Luận văn Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

1. Thi đua, khen thưởng là một trong các công cụ được Nhà nước sử dụng để quản lý, điều hành xã hội; có tác dụng phát huy mạnh mẽ nội lực của mỗi cá nhân và mỗi tổ chức trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”. Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 03/6/1998 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ: “Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ qua, chúng ta có thể khẳng định rằng những thành quả to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cách mạng Việt Nam trong mấy chục năm qua gắn liền với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua ái quốc trên phạm vi cả nước”. Trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay, khi xã hội thể hiện quá rõ những mặt trái của cơ chế thị trường thì thi đua, khen thưởng càng có ý nghĩa, vai trò quan trọng bởi ở đó, thông qua các gương điển hình tiên tiến, người dân sẽ thấy được những điều tốt đẹp, có ý nghĩa trong cuộc sống. Vì vậy, quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng phải nhằm đạt được mục đích là làm cho các hoạt động thi đua thật sự thiết thực, hiệu quả và đi vào cuộc sống, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ; việc xét khen thưởng phải công bằng, chính xác, kịp thời và có tác dụng nêu gương, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia thi đua lao động, sản xuất. 2. Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân Quận 12 có nhiều đổi mới như: hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp lý liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng; nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, có chú trọng các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, trong đó một số phong trào thi đua của quận được Thành phố đánh giá cao105 như Chương trình Vì Quận 12 bình yên, thi đua theo tiêu chí “6 Không, 4 Có”; ban hành chính sách chi tiền thưởng phù hợp được xem là cú hích rất lớn đối với tất cả các hoạt động từ kinh tế, văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục, quốc phòng, an ninh, thu hút được nhiều thành phần tham gia, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng và phát triển quận; Tuy nhiên, trong quá trình quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, Ủy ban nhân dân Quận 12 vẫn còn những bất cập, hạn chế như: chưa chú ý đến các nội dung thi đua trên lĩnh vực kinh tế; hình thức tổ chức các phong trào thi đua mặc dù có thay đổi nhưng phần lớn vẫn còn theo lối mòn, nhất là khâu phát động, triển khai các phong trào thi đua; kết quả bình xét thi đua chưa gắn với với các chính sách đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, công chức quản lý và đặc biệt trong công tác đề bạt chức vụ; .

pdf117 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ề vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, ở đó sẽ có sự quan tâm, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ, công chức, Đảng viên được phát huy đúng mức, theo đó nhân dân sẽ phấn khởi, hào hứng tham gia thi đua. Ngược lại, ở đâu công tác thi đua, khen thưởng nhận thức không được đầy đủ, đúng đắn thì ở đó công tác thi đua, khen thưởng sẽ thiếu sự quan tâm, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; công tác thi đua, khen thưởng ở đó sẽ được thực hiện một cách hình thức, không đáp ứng được yêu cầu tự thân là phải thúc đẩy tất cả các hoạt động, lĩnh vực của đời sống xã hội phát triển. Trong giai đoạn triển khai thực hiện thí điểm Đề án “Đô thị thông minh” hiện nay, việc nhận thức đúng đắn về thi đua, khen thưởng càng có ý nghĩa quan 82 trọng đối với cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể của Quận 12. Theo đó, cần có sự chuyển biến mạnh về nhận thức để có sự thống nhất trước những vấn đề đã và đang đặt ra như: - Công tác thi đua, khen thưởng vẫn giữ vai trò quan trọng, là động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động của quận. Do đó càng phải đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới. Tuy nhiên, nội dung, hình thức, cách tổ chức thi đua, khen thưởng cần có sự đổi mới để phù hợp với điều kiện phát triển của quận. - Chính quyền Quận 12 phải tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong việc quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; tạo điều kiện cho cạnh tranh lành mạnh phát triển và hạn chế cạnh tranh không lành mạnh. Bản chất của thi đua, khen thưởng không phải là sự ganh đua mà là hình thành động cơ thi đua trong sáng, lành mạnh, vì lợi ích của mọi người, của tập thể và lợi ích của đơn vị. Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với công tác thi đua, khen thưởng cần quan tâm một số việc như sau: Một là, quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản pháp luật của nhà nước về thi đua, khen thưởng trong các tổ chức của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và trong các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, nội dung, hình thức quán triệt với những mức độ khác nhau tùy theo đối tượng cụ thể. Hai là, tăng cường công tác chính trị tư tưởng cho các cấp ủy Đảng về công tác thi đua, khen thưởng với những nội dung mang tính chỉ đạo như Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 03/5/1998, Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị. 83 Ba là, chỉ đạo cụ thể cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, phường phân công cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước và tham gia đầy đủ các đợt tập huấn liên quan đến lĩnh vực này. Bốn là, tiến hành tổng kết các phong trào thi đua, khen thưởng hiện nay, nêu gương điển hình, rút ra bài học kinh nghiệm để từ thực tiễn sinh động góp phần chuyển biến nhận thức đối với công tác thi đua, khen thưởng, nhất là nhận thức về quản lý nhà nước đối với công tác này. 3.2.4 Thực hiện đồng bộ các nội dung quản lý nhà nƣớc về thi đua, khen thƣởng Quản lý nói chung và quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực nói riêng, bao gồm các công việc chủ yếu phải được tiến hành một cách đầy đủ, đồng bộ bởi các nội dung có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, thống nhất với nhau tạo thành một quy trình quản lý. Việc thực hiện không đồng bộ hoặc chỉ tập trung thực hiện một vài nội dung nào đó, xem nhẹ hoặc không thực hiện các nội dung khác sẽ dẫn đến quản lý không hiệu quả. Để thực hiện đồng bộ và có hiệu quả nội dung quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng và nhằm đổi mới đối với công tác để phù hợp với điều kiện thực tế tại quận, Ủy ban nhân dân Quận 12 cần tập trung thực hiện các nội dung sau đây: Thứ nhất, về xây dựng, ban hành văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng Đây là nội dung quan trọng để quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân Quận 12 đi vào nề nếp, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho Ủy ban nhân dân quận, các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân phường căn cứ thực hiện. Cụ thể trong thời gian tới, Ủy ban 84 nhân dân Quận 12 cần ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận; đồng thời có văn bản hướng dẫn cụ thể cơ cấu, thành phần tham gia Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân phường. Như Chương II đã phân tích, Ủy ban Ủy ban nhân dân Quận 12 thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên cơ sở tư vấn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận và kết quả tham mưu của Phòng Nội vụ. Tuy nhiên, do chưa quy định nhiệm vụ, quyền hạn cho từng thành viên là Ủy viên Hội đồng nên các Ủy viên chưa phát huy hết được vai trò, trách nhiệm của mình. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận cần tập trung quy định nhiệm vụ, quyền hạn cho từng thành viên là Ủy viên Hội đồng. Cụ thể: - Đối với Ủy viên là Trưởng ban Tổ chức Quận ủy: bổ sung nhiệm vụ theo dõi, báo cáo kết quả đánh giá các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Quận ủy vì đây là một trong các tiêu chí bình xét danh hiệu thi đua đối với tập thể; tham mưu Quận ủy lựa chọn cán bộ có đủ tâm, đủ tầm tham gia vào các cấp ủy Đảng, lãnh đạo hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và công tác thi đua, khen thưởng nói riêng. - Đối với Ủy viên là Trưởng ban Dân vận Quận ủy: bổ sung nhiệm vụ theo dõi, nắm bắt thông tin dư luận xã hội về các phong trào thi đua, chính sách thi đua, khen thưởng và việc tổ chức xét khen thưởng. - Đối với Ủy viên là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận: bổ sung nhiệm vụ giám sát việc tham mưu, tổ chức triển khai công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng là Phòng Nội vụ. 85 - Đối với các Ủy viên là Trưởng các đoàn thể quận: bổ sung nhiệm vụ theo dõi, báo cáo kết quả đánh giá các tổ chức đoàn thể thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc quận và các phường; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua của quận. Về mức chi trợ cấp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng quận: Quỹ Thi đua, Khen thưởng của các cấp, các ngành đều được dành 10% để chi cho công tác chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng. Do đó, Ủy ban nhân dân Quận 12 cần bổ sung quy định về mức chi, nguồn chi trợ cấp hàng tháng cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận; mức chi cần gắn với mức lương cơ sở chung, phù hợp với thực tế nguồn Quỹ Thi đua, Khen thưởng quận. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân Quận 12 cần sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể về cơ cấu, thành phần tham gia Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các cơ quan, đơn vị (nhất là các đơn vị sự nghiệp giáo dục), Ủy ban nhân dân phường. Có như vậy, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các đơn vị sẽ phát huy tốt vai trò tư vấn cho các cơ quan, đơn vị, qua đó góp phần đưa công tác thi đua, khen thưởng của quận dần đi vào nề nếp. Thứ hai, Xây dựng chính sách về thi đua, khen thưởng Chính sách về thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân Quận 12 bao gồm mục tiêu và cách thức giải quyết những vấn đề về thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận. Về mục tiêu chính sách thi đua, khen thưởng của Quận 12 là nhằm nâng cao hiệu quả làm việc, sản xuất, kinh doanh của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn quận; đồng thời hướng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đến các hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động vì cộng đồng. Tuy nhiên, để phù hợp với đặc điểm, tình 86 hình hiện nay và trong thời gian gian tới, Ủy ban nhân dân Quận 12 bổ sung mục tiêu là nhằm thực hiện thí điểm thành công Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn đến năm 2025” tại Quận 12. Việc thực hiện thành công Đề án này không những ảnh hưởng đến các định hướng, tốc độ phát triển của quận mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chung của cả Thành phố. Về cách thức giải quyết những vấn đề về thi đua, khen thưởng được xét trên ba khía cạnh gồm: công tác thi đua, phương pháp tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng. Trong thời gian tới, bên cạnh việc khắc phục những hạn chế về chính sách thi đua, khen thưởng (như đã phân tích ở Chương II), Ủy ban nhân dân Quận 12 cần đổi mới hơn nữa chính sách thi đua, khen thưởng nhằm đạt mục tiêu thực hiện thí điểm thành công Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn đến năm 2025” tại Quận 12. Cụ thể: - Nội dung thi đua phải được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội, trong đó chú ý hơn đến lĩnh vực kinh tế sao cho thu hút được các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia. Muốn vậy, cần nghiên cứu đưa ra các chỉ tiêu thi đua thiết thực, có thể đánh giá được về mặt lượng, có đơn vị thẩm định; đồng thời có chính sách biểu dương, khen thưởng phù hợp. Song song đó, nội dung thi đua cần bám sát nhiệm vụ cấp bách hiện nay là triển khai thực hiện xây dựng đề án đô thị thông minh, trong đó phải xây dựng giải pháp trung tâm điều hành dựa trên sáu giải pháp thành phần gồm: giải pháp về phòng chống tội phạm, giao thông công chính, quản lý đô thị và thông tin kinh tế xã hội, trung tâm môi trường, thông tin về công nghệ thông tin, thông tin báo chí. - Cùng với đổi mới nội dung, đổi mới hình thức, phương thức tổ chức các phong trào thi đua cũng là một trong những giải pháp để tổ chức phong 87 trào thi đua đạt hiệu quả. Để đổi mới hình thức tổ chức phong trào thi đua, cần quan tâm một số giải pháp như: + Hình thức tổ chức phong trào thi đua trước hết phải phù hợp với nội dung của phong trào và việc đổi