Luận văn Phương pháp thực tiễn thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ

Những cơ sở lý thuyết và phƣơng pháp luận chính xác đã giúp cho khóa luận này xây dựng thành công đƣợc một ứng dụng thực tiễn - hệ thống giới thiệu việc làm. Hệ thống này đã có đƣợc các thành phần của cơ sở dữ liệu nhƣ: bảng, quan hệ, các truy vấn dữ liệu để đƣa ra các báo cáo. Chức năng giới thiệu việc làm đƣợc tổng hợp từ những yêu cầu việc làm và tuyển dụng đã hoạt động tốt.

pdf64 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 26/10/2013 | Lượt xem: 1424 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Phương pháp thực tiễn thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời Bảng thông báo H Website trung tâm I Sổ quản lý KQ GD M Người tìm Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên D Giấy mời Giấy mời Bảng thông báo H Website trung tâm Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ t eo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời B cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên D Giấy mời Giấy mời Bảng thô g báo H Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ oạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời ảng ông báo H Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời Bảng thông báo H Bá cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời Bảng thông báo H Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời Bảng thông báo H Website trung tâm I Sổ quản lý KQ GD M Người tìm Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời Bảng thông báo H Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời Bảng thông báo H Website trung tâm I Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiê GD Giấy mời Giấy mời Bảng thông báo H Website trung tâm I Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời Bảng thông báo H Website trung tâm I Sổ quản lý KQ GD 40 Hình 8: Biểu đồ luồng dữ liệu vật lý mức 1 của tiến trình 5.0 2.4.4.4. Biểu đồ luồng dữ liệu logic mức 1 a. Biểu đồ luồng dữ liệu logic mức 1 của tiến trình “1.0 Quản lý yêu cầu tìm việc” Hình 9: Biểu đồ luồng dữ liệu logic mức 1 tiến trình 1.0 Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời Bảng thông báo H Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời Bảng thông báo H Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4. Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Báo cáo kết TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động .1 Lập tình hình ĐK & GT VL .3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D quản lý sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ the dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sà GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời Bảng thông báo H Website trung tâm I Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời Bảng thông báo H Website trung tâm Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ t eo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời Bảng thông báo H Website trung tâm I Sổ quản lý KQ GD 41 b. Biểu đồ luồng dữ liệu logic mức 1 của tiến trình “2.0 Quản lý yêu cầu tuyển dụng” Hình 10: Biểu đồ luồng dữ liệu logic mức 1 tiến trình 2.0 c. Biểu đồ luồng dữ liệu logic mức 1 của tiến trình “3.0 Quản lý công tác giới thiệu việc làm” Hình 11: Biểu đồ luồng dữ liệu logic mức 1 tiến trình 3.0 Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời Bảng thông báo H Website trung tâm Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G t e i YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời Bảng thông báo H Website tru tâm I Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời B cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời Báo cáo kết quả TD áo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD Bá cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sà GD 5.2 Lập BC kết quả TD Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ oạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Bá cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD 42 d. Biểu đồ luồng dữ liệu logic mức 1 của tiến trình “4.0 Quản lý sàn giao dịch lao động” Hình 12: Biểu đồ luồng dữ liệu logic mức 1 của tiến trình 4.0 e. Biểu đồ luồng dữ liệu logic mức 1 của tiến trình “5.0 Báo cáo” (Xem hình 13) Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời Bảng thông báo H Website trung tâm Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tìn hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời Bảng thông báo H Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Bá cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Bá cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời B cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời Bảng thông báo H Website trung tâm Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD B cáo tình ình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả p iên GD Giấy mời Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả T Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD 43 Hình 13: Biểu đồ mô hình luồng dữ liệu mức 1 tiến trình 5.0 2.4.5. A. Phiếu đăng ký tìm việc B. Phiếu yêu cầu tuyển dụng C. Sổ theo dỗi ngƣời đăng ký D. Sổ theo dõi yêu cầu tuyển dụng E. Giấy giới thiệu F. Kết quả tuyển dụng G. Sổ theo dõi kết quả tuyển dụng H. Bảng thông báo I. Website trung tâm J. Giấy mời K. Phiếu đăng ký tham gia sàn giao dịch L. Kết quả phiên giao dịch M. Sổ quản lý kết quả phiên giao dịch N. Báo cáo tình hình đăng ký và giới thiệu việc làm O. Báo cáo kết quả tuyển dụng P. Báo cáo kết quả hoạt động giao dịch lao động Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộ sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời Bảng thông báo H Website trung tâm I Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời Bảng thông báo H Website trung tâm I Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời B cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tì hình ĐK> việc làm Bộ lao động .1 Lập tình hìn ĐK & GT VL .3 Lập BC KQ hoạ hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D quản lý sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký B cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 tình ình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 V ết giấy mời Phiếu đăng ký Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời Bảng thông báo B cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết g ấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời Bảng thông báo Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD t i TD D quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời Bảng thông báo H Website trung tâm I Sổ quản lý KQ GD Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời Bảng thông báo H Website trung tâm I Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ t eo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời Bảng thông báo H Website trung tâm I Sổ quản lý KQ GD M Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham gia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL C 4.1 Viết giấy mời Phiếu đăng ký tham ia GD Kết quả phiên GD Giấy mời Giấy mời Bảng thông báo 44 2.4.6. - CÁC THỰC THỂ DỮ LIỆU A. Phiếu đăng ký việc làm B. Phiếu yêu cầu tuyển dụng C. Sổ theo dõi yêu cầu việc làm D. Sổ theo dõi yêu cầu tuyển dụng E. Giấy giới thiệu F. Kết quả tuyển dụng G. Sổ theo dõi kết quả tuyển dụng H. Bảng thông báo I. Website trung tâm GTVL J. Giấy mời tham gia Phiên GDLD K. Phiếu đăng ký tham gia phiên GD L. Kết quả phiên giao dịch M. Sổ quản lý kết quả hoạt động GD N. Báo cáo tình hình ĐK> việc làm O. Báo cáo kết quả tuyển dụng P. Báo cáo kết quả hoạt động GD CÁC CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ A B C D E F G H I J K L M N O P 1. Quản lý yêu cầu tìm việc R U 2. Quản lý yêu cầu tuyển dụng R U 3. Quản lý công tác giới thiệu VL U U C R U C C 4. Quản lý sàn giao dịch lao động C R R U 5. Báo cáo C C C 45 2.4.7. Khi