Luận văn Quy trình giao nhận xuất nhập khẩu và thực trạng họat động kinh doanh tại công ty Advance Logistics

MỤC LỤC PHẦN DẪN NHẬP .1 I) Sự cần thiết của đề tài 1 II) Mục tiêu nghiên cứu .1 III) Đốì tượng nghiên cứu .2 IV) Phương pháp nghiên cứu .ẳỀ 2 PHẦN NỘI DUNG 3 PHẤN ĩ: GIỚI THIỆU CHƯNG .3 I. Cơ sở lý luận của đề tài é 3 1.1) Giới thiệu về hoạt động giao nhận 3 1.1.1) Khái niệm về dịch vụ giao nhận, người giao nhận 3 1.1.2) Hoạt động giao nhận ở Việt Nam nói chung 4 Iẽ2) Khái niệìn, các phương phẩp phân tích hoạt động kinh doanh .6 II. Giới thiệu về Công ty Advance Logistics 11 11.1) Giới thiệu chung về Gông ty .11 11.1.1) Giới thiệu vài nét sơ lược về Công ty 11 11.1.2) Quá trình hình thành và phát triển 12 II.lẻ3) Cơ cấu tổ chức của Công ty .13 IIẳ1.4) Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. 14 II.1.5) Mạng lưổi hoạt động .ề 15 IIễ1.6) Chức năng kỉnh doanh của Công ty 16 11.2) Đánh giá chung kết quả kinh doanh cửa Công ty^ .17 11.3) Những thành quả, tồn đọng của Công ty trong những năm gần đây .19 II.3Ệ1) Thành quả .19 11.3.2) Tồn đọng . 20 PHẤN II: QUY TRÌNH GIAO NHẬN XUÂT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY ADVANCE LOGISTICS 21 I. Quy trình giao nhận hàng xuất 21 Iằl) Quy trình giao nhận hàng xuất .21 1.2) Chi tiết các bưổc công việc ẳ 23 II. Quy trình giao nhận hàng nhập 35 IIỀ1) Quy trình giao nhận hàng nhập 35 11.2) Chi tiết các bước công việc 37 PHẦN HI: THựC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ADVANCE LOGISTICS 41 I. Phân tích tình hình Doanh thu .41 IIẻ Phân tích tình hình Chỉ phí .46 III. Phân tích tình hình LỢỈ nhuận Ệ 52 IV. Một sô" chỉ tiêu đánh giá kháỉ quát thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp .Ệềềẻ 55 PHẦN ĨY: MỘT số GIẢI PHÁP NHAM hoàn THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 76 I) Các biện pháp nhằm hoàn thiện doanh nghiệp 76 1.1) Các biện pháp nhằm tăng doanh thu .Ệ .76 IẾ1.1) Thực hiện đa dạng hoá các dịch vụ 76 1.1.2) Thiết lập Makerting theo nhiều cách tiếp cận khách hàng .77 1.1.3) Chính sách xúc tiến 78 1.2) Các biện pháp nhằm giảm giá vốn .78 Iẵ2.1) Tạo mốĩ quan hệ tốt với các hãng tàu & tìm kiếm khách hàng trực tiếp .78 1.2.2) Giảm chỉ phí quản lý doanh nghiệp 80 II) Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kỉnh doanh 81 II. 1) Đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp .81 II.2) Hoàn thiện hơn nữa về khả năng kinh doanh qua mạng . 81 II.3) Tham gia vào tổ chức, hiệp hội kỉnh doanh chuyên ngành . 82 PHẨN V: kết luận & KIEN NGHỊ .83 I. Kết luận 83 II. Kiến nghị 85 11.1) Đối với Nhà nước 85 11.2) Đối với Công ty .85 PHẨN DẪN NHẮP I) Sự cần thiết của đề tài Trong những năm gần đây, hội nhập kinh tế giữa các quốc gia trên thế giới ngày một diễn ra mạnh mẽ và nhanh chóng đã tạo cơ hội giao thương giữa các nước ngày càng gia tăng, làm cho hoạt động xuất nhập khẩu trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Cùng với sự phát triển về hoạt động ngoại thương nậy, ngành giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu cũng đã phát triển mạnh và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc lưu chuyển hàng hóa. Chúng như một chiếc cầu nối giữa người bán và người mua, giữa người sản xuất và người tiêu thụ. ở Việt Nam, các hoạt động giao nhận tuy mới ra đời vài chục năm gần đây nhưng cũng góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước, mở rộng mối quan hệ về nhiều mặt của nước ta với các nước khác. Giao nhận vận tải hàng hóa vừa là một quá trình kinh tế liên tục, vừa là một lĩnh vực kinh doanh lớn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ngoại thương của một nước, là đòn bẩy nâng nền kinh tế quốc gia lên tầm cao hơn. Từ việc nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt to lớn của hoạt động trên, em đã quyết định chọn đề tài “QUY TRÌNH GIAO NHẬN XUÂT NHẬP KHẨU VẤ THựC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY ADVANCE LOGISTICS” làm Đề tài Luận văn Tốt nghiệp. II) Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu của vấn đề nghiên cứu là nhằm làm rõ Quy trình giao nhận xuất nhập khẩu và Thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để từ đó chỉ ra những điểm thuận lợi cũng như những bất ổn của Công ty. Đồng thời giúp doanh nghiệp nhìn thấy những biến động về tình hình hoạt động kinh doanh của mình nhằm tìm ra biện pháp điều chỉnh thích hợp. Cụ thể là gồm những nội dung chính như sau: o Tìm hiểu quy trình giao nhận xuất nhập khẩu tại Công ty. o Đánh giá chung kết quả kinh doanh của Công ty, những thành quả và tồn đọng của Công ty trong nhữtig năm gần đây. o Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty. o Đề ra giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. III) Đốì tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu về Quy trình giao nhận xuất nhập khẩu và Thực trạng hoạt động kinh doanh tại Công ty Advance Logistics trong các năm 2004 -2005. Dựa vào các số liệu Kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán do Cồng ty cung cấp, qua đó tổng hợp, so sánh, đưa ra các nhận xét đánh giá, và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. IV) Phương pháp nghỉên cứu Sử dụng phương pháp kết hợp, vận dụng các lý thuyết đã học vào thực tế, đồng thời qua tham khảo nghiên cứu thêm các sô" liệu liên quan do Công ty cung cấp, cũng như thu thập các thông tin, tài liệu từ sách báo, tạp chí, Internet . Các phương pháp chủ yếu sử dụng trong đề tài là phương pháp thống kê phân tích số liệu, phương pháp so sánh, phương pháp chi tiết chỉ tiêu phân tích, mức độ ảnh hưởng của các nhân tô".

pdf95 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 8443 | Lượt tải: 32download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Quy trình giao nhận xuất nhập khẩu và thực trạng họat động kinh doanh tại công ty Advance Logistics, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQuy trình giao nhận xuất nhập khẩu và thực trạng họat động kinh doanh tại công ty Advance Logistics.pdf
Luận văn liên quan