:(q+1))] models$q<-models$q[-c(1:(q+1))] #xep loai xl<-1:length(aic) aicxl<-sort(aic) for(k in 1:length(aic)){ for(l in 1:length(aic)){ if(aic[k]==aicxl[l]){ if(l<10){xl[k]<-paste("..........",l); break;} else if(l<100){xl[k]<-paste(".........",l); break;} }}} #tim chi so mo hinh toi uu for(t in 1:length(aic)) if(aic[t]==min(aic)) break; id.best<-t #Suat ket qua #hop nhat mo hinh mohinh<-1:length(aic) giatri.AIC<-1:length(aic) for(i in 1:length(aic)){ mohinh[i]<-paste("GARCH(",models$p[i],",",models$q[i], ")",sep="") giatri.AIC[i]<-paste("...AIC =",round(aic[i],2)) } #xu ly ket qua xuat kq1<-data.frame("Cac mo hinh GARCH.." = mohinh,"...Gia tri AIC.." = giatri.AIC,"....xep loai"=xl) namescot1<-paste("Mo","hinh",sep=" ") namescot2<-paste("Gia","tri","AIC",sep=" ") namescot3<-paste("Xep","loai",sep=" ") colnames(kq1)<-c(namescot1,namescot2,namescot3) stt<-1:length(mohinh) for(j in 1:length(mohinh)) stt[j]<-paste("mo hinh",j) dimnames(kq1)[[1]]<-stt kq2<-data.frame("the.best.model"=paste(mohinh[id.best], giatri.AIC[id.best])) colnames(kq2)<-c(paste("Mo","hinh","toi","uu",sep=" ")) dimnames(kq2)[[1]]<-" " print<-list(mohinh=kq1,best=kq2) }#finsh GARCH print } PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỚI NGÔN NGỮ R 244 Hàm fuzzy.ts1( ) fuzzy.ts1 <- function(ts,n=5,D1=0,D2=0,type=c("Chen","Singh","Heuristic"," Chen-Hsu"),bin=NULL,trace=FALSE,divide=NULL,plot=FALSE){ #--ham con--- is.wholenumber <-function(x, tol = .Machine$double.eps^0.5) abs(x - round(x)) < tol matdo<-function(x,g){ method <- 1 x.unique <- sort(unique(x)) min.dif <- min(diff(x.unique),na.rm=TRUE)/2 min.dif.factor <- 1 nnm <- sum(!is.na(x)) n <- table(x) xx <- as.double(names(n)) cum <- cumsum(n) m <- length(xx) y <- as.integer(ifelse(is.na(x), NA, 1)) cuts <- approx(cum,xx,xout=(1:g)*nnm/g,method="constant", rule=2,f=1)$y cuts[length(cuts)] <- max(xx) lower <- xx[1] upper <- 1e+45 up <- low <- double(g) i <- 0 for (j in 1:g) { cj <- if (method == 1 || j == 1) cuts[j] else { s <- if (is.na(lower)) FALSE else xx >= lower cum.used <- if (all(s)) 0 else max(cum[!s]) if (j == m) max(xx) else if (sum(s) < 2) max(xx) else approx(cum[s] - cum.used, xx[s], xout = (nnm - cum.used)/(g - j + 1), method = "constant", rule = 2, f = 1)$y } if (cj == upper) next i <- i + 1 upper <- cj y[x >= (lower - min.dif.factor * min.dif)] <- i low[i] <- lower lower <- if (j == g) upper else min(xx[xx > upper],na.rm=TRUE) if (is.na(lower)) lower <- upper up[i] <- lower } low <- low[1:i] up <- up[1:i] kq=c(low,up[length(up)]) v=rep(0,length(kq)) for(i in 1:length(kq)) {tt=length(x[x==kq[i]]) if(tt!=0)v[i]=i} v[v==0]<-NA v<-na.omit(v) for(i in 1:length(v)) kq[v[i]]=kq[v[i]]-10^(-3) kq } rule1<-function(x2,x1,A3,D){ #trich thong tin tapmo<-as.character(D[,1]) low<-D[,2] up<-D[,3] bw<-D[,4] for(i in 1:length(tapmo)) #dinh vi tri A3 if(A3==tapmo[i]) {vt=i;break} s<-(up[vt]-low[vt])/4 #tinh khoang chia different<-abs(x2-x1)/2 distant=abs(up[vt]-low[vt])/2 if(different > distant) x=low[vt]+3*s else if(different == distant) x=low[vt]+2*s else if(different < distant) x=low[vt]+1*s x } rule2<-function(x3,x2,x1,A4,D){ #trich thong tin tapmo<-as.character(D[,1]) low<-D[,2] up<-D[,3] bw<-D[,4] for(i in 1:length(tapmo)) #dinh vi tri A2 if(A4==tapmo[i]) {vt=i;break} s<-(up[vt]-low[vt])/4 #tinh khoang chia different1a<- abs((x3-x2)-(x2-x1))*2+x3 different1b<- x3-abs((x3-x2)-(x2-x1))*2 different2a<- abs((x3-x2)-(x2-x1))/2+x3 different2b<- x3-abs((x3-x2)-(x2-x1))/2 