Luận văn Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Trách nhiệm hữu hạn- Hữu nghị Việt Hàn

Đối với thị trường mới Công ty phải có những chiến lược thâm nhập thích hợp, bởi đay chính là nơi có thể mửo rộng quan hệ của Công ty với bạn hàng mới. Do vậy Công ty phải nỗ lực trong việ tìm tòi và phân tích những thông tin về các biến cố thị trường, nhằm tìm các cơ hội kinh doanh phù hợp với tiềm năng của Công ty để từ đó tiến hành đầu tư kinh doanh các mặt hàng mà thị trường đòi hỏi, tăng số lượng các đối tượng kí kết hợp đồng mua bán và thúc đẩy kinh doanh phát triển.

pdf67 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 14/11/2013 | Lượt xem: 1915 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Trách nhiệm hữu hạn- Hữu nghị Việt Hàn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đang kinh doanh. Phòng giao nhận vận chuyển và kho. - Chức năng của Phòng giao nhận vận chuyển và kho: Tổ chức và tiến hành các công việc liên quan tới giao nhận vận chuyển và kho. 33 .- Nhiêm vụ của Phong giao nhận vận chuyển và kho: Giao hàng cho khách, bốc xếp và vận chuyển, lấy biên nhận và tiền về nộp cho phòng kế toán và bốc dỡ hàng hóa vào kho đồng thời làm thủ tục nhập hàng với Phòng Kế toán. Phòng Công nghiệp. - Chức năng của Phòng Công nghiệp: Phát triển bán hàng, thúc đẩy kinh doanh thương mại và hoạt động sản xuất dưới nhiều hình thức, đẩy mạnh thiết lập và tổ chức mạng lưới phân phối các sản phẩm phục vụ thị trường tiêu dùng đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của toàn Công ty. - Nhiệm vụ của Phòng Công nghiệp: Chủ động thu thập và khai thác thông tỉntên mọi phương diện về các dự án, thiết lập, duy trì mối quan hệ nhằm tạo ra môi trường tốt với các đối tác cung cấp hàng hóa, chủ đầu tư, khách hàng đảm bảo đạt hiệu quả cao trong kinh doanh thương mại… Phòng kế toán. - Chức năng của Phòng Kế toán: Tổ chức chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác quản lý tài chính, tổ chức công tác kế toán theo yêu cầu của Công ty đồng thời phải bảo đảm nguyên tắc chế độ kế toán do Nhà nước quy định. - Phòng kế toán có nhiệm vụ sau: + Ghi chép, tính toán, phản ánh số liệu hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, kết quả quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng phí của Công ty. + Cung cấp các số liệu, tài liÖu cho việc điều hành sản xuất kinh doanh, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế, tài chính phục vụ cho công tác thống kê và thông tin kinh tế của Công ty. 34 + Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đóc và phân phối với Phòng Kinh doanh, Phòng dự án đòi nợ hoặc xử lý các điều khoản của hợp đồng theo các quy định pháp luật. + Tổng kết phân tích đánh giá hiệu quả của từng lĩnh vựckinh doanh cũng như toàn bộ hoạt động của Công ty trong thời kỳ(3-6 tháng/ lần). Phòng dự án. - Chức năng Phòng Dự án: Phát triển bán hàng, thúc đẩy kinh doanh thương mại dưới hình thức tham gia đấu thầu hoặc các dự án công nghiệp. - Nhiệm vụ của Phòng Dự án: Chủ động thu thập và khai thác thông tin trên mọi phương tiện về các dự án chuẩn bị triển khai, cung cấp tài liệu, thông tin kỹ thuật và giai đoạn thiết lập, hồ sơ chào thầu. Phòng kỹ thuật. - Chức ngăng của Phòng kỹ thuật: Thiết kế triển khai, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật theo đúng yêu cầu của khách hàng. Đảm bảo kỹ thuật trong kiểm tra và thử nghiệm cuối cùng, trợ giúp kỹ thuật cho các phòng ban khi cần thiết. - Nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật: Phối hợp với Phòng Kinh doanh, Phòng Dự án để đàm phán trao đổi với khách hàng nhằm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng. 2.1.2.4 Đặc điểm về vốn của công ty. Là một doanh nghiệp hoạt động chủ yếu là sản xuất các mặt hàng xuất khẩu như van công nghiệp, các phụ tùng xe máy… với số lượng nhiều nên công ty luôn có lượng vốn khá lớn. Nguồn vốn củ công ty được các bên đóng góp đầy đủ và đúng hạn. Chi tiết biểu lịch góp vốn sẽ được quyết định bởi Hội đồng tại cuộc họp đầu tiên của mình. Phần vốn góp được thực hiện bởi các bên phải được Hội đồng chấp thuận và trình cơ quan cấp giấy phếp đầu tư xác định. 35 2.2 Thực trạng quản lý vốn lưu động tại công ty TNHH- HN Việt Hàn 2.2.1 Cơ cấu vốn lưu động của công ty. BiÓu 2.2.1a: TrÝch b¶ng C§KT ngµy 31/12/03 vµ ngµy 31/12/04 Tài sản Mã số Năm 2003 Năm 2004 A. TSLĐ và ĐTNH 100 15.271,553 25.501,113 I. Tiền 110 4.103,948 10.093,994 1. Tiền mặt 111 1.120,425 4.837,218 2. Tiền gửi ngân hàng 112 1.948,073 2.993,326 3. Tiền đang chuyển 113 1.035,450 2.263,450 II. Các khoản phải thu 130 4.710,943 5.734,836 1. Phải thu khách hàng 131 3.213,208 3.988,214 2. Ứng trước cho người bán 141 1.497,735 1.746,622 3. Thuế GTGT được khấu trừ 133 0 0 III. Hàng tồn kho 156 6.038,208 9.249,935 IV. TSLĐ khác 150 418,328 422,348 B. TSCĐ và ĐTCĐ 200 10.505,130 14.327,917 I. TSCĐ 210 10.505,130 14.327,917 1. Nguyên giá 211 12.995,340 17.281,458 2. Hao mòn TSCĐ 241 2.490,237 2.890,487 Tổng tài sản 250 25.776,656 39.829,048 Nguồn vốn Mã số Năm 2003 Năm 2004 A. Nợ phải trả 300 5.765,425 4.874,119 I.Nợ ngắn hạn 310 5.765,425 4.874,119 36 1. Vay ngắn hạn 311 1.990,938 1.246,635 2. Phải trả người bán 331 2.806,793 2.637,419 3. Thuế và các khoản phải nộp 333 525,314 540,137 4. Phải trả CNV 334 0 0 5. Phải trả phải nộp khác 338 442,380 449,928 B. Nguồn vốn chủ sở hữu 400 20.011,231 34.954,965 1. Vốn kinh doanh 411 20.011,231 34.954,965 Tổng nguồn vốn 430 25.776,656 39.829,084 Xét về góc độ hình thành th× tæng vèn trong Công ty Việt Hàn được chia thành hai loại: vèn CSH vµ c¸c kho¶n nî. Vèn chñ së h÷u cña C«ng ty chñ yÕu lµ vèn ®iÒu lÖ vµ lîi nhuËn kh«ng chia. Vèn chñ së h÷u cña C«ng ty n¨m 2003 chiÕm 77,63% trong tæng vèn, n¨n 2004 chiÕm kho¶ng 87.76%. Nh­ vËy, tæng vèn chñ së h÷u cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng lªn. XÐt vÒ gãc ®é h×nh thµnh tµi s¶n th× tµi s¶n cña c«ng ty ViÖt Hµn ®­îc chia lµm 2 lo¹i: Tµi s¶n l­u ®éng vµ Tµi s¶n cè ®Þnh. Tµi ss¶n l­u ®éng cña C«ng ty n¨m 2003 chiÕm 59,25% trong tæng sè tµi s¶n, chiÕm 64.03% n¨m 2004. §Ó hiÓu râ h¬n t×nh h×nh qu¶n trÞ vèn l­u ®éng cña c«ng ty ta ph©n tÝch kÕt c©ud vèn l­u ®éng cña c«ng ty. 37 Biểu2.2.1b: KÕt cÊu vốn lưu động của Công ty năm 2003 và năm 2004. Đơn vị: 1.000.000đ Chỉ tiêu Năm 2003 Năm 2004 Số tiền % VLĐ Số tiền % VLĐ I. Tiền 4.103,948 26,87 % 10.093,994 39,58 % 1. Tiền mặt 1.120,425 7,34 % 4.837,218 18,97 % 2. Tiền gửi ngân hàng 1.948,073 12,75 % 2.993,326 11,74 % 3. Tiền đang chuyển 1.035,450 6,78 % 2.263,450 8,87 % II. Các khoản phải thu 4.710,943 30,85 % 5.743,836 22,48 % 1. Phải thu khách hàng 3.213,208 20,43 % 3.988,214 15,63 % 2. Ứng trước cho người bán 1.497,765 10,42 % 1.746,622 6,85 % 3. Thuế GTGT được khấu trừ 0 0 0 0 III. Hàng tồn kho 6.038,208 39,54 % 9.249,935 36,27 % IV. TSLĐ khác 418,328 2,74 % 422,348 1,67 % Tổng cộng: 15.271,553 100 % 25.501,113 100 % Như vậy, kết cấu tài sản lưu động của Công ty gồm 4 khoản mục tương ứng với kết cấu vốn lưu động như sau: - Vốn bằng tiền. - Các khoản phải thu. - Hàng tồn kho. - Tài sản lưu động khác… 38 Để đưa ra các quyết định tài chính và các giải pháp kịp thời đối với vốn lưu động Công ty TNHH-HN Việt Hàn luôn tăng cường công tác quản lý và sử dụng các khoản mục này,. 