mới hình thức thực hiện sẽ làm phong trào thi đua sinh động, đa dạng và hấp dẫn hơn. Chẳng hạn ngay từ khâu phát động, triển khai phong trào phải gây được ấn tượng, gây sự chú ý, có thể gắn với sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa của đất nước, địa phương, gắn với ngày truyền thống, ngày kỷ niệm hoặc sự kiện lớn của ngành, địa phương. Khi đó sẽ tập hợp đông đảo lực lượng tham dự, chứng kiến. Ngoài ra, các phong trào thi đua nên được phát động ngoài trời, trong không gian rộng, thoáng sẽ đạt hiệu quả cao hơn so với việc phát động trong hội trường. Khi đó có thể tổ chức nhiều hoạt động bổ trợ, mang tính cổ vũ phong trào như trưng bày ảnh, hiện vật là kết quả các phong trào thi đua; tổ chức các hoạt động giao lưu tại chỗ như giao lưu, trao đổi, hỏi đáp; công tác trang trí, khánh tiết sẽ sinh động hơn; lực lượng huy động tới dự cũng sẽ đông hơn. + Hình thức tổ chức phong trào thi đua cũng phải phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng ngành, địa phương và khả năng tham gia của từng đối tượng cụ thể. Chẳng hạn người trẻ thường thích tham gia các phong trào sôi nổi, mạnh mẽ, mang tính hành động để thể hiện khả năng của mình; công nhân, nông dân phù hợp với phong trào thi đua thiết thực, mang lại sản phẩm cụ thể; khu vực trường học có thế mạnh là lực lượng sinh viên, học sinh đông đảo, nhiệt tình; lực lượng vũ trang thế mạnh về kỷ luật, tác phong; cán bộ, công chức, viên chức phù hợp các phong trào gắn với nhiệm vụ chuyên môn cụ thể, . Căn cứ vào thế mạnh, đặc thù của đối tượng hướng tới để có hình thức phù hợp trong thiết kế, tổ chức sẽ tạo nên hiệu quả cao của phong trào thi đua. 88 + Đổi mới phương thức hoạt động của các cụm, khối thi đua, trước hết là thay đổi cách phân chia cụm, khối thi đua. Theo đó, các đơn vị thi đua sẽ được chia theo khối Đảng, khối đoàn thể, khối chính quyền (được chia thành cụm các cơ quan chuyên môn thuộc quận, các đơn vị sự nghiệp), khối giáo dục (được chia theo từng cấp học). Bên cạnh đó cần có văn bản hướng dẫn các khối lựa chọn chuyên đề sinh hoạt phù hợp đặc điểm của từng khối. Chẳng hạn khối phường có đặc điểm chung là quản lý nhà nước tại địa phương theo từng lĩnh vực; khối chính quyền (cụm các cơ quan chuyên môn) có đặc điểm chung về công tác tổ chức (việc xây dựng đề án vị trí việc làm, tổ chức hội nghị công chức hàng năm, công tác đánh giá cán bộ, công chức, ). Có như vậy sẽ nâng cao được chất lượng sinh hoạt chuyên đề, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của khối thi đua. - Về công tác xét thi đua, khen thưởng: + Điều chỉnh tiêu chí bình xét danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục, đảm bảo không bị ảnh hưởng dây chuyền khép kín giữa danh hiệu thi đua và kết quả đánh giá tổ chức cơ sở Đảng. Việc đánh giá tổ chức cơ sở Đảng có rất nhiều tiêu chí như tỷ lệ kết nạp Đảng viên mới, kết quả thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, danh hiệu thi đua của tập thể, . Do đó, khi bình xét danh hiệu thi đua vẫn tính tiêu chí kết quả đánh giá cơ sở Đảng nhưng loại trừ lý do không đạt trong sạch vững mạnh do kết quả bình xét danh hiệu thi đua năm trước. + Về mức chi khen thưởng: Trong xét khen thưởng đối với các trường hợp tham gia các hội thi, hội thao cấp Thành phố trở lên, cần quy định mức chi cụ thể cho đối tượng là tập thể theo hướng mức khen thưởng của tập thể đạt được cao hơn mức cá nhân. Trong tập thể, quy định mức chi khen thưởng khác nhau giữa giải đồng đội (hai người, ba người và từ ba người trở lên). 89 + Trong khi chờ Ủy ban nhân dân Thành phố hướng dẫn, quy định cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu công tác xét, công nhận sáng kiến, Ủy ban nhân dân quận cần ban hành quy định tạm thời về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xét, công nhận sáng kiến quận. Theo đó, quy định cụ thể cơ quan thường trực (Phòng Nội vụ hoặc Phòng Kinh tế), nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Hội đồng, mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng cho hội đồng cũng như nguồn kinh phí hoạt động. + Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý về thi đua, khen thưởng như xây dựng phần mềm ứng dụng trong việc in ấn giấy khen, rà soát các danh hiệu thi đua, khen thưởng. Có như vậy sẽ giảm thiểu được thời gian in ấn, rà soát và đề xuất các danh hiệu khen cao. Thứ ba, Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng Muốn vận động được nhiều tập thể và cá nhân tích cực tham gia các hoạt động về thi đua, khen thưởng, cần phải biết tuyên truyền, giải thích, động viên tinh thần trong toàn Đảng, toàn dân. Cụ thể là dùng các hình thức như sách báo, phát thanh, truyền hình, tranh ảnh, thơ ca, diễn thuyết, nói chuyện, để cổ động, tuyên truyền cho ai cũng hiểu rõ mục đích và thể lệ thi đua và đều hangg hái, phấn khởi tham gia. Từ đó, làm cho mỗi cán bộ, Đảng viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị phải coi công tác thi đua, khen thưởng là động lực cách mạng to lớn để thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong thời gian tới, bên cạnh đẩy mạnh việc suy tôn, khen thưởng dưới cờ, khen thưởng tại cơ sở và khen thưởng trong dân, Ủy ban nhân dân Quận 12 cần lưu ý thêm một số hình thức đổi mới công tác tuyên truyền cụ thể như sau: - Đổi mới hoạt động của Bản tin quận, trang tin điện tử, facebook của quận theo hướng định hướng dư luận, tôn vinh, tuyên truyền các gương điển 90 hình tiên tiến, tiến đến hạn chế và đẩy lùi các mặt tiêu cực trong xã hội. Đây là việc làm cụ thể và hết sức quan trọng góp phần tích cực trong đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tại địa phương. Việc tuyên truyền phải bám sát các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đã đề ra; đồng thời chủ động, tích cực, tập trung tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình, nhân tố mới nảy sinh từ các phong trào thi đua. Bản tin quận, trang tin điện tử của quận cần có mở chuyên trang, chuyên mục về hoạt động thi đua, khen thưởng; đăng tin thường xuyên, kịp thời trên hệ thống các hoạt động thi đua, khen thưởng, các điển hình tiên tiến, các gương người tốt việc tốt trong hệ thống các cơ quan, đơn vị thuộc quận và trong dân. Ngoài ra, khi phát động thi đua thực hiện thí điểm Đề án “Đô thị thông minh”, cần xây dựng và