if(low[vt]<=different1a & different1a<=up[vt]) x=low[vt]+3*s else if(low[vt]<=different1b & different1b<=up[vt]) x=low[vt]+3*s else if(low[vt]<=different2a & different2a<=up[vt]) x=low[vt]+1*s else if(low[vt]<=different2b & different2b<=up[vt]) x=low[vt]+1*s else x=low[vt]+2*s x } rule3<-function(x3,x2,x1,A4,D){ #trich thong tin tapmo<-as.character(D[,1]) low<-D[,2] up<-D[,3] bw<-D[,4] for(i in 1:length(tapmo)) #dinh vi tri A2 if(A4==tapmo[i]) {vt=i;break} s<-(up[vt]-low[vt])/4 #tinh khoang chia different1a<- abs((x3-x2)-(x2-x1))*2+x3 different1b<- x3-abs((x3-x2)-(x2-x1))*2 different2a<- abs((x3-x2)-(x2-x1))/2+x3 different2b<- x3-abs((x3-x2)-(x2-x1))/2 if(low[vt]<=different2a & different2a<=up[vt]) x=low[vt]+1*s else if(low[vt]<=different2b & different2b<=up[vt]) x=low[vt]+1*s else if(low[vt]<=different1a & different1a<=up[vt]) x=low[vt]+3*s else if(low[vt]<=different1b & different1b<=up[vt]) x=low[vt]+3*s else PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỚI NGÔN NGỮ R 245 x=low[vt]+2*s x } namthang<-function(data.ts){ batdau<-start(data.ts) tanso<-frequency(data.ts) nam1<-batdau[1] thang1<-batdau[2] ketthuc<-end(data.ts) nam2<-ketthuc[1] thang2<-ketthuc[2] namkq<-1:length(data.ts) thangkq<-1:length(data.ts) index=0; for(nam in nam1:nam2) for(thang in 1:tanso) if(nam!=nam1 || thang>=thang1){ index=index+1 namkq[index]<-nam thangkq[index]<-thang if(nam==nam2 & thang==thang2) break; } if(tanso==4) {thangkq[thangkq==1]<-"Q1";thangkq[thangkq==2]<-"Q1"; thangkq[thangkq==3]<-"Q1";thangkq[thangkq==4]<-"Q1"; print<-paste(namkq,thangkq,sep=" ")} else if(tanso==12) {thangkq[thangkq==1]<-"Jan";thangkq[thangkq==2]<-"Feb"; thangkq[thangkq==3]<-"Mar";thangkq[thangkq==4]<-"Apr"; thangkq[thangkq==5]<-"May";thangkq[thangkq==6]<-"Jun"; thangkq[thangkq==7]<-"Jul";thangkq[thangkq==8]<-"Aug"; thangkq[thangkq==9]<-"Sep";thangkq[thangkq==10]<-"Oct"; thangkq[thangkq==11]<-"Nov";thangkq[thangkq==12]<-"Dec"; print<-paste(namkq,thangkq,sep=" ")} else if(tanso==7) {thangkq[thangkq==1]<-"Mon";thangkq[thangkq==2]<-"Tue"; thangkq[thangkq==3]<-"Wed";thangkq[thangkq==4]<-"Thu"; thangkq[thangkq==5]<-"Fri";thangkq[thangkq==6]<-"Sat"; thangkq[thangkq==7]<-"Sun"; print<-paste(namkq,thangkq,sep=" ")} else if(tanso!=1) print<-paste("(",namkq,",",thangkq,")",sep="") else print<-namkq print } divide.distance<-function(tsi,f,min.tsi,max.tsi){ min.x=min(tsi,min.tsi) max.x=max(tsi,max.tsi) h=(max.x-min.x)/f k<-1:(f+1); for(i in 1:(f+1)){ if(i==1)k[i]=min.x else k[i]=min.x+(i-1)*h } k } quanhe<-function(ts,type){ qh<-1:length(ts) if(type=="Chen") for(i in 1:length(ts))if(i>1)qh[i]<-c("<--") if(type=="Singh") for(i in 1:length(ts))if(i>1)qh[i]<-c("<--") if(type=="Heuristic") for(i in 1:length(ts))if(i>1)qh[i]<-c("<--") if(type=="Chen-Hsu") for(i in 1:length(ts))if(i>1)qh[i]<-c("<--") qh[qh!="<--"]<-"-x-" qh} #--ham con--- #---kiem tra input--- #Kiem tra so lieu if (!is.numeric(ts)) stop("Error in 'ts'!") if(!is.ts(ts)) stop("Error in 'ts'!") else if(!is.null(dim(ts)))stop("Error in 'ts'!") kt<-0 for(i in 1:length(ts))if(is.na(ts[i]))kt=kt+1 if(kt>0)stop("Trong chuoi co gia tri NA!") if (is.na(D1)||!is.numeric(D1)) stop("Error in 'D1'!") if (is.na(D2)||!is.numeric(D2)) stop("Error in 'D2'!") if (is.na(n)||!is.numeric(n) || n < 1 || !is.wholenumber(n)) stop("Error in 'n'!") type<-match.arg(type) if(type!="Chen" & type!="Singh" & type!="Heuristic" & type!="Chen-Hsu") stop("Error in 'type'!") if(type!