Luận văn Thực trạng và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, trên thế giới các nước dành ưu tiên cao cho việc phát triển kinh tế, lấy lợi ích quốc gia làm chuẩn mực khi thực hiện chính sách đa dạng hoá đa phương hoá quan hệ đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế. Trong bối cảnh đó, thương mại quốc tế đóng một vai trò quan trọng vào sự thành công của công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Nhập khẩu đóng vai trò rất quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế của đất nước. Nhập khẩu tác động một cách trực tiếp và quyết định đến sản xuất trong nước. Nhập khẩu bổ xung hàng hoá trong nước không sản xuất được hoặc không đủ đáp ứng nhu cầu về nhập khẩu thay thế những hàng hoá mà nếu sản xuất trong nước sẽ không có lợi bằng nhập khẩu. Nhập khẩu tạo điều kiện thúc đẩy nhanh chóng quá trình xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đảm bảo kinh tế phát triển cân đối, thúc đẩy xuất khẩu tạo đầu vào cho sản xuất hàng hoá. Nhận thức được sự phức tạp và tầm quan trọng của hoạt động nhập khẩu, cũng như trước đòi hỏi của công tác nhập khẩu, cùng với những kiến thức được trang bị tại nhà trường và những hiểu biết thực tế của đợt thực tập vừa qua tại công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam, để đi sâu nghiên cứu vấn đề em xin chọn đề tài nghiên cứu “Thực trạng và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam” cho luận văn tốt nghiệp của mình. Đề tài này nhằm mục đích trình bầy những vấn đề cốt lõi của nghiệp vụ kinh doanh nhập khẩu, những lợi ích mang lại cho nền kinh tế quốc dân và thực trạng hoạt động nhập khẩu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam. Từ đó rút ra những mặt mạnh cũng như mặt yếu trong lĩnh vực nhập khẩu, đưa ra giải pháp giải quyết những tồn tại đó và đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nhập khẩu của công ty. Trong quá trình viết đề tài này em được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo hướng dẫn. Em xin bầy tỏ lòng chân thành tới thầy cô giáo đã giúp em hoàn thành đề tài này. Trong giới hạn về thời gian cũng như kiến thức và kinh nghiệm nên đề tài nghiên cứu của em không tránh khỏi những thiếu sót, em mong nhận được sự chỉ bảo nhiệt tình của thầy cô giáo giúp em hoàn thiện thêm kiến thức. Kết cấu luận văn gồm 3 chương: Chương I: Lý luận chung về hoạt động nhập khẩu . Chương II: Thực trạng hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam. Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU1 CHƯƠNG I3 LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU3 I. Khái niệm về nhập khẩu. 3 II. Vai trò của hoạt động nhập khẩu và hình thức nhập khẩu chủ yếu. 4 1. Vai trò của hoạt động nhập khẩu. 4 2. Hình thức nhập khẩu chủ yếu. 5 a. Nhập khẩu trực tiếp. 5 b. Nhập khẩu uỷ thác. 6 c. Nhập khẩu liên doanh. 7 d. Nhập khẩu tái xuất7 III . Tiêu trí đánh giá hiệu quả nhập khẩu.8 CH ƯƠNG II10 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM . 10 I. Khái quát về công ty. 10 1. Một vài nét về công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam10 2. Loại hình doanh nghiệp.10 3. Lĩnh vực kinh doanh của công ty.11 4. Quy mô và cơ cấu tổ chức.11 a. Quy mô.11 b. Cơ cấu tổ chức.11 5. Nhân lực. 15 6. Quy trình nhập khẩu của công ty:15 II. Thực trạng nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam 17 1. Các nguyên vật liệu nhập khẩu chủ yếu của công ty.17 2. Thị trường nhập khẩu chủ yếu. 18 3.Hiệu quả nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp VN 19 3.2. Tỷ trọng nguyên vật liệu nhập khẩu của công ty(2003-2005)20 3.3 Hiệu quả kinh doanh của công ty (2003-2005)20 III. Đánh giá chung về hiệu quả nhập khẩu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam21 1. Đánh giá hiệu quả nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty.21 2. Những thuận lợi và thành công:22 3. Những khó khăn và tồn tại.:23 CHƯƠNG III25 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VN25 I. Phương hưóng nhập khẩu của công ty trong thời gian tới.25 II. Những giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam26 1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam26 a. Huy động và sử dụng vốn có hiệu qủa.26 b. Nâng cao hiệu quả giao dịch, đàm phàn, ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu nguyên vật liệu.27 c. Đa dạng hoá các phương thức nhập khẩu. 27 d. Tối thiểu chi phí để tăng lợi nhuận. 28 e. Duy trì các mối quan hệ với khách hàng, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác mới.28 a. Giảm thuế suất giá trị gia tăng. 29 b. Đơn giản hoá thủ tục hải quan .29 c. Cung cấp cho doanh nghiệp thông tin trên thị trường quốc tế .30 KẾT LUẬN31 TÀI LIỆU THAM KHẢO32

docx41 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/05/2013 | Lượt xem: 1563 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Thực trạng và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, trên thế giới các nước dành ưu tiên cao cho việc phát triển kinh tế, lấy lợi ích quốc gia làm chuẩn mực khi thực hiện chính sách đa dạng hoá đa phương hoá quan hệ đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế. Trong bối cảnh đó, thương mại quốc tế đóng một vai trò quan trọng vào sự thành công của công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Nhập khẩu đóng vai trò rất quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế của đất nước. Nhập khẩu tác động một cách trực tiếp và quyết định đến sản xuất trong nước. Nhập khẩu bổ xung hàng hoá trong nước không sản xuất được hoặc không đủ đáp ứng nhu cầu về nhập khẩu thay thế những hàng hoá mà nếu sản xuất trong nước sẽ không có lợi bằng nhập khẩu. Nhập khẩu tạo điều kiện thúc đẩy nhanh chóng quá trình xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đảm bảo kinh tế phát triển cân đối, thúc đẩy xuất khẩu tạo đầu vào cho sản xuất hàng hoá. Nhận thức được sự phức tạp và tầm quan trọng của hoạt động nhập khẩu, cũng như trước đòi hỏi của công tác nhập khẩu, cùng với những kiến thức được trang bị tại nhà trường và những hiểu biết thực tế của đợt thực tập vừa qua tại công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam, để đi sâu nghiên cứu vấn đề em xin chọn đề tài nghiên cứu “Thực trạng và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam” cho luận văn tốt nghiệp của mình. Đề