Luận văn Xây dựng, thử nghiệm đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận môn Toán lớp 8 và phân tích theo mô hình định giá từng phần

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1. Kết luận Các đề kiểm tra kết hợp các câu hỏi trắc nghiệm (nhị phân) và tự luận (đa phân) cho môn toán có thể được xây dựng theo một công nghệ đo lường đánh giá hiện đại. Việc kết hợp hai loại câu hỏi giúp cho đề có thể kiểm tra một nội dung rộng bao trùm chương trình, vừa đánh giá được những mục tiêu học tập cao (suy luận, giải quyết vấn đề) Các đề kiểm tra tương tự góp phần giúp cải tiến cách đánh giá học sinh các khối lớp không phải là cuối cấp được đầy đủ và toàn diện hơn. Các trường trong một quận, huyện có thể phối hợp xây dựng các ngân hàng câu hỏi chung để có thể kiểm tra toàn bộ học sinh trong một quận , huyện. 2. Khuyến nghị Hy vọng luận văn là một tài liệu tham khảo cho giáo viên để áp dụng nhân rộng việc xây dựng các ngân hàng câu hỏi bao gồm cả tự luận và trắc nghiệm cho việc đánh giá học sinh vào các kỳ thi học kỳ, cuối năm ở phạm vi rộng.

pdf99 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 31/07/2018 | Lượt xem: 525 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xây dựng, thử nghiệm đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận môn Toán lớp 8 và phân tích theo mô hình định giá từng phần, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 - 1 D. x = 1 Câu 16. Kết quả của phép tính 1 2 x 1 x 1    là A. 2 3x 1 x 1   B. 3 2x C. 2 x 3 x 1   D. 2 3x 1 x 1   Câu 17. Phân thức đối của phân thức x 1 x 2   là Thang Long University Libraty 67 x 1 A. 2 x    x 1 B. 2 x   x 1 C. x 2   x 1 D. x 2    Câu 18. Phân thức nghịch đảo của phân thức x 1 3 x   là x 1 A. 2 x   x 1 B. x 3   3 x C. x 1   x 3 D. x 1   Câu 19. Kết quả của phép tính x 1 x 1 3 x x 3      là A. 0 2 B. 3 x   2x C. x 3 2x D. 3 x Câu 20. 4x là kết quả của phép tính   4x A. . x 2 x 2     4x B. : x 2 x 2     4x C. x 2 : x 2     x 2 D. x 2 . 4x   Câu 21. Hai góc ở đáy của hình thang là 600 và 700. Vậy hai góc còn lại của hình thang là 0 0A. 100 và130 0 0B. 90 và140 0 0C. 120 và 110 0 0D. 110 và100 Câu 22. Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 9cm, AC = 12cm. Kẻ trung tuyến AD. Độ dài đoạn thẳng AD bằng A. 4,5cm B. 7,5cm C. 6cm D. 15cm Câu 23. Độ dài đường trung bình của hình thang là 22cm, hiệu hai đáy là 12cm. Vậy độ dài hai đáy của hình thang là A. 10cm và 34cm B. 12cm và 32cm C. 14cm và 30cm D. 16cm và 28cm Câu 24. Chọn khẳng định SAI trong các khẳng định sau: Nếu A và B đối xứng với nhau qua trung điểm của đoạn thẳng MN thì A. AM // BN và AM = BN B. M, N đối xứng với nhau qua trung điểm của AB 68 C. AB = MN D. Tứ giác AMBN là hình bình hành Câu 25. Tổng số đo góc của hình 10 giác là A. 01440 B. 01800 C. 01620 D. 01260 Câu 26. Hình thang có hai đáy dài 7cm và 9cm, một trong các cạnh bên dài 8cm và tạo với đáy một góc có số đo là 300. Diện tích hình thang là A. 64cm2 B. 128cm2 C. 32cm2 D. 252cm2 Câu 27. Số đo góc của hình 12 giác đều là A. 1200 B. 1500 C. 1800 D. 2100 Câu 28. Kết quả của phép tính 2 2 2 6x +15x 3x -4x . 3x -4 4x -25 là A. 3x 2x -5 B. 23x 2x +5 C. 2-3x 2x +5 D. 23x 2x -5 Câu 29. Đa thức 5x 5y ax ay   phân tích thành nhân tử là    A. 5 x - y + a x - y   B. x - y 5- a   C. x - y 5 + a   D. y - x 5 + a Câu 30. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 9x2-6x+5 đạt được khi x bằng A. 1 3 B. 1 2 C. 4 3 D. 2 II.TỰ LUẬN Câu 31.Phân tích đa thức sau thành nhân tử : 2a / 2x -16x + 32 2 2b / x + 2x - y +1 Câu 32. Tìm x biết : 2a / 2x - x = 0  2b / x -1- 2 x +1 = 0 Câu 33. Rút gọn biểu thức A           2x x 1 . x x x 1 x với x 0;x 1  Câu 34. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm , AC = 8cm. Gọi AM là trung tuyến của tam giác. a/ Tính diện tích tam giác ABC Thang Long University Libraty 69 b/ Kẻ MD  AB , ME  AC . Tứ giác ADME có dạng đặc biệt nào? c/ Tứ giác DECB có dạng đặc biệt nào? 70 2. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN HỌC KỲ 1 LỚP 8 – NĂM HỌC 2014-2015 (Chính thức) I.TRẮC NGHIỆM: Thí sinh chọn chữ cái đứng trước phương án đúng Câu 1 Tứ giác có hai cạnh đối song song và có hai đường chéo bằng nhau là: A. Hình thang cân B. Hình bình hành C. Hình chữ nhật D. Hình thoi Câu 2 Hình thang có hai cạnh bên song song là: A. Hình bình hành B. Hình thang cân C. Hình chữ nhật D. Hình thoi Câu 3 Trong tất cả các tứ giác đã học, hình có một trục đối xứng là: A. Hình thang cân B. Hình vuông C. Hình chữ nhật D. Hình thoi Câu 4 Trong các đẳng thức sau, đẳng thức sai là A.   22x + 2x + 4 = x + 2 B.   22x -4x + 4 = x -2 C.   22x + 4x + 4 = x + 2 D.   22x + 2x +1= x +1 Câu 5 Cho    32- x ............ = 8- x , biểu thức phải điền vào chỗ trống (....) là A. 24+2x + x B. 2x +4x +4 C. 24-4x + x D. 24-2x + x Câu 6 Để biểu thức 2a -6x + x là bình phương của một tổng thì giá trị của a là A. 9 B. 12 C. 6 D. 36 Câu 7 Kết quả phân tích đa thức 2 3 3 23x y -12x y thành nhân tử là A.  2 23x y y -4x B.  2 212x y 3y - x C.  2 2 33y x y-x Thang Long University Libraty 71 D.  2 3 2 23x x y -12x y Câu 8 Giá trị của biểu thức    x x - 2 +3 x - 2 tại x = 12 là A. 150 B. 130 C. 120 D. 90 Câu 9 Biết 2x -9 = 0 thì giá trị của x là A. 3 B. 3 C. 3 D. 9 Câu 10 Phép chia nào cho kết quả không đúng A. 3 2x y: x y xy B. 3 2x y: x xy C. 3 2x : x x D.     2 x y : x y x y    Câu 11 Cặp phân thức nào sau đây không bằng nhau: A. 1 - 15x và -2 -30x B. 20xy 28x và 5y 7 C. 1 2  và 15x -30x D. 7 28x và 5y 20xy Câu 12 Mẫu thức chung có bậc nhỏ nhất của các phân thức: 2 3 2 2 4 3 1 x +3x x -1 ; ; 6x y 9x y 4xy là: A. 36x3y4 B. 9x2y4 C. 36x5y2 D. 36x2y3 Câu 13 Kết quả rút gọn phân thức 2 2 x - xy 5y -5xy là : A. -x 5y B. 1 5 72 C. 2 2 x 5y -5 D. -2x 5y Câu 14 Thực hiện phép tính 2 3x -6 1 1 - + 4-9x 3x -2 3x +2 ta được kết qủa là: A. -1 3x +2 B. 1 2x +3 C. 1 3x -2 D. x -2 3x +2 Câu 15 Điều kiện xác định của phân thức này 2 2 x 2x 1 x 1    là A. x  1 B. x  1 C. x  - 1 D. x = 1 Câu 16 Kết quả của phép tính 1 2 x 1 x 1    là A. 2 3x 1 x 1   B. 3 2x C. 2 x 3 x 1   D. 2 3x 1 x 1   Câu 17 Phân thức đối của phân thức x 1 2 x   là A. x 1 x 2   B. x 1 2 x    Thang Long University Libraty 73 C. x 1 2 x   D. x 1 2 x   Câu 18 Phân thức nghịch đảo của phân thức x 1 3 x   là A. 3 x x 1   B. x 1 x 3   C. x 1 2 x   D. x 3 x 1   Câu 19 Kết quả của phép tính x 1 x 1 3 x x 3      là A. 2x 3 x B. 2 3 x   C. 2x x 3 D. 0 Câu 20 4x là kết quả của phép tính A.   4x . x 2 x 2   B.   4x : x 2 x 2   C.   4x x 2 : x 2   D.   x 2 x 2 . 4x   Câu 21 Hai góc ở đáy của hình thang là 600 và 700. vậy hai góc còn lại của hình thang là A. 0 0120 và 110 B. 0 090 và140 C. 0 0100 và 130 74 D. 0 0110 và 100 Câu 22 Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 9cm, AC = 12cm. Kẻ trung tuyến AD. Độ dài đoạn thẳng AD bằng A. 7,5cm B. 4,5cm C. 6cm D. 15cm Câu 23 Độ dài đường trung bình của hình thang là 22cm, hiệu hai đáy là 12cm. Vậy độ dài hai đáy của hình thang là A. 16cm và 28cm B. 12cm và 32cm C. 14cm và 30cm D. 10cm và 34cm Câu 24 Chọn khẳng định SAI trong các khẳng định sau: Nếu A và B đối xứng với nhau qua trung điểm của đoạn thẳng MN thì A. AB = MN B. M, N đối xứng với nhau qua trung điểm của AB C. AM // BN và AM = BN D. Tứ giác AMBN là hình bình hành Câu 25 Số đường chéo của hình 10 giác là A. 35 B. 70 C. 90 D. 45 Câu 26 Hình thang có hai đáy dài 7cm và 9cm, một trong các cạnh bên dài 8cm và tạo với đáy một góc có số đo là 300. Diện tích hình thang là A. 32cm2 B. 128cm2 C. 64cm2 D. 252cm2 Câu 27 Số đo góc của hình 12 giác đều là A. 1500 B. 1200 C. 1800 D. 2100 Câu 28 Kết quả của phép tính 2 2 2 6x +15x 3x -4x . 3x -4 4x -25 là: Thang Long University Libraty 75 A. 3x 2x -5 B. 23x 2x +5 C. 2-3x 2x +5 D. 23x 2x -5 Câu 29 Đa thức 5x 5y ax ay   phân tích thành nhân tử là A.   x y 5 a  B.   x y 5 a  C.    5 x y a x y   D.   y x 5 a  Câu 30 Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 9x2-6x+5 đạt được khi x bằng A. 1 3 B. 1 2 C. 4 3 D. 2 II. TỰ LUẬN: Câu 31. Phân tích đa thức sau thành nhân tử : a/ 22x 16x 32  b/ 2 2x 2x y 1   Câu 32. Tìm x biết : a/ 22x x 0   2b / x 1 2 x 1 0    Câu 33. Rút gọn biểu thức A           2x x 1 . x x x 1 x với x 0;x 1  Câu 34. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm , AC = 8cm. Gọi AM là trung tuyến của tam giác. a/ Tính diện tích tam giác ABC b/ Kẻ MD  AB , ME  AC . Tứ giác ADME có dạng đặc biệt nào? c/ Tứ giác DECB có dạng đặc biệt nào? 76 3. DỮ LIỆU KẾT QUẢ LÀM BÀI CỦA THÍ SINH VỚI ĐỀ CHÍNH THỨC (du lieu de ct) 001004ABDDAACBACCBDDAADADDABDBBABCAD304351239 002004ABDDBDCBACCBDDAADACCAADBBCDCBA334451233 003004CCDDBD.BACCBDDA.D.CDCADBB.DAA.334451234 004004ABADBDDBABCBDDDCDDCDCADBBBDDDD134411239 005004DBDDBDCBACCBDDADDCCDAADBBCDAAD334351234 006004DBDDBDCBACCBDDA.DACDAADBBCDAAD334451339 007004DBDDBDCBACCBDDADDDCDAAABBCCCAD334451339 008004BADBBBBDADBCDAACABC.CBDABBAACD004401329 009004CABCDDCBACCADDABBCDAADBBBDBAD.000999999 010004AADADABCBBBDAADDBBDBCACABACBCA010999999 011004CBDDDDCBACCBDDDDDCCDABCBBDDBCA334419999 012004ABBDDDCBACCBDCDDDBCDCADBBDDAA.334421133 013004.BADDDCBACCBDDDDDCCDAADBBDDBAD134001199 014004ABADDDCBACCBDDADDCCDAADBADDBAD334411230 015004ABBDDDCBACCBDCDDDBCDAADBBDDAAD334211130 016004BDDDBBCCCCBBACCDBCCCCDDDBDBABD999999999 017004ABADBDCBACCBDDADDCCDAACBBCDBAD334401030 018004ACADCBBCBAABACDCADCBABACDCABDB000009999 019004BBADCADCCBDDBBADBCCCADA..A..DA000990999 020004........B...D.....C....B...CA.999999999 021004ABDDBDBBACCBD.A.CCCDAADBB.CBAA304411230 022004DBDDBDDBACCBDDAADCCDAADBBBCBAA334421230 023004DB.BBDDBADB.D.D.DCCDCACBBB.C..130001199 024004BBBCDD..A.CBD.A..BC.AB.DB.C.A.039451999 025004CC.CCBABADBDD.C.BAC.CA.ABD.CA.130091109 026004.BD.D.C..CCDDA...B..C.D.B...D.331991199 027004.BDDBDCBADCBDDACDCBDAADBBBDCAA334401139 028004.BDDBDCBACCBDDACDCCDAADBBBDCAD334451230 029004BCBDADCBBCABDDDBCBADAACDBBDCDD333121109 030004BBDDADDBACBAD.DDAACDAADBBBACAB330001239 031004DBDDBDCBACBBDDADDCCDAADBBCDAAD334451233 032004DB.D......CB..D.DA..AA.B...A..334359220 Thang Long University Libraty 77 033004DBDDBDCBACCBDDADDCCDAADBBCAAAD334401234 034004DBCDBDCBAACBBADDDCCCAABBDCDAAC334421234 035004DBDDBDCBACCBDDDDDCCDAADBBCACDB034451033 036004ACDDDDBBACCBDDACDACDAADBBBDAAA124451239 037004ADDDBDBBACCBDDACDACDAADBBBDCAA334411229 038004DBDDBDCBDCCBDDADDCCDAADBDCDAAD334451234 039004D.DDCDCB.CCBDDDDDCCDCBDBBBDAAD234451230 040004DCDDBDCBACCBDDDDDCCDAADBBCDAAD334431234 041004DCDDBDCBACCBDDDDDBCDAADBBCDDAD334491230 042001CBDDBDCBACCBDDADDB.AAADDBBDDAA934451239 043001ABDDDBBBACBBDDCBCDCAAADDBBAAAB199911239 044001.B.D....A.CBD.D..ACAA.....D.B.334451239 045001.CDCBD.BADCBDDA.C.C.AADBBBBAA.334411239 046001CBDDBDDCADCBDDAD.BCDAADBB..CA.334451239 047001.CDDBD.BDCCBDDABDDCDAADBB.DCBA334421239 048001CCDDBDBBACCBDDAADACDAAABBBBCAA334451139 