="Chen-Hsu")if(!is.null(bin))stop("'bin' just for Chen-Hsu model!") if(!is.null(divide))if(type!="Chen-Hsu") stop("'divide' just for Chen-Hsu model!") if(type=="Chen-Hsu")if(is.null(divide))divide<-c("distance") else if(divide!="distance" & divide!="density")stop("'divide' must be 'distance' or 'density'!") #---kiem tra input--- #---tinh toan ban dau--- d1=D1 d2=D2 thoidiem<-namthang(ts) quanhemo<-quanhe(ts,type) #Buoc 1: Xay dung va chia tap nen min.x=min(ts)-d1 max.x=max(ts)+d2 h=(max.x-min.x)/n k<-1:(n+1);U<-1:n for(i in 1:(n+1)){ if(i==1)k[i]=min.x else {k[i]=min.x+(i-1)*h U[i-1]=paste("A",i-1,sep="")} } D<-data.frame(U,low=k[1:n],up=k[2:(n+1)]) D$Bw<-(1/2)*(D$low+D$up) #Buoc 2: Xac dinh cac tap mo loai<-1:length(ts) for(i in 1:length(ts)){ for(j in 1:n){ if (D$low[j]<=ts[i] & ts[i]<=D$up[j]) {loai[i]=paste("A",j,sep=""); break;} }} PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỚI NGÔN NGỮ R 246 #Buoc 3: Xac dinh moi quan he mo loai.old<-1:length(loai) for(i in 1:length(loai)){ if(i==1)loai.old[i]=NA else loai.old[i]=loai[i-1] } quanhemokq<-paste(loai,quanhemo,loai.old,sep="") D1<-data.frame(ts,loai,loai.old) b<-table(D1$loai) ni<-1:n for(i in 1:n) for(j in 1:n){ if(paste("A",i,sep="")==names(b)[j] & j<=length(b)) {ni[i]=b[j];break;}else{ if(j>length(b)) {ni[i]=0; break;} } } D$ni<-ni #Gom nhom a<-1:(n*n) a<-matrix(a,nrow=n) for(cot in 1:n){ for(i in 2:length(D1$loai.old)){ for(j in 1:n){ if(D1$loai.old[i]==paste("A",cot,sep="") & a[j,cot]!=paste("A",j,sep="") & D1$loai[i]==paste("A",j,sep="")) {a[j,cot]=paste("A",j,sep=""); break;} }}} for(cot in 1:n){ for(j in 1:n) if(a[j,cot]!=paste("A",j,sep="")) a[j,cot]<-NA } #---tinh toan ban dau--- #---giai mo va du bao--- #type Chen if(type=="Chen"){ #1.Giai mo mo<-1:n for(cot in 1:n){ if(cot>1)a[a==1]<-NA s<-length(na.omit(a[,cot])) a[is.na(a)]<-1 if(s==1){ for(j in 1:n) if(a[j,cot]==paste("A",j,sep="")){t=D$Bw[j];break;} mo[cot]=t } else if(s>1){ t=0 for(j in 1:n) if(a[j,cot]== paste("A",j,sep=""))t=t+D$Bw[j] mo[cot]=t/s } else if(s==0){ mo[cot]=D$Bw[cot] } } #2.Du bao db<-1:length(loai.old) for(i in 1:length(loai.old)){ if(i==1)db[i]=NA else for(j in 1:n)if(loai.old[i]==paste("A",j,sep="")) {db[i]=mo[j];break;} } db<-ts(db,start=start(ts),frequency=frequency(ts)) DB1<-data.frame(thoidiem,D1$ts,quanhemokq,db) }#finish Chen #type == Singh if(type=="Singh"){ F<-1:length(ts);Ds<-1:length(ts) X<-1:length(ts);XX<-1:length(ts) Y<-1:length(ts);YY<-1:length(ts) P<-1:length(ts);PP<-1:length(ts) Q<-1:length(ts);QQ<-1:length(ts) G<-1:length(ts);GG<-1:length(ts) H<-1:length(ts);HH<-1:length(ts) E<-ts; #Xoa bo level thua: begin tt=0;v<-1:length(D$ni) for(t0 in 1:length(D$ni)) if(D$ni[t0]==0){tt=tt+1;v[tt]=t0;} if(tt==0)(v=NULL) else v=v[1:tt] if(!is.null(v)){ Dt<-D[-v,] t1=1; while(t1<=length(levels(Dt$U))){ test=0; for(t2 in 1:length(Dt$U)) if(levels(Dt$U)[t1]==Dt$U[t2]){test=1;break;} if(test==0)levels(Dt$U)[t1]=NA else t1=t1+1; }} if(is.null(v))Dt<-D #Xoa bo level thua: the end for(i in 0:(length(ts)-1)){ if(i<3)F[i+1]<-NA else{ R=0;S=0; Ds[i]=abs(abs(E[i]-E[i-1])-abs(E[i-1]-E[i-2])) X[i]=E[i]+(Ds[i]/2) XX[i]=E[i]-(Ds[i]/2) Y[i]=E[i]+Ds[i] YY[i]=E[i]-Ds[i] P[i]=E[i]+(Ds[i]/4) PP[i]=E[i]-(Ds[i]/4) Q[i]=E[i]+2*Ds[i] QQ[i]=E[i]-2*Ds[i] G[i]=E[i]+(Ds[i]/6) GG[i]=E[i]-(Ds[i]/6) H[i]=E[i]+3*Ds[i] HH[i]=E[i]-3*Ds[i] Dt.U<-as.character(Dt$U) D1.loai<-as.character(D1$loai) for(j in 