2.2.2 Nguån vèn l­u ®éng cña c«ng ty. Vốn lưu động là bộ phận vốn chiếm dụng lớn và có tốc độ tăng trưởng cao trong tổng số vốn sản xuất kinh doanh của Công ty. Là một doanh nghiệp kinh doanh thiết bị van công nghiệp nên Công ty Việt Hàn cần một số lượng vốn lưu động lớn để đáp ứng cho nhu cầu kinh doanh của mình. Trong khi đó số vốn tự có và vốn không chia từ lợi nhuận có hạn. Nguån vèn CSH cña c«ng ty cuèi n¨m 2003 lµ15.284,977(tr®), ®Çu n¨m 2004 lµ 20.011,2319 (tr®). Do đó Công tu đã sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để đáp ứng cho nhu cầu vốn lưu động của mình. Nguồn vốn ngắn hạn là giải pháp khá hữu hiệu nó giúp Công ty có thể huy động được một cách nhanh chóng số vốn cần thiết một cách đơn giản, tiện lợi đồng thời giúp Công ty tiết kiệm hơn chi phí sử dụng vốn so với nguồn tài trợ dài hạn. Tuy nhiên sử dụng nguồn vốn ngắn hạn lại có mặt hạn chế của nó. Nếu lạm dụng nguồn vốn ngắn hạn nhièu sẽ làm tăng hệ số nợ vay và làm tăng nguy cơ phá sản cảu Công ty. Biểu 01: Kết cấu nguồn tài trợ ngắn hạn VLĐ năm 2004. Đơn vị: 1000.000đ Chỉ tiêu Đầu năm Cuối năm Số tiền % nợ NH Số tiền % nợ NH I. Nợ ngắn hạn 5.765,425 100 4.874,119 100 1.Vay ngắn hạn 1.990,938 34,53 1.246,635 25,58 2.Phải trả người bán 2.806,793 48,68 2.637,419 54,11 39 3.Thuế và các khoản phải nộp 525,314 9,11 540,137 11,08 4.Phải trả CNV 0 0 0 0 5.Phải trả, phải nộp khác 442,380 7,68 449,928 9,23 Qua bảng trên có thể thấy rằng cuối năm 2004 nợ ngắn hạn của Công ty giảm đi một lượng là 891,306 triệu đồng do: Khoản mục vay ngắn hạn ngân hàng giảm 744,303 triệu đồng. Trong năm 2004 do nguồn vốn lưu động của doang nghiệp có thể đáp ứng được một phần các khoản thanh toán nhanh cho nhà cung cấp nên khoản vay ngắn hạn ngân hàng giảm so với đầu năm. Khoản mục phảo trả người bán giảm 169,374 triệu đồng so với đầu năm. Điều này có nghĩa lµ Công ty Việt Hàn có khả năng thanh toán nhanh các khoản nợ đến hạn mà không cần phải chiếm dụng nhiều vốn của nhà cung cấp. Đây là điều đáng mừng cho Công ty. Vì nếu nha cung cấp nợ quá nhiều thì hệ số nợ sẽ tăng lên gây rủi ro đối với Công ty, Công ty sẽ lâm vào tình trạng phá sản. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng lên của khách hàng tong nước, Công ty Việt Hàn nhập khảu thêm tư liệu sản xuất. Do vậy thuế và cac skhoản phải nộp Nhà nước tăng lên 14,832 triệu đồng là tất yếu. Khoản mục phải trả, phải nộp khác tăng lên 7,548 triệu đồng so với đầu năm. 2.2.2 Xác định nhu cầu vốn lưu động của Công ty. Để xác dịnh nhu cầu vốn lưu động hàng năm của Công ty thì Công ty TNHH-HN Việt Hàn thường sửu dụng phương pháp gián tiếp để tính toán tức là dựa vào kết quả thống kê kinh nghiệm về vốn lưu động bình quân hàng năm báo cáo, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm kế hoạch để xác định nhu cầu vốn của 40 Công ty năm kế hoạch. Để ước đoán nhanh nhu cầu vốn lưu động năm kế hoạch, Công ty sử dụng phương pháp tính toán căn cứ vào tổng mức luân chuyển năm kế hoạch. Việc sử dụng phương pháp dự toán nhanh này tương đối đơn giản giúp công ty ước tính nhanh chóng nhu cầu vốn lưu động cho năm kế hoạch. Các bước cơ bản để Công ty xác định nhu cầu vốn lưu động cho năm kế hoạch đó là lập kế hoạch kinh doanh cho năm kế hoạch nhu cầu vốn lưu động Nhu cầu về vốn lưu động phục vụ cho kinh doanh năm 2003 của Công ty được ước tính như sau: Như vậy, vốn lưu động cần thiết cho kế hoạch sản xuúât kinh doanh năm 2001 của Công ty Việt Hàn là 15.404,167 triệu đồng so với thực tế mức vốn lưu động năm 2003 là 15.271,553 triệu đồng. Cũng như nhu cầu vốn lưu động năm 2004 của Công ty được xác định như sau: Như vậy nhu cầu vốn cần thiết cho năm kế hoạch kinh doanh năm 2004 là 21.857,397 triệu đồng tronh khi thực tế mức vốn lưu động năm 2004 là 25.501,113 triệu đồng. Thông qua việc xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên, cần thiết của hoạt động kinh doanh, Công ty đã tránh được tình trạng ứ đọng vốn, sử dụng vốn lưu động ngày càng tiết kiệm và có hiệu quả hơn. Công ty đã đáp ứng được yêu )dångtriÖu(167,404.15 2,1 485.18 L M V 1 1 nc  )dångtriÖu(857,397.21 4,1 957.29 L M V 1 1 nc  41 cầu kinh doanh dược tiến hành bình thường và liên tục. Nhờ đó, Công ty đã xác định được các nguồn tài trợ nhu cầu vốn lưu động của Công ty. Xét về trình độ hình thành thì tổng vốn trong Công ty TNHH- HN Việt Hàn được chia thành hai loại: Vốn chủ sở hữu và các khoản nợ. Vốn chủ sở hữu của Công ty chủ yếu là vốn điều lệ và lợi nhuận không chia. Vốn chủ sở hữu của Công ty năm 2003 chiếm 77,63% trong tổng số vốn, năm 2004 chiếm khoảng 87,76%. Như vậy, tổng vốn chủ sở hữu củ Việt Hàn ngày càng tăng lên. 2.2.3 Nội dung quản trị vốn lưu động của Công ty. 2.2.3.1 Quản trị vốn bằng tiền. Vốn bằng tiền của Công ty chiếm tỷ trọng tương dói cao tong tổng số vốn lưu động. Năm 2003, vốn bằng tiền chiếm 26,87% tương ứng với số tiền 4.103,948 triệu. Năm 2004, vốn bằng tiền chiếm 39,58% tơng ứng với số tiền là 10.093,994 triệu. Số liệu này cho thấy khoản mục vốn bằng tiền của Công ty năm 2004 tănh lên so với năm 2003. Trong khi đó, khoản mục vay ngắn hạn ngan hàng lại giảm đi. Xét về mặt quản trị thì sự tăng lên của khoản mục vốn bằng tiền là chưa hợp lý. Tiền mặt tại quỹ của Công ty tăng lên đáng kể( năm 2003 là 1.120,425 triệu, năm 2004 là 4.837,218 triệu). Điều này chứng tỏ Công ty có khả năng thanh toán nợ đến hạn. Tiền gửi ngân hàng của Công ty năm 2004 là 1.948,073 triệu, năm 2004 là 2.993,326 triệu đồng. Tiền đang chuyển của Công ty cũng tăng lên 1.228 tiệu đồng so với năm 2003. Ba khoản mục trên đã làm cho tông số vốn bằng tiền của Công ty Việt Hàn tăng