049001CBDDBDDCADCBDDAD.ACDAAABB..CA.334451239 050001DBDDBDCBACCBDDACDCCDAADBBADAAA333351229 051001.CDDBD..B..BDD.A.ACDAAABB.DAAA339991239 052001ABDDABABACCBDDDADCCAAADABDADAA334451239 053001CBDDCCCBDCCBDDAADBAAAADDBBDDAA939941199 054001ABCADAABACBBDDBBDBADAADBBADCAA334421229 055001CBDDABABACCBDDDDDBCAAADDBBADAA994411299 056001CBDDBDCBACCBDDADDBCAAADDBBDDAA239451239 057001CBDDABABACCBDDDDDCCAAADBBDADAA334451239 058001CBDDABABACCBDDDCDBCAAADBBBADAA334451239 059001DBDDBDCBACCBDDADDCCDAADBBCDAAA334451234 060001D.DCBB.BABCBDADBCBADADDBBBCCAA999991999 061001CCABBBACACBBDCDDB.CCCBDBDCBD.B219991999 062001.BDA...BACABDD..D.CCAACBB..DD.134491299 063001ABDDBDDBACCBDDACDACDAADBBBDAAA334421334 064001.BDD.B.BA..B..................394429999 065001DBDBBDCBACABDDACDCCDADDBBCDCAA334451332 066001B.AAC..BB..C..D.BA.DC...B..CA.939999999 78 067001C..BA.....C.CCB..DCD..........939991199 068001BCDDDBCCACBBDADCBBAACBDBBCBCBD333499999 069001.CDABDDDACABDDB.BBCDCD.B.BD..D233299299 070001.CDDBDDBACCBDDA.DBCDAADBBBDCAA334451139 071001.BDDBDCBACCBD.ACDACAAADBBBD.AA334451132 072001.CDD.DABACCBDDD.ABAAACAD..C...334999299 073001DBDDBDCBACCBDDADDCCDAADBBCCAAA334451233 074001DBBDBDCBAC.BDDACDACDAADBBDDCAA334421133 075001DBBDBD........................334451339 076001DBCCD.CCACCBBDBCCCCAACCCBDABDC334959999 077001DBDDBDCBACCBDDADDCCDAADBBCCAAA334451239 078001..DD.D.BAC..D.DBD.C.AADBB.DCAA394151939 079001DBDCCBADABAADABDBCCDCACDACADBC334159999 080001DAD.BD..ACCBDDABDACDAAABBBDAB.334451234 081001.BD.....B.CB........A.D.......334919999 082001DBBDBDCBACCBDDADDCCDAADBBC....334451239 083001DBDDBDCBACCBDDACD.CDAADBBCDA.A334451339 084001DBD.D...D...DDA.DAC.A.D.B..CAA394119999 085002ACDDADCBAD.BDAAADCCAAACBADDDAD334451239 086002C.ADBD..ABCBD....ACA.ADBB.D.A.324451234 087002CBDDBDCDABCBDDA.DACDAADBB.DAAD334451231 088002.BBD.DDCDBCB.DA.C.CD.AAB..D.C.134451239 089002ACCBBD.BADCCDCDBABCDAADBBDDCA.134991339 090002CABDBD.BABCBDDACDCCDAAABBDDBA.324991139 091002CCBDBDACBDBCDDAADDCDAACBBDDBAC334491939 092002ACBABABBBDBBDCDDDACBAACCB.CCBB199999999 093002CBBDDDABABCBDDADDBCDAACBBDBAAB334499339 094002CBBDDDCBABCBDDADDBCDCAABBDDAAB334451239 095002CBBDBDCBABCBDDADDBCDCADBBDDAAB334451239 096002CBBDBDCBABCBDDACDCCDAADBBDDAAB334451239 097002CBBDADCCABCBDDACBCBDBCCBBCBBAB334999999 098002CBBDBDCBABCBDDADDCCDAADBB.DAAB334451133 099002.CBDBBA.AB..D...DBC.ABDBB....D334499239 100002.CBD.DA..A......DBC...DBB...D.334499239 Thang Long University Libraty 79 101002.CBBDBABDDCB.AD..CCDAADBB..CA.324499239 102002DBBDDBBDDDCADBDBACDDCDDACBBBAB000999999 103002CABCCACDABCCDADBABCCABADBA.AAA999991999 104002.C.D.B.B.DC.DDA.DCCCAADBB.D.A.009991939 105002DBBDBDABABCBDDACDACDAADBBCBAAD104491399 106002.ABDBDABCBCBDDA.DACDAADBBBDAAD334451232 107002.BBDBDCBABCBDDA.DCCDAADBB.DCAD234951234 108002DABDDDADDBCBDCDDACDAADBBBCBADA334451234 109002CBDD.DCCABCBDDADDCCBCADBBADAAB394921999 110002.ABD.DCBABBBD.ADDBCDAADBBBACDD334451234 111002..ABCAAABDB.B..ADD..D.D....CA.334451139 112002ABBBBABCBDBBDBDBBCCDCCDBBBAABD199999999 113002BCBBBDDDABABDDCABBCDCADCBBCAAD334491999 114002.BAD.DAD.BCBDD..CBCAAADBBB..A.323391199 115002BB.B.AA.DABB....AAD.DD.B.CCB..333991299 116002DDBDBDCBABCBDDADDDCDAADBBCCBAD399999999 117002DBBDBDCBABCBDDADDCCDAADBBCDAAD334451234 118002BBBD.DCBABCBDDA.DBCDAADBA.DAAD334451234 119002DBBDBDABABCBDDACDCCDAADAB.DABD334359999 120002DBBDBDABABCBDDACDACDAADBB.DABD334451239 121002DB.DBDCB.BC..DA.DA.DAADBB.DAAD334451234 122002DBBDBDCBABCBDDACDACDAADBBCDAAD314421239 123002DABDDDCBABCBDDDDDACDAADBBCDAAA334451232 124002DABDDDCBABCBDDADDACDAADBBCDAAA303411234 125002DCBDBDCBABCBDDADDACDAADBBC.AAD304411999 126002DABDDDCBABCBDDADCCCDAADBBCDAAA334401239 127003DBDDBCCBAABBDDADDBCDAAABBBDBAD334459999 128003ABDDBDBCACCBDDACDBCDAAABB.DAAD323451239 129003CCDDBD.DD..BD.AC.ACDAADBB.DCD.334459120 130003CBDDBD.BA..BD.AC.ACDAADBB.DCA.934491233 131003DBDDBDCBACCBDDADDCCDAADBBCDAAD104451233 132003ADCCDCAABCBCCDCBDDCBDC.ABCBC..334451234 133003ABDDDDABBDCBDDADBDCDAAABBBCAAA334451232 134003....B..AA.....DC.CC..ADC..BCA.333391239 80 135003ABDDBACBACBBDAACDBCCAADCB.AAAD334999999 136003BADCDDCAACCBDDDDAACAAAAABADBAC334491039 137003ACD.B.CD.BCB...AAAA.DA...C.D..324391299 138003.BDDCDCAADDBDDDCDACDCAABB.DAAD219991229 139003ABDDCDDBACCBDADCDBCCAADBBAACAD334499999 140003ABDDDCAACCDBDDDCBACDAADBBBDABD999999999 141003CBDDBDCBACDBDDACDACDAADBB.DAAD334421234 142003ABDDBCCBADDBDDACBAADAAABBBDABD334999999 143003CBDDBDCBA.BBDDACDACDAADBB.DAAD039911999 144003CBDDBDCBACBBDDACDACDAAABBDDBAD033451239 145003.CDC.BBCCCCBDBC.ACABA.DBBBACDB009991239 146003ABDDCDDAABBBDDBDCCDAADBBBBBDD.399411339 147003ABDDB.CCACCDDDADDCCDAACBBBBBAD334451339 148003.BBDBDCBACCBDDADDCCD.ADBBCDBAD234411339 149003DADABADBADBBACDDDDCCAADCBDABAD100991039 150003BADDAAACCDCBDDACDDABABCBBAACDD333351999 151003.CDBC.BDAABBDCD.BACDCDAADACCAA139991199 152003DDADBCAB.ACAAC.CBBCACDBCCCCAD.999999999 153003BADDDDCBBCADDDACBACBCADBBBCCCD333991999 154003.CDDBDCBACCBDDD.DACDAADBBBDAAA333351239 155003.CDDBDCBBCABDDD.CBADAACBBBD.DD233191299 156003.BDDBDCBACCBDDDCDACDAADBBBDBAD234491139 157003DADDBD.BACCBDDA.DACDAADBB.CA.D333351239 158003DBDDBD.BACCBDDABDACDADDBBACABD334499999 159003DBDDBDCBACCBDDABDCBDAADBBCDAAD334411234 160003DBDDBD.BACCBDDACDACDAADBBACA.D334451234 161003DBBCBD.BACCBDDACDACCAADBBACAAD334451234 162003DBDDBDCBACCBDDACDCCDAADBBACAAD334041239 163003DBDDBDCBACCBDDDDCCDAADBBCDAAD.334451234 164003DBDDBD.BACCBDDACDBCDAADBBADAAD304451234 165003DBDDBD.BACABDDACDBCDAADBB.BAAD323351234 166003DADDBDABACCBDDACDBCDAADAB.BAAB333311239 167003ABDDBDABACCBDDADDACAAADBBBACCD334411234 168003DBDDBDCBACCBDDADDCCDAADBACDAAD314451234 Thang Long University Libraty 81 4. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÂU HỎI CỦA ĐỀ CHÍNH THỨC Item 1 ------ item:1 (T1) Cases for this item 133 Item-Rest Cor. 0.34 Item-Total Cor. 0.37 Item Threshold(s): 0.53 Weighted MNSQ 1.08 Item Delta(s): 0.53 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- A 0.00 31 23.31 -0.14 -1.57(.118) 0.49 0.84 B 0.00 14 10.53 -0.33 -4.02(.000) -0.02 0.65 C 0.00 32 24.06 -0.02 -0.22(.829) 0.64 0.76 D 1.00 56 42.11 0.34 4.13(.000) 1.25 0.90 =========================================================================== Item 2 ------ item:2 (T2) Cases for this item 159 Item-Rest Cor. 0.31 Item-Total Cor. 0.34 Item Threshold(s): -0.88 Weighted MNSQ 1.62 Item Delta(s): -0.88 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- A 0.00 18 11.32 -0.10 -1.26(.209) 0.51 0.99 B 1.00 104 65.41 0.31 4.06(.000) 1.02 0.82 C 0.00 32 20.13 -0.21 -2.67(.008) 0.34 0.78 D 0.00 5 3.14 -0.18 -2.29(.023) -0.04 0.79 =========================================================================== Item 3 ------ item:3 (T3) Cases for this item 158 Item-Rest Cor. 0.12 Item-Total Cor. 0.16 Item Threshold(s): -0.58 Weighted MNSQ 1.58 Item Delta(s): -0.58 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 82 --------------------------------------------------------------------------- A 0.00 12 7.59 -0.25 -3.28(.001) -0.02 0.97 B 0.00 42 26.58 0.03 0.40(.688) 0.81 0.91 C 0.00 5 3.16 -0.03 -0.37(.715) 0.49 0.52 D 1.00 99 62.66 0.12 1.51(.132) 0.89 0.81 =========================================================================== Item 4 ------ item:4 (T4) Cases for this item 161 Item-Rest Cor. 0.49 Item-Total Cor. 0.51 Item Threshold(s): -1.58 Weighted MNSQ 1.48 Item Delta(s): -1.58 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- A 0.00 7 4.35 -0.28 -3.65(.000) -0.04 0.94 B 0.00 12 7.45 -0.28 -3.64(.000) -0.03 0.57 C 0.00 12 7.45 -0.24 -3.06(.003) 0.09 0.75 D 1.00 130 80.75 0.49 7.00(.000) 0.97 0.82 =========================================================================== Item 5 ------ item:5 (T5) Cases for this item 151 Item-Rest Cor. 0.41 Item-Total Cor. 0.44 Item Threshold(s): -0.28 Weighted MNSQ 1.09 Item Delta(s): -0.28 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- A 0.00 11 7.28 -0.09 -1.12(.263) 0.63 0.56 B 1.00 99 65.56 0.41 5.48(.000) 1.08 0.82 C 0.00 13 8.61 -0.37 -4.85(.000) -0.32 0.82 D 0.00 28 18.54 -0.17 -2.15(.033) 0.35 0.78 =========================================================================== Item 6 ------ item:6 (T6) Cases for this item 154 Item-Rest Cor. 0.63 Item-Total Cor. 0.65 Thang Long University Libraty 83 Item Threshold(s): -0.70 Weighted MNSQ 0.85 Item Delta(s): -0.70 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- A 0.00 12 7.79 -0.38 -5.11(.000) -0.16 0.83 B 0.00 19 12.34 -0.39 -5.22(.000) 0.01 0.86 C 0.00 6 3.90 -0.19 -2.38(.019) -0.02 0.46 D 1.00 117 75.97 0.63 9.91(.000) 1.09 0.72 =========================================================================== Item 7 ------ item:7 (T7) Cases for this item 137 Item-Rest Cor. 0.38 Item-Total Cor. 0.41 Item Threshold(s): 0.35 Weighted MNSQ 0.98 Item Delta(s): 0.35 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- A 0.00 29 21.17 -0.14 -1.63(.105) 0.52 0.63 B 0.00 14 10.22 -0.34 -4.17(.000) -0.16 1.00 C 1.00 79 57.66 0.38 4.73(.000) 1.07 0.88 D 0.00 15 10.95 -0.09 -1.02(.310) 0.53 0.79 =========================================================================== Item 8 ------ item:8 (T8) Cases for this item 153 Item-Rest Cor. 0.44 Item-Total Cor. 0.47 Item Threshold(s): -0.55 Weighted MNSQ 0.91 Item Delta(s): -0.55 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- A 0.00 7 4.58 -0.13 -1.59(.114) 0.14 0.44 B 1.00 116 75.82 0.44 6.02(.000) 1.02 0.79 C 0.00 18 11.76 -0.32 -4.09(.000) 0.04 0.97 D 0.00 12 7.84 -0.22 -2.81(.006) 0.04 0.78 =========================================================================== 84 Item 9 ------ item:9 (T9) Cases for this item 157 Item-Rest Cor. 0.43 Item-Total Cor. 0.45 Item Threshold(s): -0.78 Weighted MNSQ 0.88 Item Delta(s): -0.78 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- A 1.00 126 80.25 0.43 5.88(.000) 0.95 0.77 B 0.00 15 9.55 -0.37 -4.96(.000) -0.20 0.82 C 0.00 6 3.82 -0.24 -3.11(.002) -0.07 1.01 D 0.00 10 6.37 -0.06 -0.75(.455) 0.43 0.87 =========================================================================== Item 10 ------- item:10 (T10) Cases for this item 153 Item-Rest Cor. 0.27 Item-Total Cor. 0.31 Item Threshold(s): 0.55 Weighted MNSQ 1.06 Item Delta(s): 0.55 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- A 0.00 7 4.58 -0.23 -2.88(.005) -0.28 0.93 B 0.00 38 24.84 0.01 0.09(.929) 0.80 0.90 C 1.00 87 56.86 0.27 3.46(.001) 1.03 0.81 D 0.00 21 13.73 -0.26 -3.31(.001) 0.19 0.67 =========================================================================== Item 11 ------- item:11 (T11) Cases for this item 154 Item-Rest Cor. 0.46 Item-Total Cor. 0.48 Item Threshold(s): -0.32 Weighted MNSQ 0.87 Item Delta(s): -0.32 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- A 0.00 10 6.49 -0.14 -1.78(.077) 0.21 0.95 Thang Long University Libraty 