Luận văn Rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại tỉnh luẩng nặm thà - Thực trạng và giải pháp

Ngân hàng thế giới TTTD : thông tin tín dụng NHNN : Ngân hàng Nhà nước TW : Trung ương MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài Ngân hàng thương mại là một doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ – tín dụng, một loại hình kinh doanh chứa đựng rủi ro cao. Trong các hoạt động kinh doanh của ngân hàng Thương mại Lào, hoạt động tín dụng là hoạt động chính chủ yếu mang lại nguồn lợi nhuận lớn nhất và cũng tiềm ẩn rủi ro cao nhất. Đặc biệt trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, hệ thống Ngân hàng Lào nói chung và các Ngân hàng Thương mại nói riêng đang đứng trước những thách thức mới gắn liền với tiềm ẩn rủi ro cao hơn. Vì vậy trong đầu năm 2006 NHCHXHDCND Lào đã ban hành 2 quyết định: Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động tín dụng và quy định ban hành về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của TCTD” nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống. Rủi ro tín dụng luôn là đề tài được quan tâm và mang tính thời sự cao. Nhận thức vai trò quan trọng của rủi ro trong hoạt động tín dụng, lượng hoá mức độ rủi ro, xác định nguyên nhân để đề ra các biện pháp phòng ngừa hiệu quả và hạn chế thấp nhất rủi ro tín dụng là vấn đề sống còn và phát triển của các Ngân hàng Thương mại Lào nói chung và Ngân hàng Thương mại Tỉnh LNTH nói riêng. Với lý do trên tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài “RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TỈNH LUẨNG NẶM THÀ- thực trạng và giải pháp” Mục đích, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu: - Nhận thức các vấn đề lý luận về tín dụng, rủi ro tín dụng, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng. - Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng tại NHTM Tỉnh LNTH, nhận định những rủi ro tiềm ẩn và xác định nguyên nhân. - Đề xuất những giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại Tỉnh LNTH từ 2001 – 30/6/ 2006. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu được sử dụng chủ yếu trong luận văn là phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp hệ thống và vận dụng các phương pháp phân tích tổng hợp, so sánh, thống kê

pdf75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 1674 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại tỉnh luẩng nặm thà - Thực trạng và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
øng theo chuaån möïc quoác gia phuø hôïp vôùi chuaån möïc quoác teá vaø khu vöïc. 43 - Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cuûa heä thoáng ngaân haøng ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu trong ñieàu kieän phaùt trieån môùi. Ñoäi nguõ caùn boä ngaân haøng vöøa phaûi gioûi nghieäp vuï, vöøa phaûi coù phaåm chaát ñaïo ñöùc toát, nhaát laø ñaïo ñöùc ngheà nghieäp. III.2. Ñònh höôùng phaùt trieån cuûa NHTM tænh LNTH. Caên cöù muïc tieâu chieán löôïc vaø nhieäm vuï phaùt trieån heä thoáng NHTM Laøo ñeán naêm 2010, keá hoaïch phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi tænh LNTH cuûa Tænh Uûy, UBND tænh LNTH, Ban giaùm ñoác NHTM tænh LNTH ñeà ra muïc tieâu ñònh höôùng phaùt trieån cuï theå nhö sau: ¾ Muïc tieâu ñònh höôùng. - Tieáp tuïc ñoåi môùi caùc maët hoaït ñoäng ngaân haøng theo ñònh höôùng cuûa Nhaø nöôùc vaø cuûa Ngaønh trong töøng thôøi kyø. Phaùt trieån NHTM tænh LNTH hoaït ñoäng an toøan, hieäu quaû vöõng chaéc döïa treân cô sôû coâng ngheä vaø trình ñoä tieân tieán, aùp duïng thoâng leä, chuaån möïc quoác teá veà hoaït ñoäng ngaân haøng nhaèm thöïc hieän coù hieäu quaû chuû tröông, chính saùch cuûa nhaø nöôùc vaø cuûa ngaønh, taäp trung vaøo caùc muïc tieâu vaø chöông trình phaùt trieån kinh teá cuûa ñòa phöông. - Phaùt trieån vaø ña daïng hoaù caùc saûn phaåm, dòch vuï ngaân haøng nhaát laø huy ñoäng voán vaø cho vay vôùi chaát löôïng cao nhaèm cung öùng ñaày ñuû, kòp thôøi, thuaän tieän caùc dòch vuï tieän ích ngaân haøng cho neàn kinh teá. Ñaåy maïnh huy ñoäng caùc nguoàn voán ñeå chuû ñoäng ñaùp öùng nhu caàu vay voán cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá. - Chuaån bò caùc ñieàu kieän ñeå thöïc hieän coù hieäu quaû chöùc naêng quaûn lyù nhaø nöôùc treân lónh vöïc tieàn teä vaø hoaït ñoäng ngaân haøng cuûa NHTM tænh LNTH. Naâng cao naêng löïc thanh tra, kieåm tra, giaùm saùt ñaûm baûo hoaït ñoäng cuûa heä thoáng theo höôùng an toaøn, caïnh tranh laønh maïnh vaø phaùt trieån beàn vöõng. - Höôùng tôùi hôïp taùc vôùi caùc nöôùc laùng gieàng ñeå môû roäng hoaït ñoäng tín duïng cuõng nhö hoïc hoûi kinh nghieäm, ñaøo taïo caùn boä trong lónh vöïc ngaân haøng. 44 ¾ Moät soá chæ tieâu chuû yeáu cuûa NHTM tænh LNTH ñeán 2010. - Toác ñoä taêng nguoàn voán huy ñoäng taïi choã bình quaân haøng naêm laø 12%, ñöa tyû troïng voán huy ñoäng taïi choã trong toång dö nôï, bình quaân chieám 50%. - Toång Dö nôï cho vay taêng bình quaân haøng naêm 11%-15%. - Tyû leä Nôï xaáu trong Toång dö nôï bình quaân haøng naêm khoâng quaù 7%. - Naâng tyû leä doanh thu töø caùc dòch vuï Ngaân haøng vaø töø caùc hoaït ñoäng khaùc ngoaøi hoaït ñoäng Tín duïng haøng naêm töø 6,6% naêm 2001 leân 20% vaøo naêm 2010. III.3. Giaûi phaùp ngaên ngöøa vaø haïn cheá ruûi ro tín duïng taïi NHTM tænh LNTH. Ngaønh Ngaân haøng ñang trong thôøi kyø hoäi nhaäp quoác teá lónh vöïc ngaân haøng – taøi chính, NHTM tænh LNTH seõ coù nhieàu cô hoäi khi tham gia vaøo neân kinh teá, taøi chính toaøn caàu ñoàng thôøi phaûi ñoái maët vôùi nhöõng thaùch thöùc nhaát ñònh tröôùc aùp löïc caïnh tranh vôùi caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi. Nhieàu nhaø nghieân cöùu ñaõ ñeå ra caùc nhoùm giaûi phaùp ñoàng boä nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh caûu caùc NHTM Laøo ñeán naêm 2010. trong luaän vaên naøy, taùc giaû döïa treân boái caûnh neàn kinh teá tri thöùc, yeâu caàu hoäi nhaäp hieän nay vaø vaän duïng caùc thoâng leä quoác teá, moät soá nguyeân taéc cô baûn cuûa uyû ban BASLE ñeå ñeà ra moät soá giaûi phaùp chung toái thieåu coù theå hoã trôï cho caùc giaûi phaùp cuûa NHTM tænh LNTH thöïc hieän ñöôïc muïc tieâu ngaên ngöøa vaø haïn cheá ruûi ro tín duïng. III.3.1. Giaûi phaùp cuûa caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc taïi tænh LNTH. ¾ Coâng boá coâng khai vaø ñaày ñuû quy hoaïch ñaát, quy hoaïch chi tieát chuyeån ñoåi cô caáu caây troàng - vaät nuoâi, quy hoaïch vuøng nguyeân lieäu … Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, UBND tænh LNTH ñaõ töøng böôùc coâng boá