chọn đƣợc các biểu đồ luồng dữ liệu logic có những tiến trình lá, ta thay các kho dữ liệu bằng các quan hệ tƣơng ứng và tiến hành thiết kế hệ thống vật lý. Ta thu đƣợc các kết quả nhƣ sau: a. Sơ đồ luồng hệ thống cho biểu đồ “1.0 Quản lý yêu cầu tìm việc” Trong sơ đồ này các tiến trình 1.1 và 1.4 là do máy thực hiện a.1 Tiến trình 1.1: Cập nhật sổ yêu cầu việc làm Tiến trình đƣợc thực hiện trên máy và xử lý theo lô mỗi khi có một phiếu yêu cầu việc làm của ngƣời lao động đƣợc cập nhật. Tiến trình này chỉ đơn thuần cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu a.2 Tiến trình 1.2: Loại hồ sơ quá hạn Phiếu ĐK VL 1.2 Loại hồ sơ quá hạn 1.1 Cập nhật sổ YCTV Người tìm việc NGƯỜI TÌM VIỆC TỪNG YCVL MÁY LÀM NGÀNH NGHỀ CÔNG VIỆC YÊU CẦU VIỆC LÀM TÌM VIỆC NGOẠI NGỮ Hình 16: Sơ đồ luồng hệ thống 1.0 46 Tiến trình này do máy thực hiện. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra trong yêu cầu việc làm. Nếu hồ sơ nào có thuộc tính Ngày đăng ký quá 6 tháng so với ngày hiện tại thì tự động loại bỏ khỏi hệ thống b. Sơ đồ luồng hệ thống cho biểu đồ “2.0 Quản lý yêu cầu tuyển dụng” Hình 17: Biểu đồ luồng hệ thống 2.0 Trong sơ đồ này các tiến trình 2.1 và 2.2 do máy thực hiện b.1 Tiến trình 2.1: Cập nhật sổ theo dõiyêu cầu tuyển dụng Tiến trình đƣợc thực hiện trên máy và xử lý theo lô mỗi khi có một phiếu yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đƣợc cập nhật. Tiến trình này chỉ đơn thuần cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu b.2 Tiến trình 2.2 Loại yêu cầu hết hạn tuyển dụng Tiến trình này do máy thực hiện. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra trong yêu cầu tuyển dụng. Nếu ngày hiện tại quá ngày hết hạn của yêu cầu tuyển dụng, thì yêu cầu đó đƣợc tự động loại ra khỏi hệ thống. 2.1 Cập nhật sổ theo dõi YCTD Nhà tuyển dụng Phiếu yêu cầu tuyển dụng CÔNG VIỆC MÁY LÀM YÊU CẦU TUYỂN DỤNG NHÀ TUYỂN DỤNG NGÀNH NGHỀ 2.2 Loại yêu cầu hết hạn TD 47 c. Biểu đồ luồng hệ thống cho tiến trình”3.0 Quản lý công tác giới thiệu việc làm” Các tiến trình 3.1, 3.2, 3.3 đƣợc thực hiện bởi máy. c.1 Tiến trình 3.1 So sánh hai sổ Yêu cầu việc làm và Yêu cầu tuyển dụng Tiến trình này đƣợc thực hiển bởi máy tính. Sử dụng các truy vấn tới cơ sở dữ liệu để có những thông tin tƣơng đồng giữa yêu cầu việc làm và yêu cầu tuyển dụng. Xuất ra màn hình những thông tin cần thiết. c.2 Tiến trình 3.2: Viết và gửi giấy giới thiệu Tiến trình này đƣợc thực thi sau khi tiến trình 3.1 hoàn thành và đƣa ra đƣợc thông tin về ngƣời tìm việc, nhà tuyển dụng và công việc đã đƣợc giới thiệu. Sau tiến trình này, nếu thành công chƣơng trình sẽ in ra một giấy giới thiệu để đƣa tới ngƣời tìm việc. c.3 Tiến trình 3.3: Cập nhật sổ theo dỗi kết quả tuyển dụng Tiến trình này đƣợc xử lý theo lô mỗi khi có kết quả tuyển dụng trả về từ nhà tuyển dụng, hệ thống tự động cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu 3.1 So sánh sổ YCVL - YCTD 3.4 Thông báo kết quả TD 3.3 Cập nhật sổ kết quả tuyển dụng Nhà tuyển dụng H Bảng thông báo Kết quả tuyển dụng 3.2 Viết và gửi giấy giới thiệu Người tìm việc Giấy giới thiệu CÔNG VIỆC MÁY LÀM YÊU CẦU VIỆC LÀM YÊU CẦU TUYỂN DỤNG KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG I Website trung tâm TỪNG YCTD Hình 18: Biểu đồ luồng hệ thống 3.0 48 d. Biểu đồ luồng hệ thống cho biểu đồ “4.0 Quản lý sàn giao dịch lao động” Hình 19: Biểu đồ luồng hệ thống 4.0 Trong sơ đồ này tiến trình 3.1 do máy thực hiện d.1 Tiến trình 4.3 Cập nhật sổ quản lý kết quả giao dịch Tiến trình này đƣợc xử lý theo lô, mỗi khi có kết quả giao dịch của mỗi nhà tuyển dụng trong một phiên giao dịch nào đó đƣợc báo cáo tại trung tâm Hệ thống sẽ cập nhật các dữ liệu này vào cơ sở dữ liệu của mình e. Biểu đồ luồng hệ thống cho biểu đồ “5.0 Báo cáo” 4.2 Tổ chức phiên giao dịch 4.1 Viết giấy mời 4.3 Cập nhật sổ quản lý KQ PGD Nhà Tuyển dụng Người tìm việc I Website trung tâm H Bảng thông báo Giấy mời Giấy mời Kết quả phiên