Mẫu đề tài, luận văn nghiên cứu

Kihn phí sự nghiệp khoa học công nghệ Các nguồn kinh phí khác(cơ sở hỗ trợ,tài trợ của cá nhân ,tổ chức .) Nhu cầu kinh phí từng năm: -năm -năm Dụ trù kinh phí theo các mục chi (thêu khoán chuyên môn ,nguyên vật liệu , năng lượng ;thiết bị máy móc ;chi khác)

doc4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 2839 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đề tài, luận văn nghiên cứu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC SÔNG TÔ LỊCH=>đề tài nhóm mày đấy hehe^-^) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 1.TÊN ĐỀ TÀI 2.MÃ SỐ 3.LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU Tự xã hội giáo kỹ nông lâm y môi Nhiên nhân văn dục thuật ngư dược trường 4.LỌAI HÌNH NGHIÊN CỨU Cơ bản ứng dụng triển khai 5. THỜI GIAN THỰC HIỆN …………tháng Từ tháng năm đến tháng năm 6.CƠ QUAN CHỦ QUẢN Tên cơ quan: Địa chỉ Điện thoại fax E-mail 7.CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Họ và tên học vị,chức danh KH chức vụ Địa chỉ CQ địa chỉ NR Điện thoại CQ điện thoại NR điện thoại di động Fax E-mail 8.NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Họ và tên Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn Nội dung nghiên cứu cụ thể ssược giao Chữ ký 9.ĐƠN VỊ PHỒI HỢP HÀNH CHÍNH Tên đơn vị trong và ngoài nước Nội dung phối hợp nghiên cứu Họ và tên người đại diện đơn vị 10.TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC (công việc của mày đấy) 10.1 tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 10.2danh mục các công trình liên quan(họ và tên tác giả;nhan đề bài báo,ấn phẩm;các yếu tố về xuất bản) a.của chủ nhiệm và những người tham gia thực hiện đề tài b.của những người khác 11.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 12MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 13.CÁCH TIẾP CẬN,PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU,PHẠM VI NHGIÊN CỨU 14.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN Số tt Các nội dung ,công việc thực hiện chủ yếu Sản phẩm phải đạt Thời gian(bắt đầu-kết thúc) Người thực hiện Số tt Tên sản phẩm Số lượng Yêu càu khoa học 15.SẢN PHẨM VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG -loại sản phẩm: Mẫu vật liệu thiết bị máy móc dây truyền công nghệ Giống cây trồng giống gia súc quy trình công nghệ phương pháp Tiêu chuẩn quy phạm sơ đồ báo cáo phân tích Tài liệu dự báo đề án luận chứng kinh tế chương trình máy tính Bản kiến nghị sản phảm khác (mỗi loại sản phẩm có các ô để tích vào đấy ^-^) -Tên sản phẩm ,số lượng,yêu cầu khoa học đối với sản phẩm -số học viên cao học và nghiên cứu sinh được đào tạo -số bài báo công bố -địa chỉ có thể ứng dụng(tên địa phương,đơn vị ứng dụng) 16.KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ Tổng kinh phí: Trong đó : Kihn phí sự nghiệp khoa học công nghệ Các nguồn kinh phí khác(cơ sở hỗ trợ,tài trợ của cá nhân ,tổ chức…..) Nhu cầu kinh phí từng năm: -năm -năm Dụ trù kinh phí theo các mục chi (thêu khoán chuyên môn ,nguyên vật liệu , năng lượng ;thiết bị máy móc ;chi khác) Ngày tháng năm Chủ nhiệm đề tài (họ và tên ,ký) (Ghi chú:chi tiết dự toán kinh phí lậpp theo hướng dẫn tại thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07 tháng 05 năm 2007 hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các 1đề tài ,dự án khoa học và cong nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước) TT Nội dung công việc Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Chi công lao động - Chi công lao động của cán bộ,nhân viên thực hiện đề tài - Chi công lao động khác phục vụ triển khai đề tài/nhiệm vụ 2. Chi mua vật tư,nguyên ,nhiên vật liệu,tài liệu ,dụng cụ…phục vụ nghiên cứu - ….. - ….. - ….. - ….. 3. Chi sửa chữa ,mau sắm tài sản cố định - Chi mua tài sản thiết yếu phục vụ nghiên cứu - Chi thêu tài sản phục vụ nghiên cứu - Chi khấu hao tài sản (nếu có)trong thời gian thực hiện đề tài - Chi sửa chữa trang thiết bị,cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu 4 Các khoản chi khác bao gồm - Công tác phí:đoàn ra,đoàn vào - Hội nghị,hội thảo - Văn phòng phẩm,in ấn,dịch tài liệu - Chi quản llý đề tài/nhiệm vụ:phụ cấp ,lao động gián tiếp,điện nước ,điện thoại,nghiệm thu cơ sở…. …… Tổng cộng GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTHUYAT MINH A TI KHOA HAC V CNG NGHA.doc
  • docMau 1_QTBaove.doc
Luận văn liên quan