caùc quy hoaïch nhö ñaát, vuøng nguyeân lieäu, chuyeån ñoåi cô caáu vaät nuoâi caây troàng giuùp cho doanh nghieäp vaø ngöôøi daân coù ñònh höôùng trong saûn xuaát ñoàng thôøi giuùp cho 45 NHTM tænh LNTH ñaàu tö voán ñuùng höôùng taïi moät soá khu vöïc trong tænh, tuy nhieân vieäc coâng boá naøy chöa ñeàu khaép vaø hoaøn chænh do ñoù caùc quy hoaïch chöa ñaùp öùng nhu caàu tham khaûo cuûa doanh nghieäp, ngöôøi daân cuõng nhö NHTM tænh LNTH. Ñeå naâng cao chaát löôïng quy hoaïch, UBND tænh caàn nghieân cöùu, khaûo saùt, quy hoaïch ñoàng boä, chi tieát vaø oån ñònh, ñoàng thôøi gaén vôùi khaâu xuùc tieán thöông maïi, xuùc tieán ñaàu tö, tìm thò tröôøng tieâu thuï. Quy hoaïch caàn ñöôïc thoâng baùo ñeán caùc Sôû, ngaønh vaø UBND caùc caáp laøm cô sôû thöïc hieän nhieäm vuï quaûn lyù nhaø nöôùc treân ñòa baøn cuõng nhö höôùng daãn cho doanh nghieäp, ngöôøi daân ñaàu tö ñuùng höôùng mang laïi hieäu quaû cao goùp phaàn phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa tænh. ¾ Thaønh laäp coâng ty ñònh giaù taøi saûn. Coâng taùc thaåm ñònh giaù khi NHTM tænh LNTH gaëp nhieàu khoù khaên, neân yeâu caàu thaønh laäp coâng ty thaåm ñònh giaù ñoäc laäp laø caàn thieát trong thôøi gian tôùi. Coâng ty thaåm ñònh giaù cuûa tænh vôùi khaû naêng chuyeân moân saâu vaø roäng seõ thay cho NHTM trong thaåm ñònh giaù taøi saûn moät caùch chính xaùc vaø giaûi quyeát khoù khaên cuûa NHTM do khoâng theå bao quaùt heát moïi lónh vöïc cuûa hoaït ñoäng thaåm ñònh giaù, giaûm chi phí ñaøo taïo, ngaên chaën tieâu cöïc cuûa CBTD. Maët khaùc coâng ty thaåm ñònh giaù seõ thay cho NHTM gaùnh chòu toaøn boä traùch nhieäm khi thaåm ñònh giaù thieáu chính xaùc, chia seû ruûi ro vôùi NHTM. Ñeå hoã trôï caùc TCTD trong xöû lyù taøi saûn baûo ñaûm, NHCHDCND Laøo, Boä Tö phaùp, Boä Taøi chính ñaõ ban haønh thoâng tö lieân tòch höôùng daãn vieäc xöû lyù taøi saûn ñaûm baûo ñeå thu hoài nôï cho caùc TCTD theo thöù töï noäp thueá vaø caùc khoaûn phí noäp ngaân saùch, keá ñeán thu nôï goác, laõi vay, laõi quaù haïn tính ñeán ngaøy beân baûo ñaûm hoaëc beân giöõ taøi saûn giao taøi saûn cho TCTD ñeå xöû lyù. Thöù töï öu tieân trong vieäc thanh toaùn thu nôï töø xöû lyù taøi saûn baûo ñaûm chöa theå hieän ñaày ñuû cam keát giöõa khaùch haøng vaø quyeàn xöû lyù taøi saûn theá chaáp thu hoài nôï cuûa NHTM trong hôïp ñoàng tín duïng. Caùc nghóa vuï thueá cuûa khaùch haøng laø moät nghóa vuï maø 46 NHTM khoâng theå bieát tröôùc, bieát ñaày ñuû ñeå coù theå tieân lieäu khaû naêng thu nôï khi ñònh giaù vaø ñaêng kyù giao dòch baûo ñaûm. Do ñoù caàn caên cöù thöù töï öu tieân khi ñaêng kyù giao dòch baûo ñaûm, NHTM ñöôïc öu tieân thanh toaùn nôï goác, nôï laõi tröôùc caùc khoaûn nôï ngaân saùch nhaø nöôùc. Ngoaøi ra thoâng tö neâu treân caàn ñeà caäp ñeán nhöõng bieän phaùp kieân quyeát coù tính cöôõng cheá trong vieäc xöû lyù taøi saûn baûo ñaûm thu hoài nôï khi khaùch haøng hoaëc beân baûo laõnh khoâng giao taøi saûn cho TCTD ñeå xöû lyù. ¾ Quy ñònh kieåm toaùn caùc doanh nghieäp laø ñieàu kieän baét buoäc, ñoàng thôøi coù bieän phaùp cheá taøi ñeå ñaûm baûo tính minh baïch veà thoâng tin taøi chính. Caùc Sôû, Ngaønh trong tænh ñeàu coù chung yeâu caàu ñoái vôùi baùo caùo taøi chính cuûa Doanh nghieäp phaûi hoaøn thaønh ñuùng thôøi ñieåm quy ñònh, vaø ñöôïc kieåm toaùn bôûi coâng ty kieåm toaùn ñoäc laäp. Nhaèm traùnh tình traïng doanh nghieäp coù nhieàu baùo caùo taøi chính khaùc nhau khi giao dòch vôùi caùc Sôû Ngaønh vôùi caùc muïc ñích khaùc nhau do ñoù Sôû Taøi chính tænh caàn quy ñònh kieåm toaùn caùc doanh nghieäp laø ñieàu kieän baét buoäc. Ñoái vôùi NHTM tænh LNTH, chaát löôïng coâng taùc thaåm ñònh lieân quan maät thieát vôùi tính trung thöïc trong baùo caùo taøi chính cuûa caùc doanh nghieäp. Ngoaøi ra ñeå ñaûm baûo soá lieäu trung thöïc caàn coù bieän phaùp cheá taøi ñoái vôùi doanh nghieäp coá tình gian laän che daáu söï thaät qua baùo caùo taøi chính. III.3.2. Giaûi phaùp cuûa NHCHDCND Laøo: ¾ Thoáng nhaát heä thoáng phaân tích, xeáp loaïi doanh nghieäp toaøn ngaønh. Vieäc phaân tích vaø xeáp loaïi tín duïng doanh nghieäp laø moät quy trình ñaùnh giaù khaû naêng thöïc hieän caùc nghóa vuï taøi chính cuûa moät doanh nghieäp ñoái vôùi TCTD nhaèm xaùc ñònh ruûi ro trong hoaït ñoäng tín duïng. Tröôùc thöïc traïng caùc NHTM treân caû nöôùc ñaùnh giaù, xeáp loaïi doanh nghieäp raát khaùc nhau ñöôïc ñeà caäp trong chöông II, neân NHCHDCND Laøo caàn thoáng nhaát caùc tieâu chí ñaùnh giaù vaø xeáp loaïi khaùch haøng (bao nhieâu haïng) ñoái vôùi caùc NHTM TW, ñieàu naøy giuùp caùc 47 chi nhaùnh NHTM coù theå tham khaûo keát quaû xeáp loaïi moät doanh nghieäp cuï theå taïi caùc NHTM khaùc, maët khaùc Trung taâm thoâng tin tín duïng seõ deã daøng toång hôïp töø caùc NHTM TW vaø cung caáp thoâng tin cho caùc TCTD khaùc tham khaûo. Quy trình phaân tích ñaùnh giaù vaø xeáp loaïi DN ngoaøi vieäc taäp trung vaøo caùc chæ tieâu phaân tích caùc heä soá ñeå laøm roõ söï thay ñoåi veà caáu truùc voán, hieäu quaû söû duïng voán, coøn phaûi neâu ñöôïc con soá tuyeät ñoái veà quy moâ voán, khaû naêng cho khaùch haøng vay toái ña laø bao nhieâu. Ngoaøi ra hieän nay Trung taâm thoâng tin tín duïng chæ phaân loaïi doanh nghòep theo 4 ngaønh kinh teá cô baûn (noâng - laâm nghieäp, coâng nghieäp, xaây döïng, thöông maïi dòch vuï) vaø döï kieán ñieàu chænh caùch phaân loaïi doanh nghieäp theo 8 ngaønh kinh teá. Ñeå vieäc phaân loaïi ngaønh kinh teá cuûa Trung taâm TTTD tuaân thuû quy ñònh cuûa Luaät thoáng keâ, ñoàng thôøi phuø hôïp quy cheá baùo caùo thoáng keâ ngaønh Ngaân haøng caàn thoáng nhaát phaân loaïi doanh nghieäp theo 21 ngaønh kinh teá. Hieän taïi caùc Boä, Ngaønh ñeàu söû duïng nhieàu tieâu chí khaùc nhau ñeå xeáp loaïi doanh nghieäp phuïc vuï cho yeâu caàu quaûn lyù nhaø nöôùc cuûa mình, ñieån hình trong naêm 2005, Boä Taøi chính cuõng ñaõ ban haønh thoâng tö höôùng daãn giaùm saùt vaø ñaùnh giaù hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa DN nhaø nöôùc vôùi heä thoáng chæ tieâu goàm 5 nhoùm vaø xeáp loaïi doanh nghieäp moät trong ba loaïi ( A, B hoaëc C). trong 5 nhoùm chæ tieâu treân, coù 3 nhoùm chæ tieâu taøi chính ( Doanh thu vaø thu nhaäp khaùc; Lôïi nhuaän thöïc hieän; Nôï phaûi traû quaù haïn vaø khaû naêng thanh toaùn nôï ñeán haïn) coù lieân quan maät thieát ñeán caùc chæ tieâu taøi chính maø Ngaønh ngaân haøng söû duïng ñeå phaân tích, xeáp loaïi DN. Ñeå caùc Boä, ngaønh lieân quan coù theå trao ñoåi thoâng tin, tham khaûo keát quaû phaân tích xeáp loaïi DN, NHCHDCND Laøo caàn trao ñoåi thoáng nhaát caùc Boä, ngaønh ñeà xuaát moät soá tieâu chí cô baûn trong vieäc ñaùnh giaù, xeáp loaïi doanh nghieäp. ¾ Hoaøn thieän, phaùt trieån heä thoáng thoâng tin tín duïng Ngaønh Ngaân haøng. 