GD KẾT QUẢ GD MÁY LÀM 49 Hình 20: Sơ đồ luồng hệ thống 5.0 Toàn bộ hoạt động của tiến trình 4.0 “Báo cáo” đều do máy thực hiện e.1 Lập báo cáo tổng kết tình hình đăng ký và giới thiệu việc làm Tiến trình này đƣợc hệ thống xử lý, hàng tháng, cuối quý, nửa năm, cuối năm hoặc yêu cầu của Bộ lao động. Hệ thống sẽ truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu “Yêu cầu VL” và “Kết quả TD” đƣợc phân loại theo từng ngành nghề để tổng kết đƣợc tình hình đăng ký việc làm, và giới thiệu tới các nhà tuyển dụng ra sao, in báo cáo để báo cáo lên Bộ e.2 Lập báo cáo kết quả tuyển dụng Tiến trình này đƣợc hệ thống xử lý hàng tháng, cuối quý, nửa năm, cuối năm hoặc yêu cầu của Bộ lao động. Hệ thống sẽ truy vấn từ cơ sở dữ liệu Yêu cầu TD và Kết quả TD, đƣợc phân loại theo từng ngành nghề, in ra báo cáo để báo cáo lên Bộ e.3 Lập báo cáo kết quả hoạt động giao dịch lao động Tiến trình này đƣợc hệ thống xử lý hàng tháng, cuối quý, nửa năm, cuối năm hoặc yêu cầu của Bộ lao động. Hệ thống sẽ truy vấn từ cơ sở dữ liệu Kết quả TD, đƣợc phân loại theo từng ngành nghề sau đó in ra báo cáo để báo cáo lên Bộ 5.2 Lập BC kết quả TD 5.3 Lập BC KQ hoạt hộng sàn GD 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL Bộ lao động Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo kết quả TD YÊU CẦU VL KẾT QUẢ TD YÊU CẦU TD Báo cáo kết quả TD Báo cáo kết quả hoạt động sàn GD Báo cáo tình hình ĐK> việc làm Bộ lao động 5.1 Lập BC tình hình ĐK & GT VL 5.3 Lập BC KQ hoạt ộng sàn GD 5.2 Lập BC kết quả TD Sổ theo dõi KQTD D Sổ quản lý KQ sàn GD M Sổ theo dõi KQ TD G Sổ theo dõi YCVL MÁY LÀM 50 2.4.8. Đ a. Sơ đồ luồng hệ thống cho biểu đồ “1.0 Quản lý yêu cầu tìm việc” a.1 Tiến trình 1.1 Cập nhật sổ yêu cầu việc làm Tiến trình này chỉ đơn thuần cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, đƣợc thực hiện tự động bởi máy thông qua các câu lệnh SQL, không cần đặc tả tiến trình a.2 Tiến trình 1.2 Loại hồ sơ quá hạn DO WHILE (Số hiệu) IF (Ngay dang ki > getDate()) THEN (Xóa khỏi hệ thống AND Số hiệu giảm đi 1) END IF END DO b. Sơ đồ luồng hệ thống cho biểu đồ “2.0 Quản lý yêu cầu tuyển dụng” b.1 Tiến trình 2.1 Cập nhật sổ theo dõiyêu cầu tuyển dụng Tiến trình này chỉ đơn thuần cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, đƣợc thực hiện tự động bởi máy thông qua các câu lệnh SQL, không cần đặc tả tiến trình b.2 Tiến trình 2.2 Loại yêu cầu hết hạn tuyển dụng DO WHILE (Công việc) IF (Ngày hết hạn > getDate()) THEN (Xóa khỏi hệ thống AND Số công việc giảm đi 1) END IF END DO c. Sơ đồ luồng hệ thống cho biểu đồ “3.0 Quản lý công tác giới thiệu việc làm” c.1 Tiến trình 3.1 So sánh hai sổ Yêu cầu việc làm và Yêu cầu tuyển dụng DO WHILE (Có yêu cầu việc làm AND Có yêu cầu tuyển dụng) IF (Có những thuộc tính tƣơng đồng) THEN (Đánh dấu công việc đã đƣợc giới thiệu và Ngƣời tìm việc đã đƣợc giới thiêu AND Làm tiếp bƣớc sau) END IF END DO 51 c.2 Tiến trình 3.2 Viết và gửi giấy giới thiệu. DO WHILE (So sánh thành công) THEN WRITELINE (Giấy giới thiệu) END DO c.3 Tiến trình 3.3 Cập nhật sổ theo dỗi kết quả tuyển dụng Tiến trình này chỉ đơn thuần cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, đƣợc thực hiện tự động bởi máy thông qua các câu lệnh SQL, không cần đặc tả tiến trình d. Biểu đồ luồng hệ thống cho biểu đồ “4.0 Quản lý sàn giao dịch lao động” d.1 Tiến trình 4.3 Cập nhật sổ quản lý kết quả giao dịch Tiến trình này chỉ đơn thuần cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, đƣợc thực hiện tự động bởi máy thông qua các câu lệnh SQL, không cần đặc tả tiến trình e. Biểu đồ luồng hệ thống cho biểu đồ “5.0 Báo cáo” e.1 Lập báo cáo tổng kết tình hình đăng ký và giới thiệu việc làm DO WHILE (Có yêu cầu báo cáo) KIEM T RA (Yêu cầu việc làm AND Giới thiệu VL và KQTD) PRINT (Báo cáo) e.2 Lập báo cáo kết quả tuyển dụng DO WHILE (Có yêu cầu báo cáo) KIEM T RA (Yêu cầu tuyển dụng AND Giới thiệu VL và KQTD) PRINT (Báo cáo) e.3 Lập báo cáo