lên 5.990,046 triệu đồng. 42 2.2.3.2. Quản tị hàng tồn kho dự trữ. Hàng tồn kho là khoản mục có giá trị lớn nhất trong tổng số vốn lưu động của Công ty. Năm 2003 hàng tồn kho chiếm 6.038,280 triệu đồng trong tổng só vốn lưu động của Công ty. Đến năm 2004, hàng tồn kho là 9.249,935 triệu đồng. Như vậy, năm 2004 khoản mục hàng toòn kho của Công ty đã tăng lên một lương đáng kể so với năm 2003 là 3.211,655 triệu đồng. Nguyên nhân là do Công ty đã mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nhập thêm nhiều thiết bị để cung cấp cho khách hàng tong nước. Tuy nhiên khoản mục hàng tồn kho lớn cũng gây ra nhiều vấn đề lo ngại cho Công ty nhất là sự tồn đọng vốn. Mục tiêu của quản trị tìa chính doanh nghiệp là luôn tìm mọi cách để tối ưu hóa các chi phí. Từ thực tế của Công ty, ta thấy tình hình quản trị hàng tồn kho dự trữ của Công ty Việt Hàn chưa được tốt. Do đó, Công ty phải tìm biện pháp giảm bớt chi phí cho hàng tồn kho mà vẫn đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa cho người tiêu dùng. Đồng thời, Công ty cũng phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tìm kiếm thị trường tiêu thụ mới và tăng cường các biện pháp bán hàng cần thiết. 2.2.3.3 Quản trị các khoản phải thu. Các khảon phải thu cũng chiếm một tỷ trọng khá lớn trong tổng số vốn lưu động của Công ty. Năm 2003, khoản phải thu là 4.710,943 triệu chiếm 30,85%. Năm 2004, khoản phải thu tăng lên tới 5.734,836 triệu chiếm 22,48%. Tổng các khoản phải thu thì khoản bán hàng chịu cho khách hàng là chủ yếu. Năm 2003, khách hàng nợ Công ty là 3.213,208 triệu đồng, chiếm 20,43 % trong tổng tài sản. Năm 2004 khách hàng nợ 3.988,214 triệu đồng chiếm 15,63 % trong tổng tài sản. Mặc dù số tiền mà khách hàng nợ Công ty tăng lên 775,006 triệu đồng nhưng do tổng tài sản năm 2004 tăng lên 14.052,428 triệu đồng so với năm 2003 nên tỷ trọng khoản ph¶i thu khách hàng giảm 4,8 % so với năm 2003. 43 Khoản phải thu của doanh nghiệp càng cao thì mức độ chiếm dụng vốn của doanh nghiệp cũng càng cao, đồng thời nếu các khoản vay ngắn hạn của doanh nghiệp ngày càng lớn thì mứuc độ rủi ro của doanh nghiệp sẽ càng cao. Lúc này doanh nghiệp dễ lâm vào tình trạng phá sản. Xét tình hình tài chính của Công ty , Công ty Việt Hàn đã cố gắng giảm bớt các khoản vay vốn ngắn hạn đồng thời cố gắng thu hồi nợ của khách hàng. Đối với những khách hàng thực sự có uy tín thì Công ty mới cho nợ nhằm tránh những rủi ro lớn có thể xảy ra đồng thời tối ưu hóa nguồn vốn lưu động hàng năm. Tài sản lưu dộng khác chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong tổng số vốn lưu động của Công ty. Năm 2003 tài sản lưu động khác chỉ chiếm 2.74% trong tổng tài sản ứng với số tiền là 418,328 triệu đồng. Năm 2004, tài sản lưu động khác chỉ chiém 1,67% ứng với số tiền 442,348 triệu đồng. Công ty Việt Hàn vẫn luôn quan tâm tới chỉ tiêu này và áp dụng cac sbiện pháp cần thiết để quản lý và sử dụng nó có hiệu quả hơn nữa. Như vậy sau khi xem xét tình hình quản tị vốn lưu động tịa Công ty TNHH- HN Việt Hàn, ta thấy công tác quản trị vôn lưu động của Công ty cgưa được tốt. Cụ thể: Mức độ dự trữ tiền mặt tại Công ty còn cao, hàng hóa còn bị tồn nhiều ở trong kho gây nên tình trạng ứ đọng vốn, làm cho vòng quay vốn chậm. Năm 2003 số lần luan chuyển của vốn lưu động bị kéo dài. Công ty chưa tiết kiệm và chưa sử dụng đồng vốn của mình thực sự có hiệu quả. 2.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty 44 Biểu 2.3: Các chỉ tiêu thể hiện hiệu quả sử dụng VLĐ Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2003 Năm 2004 1. Tổng doanh thu Triệu đồng 19.214 30.145 2. Doanh thu thuần Triệu đồng 18.975 28.926 3. VLĐ bình quân Triệu đồng 15.464,589 20.386,33 4. Giá vốn hàng bán Triệu đồng 12.898 22.638 5. LN sau thuế Triệu đồng 801,23 974,92 6. Vòng quay VLĐ Vòng 1,2 1,4 7. Kỳ luân chuyển VLĐ Ngày 300 257 8. Mức tiết kiệm VLĐ Triệu đồng -3.455,05 9. Hiệu suất sử dụng VLĐ Đồng 1,23 1,42 10. Hàm lượng VLĐ Đồng 0,8149 0,0478 11. Mức doanh lợi VLĐ Đồng 0,0518 0,0478 12. Vòng quay của hàng tồn kho Vòng 2,15 2,96 - Cách tính vốn lưu động bình quân: + = 15.464,589( triÖu ®ång) + = 20.386,33( triÖu ®ång) Các chỉ tiêu được tính toán cụ thể như sau:( BiÓu 4) 2 113,501.25443,271.15 2004m¨nquanbinh§VL   2 553,271.15626,657.15 2003m¨nquanbinh§VL   45 2.3.1 Tốc độ luân chuyển vốn lưu động( Vòng quay VLĐ) Như vậy cứ một đồng vốn trong kỳ sẽ tạo ra được 1,2 đồng doanh thu năm 2003 và 1,4 đồng doanh thu năm 2004. 2.3.2. Kỳ luân chuyển vốn lưu động. Như vậy, năm 2003 cứ 300 ngày thì vốn lưu động thực hiện được một vòng quay và năm 2004 là 257 ngày. Kỳ luân chuyển vốn lưu động cang được rút ngắn chứng tỏ vốn lưu động càng được sử dụng có hiệu quả. Năm 2004 số ngày luân chuyển vốn lưu động của công ty đã được rút ngắn ngưng so với mức trung bình ngành thì Công ty vẫn còn phải cố gắng. 2.3.3. Mức tiết kiệm vốn lưu động. So với năm 2003, năm 2004 Công ty đã tiết kiệm tương đối được 3.455,05 triệu đồng vốn lưu động. Mức tiết kiệm tương đối này la do Công ty đã tăng )vßng(2,1 589,464.15 214.19 L,2003m¨N  )vßng(4,1 33,386.20 145.30 L,2004m¨N  L 360 K  )ngµy(300 2,1 360 K,2003m¨N  )ngµy(257 4,1 360 K,2004m¨N    )dångtriÖu(05,455.3300275 360 926.28 Vtkgd  46 vồng quay của vốn lưu động từ 1,2 vòng lên 1,4 vòng năm 2004 và rút ngắn kỳ luân chuyển vốn lưu động. 2.3.4. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động Chỉ tiêu nay phản ánh năm 2003 cứ một đồng vốn bỏ ra có thể làm ra 1,23 đồng doanh thu thuần trên một đồng vốn lưu động. Như vậy, năm 2004 vốn lưu động được sử dụng có hiệu quả hơn so với năm 2003. 