48 NHCHDCND Laøo cho pheùp Trung taâm TTTD caàn thaønh laäp caùc chi nhaùnh taïi caùc thaønh phoá lôùn nhö Savannakhet, Luangpabang ñeå thu thaäp, hình thaønh kho döõ lieäu theo khu vöïc nhaèm cung caáp TTTD ñaùp öùng nhu caàu khai thaùc thoâng tin cuûa caùc TCTD ñoái vôùi caùc doanh nghieäp vaø môû roäng ñeán caùc doanh nghieäp vöøa & nhoû, caù nhaân. Ban haønh quy cheá baét buoäc caùc TCTD vaø Doanh nghieäp coù quan heä tín duïng, cung caáp thoâng tin tín duïng cho Trung Taâm TTTD, quy ñònh cheá taøi khi caùc TCTD cung caáp TTTD khoâng ñaày ñuû, kòp thôøi, chính xaùc. Toå chöùc kieåm tra ñònh kyø thoâng qua ñoái chieáu toång dö nôï taïi kho döõ lieäu cuûa trung taâm vôùi caùc NHTM TW, qua ñoù xaùc ñònh kòp thôøi nhöõng sai phaïm. Ñònh kyø quyù coù nhaän xeùt thoâng baùo toaøn ngaønh tình hình chaáp haønh quy cheá thoâng tin tín duïng, xöû phaït haønh chính ñoái vôùi caùc NHTM vi phaïm quy cheá, ngoaøi ra quy ñònh NHTM coøn phaûi buø ñaép caùc thieät haïi cho caùc NHTM khaùc do söû duïng nguoàn thoâng tin thieáu chính xaùc do mình cung caáp. Ngöôïc laïi Trung taâm TTTD quy ñònh chuaån hoaù toaøn boä thoâng tin ñaàu vaøo cho mình ñeå caùc NHTM ñieàu chænh chöông trình phaàn meàm theo höôùng thu thaäp thoâng tin hoaøn toaøn töï ñoäng cung caáp cho trung taâm, khoâng ñeå tình traïng cung caáp thoâng tin veà trung taâm baèng caùch gôûi file ñieän töû treân trang web (nhö baùo caùo ñaêng kyù veà taøi saûn ñaûm baûo tieàn vay) gaây maát thôøi gian, chi phí nhö quy ñònh hieän nay. Trung taâm TTTD caàn nghieân cöùu vieäc khai thaùc thoâng tin tín dunïg töø caùc TCTD treân cô sôû döõ lieäu baùo caùo theo cheá ñoä baùo caùo thoáng keâ toaøn ngaønh ñeå haïn cheá vieäc cung caáp cuøng moät thoâng tin töø nhieàu quy trình khaùc nhau. Beân caïnh thoâng tin caùc khaùch haøng coù quan heä tín duïng, vaø caùc thoâng tin thu thaäp ngoaïi ngaønh, trung taâm caàn cung caáp theâm thoâng tin khaùc nhö giaù caùc thieát bò, maùy moùc, daây chuyeàn coâng ngheä… qua thu thaäp töø caùc Ngaønh ñeå caùc NHTM tham khaûo trong quaù trình thaåm ñònh. Muoán vaäy Trung taâm caàn trieån khai 49 vieäc mua tin töø caùc cô quan thoâng tin tín duïng ASEAN, hieäp hoäi thoâng tin tín duïng Chaâu AÙ… Treân cô sôû nguoàn thoâng tin mua ñöôïc, Trung taâm baùn laïi thoâng tin cho vaùc TCTD, doanh nghieäp… coù nhu caàu vôùi chi phí thích hôïp. Trung taâm caàn trieån khai kyõ thuaät ñeå caùc NHTM tra cöùu tröïc tieáp thoâng tin cuûa khaùch haøng trong nöôùc treân trang Web TTTD moät caùch nhanh choáng hieäu quaû vaø vôùi möùc phí coá ñònh haøng naêm phuø hôïp vôùi quy moâ cuûa töøng NHTM ñeå khuyeán khích caùc NHTM cung caáp vaø khai thaùc thoâng tin trong Ngaønh. Ngoaøi ra Trung taâm tính toaùn möùc phí phuø hôïp phaûi traû töøng laàn (cho moät soá nhoùm saûn phaåm thoâng tin) maø Trung taâm phaûi mua trong nöôùc vaø töø caùc toå chöùc quoác teá. ¾ Ñoàng boä trong ban haønh vaên baûn quy phaïm phaùp luaät. Vaên baûn döôùi Luaät coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng ngaân haøng phaûi ñöôïc ban haønh moät caùch ñoàng boä, ñaày ñuû vaø höôùng daãn cuï theå ñeå trieån khai thöïc hieän. Caùc Vuï, Cuïc cuûa NHCHDCND Laøo caàn trao ñoåi thoáng nhaát tröôùc khi trình Thoáng ñoác ban haønh caùc quyeát ñònh trieån khai quy cheá, quy ñònh traùnh tình traïng khoâng ñoàng boä vaø phaûi ñieàu chænh boå sung trong 1 thôøi gian ngaén. Ñôn cöû ngaøy 10/10/2005 Thoáng ñoác ban haønh quyeát ñònh 155 söûa ñoåi boå sung moät soá ñieàu cuûa quy cheá cho vay cuûa TCTD trong ñoù quy ñònh vieäc phaân loaïi nôï töø nhoùm 1 ñeán nhoùm 5 theo quy ñònh cuûa NHNN Laøo. Sau ñoù Ban haønh quyeát ñònh 245 quy ñònh cuï theå veà caùch phaân loaïi nôï cuûa khaùch haøng vaøo 1 trong 5 nhoùm nhöng ñaõ coù ñieåm khaùc vôùi ñieàu 5 cuûa quyeát ñònh 155, neân ngaøy 27/03/2006 Thoáng ñoác ban haønh quyeát ñònh 185 söûa ñoåi boå sung quyeát ñònh 155. Vieäc ban haønh vaên baûn quy phaïm phaùp luaät cuûa Ngaønh khoâng ñoàng boä nhö treân daãn ñeán phaûi ñieàu chænh boå sung vaø gaây trôû ngaïi cho caùc TCTD trieån khai thöïc hieän. ¾ Hoaøn thieän quy cheá phaân loaïi nôï, trích laäp vaø söû duïng döï phoøng. Quy cheá phaân loaïi nôï, trích laäp vaø söû duïng döï phoøng theo quyeát ñònh 245 phuø hôïp yeâu caàu quaûn trò ruûi ro tín duïng, tuy vaäy caàn söûa ñoåi moät soá noäi duïng: 50 Quy cheá 245 quy ñònh “TCTD ñöôïc söû duïng döï phoøng ñeå xöû lyù ruûi ro tín duïng theo trình töï: söû duïng döï phoøng cuï theå ñeå xöû lyù ruûi ro tín duïng ñoái vôùi khoaûn nôï ñoù, tieáp theo phaùt maïi taøi saûn ñaûm baûo ñeå thu hoài nôï, tröôøng hôïp phaùt maïi taøi saûn khoâng ñuû buø ñaép thì ñöôïc söû duïng döï phoøng chung ñeå xöû lyù”. trong thöïc teá vieäc phaùt maïi taøi saûn laø baát ñoäng saûn thöôøng khoù khaên, maát nhieàu thôøi gian neân khi söû duïng döï phoøng cuï theå xöû lyù ruûi ro thì phaàn nôï naøy ñöôïc chuyeån ra theo doõi ngoaïi baûng, phaàn nôï coøn laïi vaãn theo doõi noäi baûng do chöa phaùt maïi ñöôïc taøi saûn ñeå thu hoài nôï. Tröôøng hôïp naøy gaây khoù khaên trong vieäc theo doõi moät khoaûn nôï vöøa haïch toaùn ôû noäi baûng laãn ôû ngoaïi baûng, do ñoù vieäc xöû lyù khoaûn nôï naøy khoâng döùt ñieåm. Nhö vaäy khoâng theå xöû lyù toaøn boä ruûi ro tín duïng cuûa caùc khaûon nôï phaûi xöû lyù nhö quyeát ñònh 245 “Tröôøng hôïp soá tieàn döï phoøng khoâng ñuû ñeå xöû lyù toaøn boä ruûi ro tín duïng cuûa caùc khoaûn nôï phaûi xöû lyù cheânh leäch thieáu cuûa soá tieàn döï phoøng vaøo chi phí hoaït ñoäng”. Ñeå khaéc phuï vöôùng maéc treân ñeà nghò söû duïng döï phoøng ñeå xöû lyù ruûi ro ñöôïc thay ñoåi theo trình töï sau: söû duïng döï phoøng cuï theå, tieáp ñeán laø döï phoøng chung vaø sau cuøng töø nguoàn phaùt maïi taøi saûn baûo ñaûm. Hieän nay quy cheá 245 quy ñònh TCTD phaân loaïi nôï theo moät trong hai phöông phaùp ñònh löôïng (aùp duïng ngay) hoaëc ñònh tính (phöông phaùp tieán haønh aùp duïng trong 3 naêm tôùi sau khi xaây döïng ñöôïc heä thoáng xeáp haïng tín duïng noäi boä). Tuy vaäy ñeå naâng cao chaát löôïng tín duïng trong thôøi gian tôùi neân aùp duïng ñoàng thôøi 2 phöông phaùp treân, phöông phaùp ñònh löôïng xöû lyù nhanh nhôø aùp duïng coâng ngheä thoâng tin neân TCTD phaân loaïi vaø trích laäp kòp thôøi; phöông phaùp ñònh tính ñaùnh giaù chaát löôïng tín duïng chính xaùc hôn. Ñoái chieáu keát quaû phaân loaïi cuûa 2 phöông phaùp treân, neáu keát quaû phaân loaïi theo phöông phaùp ñònh tính phaûi ñöa khoaûn nôï vaøo nhoùm ruûi ro cao hôn thì TCTD phaûi trích boå sung phaàn cheânh leäch. 