1:length(Dt.U)) if(D1.loai[i+1]==Dt.U[j]) {l=j;break;} if(Dt$low[l]<=X[i] & X[i]<=Dt$up[l]) {R=R+X[i];S=S+1;} if(Dt$low[l]<=XX[i] & XX[i]<=Dt$up[l]) {R=R+XX[i];S=S+1;} PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỚI NGÔN NGỮ R 247 if(Dt$low[l]<=Y[i] & Y[i]<=Dt$up[l]) {R=R+Y[i];S=S+1;} if(Dt$low[l]<=YY[i] & YY[i]<=Dt$up[l]) {R=R+YY[i];S=S+1;} if(Dt$low[l]<=P[i] & P[i]<=Dt$up[l]) {R=R+P[i];S=S+1;} if(Dt$low[l]<=PP[i] & PP[i]<=Dt$up[l]) {R=R+PP[i];S=S+1;} if(Dt$low[l]<=Q[i] & Q[i]<=Dt$up[l]) {R=R+Q[i];S=S+1;} if(Dt$low[l]<=QQ[i] & QQ[i]<=Dt$up[l]) {R=R+QQ[i];S=S+1;} if(Dt$low[l]<=G[i] & G[i]<=Dt$up[l]) {R=R+G[i];S=S+1;} if(Dt$low[l]<=GG[i] & GG[i]<=Dt$up[l]) {R=R+GG[i];S=S+1;} if(Dt$low[l]<=H[i] & H[i]<=Dt$up[l]) {R=R+H[i];S=S+1;} if(Dt$low[l]<=HH[i] & HH[i]<=Dt$up[l]) {R=R+HH[i];S=S+1;} F[i+1]=(R + Dt$Bw[l])/(S+1) } } F<-ts(F,start=start(ts),frequency=frequency(ts)) DB2<- data.frame(thoidiem,sl.goc=D1$ts,quanhemo=quanhemokq,..... sl.mo=F) }#finish Singh #type Heuristic if(type=="Heuristic"){ #Xac dinh nhom quan he mo Heuristic tap="begin";t.thai="calm";Bw.h=0 for(cot in 1:n){ locate<-rep(0,n) for(i in 1:n) if(!is.na(a[i,cot]))locate[i]=i locate[locate==0]<-NA locate<-na.omit(locate) if(length(locate)>0){ #xu huong giam: lon->nho l=0 locate[length(locate)+1]<-(n+1) for(i in 1:(length(locate)-1)) if(cot >= locate[i] & cot < locate[i+1]) {l=i;break;} locate=locate[1:(length(locate)-1)] if(l!=0){ t=0 for(i in 1:l) t=t+D$Bw[locate[i]] tb<-t/length(locate[1:l]) tap[length(tap)+1]=paste("A",cot,sep="") t.thai[length(t.thai)+1]="down" Bw.h[length(Bw.h)+1]=tb } #xu huong tang: nho->lon l=0 for(i in 1:length(locate)) if(cot <= locate[i]) {l=i;break;} if(l!=0){ t=0 for(i in l:length(locate)) t=t+D$Bw[locate[i]] tb<-t/length(locate[l:length(locate)]) tap[length(tap)+1]=paste("A",cot,sep="") t.thai[length(t.thai)+1]="raise" Bw.h[length(Bw.h)+1]=tb }}} tap<-factor(tap[2:length(tap)]) t.thai<-t.thai[2:length(t.thai)] Bw.h<-Bw.h[2:length(Bw.h)] D.h<-data.frame(tap,t.thai,Bw.h) #Du bao Heuristic<-1:length(ts) Heuristic[1]<-NA for(j in 2:length(ts)){ xj<-ts[j]-ts[j-1] D1.loai.old<-as.character(D1$loai.old) D.h.tap<-as.character(D.h$tap) if(xj>=0){ for(v in 1:dim(D.h)[1]) if(D1.loai.old[j]==D.h.tap[v] & D.h$t.thai[v]=="raise") bt=v Heuristic[j]=D.h$Bw.h[bt] } else if(xj<0){ for(v in 1:dim(D.h)[1]) if(D1.loai.old[j]==D.h.tap[v] & D.h$t.thai[v]=="down") bt=v Heuristic[j]=D.h$Bw.h[bt] } } Heuristic<-ts(Heuristic,start=start(ts),frequency=frequency(ts)) DB3<- data.frame(thoidiem,sl.goc=D1$ts,quanhemo=quanhemokq,..... sl.mo=Heuristic) }#finish Heuristic #type Chen va Hsu if(type=="Chen-Hsu"){ if(is.null(bin)){ #bin==null #Phan lai tap mo b<-D$ni level=max(round(length(ts)/n-0.5),min(b),2)#tuy theo y nguoi dung f<-1:n for(i in 1:n) {if(b[i]>(level+2))f[i]=round(b[i]/level+0.5) else f[i]=1; if(f[i]==0) f[i]=1} n2=sum(f) U2<-1:n2; k2<-1:(n2+1); t=0; k2[1]<-k[1] for( i in 1:n){ tsi=ts[ts>=D$low[i]] tsi=tsi[tsi<=D$up[i]] if(divide=="density")new=matdo(tsi,f[i]) else if(divide=="distance")new=divide.distance(tsi,f[i],D$low[i],D$up [i]) else stop("divide phai co gia tri la 'distance' hoac 'frequency'!") new[1]=min(new[1],D$low[i]) new[length(new)]=max(new[length(new)],D$up[i]) for(j in 2:(f[i]+1)){ t=t+1 k2[t+1]=new[j] U2[t]=paste("A",t,sep="") } } } else{ #bin !