kết quả hoạt động giao dịch lao động DO WHILE (Có yêu cầu báo cáo) KIEM T RA (Kết quả giao dịch) PRINT (Báo cáo) 52 2.5. CÀI ĐẶT 2.5.1. Mô tả các bảng 2.5.1.1. NGÀNH NGHỀ Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích cỡ DL Khuôn dạng Ràng buộc Mã ngành nghề Ký tự 10 Chữ + số Khóa chính Tên ngành nghề Ký tự 255 Chữ+số 2.5.1.2. NGƢỜI TÌM VIỆC Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích cỡ DL Khuôn dạng Ràng buộc Số hiệu Ký tự 10 Chữ + số Khóa chính Mã ngành nghề Ký tự 10 Chữ+số Khóa ngoại Họ tên Ký tự 255 Chữ Tuổi Số 3 Số Giới tính Ký tự 3 Chữ Số CMT Ký tự 10 Chữ số Thể hình Ký tự 128 Chữ Địa chỉ Ký tự 255 Chữ + số Trình độ Ký tự 128 Chữ Chuyên môn Ký tự 128 Chữ 2.5.1.3. CÔNG VIỆC Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích cỡ DL Khuôn dạng Ràng buộc Mã công việc Ký tự 10 Chữ+số Khóa chính Mã ng. nghề Ký tự 10 Chữ + số Khóa ngoại Tên công việc Ký tự 255 Chữ Mô tả Ký tự 2000 Chữ Vị trí làm việc Ký tự 25 Chữ 53 2.5.1.4. NHÀ TUYỂN DỤNG Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích cỡ DL Khuôn dạng Ràng buộc Mã nhà TD Ký tự 10 Chữ+số Khóa chính Tên nhà TD Ký tự 255 Chữ+số Mã ngành nghề Ký tự 10 Chữ+số Khóa ngoại Địa chỉ Ký tự 255 Chữ+số Điện thoại Số 13 Số nguyên Số fax Số 10 Số 2.5.1.5. PHIÊN GIAO DỊCH Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích cỡ DL Khuôn dạng Ràng buộc Mã số phiên GD Ký tự 10 Chữ+số Khóa chính Ngày tổ chức Thời gian 8 Ngày tháng Địa điểm Ký tự 255 Chữ + số 2.5.1.6. YÊU CẦU VIỆC LÀM Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích cỡ DL Khuôn dạng Ràng buộc Số hiệu Ký tự 10 Chữ+số Khóa chính Mã công việc Ký tự 10 Chữ+số Khóa chính, ngoại Ngày đăng ký Ký tự 8 Ngày tháng Lƣơng MM Số 10 Số Nơi làm việc Ký tự 255 Chữ + Số Trạng Thái Bit bit 2.5.1.7. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích cỡ DL Khuôn dạng Ràng buộc Mã nhà TD Ký tự 10 Chữ+số Khóa chính, ngoại Mã công việc Ký tự 10 Chữ+số Khóa chính, ngoại Nơi làm việc Ký tự 255 Chữ+số 54 Mức lƣơng Số 10 Số Trạng thái Bit 10 Bit Ngày hết hạn Ngày tháng Ngày tháng 2.5.1.8. KẾT QUẢ GIAO DỊCH Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích cỡ DL Khuôn dạng Ràng buộc Mã phiên GD Ký tự 10 Chữ+số Khóa chính, ngoại Mã nhà TD Ký tự 10 Chữ+số Khóa chính, ngoại Đƣợc phỏng vấn Ký tự 50 Chữ Hẹn PV lần 2 Ký tự 50 Chữ Đƣợc tuyển dụng Ký tự 50 Chữ 2.5.1.9. KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích cỡ DL Khuôn dạng Ràng buộc Mã nhà TD Ký tự 10 Chữ+số Khóa chính, ngoại Mã công việc Ký tự 10 Chữ+số Khóa chính, ngoại Số hiệu Ký tự 10 Chữ+số Khóa chính, ngoại Kết quả Ký tự 10 Chữ+số Ngày Ngày tháng Ngày tháng 2.5.1.10. TÌM VIỆC - NGOẠI NGỮ Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích cỡ DL Khuôn dạng Ràng buộc Số hiệu Ký tự 10 Chữ+số Khóa chính Mã công việc Ký tự 10 Chữ + số Khóa ngoại Địa điểm Ký tự 25 Chữ + số 55 2.5.1.11. TỪNG YCLV Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích cỡ DL Khuôn dạng Ràng buộc Số hiệu Ký tự 10 Chữ+số Khóa chính Mã công việc Ký tự 10 Chữ + số Khóa ngoại Nơi làm việc Ký tự 25 Chữ + số 2.5.2. Tích hợp giao diện Danh sách ngành nghề: Danh sách ngƣời tìm việc Danh sách nhà tuyển dụng 56 Danh sách công việc Danh sách yêu cầu việc làm 57 Danh sach yêu cầu tuyển dụng Danh sách giới thiệu việc làm 58 Kết quả tuyển dụng 59 KẾT LUẬN Khóa luận tốt nghiệp đã đi sâu nghiên cứu đƣợc cơ sở lý thuyết của phƣơng pháp thực tiễn thiết kế cở sở dữ liệu. Những lý thuyết này đƣợc đúc rút từ những kiến thức đã tiếp thu đƣợc trên giảng đƣờng cộng thêm vào đó là những kiến thức từ những nguồn dữ liệu mới nhƣ Internet, các tài liệu tham khảo. Những cơ sở lý thuyết và phƣơng pháp luận chính xác đã giúp cho khóa luận này xây dựng thành công đƣợc một ứng dụng thực tiễn - hệ thống giới thiệu việc làm. Hệ thống này đã có đƣợc các thành phần của cơ sở dữ liệu nhƣ: bảng, quan hệ, các truy vấn dữ liệu để đƣa ra các báo cáo. Chức năng giới thiệu việc làm đƣợc tổng hợp từ những yêu cầu việc làm và tuyển dụng đã hoạt động tốt. Và đồng thời hệ thống đã tích hợp đƣợc cả phần giao diện đƣợc thể hiện trên nền ứng dụng web, giúp hệ thống có thể đƣa đƣợc lên Internet và có thể kết nối đƣợc một hệ thống ngƣời dùng rộng rãi. Tuy nhiên, khóa luận tốt nghiệp này cũng có một số phần chƣa đạt đƣợc nhƣ: chƣa phát triến hết toàn bộ các thành phần của ứng dụng web. 60 Tài liệu tham khảo [1] Elmasri, Navathe: Fundamentals of Databases Systems, chƣơng 16. [2] Peter Rob carlos Coronel: database system, chapter 6, chapter 7, chapter 8. [3] N . [4] . 