tài này nhằm mục đích trình bầy những vấn đề cốt lõi của nghiệp vụ kinh doanh nhập khẩu, những lợi ích mang lại cho nền kinh tế quốc dân và thực trạng hoạt động nhập khẩu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam. Từ đó rút ra những mặt mạnh cũng như mặt yếu trong lĩnh vực nhập khẩu, đưa ra giải pháp giải quyết những tồn tại đó và đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nhập khẩu của công ty. Trong quá trình viết đề tài này em được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo hướng dẫn. Em xin bầy tỏ lòng chân thành tới thầy cô giáo đã giúp em hoàn thành đề tài này. Trong giới hạn về thời gian cũng như kiến thức và kinh nghiệm nên đề tài nghiên cứu của em không tránh khỏi những thiếu sót, em mong nhận được sự chỉ bảo nhiệt tình của thầy cô giáo giúp em hoàn thiện thêm kiến thức. Kết cấu luận văn gồm 3 chương: Chương I: Lý luận chung về hoạt động nhập khẩu . Chương II: Thực trạng hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam. Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam. CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU I. Khái niệm về nhập khẩu Bất cứ một doanh nghiệp nào khi tham gia vào lĩnh vực kinh doanh muốn tồn tại và phát triển cũng phải quan tâm đến mục đích cuối cùng là hiệu quả. Hiệu quả luôn là mục tiêu phấn đấu của mọi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Mỗi doanh nghiệp muốn trụ vững được thì phải bảo đảm bảo lấy thu bù chi và phải có lãi. Với mục tiêu thay lao động thủ công bằng lao động máy móc trong khi chúng ta còn tương đối lạc hậu về kinh tế thấp kém về trình độ công nghệ thì việc làm đó không thể diễn ra trong thời gian ngắn được, không chỉ dựa vào nguồn lực sẵn có trong nước mà còn phải dựa vào những thành tựu khoa học kỹ thuật của thế giới. Muốn vậy việc thay đổi chiến lược kinh tế từ “đóng cửa” sang “mở cửa” là vô cùng quan trọng. Nền kinh tế mở sẽ tạo ra những bước phát triển mới, tạo điều kiện khai thác hết tiềm năng sẵn có của đất nước. Trước hết muốn hiểu được hiệu quả nhập khẩu chúng ta phải hiểu được nhập khẩu là gì? “ Nhập khẩu là việc mua bán hàng hoá, dịch vụ của nước ngoài cho sản xuất và tiêu dùng trong nước. Nhập khẩu là hoạt động kinh doanh thương mại ở phạm vi quốc tế, là một trong hai nghiệp vụ cấu thành nghiệp vụ ngoại thương góp phần quan trọng vào sự phát triển của quốc gia”. Trong kinh doanh hiệu quả nhập khẩu là mối quan tâm trước nhất của tất cả các doanh nghiệp. Có nhiều cách nhìn nhận khác nhau về hiệu quả nhập khẩu, nhưng quan niệm phổ biến cho rằng: - Hiệu quả nhập khẩu là hiệu số giữa tổng kết quả thu được và chi phí thu với chi phí nhập khẩu bỏ ra để đạt được kết quả đó, nó phản ánh kết quả của quá trình nhập khẩu. - Hiệu quả nhập khẩu là sự chênh lệch giữa chi phí ngoại tệ nhập khẩu và giá trị nội tệ của hàng hoá nhập khẩu. Hiệu quả nhập khẩu còn góp phần vào việc sản xuất, đổi mới cơ cấu kinh tế, tăng năng suất lao động, tăng doanh thu cho ngân sách, giải quyết công ăn việc làm… Như vậy thông qua nhập khẩu cho ta thấy rõ khả năng và trình độ quản lý của doanh nghiệp đối với từng lĩnh vực kinh doanh cụ thể. II. Vai trò của hoạt động nhập khẩu và hình thức nhập khẩu chủ yếu 1. Vai trò của hoạt động nhập khẩu Nhập khẩu là một trong hai hoạt động cấu thành nên nghiệp vụ xuất nhập khẩu, là bộ phận không thể thiếu trong hoạt động ngoại thương của mỗi quốc gia. Nó có tác động trực tiếp đến sản xuất và đời sống, thể hiện sự gắn bó lẫn nhau giữa nền kinh tế quốc gia với nền kinh tế thế giới. Nó có tác dụng tích cực đến sự phát triển cân đối và khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi quốc gia về sức lao động, vốn cơ sở sản xuất, tài nguyên và khoa học kỹ thuật. Ngày nay việc mở rộng kinh doanh buôn bán trên thế giới ngày càng lớn mạnh, việc hình thành những trung tâm thương mại, khối mậu dịch tự do đã chứng tỏ việc lưu chuyển hàng hoá giữa các quốc gia ngày càng được hoàn thiện và nâng cao. Khi đó vai trò của nhập khẩu càng có ý nghĩa to lớn đến việc ổn định và phát triển của mỗi quốc gia cũng như trong khu vực, cụ thể biểu hiện ở những điểm sau: - Nhập khẩu làm đa dạng hoá về mặt hàng, quy cách cho phép thoả mãn hơn nhu cầu trong nước, mở rộng khả năng tiêu dùng của một nước, phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng. - Nhập khẩu thúc đẩy mạnh quá trình xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. - Tạo sự cạnh tranh giữa hàng hoá nội và hàng hoá ngoại, tức là tạo ra động lực cho nhà sản xuất trong nước và không ngừng vươn lên để tồn tại, tạo ra sự phát triển thực chất của sản xuất xã hội và thanh lọc các đơn vị sản xuất yếu kém. - Tạo thuận lợi cho việc chuyển giao công nghệ, do đó tạo sự phát triển vượt bậc của hàng hoá, tiết kiệm chi phí và thời gian, tạo sự đồng đều và sự phát triển trong nước. - Nhập khẩu xoá bỏ tình trạng độc quyền, phá vỡ, triệt để chế độ tự cung tự cấp của nền kinh tế đóng. - Nhập khẩu giải quyết những nhu cầu đặc biệt, hàng hoá hiếm hoặc hàm lượng công nghệ cao chưa thể sản xuất được. - Nhập khẩu bổ xung kịp thời những mặt cân đối của nền kinh tế, đảm bảo một sự phát triển cân đối và ổn định, khai thác đến mức tối đa tiềm năng và khả năng của nền kinh tế và vòng quay kinh tế. - Nhập khẩu đảm bảo cho đầu vào sản xuất, tạo việc làm ổn định cho người lao động, góp phần cải thiện và nâng cao mức sống cho người lao động. - Nhập khẩu có vai trò tích cực thúc đẩy xuất khẩu, góp phần nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu, tạo môi trường thuận lợi cho xuất khẩu hàng hoá Việt Nam ra nước ngoài, đặc biệt là nước nhập khẩu. - Nhập khẩu là cầu nối thông suốt nền kinh tế thị trường trong và ngoài nước với nhau, tạo điều kiện cho phân công lao động và hợp tác quốc tế, phát huy lợi thế so sánh của đất nước trên cơ sở chuyên môn hoá. 2. Hình thức nhập khẩu chủ yếu a. Nhập khẩu trực tiếp Hoạt động nhập khẩu trực tiếp là hoạt động nhập khẩu độc lập của doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu trên cơ sở nghiên cứu thị trường trong nước và quốc tế, tính toán chính xác các chi phí, đảm bảo hiệu quả kinh doanh nhập khẩu, tranh thủ đúng chính sách, luật pháp quốc gia và luật pháp quốc tế. Trong hình thức này doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu phải trực tiếp làm các hoạt động tìm