thực hiện hẳn một chiến dịch truyền thông cụ thể, qua đó tập trung giới thiệu các ứng dụng sẽ được Ủy ban nhân dân quận áp dụng trong thời gian tới, đồng thời hướng dẫn cách thức tương tác giữa người dân và chính quyền. Có như vậy sẽ thu hút được nhiều thành phần, đối tượng tham gia thi đua, góp phần thực hiện thí điểm Đề án thành công. - Duy trì và cải tiến hình thức tuyên truyền thông qua các hoạt động, trong đó chú ý nâng cao chất lượng hoạt động của Đội thông tin tuyên truyền lưu động quận. Cần thường xuyên tuyên truyền, phổ biến những cách làm hay, những phương pháp vận động hiệu quả để định hướng, triển khai thực hiện các phong trào thi đua. Cùng với tuyên truyền thông qua các hoạt động, có thể sử dụng và kết hợp hài hòa các hình thức tuyên truyền bằng báo cáo viên, tuyên truyền viên, chú trọng hình thức tuyên truyền miệng để phổ biến, trao đổi trực tiếp tới đối tượng được tuyên truyền, tạo không khí dân chủ, cởi mở và dễ thuyết phục. Hoặc cũng có thể đưa yêu cầu cụ thể, bặt buộc đối với các đối tượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, bên cạnh việc tuyên truyền thời sự, chính trị cần 91 phải có nội dung tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của cuộc sống. Cụ thể: + Trong phát triển kinh tế: Cần quan tâm suy tôn, phổ biến các điển hình tiên tiến trong phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ, triển khai có hiệu quả công nghệ hiện đại vào chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp; đặc biệt là các nhân tố biết khắc phục khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng; + Trong văn hóa - xã hội: Cần quan tâm suy tôn, phổ biến các điển hình tiên tiến trong nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo, giảng dạy và học tập, vượt khó học giỏi, ý thức tự học, học tập suốt đời; trong bảo tồn, xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; trong việc phòng chống dịch bệnh, nêu cao tinh thần y đức trong khám chữa bệnh, chăm s1oc sức khỏe cho nhân dân, thi đua thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; + Trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Cần quan tâm suy tôn, phổ biến các điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, chống tiêu cực, chống tham nhũng; những tấm gương vì nước quên thân, vì dân phục vụ, + Trong đời sống: Cần quan tâm suy tôn, phổ biến các điển hình tiên tiến trong nhân dân, nhất là người trực tiếp lao động, sản xuất, gương mẫu xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống thiên tai dịch bệnh, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Các điển hình tiên tiến là kết quả của các phong trào thi đua, vì vậy công tác tuyên truyền các phong trào thi đua thông qua các điển hình tiên tiến cũng cần trở thành nội dung sinh hoạt định kỳ tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận; kết hợp lồng ghép tuyên truyền qua hoạt động phối hợp với các đoàn thể nhân dân, 92 qua các cuộc vận động xã hội. Đây là môi trường làm công tác tuyên truyền, phổ biến các hoạt động thi đua và các điển hình có hiệu quả thiết thực. - Tiếp tục thực hiện khen thưởng dưới cơ vào sáng thứ hai hàng tuần tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ. Trong thời gian qua, việc khen thưởng dưới cờ của Ủy ban nhân dân Quận 12 thường tập trung khen thưởng các cá nhân, tập thể lập được thành tích xuất sắc khi tham gia các hội thi, hội thao hoặc trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, truy bắt tội phạm; chưa chú ý khen thưởng định kỳ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại các đơn vị. Do đó, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân Quận 12 cần tổ chức khen thưởng dưới cờ đối với lực lượng cán bộ, công chức, viên chức. Việc khen thưởng cần được thực hiện định kỳ hàng tháng trên cơ sở kết quả đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của ca1nbo65, công chức, viên chức và đề xuất của thủ trưởng đơn vị. Để việc khen thưởng dưới cờ định kỳ hàng tháng đạt hiệu quả, trước hết đòi hỏi phải xây dựng hệ thống đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở đề án vị trí việc làm, chú ý các chỉ tiêu đánh giá cần được lượng hóa và so sánh được; sau đó có quy định định mức khen thưởng cụ thể và có tính động viên. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; tuyên truyền, phổ biến các gương điển hình tiên tiến là biện pháp vô cùng hiệu quả trong việc giáo dục, động viên, nêu gương trong xã hội. Do vậy, trong thời gian tới Ủy ban nhân dân Quận 12 cần tập trung đầu tư làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nêu gương, định kỳ tổ chức các hình thức tôn vinh, gặp mặt các điển hình tiên tiến, các nhân 93 tố mới để cổ vũ, động viên các phong trào, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Thứ tư, Bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng Muốn thực hiện tốt quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trước hết phải có một bộ máy thống nhất, có đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất để làm công tác thi đua, khen thưởng. Do đó, khi bồi dưỡng cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng phải bồi dưỡng cả về phẩm chất lẫn chuyên môn nghiệp vụ. Bồi dưỡng về chính trị nhằm để nâng cao sự hiểu biết về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước nói chung và về lĩnh vực thi đua, khen thưởng nói riêng. Từ đó nâng cao năng lực về tổ chức phong trào thi đua yêu nước và có phẩm chất đạo đức trung thực, khách quan để làm tốt công tác. Bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là đối với cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở cấp cơ sở là rất cần thiết. Nếu cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng không thông thạo về chuyên môn, nghiệp vụ thì không thể tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về xây dựng và tổ chức các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đề xuất xét duyệt những hình thức khen thưởng kịp thời, chính xác, . Trong giai đoạn hiện nay, trước những thời cơ và thách thức lớn, công tác thi đua, khen thưởng càng có vị trí quan trọng. Thi đua, khen thưởng tác động tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, công tác thi đua, khen thưởng hiện vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được những yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị đã chỉ rõ một trong những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế của công tác thi đua là do bộ máy 94 làm công tác thi đua, khen thưởng chưa ổn định, thống nhất; năng lực tham mưu của cán bộ, công chức làm công tác này còn hạn chế. Tại Quận 12, ngoài Phòng Nội vụ (cơ quan chuyên môn, có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận công tác quản lý về thi đua, khen thưởng) có một Phó Trưởng phòng phụ trách và một cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng, còn lại cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận đều kiêm nhiệm, nhiều nơi còn thay đổi thường xuyên nên dẫn đến rất nhiều hạn chế trong việc tham mưu, triển khai tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng. Để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng ngang tầm với nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, cần thực hiện một số giải pháp sau: - Đổi mới nhận thức, quan điểm về vai trò của cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, từ đó xác định tiêu chuẩn cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận. + Trước hết, trưởng các cơ quan, đơn vị phải xác định được tầm quan trọng của cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng trong mối quan hệ tổng hòa của cơ quan, đơn vị. Nếu cán bộ này không đủ năng lực trong việc tham mưu triển khai các phong trào thi đua, xây dựng chính sách khen thưởng, sẽ làm giảm hiệu quả các hoạt động thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị; hoặc nếu cán bộ này không đủ khách quan, công bằng trong tham mưu xét khen thưởng sẽ dẫn đến giảm động lực phấn đấu, thậm chí có thể dẫn đến khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức, viên chức. + Việc xác định tiêu chuẩn cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 95 2010; đồng thời phải dựa trên cơ sở mô tả đặc điểm, tính chất, yêu cầu của công tác thi đua, khen thưởng như đòi hỏi phải có kiến thức xã hội, am hiểu lịch sử và có phương pháp tiếp cận thông tin, nhanh nhạy nắm bắt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, phải cẩn thận, tỉ mĩ, . Hiện nay, các cơ quan chuyên môn thuộc quận đang xây dựng và triển khai thực hiện theo Đề án vị trí việc làm mẫu (được ban hành theo Quyết định số 6073/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, ngoại trừ Phòng Nội vụ có vị trí việc làm “Quản lý thi đua, khen thưởng, các cơ quan khác không có vị trí việc làm này nên thi đua, khen thưởng hiển nhiên được hiểu là công tác kiêm nhiệm tại các cơ quan. Dù vậy, với việc xác định tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong việc xây dựng nội bộ cơ quan, khi xem xét, bố trí cán bộ phụ trách công tác này phải lưu ý đến các đặc điểm đã nêu trên. - Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nói chung và cán bộ, công chức, viên chức phụ trách thi đua, khen thưởng nói riêng theo hướng chuyên nghiệp hóa, khuyến khích hình thức tự đào tạo, bối dưỡng. Chương trình, nội dung bồi dưỡng về nghiệp vụ thi đua, khen thưởng cần phải đổi mới, kết hợp trang bị kiến thức nghiệp vụ mới, kỹ năng nghề nghiệp với việc nâng cao phẩm chất chính trị tư tưởng, đạo đức, tác phong, kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hành cho đội ngũ cán bộ phụ trách thi đua, khen thưởng và kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trong đó chú ý gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin với thực tiễn phong phú, đa dạng ở các ngành, các phường. - Thực hiện tốt quy chế quản lý và thực hiện chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng. Việc quản lý cán bộ này cần đảm bảo đúng quy định, có nề nếp, chặt chẽ, nắm chắc người giỏi, người tốt, người có bề dày thực tiễn, thâm niên công tác nhưng 96 chưa được đào tạo, bồi dưỡng bài bản; biết rõ người kém, người chưa hoàn thành nhiệm vụ để có biện pháp giúp đỡ kịp thời, . Về chế độ đãi ngộ, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ này được tham gia học tập nâng cao trình độ về chuyên môn, chính trị và các lớp bồi dưỡng kỹ năng. Ngoài ra, cần bổ sung số cán bộ này vào danh sách bộ phận giúp việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận để hỗ trợ cấp kịp thời. Tiến hành đồng bộ việc đổi mới, hoàn thiện về cơ chế, chính sách cán bộ, công chức, viên chức quận nói chung và cán bộ, công chức, viên chức quận phụ trách thi đua, khen thưởng nói riêng vừa là mục tiêu vừa là động lực để xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quận. Thứ năm, Sơ kết, tổng kết, tặng thưởng các hình thức khen thưởng; đánh giá hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng Mục đích, yêu cầu của sơ kết, tổng kết là nhằm đánh giá được kết quả của công tác thi đua, khen thưởng, chỉ ra những mặt làm được và những mặt còn hạn chế, xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan, đặc biệt là nguyên nhân trong điều hành, quản lý của cơ quan, đơn vị đối với công tác thi đua, khen thưởng. - Đối với phong trào thi đua thường xuyên, phải tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết cuối năm (như phong trào thi đua yêu nước, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ). - Đối với phong trào thi đua phát động theo đợt, giai đoạn hay phong trào thi đua theo chuyên đề, phải tổ chức sơ kết sau từng đợt, sơ kết sau 01 năm thực hiện và tổng kết sau khi kết thúc các đợt hoặc kết thúc giai đoạn (như phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phong trào Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, ). Từ thực tế tổ chức phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua theo chuyên đề hay từng đợt, từng giai đoạn thi đua, việc tổ chức sơ kết, tổng kết 97 sẽ giúp chúng ta nhận xét, đánh giá kịp thời những mặt ưu khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời tuyên dương và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Qua đó, đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn tiếp theo cho phù hợp với đặc điểm từng ngành, từng đơn vị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của quận. Việc đánh giá không sát, không đúng, né tránh sự thật sẽ là trở ngại lớn trong quá trình tổ chức phong trào thi đua, đồng thời sẽ là hậu quả của việc chạy thành tích, chạy khen thưởng. Để nâng cao hiệu quả việc sơ kết, tổng kết, tặng thưởng các hình thức khen thưởng, cũng như đánh giá hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, trong thời gian tới Ủy ban nhân dân Quận 12 cần tập trung một số nội dung sau: - Nội dung tổng kết phải đánh giá được công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, công tác điều hành, quản lý của chính quyền, công tác phối hợp của các đoàn thể trong việc tổ chức các phong trào thi đua; đánh giá về nhận thức, vai trò, tầm quan trọng của thi đua, khen thưởng trong quá trình lãnh đạo, quản lý, điều hành tại địa phương. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm về các hình thức, nội dung, phương pháp để tổ chức phong trào thi đua hiệu quả; đặc biệt kinh nghiệm về xây dựng điển hình tiên tiến vì đó là hạt nhân của phong trào thi đua. Phải chống chủ nghĩa bình quân, cào bằng trong thi đua, phải tìm được những điển hình gương mẫu của mỗi lĩnh vực, của từng giai đoạn và của cả phong trào. Những điển hình tiên tiến không chỉ là những hạt nhân của phong trào thi đua mà còn là nguồn cung cấp những cán bộ ưu tú cho Đảng, nhà nước. - Đổi mới hình thức tổ chức sơ kết, tổng kết, trước hết là đổi mới cách thức thông qua các báo cáo sơ kết, tổng kết phong trào thi đua hoặc báo cáo tham luận của các điển hình tiên tiến. Thông thường, các báo cáo thường được cơ quan thông qua bằng cách đọc tóm tắt nội dung báo cáo nên chưa thu hút 98 được sự quan tâm của các đại biểu, khách mời tham dự, nhiều trường hợp lơ là, làm việc riêng, dẫn đến hiệu quả chương trình sơ kết, tổng kết chưa cao. Do đó, thời gian tới nên tiến hành xây dựng và trình chiếu các đoạn phim ngắn thay hình thức đọc thông qua báo cáo, trong đó chú ý thể hiện được những hình ảnh trước và sau khi thực hiện thi đua, quá trình triển khai và thực hiện, những khó khăn gặp phải và ách khắc phục, ... Có như vậy chương trình sẽ lôi cuốn, hấp dẫn hơn và sức lan tỏa cũng rộng hơn. - Đổi mới cách suy tôn, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến. Thông thường, ban tổ chức hội nghị sẽ công bố quyết định khen thưởng, mời các điển hình lên vị trí danh dự để nhận khen thưởng. Mặc dù cách này vẫn động viên, khích lệ được tinh thần của các gương điển hình, tuy nhiên xét về phương diện thành tích thì chưa có sự phân biệt rõ thành tích giữa các gương điển hình, chưa để lại ấn tượng cho các đại biểu, khách mời tham dự. Do đó, khi mời gương điển hình lên vị trí danh dự cần thông qua tóm tắt thành tích của từng gương cụ thể. Việc này đòi hỏi phải thẩm định kỹ thành tích trước khi đề xuất khen thưởng, đồng thời xây dựng hẳn kịch bản công bố và trao khen thưởng để tăng thêm hiệu quả công tác suy tôn, khen thưởng, góp phần nâng cao chất lượng chương trình hội nghị sơ kết, tổng kết. Thứ sáu, Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng Nhà nước quản lý bất kỳ lĩnh vực nào, khu vực nào, ngành nào cũng đều phải có thanh tra, kiểm tra để đảm bảo các quy định được thực thi đầy đủ. Nếu không thanh tra, kiểm tra sẽ dẫn đến hiện tượng buông lỏng trong công tác quản lý nhà nước. Nội dung thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi 99 phạm trong thực hiện các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng được quy định tại Điều 96 của Luật Thi đua, Khen thưởng. Trong thực tế, không phải đơn vị nào, cá nhân nào cũng thực hiện tốt, đầy đủ Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Công tác thanh tra kiểm tra được tiến hành định kỳ hàng năm hoặc theo đợt phát động phong trào thi đua, kết thúc phong trào thi đua hoặc kiểm tra đột xuất khi thấy có vấn đề về công tác thi đua, khen thưởng. Thanh tra, kiểm tra khi có khiếu nại, vì vậy công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng cũng phải được quan tâm giải quyết. Do đó, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng rất cần thiết trong hoạt động quản lý vì: - Những kế hoạch, chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng dù có đúng đắn và phù hợp với thực tiễn đến mấy cũng có thể không được thực hiện một cách nghiêm chỉnh. Nếu không có thanh tra, kiểm tra, các nhà quản lý và các đối tượng thừa hành đều có thể mắc sai lầm. Việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng giúp phát hiện, nhắc nhở và xử lý kịp thời các thiếu sót, sai phạm trước khi trở nên nghiêm trọng. - Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng giúp phát hiện những sai sót, bất hợp lý của những kế hoạch, chính sách, pháp luật và biện pháp quản lý đang được triển khai, từ đó có điều kiện để xem xét lại nhằm tìm ra biện pháp, chính sách quản lý phù hợp. Do vậy, việc kiểm tra giúp công tác thi đua, khen thưởng luôn được đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng. Tại Quận 12, trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng cần quan tâm tới một số việc như: - Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp trong thanh tra, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng. Trong thời gian, việc kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị 100 chỉ dừng lại ở nội dung kiểm tra việc phát động các phong trào thi đua, cách thức suy tôn, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, cách thức bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng; chưa đi sâu vào việc kiểm tra kết quả đạt được sau khi phát động các phong trào thi đua, nhất là đối với các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề. Do đó, trong thời gian tới khi thực hiện công tác này cần kiểm tra kết quả đạt được sau khi phát động các phong trào thi đua, có ghi nhận cụ thể thành tích của các cơ quan, đơn vị đạt được. Việc ghi nhận nên thể hiện rõ ràng thông qua các hình ảnh để làm tư liệu cho việc đề xuất khen thưởng, cũng như tư liệu để tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết. - Thực hiện thanh tra, kiểm tra về công tác thi đua, khen thưởng tại các trường học, nhất là cách thức theo dõi, đánh giá, bình xét kết quả thi đua và cách thức trao khen thưởng cho cán bộ, giáo viên. Công tác này cần được thực hiện ngay đầu mỗi năm học hoặc sau khi kết thúc học kì một, có như vậy sẽ kịp thời phát hiện, nhắc nhở các thiếu sót, hạn chế và yêu cầu điều chỉnh kịp thời, không để xảy ra các trường hợp khiếu nại, tố cáo. - Khi nhận được các ý kiến phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng (nếu có) cần quan tâm, giải