=null if(min(bin)=max.x || length(bin)<1) stop("gia tri tam bin khong hop le!") k2<-1:(length(bin)+2);U2<-1:(length(bin)+1) k2[1]<-min.x;k2[length(k2)]<-max.x for(t in 2:(length(k2)-1)) k2[t]=bin[t-1] for(t in 1:(length(bin)+1)) U2[t]=paste("A",t,sep="") n2<-length(U2) } PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỚI NGÔN NGỮ R 248 D.ch<-data.frame(U2,low2=k2[1:n2],up2=k2[2:(n2+1)]) D.ch$Bw2<-(1/2)*(D.ch$low+D.ch$up) #Xac dinh moi quan he mo moi loai2<-1:length(ts) for(i in 1:length(ts)){ for(j in 1:n2){ if (D.ch$low2[j]<=ts[i] & ts[i]<=D.ch$up2[j]) {loai2[i]=paste("A",j,sep=""); break;} }} D1.ch<-data.frame(ts,loai2,loai2.old=c(NA,loai2[1:(length(loai2)- 1)])) b<-table(D1.ch$loai2) quanhemokq<- paste(D1.ch$loai2,quanhemo,D1.ch$loai2.old,sep="") ni<-1:n2 for(i in 1:n2) for(j in 1:n2){ if(paste("A",i,sep="")==names(b)[j] & j<=length(b)) {ni[i]=b[j]; break;}else{ if(j>length(b)){ni[i]=0;break;} } } D.ch$ni<-ni #Xoa bo level thua: begin tt=0;v<-1:length(D.ch$ni) for(t0 in 1:length(D.ch$ni)) if(D.ch$ni[t0]==0){tt=tt+1;v[tt]=t0;} if(tt==0)(v=NULL) else v=v[1:tt] if(!is.null(v)){ Dt<-D.ch[-v,] t1=1; while(t1<=length(levels(Dt$U2))){ test=0; for(t2 in 1:length(Dt$U2)) if(levels(Dt$U2)[t1]==Dt$U2[t2]){test=1;break;} if(test==0)levels(Dt$U2)[t1]=NA else t1=t1+1; }} else Dt<-D.ch #Xoa bo level thua: the end #Giai mo va du bao X=ts A<-as.character(D1.ch$loai2) P<-1:length(X) tapmochonam2<-as.character(Dt[,1]) for(i in 1:length(tapmochonam2)) #dinh vi tri tap mo cua nam 2 if(A[2]==tapmochonam2[i]) {vt=i;break} P[1]<-NA;P[2]=Dt[vt,4] for(t in 2:(length(ts)-1)){ if(t==2) P[t+1]=rule1(X[t],X[t-1],A[t+1],Dt) else { different=(X[t]-X[t-1])-(X[t-1]-X[t-2]) if(A[t+1]>A[t] & different>=0) P[t+1]=rule2(X[t],X[t-1],X[t- 2],A[t+1],Dt)#th1 else if(A[t+1]>A[t] & different<=0) P[t+1]=rule3(X[t],X[t-1],X[t- 2],A[t+1],Dt)#th2 else if(A[t+1]=0) P[t+1]=rule2(X[t],X[t-1],X[t- 2],A[t+1],Dt)#th3 else if(A[t+1]<A[t] & different<=0) P[t+1]=rule3(X[t],X[t-1],X[t- 2],A[t+1],Dt)#th4 else if(A[t+1]==A[t] & different>=0) P[t+1]=rule2(X[t],X[t-1],X[t- 2],A[t+1],Dt)#th5 else if(A[t+1]==A[t] & different<=0) P[t+1]=rule3(X[t],X[t-1],X[t- 2],A[t+1],Dt)#th6 } } P<-ts(P,start=start(ts),frequency=frequency(ts)) DB4<- data.frame(thoidiem,sl.goc=D1.ch$ts,quanhemo=quanhemokq, ".....sl.mo"=P) diem25<-1:length(D.ch[,3]) diem75<-1:length(D.ch[,3]) h<-(D.ch[,3]-D.ch[,2])/4 canduoi<-D.ch[,2] for(i in 1:length(D.ch[,3])){ diem25[i]<-canduoi[i]+1*h[i] diem75[i]<-canduoi[i]+3*h[i]} D.ch<-data.frame(D.ch[,1],D.ch[,2],diem25,D.ch[,4],diem75, D.ch[,3],D.ch[,5]) namescot1<-"set" namescot2<-"dow" namescot3<-"0.25" namescot4<-"0.50" namescot5<-"0.75" namescot6<-"up" namescot7<-"num" colnames(D.ch)<- c(namescot1,namescot2,namescot3,namescot4,namescot5, namescot6,namescot7) }#finish chen-hsu #---giai mo va du bao--- #---tinh toan do chinh xac--- if(type=="Chen") accuracy<- av.res(Y=data.frame(DB1[,2]),F=data.frame(Chen=DB1[,4])) if(type=="Singh") accuracy<- av.res(Y=data.frame(DB2[,2]),F=data.frame(Singh=DB2[,4])) if(type=="Heuristic") accuracy<- av.res(Y=data.frame(DB3[,2]),F=data.frame(Heuristic=DB3[,4])) if(type=="Chen-Hsu") accuracy<- av.res(Y=data.frame(DB4[,2]),F=data.frame("Chen- Hsu"=DB4[,4])) #---tinh toan do chinh xac--- #---xuat ket qua--- if(trace==TRUE){ namescot1<-"set" namescot2<-"dow" namescot3<-"up" namescot4<-"mid" namescot5<-"num" colnames(D)<- c(namescot1,namescot2,namescot3,namescot4,namescot5) namescot1<-"point" PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỚI NGÔN NGỮ R 249 