kiếm đối tác, đàm phán, kí kết hợp đồng... và phải bỏ vốn để tổ chức kinh doanh hàng nhập khẩu. Khi sử dụng hình thức này, các doanh nghiệp nhập khẩu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các hoạt động của mình. Để nhập khẩu trực tiếp, doanh nghiệp phải tự bỏ vốn, chịu mọi chi phí giao dịch, giao nhận, lưu kho, tiêu thụ hàng hoá, nộp thế… Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần thận trọng xem xét và cân nhắc cẩn thận trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Độ rủi ro của hoạt động nhập khẩu trực tiếp là rất cao nhưng lại có thể đạt được lợi nhuận cao hơn so với hình thức nhập khẩu uỷ thác. Khi tiến hành nhập khẩu trực tiếp doanh nghiệp chỉ lập một hợp đồng với bên nước ngoài, còn hợp đồng bán hàng trong nước sẽ lập sau khi hàng về. b. Nhập khẩu uỷ thác Nhập khẩu uỷ thác là hoạt động hình thành giữa một doanh nghiệp trong nước có vốn ngoại tệ riêng và có nhu cầu nhập khẩu một số loại hàng hoá nhưng lại không có khả năng nhập khẩu trực tiếp, họ muốn uỷ thác cho một doanh nghiệp khác làm nhiệm vụ giao dịch trực tiếp và tiến hành nhập khẩu hàng hoá theo yêu cầu của mình: bên nhận uỷ thác phải tiến hành đàm phán với đối tác nước ngoài và làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá theo yêu cầu của bên uỷ thác, bên nhận uỷ thác sẽ được hưởng một phần thù lao gọi là phí uỷ thác. Đối với hình thức này, doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu nhận uỷ thác sẽ không phải bỏ vốn, không phải xin hạn ngạch (quota), không cần quan tâm đến thị trường tiêu thụ cho hàng hoá mà chỉ đại diện cho bên nhận uỷ thác tiến hành giao dịch, đàm phán, kí kết hợp đồng, làm thủ tục nhập hàng cũng như thay mặt bên uỷ thác khiếu nại đòi bồi thường đối với đối tác nước ngoài khi có tổn thất trực tiếp. Chỉ khi bên uỷ thác chuyển toàn bộ số tiền theo giá trị hợp đồng và theo tỷ lệ phần trăm phí uỷ thác đã thoả thuận vào tài khoản của bên nhận uỷ thác thì lúc đó bên nhận uỷ thác mới làm đơn xin mở L/C(letter of credit ) để bên bán giao hàng. Khi hàng về có thông báo hàng gửi đến, bên nhận uỷ thác báo cáo cho bên uỷ thác để họ có kế hoạch kịp thời rút hàng ra khỏi cảng sau khi làm thủ tục hải quan. Trước khi rút hàng ra khỏi cảng bên uỷ thác phải thanh toán hết tất cả các chi phí phát sinh hợp lí mà bên nhận uỷ thác thay mặt thanh toán như: thuế nhập khảu, phí mở L/C, phí giám định, phí bốc xếp, phí lưu kho. Hình thức này gúp cho doanh nghiệp nhận uỷ thác không mất nhiều chi phí, độ rủi ro thấp nhưng lợi nhuận thu từ hoạt động này không cao. Khi tiến hành nhập khẩu uỷ thác doanh nghiệp nhận uỷ thác sẽ chỉ tính kim ngạch xuất khẩu chứ không tính vào doanh số. Đồng thời doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu nhận uỷ thác sẽ phải lập hai hợp đồng: một hợp đồng nhập khẩu kí với đối tác nước ngoài( người bán) và một hợp đồng nhận uỷ thác nhập khẩu với bên nhận uỷ thác. c. Nhập khẩu liên doanh Nhập khẩu hàng hoá trên cơ sở liên kết kinh tế một cách tự nguyện giữa các doanh nghiệp (trong đó có ít nhất một doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp) nhằm phối hợp kỹ năng để giao dịch và đề ra các chủ trương biện pháp có liên quan đến hoạt động nhập khẩu, thúc đẩy hoạt động này phát triển theo hướng có lợi nhất cho cả hai bên lãi cùng chia, lỗ cùng chịu. So với nhập khẩu tư doanh hình thức này chịu rủi ro ít hơn bởi vì mỗi doanh nghiệp liên doanh chỉ phải góp một phần vốn nhất định, quyền hạn và trách nhiệm của mỗi bên cùng tăng theo vốn góp. Việc phân chia chi phí, thuế doanh thu theo tỷ lệ vốn góp cộng với phần trách nhiệm của mỗi bên gánh vác. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu trực tiếp phải thực hiện hai hợp đồng: một hợp đồng mua hàng với nước ngoài, một hợp đồng liên doanh với doanh nghiệp khác. d. Nhập khẩu tái xuất Là hoạt động nhập hàng vào trong nước nhưng không để tiêu thụ trong nước mà để xuất sang một nước nào đó nhằm thu lợi nhuận, những hàng nhập này không được qua chế biến ở nước tái xuất. Như vậy, nhập khẩu tái suất luôn thu hút 3 nước tham gia: nước xuất khẩu, nước tái xuất và nước nhập khẩu. Đặc điểm: Doanh nghiệp nước tái xuất phải lập hai hợp đồng: - Một hợp đồng nhập khẩu - Một hợp đồng xuất khẩu Doanh nghiệp nước tái xuất phải tính toán chi phí ghép mối bạn hàng xuất nhập sao cho có thể thu được số tiền lớn hơn tổng chi phí bỏ ra để tiến hành hoạt động. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu trực tiếp được tính kim ngạch xuất và nhập, doanh số tính trên giá trị hàng xuất do đó phải chịu thuế doanh thu. Hàng hóa không nhất thiết phải chuyển về nước tái xuất mà có thể chuyển thẳng về nước thứ 3, nhưng trả tiền thì phải luôn do người tái xuất thu từ người nhập khẩu trả cho người xuất khẩu. Nhiều khi người tái xuất còn thu được lợi tức về tiền hàng do thu được nhanh và trả chậm. Trên đây là một số hình thức nhập khẩu thường gặp khi bất kì doanh nghiệp nào tham gia vào lĩnh vực kinh doanh có sử dụng hình thức nhập khẩu. Cho dù nhập khẩu theo hình thức nào đi nữa thì các bước tiến hành hoạt động nhập khẩu ở các doanh nghiệp cũng phải theo một trình tự chung của nó. III . Tiêu trí đánh giá hiệu quả nhập khẩu. Kinh doanh thương mại quốc tế nói chung và hoạt động nhập khẩu nói riêng làm đa dạng hoá mặt hàng hoặc làm tăng khối lượng giá trị sử dụng cho nền kinh tế quốc dân. Mặt khác, cùng với xuất khẩu, hoạt động nhập khẩu còn tạo ra sự cân bằng trong cán cân thanh toán tạo cơ sở vật chất cho nền sản xuất trong nước. Mục đích của doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận. Do đó, doanh nghiệp phải căn cứ vào thị trường để giải quyết các vấn đề như: mặt hàng, công nghệ sản xuất, đối tượng tiêu thụ và giá thành sản phẩm. Hiệu quả kinh doanh nhập khẩu là phần lợi ích tài chính thu được thông qua hiệu suất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của doanh nghiệp bằng cách so sánh trực tiếp kết quả với chi phí. + Chi phí nguyên vật liệu. + Chi phí lao động. + Chi phí hao mòn máy móc thiết bị. + Chi phí ngoài sản xuất. Để đánh giá một cách chính xác các chỉ tiêu đó cần xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh nhập khẩu theo phương thức sau: Hiệu quả kinh doanh = Kết quả đầu ra / Chi phí đầu vào Trong đó: - Kết quả đầu ra là các chỉ tiêu: doanh thu nhập khẩu, lợi