2.3.5. Hàm lượng vốn lưu động( Mức đảm nhận vốn lưu động) = 1,23( ®ång) = 0,0478( ®ång) Như vậy, trong năm 2003 Công ty cần 0,8149 đồng VLĐ để tạo ra được một đồng doanh thu. So với năm 2003, năm 2004 Công ty đã tăng được mức độ đảm nhận VLĐ lên và vì vậy sử dụng VLĐ có hiệu quả hơn. quanbinh§VL thuÇnDT §VLHSSD  )dångtriÖu(23,1 589,464.15 975.18 2003m¨n§VLHSSD  )dångtriÖu(42,1 33,386.20 926.28 2004m¨n§VLHSSD  thuÇnDT quanbinh§VL §VLîng­lHµm  975.18 589,464.15 2003m¨n§VLîng­lHµm  926.28 33,386.20 2004m¨n§VLîng­lHµm  47 2.3.6. Mức doanh lợi vốn lưu động( Tỷ suất lợi nhuận VLĐ) = 0,0518 (®ång) = 0,0478 (®ång) Chỉ tiêu này phản ánh một đồng VLĐ có thể tạo ra được 0,0518 đồng lợi nhuận sau thuế năm 2003 và 0,0478 đồng năm 2004. So với năm 2003 thì mức doanh lợi của Công ty thấp hơn 0,004 đồng. 2.3.7 Số vòng quay của hàng tồn kho. = 5.988,1525 (triÖu ®ång) = 7.644,1075 (triÖu ®ång) quanbinh§VL thuÕsauLN §VLlîidoanhMøc  589,464.15 23,801 2003m¨n§VLlîidoanhMøc  33,386.20 92,974 2004m¨n§VLlîidoanhMøc  bqHTK n¸bhµngvèn¸Gi HTKquayvßngSè  2 kúcuèiHTKkúdÇuHTK HTKbq   2 280,038.6025,938.5 2003m¨nHTKbq   2 935,249.9280,038.6 2004m¨nHTKbq   48 Như vậy, năm 2003 thì hàng tồn kho của Công ty quay được 2,15 vòng. So với năm 2003, năm 2004 vòng quay của hàng tồn kho càng cao thì viêvj kinh doanh được đánh giá là tốt, bởi lẽ doanh nghiệp chỉ đầu tư cho hàng tồn kho thấp nhưng vẫn đạt được doanh số cao. Qua những phân tích trên ta có thể kết kuận rằng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty tăng lên. Tuy nhiên nếu Công ty quản lý, sử dụng vốn lưu động tốt hơn nữa, đạc biệt là việc đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, lập kế hoạch cho dự trữ hợp lý nguyên vật liệu và thu hồi tốt các khoản thu thì mục tiêu hiệu quả sử dụng vốn lưu động sẽ toàn diện hơn. 49 Ch­¬ng 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ TẠI CÔNG TY TNHH- HỮU NGHỊ VIỆT HÀN 3.1 Đánh giá tình hình sử dụng vốn lưu động tại Công ty. Sau khi nghiên cứu tình hình thực tế về công tác quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH- HN Việt Hàn, ta thấy tình hình quản trị vốn lưu động tại Công ty có một số dặc điểm như sau: 3.1.1 Ưu điểm trong quản lý sử dụng vốn tại Công ty Vốn lưu động là bộ phận quan trọng cấu thành nên vốn kinh doanh của Công ty. Để sử dụng vốn lưu động có hiệu quả, tức là sử dụng vừa tiết kiệm lại vừa chính xác, kịp thời thì công tác quản trị vốn lưu dộg tại Công ty rất quan trọng. Xác định được tầm quan trọng của vấn đề quản lý và sử dụng vốn lưu động sao cho có hiệu quả nhất. Trong những năm qua, Công ty đã đạt được một số kết quatrong công tác quản trị vốn lưu động như sau: Thứ nhất về tổ chức bộ máy kế toán: Công ty có một cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán khá chặt chẽ với nhiệm vụ cụ thể của từng kế toán viên dưới sự điều hành của kế toán trưởng. Do vậy, có thể theo dõi vốn lưu động một cách chặt chẽ, chính xác và tránh tình trạng thất thoát vốn. Thứ hai: Về tình hình quản lý vốn lưu động. Do Công ty đã dề ra được kế hoạch vốn lưu độngtrong kỳ nên Công ty đã chuẩn bị được nguồn vốn lưu động phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của Công ty. Để đưa ra các quyết định tài chính phù hợp với vốn lưu động thì Công ty đã tổ chức công tác quản trị vốn lưu động một cách toàn diện. Cụ thể là Công ty luôn xem xét tỷ trọng cũng như kết cấu 50 vốn lưu động qua cá khoản mục vốn bằng tiền, tồn kho dự trữ, các khoản phải thu, phải trả và tài sản lưu dộng khác để quản lý tốt các khoản mục này. Công ty đã làm tốt các khoản phải thu phải trả. Tuy nhiên,trong hai năm qua thì công tác quản trị vốn bằng tiền và quản trị hàng tồn kho tại Công ty chưa tốt. Cụ thể: Công ty đã dự trữ một lượng tiền mặt khá lớn tại quỹ, hàng hóa còn tồn nhiều tại kho gây tình trạng ứ đọng vốn. Công ty đã nhìn nhận được mặt yếu của mình trong công tác quản trị vốn bằng tiền và quản tị hàng tồn kho để đề ra phương hướng hoàn thiện trong những năm tới như giảm tiền mặt tại quỹ nhưng vẫn đảm bảo khả năng tahnh toán các khảon nợ đến hạn, đẩy nhanh công tác marketing để hàng hóa luân chuyển một cánh nhanh chóng. Thứ ba: Về khả năng thanh toán nhanh của Công ty bằng vốn lưu động: Do Công ty đã dự trữ một lượng tiền mặt khá lớn tại quỹ và tại ngân hàng nên khả nưng thanh toán của C«ng ty là rất tốt. Vì vậy, Công ty đã tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, người cho vay , bgười cung cấp. Thứ tư, về tình h×nh huy động vốn lưu động: Để dáp ứng đầy đủ nhu cầu kinh doanh của Cong ty TNHH- HN Việt Hàn luôn đặt ra yêu cầu phải tìm kiếm đủ số vốn để trang trải cho nhu cầu vốn lưu động của mình. Tronh điều kiện nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp nên Công ty muốn mở rộng thị trường kinh doanh của mình. Do vậy, Công ty cần có một lượng vốn tự có cùng với lợi nhuận không chia để lại doanh nghiệpkhông đủ đáp ứng nhu cầu về vốn cho Công ty nên Việt Hnà đã phải huy động thêm nguồn tài trợ ngắn hạn ốn lưu động.( Như nguồn vốn tín dụng thương mại và tín dụng ngân hàng).Nguồn vốn tín dụng thương mại chiếm một vị trí quan trọng trong nguồn tài trợ ngắn hạn của Công ty. Nó được hìnhnthành từ khi Công ty nhận được tài sản, dịch vụ của người cung cấp song chưa phải trả tiền ngay. Công ty có thể sử 51 dụng các koản phải trả khi chưa đến kỳ hạn thanh toán với khách hàng như một nguồn vốn bổ sung để tài trợ cho các nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn của Công ty. Khi nhu cầu vốn lưu động gia tăng, Công ty có thể sử dụng nguồn vốn tín dụng ngân hàng như một nguồn tài trợ thêm vốn của mình. Việc sử dụng nguồn vốn tín dụng ngân hàng để tài trợ nhu cầu vốn lưu động trong phạm vi hệ số nợ cho phép không chỉ giúp Việt Hàn khắc phục những khó khăn về vốn mà còn có tác dụng phân tán rủi ro trong kinh doanh. Tuy nhiên, Việt Hàn phải phân tích, đánh giá nhiều mặt khi quyết định sử dụng vốn vay, đặc biệt là việc lựa chọn ngân hàng cho vay cũng như khả năng trả nợ và chi phí sử dụng vốn vay từ các ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tín dụng. 3.1.2. Tồn tại trong quản lý sử dụng vốn l­u ®éng Bên cạnh công tác quản trị vốn lưu động thì Công ty TNHH- HN Việt Hàn vẫn còn một số nhược điểm mà Công ty cần phải tìm cách khắc phục: - Thứ nhất, hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty chưa tốt. Điều này biểu hiẹn qua các chỉ tiêu tài chính như vòng quay vốn lưu động cũng như tốc độ luân chuyển vốn lưu động của Công ty còn thấp. Trong những năm tới , Công ty cần phải đẩy nhanh tốc độ chu chuyển của vốn, tránh tình trạng vốn bị ứ đọng trong khâu tiêu thụ nhằm tăng thêm lợi nhuận cho Công ty. Thứ hai, việc xác định nhu cầu vốn lưu động bằng phương pháp gián tiếp tuy có ưu điểm là tương đối đơn giản giúp Công ty ước tính được nhanh chóng nhu cầu vốn lưu động năm kế hoạch song chưa đảm bảo được độ chính xác cao. Ví dụ trong năm 2004, Công ty xác định nhu cầu vốn lưu động là 21.397,857 triệu đồng song thực tế vốn lưu động phát sinh lên tới 25.501,133 triệu đồng. * Nguyên nhân của những tồn tại trên. + Nguyên nhân khách quan. 52 Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ trong khu vực, nền kinh tế xuất hiện nhiều nước có diễn biến bất lợi tác động đến hoạt động đầu tư cũng như xuất nhập khẩu của Việt