85 B 0.00 25 16.23 -0.37 -4.91(.000) 0.08 0.79 C 1.00 114 74.03 0.46 6.33(.000) 1.01 0.80 D 0.00 5 3.25 -0.16 -2.02(.045) 0.06 1.03 =========================================================================== Item 12 ------- item:12 (T12) Cases for this item 156 Item-Rest Cor. 0.45 Item-Total Cor. 0.47 Item Threshold(s): -1.24 Weighted MNSQ 0.68 Item Delta(s): -1.24 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- A 0.00 5 3.21 -0.28 -3.61(.000) -0.54 0.71 B 1.00 139 89.10 0.45 6.18(.000) 0.91 0.79 C 0.00 6 3.85 -0.21 -2.63(.009) -0.20 0.60 D 0.00 6 3.85 -0.26 -3.34(.001) -0.33 0.90 =========================================================================== Item 13 ------- item:13 (T13) Cases for this item 156 Item-Rest Cor. 0.37 Item-Total Cor. 0.38 Item Threshold(s): -1.20 Weighted MNSQ 0.53 Item Delta(s): -1.20 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- A 0.00 5 3.21 -0.37 -5.00(.000) -0.94 0.76 B 0.00 4 2.56 -0.10 -1.23(.220) 0.14 0.91 C 0.00 2 1.28 -0.11 -1.39(.165) -0.07 0.65 D 1.00 145 92.95 0.37 4.90(.000) 0.86 0.82 =========================================================================== Item 14 ------- item:14 (T14) Cases for this item 144 Item-Rest Cor. 0.59 Item-Total Cor. 0.61 Item Threshold(s): -0.13 Weighted MNSQ 0.64 Item Delta(s): -0.13 86 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- A 0.00 12 8.33 -0.27 -3.29(.001) -0.01 0.67 B 0.00 4 2.78 -0.34 -4.28(.000) -0.72 0.60 C 0.00 12 8.33 -0.38 -4.90(.000) -0.29 0.90 D 1.00 116 80.56 0.59 8.75(.000) 1.05 0.75 =========================================================================== Item 15 ------- item:15 (T15) Cases for this item 153 Item-Rest Cor. 0.48 Item-Total Cor. 0.51 Item Threshold(s): 0.81 Weighted MNSQ 0.92 Item Delta(s): 0.81 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- A 1.00 95 62.09 0.48 6.79(.000) 1.13 0.76 B 0.00 6 3.92 -0.18 -2.27(.024) 0.12 0.56 C 0.00 6 3.92 -0.25 -3.19(.002) -0.27 0.44 D 0.00 46 30.07 -0.33 -4.27(.000) 0.35 0.88 =========================================================================== Item 16 ------- item:16 (T16) Cases for this item 129 Item-Rest Cor. 0.15 Item-Total Cor. 0.19 Item Threshold(s): 1.60 Weighted MNSQ 1.28 Item Delta(s): 1.60 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- A 0.00 12 9.30 -0.02 -0.19(.847) 0.65 0.54 B 0.00 15 11.63 -0.25 -2.89(.005) 0.29 1.03 C 0.00 45 34.88 0.02 0.18(.855) 0.78 0.81 D 1.00 57 44.19 0.15 1.77(.080) 0.98 0.93 =========================================================================== Item 17 ------- Thang Long University Libraty 87 item:17 (T17) Cases for this item 152 Item-Rest Cor. 0.65 Item-Total Cor. 0.67 Item Threshold(s): 0.04 Weighted MNSQ 0.70 Item Delta(s): 0.04 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- A 0.00 12 7.89 -0.33 -4.23(.000) -0.24 0.81 B 0.00 19 12.50 -0.54 -7.88(.000) -0.33 0.60 C 0.00 12 7.89 -0.09 -1.09(.275) 0.39 0.52 D 1.00 109 71.71 0.65 10.36(.000) 1.13 0.71 =========================================================================== Item 18 ------- item:18 (T18) Cases for this item 157 Item-Rest Cor. 0.13 Item-Total Cor. 0.16 Item Threshold(s): 1.64 Weighted MNSQ 1.16 Item Delta(s): 1.64 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- A 0.00 49 31.21 0.09 1.13(.261) 0.85 0.81 B 0.00 40 25.48 -0.13 -1.63(.104) 0.52 0.72 C 1.00 55 35.03 0.13 1.58(.116) 0.98 0.98 D 0.00 13 8.28 -0.16 -2.07(.040) 0.32 0.96 =========================================================================== Item 19 ------- item:19 (T19) Cases for this item 159 Item-Rest Cor. 0.27 Item-Total Cor. 0.30 Item Threshold(s): -1.37 Weighted MNSQ 1.06 Item Delta(s): -1.37 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- A 0.00 11 6.92 -0.22 -2.87(.005) 0.21 0.37 B 0.00 3 1.89 0.03 0.41(.680) 1.28 0.90 C 1.00 137 86.16 0.27 3.58(.000) 0.84 0.86 D 0.00 8 5.03 -0.19 -2.49(.014) -0.11 1.03 88 =========================================================================== Item 20 ------- item:20 (T20) Cases for this item 150 Item-Rest Cor. 0.36 Item-Total Cor. 0.39 Item Threshold(s): -0.29 Weighted MNSQ 1.00 Item Delta(s): -0.29 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- A 0.00 23 15.33 -0.07 -0.85(.397) 0.48 0.68 B 0.00 8 5.33 -0.32 -4.17(.000) -0.46 0.82 C 0.00 12 8.00 -0.23 -2.89(.004) 0.19 1.01 D 1.00 107 71.33 0.36 4.63(.000) 1.05 0.80 =========================================================================== Item 21 ------- item:21 (T21) Cases for this item 159 Item-Rest Cor. 0.42 Item-Total Cor. 0.44 Item Threshold(s): -0.87 Weighted MNSQ 0.90 Item Delta(s): -0.87 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- A 1.00 129 81.13 0.42 5.79(.000) 0.95 0.83 B 0.00 1 0.63 -0.07 -0.88(.380) 0.61 0.00 C 0.00 25 15.72 -0.40 -5.39(.000) -0.06 0.76 D 0.00 4 2.52 -0.09 -1.19(.237) 0.35 0.36 =========================================================================== Item 22 ------- item:22 (T22) Cases for this item 156 Item-Rest Cor. 0.48 Item-Total Cor. 0.51 Item Threshold(s): -0.68 Weighted MNSQ 0.79 Item Delta(s): -0.68 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- Thang Long University Libraty 89 A 1.00 126 80.77 0.48 6.85(.000) 1.01 0.77 B 0.00 11 7.05 -0.24 -3.08(.002) -0.01 0.95 C 0.00 5 3.21 -0.18 -2.23(.027) 0.12 0.39 D 0.00 14 8.97 -0.34 -4.51(.000) -0.13 0.87 =========================================================================== Item 23 ------- item:23 (T23) Cases for this item 155 Item-Rest Cor. 0.29 Item-Total Cor. 0.32 Item Threshold(s): -0.10 Weighted MNSQ 0.97 Item Delta(s): -0.10 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- A 0.00 20 12.90 -0.12 -1.54(.125) 0.41 1.02 B 0.00 6 3.87 -0.10 -1.30(.197) 0.17 0.97 C 0.00 16 10.32 -0.21 -2.70(.008) 0.26 0.66 D 1.00 113 72.90 0.28 3.67(.000) 0.98 0.82 =========================================================================== Item 24 ------- item:24 (T24) Cases for this item 157 Item-Rest Cor. 0.47 Item-Total Cor. 0.50 Item Threshold(s): -0.46 Weighted MNSQ 0.73 Item Delta(s): -0.46 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- A 0.00 10 6.37 -0.23 -3.00(.003) 0.01 0.88 B 1.00 128 81.53 0.47 6.66(.000) 1.00 0.77 C 0.00 8 5.10 -0.32 -4.17(.000) -0.45 0.74 D 0.00 11 7.01 -0.22 -2.80(.006) 0.12 0.71 =========================================================================== Item 25 ------- item:25 (T25) Cases for this item 153 Item-Rest Cor. 0.13 Item-Total Cor. 0.15 Item Threshold(s): -0.92 Weighted MNSQ 0.68 90 Item Delta(s): -0.92 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- A 0.00 5 3.27 0.09 1.07(.286) 1.17 0.78 B 1.00 140 91.50 0.13 1.56(.120) 0.85 0.83 C 0.00 3 1.96 -0.17 -2.16(.032) -0.25 1.46 D 0.00 5 3.27 -0.15 -1.86(.065) -0.11 1.44 =========================================================================== Item 26 ------- item:26 (T26) Cases for this item 122 Item-Rest Cor. 0.22 Item-Total Cor. 0.25 Item Threshold(s): 2.26 Weighted MNSQ 1.39 Item Delta(s): 2.26 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- A 0.00 16 13.11 -0.13 -1.41(.160) 0.47 1.02 B 0.00 43 35.25 -0.09 -0.96(.340) 0.60 0.73 C 1.00 40 32.79 0.22 2.45(.016) 1.16 1.06 D 0.00 23 18.85 -0.04 -0.49(.623) 0.61 0.75 =========================================================================== Item 27 ------- item:27 (T27) Cases for this item 144 Item-Rest Cor. 0.41 Item-Total Cor. 0.44 Item Threshold(s): 0.85 Weighted MNSQ 0.98 Item Delta(s): 0.85 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- A 0.00 21 14.58 -0.21 -2.59(.011) 0.43 0.84 B 0.00 18 12.50 -0.19 -2.32(.022) 0.22 0.78 C 0.00 22 15.28 -0.17 -2.11(.037) 0.61 1.11 D 1.00 83 57.64 0.41 5.31(.000) 1.13 0.68 =========================================================================== Item 28 Thang Long University Libraty 91 ------- item:28 (T28) Cases for this item 149 Item-Rest Cor. 0.29 Item-Total Cor. 0.33 Item Threshold(s): 1.13 Weighted MNSQ 1.06 Item Delta(s): 1.13 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- A 1.00 71 47.65 0.29 3.70(.000) 1.10 0.93 B 0.00 22 14.77 -0.19 -2.37(.019) 0.29 0.85 C 0.00 41 27.52 -0.14 -1.65(.101) 0.59 0.77 D 0.00 15 10.07 -0.06 -0.70(.487) 0.64 0.59 =========================================================================== Item 29 ------- item:29 (T29) Cases for this item 151 Item-Rest Cor. 0.33 Item-Total Cor. 0.36 Item Threshold(s): -0.43 Weighted MNSQ 0.98 Item Delta(s): -0.43 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- A 1.00 112 74.17 0.33 4.28(.000) 0.94 0.81 B 0.00 14 9.27 -0.13 -1.64(.102) 0.46 0.90 C 0.00 6 3.97 -0.12 -1.54(.126) 0.12 0.80 D 0.00 19 12.58 -0.25 -3.10(.002) 0.18 0.94 =========================================================================== Item 30 ------- item:30 (T30) Cases for this item 128 Item-Rest Cor. 0.05 Item-Total Cor. 0.09 Item Threshold(s): 1.51 Weighted MNSQ 1.17 Item Delta(s): 1.51 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- A 1.00 41 32.03 0.05 0.56(.574) 0.94 0.90 B 0.00 16 12.50 -0.24 -2.78(.006) 0.24 1.08 C 0.00 5 3.91 -0.09 -0.96(.338) 0.37 0.37 92 D 0.00 66 51.56 0.15 1.65(.101) 0.99 0.82 =========================================================================== Item 31 ------- item:31 (TL31a) Cases for this item 168 Item-Rest Cor. 0.56 Item-Total Cor. 0.62 Item Threshold(s): -0.56 -0.15 -0.01 Weighted MNSQ 1.15 Item Delta(s): 0.20 0.82 -1.82 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- 0 0.00 12 7.14 -0.31 -4.22(.000) -0.25 1.04 1 1.00 15 8.93 -0.20 -2.62(.010) 0.25 0.73 2 2.00 9 5.36 -0.03 -0.33(.744) 0.52 0.79 3 3.00 120 71.43 0.51 7.62(.000) 1.04 0.73 9 0.00 12 7.14 -0.34 -4.65(.000) -0.20 0.79 =========================================================================== Item 32 ------- item:32 (TL31b) Cases for this item 168 Item-Rest Cor. 0.43 Item-Total Cor. 0.50 Item Threshold(s): -0.30 -0.18 -0.07 Weighted MNSQ 1.49 Item Delta(s): 1.59 -0.16 -1.98 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- 0 0.00 15 8.93 -0.18 -2.32(.021) 0.12 1.04 1 1.00 5 2.98 -0.10 -1.27(.205) 0.14 1.39 2 2.00 8 4.76 0.04 0.50(.618) 0.76 0.47 3 3.00 124 73.81 0.38 5.32(.000) 0.99 0.76 9 0.00 16 9.52 -0.37 -5.13(.000) -0.22 0.63 =========================================================================== Item 33 ------- item:33 (TL32a) Cases for this item 168 Item-Rest Cor. 0.69 Item-Total Cor. 0.75 Item Threshold(s): -0.18 -0.17 -0.16 0.02 Weighted MNSQ 1.01 Item Delta(s): 3.60 -0.04 -2.78 -1.12 --------------------------------------------------------------------------- Thang Long University Libraty 93 Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- 0 0.00 9 5.36 -0.40 -5.60(.000) -0.76 0.73 1 1.00 1 0.60 -0.08 -1.06(.289) -0.33 0.00 3 3.00 17 10.12 -0.04 -0.56(.573) 0.65 0.67 