nhuận nhập khẩu. - Chi phí đầu vào là: vốn lưu động, vốn cố định, chi phí nhập khẩu, số lao động của doanh nghiệp. Bảng 1: Hiệu quả nhập khẩu Kết quả KD/đầu vào Sản lượng(M) Lợi nhuận(π) L-Số lao động M/L π /L C-Vốn M/C π /C Z-Chi phí M/Z π/Z CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM I. Khái quát về công ty 1. Một vài nét về công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam Tên công ty : Công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam Tên giao dịch quốc tế: Industrial Tech Service Viet Nam Co.Ltd Tên viết tắt là: ITSV Địa chỉ : Lô 29, 30 khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 05-65279431 Fax : 05-65279392 E-mail : factory@itsv.com.vn Ngày thành lập công ty : 15/10/2003 - Vốn đăng ký của doanh nghiệp là: 3.600.000 USD - Vốn pháp định của doanh nghiệp là: 1.200.000 USD Thời gian hoạt động của doanh nghiệp là 35 năm kể từ ngày cấp phép đầu tư. 2. Loại hình doanh nghiệp. Công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – ITSV là một doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài do công ty Toyota Tsusho trụ sở đặt tại: 9-8 Meiki 4-Chome, Nakauura-ku, Nagoya, Nhật Bản và Sugiyama trụ sở đặt tại: 1-715, Taisho-cho, Kariya City, Aichi-Pref, Nhật Bản cùng hợp tác kinh doanh. Công ty là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh độc lập trong quá trình sản xuất các khuôn mẫu cho các doanh nghiệp kinh doanh trong và ngoài nước. Đồng thời nhập khẩu các nguyên vật liệu phục vụ quá trình sản xuất của doanh nghiệp. 3. Lĩnh vực kinh doanh của công ty. Công ty kinh doanh và tìm kiếm lợi nhuận thông qua hoạt động sản xuất bao gồm: Chế tạo, thiết kế, sản xuất và bảo dưỡng các loại khuôn “khuôn đúc, khuôn đúc rập và các dụng cụ kèm theo”. Ít nhất 50% sản phẩm của doanh nghiệp dùng để xuất khẩu; số sản phẩm còn lại tiêu thụ tại Việt Nam. Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu chủ yếu nhằm phục vụ cho quá trình sản xuất. 4. Quy mô và cơ cấu tổ chức. a. Quy mô. Công ty có trụ sở đặt tại lô 29, 30 khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Công ty bao gồm các phòng ban: Phòng giám đốc, phó giám đốc, phòng kế hoạch kế toán và tài chính, phòng thiết kế, tổ chức nhân sự, phòng kinh doanh xuất nhập khẩu, xưởng sản xuất. b. Cơ cấu tổ chức Bất kỳ một doanh nghiệp một tổ chức kinh tế nào muốn kinh doanh tốt đều phải có một cơ cấu tổ chức chặt chẽ, phối hợp đồng nhất với nhau, hỗ trợ nhau trong công việc. Hiện nay, công ty có tổng số nhân viên là 62 người làm việc ở các phòng ban khác nhau của công ty. Công ty hoạt động theo chế độ thủ trưởng, đứng đầu là tổng giám đốc. Ban giám đốc có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hàng năm phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của công ty trong năm. Trong việc lập báo cáo tài chính này, ban giám đốc được yêu cầu phải: Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng chính sách đó một cách nhất quán. Đưa ra các phán đoán và ước tình một cách hợp lý và thận trọng. - Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không. Ban giám đốc chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị và pháp luật về toàn bộ hoạt động của công ty. Công ty có các phòng ban hoạt động từng chức năng nhiệm vụ dưới đây: Phòng tổ chức nhân sự Phòng tài chính kế toán Phòng thiết kế Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu Phòng hành chính Các phòng chức năng này có trách nhiệm giúp đỡ giám đốc giải quyết và điều hành mọi lĩnh vực của công ty. Các phòng kinh doanh cũng đồng thời hoạt động một cách độc lập dưới sự điều hành của giám đốc và các trưởng phòng. Người đứng đầu các phòng do giám đốc bổ nhiệm. Phòng tổ chức nhân sự: tổ chức sắp xếp và quản lý, tuyển dụng lao động. Nhờ đó mà hàng năm công ty đã tuyển dụng được những lao động có tay nghề cao đáp ứng được tốt nhất nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Đồng thời đưa ra được các chính sách ưu đãi hỗ trợ cho đời sống của công nhân viên trong công ty. Phòng tài chính kế toán: Quản lý tài chính, nguồn vốn, cân đối thu chi, chi cho công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định. Phản ánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty một cách đầy đủ, kịp thời chính xác. Tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính. Phòng thiết kế: Nghiên cứu, đo lường các thông số kỹ thuật, thiết kế các sản phẩm theo đặt hàng của khách hàng một cách chính xác nhất. Phòng hành chính: Có chức năng xây dựng và điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện hợp đồng kinh tế. Quản lý lao động, tiền lương, lập kế hoạch đào tạo và các công việc nội chính, hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh chung của công ty. Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu: Xây dựng chiến lược và các biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, đồng thời trực tiếp tiến hành các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Cơ cấu tổ chức của công ty theo mô hình tổ chức chức năng đã giúp cho công ty vận dụng tốt khả năng chuyên môn của các thành viên. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Tổng giám đốc Phòng hành chính Tổng quản lý Phòng sản xuất Giám đốc Bộ phận Maketing Bộ phận sản xuất Bộ phận thiết kế Bộ phận kế toán Bộ phận nhân sự 5. Nhân lực Công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam lúc đầu khi mới thành lập chỉ có 24 người. Sau 3 năm số công nhân viên đã tăng lên tổng số là 62 người. Đa số các cán bộ của công ty được đào tạo chính quy và đào tạo tại nước ngoài. Ta có thể thấy rõ hơn thông qua bảng số liệu sau: Bảng 2: Số lượng cán bộ công nhân viên ĐVT: Người Năm 2003 2004 2005 Số lượng Tỉ lệ(%) Số lượng Tỉ lệ(%) Số lượng Tỉ lệ(%) Đại học, trên đại học 12 50% 22 51% 30 48% Cao Đẳng 7 29% 12 28% 14 23% PTTH 5 21% 9 21% 18 29% Tổng 24 100% 43 100% 62 100% (Nguồn: Báo cáo tài chính của phòng kế toán) Nhìn vào bảng số liệu trên ta có thể thấy rằng cán bộ công nhân viên có trình độ đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ rất cao hàng năm chiếm khoảng 50% trong tổng số cán bộ công nhân viên của công ty. Số công nhân có trình độ PTTH chiếm tỷ lệ nhỏ nhất năm 2003 và 2004 là 21%, năm 2005 là 29% trong tổng số công nhân viên của công ty do đa phần công việc của công ty làm trên máy móc nên đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn, mới có thể đáp ứng tốt nhu cầu của công việc. Quỹ lương hàng năm trả cho công nhân viên đều tăng với giá trị ngày càng lớn : Năm 2003 : 31,496 USD Năm 2004: 231,497 USD Năm 2005: 288,941 USD 6. Quy trình nhập khẩu của công ty: Để có đựơc một kết quả kinh doanh tốt thì bất cứ một công ty nào cũng phải trải qua các quá trình tìm hiểu nghiên cứu một cách kỹ càng các khâu của quá trình. Hoạt động kinh doanh nhập khẩu được tổ chức thực hiện với nhiều nghiệp vụ khác nhau, từ điều tra nghiên cứu thị trường trong nước, tìm kiếm thị trường cung ứng nước ngoài đến việc thực hiện hợp đồng. Các khâu, các nghiệp vụ này được gắn kết với nhau như một mắt xích nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. Do đó, người tham gia kinh doanh nhập khẩu hàng hoá phải nắm chắc các nội dung của hoạt động nhập khẩu hàng hoá, giấy phép nhập khẩu để tránh sai xót gây thiệt hại cho phía doanh nghiệp. Để thấy rõ được quy trình của nó ta có thể thấy được thông qua sơ đồ sau: Nghiên cứu thị trường Lập phương án kinh doanh hàng hoá nhập khẩu Giao dịch đàm phán và ký kết hợp đồng nhập khẩu Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu Ki ểm tra hàng hoá nhập khẩu Nhận hàng SƠ ĐỒ QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ Khiếu nại và giải quyết tranh chấp Làm thủ tục hải quan Mua bảo hiểm hàng hoá Làm thủ tục hải quan Thuê phương tiện vận tải Mở L/C Xin giấy phép nhập khẩu II. Thực trạng nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam. 1. Các nguyên vật liệu nhập khẩu chủ yếu của công ty. Do đặc thù kinh doanh của công ty là chuyên chế tạo ra các khuôn mẫu. Chủ yếu là các khuôn mẫu xe ôtô, xe máy.. cho các công ty như Honda, Yamaha, Toyota, Yamazaki… Chính vì vậy, khâu nhập khẩu nguyên vật liệu đóng vai trò rất quan trọng. Nguồn hàng nhập khẩu chủ yếu của công ty là các công ty nước ngoài có uy tín trong ngành, có nguồn vật liệu đa dạng, phong phú về mặt hàng. Hàng năm, công ty đều có kế hoạch nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình sản suất kinh doanh của mình. Các nguyên vật liệu nhập khẩu chủ yếu là các dao cụ, đồng, khuôn cơ sở, chốt, lò so… Bảng 3: Trị giá nguyên vật liệu nhập khẩu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam(2003-2005) ĐVT: USD Nguyên vật liệu Trị giá 2003 2004 2005 Gía trị Tỷ trọng(%) Gía trị Tỷ trọng(%) Gía trị Tỷ trọng(%) Đồng USD 34,152 5% 91,146.2 6% 41,054.5 3% Dao cụ USD 26,453.6 4% 60,830.7 4% 54,036.3 4% Khuôn cơ sở USD 674.488 90% 1,292,655 85% 1,188,272 88% Chốt, lò xo USD 14.231,16 2% 76,038.5 5% 67,545.4 5% Tổng USD 751,327.8 100% 1,522,674 100% 1,352,913 100% (Nguồn báo cáo tổng kết của phòng XNK) Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy khuôn cơ sở nhập khẩu qua 3 năm luôn giữ ở mức tỷ trọng giao động từ 85% - 90% chiếm phần lớn giá trị nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty. Còn các nguyên vật liệu như đồng, lò so, chốt, dao cụ đóng vai trò làm các chi tiết cấu thành, hỗ trợ cho quá trình tái tạo khuôn. Nếu như giá trị nhập khẩu nguyên vật liệu năm 2003 có giá trị là 751,327.8 USD thì đến năm 2004 tổng giá trị nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty là 1,522,674 USD tăng 51% và tăng gấp 2 lần so với năm 2003 với giá trị là 771,346.2 USD. Năm 2005 tổng giá trị nguyên vật liệu nhập khẩu giữ ở mức là 1,352,913 USD. Để thấy rõ hơn nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu qua từng năm ta có thể theo dõi sơ đồ sau: Trị giá nhập khẩu nguyên vật liệu (2003-2005) 2. Thị trường nhập khẩu chủ yếu Hiện nay, công ty có những nguồn hàng nhập khẩu tương đối lớn, góp phần làm cho công ty có được sự phong phú về mặt hàng, chủng loại hàng, về giá cả hàng hoá nhằm đáp ứng đầy đủ nhất nhu cầu sản xuất. Công ty đã nghiên cứu tìm cho mình được các đối tác giao dịch đem lại hiệu quả kinh doanh cao. Đối tác kinh doanh chính của công ty là các doanh nghiệp của Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo, Đài Loan, Mỹ… như tập đoàn Toyota Susho, công ty Toyotech, Xiamen, Misumi, Lung Kee Metal, …thường xuyên cung cấp nguyên vật liệu hỗ trợ cho quá trình gia công chế tạo khuôn mẫu. Bảng 4: Kết quả nhập khẩu theo thị trường(2003-2005) ĐVT: USD Thị trường NK 2003 2004 2005 Gía trị Tỷ trọng(%) Gía trị Tỷ trọng(%) Gía trị Tỷ trọng(%) Nhật 390,690.44 52% 700,429.99 46% 662,927.37 49% Hàn Quốc 901,59.33 12% 167,494.13 11% 67,645.65 5% Singapo 150,265.55 20% 243,627.82 16% 175,878.69 13% Nam Phi 22,539.83 3% 30,453.48 2% 54,116.52 4% Trung Quốc 97,672.61 13% 380,668.48 25% 392,344.77 29% Tổng 661,168.43 100% 1,522,673.90 100% 1,352,913.00 100% (Nguồn báo cáo tổng kết của phòng XNK) Công ty nhập khẩu nguyên vật liệu chủ yếu ở thị trường Châu Á mà Nhật Bản là thị trường chính chiếm tỷ trọng rất cao. Năm 2003 giá trị nhập khẩu nguyên vật liệu chiếm 52% với mức giá trị là 390,690.44 USD. Năm 2004 chiếm tỷ trọng là 46% với mức giá trị là 700,429.99 USD tương đương với mức tỷ trọng năm 2005 là 49% với mức giá trị là 662,927.37 USD. Thị trường Trung quốc, Singapo, Nam Phi, Hàn Quốc …chiếm tỷ trọng thấp hơn . Trong đó thị trường Nam Phi chiếm tỷ trọng thấp nhất, qua 3 năm mức tỷ trọng giao động 2%-4%. 3. Hiệu quả nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam 3.1 Tình hình tài chính của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam. Bảng 5: Tình hình tài chính của công ty (2003-2005) ĐVT: USD (Nguồn báo cáo của phòng kế toán) Qua bảng 2 ta thấy tổng doanh thu biến động qua từng năm. - Năm 2003 do doanh nghiệp mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh bước đầu tạo dựng cho mình cơ sở vật chất kỹ thuật, tạo dựng mối làm ăn buôn bán với các bạn hàng trong và ngoài nước nên mức doanh thu còn đạt rất thấp, mức chi phí bỏ ra là 295 USD nhưng chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh cao hơn rất nhiều 62,403 USD và lỗ 62,108 USD. - Đến năm 2004 doanh nghiệp đạt được mức doanh thu là 296,960USD. Tuy cao hơn năm 2003 nhưng doanh thu vẫn chưa đủ để bù đắp chi phí . Doanh nghiệp lỗ 541,864USD. - Đến năm 2005 doanh thu của công ty đã tăng lên cao hơn năm 2004 là 2,231,753USD. Năm 2003 doanh nghiệp chưa đạt được lợi nhuận lỗ 621,037 USD thì sang năm 2005 bước đầu đã có lợi nhuận là 29,153 USD. 3.2. Tỷ trọng