Luận văn Tốt nghiệp đại học - Chuyên ngành Kinh tế

Sự ra đời và phát triển của khoa học kế toán là một tất yếu khách quan bắt nguồn từ nhu cầu quản lý kinh tế - xã hội. Ngày nay khi nền kinh tế ngày càng phát triển thì vai trò của nó càng trở nên quan trọng. Đối với một doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả thì hệ thống kế toán chắc chắn đã có những đóng góp đáng kể đặc biệt là kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Sản xuất vật chất là ngành trực tiếp tạo ra của cải vật chất cho xã hội, đáp ứng nhu cầu cho con người. Trong bất kỳ hoạt động sản xuất nào thì chi phí sản xuất luôn phát sinh ở tất cả các giai đoạn của quá trình sản xuất nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận doanh nghiệp. Vì vậy nhu cầu về thông tin chi phí sản xuất giữ vị trí quan trọng trong hệ thống thông tin của doanh nghiệp. Ngày nay với những tiến bộ của kỹ thuật và phương thức quản lý sản xuất kinh doanh, với cơ chế thị trường và môi trường cạnh tranh khốc liệt thì nhu cầu về tính kịp thời, linh hoạt, chính xác của thông tin chi phí càng đặt ra cho hoạt động điều hành doanh nghiệp bứt thiết hơn bao giờ hết, bởi lẽ các thông tin này là căn cứ để xác định giá thành phẩm, giá vốn, giá bán, lợi nhuận của các quyết định quản trị sản xuất, định hướng kinh doanh, thương lượng với khách hàng, điều chỉnh tình hình sản xuất theo thị trường, để phục vụ tốt hơn quá trình kiểm soát chi phí nhằm đảm bảo tính tiết liệm hiệu quả, tăng năng lực cạnh tranh, để xây dựng và hoàn thiện hệ thống định mức chi phí. Nếu kế toán chi phí sản xuất cho biết toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong một quá trình sản xuất thì việc tính giá thành sản xuất sản phẩm cung cấp những thông tin về kết quả cụ thể đã đạt được trong một thời kỳ nhất định. Thông qua chỉ tiêu giá thành sản phẩm mà có thể xác định được mức độ hoàn thành công việc, đánh giá được hiệu quả thực tế của quá trình sản xuất để từ đó đưa ra các quyết định kịp thời nhằm điều chỉnh tình hình sản xuất theo hướng hợp lý nhất. Nhận thức được vị trí của chi phí sản xuất cũng như vai trò và tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài "Kế toán và phân tích chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Lâm sản và Thương mại Quảng Bình".

doc98 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 3593 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Tốt nghiệp đại học - Chuyên ngành Kinh tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h¼n lµ hoµn toµn xÊu v× nÕu ta so s¸nh tû sè gi÷a lîi nhuËn sau thuÕ víi tæng doanh thu th× tû sè nµy cña n¨m 2004 so víi n¨m 2003 lµ kh¸ lín. Nh­ vËy, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn C«ng ty trong 3 n¨m qua cã nhiÒu biÕn ®éng. ®iÒu nµy mét phÇn lµ do sù chuyÓn ®æi C«ng ty, c¸c ho¹t ®éng ch­a æn ®Þnh. Do ®ã, C«ng ty cÇn cã sù nç lùc cè g¾ng h¬n n÷a ®Ó cã thÓ cã kÕt qu¶ cao h¬n. Ta cã b¶ng sè liÖu sau: BANGR 4 KÕT QUA SAN XUAT KINH DOANH B¶ng 5: KÕT QU¶ HO¹T §éNG KINH DOANH X¦ëNG §øC NINH QUý IV N¡M 2004 ChØ tiªu 1. doanh thu . C¸C BIÎU §è Ch­¬ng IiI:thùc tr¹ng chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn l©m s¶n vµ th­¬ng m¹i Qu¶ng B×nh I. ®èi t­îng ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm . 1. §èi t­îng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. C«ng ty cæ phÇn l©m s¶n vµ th­¬ng m¹i Qu¶ng B×nh lµ nét ®¬n vÞ võa ho¹t ®éng mua b¸n l©m s¶n võa ho¹t ®éng s¶n xuÊt chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm tõ gç. §èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt th× hiÖn t¹i cã 2 x­ëng chÕ biÕn gç: X­ëng chÕ biÕn gç §øc Ninh vµ x­ìng chÕ biÕn gç Ba §a. T¹i mçi x­ìng ho¹t ®éng s¶n xuÊt diÔn ra rÊt ®a d¹ng, tõ mét lo¹i nguyªn vËt liÖu ban ®Çu lµ gç C«ng ty ®· tæ chøc s¶n xuÊt chÕ biÕn ra rÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau theo nhu cÇu vµ së thÝch cña kh¸c hµng. §èi víi ph©n x­ëng chÕ biÕn gç th× t¹o ra c¸c s¶n phÈm lµm vËt liÖu x©y dùng nh­: rui, mÌn, v¸n cèp pha, v¸n máng...; t¹i ph©n x­ëng s¶n xuÊt hµng méc th× s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm nh­: cöa « kÝnh, g­êng, c¸c lo¹i bµn ghÕ, vßm khung ngo¹i, gi¸ s¸ch, c¸c lo¹i tñ... C«ng ty s¶n xuÊt hÇu hÕt lµ theo ®¬n ®Æt hµng, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã mÉu m·, h×nh d¸ng kÝch th­íc ®óng theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Tuy nhiªn, xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm s¶n phÈm vµ gi¸ trÞ kh«ng lín l¾m, thêi gian gia c«ng chÕ biÕn ng¾n vµ sè l­îng ®¬n ®Æt hµng trong kú rÊt nhiÒu nªn ®¬n vÞ ®· khong chän ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ theo ®¬n ®Æt hµng. Cô thÓ kÕ to¸n ®¬n vÞ vµ x¸c ®Þnh nh­ sau: §èi t­îng tËp hîp chi phÝ: tõng ph©n x­ëng. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: tõng nhãm s¶n phÈm. Kú tÝnh gi¸ thµnh: hµng quý kÕ to¸n míi quyÕt to¸n vµ x¸c ®Þnh tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm s¶n phÈm mµ C«ng ty kh«ng x¸c ®Þnh gi¸ thµnh cho tõng ®¬n vÞ s¶n phÈm. 2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó tËp hîp ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt vµ x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm th× kÕ to¸n cã thÓ lùa chän c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ yªu cÇu cña qu¶n lý. Theo ®ã ®¬n vÞ ®· x¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nh­ sau: Ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: theo tõng ph©n x­ëng. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm: ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp (ph­¬ng ph¸p gi¶n ®¬n). §Ó tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, kÕ to¸n ®· sö dông c¸c tµi kho¶n621, 622, 627 vµ 154 ®Ó tËp hîp c¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh trong kú. Hµng quý kÕ to¸n theo dâi chi phÝ ph¸t sinh cña tÊt c¶ c¸c hîp ®ång vµ céng dån chi phÝ cña tõng ph©n x­ëng. Nh­ vËy lµ kÕ to¸n cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc tæng chi phÝ cña quý ®ã. Tuy nhiªn ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc qu¶n lý ®­îc chÆt chÏ th× phô tr¸ch x­ìng cã kª chi tiÕt tõng kho¶n chi cô thÓ cho tõng ®¬n ®Æt hµng. Gi¸ thµnh s¶n phÈm còng ®­îc tÝnh cho toµn x­ìng trong tõng quý mét. §Õn cuèi quý gi¸ trÞ gi¸ thµnh s¶n phÈm sÎ ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh = Chi phÝ dë dang ®Çu kú + Chi phÝ ph¸t sinh trong kú – chi phÝ dë dang cuèi kú. Trong ®ã chi phÝ dë dang cuèi kú ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch céng dån c¸c lo¹i chi phÝ cña c¸c ®¬n ®Æt hµng cßn lµm dë. II. kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. 1. KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. §èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt th× chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chiÕm tû träng kh¸ lín, t¹i C«ng ty th× nguyªn vËt liÖu cña c¸c ph©n x­ëng chÕ biÕn lµ gç th« c¸c lo¹i, cßn nguyªn vËt liÖu cña ph©n x­ëng s¶n xuÊt hµng méc lµ gç chÕ biÕn hay gç mua ngoµi. §Ó s¶n xuÊt ra mét lo¹i s¶n phÈm th× cã thÓ sö dông nhiÒu lo¹i gç kh¸c nhau, tuú theo tõng ®¬n ®Æt hµng ®Ó sö dông lo¹i gç thÝch hîp, c¸c lo¹i gç kh¸c nhau th× cã ®¬n gi¸ kh¸c nhau, ®iÒu nµy cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn tû träng chi phÝ nguyªn vËt liÖu trong tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ th× th­êng s¶n xuÊt mét lo¹i gç ®Ó s¶n xuÊt ra mét lo¹i s¶n phÈm nhÊt ®Þnh. T¹i C«ng ty th× nguyªn vËt liÖu ®­îc ph©n lo¹i thµnh nguyªn vËt liÖu chÝnh vµ nguyªn vËt liÖu phô. Nguyªn vËt liÖu chÝnh: lµ nguyªn liÖu chñ yÕu, c¬ b¶n ®Ó s¶n xuÊt chÕ biÕn s¶n phÈm. Cô thÓ lo¹i nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ c¸c lo¹i gç: lim, t¸u, mun, gâ, dçi, sÕn, th«ng, l¸t, cÈm lai, d¹ h­¬ng, s¬n huyÕt, kiÒn.