51 III.3.3. Giaûi phaùp cuûa Ngaân haøng Trung öông Laøo chi nhaùnh Tænh Luaång Naëm Thaø. ¾ Taêng cöôøng quaûn lyù nhaø nöôùc taïi NHTM tænh LNTH. Thanh tra NHTM tænh LNTH naâng cao chaát löôïng thanh tra baèng caùch naém baét kòp thôøi caùc nghieäp vuï kinh doanh, dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi, aùp duïng coâng ngheä môùi nhaèm giaùm saùt lieân tuïc NHTM tænh LNTH döôùi hai hình thöùc thanh tra taïi choã vaø giaùm saùt töø xa. Thanh tra taïi choã seõ naâng cao hieäu löïc do vieäc xöû lyù caùc vi phaïm döïa treân caùc baèng chöùng khoâng tuaân thuû caùc quy ñònh phaùp luaät laøm cô sôû ñeå aùp duïng caùc cheá taøi cuï theå. Nghieäp vuï giaùm saùt töø xa nhaèm caûnh baùo kòp thôøi caùc sai phaïm ñeû NHTM tænh coù bieän phaùp ngaên ngöûa ruûi ro trong hoaït ñoäng dinh doanh. Vôùi söï phaùt trieån vöôït baäc cuûa coâng ngheä thoâng tin, heä thoáng phaùp luaät ngaøy caøng hoaøn thieän vaø yeâu caàu minh baïch trong coâng boá thoâng tin laø ñieàu kieän thuaän lôïi cho Thanh tra söû duïng chuû yeáu phöông thöùc giaùm saùt töø xa nhaèm phaùt huy vai troø caûnh baùo sôùm, kòp thôøi phaùt hieän caùc vi phaïm quy cheá, baûo ñaûm an toaøn trong hoaït ñoäng cuûa NHTM tænh LNTH. Tieáp tuïc naâng cao chaát löôïng coâng taùc giaùm saùt töø xa treân cô sôû khai thaùc toái ña thoâng tin töø baùo caùo thoáng keâ, vaø thoâng tin trung taâm TTTD. Ngaân haøng trung öông Laøo nghieân cöùu vaø xaây döïng moät heä thoáng caùc chæ soá vaø giôùi haïn coù tính caûnh baùo mang tính chuaån möïc ñeå thoáng nhaát ñaùnh giaù chaát löôïng tín duïng cuûa caùc NHTM noùi chung vaø NHTM tænh LNTH noùi rieâng. Ñònh kyø naêm NHTW Laøo thu thaäp thoâng tin, tính toaùn vaø thoâng baùo caùc chæ soá trung bình cuûa caùc NHTM veà chaát löôïng tín duïng ñeå caùc NHTM tham khaûo vaø ñònh höôùng cho caùc NHTM ñaêng kyù thi ñua. Caùc chæ soá cô baûn coù theå keå ñeán nhö: * Nôï quaù haïn/toång dö nôï; * Nôï xaáu NPL (nhoùm 3+4+5)/Toång dö nôï; 52 * Tyû troïng laõi treo/Toång thu nhaäp töø hoaït ñoäng tín duïng; * Tyû leä toái ña cuûa nguoàn voán ngaén haïn söû duïng ñeå cho vay trung, daøi haïn; * Caùc khoaûn xoaù nôï/Toång dö nôï; * Trích laäp döï phoøng ruûi ro/dö nôï bình quaân; * Söû duïng döï phoøng ruûi ro/dö nôï bình quaân; * Dö nôï toån thaát ñang theo doõi/Toång dö nôï… Heä thoáng chæ soá treân ñaùnh giaù chính xaùc chaát löôïng tín duïng, qua ñoù ñeå NHTM tænh LNTH coù nhöõng ñieàu chænh thích hôïp vaø xöû lyù kòp thôøi. Thaønh laäp Quyõ baûo laõnh tín duïng ñoái vôùi Doanh nghieäp nhoû vaø vöøa. Vieäc thaønh laäp Quyõ baûo laõnh seõ taïo ñieàu kieän cho caùc doanh nghieäp nhoû vaø vöøa vay voán taïi NHTM, taêng tính khaû thi vaø hieäu quaû cuûa caùc döï aùn vaø giaûm ruûi ro cho caùc NHTM. Chi nhaùnh NHNN tænh LNTH laøm ñaàu moái phoái hôïp vôùi caùc Sôû Ngaønh lieân quan tham möu UBND tænh sôùm thaønh laäp Quyõ baûo laõnh tín duïng. Ñeå döï aùn thaønh laäp Quyõ khaû thi NHNN chi nhaùnh tænh caàn tham möu tính caân ñoái ngaân saùch caáp voán, huy ñoäng voán goùp cuûa caùc NHTM ñeå hình thaønh voán ñieàu leä. Ñoàng thôøi toå chöùc toaï ñaøm vôùi caùc Sôû ngaønh lieân quan ñeå thoáng nhaát, laøm roõ moät soá noäi dung sau: Muïc tieâu hoaït ñoäng cuûa Quyõ nhaèm ñaùp öùng nguoàn voán saûn xuaát kinh doanh, taêng hieäu quaû ñaàu tö cho caùc doanh nghieäp vaø giaûm ruûi ro cho caùc NHTM; Xaùc ñònh quyeàn vaø nghóa vuï caùc beân tham gia; Traùch nhieäm cuûa Quyõ baûo laõnh tieán haønh traû nôï cho NHTM thay cho khaùch haøng khi khoaûn nôï ñeán haïn maø khaùch haøng khoâng traû ñöôïc nôï hoaëc traû khoâng ñaày ñuû. Nhaän thöùc ñuùng chuû tröông cuûa Chính phuû seõ thuùc ñaåy caùc NHTM, doanh nghieäp, hieäp hoäi ngaønh ngheà goùp voán hình thaønh voán ñieàu leä, taïo tieàn ñeà xuùc tieán thaønh laäp Quyõ baûo laõnh cho doanh nghieäp nhoû vaø vöøa. III.3.4. Giaûi phaùp cuûa caùc chi nhaùnh ngaân haøng thöông maïi Tænh Luaång Naëm Thaø. 53 ¾ Trieån khai coù hieäu quaû Quyeát ñònh cuûa Thuû töôùng Chính phuû. Ñeå Quyeát ñònh cuûa Thuû töôùng chính phuû vaø Chæ thò naêm 2004 veà xöû lyù nôï toàn ñoïng taïi caùc NHTM phaùt huy taùc duïng, giuùp cho ngaønh ngaân haøng coù nguoàn voán taùi ñaàu tö phuïc vuï toát hôn coâng cuoäc phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi taïi ñòa phöông, caàn thöïc hieän moät soá giaûi phaùp sau: Phaûi thaønh laäp ban thu hoài nôï taïi töøng ñòa baøn, giao nhieäm vuï cuï theå ñeán töøng caùn boä ñeå coâng taùc thu hoài nôï ñaït keát quaû. Caùc NHTM taêng cöôøng hôn nöõa söï phoái hôïp vôùi UBND caùc caáp, caùc toå chöùc chính trò xaõ hoäi vaø caùc sôû ban ngaønh trong vieäc thu hoài nôï vay. Tuyeân truyeàn saâu roäng maët tích cöïc cuûa vieäc thu hoài voán vay ngaân haøng ñaõ toàn ñoïng laâu ngaøy ñeán caùn boä, coâng chöùc vaø caùc taàng lôùp nhaân daân ñeå naâng cao yù thöùc chaáp haønh nghóa vuï traû nôï. Phoái hôïp vôùi caùc cô quan thi haønh aùn caàn xöû lyù kieân quyeát vaø kòp thôøi ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp ñaõ coù quyeát ñònh thi haønh aùn, coù taøi saûn nhöng khoâng traû nôï vay ngaân haøng. Ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp ñaõ coù thoâng baùo taïm ñình chæ thi haønh aùn do ngöôøi vay khoâng coù khaû naêng traû nôï, NHTM tieáp tuïc phoái hôïp vôùi caùc cô quan thi haønh aùn theo doõi khaû naêng traû nôï cuûa khaùch haøng ñeå thöïc hieän thi haønh aùn khi coù ñuû ñieàu kieän. Ñoái vôùi nhöõng tröôøng hôïp ñaõ khôûi kieän ra Toaø, taùc ñoäng Toaø aùn caùc caáp ñaåy maïnh tieán ñoä xöû lyù caùc vuï kieän vaø coù bieän phaùp cheá taøi ñoái vôùi nhöõng ngöôøi khoâng thöïc hòeân leänh trieäu taäp cuûa Toaø. ¾ Taêng cöôøng kieåm toaùn noäi boä, kieåm tra cuûa laõnh ñaïo vaø chuyeân ñeà. Hoaït ñoäng kieåm tra, kieåm soaùt cuûa NHTM treân ñòa baøn caàn thöïc hieän theo quy trình, trình töï, öùng duïng coâng ngheä hieän ñaïi ñeå ñaït hieäu quaû cao. Vieäc kieåm tra, kieåm soaùt coâng vieäc cuûa caùn boä, ñaëc bieät laø CBTD nhaèm giuùp hoï tuaân thuû chính saùch cho vay, caùc quy trình nghieäp vuï ñeå ñaûm baûo an toaøn trong coâng taùc tín duïng. Qua coâng taùc kieåm tra, kieåm soaùt cung caáp thoâng tin khi phaùt hieän nhöõng sai soùt ñeå ban laõnh ñaïo coù nhöõng bieän phaùp xöû lyù kòp thôøi. 