61 MỤC LỤC MỞ ĐẦU ............................................................................................................................ 1 1. Chƣơng 1. PHƢƠNG PHÁP THỰC TIỄN THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ ...... 2 1.1. TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ ......................................... 2 1.1.1. Các khái niệm ............................................................................................ 2 1.1.2. Các ràng buộc trên các quan hệ ................................................................. 3 1.1.3. Các phép toán trên quan hệ ....................................................................... 3 1.2. Phƣơng pháp thực tiễn xây dựng cơ sở dữ liệu .............................................. 3 1.2.1. -R ................................................ 4 1.2.2. ............................................................................... 7 1.2.3. .......................................................................................... 13 2. Chƣơng 2. .............................................................................21 2.1. ĐẶT BÀI TOÁN .......................................................................................... 21 2.2. MÔ HÌNH E-R CỦA BÀI TOÁN ............................................................... 21 2.2.1. ............................................... 21 2.2.2. ....................... 25 2.2.3. ........................................ 26 2.2.4. ........................................................................................... 30 2.3. CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH E-R THÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ ... 31 2.4. THIẾT KẾ MÔ HÌNH LOGIC .................................................................... 33 2.4.1. Chọn cơ sở dữ liệu ................................................................................... 33 2.4.2. ............................................................... 33 2.4.3. ................................................................ 34 2.4.4. .................................................................... 34 2.4.5. ............................................................ 43 62 2.4.6. - ................................................................... 44 2.4.7. ................................................ 45 2.4.8. Đ .............................................................................. 50 2.5. CÀI ĐẶT ...................................................................................................... 52 2.5.1. Mô tả các bảng ......................................................................................... 52 2.5.2. Tích hợp giao diện ................................................................................... 55 KẾT LUẬN......................................................................................................................... 59 Tài liệu tham khảo ............................................................................................................ 60 MỤC LỤC .......................................................................................................................... 61

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLUẬN VĂN- PHƯƠNG PHÁP THỰC TIỄN THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ.pdf