namescot2<-"ts" namescot3<-"relative" namescot4<-"forecast" if(type=="Chen")colnames(DB1)<- c(namescot1,namescot2,namescot3,namescot4) if(type=="Singh")colnames(DB2)<- c(namescot1,namescot2,namescot3,namescot4) if(type=="Heuristic")colnames(DB3)<- c(namescot1,namescot2,namescot3,namescot4) if(type=="Chen-Hsu")colnames(DB4)<- c(namescot1,namescot2,namescot3,namescot4) if(type=="Chen") MO<-list(type="Chen",table1=D,table2=DB1, accuracy=accuracy) if(type=="Singh") MO<-list(type="Singh",table1=D,table2=DB2, accuracy=accuracy) if(type=="Heuristic") MO<-list(type="Heuristic",table1=D, table2=DB3,accuracy=accuracy) if(type=="Chen-Hsu") { if(is.null(bin)) MO<-list(type="Chen-Hsu",table1=D,table2=D.ch, table3=DB4,accuracy=accuracy) else if(!is.null(bin)) MO<-list(type="Chen-Hsu",table1=D.ch, table2=DB4,accuracy=accuracy) }} else if(trace==FALSE){ if(type=="Chen") MO<-DB1[,4] if(type=="Singh") MO<-DB2[,4] if(type=="Heuristic") MO<-DB3[,4] if(type=="Chen-Hsu") MO<-DB4[,4]} else MO<-c("trace phai co gia tri 'TRUE' hoac 'FALSE'") #---xuat ket qua--- #---ve bieu do du bao--- if(plot==TRUE){ if(type=="Chen") { goc<-DB1[,2] dubao<-DB1[,4] if(length(goc)<50){ plot(goc,col="blue",main=paste("Chen",n,"fuzzy set"),type="o", pch=16,ylim=c(min(c(goc,dubao),na.rm=1),max(c(goc,dubao), na.rm=1)),xlab="index",ylab="data"); lines(dubao,col="red",type="o",pch=18) legend("bottomright","(x,y)",c("ts","forecast"),col=c("blue","red "),lty=c(1,1),pch=c(16,18)) } if(length(goc)>49){ plot(goc,col="blue",main=paste("Chen",n,"fuzzy set"),type="l", ylim=c(min(c(goc,dubao),na.rm=1),max(c(goc,dubao),na.rm=1)), xlab="index",ylab="data"); lines(dubao,col="red",type="l") legend("bottomright","(x,y)",c("ts","forecast"),col=c("blue","red "),lty=c(1,1)) } k.ve<-par()$yaxp h=(k.ve[2]-k.ve[1])/k.ve[3] for(i in 0:k.ve[3]) abline(h=k.ve[1]+h*i,lty=3,col="gray") } if(type=="Singh"){ goc<-DB2[,2] dubao<-DB2[,4] if(length(goc)<50){ plot(goc,col="blue",main=paste("Singh",n,"fuzzy set"),type="o", pch=16,ylim=c(min(c(goc,dubao),na.rm=1),max(c(goc,dubao), na.rm=1)),xlab="index",ylab="data"); lines(dubao,col="red",type="o",pch=18) legend("bottomright","(x,y)",c("ts","forecast"),col=c("blue", "red"),lty=c(1,1),pch=c(16,18)) } if(length(goc)>49){ plot(goc,col="blue",main=paste("Singh",n,"fuzzy set"),type="l", ylim=c(min(c(goc,dubao),na.rm=1),max(c(goc,dubao),na.rm=1)), xlab="index",ylab="data"); lines(dubao,col="red",type="l") legend("bottomright","(x,y)",c("ts","forecast"),col=c("blue","red "),lty=c(1,1)) } k.ve<-par()$yaxp h=(k.ve[2]-k.ve[1])/k.ve[3] for(i in 0:k.ve[3]) abline(h=k.ve[1]+h*i,lty=3,col="gray") } if(type=="Heuristic") { goc<-DB3[,2] dubao<-DB3[,4] if(length(goc)<50){ plot(goc,col="blue",main=paste("Heuristic",n,"fuzzy set"),type="o",pch=16,ylim=c(min(c(goc,dubao),na.rm=1), max(c(goc,dubao),na.rm=1)),xlab="index",ylab="data"); lines(dubao,col="red",type="o",pch=18) legend("bottomright","(x,y)",c("ts","forecast"),col=c("blue","red "),lty=c(1,1),pch=c(16,18)) } if(length(goc)>49){ plot(goc,col="blue",main=paste("Heuristic",n,"fuzzy set"), type="l",ylim=c(min(c(goc,dubao),na.rm=1),max(c(goc,dubao), na.rm=1)),xlab="index",ylab="data"); lines(dubao,col="red",type="l") legend("bottomright","(x,y)",c("ts","forecast"),col=c("blue", "red"),lty=c(1,1)) } k.ve<-par()$yaxp h=(k.ve[2]-k.ve[1])/k.ve[3] for(i in 0:k.ve[3]) abline(h=k.ve[1]+h*i,lty=3,col="gray") } if(type=="Chen-Hsu") { goc<-DB4[,2] dubao<-DB4[,4] if(length(goc)<50){ plot(goc,col="blue",main=paste("Chen-Hsu",n, "fuzzy