54 Taêng cöôøng kieåm soaùt noäi boä ñoàng thôøi thöïc hieän nghieâm tuùc quy cheá kieåm toaùn baùo caùo taøi chính cuûa caùc chi nhaùnh NHTM bôûi moät doanh nghieäp kieåm toaùn ñoäc laäp, ñuû tieâu chuaån, ñieàu kieän theo quy ñònh cuûa NHCHDCND Laøo. Vieäc phoái hôïp kieåm soaùt noäi boä vaø kieåm toaùn ñoäc laäp seõ haïn cheá thaáp nhaát ruûi ro tín duïng phaùt hieän sai phaïm vaø xöû lyù kòp thôøi. Ñeå phaùt huy keát quaû phoái hôïp trong kieåm toaùn, caùc chi nhaùnh NHTM phaûi xoaù baûo taâm lyù cuïc boä, ñoàng thôøi taïo thoùi quen minh baïch trong moïi hoaït ñoäng nghòeâp vuï. ¾ Taêng cöôøng thu thaäp thoâng tin taøi chính, phi taøi chính, thoâng tin thò tröôøng, caùc ngaønh ngheà SXKD cuûa khaùch haøng. Ñeå phoái hôïp vôùi Trung taâm TTTD hoaøn thieän vaø phaùt trieån heä thoáng thoâng tin tín duïng, caùc NHTM treân ñòa baøn tænh khaån tröông trieån khai coâng taùc TTTD ñeán caùc chi nhaùnh tröïc thuoäc chöa thöïc hieän. Taêng cöôøng chæ ñaïo, theo doõi ñoân ñoác vaø kieåm soaùt caùc chi nhaùnh baùo caùo kòp thôøi, ñaày ñuû, chính xaùc veà soá löôïng vaø chaát löôïng thoâng tin tröôùc khi cung caáp cho hoäi sôû hoaëc Trung taâm TTTD NHTW. Caùc NHTM caàn öùng duïng coâng ngheä thoâng tin, thieát laäp phaàn meàm ñeå quaûn lyù khaùch haøng, thoáng keâ, löu tröõ thoâng tin laøm cô sôû phaân tích ñaùnh giaù khaùch haøng töø caùc laàn vay sau. Quy ñònh cuï theå, chaët cheõ veà löu tröõ, baûo quaûn vaø quaûn lyù hoà sô tín duïng nhö moät taøi saûn quan troïng cuûa ngaân haøng. Ngoaøi ra caùc NHTM caàn thu thaäp thoâng tin veà ngaønh ngheà kinh doanh cuûa khaùch haøng ñeå döï ñoaùn ñöôïc khuynh höôùng phaùt trieån, aùp löïc caïnh tranh töø caùc ñoái thuû cuûa khaùch haøng qua ñoù ñaùnh giaù khaû naêng kinh doanh vaø khaû naêng hoaøn traû nôï cuûa khaùch haøng. Taêng cöôøng hôïp taùc, trao ñoåi, chia seû thoâng tin giöõa caùc NHTM treân ñòa baøn vaø khai thaùc thoâng tin tín duïng treân trang Web cuûa trung taâm TTTD ñeå tìm hieåu khaùch haøng tröôùc khi cho vay. ¾ Naâng cao chaát löôïng caùn boä tín duïng, caùn boä quaûn trò ruûi ro. 55 Caùc NHTM treân ñòa baøn xaây döïng quy hoaïch ñaøo taïo ñeán 2010 nhaèm töøng böôùc naâng cao tyû leä caùn boä coù trình ñoä ñaïi hoïc vaø treân ñaïi hoïc leân möùc 50%. Trong giai ñoaïn buøng noå thoâng tin, khoa hoïc coâng ngheä phaùt trieån maïnh thì kieán thöùc ñaõ hoïc raát nhanh bò laïc haäu. Ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån NHTM phaûi coù cheá ñoä ñaøo taïo vaø ñaøo taïo laïi, xem nhieäm vuï naøy laø moät trong nhöõng nhieäm vuï thöôøng xuyeân trong quaù trình xaây döïng vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cuûa caùc NHTM. Quy cheá ñeà baït caùn boä caàn aùp duïng hình thöùc ñaøo taïo ngaén ngaøy vaø toå chöùc thi tuyeån theo ñuùng chöùc danh caàn boå nhieäm nhö tröôûng, phoù caùc boä phaän. NHTM caàn coù bieän phaùp naâng cao trình ñoä CBTD theo höôùng ngaøy caøng chuyeân nghieäp hoaù cao hôn theo nhoùm ñoái töôïng khaùch haøng, keát hôïp vôùi saûn phaåm, lónh vöïc, ngaønh ngheà… Toå chöùc phaân loaïi CBTD theo caùc chuaån möïc (veà trình ñoä, kinh nghieäm, nghieäp vuï boå trôï khaùc vaø phaåm chaát) cuøng vôùi vieäc xaùc ñònh caùc ñoái töôïng khaùch haøng vay ñoái vôùi töøng chi nhaùnh NHTM ñeå quy ñònh thaåm quyeàn quyeát ñònh möùc cho vay, khoái löôïng tín duïng phuø hôïp khaû naêng CBTD. Ngoaøi ra, trình ñoä CBTD phaûi ñaùp öùng yeâu caàu vöøa chuyeân saâu vöøa ña naêng thoâng qua coá ñònh thôøi gian coâng taùc taïi töøng boä phaän vaø thöïc hieän thuyeân chuyeån qua nhieàu boä phaän khaùc nhau. Ñeå caùn boä, CBTD thöïc söï quan taâm ñeán vieäc hoïc taäp vaø naâng cao trình ñoä chuyeân moân, nghòeâp vuï caùc NHTM caàn coù cô cheá khuyeán khích caùn boä hoïc taäp baèng caùch hoã trôï moät phaàn hoaëc toaøn boä kinh phí, thöïc hieän cheá ñoä khen thöôûng, ñeà baït ñoái vôùi nhöõng caùn boä coù trình ñoä chuyeân moân cao vaø ñaït hieäu suaát trong coâng vieäc, beân caïnh vieäc töï hoïc taäp cuûa moãi caùn boä ngaân haøng, ñònh kyø môû caùc lôùp ñaøo taïo nghieäp vuï môùi, kieán thöùc môùi, coâng ngheä môùi vaø kyõ naêng quaûn lyù moät ngaân haøng hieän ñaïi ñeå caùn boä ngaân haøng tieáp caän. Beân caïnh ñaøo taïo ngheà nghieäp, caùc NHTM coù bieän phaùp giaùo duïc ñaïo ñöùc ngheà nghieäp cho caùn boä nhaèm hình thaønh vaên hoaù toå chöùc trong ñôn vò. 56 Beân caïnh coâng taùc ñaøo taïo, boài döôõng caùn boä hieän ñang coâng taùc, caùc NHTM tuyeån choïn nhaân vieân coù trình ñoä cao ñeå ñaùp öùng ngay moät soá nghieäp vuï phöùc taïp nhö thaåm ñònh cho vay caùc döï aùn, coâng trình xaây laép…; thaåm ñònh giaù; kieåm soaùt boä chöùng töø hoaøn haûo; quaûn trò ruûi ro; chuyeân vieân tin hoïc; khaéc phuï tình traïng ñaøo taïo chuyeân saâu maát thôøi gian vaø hieäu quaû khoâng cao. ¾ Taêng cöôøng kieåm tra “ trong vaø sau” khi cho vay theo quy cheá. Taêng cöôøng kieåm tra söû duïng voán trong vaø sau khi cho vay nhaèm phaùt hieän vaø ngaên chaëc kòp thôøi vieäc khaùch haøng söû duïng voán sai muïc ñích, keùm hieäu quaû ñeå chuû ñoäng ñeà ra caùc giaûi phaùp khaéc phuïc, ñoàng thôøi CBTD giaùm saùt quaù trình luaân chuyeån voán vay vaø ñoân ñoác thu hoài nôï ñuùng theo thoaû thuaän. Caùc NHTM phaûi ñònh möùc soá löôïng khaùch haøng, dö nôï cho CBTD phuø hôïp vôùi khaû naêng quaûn lyù ñeå thöïc hieän toát vieäc kieåm tra trong vaø sau khi cho vay, xaây döïng keá hoaïch kieåm tra phuø hôïp vôùi keát quaû phaân loaïi nôï töøng khoaûn vay ñaûm baûo yeâu caàu maät ñoä kieåm tra cao hôn ñoái vôùi nhoùm nôï xaáu. Kieåm tra toaøn dieän caùc khoaûn vay vöôït quaù 1 möùc dö nôï nhaát ñònh vôùi kieåm tra ñieån hình ñoái vôùi nhoùm khaùch haøng ñöôïc xeáp loaïi nôï ñuû tieâu chuaån. Taêng cöôøng giaùm saùt, kieåm tra ñeå naâng cao chaát löôïng coâng taùc kieåm tra söû duïng voán vay traùnh tình traïng hình thöùc, ñoái phoù nhaèm phaùt thieän kòp thôøi khoaûn nôï coù vaán ñeà. Caùc NHTM caàn quy ñònh keát quaû phaân loaïi nôï theo nhoùm (I, II, III, IV, V) laø cô sôû ñeå xaây döïng lòch kieåm tra cuûa caùn boä tín duïng töông öùng 1 naêm, 6 thaùng, 3 thaùng, 1 thaùng, 1 thaùng hoaëc ngaén hôn phuø hôïp möùc ñoä ruûi ro cuûa töøng nhoùm. ¾ Taùch boä phaän rieâng coù chuyeân moân ñònh giaù TSBÑ, ñaêng kyù giao dòch ñaûm baûo, phaùt maõi TSBÑ. Caùc NHTM treân ñòa baøn thöïc hieän kyù hôïp ñoàng vôùi caùc doanh nghieäp thaåm ñònh giaù ñeå doanh nghieäp thöïc hieän thaåm ñònh giaù thay cho caùc NHTM vaø gaùnh chòu toaøn boä traùch nhieäm khi thaåm ñònh giaù thieáu chính xaùc nhaèm giaûi 57 quyeát nhöõng khoù khaên trong coâng taùc thaåm ñònh cuûa NHTM hieän nay. Tuy nhieân taïi LNTH chöa coù caùc doanh nghieäp thaåm ñònh giaù, caùc NHTM caàn