Nam. Điều đó cũng ảnh hưởng nhất định đến Công ty. Ảnh hưởng của cuộc khủng bố 11/9/2001 dẫn đến tỷ giá đồng USD thay đổi mà Công ty phải nhập nguyên vật liệu từ nước ngoài, trong khi đó đầu ra thì bằng tiền Việt Nam, giá bán lại không tăng gây ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh. Việc tiêu thụ sản phẩm ngày càng khó khăn hơn do có nhiều cơ sở sản xuất mới ra đời vì vậy sản phẩm cạnh tranh càng trở nên gay gắt đẩy Công ty vào hoàn cảnh bất lợi. + Nguyên nhân chủ quan. Lượng vốn bị chiếm dụng( các khoản phải thu) của Công ty là lớn và ngày càng tăng lên. Điều đó làm giảm đi tốc độ chu chuyển của vốn. Dây chuyền kỹ thuật sản xuất được lắp đặt rất hiện đại tiên tiến nhưng do trình độ tay nghề công nhân chưa đồng đều nên chưa đáp ứng yêu cầu của Công ty. 3.2 Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty 3.2.1. Mục tiêu phấn đấu trong năm 2005. Trên cơ sở phân tích những mặt còn hạn chế của Công ty trong những năm qua, Công ty đã đề ra mục tiêu phấn đầu của mình trong năm 2005 như sau: - Thứ nhất, phấn đấu sản phẩm mà Công ty nhập từ các nước G7, Úc, Mỹ và các nước khác phải luôn đpá ứng được nhu cầu của khách hàng trong nước . Để làm được điều này, Công ty phải luôn tìm hiểu thị trường để nắm bắt được 53 thông tin từ phía người tiêu dùng, tìm kiếm các sản phẩm có chất lượng cao mà giá thành lại thấp. - Thứ hai, Công ty đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trườngđể có thể nắm bắt và xử lý kịp thời các thông tin kinh tế,dự đoán chính xác nhu cầu và diễn biến của thị trường từ đó tìm kiếm những thị trường tiềm năng mới mà doanh nghiệp chưa khai thác hoặc khai thác chưa triệt để. - Thứ ba, đẩy nhanh vòng quay của vốn lưu động, tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động. Trong năm 2003, vòng quay vốn lưu động của Công ty là 1,2 vòng. Năm 2004, vốn lưu động của Công ty quay được 1,4 vòng. So với năm 2003, thì năm 2004 Công ty đã cố gắng đẩy nhanh vòng quya vốn lưu động. Nhưng so với mức tăng trung bình ngành thì chỉ tiêu này của Công ty Việt Hàn còn thấp. Cụ thể: Năm 2003 cứ một đồng vốn lưu động thì có thể tạo ra 1,23 đồng doanh thu. So với năm 2003, hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong năm 2004 cao hơn 0,19 đồng doanh thu. Trong nhưng năm qua, do Công ty sử dụng không hết nguồn vốn lưu đông sẵn có gây nên tình trạng ứ đọng vốn. Cụ thể, mức tiền mặt dự trữ tại Coong ty năm 2004 là 4.837,218 triệu đồng( chiếm 18,97% trong tổng tài sản lưu động). Bên cạnh đó khoản mục hàng tồn kho chiếm một tỷ trọng tương đối lớn là 36,27% trong tổng tài sản. Do vậy, trong những năm tới Công ty phải phấn đấu tăng thu nhập cho người lao động nhằm khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cgo người lao động an tâm làm việc cho Công ty. 3.2.2 Những thuận lợi và khó khăn trong giai đoạn 2000- 2005. a. Thuận lợi. - Nền kinh tế khu vực đã đi vào ổn định trở lại, nhiều nước dã vượt qua khủng hoảng và suy thoái, thị trường khu vực có diều kiện phục hồi. Và khi Việt 54 Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới ( WTO ) và khu vực mậu dịch tự do Châu Á ( AFTA ) sẽ mở cho các doanh nghiệp Việt Nam một thị trường rộng lớn, một sân chơi thực sự bình đẳng để có thể chứng tỏ địa vị, chỗ đứng của mình trên thị trường khi đó thuế không còn là gánh nặng đối với các doanh nghiệp về xuất nhập khẩu hàng hóa, mở ra những cơ hội mới những đồng thời thách thức rất lớn để các doanh nghiệp phấn đấu. - Một số chính sách cơ chế đã được Chính phủ sửa đổi kịp thời và ban hành bổ sung mới tạo điều kiện kích thích nền kinh tế phát triển, như điều chỉnh mứ thuế nhập khẩu, sửa đổi luật khuyến khích và đầu tư trong nước và ngoài nước. - Công ty đóng ở địa bàn trung tâm thành phố có điều kiện thu hút được nguồn nhân lực tốt, thuận lợi để giới thiệu sản phẩm, và quan hệ với các bạn hàng, bên cạnh đó công nhân viên chức của Công ty có điều kiện đi làm toót hơn tạo điều kiện thuận lợi cho công việc. - Sau khi cổ phần hóa, hai năm liên tiếp 2003 và 2004 Công ty không phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp nên lợi nhuận tăng nhanh tạo diều kiện tiền đề vững chắc để phát triển các năm tiếp theo. Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, Công ty cũng phải đối mặt với không ít khó khăn. b. Khó khăn. - Đòi hỏi chất lượng của khách hàng ngày càng cao nên Công ty phải không ngừng cải tiến dây chuyền sản xuất, Công ty cần có chính sách đầu tư mới để đáp ứng yêu cầu của thị trường. - Thợ có tay nghề thiếu nên phải tuyển dụng bổ sung. - Đóng ở địa bàn trung tâm thành phố, việc chuyên chở nguyen vật liệu đầu vào gặp khó khăn, các xe vận chuyển nguyên vật liệu phải vào ban đêm nên việc 55 cung ứng nguyên nhiên vật liệu có lúc bị chậm trễ ảnh hưởng đến tình hình sản xuất. Và việc mở rộng quy mô, mặt bằng sản xuất cũng khó khăn. Để phát triển lâu dài có thể Công ty phải chuyển địa điểm sản xuất kinh doanh. - Cuộc chiến giữa Mỹ và Iraq đã gây ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam, Làm giá nguyên vật liệu đầu vào tăng ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm của Công ty. Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty cần phải tận dụng tối đa những thuận lợi và xem xét cụ thể những khó khăn để tìm ra một hướng phát triển tốt nhất. 3.3 Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 3.3.1 Một số giải pháp Trên cơ sở phân tích thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH- HN Việt Hàn trong thời gian qua, em in đưa ra một số giả pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty như sau 3.3.1.1 Vay ngắn hạn ngân hàng. Vốn lưu động là điều kiện tiên quyết không thể thiếu đối các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty TNHH- HN Việt Hàn. Nhu cầu về vốn lưu động củ các công ty sản xuất là rất lớn, nhưng không phải bất cứ công ty nào cũng có thể tự tài trợ được cho nhu cầu vốn của mình. Do đó, để bù đắp cho số vốn còn thiếu thì các công ty thường tìm đến ngân hàng để vay vốn. Nguồn vốn tín dụng ngân hàng là nguồn vốn huy độngcủa xã hội với khối lượng và thời hạn khác nhau, do đó, nó có thể thỏa mãn các nhu cầu vốn đa dạng về khối lượng cũng như thời hạn và mục đích sử dụng. Vì nguồn vốn huy động có 56 tính chất nhàn rỗi tạm thời nên tín dụng ngân hàng chủ yếu đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn. Nguồn vốn tín dụng ngân hàng thực chất là nguồn vốn tín dụng bổ sungchws không phải là nguồn vốn thường