set"),type="o", pch=16,ylim=c(min(c(goc,dubao), na.rm=1),max(c(goc,dubao),na.rm=1)),xlab="index", ylab="data"); lines(dubao,col="red",type="o",pch=18) legend("bottomright","(x,y)",c("ts","forecast"),col=c("blue", "red"),lty=c(1,1),pch=c(16,18)) } if(length(goc)>49){ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỚI NGÔN NGỮ R 250 plot(goc,col="blue",main=paste("Chen-Hsu",n,"fuzzy set"),type="l",ylim=c(min(c(goc,dubao),na.rm=1),max(c(goc, dubao),na.rm=1)),xlab="index",ylab="data"); lines(dubao,col="red",type="l") legend("bottomright","(x,y)",c("ts","forecast"),col=c("blue", "red"),lty=c(1,1)) } k.ve<-par()$yaxp h=(k.ve[2]-k.ve[1])/k.ve[3] for(i in -2:(k.ve[3]+2)) abline(h=k.ve[1]+h*i,lty=3,col="gray") } } #---ve bieu do du bao--- MO } Hàm fuzzy.ts2( ) fuzzy.ts2 <-function(ts,n=5,w=NULL,D1=0,D2=0,C=NULL,r=4, trace=FALSE,forecast=NULL,plot=FALSE){ #---ham con--- is.wholenumber <-function(x, tol = .Machine$double.eps^0.5) abs(x - round(x)) < tol namthang<-function(data.ts){ batdau<-start(data.ts) tanso<-frequency(data.ts) nam1<-batdau[1] thang1<-batdau[2] ketthuc<-end(data.ts) nam2<-ketthuc[1] thang2<-ketthuc[2] namkq<-1:length(data.ts) thangkq<-1:length(data.ts) index=0; for(nam in nam1:nam2) for(thang in 1:tanso) if(nam!=nam1 || thang>=thang1){ index=index+1 namkq[index]<-nam thangkq[index]<-thang if(nam==nam2 & thang==thang2) break; } if(tanso==4) {thangkq[thangkq==1]<-"Q1";thangkq[thangkq==2]<-"Q1"; thangkq[thangkq==3]<-"Q1";thangkq[thangkq==4]<-"Q1"; print<-paste(namkq,thangkq,sep=" ")} else if(tanso==12) {thangkq[thangkq==1]<-"Jan";thangkq[thangkq==2]<-"Feb"; thangkq[thangkq==3]<-"Mar";thangkq[thangkq==4]<-"Apr"; thangkq[thangkq==5]<-"May";thangkq[thangkq==6]<-"Jun"; thangkq[thangkq==7]<-"Jul";thangkq[thangkq==8]<-"Aug"; thangkq[thangkq==9]<-"Sep";thangkq[thangkq==10]<-"Oct"; thangkq[thangkq==11]<-"Nov";thangkq[thangkq==12]<- "Dec"; print<-paste(namkq,thangkq,sep=" ")} else if(tanso==7) {thangkq[thangkq==1]<-"Mon";thangkq[thangkq==2]<- "Tue"; thangkq[thangkq==3]<-"Wed";thangkq[thangkq==4]<-"Thu"; thangkq[thangkq==5]<-"Fri";thangkq[thangkq==6]<-"Sat"; thangkq[thangkq==7]<-"Sun"; print<-paste(namkq,thangkq,sep=" ")} else if(tanso!=1) print<-paste("(",namkq,",",thangkq,")",sep="") else print<-namkq print } computeVi<-function(M,table,w){ n<-(dim(M)[1] - w) cot<-dim(M)[2] Vi<-1:dim(M)[1] Vi[1:w]<-NA for(i in 1:n){ O<-M[i:(w-1+(i-1)),] if(w==2)O<-t(as.matrix(O)) K<-M[w+(i-1),] R<-O for (i1 in 1:cot) for (j1 in 1:(w-1)) if (O[j1,i1] > K[i1]) R[j1,i1] <- K[i1] F <- 1:cot for (i2 in 1:cot) F[i2] <- max(R[, i2]) Vi[w+i]<- sum(F * table$Bw)/sum(F) } Vi } computeVi2<-function(M,table){ cot<-dim(M)[2] dong<-(dim(M)[1]-1) O<-M[1:dong,] if(w==2)O<-t(as.matrix(O)) K<-M[(dong+1),] R<-O for (i1 in 1:cot) for (j1 in 1:(w-1)) if (O[j1,i1] > K[i1]) R[j1,i1] <- K[i1] F <- 1:cot for (i2 in 1:cot) F[i2] <- max(R[, i2]) Vi<- sum(F * table$Bw)/sum(F) Vi } #---ham con--- #---kiem tra input--- if (!is.numeric(ts)) stop("Error in 'ts'!") if(!is.ts(ts)) stop("Error in 'ts'!") else if(!is.null(dim(ts)))stop("Error in 'ts'!") kt<-0 for(i in 1:length(ts))if(is.na(ts[i]))kt=kt+1 PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỚI NGÔN NGỮ R 251 if(kt>0)stop("Time series contain NA!") if (is.na(n)||!is.numeric(n) || n < 1 || !is.wholenumber(n)) stop("Error in 'n'!") if (is.na(r)||!is.numeric(r) || r < 0 || !is.wholenumber(r)) stop("Error in 'r'!") if (is.null(w)||is.na(w)||!is.numeric(w) || w < 2 || !is.wholenumber(w)) stop("Error in 'w'!") if (is.null(C)||is.na(C)||!is.numeric(C)) stop("Error in 'C'!") if (is.na(D1)||!is.numeric(D1)) stop("Error in 'D1'!") if (is.na(D2)||!is.numeric(D2)) stop("Error in 'D2'!") if (is.null(forecast)||is.na(forecast)||!is.numeric(forecast) || forecast < 1 || !is.wholenumber(forecast)) stop("Error in 'forecast'!") if(w>=length(ts)) stop("Error in 'w'!") #---kiem tra input--- #---tap bien doi--- ts1<-as.vector(diff(ts)) min.x=min(ts1)-D1 max.x=max(ts1)+D2 h=(max.x-min.x)/n k<-1:(n+1);U<-1:n for(i in 1:(n+1)){ if(i==1)k[i]=min.x else {k[i]=min.x+(i-1)*h U[i-1]=paste("u",i-1,sep="")}} D<-data.frame(U,low=k[1:n],up=k[2:(n+1)]) D$Bw<-(1/2)*(D$low+D$up) table1<-D #---tap bien doi--- #---mo hoa bien doi--- thoidiem <- namthang(ts) Ai <- 1:length(ts1) MATRIX <- matrix(1:(length(ts1) * n), ncol = n) for (i in 1:length(ts1)) { temp = "" for (j in 1:n) { my.At <- 1/(1 + (C * (ts1[i] - D$Bw[j]))^2) MATRIX[i, j] <- my.At At.j <- paste("(",round(my.At,r),"/u",j,sep = "", ")") if (j == 1) temp <- paste(temp, At.j, sep = "") else temp <- paste(temp, At.j, sep = ",") } Ai[i] <- paste("A[",thoidiem[i+1],"]={",temp,"}",sep="") } table2<-data.frame(point=thoidiem,ts=ts,diff.ts=c(NA,ts1)) table3<-c(NA,Ai) #---mo hoa bien doi--- #---noi suy--- V<-computeVi(MATRIX,table1,w) N<-c(NA,(ts[-length(ts)]+V)) V<-c(NA,V) table4<- data.frame(point=thoidiem,interpolate=N,diff.interpolate=V ) accuracy<- av.res(Y=data.frame(ts),F=data.frame("Abbasov.Mamedova" =table4[,2])) table4<-na.omit(table4) rownames(table4)<-c(1:dim(table4)[1]) #---noi suy--- #---du bao--- V<-1:forecast N<-0:forecast Ai<-1:forecast N[1]<-table4[dim(table4)[1],2] MT<-MATRIX[(dim(MATRIX)[1]-w+1):dim(MATRIX)[1],] temp<-c(as.vector(ts),1:forecast) temp<-ts(temp,start=start(ts),frequency=frequency(ts)) temp<-namthang(temp) temp<-temp[(length(ts)+1):length(temp)] thoidiem<-temp for(i in 1:forecast){ V[i]<-computeVi2(MT,table1) N[i+1]<-N[i]+V[i] for(chuyen in 1:(dim(MT)[1]-1)) MT[chuyen,]<- MT[(chuyen+1),] temp = "" for (j in 1:n) { my.At <- 1/(1 + (C * (V[i] - D$Bw[j]))^2) MT[dim(MT)[1], j] <- my.At At.j <- paste("(",round(my.At,r),"/u",j,sep = "", ")") if (j == 1) temp <- paste(temp, At.j, sep = "") else temp <- paste(temp, At.j, sep = ",") } Ai[i] <- paste("A[",thoidiem[i],"]={",temp,"}",sep="") } N<-N[-1] table5<- data.frame(point=thoidiem,forecast=N,diff.forecast=V) table6<-Ai #---du bao--- KQ<-list(type="Abbasov- Manedova",table1=table1,table2=table2,table3=table3,table 4=table4,table5=table5,table6=table6,accuracy=accuracy) if(trace==TRUE) MO<-KQ else if(trace==FALSE) MO<-table5 else MO<-c("'trace' must be 'TRUE' or 'FALSE'") if(plot==TRUE) { tsp<-ts tsp[1:w]<-NA tsp<-na.omit(tsp) goc<-ts(table2[,2],start=start(ts),frequency=frequency(ts)) dubao<- ts(c(table4[,2],table5[,2]),start=start(tsp),frequency=frequen cy(tsp)) if(length(goc)<50){ plot(goc,col="blue",main=paste("Abbasov-Mamedova, C =",C,"w =",w,"n =",n),type="o",pch=16,xlab="index", ylab="data"); lines(dubao,col="red",type="o",pch=18) PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỚI NGÔN NGỮ R 252 legend("bottomright","(x,y)",c("ts","forecast"),col=c("blue"," red"),lty=c(1,1),pch=c(16,18)) } if(length(goc)>49){ plot(goc,col="blue",main=paste("Abbasov-Mamedova, C =",C,"w =",w,"n =",n),type="l",xlab="index",ylab="data"); lines(dubao,col="red",type="l") legend("bottomright","(x,y)",c("ts","forecast"),col=c("blue"," red"),lty=c(1,1)) } k.ve<-par()$yaxp h=(k.ve[2]-k.ve[1])/k.ve[3] for(i in -2:(k.ve[3]+2)) abline(h=k.ve[1]+h*i,lty=3,col="gray") } MO }

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_viet_minh_0504.pdf