thaønh laäp boä phaän chuyeân traùch thöïc hieän nghieäp vuï ñaùnh giaù, ñaêng kyù giao dòch baûo ñaûm vaø phaùt maïi taøi saûn baûo ñaûm. Caùn boä thaåm ñònh giaù phaûi ñöôïc ñaøo taïo chuyeân ngaønh thaåm ñònh giaù ñeå thöïc hieän toát caùc maët nghieäp vuï lieân quan ñeán coâng taùc ñònh giaù nhö: thaåm ñònh baùo caùo taøi chính, keá hoaïch kinh doanh hoaëc döï aùn ñaàu tö ñeå xaùc ñònh hoaït ñoäng doanh nghieäp coù hieäu quaû hay khoâng; Thaåm ñònh giaù trò taøi saûn khi khaùch haøng caàm coá, theá chaáp ñeå vay voán ngaân haøng; Thaåm ñònh giaù taøi saûn tröôùc khi thöïc hieän thanh lyù taøi saûn khi khaùch haøng maát khaû naêng thanh toaùn… Boä phaän chuyeân traùch toå chöùc ñaùnh giaù laïi taøi saûn theá chaáp, caàm coá theo ñònh kyø 3 thaùng, 6 thaùng, 1 naêm phuø hôïp vôùi möùc ñoä bieán ñoäng giaù cuûa töøng loaïi taøi saûn. Beân caïnh ñoù tieán haønh phaân vuøng caùc taøi saûn theá chaáp ñeå khi coù xu höôùng baát lôïi vôùi giaù trò baát ñoäng saûn taïi khu vöïc naøo ñoù coù theå ñieàu chænh ngay giaù trò taøi saûn theá chaáp nhaèm haïn cheá ruûi ro. Boä phaän ñònh giaù taøi saûn coøn thöïc hieän moät soá nghieäp vuï nhö höôùng daãn khaùch haøng thöïc hieän ñaêng kyù giao ñòch baûo ñaûm theo ñuùng quy ñònh, yeâu caàu khaùch haøng mua baûo hieåm taøi saûn ñoái vôùi phöông tieän vaän taûi, taøi saûn hình thaønh töø voán vay…, tieán haønh caùc thuû tuïc phaùt maïi taøi saûn thu hoài voán. ¾ Chaáp haønh nghieâm tuùc quy cheá cho vay. Caùc NHTM treân ñòa baøn trieån khai, giaùm saùt caùn boä chaáp haønh nghieâm tuùc ñieàu khoaûn quy ñònh trong quy cheá vay ñaõ ban haønh keøm theo caùc quyeát ñònh boå sung söûa ñoåi quyeát ñònh vaø höôùng daãn cuûa NHTM TW. NHTM caàn quy ñònh thoáng nhaát quy trình thaåm ñònh ñoái vôùi döï aùn ñaàu tö, phöông aùn saûn xuaát, kinh doanh dòch vuï nhö: hoà sô phaùp lyù, naêng löïc taøi chính, naêng löïc saûn xuaát kinh doanh, tính khaû thi cuûa döï aùn,… ngoaøi ra caàn thaåm ñònh döï aùn coù phuø hôïp quy 58 hoaïch cuûa ñòa phöông khoâng, chaát löôïng saûn phaåm vaø khaû naêng caïnh tranh treân thò tröôøng, hôïp ñoàng cung caáp nguoàn nguyeân lieäu vaø tieâu thuï saûn phaåm oån ñònh, quy trình coâng ngheä ñaûm baûo tieâu chuaån cuûa caùc nöôùc phaùt trieån… Ñoái vôùi phöông aùn ñaàu tö, phöông aùn phuïc vuï ñôøi soáng caàn thaåm ñònh naêng löïc taøi chính, khaû naêng voán töï coù tham gia, nguoàn thu nhaäp oån ñònh, taøi saûn baûo ñaûm ñöôïc xaùc ñònh nhö nguoàn thu nôï thöù hai… Ñoái vôùi loaïi cho vay ñôn giaûn nhö cho vay tieâu duøng,… caùc NHTM nghieân cöùu, xaây döïng caùc chæ tieâu ñaùnh giaù vaø heä thoáng tính ñieåm phuø hôïp ñaëc ñieåm kinh teá treân ñòa baøn laøm cô sôû ban haønh phöông phaùp tính ñieåm söû duïng thoáng nhaát trong thaåm ñònh cho vay tieâu duøng ñeå ñaùp öùng kòp thôøi nhu caàu cuûa khaùch haøng maø vaãn ñaûm baûo tuaân thuû quy trình thaåm ñònh. NHTM caàn khaéc phuïc quan ñieåm ñaët naëng vaøo taøi saûn ñaûm baûo maø caàn quan taâm ñeán hieäu quaû cuûa phöông aùn, döï aùn vay voán vaø xaùc ñònh nguoàn thu nôï chính töø thu nhaäp cuûa döï aùn. Trong quaù trình thaåm ñònh CBTD phaûi tra cöùu trang Web cuûa Trung taâm TTTD ñeå naém thoâng tin taøi chính vaø phi taøi chính veà khaùch haøng, quan heä vay traû vaø taøi saûn baûo ñaûm cuûa khaùch haøng vôùi caùc TCTD tröôùc ñaây, thoâng tin ngoaïi ngaønh, trieån voïng phaùt trieån cuûa saûn phaåm, ngaønh kinh teá treân thò tröôøng lieân quan ñeán khaùch haøng ñeå xem xeùt, quyeát ñònh cho vay. ¾ Ña daïng hoaù saûn phaåm tín duïng, saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng. caùc NHTM treân ñòa baøn hieän nay ñeàu chöa coù chính saùch tín duïng cuï theå ñeå laøm kim chæ nam cho hoaït ñoäng cuûa taát caû caùc nhaân vieân vaø laõnh ñaïo trong töøng thôøi kyø. Trong thöïc hieän chính saùch tín duïng, NHTM caàn chuù troïng ña daïng hoaù saûn phaåm cho vay do caùc doanh nghieäp cuøng ngaønh, cuøng vuøng laõnh thoå… coù theå coù töông quan ruûi ro tín duïng cao. Ruûi ro tín duïng xaûy ra ñeán cuøng luùc vôùi nhieàu khaùch haøng laø moät vieäc NH caàn heát söùc traùnh ña daïng hoaù trong cho vay 59 thoâng qua xaùc ñònh vôùi tyû suaát sinh lôøi cao nhaát thì tyû troïng ñaàu tö toái öu vaøo moãi ngaønh, khu vöïc, thaønh phaàn kinh teá… ñeå ruûi ro chaáp nhaän ñöôïc laø bao nhieâu. Caùc NHTM, beân caïnh caùc nghieäp buï truyeàn thoáng, caàn phaùt trieån maïnh caùc nghieäp vuï baûo laõnh, tín duïng tieâu duøng, theû tieâu duøng, theû tín duïng… Caàn ñaëc bieät quan taâm phaùt trieån hình thöùc cho thueâ taøi chính do hình thöùc tín duïng naøy coù tính an toaøn cao hôn caùc hình thöùc tín duïng truyeàn thoáng hieän nay. Caùc NHTM ñaàu tö phaân taùn vaø giôùi haïn cho vay töøng ñoái töôïng rieâng leû hay nhoùm ñoái töôïng coù lieân quan vôùi nhau laø moät trong nhöõng bieän phaùp phoå bieán ñeå haïn cheá ruûi ro. Ña daïng hoùa caùc saûn phaåm tín duïng taïo ñieàu kieän ñeå môû roäng ñoái töôïng cho vay, chuû ñoäng xaây döïng moät danh muïc vôùi möùc ñoä ruûi ro löôïng hoaù ñöôïc giuùp caùc NHTM chuû ñoäng phoøng ngöøa vaø haïn cheá ruûi ro. Ña daïng hoaù saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng chính laø cung caáp nhieàu loaïi dòch vuï nhaèm thoaû maõn nhu caàu cuûa khaùch haøng trong lónh vöïc tieàn teä, tín duïng, ngaân haøng nhö: thanh toaùn, nhaän vaø chuyeån tieàn, theû tín duïng, thanh toaùn theû, giöõ hoä taøi saûn, tö vaán… Qua ñoù ngaân haøng giöõ ñöôïc khaùch haøng truyeàn thoáng, môû roäng khaùch haøng môùi treân caùc thò tröôøng khaùc nhau, löïa choïn ñöôïc khaùch haøng toát, giaûm söï leä thuoäc vaøo hoaït ñoäng tín duïng neân ruûi ro tín duïng seõ khoâng gaây aûnh höôûng nghieâm troïng ñeán hoaït ñoäng ngaân haøng. ¾ Toå chöùc boä phaän quaûn trò ruûi ro Caùc chi nhaùnh NHTM caàn thaønh laäp boä phaän quaûn trò ruûi ro chuyeân bieät veà tín duïng xaây döïng chieán löôïc quaûn trò ruûi ro, toå chöùc phaân loaïi caùc khoaûn vay theo möùc ñoä ruûi ro. NHTM xaây döïng vaø ban haønh quy cheá hoaït ñoäng cuûa boä phaän quaûn trò ruûi ro, trong ñoù xaùc ñònh roõ chöùc naêng nhieäm vuï vaø moái quan heä vôùi caùc phoøng boä phaän khaùc trong ñôn vò. Caùc khoaûn nôï xaáu ñöôïc taùch khoûi CBTD chuyeån giao cho boä phaän quaûn trò ruûi ro tieán haønh phaân tích ñoái töôïng vay, leân phöông aùn traû nôï vaø cuûng coá hoà sô chuaån bò xöû lyù. 60 Thoâng qua keát quaû phaân loaïi nôï töøng khoaûn nôï, boä phaän quaûn trò ruûi ro tieán haønh phaân tích theo nhoùm khaùch haøng, thaønh phaàn kinh teá, ngaønh kinh teá, khu vuïc nhaèm xaùc ñònh khuynh