4 4.00 118 70.24 0.61 9.84(.000) 1.10 0.68 9 0.00 23 13.69 -0.49 -7.23(.000) -0.27 0.54 =========================================================================== Item 34 ------- item:34 (TL32b) Cases for this item 168 Item-Rest Cor. 0.71 Item-Total Cor. 0.77 Item Threshold(s): 0.09 0.17 0.20 0.33 Weighted MNSQ 1.06 Item Delta(s): 2.05 1.17 -1.26 -1.14 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- 0 0.00 6 3.57 -0.16 -2.09(.038) -0.17 1.00 1 1.00 5 2.98 -0.09 -1.11(.269) 0.35 0.35 2 2.00 2 1.19 -0.04 -0.47(.635) 0.58 0.58 3 3.00 13 7.74 0.08 1.04(.298) 1.02 0.69 4 4.00 104 61.90 0.61 10.00(.000) 1.17 0.65 9 0.00 38 22.62 -0.65 -10.96(.000) -0.24 0.62 =========================================================================== Item 35 ------- item:35 (TL33) Cases for this item 168 Item-Rest Cor. 0.58 Item-Total Cor. 0.70 Item Threshold(s): 0.47 0.72 0.86 0.87 0.89 Weighted MNSQ 1.38 Item Delta(s): 1.32 0.98 3.28 0.34 -2.35 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- 0 0.00 9 5.36 -0.05 -0.64(.523) 0.25 0.97 1 1.00 19 11.31 0.05 0.60(.548) 0.66 0.58 2 2.00 12 7.14 0.11 1.46(.147) 0.97 0.51 3 3.00 1 0.60 0.10 1.30(.195) 1.74 0.00 4 4.00 2 1.19 -0.02 -0.31(.760) 0.43 0.74 5 5.00 73 43.45 0.51 7.58(.000) 1.38 0.63 94 9 0.00 52 30.95 -0.63 -10.32(.000) -0.05 0.62 =========================================================================== Item 36 ------- item:36 (TL34a) Cases for this item 168 Item-Rest Cor. 0.49 Item-Total Cor. 0.51 Item Threshold(s): -1.14 Weighted MNSQ 1.08 Item Delta(s): -1.14 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- 0 0.00 1 0.60 -0.17 -2.20(.029) -1.06 0.00 1 1.00 133 79.17 0.49 7.21(.000) 0.98 0.78 9 0.00 34 20.24 -0.46 -6.70(.000) -0.06 0.73 =========================================================================== Item 37 ------- item:37 (TL34b) Cases for this item 168 Item-Rest Cor. 0.58 Item-Total Cor. 0.63 Item Threshold(s): -0.13 0.29 3.03 Weighted MNSQ 0.98 Item Delta(s): 0.91 -0.69 3.00 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- 0 0.00 4 2.38 -0.01 -0.11(.915) 0.65 0.48 1 1.00 21 12.50 -0.08 -1.03(.306) 0.49 0.65 2 2.00 90 53.57 0.51 7.57(.000) 1.18 0.69 3 3.00 13 7.74 0.09 1.18(.241) 1.12 0.85 9 0.00 40 23.81 -0.59 -9.31(.000) -0.16 0.69 =========================================================================== Item 38 ------- item:38 (TL34c) Cases for this item 168 Item-Rest Cor. 0.71 Item-Total Cor. 0.76 Item Threshold(s): 0.21 0.22 0.30 Weighted MNSQ 0.95 Item Delta(s): 5.17 -2.57 -1.83 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 Thang Long University Libraty 95 --------------------------------------------------------------------------- 0 0.00 2 1.19 -0.14 -1.76(.080) -0.03 0.63 2 2.00 7 4.17 0.00 0.03(.976) 0.69 0.65 3 3.00 107 63.69 0.68 11.88(.000) 1.20 0.66 9 0.00 52 30.95 -0.67 -11.77(.000) -0.11 0.65 =========================================================================== Item 39 ------- item:39 (TL34d) Cases for this item 168 Item-Rest Cor. 0.44 Item-Total Cor. 0.53 Item Threshold(s): 1.41 1.42 1.49 1.67 Weighted MNSQ 1.24 Item Delta(s): 5.39 -0.45 0.75 0.43 --------------------------------------------------------------------------- Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1 --------------------------------------------------------------------------- 0 0.00 10 5.95 0.15 1.92(.056) 1.03 0.34 1 1.00 1 0.60 0.08 0.98(.329) 1.19 0.00 2 2.00 5 2.98 0.15 1.97(.050) 1.45 0.46 3 3.00 9 5.36 0.20 2.57(.011) 1.53 0.52 4 4.00 27 16.07 0.34 4.67(.000) 1.61 0.64 9 0.00 116 69.05 -0.51 -7.64(.000) 0.44 0.82 =========================================================================== --------------------------------------------------------------------------- The following traditional statistics are only meaningful for complete designs and when the amount of missing data is minimal. In this analysis 8.24% of the data are missing. The following results are scaled to assume that a single response was provided for each item. N 168 Mean 38.20 Standard Deviation 13.45 Variance 180.89 Skewness -0.70 Kurtosis -0.46 Standard error of mean 1.04 Standard error of measurement 4.97 Coefficient Alpha 0.86 =========================================================================== 96 5. KẾT QUẢ THÍ SINH LÀM ĐỀ CHÍNH THỨC Thí sinh Điểm thô Điểm thô tôi đa Năng lực  Sai số tiêu chuẩn Điểm thí sinhthang 10 1 40.00 60.00 0.73710 0.24764 4.99 2 52.00 60.00 1.73852 0.35879 7.06 3 51.00 55.00 2.07648 0.49292 7.76 4 37.00 60.00 0.55916 0.23979 4.63 5 57.00 60.00 2.87599 0.63915 9.41 6 53.00 59.00 1.97281 0.42099 7.55 7 51.00 60.00 1.61787 0.33699 6.81 8 23.00 59.00 -0.14653 0.23072 3.17 9 14.00 59.00 -0.76648 0.29987 1.88 10 6.00 60.00 -1.87988 0.45872 0.10 11 37.00 60.00 0.55916 0.23979 4.63 12 45.00 59.00 1.10274 0.27958 5.75 13 33.00 59.00 0.36241 0.23322 4.22 14 44.00 60.00 0.99937 0.26678 5.54 15 40.00 60.00 0.73710 0.24764 4.99 16 12.00 60.00 -0.97260 0.32955 1.46 17 43.00 60.00 0.92989 0.26058 5.39 18 5.00 60.00 -2.10666 0.49499 0.09 19 8.00 56.00 -1.37545 0.40573 0.63 20 4.00 36.00 -1.13879 0.51379 1.12 21 40.00 57.00 0.81336 0.25670 5.15 22 47.00 60.00 1.23140 0.29021 6.01 23 20.00 53.00 -0.17729 0.23980 4.63 24 24.00 49.00 0.10392 0.23866 3.68 25 13.00 53.00 -0.69207 0.30414 2.04 26 17.00 44.00 -0.10764 0.24856 3.25 27 43.00 59.00 0.97178 0.26646 