Luận văn Tích hợp tri thức sử dụng các kỹ thuật tranh cãi

Nội dung chủ yếu của luận văn này là cung cấp một mô hình để tích hợp tri thức | bằng phương pháp tranh cãi. Ý tưởng chính của mô hình này là sử dụng độ không nhất quán như là một thước đo cùng với khái niệm att' để xây dựng một mô hình tranh cãi cho tích hợp tri thức. Luận văn đã thu được các kết quả chính sau đây: • Tìm hiểu về logic cổ điển, logic khả năng, duyệt niềm tin, biểu diễn tri thức, tích | hợp tri thức và mô hình tranh cãi của GS. Phạm Minh Dũng (25) • Xây dựng các mô hình tiên đề và mô hình xây dựng cho tích hợp tri thức bằng phương pháp tranh cãi. Trong đó một tập các định đề cũng đã được giới thiệu và tính hợp lý của nó cũng đã được đề cập và thảo luận. • Một mô hình xây dựng sử dụng quan hệ tấn công att được đề xuất. • Các quan hệ giữa mô hình tiên đề và mô hình xây dựng được xem xét và bàn | luận. • Một hệ thống thực nghiệm được xây dựng và chạy thử. Các kết quả thực nghiệm được thu thập, phân tích và luận giải. Mặc dù tôi đã có nhiều cố gắng để thực hiện đề tài một cách hoàn chỉnh nhất. Tuy nhiên do lần đầu tiên được làm quen với công tác nghiên cứu và năng lực của bản | thân còn hạn chế và thời gian nghiên cứu có hạn nên luận văn mới đạt được một số kết quả nhất định. Các phân tích chuyên sâu và sự phức tạp trong tính toán của tô hình được dành cho các công việc trong tương lai.

pdf64 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 18/08/2021 | Lượt xem: 148 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tích hợp tri thức sử dụng các kỹ thuật tranh cãi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_tich_hop_tri_thuc_su_dung_cac_ky_thuat_tranh_cai.pdf
Luận văn liên quan