nguyên vật liệu nhập khẩu của công ty(2003-2005) Là một công ty chuyên về chế tạo ra khuôn mẫu cho nên nhập khẩu nguyên vật liệu đóng vai trò rất quan trọng. Tổng giá trị nguyên vật liệu nhập khẩu chiếm phần lớn trong tổng nguồn vốn lưu động của công ty. Qua 3 năm chi phí nhập khẩu gần như tương đương nhau và chiếm tỷ trọng trung bình là 85%. Năm 2004 chi phí cho nguyên vật liệu tăng hơn so với năm 2003 là 739,826 USD và tăng hơn năm 2005 là 169,761 USD. Bảng 6. Tỷ trọng nguyên vật liệu nhập khẩu của công ty (2003-2005) ĐVT: USD Năm Trị giá VLĐ Chi phí NVL Tỷ trọng(%) 2003 USD 782,848 751,328 96% 2004 USD 1,754,214 1,522,674 87% 2005 USD 1,641,916 1,352,913 82% 3.3 Hiệu quả kinh doanh của công ty (2003-2005) Theo như tiêu trí về đánh giá hiệu quả nhập khẩu như trên ta có bảng số liệu như sau: Bảng 7: Hiệu quả kinh doanh của công ty (2003-2005) ĐVT: USD Kết quả KD/ đầu vào Công thức Sản lượng(M) 2003 2004 2005 Năng suất LĐ M/L 12.2917 6,906.0465 40,337.8871 Năng suất vốn M/C 0.0003 0.5225 4.1862 Năng suất tính theo CF M/Z 0.0047 0.354 1.0118 Lợi nhuận(π) Doanh lợi LĐ π/L -2,587.8333 -13,247.1682 470.2097 Doanh lợi vốn π/C -0.0546 -1.0022 0.0488 Doanh lợi CF π/Z -0.9953 -0.6791 0.0488 Qua bảng trên ta thấy năng suất lao động tăng lên qua các năm từ năm 2003 là 12.2917 đến năm 2005 đã tăng lên với tỷ lệ là 40,337.8871 kéo theo năng suất vốn và năng suất tính theo chi phí cũng tăng lên . Lợi nhuận người lao động được hưởng ngày càng tăng từ -2,587.8333 tăng lên đến 470.2097. Nguyên nhân là do công ty đã biết hợp lý hoá phương pháp gia công, chi phí thuê nhân công ngoài giảm đi, cải thiện phương thức mua hàng ( thay đổi nhà cung ứng để đạt được mức chi phí tốt nhất, thay đổi phương pháp đặt hàng …). Ta có thể thấy rằng năm 2005 là năm công ty đạt được mức doanh lợi trên cả 3 mặt: doanh lợi lao động, doanh lợi vốn, doanh lợi chi phí đều chiều tăng điều này chứng tỏ công việc kinh doanh của công ty đang diễn ra tốt đẹp đồng nghĩa với hiệu quả nhập khẩu nguyên vật liệu được diễn ra thuận lợi và có hiệu quả. III. Đánh giá chung về hiệu quả nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam 1. Đánh giá hiệu quả nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty. Để đánh giá được hiệu quả nhập khẩu nguyên vật liệu ta cần xem xét theo chỉ tiêu về hiệu suất sử dụng nguyên vật liệu nhập khẩu của công ty trong thời gian vừa qua. R=π/ (VCĐ +VLĐ) Trong đó: - R: Tỷ suất hiệu quả nhập khẩu - π: Lợi nhuận doanh nghiệp - VCĐ: Vốn cố định - VLĐ: Vốn lưu động Bảng 8. Tỷ suất hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu nhập khẩu của công ty(2003-2005) ĐVT: USD Năm Trị giá LN VCĐ VLĐ ΣVKD Tỷ suất hiệu quả(%) 2003 USD -62,108 2,518 782,848 785,366 -8% 2004 USD -569,628 1,966,156 1,754,214 3,720,370 -15% 2005 USD 29,513 2,139,933 1,641,916 3,781,849 0.7% Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy rằng tỷ suất hiệu quả nhập khẩu nguyên vật liệu hàng năm tăng lên đáng kể. Năm 2003 từ -8% chỉ sau 2 năm, đến năm 2005 tỷ suất hiệu quả đạt 0.7% . Tuy chưa cao nhưng cũng cho thấy rõ được công việc kinh doanh đang diễn ra ngày càng hiệu quả và đến năm 2005 lợi nhuận đạt được là 29,513 USD. Tổng nguồn vốn năm 2004 và 2005 tăng cao hơn hẳn so với năm 2003. Năm 2003 là785,366 USD, năm 2004 là 3,720,370 USD nhưng đến năm 2005 tổng nguồn vốn kinh doanh tăng hơn năm 2004 là 61,479 USD với tỷ suất liệu quả là 0.7%. Điều này cho thấy công việc kinh doanh của doanh nghiệp đang diễn ra rất thuận lợi. 2. Những thuận lợi và thành công: Công ty có đội ngũ cán bộ công nhân viên trẻ, khỏe, năng động và có trình độ chuyên môn cao đáp ứng tốt nhu cầu kinh doanh của công ty. Hàng năm công ty đều có kế hoạch cử cán bộ đi đào tạo tại nước ngoài nhằm nâng cao trình độ và nghiệp vụ chuyên môn. Xây dựng cho mình tiêu chí làm việc đúng đắn: Sắp xếp nguồn nhân lực hợp lý giữa các phòng ban, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, tạo môi trường làm việc thuận lợi …. Giữ vững mối quan hệ làm ăn với các bạn hàng truyền thống. Chất lượng hàng hóa đang được khẳng định chất lượng cũng như mẫu mã chủng loại được khách hàng chấp nhận và tín nhiệm, chứng tỏ doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh với các đối thủ khác trên thị trường. 3. Những khó khăn và tồn tại: Ngày nay, với xu thế thương mại toàn cầu hóa đang diễn ra ngày càng nhanh chóng thì nhu cầu về hàng hóa ngày càng tăng. Đất nước ta đang trên đà phát triển cũng không nằm ngoài quy luật đó nhất là nước ta chuẩn bị ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO thì càng cần khẳng định rõ vai trò và năng lực của mình. Sự cạnh tranh của các công ty bạn là điều không thể tránh khỏi. Muốn vậy để tồn tại đựơc trên một sân chơi chung đòi hỏi doanh nghiệp phải có đựơc những hướng đi đúng đắn, tạo lập cho mình một khả năng riêng có sự nổi trội hơn trong sân chơi đó. - Giao dịch đàm phán là một khâu rất quan trọng. Đàm phán giúp các bên tìm hiểu, thảo luận thấu đáo vấn đề để nhằm đưa đến ký kết hợp đồng. Trong việc kinh doanh nhập khẩu nguyên liệu người tham gia kinh doanh phải có kiến thức về nhiệp vụ ngoại thương, kiến thức kinh nghiệm kinh doanh mặt hàng này. Trong việc thoả thuận hợp đồng, công ty cũng nên từng bước dành quyền thuê tầu và mua bảo hiểm vì hầu hết các hợp đồng của công ty giá nhập khẩu theo điều kiện CIF nên công ty không dành được quyền thuê tầu và mua bảo hiểm, các điều khoản này gây bất lợi cho công ty . - Hiện nay, công ty mới chỉ hoạt động theo phương thức nhập khẩu trực tiếp và uỷ thác do đó để tăng kim ngạch nhập khẩu công ty cần kết hợp nhiều phương thức nhập khẩu khác nhau, đặc biệt là phương thức nhập khẩu liên doanh để không bỏ lỡ cơ hội nhất là các hợp đồng có giá trị lớn. - Công ty phải thường xuyên tìm cho mình đối tác mới hoặc dùng hình thức nhập đối lưu: nhập khẩu nguyên liệu đồng thời với xuất khẩu sản phẩm. Từ đó giúp công ty thu được cả lãi từ nhập khẩu và xuất khẩu - Thủ tục hải quan, biểu thuế áp mã số thuế còn hết sức rườm rà qua nhiều khâu dẫn đến kéo dài thời gian nhận hàng, nhiều thủ tục gây bất lợi cho nhà nhập khẩu. Chi phí ngoài sổ sách, không hóa đơn chứng từ nhiều dẫn đến chi phí nhập khẩu cao. - Lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp là chuyên chế tạo ra các khuôn mẫu có kích cỡ, chủng