5.48 28 50.00 59.00 1.58902 0.33587 6.75 29 27.00 60.00 0.03059 0.22438 3.53 30 29.00 59.00 0.16023 0.22667 3.80 31 56.00 60.00 2.52260 0.55290 8.68 32 32.00 42.00 1.06235 0.30928 5.67 33 52.00 60.00 1.73852 0.35879 7.06 34 47.00 60.00 1.23140 0.29021 6.01 35 48.00 60.00 1.31821 0.29915 6.19 36 45.00 60.00 1.07243 0.27392 5.69 37 43.00 60.00 0.92989 0.26058 5.39 38 56.00 60.00 2.52260 0.55290 8.68 39 46.00 58.00 1.29929 0.29972 6.16 40 54.00 60.00 2.04519 0.43067 7.70 41 45.00 60.00 1.07243 0.27392 5.69 42 45.00 59.00 1.14369 0.28196 5.83 43 24.00 60.00 -0.12232 0.22810 3.22 44 34.00 43.00 1.12879 0.32007 5.80 45 39.00 54.00 0.85991 0.26685 5.25 Thang Long University Libraty 97 46 45.00 56.00 1.23647 0.30189 6.03 47 43.00 57.00 1.03659 0.27684 5.61 48 45.00 60.00 1.07243 0.27392 5.69 49 44.00 56.00 1.14837 0.29179 5.84 50 50.00 60.00 1.50982 0.32111 6.59 51 29.00 52.00 0.32913 0.24199 4.15 52 44.00 60.00 0.99937 0.26678 5.54 53 28.00 60.00 0.08091 0.22433 3.64 54 38.00 60.00 0.61723 0.24218 4.75 55 31.00 60.00 0.23325 0.22701 3.95 56 44.00 60.00 0.99937 0.26678 5.54 57 46.00 60.00 1.14961 0.28180 5.85 58 44.00 60.00 0.99937 0.26678 5.54 59 59.00 60.00 4.15439 1.04973 10.00 60 16.00 58.00 -0.54514 0.27148 2.34 61 14.00 58.00 -0.72988 0.29745 1.96 62 29.00 50.00 0.33173 0.24390 4.15 63 52.00 60.00 1.73852 0.35879 7.06 64 19.00 37.00 0.22355 0.26075 3.93 65 53.00 60.00 1.87784 0.38916 7.35 66 7.00 45.00 -1.05004 0.41005 1.30 67 8.00 40.00 -0.64677 0.34086 2.13 68 24.00 60.00 -0.12232 0.22810 3.22 69 24.00 54.00 0.01267 0.23197 3.50 70 47.00 58.00 1.32922 0.30672 6.22 71 49.00 57.00 1.64477 0.35284 6.87 72 23.00 52.00 -0.02423 0.23398 3.42 73 57.00 60.00 2.87599 0.63915 9.41 74 48.00 59.00 1.39614 0.30937 6.36 75 31.00 36.00 1.42950 0.38620 6.42 76 27.00 59.00 0.06488 0.22552 3.60 77 54.00 60.00 2.04519 0.43067 7.70 78 34.00 50.00 0.75411 0.26422 5.03 79 27.00 60.00 0.03059 0.22438 3.53 80 49.00 56.00 1.77086 0.37868 7.13 81 17.00 37.00 0.11026 0.25657 3.70 82 50.00 56.00 1.86368 0.40904 7.32 83 53.00 58.00 2.15517 0.47441 7.92 84 22.00 47.00 0.13250 0.24120 3.74 85 42.00 59.00 0.91464 0.26085 5.36 86 42.00 49.00 1.47088 0.35175 6.51 87 49.00 58.00 1.48818 0.32608 6.55 88 35.00 50.00 0.75921 0.26431 5.04 89 30.00 58.00 0.21688 0.22902 3.92 90 34.00 58.00 0.43397 0.23750 4.37 91 33.00 60.00 0.33793 0.23069 4.17 92 11.00 59.00 -1.08269 0.34635 1.23 93 40.00 60.00 0.73710 0.24764 4.99 94 46.00 60.00 1.14961 0.28180 5.85 98 95 48.00 60.00 1.31821 0.29915 6.19 96 49.00 60.00 1.41065 0.30909 6.39 97 26.00 60.00 -0.01987 0.22500 3.43 98 52.00 59.00 1.78944 0.37541 7.17 99 29.00 48.00 0.46472 0.25389 4.43 100 26.00 43.00 0.49197 0.26267 4.49 101 30.00 53.00 0.32705 0.23887 4.15 102 9.00 60.00 -1.35297 0.38395 0.67 103 11.00 59.00 -1.07152 0.34634 1.25 104 20.00 50.00 -0.12745 0.24036 3.21 105 36.00 60.00 0.50222 0.23745 4.51 106 47.00 58.00 1.32922 0.30672 6.22 107 47.00 57.00 1.35662 0.31287 6.27 108 43.00 60.00 0.92989 0.26058 5.39 109 32.00 59.00 0.31917 0.23137 4.13 110 46.00 57.00 1.34939 0.30959 6.26 111 27.00 47.00 0.43132 0.25224 4.36 112 12.00 60.00 -0.97260 0.32955 1.46 113 28.00 60.00 0.08091 0.22433 3.64 114 27.00 52.00 0.18893 0.23605 3.86 115 16.00 48.00 -0.25272 0.25490 2.95 116 26.00 60.00 -0.01987 0.22500 3.43 117 56.00 60.00 2.52260 0.55290 8.68 118 50.00 57.00 1.70983 0.36688 7.00 119 40.00 59.00 0.74821 0.24935 5.02 120 47.00 59.00 1.25413 0.29502 6.06 121 49.00 53.00 2.24546 0.52469 8.11 122 45.00 60.00 1.07243 0.27392 5.69 123 51.00 60.00 1.61787 0.33699 6.81 124 46.00 60.00 1.14961 0.28180 5.85 125 37.00 59.00 0.58425 0.24255 4.68 126 45.00 60.00 1.07243 0.27392 5.69 127 41.00 60.00 0.79927 0.25108 5.12 128 45.00 59.00 1.09032 0.27764 5.72 129 37.00 53.00 0.78828 0.26279 5.10 130 39.00 53.00 0.93222 0.27453 5.40 131 52.00 60.00 1.73852 0.35879 7.06 132 35.00 57.00 0.53930 0.24336 4.58 133 47.00 60.00 1.23140 0.29021 6.01 134 25.00 43.00 0.50817 0.26222 4.52 135 29.00 59.00 0.13671 0.22540 3.75 136 34.00 60.00 0.39164 0.23285 4.28 137 22.00 47.00 0.17021 0.24260 3.82 138 26.00 58.00 0.00368 0.22647 3.48 139 32.00 60.00 0.28517 0.22872 4.06 140 16.00 60.00 -0.60945 0.27588 2.21 141 50.00 59.00 1.54417 0.32963 6.66 142 28.00 60.00 0.08091 0.22433 3.64 143 28.00 58.00 0.10585 0.22639 3.69 Thang Long University Libraty 99 144 43.00 60.00 0.92989 0.26058 5.39 145 16.00 56.00 -0.51140 0.27011 2.41 146 28.00 59.00 0.09071 0.22527 3.66 147 47.00 59.00 1.30761 0.29945 6.17 148 46.00 58.00 1.28067 0.29936 6.12 149 19.00 60.00 -0.40350 0.24979 2.64 150 29.00 60.00 0.13131 0.22478 3.74 151 14.00 57.00 -0.70414 0.29585 2.01 152 8.00 57.00 -1.43035 0.40619 0.51 153 24.00 60.00 -0.12232 0.22810 3.22 154 47.00 58.00 1.32922 0.30672 6.22 155 28.00 57.00 0.12393 0.22809 3.73 156 41.00 59.00 0.83591 0.25548 5.20 157 45.00 56.00 1.25131 0.30245 6.06 158 36.00 59.00 0.53313 0.24042 4.57 159 52.00 60.00 1.73852 0.35879 7.06 160 52.00 58.00 2.00146 0.42744 7.61 161 50.00 59.00 1.59271 0.33613 6.76 162 46.00 60.00 1.14961 0.28180 5.85 163 48.00 59.00 1.36022 0.30711 6.28 164 51.00 59.00 1.71262 0.35738 7.01 165 49.00 58.00 1.51865 0.32916 6.61 166 41.00 59.00 0.81130 0.25305 5.15 167 46.00 60.00 1.14961 0.28180 5.85 168 55.00 60.00 2.25410 0.48490 8.13

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf64_0897_9262.pdf
Luận văn liên quan