höôùng ruûi ro, qua ñoù xaùc ñònh giôùi haïn tín duïng cho töøng nhoùm khaùch haøng, thaønh phaàn kinh teá, ngaønh kinh teá, khu vöïc phuø hôïp vôùi möùc ñoä ruûi ro maø NHTM chaáp nhaän ñöôïc. Boä phaän quaûn trò ruûi ro phaân loaïi nôï theo phöông phaùp ñònh löôïng chính xaùc kòp thôøi haøng quyù ñeå xaùc ñònh ñuùng chaát löôïng tín duïng vaø laøm cô sôû trích laäp döï phoøng ruûi ro, ñoàng thôøi ñöa ra caùc giaûi phaùp cuï theå nhaèm caûi thieän khaû naêng traû nôï. Sau ñoù aùp duïng phöông phaùp ñònh tính nhaèm ñaùnh giaù chaát löôïng tín duïng chính xaùc hôn. Khi keát quaû phaân loaïi theo phöông phaùp ñònh tính phaûi ñöa khoaûn nôï vaøo nhoùm ruûi ro cao hôn thì TCTD phaûi trích laäp boå sung phaàn cheânh leäch. Boä phaän quaûn trò ruûi ro tö vaán cho CBTD khi thöïc hieän taùi thaåm ñònh nhöõng khoaûn vay lôùn, phöùc taïp ñoàng thôøi coøn coù nhieäm vuï quaûn trò ruûi ro ñoái vôùi töøng CBTD. Tröïc tieáp ñeà xuaát söû duïng döï phoøng ñeå xöû lyù ruûi ro tín duïng caùc khoaûn nôï thuoäc nhoùm 5 vaø caùc tröôøng hôïp doanh nghieäp bò giaûi theå, phaù saûn theo quy ñònh cuûa phaùp luaät hoaëc caù nhaân bò cheát, maát tích. Toå chöùc phaân tích cô caáu tín duïng, laäp baûng toång keát tyû leä nôï khoâng thu hoài ñöôïc ít nhaát 5 naêm trôû laïi, ñaùnh giaù tyû leä nôï khoù thu hoài theo ngaønh kinh teá, nhoùm khaùch haøng… ñeå ñieàu chænh chính saùch cho vay phuø hôïp. 61 KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ Ruûi ro tín duïng luoân laø ñeà taøi ñöôïc quan taâm vaø mang tính thôøi söï cao, ñaëc bieät trong naêm 2005 Thoáng ñoác NHCHDCND Laøo chæ thò “Naâng cao chaát löôïng tín duïng, taêng tröôûng tín duïng phuø hôïp vôùi khaû naêng huy ñoäng voán vaø kieåm soaùt ruûi ro, ñaûm baûo an toaøn heä thoáng”; ñoàng thôøi “Quy ñònh veà phaân loaïi nôï, trích laäp vaø söû duïng döï phoøng ñeå xöû lyù ruûi ro tín duïng trong hoaït ñoäng ngaân haøng cuûa TCTD” vaø Quy ñònh veà caùc tyû leä baûo ñaûm an toaøn trong hoaït ñoäng tín duïng” cho thaáy vai troø quaûn trò ruûi ro, an toaøn heä thoáng, phoøng ngöøa vaø haïn cheá ruûi ro tín duïng laø nhieäm vuï troïng taâm cuûa caùc NHTM VN trong giai ñoaïn hoäi nhaäp kinh teá Quoác teá. Caên cöù ñònh höôùng vaø höôùng daãn cuûa NHCHDCND Laøo, taùc giaû phaân tích thöïc traïng chaát löôïng tín duïng taïi caùc NHTM teân ñòa baøn tænh LNTH vaø ghi nhaän thöïc traïng tyû leä trích döï phoøng treân dö nôï bình quaân; tyû leä söû duïng döï phoøng treân dö nôï bình quaân vaø tyû leä dö nôï toån thaát treân dö nôï qua caùc naêm coù chieàu höôùng naêm sau cao hôn naêm tröôùc. Tröôùc thöïc traïng chaát löôïng tín duïng giaûm trong caùc naêm qua, taùc giaû taäp trung nghieân cöùu caùc nguyeân nhaân laøm cô sôû ñeå ñeà ra caùc giaûi phaùp cô baûn nhaèm phoøng ngöøa vaø haïn cheá ruûi ro tín duïng treân ñòa baøn. Trong soá caùc giaûi phaùp ñeà ra, moät soá giaûi phaùp ñöôïc taùc giaû keá thöøa vaø söûa ñoåi, boå sung ñeå vaän duïng phuø hôïp vôùi thöïc traïng caùc NHTM treân ñòa baøn. Beân caïnh ñoù, moät soá giaûi phaùp sau laø nhöõng keát quaû môùi trong luaân vaên: + Quy ñònh kieåm toaùn caùc doanh nghieäp laø ñieàu kieän baét buoäc. + Trieån khai vieäc thaønh laäp coâng ty thaåm ñònh giaù taïi tænh LNTH. + Sôùm thaønh laäp Quyõ baûo laõnh tin duïng ñoái vôùi Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû. 62 + Thoáng nhaát toaøn Ngaønh caùc tieâu chí ñaùnh giaù vaø xeáp loaïi khaùch haøng (bao nhieâu haïng) vaø thoáng nhaát moät soá tieâu chí cô baûn trong vieäc ñaùnh giaù, xeáp loaïi doanh nghieäp giöõa caùc Boä, ngaønh. + Thoáng nhaát toaøn Ngaønh caùc tieâu chí ñaùnh giaù vaø xeáp loaïi khaùch haøng (bao nhieâu haïng) vaø thoáng nhaát moät soá tieâu chí cô baûn trong vieäc ñaùnh giaù, xeáp loaïi doanh nghieäp giöõa caùc Boä, ngaønh. + Trong lónh vöïc thoâng tin tín duïng, NHCHDCND Laøo caàn quy ñònh cheá taøi khi caùc TCTD cung caáp thoâng tin tín duïng khoâng ñaày ñuû, kòp thôøi, chính xaùc. Xaùc ñònh kòp thôøi nhöõng sai phaïm, thoâng baùo vaø phaït vi phaïm haønh chính. Ngoaøi ra, quy ñònh NHTM phaûi buø ñaép caùc thieät haïi cho caùc NHTM khaùc do söû duïng nguoàn thoâng tin thieáu chính xaùc do mình cung caáp. Trung taâm TTTD chuaån hoaù toaøn boä thoâng tin ñaàu vaøo ñeå caùc NHTM thu thaäp thoâng tin hoaøn toaøn töï ñoäng cung caáp cho trung taâm; Phaân ngaønh kinh teá phuø hôïp caùch phaân ngaønh cuûa Luaät thoáng keâ. + Nghieân cöùu vaø xaây döïng moät heä thoáng caùc chæ soá mang tính chuaån möïc ñeå thoáng nhaát ñaùnh giaù chaát löôïng tín duïng cuûa caùc NHTM, thoâng baùo caùc chæ soá trung bình treân ñòa baøn ñeå caùc NHTM tham khaûo so saùnh. + Hoaøn thieän quy cheá phaân loaïi, trích laäp döï phoøng vaø xöû lyù ruûi ro theo höôùng: Xöû lyù döùt ñieåm khoaûn nôï thuoäc nhoùm toån thaát theo trình töï söû duïng döï phoøng cuï theå, tieáp ñeán laø döï phoøng chung vaø sau cuøng töø nguoàn phaùt maïi taøi saûn baûo ñaûm; Thöïc hieän phaân loaïi ñoàng thôøi theo 2 phöông phaùp ñònh löôïng vaø ñònh tính; Quy ñònh keát quaû phaân loaïi nôï theo naêm nhoùm (I, II, III, IV, V) laø cô sôû ñeå xaùc ñònh maät ñoä kieåm tra thích hôïp. Caên cöù thöù töï öu tieân khi ñaêng kyù giao dòch baûo ñaûm, caùc NHTM ñöôïc öu tieân thanh toaùn nôï goác vaø laõi khi xöû lyù TSBÑ ñeå thu hoài nôï. 63 + Caùc chi nhaùnh NHTM thaønh laäp boä phaän quaûn trò ruûi ro chuyeân bieät ñeå thöïc hieän caùc nhieäm vuï sau: xaây döïng chieán löôïc quaûn trò ruûi ro; Phaân loaïi nôï laøm cô sôû trích laäp döï phoøng; Xaây döïng giôùi haïn tín duïng ñoái vôùi töøng khaùch haøng, nhoùm khaùch haøng, ngaønh kinh teù, khu vöïc; Tieáp nhaän caùc khoaûn nôï xaáu töø CBTD ñeå phaân tích leân phöông aùn thu nôï vaø cuûng coá hoà sô chuaån bò xöû lyù; Ñaùnh giaù tyû leä nôï khoù thu hoài theo ngaønh kinh teá, nhoùm khaùch haøng… ñeå ñieàu chænh chính saùch cho vay phuø hôïp khaû naêng quaûn trò ruûi ro. Ñeå coù cô sôû trieån khai ñoàng boä caùc giaûi phaùp haïn cheá ruûi ro tín duïng taïi caùc NHTM treân ñòa baøn tænh Luaång Naëm Tha, taùc giaû coù moät soá kieán nghò cuï theå sau: ¾ Kieán nghò Ngaân haøng Coäng Hoaø Daân Chuû Nhaân Daân Laøo: - Laøm ñaàu moái phoá hôïp vôùi caùc Boä Ngaønh lieân quan thoáng nhaát chuaån hoaù moät soá chæ tieâu cô baûn laøm cô sôû ñeå ñaùnh giaù xeáp loaïi doanh nghieäp. - Tham möu cho Chính Phuû quy ñònh thoáng nhaát quaûn lyù ñaêng kyù giao dòch baûo ñaûm veà taøi saûn laãn baát ñoäng saûn cho cuøng moät toå chöùc ñeå thuaän lôïi trong quaûn lyù taøi saûn cuûa doanh nghieäp, caù nhaân trong phaïm vi caû nöôùc. Thaønh