quyết kịp thời, nhất là các ý kiến liên quan khen thưởng thành tích kháng chiến. Sau khi thanh tra, kiểm tra phải có đánh giá, kết luận ở từng cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng. Có như vậy sẽ đảm bảo được nguyên tắc của thi đua là tự nguyện, tự giác, nguyên tắc của khen thưởng là chính xác, công bằng, công khai và kịp thời. Theo đó, thi đua, khen thưởng sẽ thật sự trở thành động lực cho mỗi cá nhân, tập thể trong lao động, công tác, học tập tốt hơn và mới có tác dụng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của quận. 101 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Đối với Ban Thi đua, Khen thƣởng Trung ƣơng - Tiếp tục tham mưu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ về ổn định cơ cấu tổ chức và kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng từ Trung ương đến cơ sở. - Nghiên cứu, xem xém và đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Luật Thi đua, Khen thưởng và các Nghị định hướng dẫn thi hành, cụ thể: + Chưa có quy định tiêu chuẩn xét các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng đối với các Hội quần chúng, Hội nghề nghiệp đặc thù, do đó rất khó khăn trong quá trình xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Do đó kiến nghị bổ sung quy định riêng đối với các tập thể, cá nhân thuộc các Hội nêu trên. + Chưa có quy định cụ thể về xét danh hiệu thi đua đối với cá nhân bị kỷ luật và tập thể có cá nhân bị kỷ luật khi đã chuyển công tác đến đơn vị khác mới có quyết định xử lý kỷ luật. Kiến nghị bổ sung quy định về xét thi đua đối với cá nhân, tập thể trong thời gian cá nhân có sai phạm ở đơn vị cũ. + Một trong các tiêu chuẩn để công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở là phải có sáng kiến. Tuy nhiên hiện chưa có văn bản quy định cụ thể nào của trung ương hướng dẫn về xét công nhận sáng kiến để phục vụ công tác thi đua, khen thưởng. Kiến nghị bổ sung hướng dẫn về xét công nhận sáng kiến để phục vụ công tác thi đua, khen thưởng như: quy định về cơ quan thường trực của Hội đồng xét công nhận sáng kiến, cách thức tổ chức và hoạt động của Hội đồng, + Bổ sung quy định được xét thi đua cho các cá nhân nghỉ hưu theo chế độ có thời gian công tác trong năm từ 6 tháng trở lên. 102 + Sửa đổi mức chi tiền thưởng trong Nghị định số 91/2017/NĐ-CP là mức chi tối thiểu. Tùy thành tích đạt được và theo tình hình thực tế tại các cơ quan, đơn vị có thể chi mức khen thưởng cao hơn. 3.3.2 Đối với Ban Thi đua, Khen thƣởng Thành phố - Hàng năm, Ban Thi đua, Khen thưởng Thành phố cần mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở cấp huyện, nhất là nghiệp vụ về xét công nhận sáng kiến, nghiệp vụ về xét thành tích kháng chiến. - Sớm tham mưu ban bành Quyết định thay thế Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh (trên cơ sở Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng). 103 Kết luận chƣơng 3 Trên đây là bốn giải pháp để hoàn thiện quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó ba giải pháp đầu mang tính chất chung, có ý nghĩa trong tất cả các hoạt động quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực. Riêng giải pháp thứ tư “Thực hiện đồng bộ các nội dung quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng” nối tiếp các phân tích, nhận định về thực trạng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 12 đã nêu tại Chương II. Đó là sáu nội dung nội dung cơ bản, gồm: xây dựng và ban hành văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng; xây dựng chính sách về thi đua, khen thưởng; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng; sơ kết, tổng kết, tặng thưởng các hình thức khen thưởng và đánh giá hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng. Mỗi giải pháp thành phần này đều trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được của Ủy ban nhân dân Quận 12 về quản lý thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2010 đến nay; đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thời gian qua. Bên cạnh đó, tác giả cũng đã đưa ra một số kiến nghị cụ thể đối với Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua, Khen thưởng Thành phố để giúp Ủy ban nhân dân Quận 12 hoàn thiện hơn trong quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong thời gian tới. 104 KẾT LUẬN 1. Thi đua, khen thưởng là một trong các công cụ được Nhà nước sử dụng để quản lý, điều hành xã hội; có tác dụng phát huy mạnh mẽ nội lực của mỗi cá nhân và mỗi tổ chức trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”. Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 03/6/1998 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ: “Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ qua, chúng ta có thể khẳng định rằng những thành quả to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cách mạng Việt Nam trong mấy chục năm qua gắn liền với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua ái quốc trên phạm vi cả nước”. Trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay, khi xã hội thể hiện quá rõ những mặt trái của cơ chế thị trường thì thi đua, khen thưởng càng có ý nghĩa, vai trò quan trọng bởi ở đó, thông qua các gương điển hình tiên tiến, người dân sẽ thấy được những điều tốt đẹp, có ý nghĩa trong cuộc sống. Vì vậy, quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng phải nhằm đạt được mục đích là làm cho các hoạt động thi đua thật sự thiết thực, hiệu quả và đi vào cuộc sống, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ; việc xét khen thưởng phải công bằng, chính xác, kịp thời và có tác dụng nêu gương, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia thi đua lao động, sản xuất. 2. Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân Quận 12 có nhiều đổi mới như: hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp lý liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng; nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, có chú trọng các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, trong đó một số phong trào thi đua của quận được Thành phố đánh giá cao 105 như Chương trình Vì Quận 12 bình yên, thi đua theo tiêu chí “6 Không, 4 Có”; ban hành chính sách chi tiền thưởng phù hợp được xem là cú hích rất lớn đối với tất cả các hoạt động từ kinh tế, văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục, quốc phòng, an ninh, thu hút được nhiều thành phần tham gia, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng và phát triển quận; Tuy nhiên, trong quá trình quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, Ủy ban nhân dân Quận 12 vẫn còn những bất cập, hạn chế như: chưa chú ý đến các nội dung thi đua trên lĩnh vực kinh tế; hình thức tổ chức các phong trào thi đua mặc dù có thay đổi nhưng phần lớn vẫn còn theo lối mòn, nhất là khâu phát động, triển khai các phong trào thi đua; kết quả bình xét thi đua chưa gắn với với các chính sách đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, công chức quản lý và đặc biệt trong công tác đề bạt chức vụ; . 3. Qua đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan dẫn đến kết quả trên, Luận văn đã đề ra bốn giải pháp để hoàn thiện hơn công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân Quận 12. Bên cạnh đó, tác giả cũng đã đưa ra một số kiến nghị cụ thể đối với Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua, Khen thưởng Thành phố để quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân Quận 12 được hoàn thiện hơn trong trong thời gian tới. Với những giải pháp về đổi mới công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, với những thuận lợi cũng như thách thức khi được lựa chọn thực hiện thí điểm Đề án “Đô thị thông minh”, hy vọng trong thời gian tới, công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ góp phần to lớn trong việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh tại địa phương./. 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hồ Chí Minh, Hướng dẫn số 01/HD-BTĐKT ngày 26/01/2015 về việc xét sáng kiến, các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. 2. Bộ Chính trị, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 03/6/1998 về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới. 3. Bộ Chính trị, Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. 4. Bộ Chính trị, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. 5. Bộ Nội vụ, Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 6. Bộ Nội vụ, Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 7. Chính phủ, Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng. 8. Chính phủ, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng. 9. Chính phủ, Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương 107 10. Chính phủ, Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ về ban hành Điều lệ sáng kiến. 11. Chính phủ, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng. 12. Chính phủ, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. 13. Đỗ Thúy Phượng (2010), Hoàn thiện pháp luật về thi đua, khen thưởng ở Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật. 14. Lê Xuân Khánh (2010), Tăng cường quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng giai đoạn 2011 – 2020, Luận văn thạc sĩ quản lý Hành chính công. 15. Lương Khánh Diệu (2011), Một số giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay, Luận văn thạc sĩ quản lý Hành chính công. 16. Lưu Thị Kim Liên (2013), Quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ quản lý Hành chính công. 17. Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội (2008), Đảng, Bác Hồ với thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng. 18. Quận ủy Quận 12, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 12 lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 19. Quốc hội, Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. 20. Quốc hội, Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005, 2013). 21. Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 22. Nguyễn Minh Mẫn (2010), Quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng, Đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước. 108 23. Ủy ban nhân dân Quận 12, Báo cáo số 322/BC-UBND ngày 26/8/2017 về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017. 24. Ủy ban nhân dân Quận 12, Công văn số 1013/HĐTĐKT ngày 23/02/2017 về phân chia cụm, khối thi đua năm 2017. 25. Ủy ban nhân dân Quận 12, các báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của quận từ năm 2010 đến nay. 26. Ủy ban nhân dân Quận 12, Hướng dẫn 1320/HD-UBND ngày 13/3/2017 về tiên chí thi đua “6 Không 4 Có”. 27. Ủy ban nhân dân Quận 12, Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 30/3/2017 về phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017. 28. Ủy ban nhân dân Quận 12, Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 23/5/2017 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Quận 12, giai đoạn 2016-2020. 29. Ủy ban nhân dân Quận 12, Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 quy định công tác Thi đua - Khen thưởng trên địa bàn quận. 30. Ủy ban nhân dân Quận 12, Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 14/11/2011 ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Quận 12. 31. Ủy ban nhân dân Quận 12, Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 10/7/2012 về sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Quận 12 (được ban hành theo Quyết định số 14/2011/QĐ- UBND ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Quận 12). 32. Ủy ban nhân dân Quận 12, Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quận 12. 109 33. Ủy ban nhân dân Quận 12, Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Quận 12. 34. Ủy ban nhân dân Quận 12, Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 ban hành Quy định về xét, công nhận sáng kiến trên địa bàn. 35. Ủy ban nhân dân Quận 12, Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 ban hành Quy chế khen thưởng chương trình “Vì Quận 12 bình yên”. 36. Ủy ban nhân dân Quận 12, Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 quy định mức chi khen thưởng cụ thể. 37. Ủy ban nhân dân Quận 12, Tài liệu Hội nghị điển hình tiên tiến Quận 12, giai đoạn 2010 - 2015. 38. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 48/2014/QĐ- UBND ngày 12/12/2014 quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố. 39. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Văn kiện Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố (2011 - 2015).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_thi_dua_khen_thuong_cua_uy_ban.pdf
Luận văn liên quan