… Nguyªn vËt liÖu phô: c¸c chÊt trang trÝ, s¬n, dÇu bãng... Mçi ph©n x­ëng chuyªn s¶n xuÊt mét nhãm c¸c s¶n phÈm nhÊt ®Þnh, do vËy viÖc tËp hîp chi phÝ cho tõng ph©n x­ëng còng ®ång nghÜa víi viÖc tËp hîp chi phÝ theo tõng nhãm s¶n phÈm. Nguyªn liÖu ®­îc xuÊt cho ph©n x­ëng nµo th× ®­îc tËp hîp trùc tiÕp cho ph©n x­ëng ®ã trªn c¬ së chøng tõ gèc lµ phiÕu xuÊt kho. Nõu phiÕu xuÊt kho ghi gç cho c¶ hai ph©n x­ëng th× phô tr¸ch x­ìng sÎ lËp ngay mét b¶ng tÝnh ph©n bæ chi phÝ cho tõng ph©n x­ëng. ViÖc x¸c ®Þnh chi phÝ ph©n bæ ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch: c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho cã thÓ biÕt ®­îc tæng gi¸ trÞ vµ tæng sè l­îng xuÊt kho tõ ®ã cã thÓ biÕt ®­îc ®¬n gi¸ cho 1m3 gç xuÊt kho; sau ®ã x¸c ®Þnh sè l­îng gç thùc tÕ xuÊt cho tõng x­ëng ®em nh©n víi ®¬n gi¸ th× ®­îc trÞ gi¸ xuÊt thùc tÕ cho mçi ph©n x­ëng. 1.1 Chøng tõ vµ tµi kho¶n sö dông. C¸c lo¹i chøng tõ: PhiÕu xuÊt kho. PhiÕu mua hµng. ThÎ kho. Biªn b¶n kiÓm kª vËt t­, s¶n phÈm hµng ho¸. Tµi kho¶n sö dông: ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®¬n vÞ ®· sö dông tµi kho¶n TK621-chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Tµi kho¶n nµy ®­îc theo dâi chi tiÕt trªn 2 tµi kho¶n cÊp 2: TK6211: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chÕ biÕn. TK6212: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp s¶n xuÊt hµng méc. Ngoµi ra, kÕ to¸n cßn sö dông mét lo¹t c¸c tµi kho¶n liªn quan kh¸c nh­: 152, 156, 131... 1.2 Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. C¨n cø vµo c¸c ®¬n ®Æt hµng, hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt phßng kÕ ho¹ch kinh doanh lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cô thÓ. Sau khi ®­îc Gi¸m ®èc phª chuÈn th× ®­a ®Õn cho bé phËn s¶n xuÊt. Bé phËn s¶n xuÊt ­íc l­îng sè nguyªn vËt liÖu cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt ra l­îng s¶n phÈm ®ã. Khi cã nhu cÇu th× kÕ to¸n x­ëng lËp phiÕu xuÊt kho vµ thñ kho cho xuÊt kho l­îng nguyªn liÖu nãi trªn ®Ó kÞp thêi s¶n xuÊt. Nî TK 621 Cã TK 156 Do ®Æc ®iÓm cña C«ng ty lµ võa mua b¸n võa s¶n xuÊt chÕ biÕn ra c¸c lo¹i gç nªn trÞ gi¸ gç theo dâi trªn tµi kho¶n 156 - hµng ho¸. Gç ®­îc mua vÒ lµ ®­îc coi nh­ mét hµng ho¸, nªn khi xuÊt kho ®Ó s¶n xuÊt chÕ biÕn kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Tµi kho¶n 152-“nguyªn vËt liÖu” ®­îc sö dông ®Ó theo dâi biÕn ®éng cña c¸c nguyªn vËt liÖu nh­: m¸y c¾t ngang, kh«ng b¬m nhít, bu li giËt, m¸y c¸c lo¹i sªn c­a... vµ mét sè lo¹i gç chØ dïng cho s¶n xuÊt chÕ biÕn. Khi xuÊt kho c¸c lo¹i gç nµy kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 621 Cã TK 152 Khi xuÊt kho nguyªn vËt liÖu th× trÞ gi¸ xuÊt kho ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng Gi¸ mua ghi T rªn ho¸ ®¬n Chi phÝ thu mua = + PhiÕu xuÊt kho lµ chøng tõ gèc chøng minh chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®· ph¸t sinh. Mçi lÇn xuÊt kho ®Ó xuÊt mét hay nhiÒu lo¹i nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau ®iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn ngµy trªn phiÕu xuÊt kho. PhiÕu xuÊt kho ®­îc lËp riªng cho tõng ph©n x­ëng. Cô thÓ ta cã phiÕu xuÊt kho sau: §¬n vÞ: C«ng ty CPLS & TM Qu¶ng B×nh §Þa chØ: §ång Híi, Qu¶ng B×nh MÉu s«: 02-VT Ban hµnh theo Q§ sè: 1141-TC/Q§/C§KT ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi ChÝnh PhiÕu xuÊt kho Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004 Sè: 61 Nî: Cã - Hä vµ tªn ngêi nhËn hµng: TrÇn V¨n Thanh. §Þa chØ (bé phËn): PX méc. - Lý do xuÊt kho: ®Ó s¶n xuÊt hµng méc. - XuÊt t¹i kho: xëng §øc Ninh. TT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt ... M· sè §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 Gç xÎ 4mx0,35x0,15 M3 8,50 3.842.000 32.657.000 Céng 8,50 3.842.000 32.657.000 Phô tr¸ch bé phËn sö dông (Ký, hä tªn) Phô tr¸ch cung tiªu (Ký, hä tªn) Ngêi nhËn hµng (Ký, hä tªn) Thñ kho (Ký, hä tªn) Trªn c¬ së phiÕu xuÊt kho, thñ kho ghi vµo thÎ kho nh­ sau: §¬n vÞ: C«ng ty CPLS & TM Qu¶ng B×nh §Þa chØ: x­ëng §øc Ninh. MÉu s«: 06-VT Ban hµnh theo Q§ sè: 186/TC-C§K ngµy 14 th¸ng 5 n¨m 1995 cña Bé Tµi ChÝnh thÎ kho Ngµy lËp thÎ: ngµy 31-12-2004. Tê sè: 12. Nh·n hiÖu quy c¸ch vËt t­: gç xÎ: v¸n 4x0,35x0,15-§µ 4x0,12x0,08. §¬n vÞ tÝnh: m3. M· sè. TT Chøng tõ DiÔn gi·i Ngµy nhËp xuÊt Sè l­îng Ký x¸c nhËn cña kÕ to¸n SH Ngµy N X Tån Tån ®Çu kú 37,65 1 61 31/12 Ph©n x­ëng méc 31-12 8,50 §· ký Céng 8,50 29,15 Thñ kho (§· ký) §Þnh kú thñ kho chuyÓn chøng tõ cho kÕ to¸n x­ëng x¸c nhËn ghi chÐp cña thñ kho vµ ký nhËn sè chøng tõ mµ thñ kho bµn giao. Cuèi th¸ng kÕ to¸n tÝnh ra tæng sè nhËp, xuÊt, tån cña tõng lo¹i vËt t­ hµng ho¸, ®èi chiÕu víi thÎ kho do thñ kho gi÷. Cuèi mçi quý, c¨n cø vµo b¶ng kª xuÊt kho nguyªn vËt liÖu kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004 Sè:69 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè hiÖu tµi kho¶n TK ®èi øng Ghi chó SH Ngµy Nî Cã Nî Cã Theo b¶ng kª xuÊt kho nguyªn vËt liÖu quý IV/2004 621 156 350.205.496 350.205.496 Céng 350.205.496 Sau khi chøng tõ ghi sæ ®­îc lËp th× kÕ to¸n sÎ ®¨ng ký vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. Khi ®· ®­îc duyÖt th× chøng tõ ghi sæ ®­îc sö dông ®Ó ghi vµo sæ c¸i tµi kho¶n 621: Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Sè hiÖu tµi kho¶n: 621 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn SH Ngµy Nî Cã 69 72 31/12/2004 31/12/2004 Theo b¶ng kª xuÊt kho nguyªn vËt liÖu quý IV/2004 kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn VL 156 154 350.205.496 350.205.496 Céng chi phÝ ph¸t sinh quý IV 350.205.496 350.205.496 Cuèi mâi quý, c¨n cø vµo c¸c phiÕu xuÊt kho trong quý kÕ to¸n x­ëng lËp mét b¶ng kª xuÊt kho nguyªn vËt liÖu trong quý nh­ sau: B¶ng 5: B¶ng kª xuÊt kho nguyªn vËt liÖu Quý IV n¨m 2004 Chøng tõ DiÔn gi¶i Tæng sè Ghi nî c¸c tµi kho¶n SH Ngµy Sè l­îng (m3) Thµnh tiÒn 6211 6212 6/10/2004 XuÊt PX méc 6,453 24.798.000 24.798.000 8/10/2004 XuÊt PX méc 11,140 20.248.000 20.248.000 X 11/10/2004 XuÊt PX chÕ biÕn 7,80 24.889.800 24.889.800 18/10/2004 XuÊt PX méc 13,260 42.352.440 42.352.440 20/10/2004 XuÊt PX chÕ biÕn 14,13 39.267.962 39.267.962 28/10/2004 XuÊt PX chÕ biÕn 7,21 21.079.639 21.079.639 4/11/2004 XuÊt PX méc 13,711 23.305.000 23.305.000 12/11/2004 XuÊt PX chÕ biÕn 6,99 8.171.310 8.171.310 15/11/2004 XuÊt PX chÕ biÕn 7,48 9.164.960 9.164.960 28/11/2004 XuÊt PX méc 9,960 31.812.240 31.812.240 30/11/2004 XuÊt PX méc 3,992 12.974.000 12.974.000 30/11/2004 XuÊt PX chÕ biÕn 10,08 12.096.332 12.096.332 12/12/2004 XuÊt PX méc 11,790 19.463.000 19.463.000 15/12/2004 XuÊt PX chÕ biÕn 3,86 6.582.717 6.582.717 15/12/2004 XuÊt PX chÕ biÕn 7,68 21.343.096 21.343.096 31/12/2004 XuÊt PX méc 8,500 32.657.000 32.657.000 Céng 350.205.496 142.595.816 207.609.680 Cuèi quý, c¨n cø vµo gi¸ trÞ xuÊt kho nguyªn vËt liÖu trong kú kÕ to¸n kÕt chuyÓn vµo tµi kho¶n 154 ®Ó x¸c ®Þnh tæng chi phÝ ph¸t sinh trong kú. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 154: Cã TK 621: ViÖc kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµo tµi kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang còng ph¶i lËp mét chøng tõ ghi sæ. C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ nµy kÕ to¸n sÎ ghi vµo sæ c¸i tµi kho¶n 154 vµ tµi kho¶n 621 . Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó SH Ngµy Nî Cã Nî Cã KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 154 621 350.205.496 350.205.496 Céng 350.205.496 350.205.496 Ta cã s¬ ®å h¹ch to¸n tµi kho¶n nh­ sau: 152 621 154 (1) 131.619.680 350.205.496 156 (3) 218.585.816 (2) S¬ ®å 11:S¬ ®å kÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Chó thÝch: (1) vµ (2): xuÊt nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt chÕ biÕn. (3) : KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. 2. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Lao ®éng lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh thµnh qu¶ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®Æc biÖt ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt hµng mü nghÖ th× lao ®éng chÝnh lµ lùc l­îng trùc tiÕp biÕn nguyªn vËt liÖu ban ®Çu thµnh nh÷ng s¶n phÈm hoµn chØnh. Chi phÝ lao ®éng lµ mét bé phËn cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm v× vËy mµ tæng chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp chiÕm tû träng kh«ng nhá trong tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm. ViÖc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ c¬ së ®Ó tÝnh ®óng gi¸ s¶n xuÊt s¶n phÈm. Ngoµi ra viÖc thanh to¸n ®óng, thanh to¸n ®ñ tiÒn c«ng, tiÒn l­¬ng cho ng­êi lao ®éng trùc tiÕp cßn cã ý nghÜa lín trong viÖc thóc ®Èy s¶n xuÊt, ®éng viªn vµ khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng h¨ng say c«ng t¸c, cã ý thøc b¶o vÖ tµi s¶n, ph¸t huy sù s¸ng t¹o cña m×nh ®Ó tõ ®ã gãp phÇn hoµn thiÖn, n©ng cao n¨ng suÊt còng nh­ chÊt l­îng s¶n phÈm. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp t¹i C«ng ty bao gåm tÊt c¶ c¸c kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc usc nh©n c«ng ®Ó trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm nh­ tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, tiÒn c«ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt hay cña lao ®éng thuª ngoµi. 2.1. Chøng tõ vµ tµi kho¶n sö dông. * C¸c chøng tõ sö dông: B¶ng chÊm c«ng. Hîp ®ång giao kho¸n. B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ phô cÊp. B¶ng kª khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh. B¶ng thanh to¸n BHXH. * Tµi kho¶n sö dông: ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ lao ®éng kÕ to¸n ®· sö dông tµi kho¶n 622 - chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tµi kho¶n nµy cã 2 tµi kho¶n cÊp 2: TK6221: chi phÝ nh©n c«ng ph©n x­ëng chÕ biÕn. TK6222: chi phÝ nh©n c«ng ph©n x­ëng s¶n xuÊt. Ngoµi ra cßn sö dông mét lo¹t c¸c tµi kho¶n liªn quan kh¸c nh­: TK111; TK341; TK334; TK335; TK338... * C¸ch tÝnh l­¬ng: t¹i C«ng ty chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®­îc tr¶ theo hai c¸ch. - §èi víi c«ng nh©n cña C«ng ty th× tr¶ l­¬ng theo thêi gian, tøc lµ c¨n cø vµo sè ngµy c«ng hoÆc hÖ sè l­¬ng ®Ó x¸c ®Þnh sè tiÒn ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n. C¸c chøng tõ sö dông trong c¸ch tÝnh nµy bao gåm: B¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ phô cÊp, b¶ng thanh to¸n BHXH. - §èi víi c¸c lao ®éng thuª ngoµi th× tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm. Khi lao ®éng trong C«ng ty kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ kü thuËt, thêi gian,... th× ph¶i thuª lao ®éng bªn ngoµi. C¸ch tÝnh tiÒn c«ng ph¶i tr¶ c¨n cø vµo hîp ®ång giao kho¸n. Khi c«ng viÖc hoµn thµnh, s¶n phÈm ®­îc gia c«ng chÕ biÕn vµ ®· qua kiÓm nghiÖm chÊt l­îng th× ng­êi lao ®éng lËp b¶ng kª s¶n phÈm hoµn thµnh trªn ®ã ghi râ sè tiÒn cô thÓ mµ C«ng ty ph¶i tr¶. B¶ng nµy còng ®· ghi râ ®¬n gi¸ tiÒn c«ng cho tõng lo¹i s¶n phÈm riªng. 2.2. Tr×nh tù kÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Cuèi mçi th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc cña th¸ng ®ã ®Ó x¸c ®Þnh tæng sè chi phÝ nh©n c«ng ph¸t sinh ë tõng ph©n x­ëng, tËp hîp c¸c chi phÝ cho ph©n x­ëng ®ã. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ råi ®¨ng ký qua sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. Sau ®ã chøng tõ ghi sæ ®­îc sö dông ®Ó ghi vµo sæ c¸i tµi kho¶n 622 – chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. - §èi víi l­¬ng thêi gian th× cuèi mçi th¸ng kÕ to¸n dùa vµo b¶ng chÊm c«ng ®Ó x¸c ®Þnh sè ngµy c«ng lµm viÖc thùc tÕ cña tõng c«ng nh©n. sè tiÒn l­¬ng mµ mçi c«ng nh©n nµy nhËn ®­îc b»ng sè ngµy c«ng thùc tÕ nh©n víi ®¬n gi¸ tiÒn c«ng mçi ngµy. §¬n gi¸ tiÒn c«ng ¸p dông ®èi víi tµng c«ng nh©n kh«ng gièng nhau, nã phô thuéc vµo sè n¨m c«ng t¸c, tr×nh ®é tay nghÒ...cña ng­êi ®ã. Ngoµi tiÒn l­¬ng theo thêi gian c«ng nh©n cßn ®­îc tr¶ l­¬ng lµm thªm vµ phô cÊp tr¸ch nhiÖm... c¸ch tÝnh l­¬ng thÓ hiÖn râ trong b¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ phô cÊp. - §èi víi l­¬ng s¶n phÈm th× cuèi mçi quý kÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng kª khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh vµ hîp ®ång giao kho¸n ®Ó x¸c ®Þnh sè tiÒn c«ng ph¶i tr¶. Trªn thùc tÕ th× chØ ë ph©n x­ëng méc míi ¸p dông c¸ch tr¶ l­¬ng nµy v× trong c¸c tr­êng hîp nh­ sè l­îng hîp ®ång nhiÒu lµm kh«ng kÞp thêi gian hay mét sè ®¬n ®Æt hµng nhá lÏ... th× C«ng ty sÏ thuª lao ®éng bªn ngoµi theo hîp ®ång giao kho¸n, C«ng ty còng cã thÓ kho¸n cho c¸c tæ thî trong x­ëng. Tæng sè tiÒn ph¶i tr¶ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy sè s¶n phÈm hoµn thµnh nh©n víi ®¬n gi¸ tiÒn c«ng mét s¶n phÈm. §¬n gi¸ tiÒn c«ng cña mçi s¶n phÈm nµy cã thÓ ®· ®­îc x¸c ®Þnh s½n trªn thÞ tr­êng hoÆc do hai bªn tù tho¶ thuËn. - §èi víi c¸c lao ®éng gi¸n tiÕp th× tiÒn l­¬ng ®­îc tÝnh theo th¸ng. Tæng sè tiÒn ph¶i tr¶ cho nh©n viªn ph©n x­ëng ®­îc tÝnh b»ng hÖ sè l­¬ng nh©n víi 290.000 ®ång. Chi phÝ tiÒn l­¬ng cña nh©n viªn ph©n x­ëng ®­îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 627 – chi phÝ s¶n xuÊt chung. Sau ®©y lµ b¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ phô cÊp, b¶ng kª khèi l­îng s¶n phÈm méc hoµn thµnh. B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ phô cÊp Th¸ng 12 n¨m 2004 X­ëng chÕ biÕn gç §øc Ninh TT Hä vµ tªn HSL Sè c«ng L­¬ng thêi gian L­¬ng lµm thªm Phô cÊp T. nhiÖm Céng l­¬ng TrÝch 6% Cßn l¹i Ký nhËn NguyÔn MËu §øc 2,81 Th¸ng 814.900 62.500 72.500 949.900 48.900 901.000 TrÇn §øc Nam 2,42 Th¸ng 701.800 62.500 58.000 822.300 42.100 780.200 TrÇn §øc Tµi 2,81 Th¸ng 814.900 62.500 58.000 935.400 48.900 886.500 TrÇn Thanh B×nh 2,18 26 702.000 54.000 756.000 42.100 713.900 Lª TuyÕt Ng©n 2,18 Th¸ng 632.200 113.000 745.200 37.900 707.300 Bïi ChÝnh H¶i 2,56 Th¸ng 742.400 156.000 898.400 44.500 853.900 Ng« V¨n TuÊt 1,42 26 650.000 650.000 39.000 611.000 TrÇn V¨n Trung 1,57 26 650.000 650.000 39.000 611.000 NguyÔn V¨n Lµnh 2,04 25 625.000 29.000 654.000 37.500 616.500 Ph¹m V¨n B×nh 2,54 25 625.000 625.000 37.500 587.500 Ph¹m xu©n Ba 2,85 Th¸ng 826.500 826.500 49.600 776.900 Lª Kh¾c HiÖu 2,34 25 675.000 675.000 40.500 634.500 NguyÔn MËu Hïng 2,04 26 650.000 650.000 39.000 611.000 NguyÔn MËu TiÕn 26 650.000 650.000 650.000 Ng Tr­êng Minh 23 621.000 621.000 621.000 Lª V¨n Hïng 24 648.000 648.000 648.000 §Æng Thanh T©m 1,75 26 702.000 702.000 42.100 659.900 TrÇn V¨n Thanh 26 650.000 650.000 650.000 TrÇn V¨n Lîi 25 675.000 675.000 675.000 ... ... ... ... ... 