laäp caùc chi nhaùnh Cuïc ñaêng kyù quoác gia giao dòch baûo ñaûm taïi caùc ñòa phöông. - Quy ñònh cheá taøi khi caùc NHTM khoâng thöïc hieän nghieâm tuùc quy cheá hoaït ñoäng vaø trao ñoåi thoâng tin tín duïng. ¾ Kieán nghò UBND tænh Luaång Naëm Thaø. - Chæ ñaïo UBND huyeän, thò xaõ, thaønh phoá tuyeân truyeàn giaùo duïc ñeå ngöôøi saûn xuaát hieåu ñöôïc lôïi ích trong vieäc kyù hôïp ñoàng tieâu thuï noâng saûn, haøng hoaù Tænh coù chính saùch hoã trôï caùc ñoái töôïng tham gia hôïp ñoàng khi gaëp ruûi ro do thieân tai, bieán ñoäng cuûa giaù thò tröôøng vaø caùc nguyeân nhaân baát khaû khaùng khaùc thoâng qua vieäc thaønh laäp quyõ bình oån giaù hoã trôï saûn xuaát vaø tieâu thuï cho moät soá maët haøng noâng saûn chuû yeáu cuûa tænh. 64 - Xuùc tieán thaønh laäp coâng ty thaåm ñònh giaù taïi Luaång Naëm Thaø. - Söû duïng voán ngaân saùch hình thaønh moät phaàn voán ñieàu leä cuûa Quyõ baûo laõnh cho caùc doanh nghieäp nhoû vaø vöøa - Chæ ñaïo caùc Sôû ngaønh lieân quan trieån khai thöïc hieän coâng taùc ñaêng kyù theá chaáp, baûo laõnh baèng quyeàn söû duïng ñaát, taøi saûn gaén lieàn vôùi ñaát. - Chæ ñaïo UBND caùc caáp trieån khai Chæ thò cuûa UBND caùc xaõ, phöôøng trong coâng taùc thu hoài nôï toàn ñoïng. - UBND tænh söû duïng ngaân saùch tænh buø loã cho caùc DN tuy khoâng xuaát khaåu nhöng ñaõ tieâu thuï toaøn boä löôïng caø pheâ taïm tröõ nhöng bò loã do giaù caø pheâ giaûm. Trong moät thôøi gian ngaén ñeå hoaøn thaønh luaän vaên toát nghieäp naøy taùc giaû ñaõ noå löïc trong nghieân cöùu, khaûo saùt, toång hôïp phaân tích qua ñoù ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp vôùi mong muoán goùp phaàn haïn cheá ruûi ro tín duïng taïi caùc NHTM treân ñòa baøn tænh LNTH. Tuy nhieân coøn raát nhieàu noäi dung caàn tieáp tuïc nghieân cöùu saâu hôn, trong ñoù taùc giaû döï kieán tieáp tuïc nghieân cöùu hai noäi dung sau: -Xaây döïng heä thoáng xeáp haïng tín duïng noäi boï ñeå hoã trôï cho vieäc phaân loaïi nôï theo phöông phaùp ñònh tính. -Vaän duïng caùc coâng cuï phaùi sinh trong hoaït ñoäng tín duïng. Vôùi kieán thöùc vaø thôøi gian nghieân cöùu haïn cheá, luaän vaên khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt. Taùc giaû raát mong nhaän ñöôïc söï goùp yù cuûa caùc Thaày Coâ vaø ñoàng nghieäp. Ñeà taøi nghieân cöùu cuûa taùc giaû tuy khoâng môùi nhöng luoân laø chuû ñeà ñöôïc quan taâm vaø mang tính thôøi söï cao, taùc giaû hy voïng ñöôïc cuøng trao ñoåi vôùi nhöõng ñoàng nghieäp quan taâm ñeán chaát löôïng tín duïng ruûi ro tín duïng trong hoaït ñoäng ngaân haøng thöông maïi. 65 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Baùo caùo chính trò trong Hoäi Nghò laàn thöù V cuûa tænh uyû tænh Luaång Naëm Thaø (naêm 2005). 2. Chieán löôïc phaùt trieån Ngaân haøng Thöông maïi Tænh Luaång Naëm Thaø(2006- 2010). 3. Baùo caùo thöôøng nieân cuûa Ngaân haøng Trung öông Laøo chi nhaùnh tænh Luaång Naëm Thaø caùc naêm 2001 – 30/6/2006. 4. PGS.TS Nguyeãn Ñaêng Dôøn – chuû bieân (naêm 2005), Tín duïng ngaân haøng (nghieäp vuï ngaân haøng thöông maïi), tröôøng ñaïi hoïc TP. HCM. 5. Luaät Ngaân haøng Coäng Hoaø Daân Chuû Nhaân Daân Laøo, Luaät caùc toå chöùc tín duïng ñaõ ñöôïc söûa ñoåi boå sung naêm 2005. 6. TS. Vuõ Ñình Aùnh(2001), An ninh taøi chính ñoái vôùi hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc tín duïng, Haø Noäi. 7. TS. Nguyeãn Vaên Tieán (chuû bieân) naêm 1999, quaûn trò ruûi ro trong kinh doanh Ngaân haøng, NXB Thoáng Keâ. 8. Baùo caùo hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Ngaân haøng thöông maïi tænh Luaång Naëm Thaø caùc naêm 2001 – 30/06/2006. 9. Baøi giaûng chuyeân ñeà – Ngaân haøng thöông maïi, PGS. TS Traàn Hoaøng Ngaân. 10. TS. KeoUÑoâm – chuû nhieäm ñeà taøi Nghieân cöùu khoa hoïc (2004), Thöïc traïng ruûi ro tín duïng cuûa caùc Ngaân haøng Thöông maïi Laøo vaø caùc giaûi phaùp phoøng ngöøa haïn cheá. Ñaïi hoïc quoác gia Laøo. 11. Taïp chí Ngaân haøng caùc naêm 2003, 2004, 2005. 12. Vaên baûn, quyeát ñònh veà cô cheá, chính saùch cuûa Chính phuû, Thoáng ñoác NHCHDCND Laøo ñang coøn hieäu löïc thi haønh. 13. Quaûn trò Ngaân Haøng(2001), Hoïc vieän Ngaân haøng, NXB Thoáng keâ. 14. Website: 66 PHUÏC LUÏC Bieåu 3.3a TÍN DUÏNG PHAÂN THEO THAØNH PHAÀN KINH TEÁ Töø NAÊM 2001 ÑEÁN NAÊM 2005 (ÑVT: tyû kíp, %) NAÊM THAØNH PHAÀN KINH TEÁ 2001 2002 2003 2004 2005 TOÅNG SOÁ DÖ NÔÏ 225,1 278,1 320,6 352,9 383,2 1. Thaønh phaàn KTNN 79,3 90,3 102,3 107,0 97,1 Tyû troïng 35,2% 25,3% 2. Thaønh phaàn KT Taäp theå 1,6 1,9 2,3 1,9 6,1 Tyû troïng 0,7% 1,6% 3. Thaønh phaàn KT Tö nhaân 6,5 3,2 5,1 12,4 13 4. Thaønh phaàn KT Caù theå 84,5 175,8 201,9 218,4 238,7 5. Thaønh phaàn KT Hoãn hôïp 53,1 6,9 9 12,2 27,4 7. Thaønh phaàn KT lieân doanh 0 0 0 1 0,9 TOÅNG SOÁ NÔÏ QUAÙ HAÏN 31,1 55,7 19,2 11,4 5,6 1. Thaønh phaàn KTNN 29,3 31,2 3,2 2,1 0,7 2. Thaønh phaàn KT Taäp theå 0,2 0,2 0,1 3. Thaønh phaàn KT Tö nhaân 1 1 4. Thaønh phaàn KT Caù theå 0,4 24,3 15,8 8,6 4,6 5. Thaønh phaàn KT Hoã hôïp 1,1 0 0 0,6 0,1 7. Thaønh phaàn KT lieân doanh 0 0 0 0 0 TYÛ TROÏNG NÔÏ QUAÙ HAÏN 13,8% 20,0% 6,0% 3,2% 1,5% 1. Thaønh phaàn KTNN 37,0% 34,6% 3,1% 1,9% 0,7% 2. Thaønh phaàn KT Taäp theå 0,6% 12,1% 10,3% 0,9% 1,5% 3. Thaønh phaàn KT Tö nhaân 0,0% 0,3% 0,7% 0,9% 1,0% 4. Thaønh phaàn KT Caù theå 0,5% 13,8% 7,8% 4,0% 1,9% 5. Thaønh phaàn KT Hoãn hôïp 2,5% 0,0% 0,0% 5,0% 0,2% 7. Thaønh phaàn KT lieân doanh Nguoàn: NHTM tænh LNTH 67 Bảng 3.3b: Taøi saûn cuûa Heä thoáng NHTM Laøo Cuïc taøi chính saùch tieàn teä Caùc khoaûn muïc 3/2005 6/2005 9/2005 12/2005 3/2006 6/2006 Ngaân haøng thöông maïi Quoác doanh Toång taøi saûn 3783.15 3977.55 3843.91 3902.49 4042.56 4213.25 Tyû troïng 60.73 60.55 58.85 56.72 58.94 60.15 Tyû leä taêng -1.35 5.14 -3.36 1.52 3.59 4.22 Ngaân haøng lieân doanh vaø tö nhaân Toång taøi saûn 1501.84 1510.14 1547.58 1777.14 1613.97 1655.80 Tyû troïng 24.11 22.99 23.69 25.83 23.53 23.64 Tyû leä taêng 3.8 0.55 2.48 14.83 -9.18 2.59 Chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi Toång taøi saûn 944 1081.2 1140.09 1200.91 1202.16 1135.37 Tyû troïng 15.15 16.46 17.46 17.45 17.53 16.21 Tyû leä taêng 4.69 14.53 5.45 5.33 0.1 -5.56 Toång coäng Toång taøi saûn 6,228.99 6,568.89 6,531.58 6,880.54 6,858.69 7,004.42 Tyû troïng 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Tyû leä taêng 0.74 5.46 - 0.57 5.34 - 0.32 2.12 Nguoàn: NHCHDCND Laøo 68

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfRủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại tỉnh luẩng nặm thà - thực trạng và giải pháp.pdf
Luận văn liên quan