trực tham gia và hình thành nên vốn lưu động của tài chính phù hợp đều có lợi cho công ty. Tuy nhiên, để huy động được vốn ngắn hạn từ các ngân hàng thì công ty phải xây dựng các phương án kinh doanh gửi lên ngân hàng. Mặt khác, khi sử dụng nguồn vốn này thì công ty phải trả lãi đúng hạn. Do đó, công ty phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định vay vốn ngân hàng.Trong những năm qua Công ty Việt Hàn luôn tạo được sự tin tưởng cho các ngân hàng nhờ đó mà công ty rất thuận lợi trong việc vay vốn. 3.3.1.2 nguồn vốn huy động từ cán bộ công nhân viên. Trong những năm qua, hoạt động kinh doanh của Công ty Việt Hàn không ngừng đem lại hiệu quả. Thu nhập của cán bộ công nhân viên trong công ty có khả năng đóng góp, đầu tư cho công ty các khoản tiết kiệm. mặt khác, khi người lao động đóng góp một phần vốn vào công ty thì họ sẽ có ý thức làm việc tích cực hơn cho công ty. 3.3.1.3 Nguồn vốn chiếm dụng. Thực chất đây là các khoản phải trả người bán, người mua trả tiền và các khoản phải trả khác. Tuy Công ty không thể coi nguồn vốn chiếm dụng là nguồn huy động chính và không thể trông chờ vào nguồn vốn này nhưng khi sử dụng nguồn vốn này doanh nghiệp có một lợi thế rất lớn là không phải chi phí sử dụng nó. Nhưng không phải vì thế mà Công ty lạm dụng nó vì đay là nguồn vốn mà doanh nghiệp chỉ có thể chiếm dụng tạm thời. 57 Ngoài các giải pháp tạo vốn trên, Công ty có thể tăng cường sử dụng các quỹ và lợi nhuận để lại Công ty. Tuy nhiên, trong những năm qua, Công ty TNHH- HN Việt Hàn chưa trích lập các quỹ dự phòng tài chính. Vì thế, đây không phải là nguồn vốn mà Công ty Việt Hàn có thể huy động tại thời điểm này. Tóm lại, để trang trải cho nhu cầu vốn lưu động, Công ty cần phải tạo ra nhiều kênh huy độnh vốn khác nhau. Hiện nay, nguồn vốn tín dụng ngân hàng là nguồn vốn chủ yếu tại Công ty Việt Hàn. Như vậy, Công ty sẽ không chủ động khi có các dự án triển vọng cần chớp thời cơ. Để có thể huy động vốn từ các nguồn vốn cung ứng trên, Công ty cần phải: Thứ nhất, xây dựng chiến lược huy động vốn phù hợp với thực trạng kinh doanh và môi trường kinh doanh trong từng thời kỳ. Thứ hai, phải tạo niềm tin cho các nhà cung ứng hàng hóa, các nhà dầu tư bằng cách nâng cao uy tín của Công ty như: ổn định và hợp lý hóa các chỉ tiêu tài chính, thanh toán các khoản nợ đúng hạn. Thứ ba, phải xác định tính hiệu quả của việc sử dụng vốn lưu động: Đây là yêu cầu không thể thiếu trong các văn bản khi đi vay vốn. Vì các nhà cung cấp tín dụng rất quan tâm đến vấn đề này để biết được khả năng thu hồi nợ và xác xuất rủi ro từ dự án đầu tư. 3.3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tµi Công ty TNHH-HN Việt Hàn. Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng vốn lưu động, Công ty Việt Hàn luôn đề ra các gải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động như sau: 58 3.3.2.1. Hoàn thiện công tác quản trị vốn bằng tiền. Qua phân tích tình hình quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH- HN Việt Hàn trong hai năm gần đây, ta thấy, công tác quản trị vốn bằng tiền chưa được tốt do Công ty đã dự trữ một lượng tiền mặt khá lớn tại quỹ. Cụ thể, vốn bằng tiền chiếm tỷ trọng lớn là 26,87 % trong tổng vốn lưu động năm 2003 và chiếm 39,58 % trong tổng vốn lưu động năm 2004. Việc dự trữ một khối lượng lớn tiền mặt tại quỹ có thể giúp công ty có khả năng thanh toán nhanh các khoản nợ đén hạn trả. Nhưng đồng thời nó lại gây nên tình trạng ứ đọng vốn do Công ty đã không sử dụng hết số vốn hiện thời mà mình có. Đây chính là nguyên nhân làm cho vòng quay của vốn lưu động tại Công ty giảm. Năm 2004, vốn lưu động chỉ quay được 1,4 vòng. Do vậy, trong những năm tới Công ty cần xem xét lại mức dự trữ tiền mặt một cách hợp lý sao cho Cônh ty có khả năng thanh toán nhanh các khoản nợ đến hạn mà không bị dư thừa vốn lưu động. 3.3.2.2. Hoàn thiện công tác quản trị hàng tồn kho. Tồn kho dự trữ là khoản mục chiếm tỷ lệ khá lớn trong tổng số vốn lưu động của Công ty. Năm 2003, hàng tồn kho chiếm 39,54 % trong tổng tài sản lưu động. So với năm 2003, thì năm 2004 tuy Công ty đã giảm tỷ lệ hàng tồn kho trong tổng tài sản xuống còn 36,27 % nhưng tỷ lệ này vẫn còn tương đối cao. Chính vì vËy, Công ty Việt Hàn luôn áp dụng mọi biện pháp nhằm giảm tối thiểu các chi phí lưu kho đồng thời vẫn đảm bảo cho quá trình kinh doanh được tiến hành liên tục. Một trong những biện pháp hữu hiệu để giảm khối lượng hàng tồn kho là Công ty nên đầu tư thêm vào lĩnh vực quảng cáo, tham gia hội chợ triển lãm để kích thích tiêu dùng nhằm tối ưu chi phí quản lưu kho số thành phẩm này. Công ty đang có kế hoạch mở thêm một ssó cơ sở chính thức tại miền Bắc, đặc biệt là tại khu vực có sự phát triển về công nghiệp vì đối với một khối lượng tư 59 liệu sản xuất không lớn lắm thì giao dịch qua một đại lý chính thức của Công ty Việt Hàn là hợp lý nhất. 3.3.2.3. Thúc đẩy nhanh quá trình thanh toán, hạn chế tình trạng bị chiếm dụng vốn. Sau khi phân tích thực trạng về quản trị các khoản phải thu, phải trả của Công ty Việt Hàn ta thấy, Công ty thường có các khoản phải thu lớn hơn các khoản phải trả. Trong thời gian bị chiếm dụng vốn thì khoản tiền này không những không sinh lãi mà cồn gây nhiều khó khăn cho Công ty. Năm 2003, số vốn lưu động của Công ty bị khách hàng chiếm dụng là 4.710,943 triệu đồng, chiếm 30,58 % số vốn lưu động. Năm 2004, nhờ các biện pháp thúc dục khách hàng thanh toán các khoản nợ đúng hạn nên Công ty Việt Hàn đã giảm được tỷ lệ các khoản phải thu xuống còn 22,48 % trong tổng tài sản. Việc Công ty Việt Hàn bị khách hàng chiếm dụng vốn chính là nguyên nhân làm cho hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Việt Hàn giảm đi. Do bị chiếm dụng vốn lưu động nên Công ty đã lâm vào tình thiếu vốn. Do đó, Công ty phải huy động vốn từ các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác. Để sử dụng khoản tiền này thì Công ty TNHH- HN Việt Hàn phải trả lãi vay nên làm giảm đi một số lợi nhuận của Công ty. Lượng vốn mà Công ty chiếm dụng nhiều có thể do một số nguyên nhân sau: Do Công ty chưa đánh giá đúng được tình trạng tài chính của khách hàng hoặc do Công ty cần phải duy trì mối quan hệ truyền thống với các đối tác của mình. Vì vậy, có những khoản nợ mà Công ty không thể thu hồi được do bạn hàng không có khả năng thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần các 60 khoản nợ. Do đó, hàng năm Công ty Việt Hàn nên trích lập các khoản dự phòng