loại khác nhau nên phải qua rất nhiều giai đoạn khi kiểm tra chất lượng sản phẩm đòi hỏi tốn kém rất nhiều chi phí chính vì vậy các khâu của quá trình như gia công thiết kế, chế tạo, đo kiểm, thử khuôn cần phải chính xác tuyệt đối nhằm đạt được kết quả cao nhất . - Phương tiện vận tải của công ty còn hạn chế. Xe đưa đón cán bộ công nhân viên chủ yếu thuê hãng vận chuyển của doanh nghiệp bạn dẫn đến không thuận lợi trong việc điều động đi công tác đồng thời phải chia sẻ lợi nhuận của mình cho công ty khác. CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM I. Phương hướng nhập khẩu của công ty trong thời gian tới Trong thời gian tới công ty cần phấn đấu lỗ lực hơn nữa trong việc tìm kiếm bạn hàng mới. Đồng thời duy trì tốt mối quan hệ làm ăn buôn bán với các đối tác thường xuyên của công ty. Doanh nghiệp cần có kế hoạch cử cán bộ có trình độ và kinh nghiệm, thành thạo về tiếng Nhật và tốt hơn nữa là nên đào tạo mới hay đào tạo tại Nhật Bản một thời gian để có thể hiểu biết sâu sắc hơn về nghiệp vụ và thị truờng, nhu cầu thị hiếu của khách hàng đưa ra được những quyết định xác đáng nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công ty cũng đang lỗ lực phấn đấu tăng sản lượng nhập khẩu trong thời gian tới đảm bảo đáp ứng nhu cầu kinh doanh cũng như nâng cao mức sống của các bộ công nhân viên lên cao hơn nữa. Trong vài năm tới doanh nghiệp cố gắng tăng mức nhập khẩu lên cao hơn nữa. Năm 2007 tăng lên 0.5%, năm 2008 tăng lên 0.63%, năm 2009 tăng 0.7%, tương ứng với mức giá trị như sau: Bảng 8: Trị giá nhập khẩu trong thời gian tới (năm 2007-2009) ĐVT: USD (Nguồn: Phòng tài chính kế toán) II. Những giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam 1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam a. Huy động và sử dụng vốn có hiệu qủa. Để công tác nhập khẩu nguyên vật liệu đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất trong nước cũng như nước ngoài và giảm thiểu được những chi phí thì công ty cần chú trọng tới nguồn vốn của công ty : - Công ty cần có sự quản lý chặt chẽ việc sử dụng vốn, thực hiện nghiệp vụ quản lý thu chi tiền tệ bảo đảm thúc đẩy các hoạt động kinh doanh nhất là hoạt động kinh doanh nhập khẩu nguyên liệu cần có số vốn lớn. Công tác kế toán phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ tổng hợp các kết quả kinh doanh, lập báo cáo kế hoạch và kiểm tra thực hiện kế hoạch, ghi chép và phản ánh chính xác kịp thời và có hệ thống diễn biến của các nguồn vốn cung cấp, vốn vay, giải quyết các loại vốn phục vụ cho việc nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty. Đồng thời theo dõi chặt chẽ công nợ của công ty, phản ánh và đề xuất các kế hoạch thu chi tiền mặt và các hình thức thanh toán khác. Khi công ty đã kí được các hợp đồng có giá trị lớn, nguyên liệu nhập là loại nhà nước khuyến khích nhập thì có thể vay ngân hàng và xin giảm lãi vay (lãi xuất ưu đãi đối với mặt hàng khuyến khích nhập khẩu ). Việc này sẽ làm tăng hiệu quả nhập khẩu do chi phí nhập khẩu giảm. Một nguyên tắc xuyên suốt quá trình kinh doanh đó là tiết kiệm và hiệu quả, được quán triệt tới từng khoản mục nhỏ nhất trong từng nghiệp vụ cụ thể. - Công ty nên xây dựng các mối quan hệ với hệ thống ngân hàng tốt hơn nữa, tạo lập và duy trì được niềm tin của các ngân hàng đối với công ty bằng các hoạt động cụ thể và thiết thực như trả lãi ngân hàng đúng hạn, cung cấp cho ngân hàng những thông tin lành mạnh về tình hình tài chính của mình. b. Nâng cao hiệu quả giao dịch, đàm phàn, ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu nguyên vật liệu. Giao dịch, đàm phán là một khâu rất quan trọng nếu không muốn nói là quan trọng nhất của thương vụ. Đàm phán giúp các bên tìm hiểu, thảo luận thấu đáo vấn đề nhằm đưa đến ký kết hợp đồng, tuy nhiên việc giao dịch này thường chiếm nhiều thời gian, chi phí hội họp cao. Trong việc kinh doanh nhập khẩu nguyên liệu người tham gia kinh doanh phải có kiến thức về nghiệp vụ ngoại thương, kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh mặt hàng này. Đặc biệt trong giao dịch đàm phán với đối tác nước ngoài, người kinh doanh phải có kinh nghiệm và nghệ thuật giao tiếp cũng như vốn ngoại ngữ để có đủ khả năng giao dịch với bên đối tác. Người tham gia đàm phán phải có bản lĩnh, nắm vững các qui tắc trong đàm phán, luật pháp quốc gia và quốc tế…nhằm đạt được những điều khoản có lợi nhất cho công ty. Trong việc thoả thuận các điều khoản của hợp đồng, công ty cũng nên từng bước dành quyền thuê tầu và mua bảo hiểm. Hiện nay, hầu hết các hợp đồng đều được lập theo hình thức giá nhập khẩu là giá CIF nên công ty không dành đựơc quyền thuê tầu và mua bảo hiểm, các điều khoản này không có lợi cho công ty. Bởi vậy công ty cần phải có nhân viên thông thạo ngoại ngữ lập và kiểm tra các điều khoản của hợp đồng nhằm tránh rủi ro khiếu nại dẫn đến giảm lợi nhuận cũng như uy tín với khách hàng. c. Đa dạng hoá các phương thức nhập khẩu Hiện nay, công ty mới chỉ hoạt động nhập khẩu theo phương thức trực tiếp và phương thức uỷ thác do đó để tăng kim ngạch nhập khẩu công ty cần kết hợp nhiều phương thức nhập khẩu khác nhau, đặc biệt là phương thức nhập khẩu liên doanh để không bỏ lỡ cơ hội nhất là các hợp đồng có giá trị lớn. Hoặc sử dụng hình thức hàng đổi hàng để vừa nhập được hàng mình cần vừa xuất được hàng trong nước ra nước ngoài để thu lãi kép, kim ngạch cả xuất và nhập đều tăng lên. Việc mở rộng các phương thức nhập khẩu sẽ tạo cho công ty khai thác tốt nguồn hàng đồng thời tạo ra sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước với công ty ngày càng được củng cố và phát triển vững mạnh. d. Tối thiểu chi phí để tăng lợi nhuận Trong kinh doanh, bất cứ doanh nghiệp nào cũng lấy lợi nhuận, an toàn và vị thế thương trường làm mục tiêu chính cho hoạt động kinh doanh của mình. Để đầu tư và có lãi bắt buộc doanh nghiệp phải bỏ ra một lượng chi phí sao cho doanh thu mà doanh nghiệp đạt được phải bù đắp được chi phí đã bỏ ra và có lãi để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh do đó tiết kiệm chi phí phải được coi trọng hàng đầu. Chi phí kinh doanh luôn gắn liền với giá thành hàng hoá và là cơ sở cho các doanh nghiệp xây dựng giá bán hàng hoá trên thị trường. Nếu sử dụng không hiệu quả chi phí kinh doanh sẽ làm cho giá cả hàng