38 Hoµng V¨n Trung 26 650.000 650.000 650.000 Céng 25.408.800 510.500 26.136.800 1.197.000 24.939.800 B¶ng kª khèi l­îng hµng méc hoµn thµnh KÝnh g÷i: - L·nh ®¹o x­ëng §øc Ninh. - KÕ to¸n x­ëng T«i tªn lµ: Hoµng V¨n T¸m Tæ thî Nam §Þnh T«i cã nhËn kho¸n gia c«ng hµng méc cho x­ëng, nay c«ng viÖc ®· hoµn thµnh, t«i ®· nhËp kho vµ xin thanh to¸n sè tiÒn c«ng lµm nh­ sau: TT Tªn, quy c¸ch hµng §vt Sè l­îng §¬n gi¸ tiÒn c«ng Thµnh tiÒn Tñ ®ùng ti vi C¸i 36 150.000 5.400.000 Tñ thuèc 3 buång C¸i 40 340.000 13.600.000 Gi­êng C¸i 20 130.000 2.600.000 Bµn ghÕ sa long nan Bé 12 3200.000 38.400.000 ........... ... ... ...... ........ Bµn ghÕ kh¸m ch÷a bÖnh C¸i 20 130.000 2.600.000 Céng 65.975.000 Sè tiÒn céng b¶ng ch÷: (Hai m­¬i b¶y triÖu, n¨m tr¨m b¶y m­¬i l¨m ngµn ®ång ch½n). Ngµy … th¸ng … n¨m … X­ëng tr­ëng KÕ to¸n Thñ kho Tæ thî Tõ b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ phô cÊp 3 th¸ng 10,11,12 vµ c¸c b¶ng kª khèi l­îng hµng méc hoµn thµnh, kÕ to¸n sÏ lËp mét b¶ng tæng hîp chi phÝ nh©n c«ng trong quý nh­ sau: B¶ng 7:B¶ng tæng hîp chi phÝ nh©n c«ng quý IV n¨m 2004 X­ëng chÕ biÕn gç §øc Ninh TT Ph©n x­ëng L­¬ng quý IV Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp L­¬ng qu¶n lý ph©n x­ëng L­¬ng c«ng nh©n C¸c kho¶n trÝch L­¬ng kho¸n TiÒn l­¬ng C¸c kho¶n trÝch 1 P.x­ëngchÕ biÕn 30.181.440 27.402.20 2.779.240 2 Ph©n x­ëng méc 102.817.002 32.002.90 4.839.262 65.975.00 3 Chi phÝ chung 14.463.498 12.154.200 2.309.298 Céng 147.461.940 59.040.90 7.618.502 65.975.00 12.154.200 2.309.298 C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp chi phÝ nh©n c«ng cña tõng quý, kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004 Sè: 70 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó SH Ngµy Nî Cã Nî Cã TÝnh l­¬ng quý 622 125.379.940 IV/2004 627 12.154.200 334 137.534.140 TrÝch BHXH, BHYT 622 7.618.502 KPC§ quý IV/2004 627 2.309.298 338 9.927.800 Céng 147.461.940 147.461.940 Chøng tõ ghi sæ sau khi ®· ®­îc ®¨ng ký qua sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ ®­îc kÕ to¸n tr­ëng phª duyÖt th× ®­îc sö dông ®Ó ghi vµo sæ c¸i tµi kho¶n: 622. Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Sè hiÖu tµi kho¶n: 622 Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i Tµi kho¶n §èi øng Sè tiÒn SH Ngµy Nî Cã 70 31/12/2004 Chi phÝ tiÒn l­¬ng quý IV/2004 334 125.379.940 BHXH, BHYT KPC§ quý IV/2004 338 7.618.502 73 31/12/2004 KÕt chuyÓn CPNCTT 154 132.998.442 Céng ph¸t sinh quý IV 132.998.442 132.998.442 Cuèi kú khi kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo tµi kho¶n 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm kÕ to¸n còng ph¶i lËp mét chøng tõ ghi sæ råi c¨n cø vµo ®ã sÏ ghi vµo sæ c¸i tµi kho¶n 622 – chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp nh­ trªn. Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004 Sè: 73 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó SH Ngµy Nî Cã Nî Cã KÕt chuyÓn chi phÝ Nh©n c«ng trùc tiÕp quý IV/2004 154 622 132.998.442 132.998.442 Céng 132.998.442 132.998.442 Qu¸ tr×nh kÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cã thÓ tãm t¾t b»ng s¬ ®å nh­ sau: 334 622 154 125.379.940 (1) 132.998.442 338 (3) 7.618.502 (2) S¬ ®å 12: S¬ ®å kÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ngtrùc tiÕp. Chó thÝch: (1) : TiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng trùc tiÕp (2) : C¸c kho¶n trÝch: BHXH, BHYT, KPC§ cho nh©n c«ng trùc tÕp. (3) : KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. 3.KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ mét bé phËn cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm, ®ã lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng chÞu chi phÝ mµ kÕ to¸n kh«ng thÓ tÝnh trùc tiÕp cho tõng ®èi t­îng ®­îc. Chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ phôc vô s¶n xuÊt vµ chi phÝ qu¶n lý ë ph©n x­ëng s¶n xuÊt. T¹i C«ng ty chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc tæ chøc theo dâi cho tÊt c¶ c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt. Cuèi mçi quý kÕ to¸n míi tËp hîp, ph©n bæ vµ kÕt chuyÓn vµo tµi kho¶n 154 – chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dì dang. Chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm c¸c kho¶n sau: TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn x­ëng. Chi phÝ phô tïng thay thÕ. Chi phÝ c«ng cô, dông cô. Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. TrÝch trî cÊp mÊt viÖc . Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. 3.1. Chøng tõ vµ tµi kho¶n sö dông. C¸c lo¹i chøng tõ: B¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ phô cÊp. PhiÕu xuÊt kho. B¶ng ph©n bæ khÊu hao quý. PhiÕu chi tiÒn mÆt, ho¸ ®¬n c¸c lo¹i... Tµi kho¶n sö dông: §Ó kÕ to¸n c¸c lo¹i chi phÝ ph¸t sinh chung ë c¸c ph©n x­ëng chÕ biÕn, kÕ to¸n ®· sö dông tµi kho¶n 627- chi phÝ s¶n xuÊt chung. Ngoµi ra cßn cã c¸c tµi kho¶n cã liªn quan kh¸c nh­: TK111; TK152; TK153; TK214; TK335; TK331... 3.2. Tr×nh tù kÕ to¸n. Cuèi mçi quý, kÕ to¸n vµo c¸c chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng kª nh­ b¶ng kª ph©n bæ c«ng cô dông cô quý, b¶ng tÝnh chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh quý, b¶ng kª chi quü tiÒn mÆt,... ®Ó lËp c¸c chøng tõ ghi sæ. C¸c chøng tõ ghi sæ sau khi ®· ®­îc ký duyÖt th× ®­îc sö dông ®Ó ghi vµo sæ c¸i tµi kho¶n 627 – chi phÝ s¶n xuÊt chung. Toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt chung ®· tËp hîp, ®­îc ph©n bæ cho c¸c ph©n x­ëng theo tû lÖ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cña tõng ph©n x­ëng. Cô thÓ ta cã b¶ng tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh nh­ sau: B¶ng 9:B¶ng tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh quý IV n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh: §ång TT Tªn tµi s¶n cè ®Þnh Møc tÝnh khÊu hao I. TSC§ lµ nhµ cöa vËt kiÕn tróc 3.947.600 B·i gç §øc Ninh 187.000 Nhµ ¨n + nhµ méc §øc Ninh 1.715.300 Nhµ lß sÊy §øc Ninh 687.500 Nhµ x­ëng, kho hµng §øc Ninh 1.357.000 II. TSC§ lµ m¸y mãc thiÕt bÞ 3.081.400 M¸y c­a vßng C§3 §øc Ninh 469.800 M¸y c­a vßng C§4 §øc Ninh 1.360.700 ThiÕt bÞ lß sÊy §øc Ninh 1.250.900 Céng 7.029.000 Tõ c¸c b¶ng kª, c¸c b¶ng tÝnh chi phÝ, b¶ng ph©n bæ chi phÝ ... kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung: B¶ng 10: B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung Quý IV n¨m 2004 TT C¸c kho¶n chi phÝ Sè tiÒn Chi phÝ tiÒn l­¬ng nh©n viªn ph©n x­ëng 12.154.200 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ 2.309.298 Chi phÝ phô tïng thay thÕ 3.166.000 Chi phÝ c«ng cô, dông cô 6.957.820 Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh 7.029.000 TrÝch trî cÊp mÊt viÖc 901.742 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 46.202.392 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 