các khoản phải thu khó đòi nhằm phân tán rủi ro trong kinh doanh cho Công ty. Trong điều kiện hiện nay, thì tình trạng chiếm dụng vốn giữa cá doanh nghiệp là điều không thể tránh khỏi bởi vì chính Công ty Việy Hàn cũng là người chiếm dụng vốn của nhà cung cấp. Nhưng Công ty phải đề ra các biện pháp giảm lượng vốn bị chiếm dụng, tránh tình trạng vốn lưu động bị ứ đọng. Để giảm tối đa lượng vốn bị chiếm dụng thì Công ty phải tìm hiểu và đánh giá đúng về tình trạng tài chính của các bạn hàng trước khi ký kết hợp đồng nhằm hạn chế tới mức thấp nhất các rủi ro có thể xảy ra. Trong trường hợp mua bán thì các Công ty cần phải quy định rõ ràng về các khoản phạt do thanh toán chậm. Công ty cần phải phối hợp với phòng kế hoạch đẻ có biện pháp thúc dục nhắc nhở khách hàng thanh toán các khoản nợ đén hạn trả bằng cách gửi giấy báo. Doanh nghiệp cần khuyến khích khách hàng thanh toán nhanh bằng cách cho họ hưởng chiết khấu thamh toán. Đối với những khách hàng chưa thanh toán hết nợ cũ thì Công ty hạn chế cho khách hàng đó nợ quá nhiều. 3.3.2.4. Xác định chính xác nhu cầu vốn lưu động. Việc xác dịnh chính xác nhu cầu vốn lưu động sẽ giúp cho hoạt động kinh doanh của Công ty được tiến hành liên tục, tiết kiệm và có hiệu quả kinh tế cao. Trong những năm qua, Công ty đã sử dụng phương pháp gián tiếp để xác định nhu cầu vốn lưu động của Công ty. Năm 2004, Công ty đã xác định số vốn lưu động cần thiết cho năm kế hoạch kinh doanh là 21.857,397 triệu đồng trong khi thực tế mức vốn lưu động là 25.501,113 triệu đồng. Trong những năm tới, Công ty phải xác định chính xác hơn nhu cầu vốn lưu động tránh tình trạng xác định nhu cầu về vốn quá thấp sẽ gây nhiều khó khăn cho Công ty. 3.3.2.5 Công ty cần chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động. 61 Vốn lưu động là điều kiện không thể thiếu được trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. Do vậy, việc chủ động xây dựng kế hoạch huy động vốn và sử dụng vốn lưu động vào sản xuất kinh doanh của Công ty là hết sức cần thiết. Công ty còn chủ động khai thác triệt để các nguồn vốn sẵn có và cá khoản vốn vay có thể chiếm dụng tạm thời như nợ của người cung cấp, nợ ngắn hạn ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. Do Công ty phải trả một khoản chi phí cho việc sử dụng nguồn vốn này nên Công ty cần cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng trước khi lựa chọn phương thức huy động vốn nào mà có chi phí vốn là thấp nhất. 3.3.2.6 Đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, tăng nhanh vòng quay của vốn lưu động. Đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm sẽ giúp Công ty tănh nhanh vòng quay của vốn lưu động và giảm đựoc các chi phí về hàng tồn kho. Trong htời gian qua, do thị trường có nhiều biến động như ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh của Công ty xuất hiện, tiến hành cạnh tranh với Công ty về giá cả và các dịch vụ sau bán hàng. Do vậy, Công ty phải tìm các biện pháp nhằm hạ giá thành phẩm để có thể cạnh tranh với các sản phẩm khác. Công ty cần phải ưu tiên về thanh toán đối với khách hàng lâu năm của Công ty nhằm duy trì mối quan hệ lâu dài. 3.3.2.7 Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên. Công ty TNHH- HN Việt Hàn cần phải chú trọng vào việc đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ cho đội nhũ công nhân viên bằng cách cử cán bộ và công nhân viên có khả năng đi học các lớp bồi dưỡng về chuyên môn. Lãnh đạo Công ty cần phải mạnh dạn hơn nữa trong việc bố trí sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, 62 cương quyết thay thế các cán bộ yếu đồng thời đề một số cán bộ có năng lực về chuyên môn, có khả năng đáp ứng những yêu cầu mới. Công ty cũng cần phải khuyến khích về vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm của họ. Trên đây là một số giải phấp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH- HN Việt Hàn. Để thực hiện tốt nhất các giải pháp này, ngoài sự nỗ lực của bản thân Công ty, cũng cần có sự giúp đỡ lớn từ phía Nhà nước và các bạn hàng. Về phía Công ty cần có sự hoàn thiện veef tổ chức sản xuất và quản lý, tận dụng triệt để mọi nguồn lực sẵn có để thực hiện tốt nhát những bện pháp trên. 3.3.3 Một số kiến nghị nh»m nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty. 3.3.3.1 Kiến nghị đối với Công ty. * Đẩy nhanh công tác nghiên cứu thị trường. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay hoạt động marketing đang trở nên rất quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào. Lúc này Marketing không còn được hiểu đơn giản là hoạt động quảng cáo bán hàng mà tập hợp các hoạt động sản xuất kinh doanh đến khâu phân phối và đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nghiên cứu thị trường là việc bắt buộc đối với các chủ thể kinh tế, là điều kiện tiên quyết trong lĩnh vực chiếm lĩng thị trường của doanh nghiệp. Muốn thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình thì việc trước hết doanh nghiệp phải hiểu đầy đủ và chính xác những yếu tố liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến nhu cầu, thị hiếu và sức mua của thị trường mới có thể giúp 63 doanh nghiệp tìm được thị trường trọng điểm và xác định được những tiềm năng của thị trường, của doanh nghiệp chưa được khai thác triệt để. Việc nghiên cứu thị trường quan trọng như vậy Công ty cần phải quan tâm đến việc nghiên cứu thị trường vì thông qua nó Công ty có thể phát hiện ra những lợi thế của mìh cũng như nguy cơ đe dọa sự tồn tại và phát triển của Công ty. Nhờ đó các biện pháp phát huy thế mạnh và phồng ngừa các nguy cơ xấu tác động đén tình hình sản xuất kinh doanh. Việc tiến hành nghiên cứu thị trường giúp Công ty có thể nắm bắt xử lý tốt thông tin kinh tế, dự đoán chuẩn xác nhu cầu và diễn biến thị trường. Có như vậy Cônh ty mới sản xuất ra được những sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường, hàng hóa mới bảo đảm nghuyên tắc mua bán nhanh, bán nhanh tránh tồn đọng giảm chất lượng sản phẩm, thiệt hại cho sản xuúât kinh doanh. * Chính sách phân phối sản phẩm. Trong những năm qua các hình thức bán hàng mà Công ty áp dụng về cơ bản phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh song cơ cấu còn chỗ chưa hợp lý. Trong thời gian tới, Công ty cần thay đổi cơ cấu cho phù hợp với hoạt động kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh hình thức bán buôn để đẩy nhanh tổng doanh số bán và tạo mối quan hệ chặt chẽ đối với khách hàng của mình. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức bán hàng để phục vụ tốt nhu cầu của mọi khách hàng, áp dụng và phát triển hình thức bán hàng để thích nghi với điều kiện kinh doanh mới. Sử dụng công cụ Marketing nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng. Công ty cần mở thêm các cửa hàng giới thiệu sản phẩm ở các tỉnh trong cả nước, không ngừng huấn luyện đội ngũ bán hàng có năng lực và kinh nghiệm. Công ty cần duy trì và phát triển quan hệ bán hàng với các đơn vị mua thường xuyên với khối lượng lớn. Công ty kí kết các hợp đồng tiêu thụ với bộ 64 phận khách hàng này để đảm bảo hàng hóa tiêu thụ được ổn định và đồng thời tạo dựng nâng cao uy tín cho khách hàng. Các hợp đồng kinh tế là các hình thức nhằm đạt mục tiêu an toàn trong kinh doanh do đó cần đẩy mạnh việc giao dịch và kí kết hợp đồng tieu thụ sản phẩm. Đối với thị trường mới Công ty phải có những chiến lược thâm nhập thích hợp, bởi đay chính là nơi có thể mửo rộng quan hệ của Công ty với bạn hàng mới. Do vậy Công ty phải nỗ lực trong việ tìm tòi và phân tích những thông tin về các biến cố thị trường, nhằm tìm các cơ hội kinh doanh phù hợp với tiềm năng của Công ty để từ đó tiến hành đầu tư kinh doanh các mặt hàng mà thị trường đòi hỏi, tăng số lượng các đối tượng kí kết hợp đồng mua bán và thúc đẩy kinh doanh phát triển. Công ty làm tốt công tác nghiên cứu thị trường và chính sách phân phối sản phẩm sẽ là giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. * Giải pháp về chiến lược con người. Công ty cần phải chăm lo việc đào tọa bồi dưỡng để nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ cán bộ công nhân viên như cử cán bộ và công nhân có khả năng đi học, mời các chuyên gia về giảng dạy và hướng dẫn sử dụng các loại máy mới. Thông qua đó để tận dụng triệt để những tính năng của những thiết bị máy mới từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động. L·nh ®¹o c«ng ty cÇn m¹nh d¹n h¬n trong viÖc bè trÝ x¾p xÕp l¹i ®éi ngò c¸n bé, c­¬ng quyÕt thay thÕ nh÷ng c¸n bé yÕu ®«ng fthêi ®Ò b¹t mét sè c¸n bé cã n¨ng lùc ®¸p øng ®­îc yªu cÇu míi. §µo t¹o thu nhËn thªm c¸n bé cã n¨ng lùc chuyªn m«n kü thuËt còng nh­ n¨ng lùc kih tÕ. Qua ®ã mµ t×m ra nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ s¶n phÈm, vÒ thÞ tr­êng còng nh­ c¸ chÝnh s¸ch khuyÕn m¹i, tiÕp thu phuf hîp víi m«i tr­êng kinh doanh cña C«ng ty. 65 Thùc hiÖn chÝnh s¸ch vËt chÊt khguyÕn khÝch cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty nh»m ph¸t huy tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña hä, ®Èy m¹nh phong trµo ph¸t huy s¸ng kiÕn, c¶i tiÐn kü thuËt nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng vµ sö dông tiÕt kiÖm vËt t­ tõ ®ã cã thÓ lµm gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn. L·nh d¹o C«ng ty ph¶i th­êng xuyªn quan t©m h¬n viÖc ch¨m lo ®êi sèng choi c¸n bä c«ng nh©n viªn. Coi träng c«ng t¸c lao ®éng vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp, Ph¶i cã biÖn ph¸p c¶i thiÖn m«i tr­êng lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng phÊn ®Êu ®¹t môc tiªu “Xanh- S¹ch -§Ñp”, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn h¨ng say lao ®éng s¶n xuÊt. §èi víi c«ng nh©n trong C«ng ty cÇn cè g¾ng n©ng cao tay nghÒ ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt, thao t¸c tay nghÒ ®óng quy tr×nh c«ng nghÖ, ph¶i mÆc quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng ®Çy ®ñ tr­íc khi lµm viÖc ®Î t¸nh tai n¹n lao ®én, n©ng coa tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong viÖc qu¶n lý tµi s¶n cña C«ng ty. 3.3.2.2 KiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n­íc. Thø nhÊt, Nhµ n­íc ban hµng khung tû lÖ khÊu hao linh ho¹t, hîp lý ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ linh ®éng h¬n trong viÖc trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. §èi víi nh÷ng doanh cã dù ¸n ®Çu t­ hiÖu qu¶, trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i ®­îc chñ ®éng trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cao. Thø hai, Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch t¸c déng, hç trî gióp c¸c doanh nghiÖp thuËn lîi h¬n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh v× thùc tÕ ®Ó huy ®éng ®­îc vèn phô thuéc rÊt nhiÒu vµo Nhµ n­íc nh­: L·i xuÊt ng©n hµng, thuÕ , nguån vèn ng©n s¸ch cÊp... Thø ba , Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch tµi chÝnh thÝch hîp ®Ó khai th«ng c¸c nguån vèn, gióp doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng vèn mét c¸ch thuËn lîi. Nhµ 66 n­íc cÇn sím hoµn thiÖn c¸c c¬ chÕ chÝng s¸ch ph¸p luËt cÇn thiÕt ®¶m b¶o c¸c c«ng ty khai th¸c triÖt ®Ó mäi nguån vèn hiÖn cã. Thø t­ ,t¨ng c­êng nh÷ng biÖn ph¸p chèng bu«n lËu, s¶n xuóat hµng gi¶, trèn thuÕ, t¹o lËp m«i tr­êng kinh doanh lµnh m¹nh vµ b×nh ®¼ng gi÷a c¸c doanh nghiÖp. Thø n¨m, x©y dùng dù ¸n, ®µm ph¸n thu hót tµi trî cña n­íc ngoµi, c¸c tæ chøc quèc tÕ: §µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý kinh doanh cña c¸c chñ doanh nghiÖp ViÖt Nam; x©y dùng vµ cung cÊp th«ng tin thÞ tr­êng thÕ giíi cho c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, gióp ®ì vÒ c«ng nghÖ, hîp t¸c kinh doanh... 67 KÕt luËn Vèn l­u vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng lµ mét ®Ò tµi mang tÝnh chÊt thêi sù cÊp b¸ch, cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. VÊn ®Ò b¶o toµn vèn vµ ph¸t triÓn vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. ViÖc sö dông vèn l­u ®éng cã hiÖu qu¶ chÝnh lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp tiÕn hµnh b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn l­u ®éng. Do vËy n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp lµ mét yªu cÇu hÕt søc cÊp thiÕt mang tÝnh chÊt tæng hîp cao. Nghiªn cøu ®Ò tµi nµy ®· gióp em hiÓu biÕt thªm vÒ qu¶n trÞ tµi chÝnh trong doanh nghiÖp. Trong khu«n khæ kho¸ luËn tèt nghiÖp chóng ta thÊy nh÷ng ®Ò c¬ b¶n vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña C«ng ty TNNH- H÷u nghÞ ViÖt Hµn trong thêi gian 2000 ®Õn 2004, cïng víi nh÷ng thµnh tùu vµ tån t¹i nµy. MÆt kh¸c tõ c¬ së lÝ luËn chung vµ t×nh h×nh thùc tÕ kho¸ luËn cã ®­a ra mét sè gi¶ ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i C«ng ty cæ phÇn dông cô c¬ khÝ xuÊt khÈu.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLuận văn- Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Trách nhiệm hữu hạn- hữu nghị Việt Hàn.pdf
Luận văn liên quan