hoá tăng lên dẫn đến giảm sức cạnh tranh, gây ứ đọng vốn, mất dần khách hàng…làm giảm lợi nhuận của công ty. Ngược lại, nếu biết sử dụng chi phí hợp lý, có hiệu quả sẽ góp phần rất lớn làm tăng nhanh tốc độ vòng quay của vốn, tăng doanh số bán, tạo uy tín và lợi nhuận cho công ty. e. Duy trì các mối quan hệ với khách hàng, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác mới. Trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam đã chủ động tạo cho mình mối quan hệ rộng khắp với các bạn hàng ở nhiều nước trên thế giới và duy trì mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau. Hoạt động nhập khẩu phải gắn liền với thị trường nước ngoài vì vậy thiết lập mạng lưới bán hàng rộng khắp là rất quan trọng tạo được nguồn hàng ổn định và chất lượng. Chúng ta cần mở rộng thị trường nhập khẩu nguyên vật liệu sang các nước Trung cận đông, Đông âu … tạo mối quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp để có nguồn hàng ổn định và có thể tự do lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu chất lượng , giá cả phù hợp. Ngoài việc mở rộng thị trường nhập khẩu nguyên liệu công ty cần thiết lập và tạo dựng cho mình mối quan hệ với bạn hàng mới và nhà cung cấp truyền thống. Muốn vậy cần phải cập nhật thông tin đầy đủ về nhà cung cấp đó, thiết lập mối quan hệ thân thiết với các cá nhân cụ thể cuả hãng cung cấp đó ( như giám đốc tiếp thi, giám đốc thị trường…) Đối tác chính của công ty chủ yếu ở thị trường Nhật Bản, Nam Phi, Hàn Quốc, Trung Quốc…là các công ty lớn có khả năng cung cấp nguyên vật liệu cho công ty. Đó là nguồn hàng ổn định lâu dài của công ty cần chú trọng vào thị trường này để cho hoạt động nhập khẩu nguyên liệu diễn ra dễ dàng và thuận lợi hơn. 2. Kiến nghị đối với nhà nước. a. Giảm thuế suất giá trị gia tăng Thuế là một trong những công cụ quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế. Trong hoạt động ngoại thương, thuế cùng với hạn ngạch là các biện pháp để điều hành hoạt động này. Vì vậy, chính sách thuế có vai trò rất lớn trong hoạt động nhập khẩu. Nó quyết định đến khối lượng và khả năng nhập khẩu. Nguyên liệu là một yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất ra các mặt hàng được khách hàng đón nhận do giá cả hợp lý, mẫu mã chủng loại phong phú, đa dạng. Với vai trò quan trọng như vậy nhà nước nên có những chế độ ưu đãi hơn về thuế cho công ty nhằm khuyến khích hoạt động kinh doanh nhập khẩu của công ty, tạo môi trường hoạt động cho công ty đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. b. Đơn giản hoá thủ tục hải quan . Do đặc thù của mặt hàng nhập khẩu của công ty là nguyên vật liệu nên số lượng thường nhỏ lẻ. Phần lớn thì một container bao gồm nhiều đơn hàng với các khoản mục nhỏ khác nhau, việc kiểm hoá sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì thế, tổng cục hải quan cần có quy định mặt hàng nào cần kiểm hoá ngay, mặt hàng nào cho phép kiểm hoá tại kho hàng. Có như thế việc giải phóng hàng tại cửa khẩu mới nhanh. Để việc kiểm hóa được nhanh chóng còn phải chuẩn bị sắp xếp hàng hoá cho thứ tự, thuận tiện cho việc kiểm tra, tránh gây khó khăn cho Hải quan khi kiểm tra. Ngoài ra, công ty nên thiết lập mối quan hệ tốt với nhân viên Hải quan để có thể thuận lợi trong công tác này. c. Cung cấp cho doanh nghiệp thông tin trên thị trường quốc tế . Các trung tâm tư vấn pháp luật quốc tế, phòng thông tin thương mại quốc tế của bộ thương mại cần hoạt động tích cực hơn nữa trong việc cung cấp kế hoạch nhập khẩu, phương hướng đầu tư của các tập đoàn lớn trên thế giới, luật lệ cũng như tập quán của các bạn hàng, cung cấp thông tin về diễn biến kinh tế cũng như chính trị của các nước trên thế giới và ảnh hưởng của nó đến hoạt động nhập khẩu của công ty để công ty có kế hoạch đối phó với những thay đổi. KẾT LUẬN Xu thế toàn cầu hoá hiện nay đang diễn ra hết sức mạnh mẽ, phân công lao động quốc tế ngày càng sâu sắc, không một quốc gia nào có thể phát triển nếu không hoà vào xu thế đó. Toàn cầu hoá làm cho các quốc gia không ngừng phát triển để theo kịp thời đại, khẳng định vị thế của mình trên thị trường quốc tế. Thương mại quốc tế là một yếu tố khách quan nên công ty TNHH kỹ thuật công nhiệp Việt Nam cũng như bất kỳ một doanh nghiệp xuất khẩu nào đều không còn lựa chọn nào khác là luôn luôn cố gắng tự hoàn thiện mình để bắt kịp với xu thế chung của thời đại nếu không sẽ bị tụt lùi so với các doanh nghiệp khác. Trong thời gian vừa qua, công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam đã có được những thành công nhất định trong hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên hoạt động này không thể tránh khỏi những biến động của nền kinh tế thị trường cũng như những khó khăn thách thức trước mắt cũng như lâu dài do những biến động về kinh tế, chính trị thế giới và sự xuất hiện ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh. Chính vì vậy, để khai thác tốt tiềm năng và lợi thế nhằm đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh nhập khẩu nguyên liệu. Các giải pháp này để thực thi được không những cần có sự nỗ lực của công ty mà cần phải có sự hỗ trợ từ phía nhà nước để cho việc kinh doanh của công ty diễn ra thuận lợi hơn . TÀI LIỆU THAM KHẢO - Giáo trình thương mại quốc tế - PGS.TS Nguyễn Duy Bột. NXB Giáo dục-1998 - Giáo trình kinh tế thương mại – PGS.TS Đặng Đình Đào – Hoàng Đức Thân .NXB Thống kê – 2001 - Đàm phán và kí kết hợp đồng kinh doanh quốc tế - GS.PTS Tô Xuân Dân . NXB Giáo dục – 1999 - Thời báo kinh tế , TM 1999, 2000, 2001 - Giáo trình quản lý nghiệp vụ kinh doanh thương mại quốc tế -PGS.TS Trần Văn Chu. - Giáo trình QTKD TMQT – PGS.TS Trần Chí Thành.NXB Giáo dục –1996 - Nguồn phòng hành chính, phòng kinh doanh xuất nhập khẩu, phòng kế toán. - Thời báo kinh tế, TM 1999, 2000, 2001 - Website: ời báo kinh tế Việt Nam) - Website: ổng cục hải quan Việt Nam) - Website: MỤC LỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TNHH: Trách nhiệm hữu hạn PTTH: Phổ thông trung học XNK: Xuất nhập khẩu ĐVT: Đơn vị tính NVL: Nguyên vật liệu KD: Kinh doanh VKD: Vốn kinh doanh LĐ: Lao động CF: Chi phí DT: Doanh thu VLĐ: Vốn lưu động VCĐ: Vốn cố định

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxThực trạng và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam.docx
Luận văn liên quan