22.469.000 Céng 101.189.452 Tõ c¸c b¶ng kª vµ c¸c chøng tõ gèc, kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004 Sè: 71 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó SH Ngµy Nî Cã Nî Cã Theo b¶ng kª xuÊt kho phô tïng thay thÕ quý IV/2004 627 153 3.166.000 3.166.000 Theo b¶ng kª ph©n bæ c«ng cô, dông cô quý IV/2004 627 142 6.957.820 6.957.820 Theo b¶ng tÝnh khÊu hao TSC§ quý IV/2004 627 214 7.029.000 7.029.000 TrÝch trî cÊp mÊt viÖc Quý IV/2004 627 335 901.742 901.742 Theo b¶ng kª chi quü tiÒn mÆt 627 111 68.671.392 68.671392 Céng 86.725.954 86.725.954 Tõ chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n ghi vµo sæ c¸i tµi kho¶n 627-chi phÝ s¶n xuÊt chung nh­ sau: Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: chi phÝ s¶n xuÊt chung Sè hiÖu tµi kho¶n: 627 Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i TK §èi øng Sè tiÒn SH Ngµy Nî Cã 70 31/12/2004 L­¬ng nh©n viªn ph©n x­ëng quý IV/2004 334 12.154.200 70 31/12/2004 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ quý IV/2004 338 2.309.298 71 31/12/2004 XuÊt phô tïng söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ 153 3.166.000 71 31/12/2004 Ph©n bæ c«ng cô, dông cô quý IV/2004 142 6.957.820 71 31/12/2004 Chi phÝ khÊu hao TSC§ quý IV/2004 214 7.029.000 71 31/12/2004 TrÝch trî cÊp mÊt viÖc quý IV/2004 335 901.742 71 31/12/2004 Chi phÝ mua ngoµi vµ c¸c kho¶n chi b»ng tiÒn mÆt kh¸c 111 68.671.392 74 31/12/2004 KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung 101.198.452 Céng ph¸t sinh 101.198.452 101.198.452 ViÖc kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc lËp chøng tõ ghi sæ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó SH Ngµy Nî Cã Nî Cã KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung quý IV/2004 154 627 101.189.452 101.189.452 Céng 101.189.452 101.189.452 Sè: 74 Cuèi mçi quý ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt chung ph©n bæ cho mçi ph©n x­ëng kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ theo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕph vµ lËp b¶ng ph©n bæ chi phÝ sau: B¶ng11: B¶ng ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung quý Iv/2004 TT C¸c kho¶n chi phÝ Ph©n x­ëng chÕ biÕn Ph©n x­ëng méc Chi phÝ l­¬ng nh©n viªn P.x­ëng 4.949.190 7.240.010 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ 940.346 1.368.952 Chi phÝ phô tïng thay thÕ 1.289.195 1.876.805 Chi phÝ c«ng cô, dông cô 2.833.224 4.124.596 Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh 2.862.209 4.166.791 TrÝch trî cÊp mÊt viÖc 367.189 534.553 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 18.813.614 27.388.778 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 9.149.377 13.319.623 Céng 41.204.344 59.985.108 Qu¸ tr×nh kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc m« t¶ qua s¬ ®å sau: TK 111 TK 627 TK 154 PXCB 68.671.392 (1) 41.204.344 TK 142 (7) 6.795.820 (2) TK 153 3.166.000 TK 154 PXM (3) TK 214 59.985.108 7.029.000 (8) (4) TK 334; 338 14.463.498 (5) TK 335 901.742 (6) S¬ ®å 13: S¬ ®å kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Chó thÝch: (1) : Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. (2) : Ph©n bæ chi phÝ c«ng cô, dông cô trong quý. (3) : Chi phÝ phô tïng s÷a ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ. (4) : Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. (5) : L­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn x­ëng (6) : TrÝch trî cÊp mÊt viÖc. (7) , (8): KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chøng tõ ghi sæ sau khi lËp ph¶i ®­îc ®¨ng ký qua sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. Sæ nµy ®­îc ghi theo tr×nh tù thêi gian nh­ sau: Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ N¨m 2004 Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i Sè tiÒn Ghi chó SH Ngµy 69 31/12/2004 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp quý IV/2004 350.205.496 70 31/12/2004 L­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng quý IV/2004 147.461.940 71 31/12/2004 Chi phÝ s¶n xuÊt chung quý IV/2004 86.725.954 72 31/12/2004 KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 350.205.496 73 31/12/2004 KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 132.998.442 74 31/12/2004 KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung 101.189.452 Céng 1.168.786.780 III. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang vµ tinh gi¸ thµnh s¶n phÈm 1. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt C¸c kho¶n môc chi phÝ san xuÊt sau khi ®­îc h¹ch to¸n theo dâi trªn cacstaif kho¶n chi phÝ sÏ ®­îc tËp hîp vµo bªn Nî cña tµi kho¶n 154-"Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang" theo thø tù tõng kho¶n môc t­¬ng øng. Dùa vµo sè liÖu trªn c¸c sæ c¸i cña tµi kho¶n 621, tµi kho¶n 622, tµi kho¶n 627 kÕ to¸n lËp c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn nh­ sau: -KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Nî TK154:350.205.496 CãTK621: 350.205.496 - KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Nî TK154: 132.998.442 CãTK622:132.998.442 - KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung: Nî TK154: 101.189.452 CãTK627: 101.189.452 C¸c bót to¸n nµy ®­îc thÓ hiÖn trªn c¸c chøng tõ ghi sæ sè 72, 73, vµ 74 Tõ c¸c chøng tõ ghi sæ nµy kÕ to¸n ghi vµo sæ c¸i tµi kho¶n 154-Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. Sau khi ®· ®¸nh gi¸ ®­îc s¶n phÈm dë dang cuèi kú kÕ to¸n kÕt chuyÓn trÞ gi¸ s¶n phÈm hoµn thµnh vµo bªn Nî tµi kho¶n 155-Thµnh phÈm.Tæng sè ph¸t sinh Nî cña tµi kho¶n 155 chÝnh lµ tæng trÞ gi¸ s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú vµ còng chÝnh lµ tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt trong kú. C¨n cø vµo sè liÖu thùc tÕ, sæ c¸i tµi kho¶n 154 ®­îc ghi nh­ sau: Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: chi SXKD dë dang Sè hiÖu TK :154 Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy, th¸ng Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 23.760.650 72 31/12/2004 KÕt chuyÓn CPNVLTT 621 350.205.496 73 31/12/2004 KÕt chuyÓn CPNCTT 622 132.998.442 74 31/12/2004 KÕt chuyÓn CPSXC 627 101.198.452 75 31/12/2004 KÕt chuyÓn thµnh phÈm 155 584.393.390 Céng ph¸t sinh 584.393.390 584.393.390 Sè d­ cuèi kú 47.010.291 CHøNG Tõ GHI Sè Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004 Sè :75 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó SH Ngµy,th¸ng Nî Cã Nî Cã KÕt chuyÓn thµnh phÈm 155 584.393.390 154 584.393.390 Céng 584.393.390 584.393.390 B¶ng 12: B¶NG TæNG HîP CHI PHÝ S¶N XUÊT QUý IV N¡M 2004 TT Tªn ph©n x­ëng Tæng chi phÝ C¸c kho¶n môc chi phÝ 621 622 627 1 Ph©n x­ëng chÕ biÕn 213.981.600 142.595.816 30.181.440 41.204.344 2 Ph©n x­ëng méc 370.411.790. 207.609.680 102.817.002 59.985.108 Céng 584.393.390 350.393.390 132.998.442 101.189.452 2. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. §Ó ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú th× cã thÓ sö dông mét trong rÊt nhiÒu c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau nh­: ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, theo ph­¬ng ph¸p ­íc l­îng s¶n phÈm t­¬ng ®­¬ng, theo chi phÝ kÕ ho¹ch... T¹i c«ng ty viÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch t­¬ng ®èi. Tæng trÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú bao gåm gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu thùc tÕ xuÊt dïng ch­a t¹o thµnh thµnh phÈm vµ chi phÝ nh©n c«ng trùc ttieep,chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc ph©n bæ theo tû lÖ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cña ph©n x­ëng ®ã. Cô thÓ nh­ sau: GÝa trÞ s¶n phÈm TrÞ gi¸ nguyªn Chi phÝ NCTT+Chi phÝ SXC TrÞ gi¸ nguyªn Dë dang cuèi = vËt liÖu cßn + vËt liÖu lµm Kú lµm dë Tæng trÞ gi¸ NVL xuÊt dïng dë Trªn thùc tÕ th× ë ph©n x­ëng chÕ biÕn kh«ng cã s¶n phÈm dë dang do qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã chu kú ng¾n, chØ ë ph©n x­ëng méc míi cã s¶n phÈm dë dang cuèi kú. TrÞ gi¸ s¶n phÈm d¬ dang cuèi kú thùc tÕ ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: - TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu cßn lµm dë xuÊt kho vµo ngµy 31/12/2004 (phiÕu xuÊt kho sè 61): 3.657.000 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp trong s¶n phÈm dë dang: 32.657.000 = 9.064.762 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung trong s¶n phÈm dë dang: *32.657.000=5.288.529 Tõ ®ã ta cã b¶ng kª chi phÝ s¶n xu¸t kinh doanh dë dang nh­ sau: B¶ng : B¶ng kª chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang cuèi quý IV n¨m 2004 Néi dung TK 621 TK 622 TK 627 Céng CPSXKDD ®Çu kú 15.400.000 5.560.000 2.800.658 23.760.650 CPSXKDD cuèi kú 32.657.000 9.064.762 5.288.529 47.010.291 3.TÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng ty lµ nhãm ®¬n ®Æt hµng. C¸c ®¬n ®Æt hµng cña mét ph©n x­ëng trong quý ®­îc xÕp thµnh mét nhãm ®¬n ®Æt hµng. Theo ®ã mçi x­ëng sÏ cã hai nhãm ®¬n ®Æt hµng t­¬ng øng víi hai ph©n x­ëng. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ë ®©y lµ ph­¬ng ph¸p gi¶n ®¬n: GÝa thµnh Chi phÝ s¶n Chi phÝ s¶n Chi phÝ s¶n S¶n phÈm = xuÊt dë dang + xuÊt ph¸t sinh - xuÊt dë dang Hoµn thµnh ®Çu kú trong kú cuèi kú Theo ®ã ta cã: ZPXCB = PSXPSTK = 213.981.600 ZPXM = 23.760.650 + 370.411.790 - 47.010.291 = 347.162.149 Ta cã s¬ ®å sau: TK 621 TK 154 PXCB TK 155 PXCB TK 632 142.595.816 (1) TK 622 30.181.440 (2) 213981.600 213.981.600 (7) (8) TK 627 41.204.344 (3) 213.981.600 213.981.600 TK 621 TK154 PXM TK155 PXM 207.609.680 (4) TK 622 102.817.002 347.162.149 347.162.149 (5) (8) (9) TK 627 59.985.108 (6) 347.162.149 347.162.149 SD: 47.010.291 S¬ ®å 13:S¬ ®å tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. CH­¬NG IV: MéT Sè ý KIÕN PH¢N TÝCH, NHËN XÐT VÒ CHI PHÝ S¶N XUÊT Vµ §Ò XUÊT BIÖN PH¸P NH»M HOµN THIÖN C¤NG T¸C KÕ TO¸N CHI PHÝ S¶N XUÊT Vµ TÝNH GI¸ THµNH S¶N PHÈM. I. MéT Sè ý KIÕN PH¢N TÝCH, NHËN XÐT VÒ CHI PHÝ S¶N XUÊT (T¹i x­ëng chÕ biÕn gç §øc Ninh thuéc C«ng ty cæ phÇn L©m s¶n vµ Th­¬ng m¹i Qu¶ng B×nh) B¶ng14: B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt 3 quý cuèi n¨m 2004 Ph©n x­ëng Tæng chi phÝ Kho¶n môc chi phÝ 621 % 622 % 627 % QuýII 441005223 247962924 56.23 108365624 24.57 84676675 19.2 PX chÕ biÕn 212123512 124030351 58.47 24772118 11.68 63321043 29.85 PX méc 228881711 123932573 54.15 83593506 36.52 21355632 9.33 QuýIII 437498427 243851715 55.74 99309628 22.7 94337084 21.56 PX chÕ biÕn 221656781 141904500 64.02 30240302 13.64 49511979 22.34 PX méc 215841646 101947215 47.23 69069326 32 44825105 20.77 QuýIV 584393390 350205496 59.93 132998442 22.76 101189452 17.32 PX chÕ biÕn 213981600 142595816 66.64 30181440 14.1 41204344 19.26 PX méc 370411790 207609680 56.05 102817002 27.76 59985108 16.19 Nh×n vµo b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt 3 quý cuèi n¨m 2004 ta thÊy ®­îc sù biÕn ®éng tæng chi phÝ s¶n xuÊt cña tõng quý, ®iÒu nµy cho thÊy sù thay ®åi quy m«, møc ®é ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi quý. Cô thÓ tæng chi phÝ cña quý II lµ 441.005.223 ®ång trong khi tæng chi phÝ cña quý III lµ 437.498.427 ®ång. Nh­ vËy chi phÝ cña quý III ®· gi¶m3.506.796. ®ång so víi quý II, tuy nhiªn sù gi¶m xuèng nµy lµ kh«ng lín. Tæng chi phÝ cña quuý IV lµ 584.393.390 ®ång, t¨ng 146.894.963 ®ång so víi quý III t­¬ng øng víi 33,58 % . Cã thÓ nãi ®©y lµ mét sù t¨ng lªn ®¸ng kÓ vµ nã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn quy m« ho¹t ®éng trong c¶ n¨m cña toµn x­ëng. Sù t¨ng lªn nµy chñ yÕu lµ do nhu cÇu cña kh¸ch hµng trong nh÷ng th¸ng gi¸p tÕt ®· lín h¬n nhiÒu so víi c¸c th¸ng kh¸c, ®iÒu nµy ®· lµm cho sè l­îng c¸c ®¬n ®Æt hµng còng nh­ gi¸ trÞ c¸c ®¬n ®Æt hµng t¨ng lªn. Tû träng chi phÝ s¶n xuÊt gi÷a c¸c ph©n x­ëng còng kh¸c nhau vµ cã sù biÕn ®éng qua c¸c quý. Trong quý II chi phÝ s¶n xuÊt cña ph©n x­ëng chÕ biÕn lµ 212.123.512 ®ång chiÕm 48,1% tæng chi phÝ s¶n xuÊt toµn quý, chi phÝ s¶n xuÊt cña ph©n x­ëng méc lµ 228.881.711 ®ång chiÕm 51,9% tæng chi phÝ s¶n xuÊt toµn quý III. Nh­ vËy tû träng chi phÝ s¶n xuÊt cña t­ng ph©n x­ëng trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt cña toµn x­ëng cña quý II so víi quý III cã sù biÕn ®éng nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ. Sang quý IV chi phÝ s¶n xuÊt cña ph©n x­ëng chÕ biÕn lµ 213.981.600 ®ång chiÕm 36,2% tæng chi phÝ s¶n xuÊt toµn x­ëng trong khi nh÷ng con sè nµy cña ph©n x­ëng méc lµ 370.411.790 ®ång vµ 63,38%. Qua ®ã ta thÊy, trong quý IV tû träng chi phÝ s¶n xuÊt cña ph©n x­ëng chÕ biÕn ®· giam xuèng, cña ph©n x­ëng méc t¨ng lªn. §iÒu nµy cho thÊy sù t¨ng lªn cña c¸c ®¬n ®Æt hµng trong quý IV chñ yÕu tËp trung vao ph©n x­ëng méc. §Ó hiÓu râ h¬n ta ®i vµo ®¸nh gi¸ tû träng c¸c kho¶n môc chi phÝ qua c¸c quý.Trong quý II tû träng chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp,chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, ci phÝ s¶n xuÊt chung lÇn l­ît lµ:56,23%,24,57%, 19,20%. Ta nhËn thÊy tû träng chi phÝ nguyªn vËt liÖu cña toµn x­ëng còng nh­ cña toµn ph©n x­ëng ®Òu chiÕm trªn 50% tæng chi phÝ s¶n xuÊt, ®iªï nµy còng dÔ hiÓu v× ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt chÕ biÕn gç th× chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ rÊt lín , ®Æc biÖt c¸c lo¹i gç quý hiÕm th­êng cã gi¸ trÞ lín. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung cña toµn x­ëng chiÕm tû träng t­¬ng ®­¬ng nhau nh­ng ë ph©n x­ëng méc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp chiÕm tû träng lín h¬n nhiÒu so víi ph©n x­ëng chÕ biÕn do thêi gian chÕ biÕn dµi h¬n, cÇn nhiÒu lao ®éng trùc tiÕp h¬n, ng­îc l¹i ë ph©n x­ëng chÕ biÕn do chñ yÕu sö dông c¸c lo¹i m¸y c­a xÎ, lß sÊy,... nªn cÇn Ýt lao ®éng h¬n v× vËy mµ tû träng chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp thÊp h¬n nhiÒu so víi tû träng chi phÝ s¶n xuÊt chung. Sang quý III th× tû träng cña c¸c kho¶n môc chi phÝ cña toµn x­ëng còng nh­ cña tõng ph©n x­ëng cã sù biÕn ®éng nh­ng kh«ng lín l¾m. §Õn quý IV tæng chi phÝ s¶n xuÊt cña toµn x­ëng cã sù t¨ng lªn ®¸ng kÓ nh­ng kh«ng ®Òu gi÷a hai x­ëng ®· dÉn ®Õn mét sè biÕn ®éng vÒ tû träng chi phÝ s¶n xuÊt ®Æc biÖt lµ tû träng chi phÝ s¶n xuÊt chung ®· gi¶m xuèng tõ 21,56% ë quý III cßn 17,32% vµo quý IV, ®iÒu nµy còng hîp lý v× cã mét sè lo¹i chi phÝ trong chi phÝ s¶n xuÊt chung Ýt biÕn ®éng khi khèi l­îng s¶n xuÊt thay ®æi. Tõ c¸c sù ph©n tÝch trªn ta cã thÓ biÕt ®­îc møc ®é biÕn ®éng tæng chi phÝ s¶n xuÊt cña toµn x­ëng còng nh­ cña tõng ph©n x­ëng qua c¸c quý, biÕt ®­îc nguyªn nh©n chñ yÕu cña sù biÕn ®éng ®ã vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p t¸c ®éng tÝch cùc. Ngoµi ra th«ng qua viÖc ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt chóng ta cßn cã thÓ biÕt ®­îc tû träng tõng lo¹i chi phÝ trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt cña toµn x­ëng còng nh­ trong tõng ph©n x­ëng, biÕt ®­îc nguyªn nh©n biÕn ®éng vµ møc ®é biÕn ®éng khi tæng chi phÝ s¶n xuÊt thay ®æi, tõ ®ã cã thÓ ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p kinh tÕ tèi ­u nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ t¨ng n¨ng lùc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. II. Mét sè nhËn xÐt vµ ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm tai C«ng ty cæ phÇn L©m s¶n vµ Th­¬ng m¹i Qu¶ng B×nh. 1. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n. +Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: Víi sè l­îng kÕ to¸n vµ c¸ch thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n nh­ hiÖn nay lµ kh¸ hîp lý, ph¸t huy ®­îc vai trß cña c«ng t¸c kÕ to¸n; võa phï hîp víi khèi l­îng c«ng viÖc ph¶i lµm võa ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý. ViÖc bè trÝ ë mçi x­ëng mét kÕ to¸n lµ rÊt hîp lý v× s¶n phÈm cña x­ëng rÊt phong phó, ®a d¹ng l¹i th­êng xuyªn thay ®æi nªn rÊt cÇn ®­îc theo dâi chÆt chÏ, cã nh­ vËy míi ®¶m b¶o ®­îc tÝnh chñ ®éng, kÞp thêi trong s¶n xuÊt kinh doanh. +H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n. C«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n lµ: "Chøng tõ ghi sæ" lµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ quy m« ho¹t ®éng cña c«ng ty. ViÖc ¸p dông h×nh thøc ghi sæ nµy cã mét sè ­u ®iÓm nçi bËt nh­: mÉu sæ ®¬n gi¶n, dÓ ghi chÐp; dÔ hiÓu, dÔ lµm vµ kh«ng ®ßi hái tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cao. Tuy nhiªn h×nh thøc ghi sæ nµy còng cã h¹n chÕ lµ khèi l­îng c«ng viÖc lín nªn ghi chÐp dÔ trïng lÆp, c«ng viÖc tËp trung nhiÒu vµo cuèi kú nªn ¶nh h­ëng ®Õn thêi h¹n lËp b¸o c¸o. 2. NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm taÞ c«ng ty. 2.1. VÒ ®èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ ®Æc ®iÓm s¶n phÈm nddownddown vÞ ®· chän ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng ph©n x­ëng, ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng ph©n x­ëng; ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ theo nhãm ®¬n ®Æt hµng, ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh lµ ph­¬ng ph¸p gi¶n ®¬n. Cã thÓ nãi sù lùa chän nµy lµ kh¸ hîp lý. 2.2. VÒ kÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ c¸c kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt ë ®¬n vÞ ®­îc tËp hîp vµ ph¶n ¸nh trªn 3 kho¶n môc chi phÝ: chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung. ViÖc theo dâi chi phÝ theo tõng kho¶n môc trong tõng ph©n x­ëng lµ c¬ së ®Ó ph©n tÝch, so s¸nh t×nh h×nh s¶n xuaatsnhawmf ®¸nh gi¸ ®­îc nh÷ng ®iÓm hîp lý vµ ch­a hîp lý trong ®Çu t­, tõ ®ã cã thÓ ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p ®iÒu chØnh thÝch hîp. -KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Nguyªn vËt liÖu xuÊt cho s¶n xuÊt chÕ biÕn ®­îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh do ®ã viÖc theo dâi tuy cã phøc t¹p nh­ng l¹i ®¶m b¶o yÕu tè chÝnh x¸c. C¸c qu¶n lý ph©n x­ëng lµm viÖc l©u n¨m vµ ®éi ngò c«ng nh©n cã kinh ngiÖm nªn viÖc x¸c ®Þnh khèi l­îng gç cÇn thiÕt cho c¸c ®¬n ®Æt hµng kh¸ chÝnh x¸c,nhê vËy mµ qu¸ tr×nh sö dông nguyªn vËt liÖu t­¬ng ®èi tiÕt kiÖm hiÖu qu¶. ViÖc xuÊt nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt chÕ biÕn ®­îc theo dâi chÆt chÏ, cô thÓ theo tõng ph©n x­ëng nªn rÊt thuËn tiÖn cho viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµo cuèi kú. -KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ë ®¬n vÞ ®­îc theo dâi kh¸ chÆt chÏ. Bªn c¹nh viÖc tÝnh l­¬ng theo thêi gian ®¬n vÞ cßn thùc hiÖn viÖc tÝnh l­¬ng theo s¶n phÈm (l­¬ng kho¸n ) , nhê vËy ®· ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc, sù s¸ng t¹o, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña tõng c«ng nh©n ®«ng thêi viÖc theo dâi vµ tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®¬n gi¶n h¬n nhiÒu. - KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. Nh×n chung chi phÝ s¶n xuÊt chung ®· ®­îc theo dâi kh¸ ®Çy ®ñ song cßn ch­a cô thÓ. ViÖc x¸c ®Þnh tiªu thøc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ theo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp nªn ®é chÝnh x¸c ch­a cao. 3. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 3.1. ViÖc lu©n chuyÓn chøng tõ. Trong kú sè l­îng c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh rÊt nhiÒu, sè l­îng c¸c chøng tõ gèc lµ rÊt lín,nÕu ®Ó cuèi quý míi tËp hîp mét lÇn th× sÏ tËp trung mét khèi l­îng c«ng viÖc lín vµo cuèi quý do ®ã sÏ ¶nh h­ëng ®Õn thêi h¹n lËp b¸o c¸o còng nh­ dÔ dÉn ®Õn nh÷ng sai sãt do ¸p lùc c«ng viÖc nhiÒu. §Ó h¹n chÕ c¸c nh­îc ®iÓm trªn th× ®Þnh kú hµng th¸ng th× kÕ to¸n nªn tËp hîp, lËp b¶ng kª chøng tõ gèc cïng lo¹i (b¶ng kª xuÊt nguyªn vËt liÖu, b¶ng kª chi phÝ nh©n c«ng trong th¸ng, b¶ng kª chi quü tiÒn mÆt ...) th× ch¾c ch¾n sÏ gi¶m ®­îc khèi l­îng c«ng viÖc vµo cuèi quý, gi¶m ®­îc nhÇm lÉn trong tæng hîp sæ s¸ch vµ ®¶m b¶o thêi gian nép b¸o c¸o lªn kÕ to¸n c«ng ty. 3.2. §èi víi c¸c kho¶n môc chi phÝ. - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chiÕm tû träng kh¸ lín trong gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm do ®ã cÇn ph¶i theo dâi nã mét c¸ch chÆt chÏ th× míi ®¶m b¶o tÝnh chÆt chÏ trong ®Çu t­. T¹i ®¬n vÞ th× chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ gç, tuy nhiªn ®Ó s¶n xuÊt ra mét lo¹i s¶n phÈm th× cã thÓ sö dung lo¹i gç nµy nh­ng còng cã thÓ sö dông lo¹i gç kh¸c thay thÕ. Do vËy ®Ó n©ng cao tÝnh hiÖu qu¶ trong qu¶n lý vµ thuËn tiÖn h¬n trong kiÓm kª ®¸nh gi¸ th× nªn cÇn theo dâi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp theo tõng ®¬n ®Æt hµng, cã thÓ lµ cø mçi ®¬n ®Æt hµng th× lËp mét b¶ng m« t¶ cô thÓ, chi tiÕt, phÈm chÊt, quy c¸ch, chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng t­¬ng øng. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp t¹i ®¬n vÞ ®· ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch chÆt chÏ tuy nhiªn ®Î ®¬n gi¶n h¬n cho viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng ph©n x­ëng th× cÇn t¸ch riªng tiÒn l­¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý ra khái tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp. Cã nh­ vËy th× viÖc so s¸nh, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ chi phÝ sÏ ®¬n gi¶n vµ râ rµng h¬n. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Chi phÝ s¶n xuÊt chung còng chiÕm mét tû träng nhÊt ®Þnh trong tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm do vËy viÖc x¸c ®Þnh vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung sÏ gãp phÇn vµo viÖc tÝnh ®óng tÝnh ®ñ gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm. §èi víi chi phÝ s¶n xuÊt chung th× ®¬n vÞ cßn h¹ch to¸n chung chung vÝ dô nh­: tiÒn ®iÖn ®· cã ho¸ ®¬n riªng th× cã thÓ theo dâi trªn mét tiÓu kho¶n cña tµi kho¶n 627 mµ kh«ng nªn gép vµo chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. §èi víi c¸c chi phÝ nh­ chi phÝ mua kÝnh lµm bµn hay chi phÝ phun s¬n ... th× ph¸t sinh ë tõng ®¬n ®Æt hµng nhÊ ®Þnh nªn cã thÓ h¹ch to¸n th¼ng vµo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp mµ kh«ng tÝnh chung vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung råi ph©n bæ. NÕu h¹ch to¸n riªng c¸c lo¹i chi phÝ nµy th× tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung sÏ gi¶m xuèng vµ sÏ h¹n chÕ ®­îc sù kh«ng chÝnh x¸c do viÖc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung kh«ng chÝnh x¸c. Nh­ vËy viÖc tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¬ së ®Ó ph©n tÝch chi phÝ ®­îc chÝnh x¸c, tõ ®ã cã thÓ ph¸t huy ®­îc vai trß vµ vÞ trÝ cña c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do vËy bªn c¹nh viÖc so s¸nh tæng chi phÝ s¶n xuÊt, tû träng tõng kho¶n môc chi phÝ cña x­ëng s¶n xuÊt vµ gi÷a c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt qua c¸c quý th× kÕ to¸n cã thÓ tËp hîp ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña tõng ®¬n ®Æt htuwngfcos gi¸ trÞ lín vµ cïng lo¹i s¶n phÈm ®Ó lµm c¬ së cho viÖc phan tichs chi phÝ ®­îc chÝnh x¸c vµ hiÖu qua h¬n. 3.3. §èi víi viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. HiÖn t¹i ®¬n vÞ ®ang tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ph­¬ng ph¸p gi¶n ®¬n. Tuy nhiªn ®Ó viÖc tÝnh gi¸ thµnh ®­îc chÝnh x¸c h¬n th× cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú mét c¸ch s¸t sao h¬n. §èi víi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp do cã thÓ x¸c ®Þnh riªng cho tõng ®¬n ®Æt hµng nªn ®· chÝnh x¸c, ®èi víi chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung nÕu cø ph©n bæ theo chi phi nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp th× ®é sai lÖch cßn cao do ®¬n ®Æt hµng míi b¾t ®Çu thùc hiÖn co sè chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung nhá h¬n so víi ®¬n ®Æt hµng ®ang gÇn hoµn thµnh. §Ó h¹n chÕ sai lÖch nµy th× kÕ to¸n cã thÓ x¸c ®Þnh sè ngµy c«ng thùc tÕ ®· chi ra ®Ó kh«ng ph¶i ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng, cßn riªng chi phÝ s¶n xuÊt chung th× nªn ph©n bæ theo møc ®é hîp lý h¬n. 4. Mét sè ý kiÕn nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nh­ chóng ta ®· biÕt th× chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ c¸c nh©n tè cÊu thµnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm; do ®ã muèn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm th× c©n ph¶i cã nh÷ng t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn c¸c nh©n tè trªn. - §èi víi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: bªn c¹nh viÖc sö dông nguyªn vËt liÖu hîp lý, tiÕt kiÖm th× c«ng ty cÇn t¨ng c­êng t×m kiÕm nguån cung øng vËt liÖu võa cã chÊt l­îng tèt võa cã gi¸ c¶ hîp lý vµ chi phÝ thu mua thÝch hîp. - §èi víi chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, båi d­ìng chuyªn m«n, tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ nh©n c«ng, t¨ng chÊt l­¬ng s¶n phÈm tõ ®ã t¨ng uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng. Cã c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é vÒ tiÒn lu¬ng, phô cÊp ... cho ng­êi lao ®éng ®Ó kÝch thÝch tÝnh tÝch cùc, s¸ng t¹o, n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lao ®éng, tr¸nh ®­îc nh÷ng hµnh vi l·ng phÝ, v« tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc. -§èi víi chi phÝ s¶n xuÊt chung: ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng vèn cã cña cña m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó chóng ho¹t ®éng ®óng c«ng suÊt, chÊp hµnh tèt viÖc ®¹i tu, b¶o d­ìng, söa ch÷a... ®Ó ®¶m n¨ng lùc s¶n xuÊt cña chóng; hoµn thiÖn viÖc trÝch vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng cô dông cô. PHÇN III KÕT LUËN Vµ KIÕN NGHÞ I. KÕT LUËN ViÖc x¸c ®Þnh ®óng gi¸ thµnh lµ c¬ së ®Ó h×nh thµnh c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh cã hiÖu qu¶, ®Ó cã thÓ bï ®¾p chi phÝ, t¹o ra lîi nhuËn. Do vËy muèn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh th× cÇn ph¸t huy h¬n n÷a vai trß cña c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®ã lµ mét nh©n tè cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn L©m s¶n vµ Th­¬ng m¹i Qu¶ng B×nh t«i ®· t×m hiÓu ®­îc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, c¸ch thøc ho¹t ®éng cña tõng phÇn hµnh kÕ to¸n ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gÝa thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty. Còng qua ®ã t«i ®· cã c¬ héi ®Ó tiÕp xóc víi thùc tÕ, so s¸nh víi lý luËn ®· häc, rót ra bµi häc bæ Ých cho b¶n th©n. Nh×n chung c«ng ty ®· tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ bé m¸y kÕ to¸n kh¸ gän nhÑ, hiÖu qu¶. Ngoµi ra c«ng ty còng ®· më mét sè c¸c tµi kho¶n chi tiÕt nªn viÖc theo dâi sù biÕn ®éng cña tµi s¶n lµ rÊt chÆt chÏ vµ râ rµng. Víi nh÷ng thµnh qu¶ ®¹t ®­îc C«ng ty cæ phÇn L©m s¶n vµ Th­¬ng m¹i Qu¶ng B×nh ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc uy tÝn vµ vÞ trÝ cña m×nh trªn th­¬ng tr­êng, kh«ng ngõng lín m¹nh vµ ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt. §Ó cã thÓ v­¬n xa h¬n n÷a c«ng ty cÇn ph¶i biÕt phèi hîp thùc hiÖn ®ång bé nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c nhau ®Æc biÖt lµ lu«n t×m nh÷ng biÖn ph¸p tèi ­u nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gÝa thµnh s¶n phÈm, tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm víi chÊt l­îng ®¶m b¶o nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh cao vµ bÒn v÷ng. Th«ng qua viÖc nghiªn cøu vµ t×m hiÓu thùc tÕ t¹i c«ng ty vµ còng xuÊt ph¸t tõ nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë tr­êng, t«i ®· m¹nh d¹n ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ. II. KIÕN NGHÞ. 1. §èi víi c«ng ty. - C«ng ty cÇn cã c¸c biÖn ph¸p thiÕt thùc ®Ó më réng thÞ tr­êng, ký kÕt ®­îc nhiÒu hîp ®ång nh»m t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty, n©ng cao thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. - Trong c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung cÇn thùc hiÖn ®óng ®¾n, ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þng, chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam ban hµnh. Kh«ng ngõng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý. - CÇn cã c¸c chÝnh s¸ch th­ëng ph¹t hîp lý ®èi víi ng­êi lao ®éng, chó träng ®µo t¹o, båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé kinh doanh, c¸n bé kÕ to¸n còng nh­ n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt. 2. §èi víi c¬ quan cÊp trªn. - Do míi thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, ®¬n vÞ gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vÒ vèn vµ ®iÒu kiÖn vay vèn ... v× vËy ®Ò nghÞ UBND tØnh, ban ®æi míi vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®¬n vÞ cã thÓ vay vèn ®Çu t­ kinh doanh. - Nhµ n­íc cÇn cã c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ thuÕ, lÖ phÝ ... ®Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp më réng kinh doanh. - Nhµ n­íc cÇn cã c¸c v¨n b¶n ph¸p quy, theo ®ã c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn ®óng ®¾n vµ hîp ph¸p t¹o nªn sù c¹nh tranh lµnh m¹nh, tÝch cùc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th­êng xuyªn biÕn ®éng nµy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDownload- Luận văn tốt nghiệp đại học-Chuyên ngành Kinh tế.doc
Luận văn liên quan