Máy CNC trong hệ thống FMS/CIM

TÀI LIÊU THAM KHẢO 1. Sản xuất linh hoạt FMS & tích hợp CIM. (GS. TS. TRẦN VĂN ĐỊCH). 2. Hệ thống sản xuất tự động hóa tich hợp máy tính. (TRẦN TRỌNG MINH & NGUYỄN PHAM THỤC ANH). 3. Đề cương bài giảng môn học Máy điều khiển số và công nghệ gia công trên máy điều khiển số. (Tài liệu: Trường ĐHSPKT Vinh). 4. Một số tư liệu và hình ảnh khác được lấy từ mạng Internet. I. SƠ LƯỢC VỀ HỆ THỐNG SẢN XUẤT LINH HOẠT FMS VÀ SẢN XUẤT TÍCH HỢP CÓ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH CIM. a). Hệ thống sản xuất tích hợp (CIM system) = CIM là một nhà máy sản xuất tự động hóa toàn phần, nơi mà tất cả các quá trình sản xuất được tích hợp và được điều khiển bởi máy tính. CIM quản lý tự động thông qua sự tích hợp các phân hệ: CAD, CAM, CAP, CAPP; Các tế bào gia công (CN, CNC, DNC); Hệ thống cấp liệu; Hệ thống lắp ráp linh hoạt; Hệ thống mạng LAN nội bộ liên kết các thành phần trong hệ thống và mạng Internet; Hệ thống kiển tra và các thành phần khác

doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 2714 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Máy CNC trong hệ thống FMS/CIM, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nh©n xÐt cña gi¸o viªn …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Danh s¸ch tæ 2 vµ c«ng viÖc ®­îc giao TT Hä vµ tªn C«ng viÖc 1 NguyÔn v¨n Träng I. S¬ l­îc vÒ hÖ thèng s¶n xuÊt linh ho¹t FMS vµ s¶n xuÊt tÝch hîp cã trî gióp cña m¸y tÝnh CIM. 2 NguyÔn h÷u Thèng 3 NguyÔn v¨n To¶n 4 Lª anh TuÊn II. M¸y CNC lµ g×? III.HiÖu qu¶ tËp hîp c¸c m¸y CNC thµnh hÖ thèng FMS. 5 §inh viÕt TuÊn 6 Phan v¨n Tr­êng 7 §Æng anh TuÊn S­u tËp tranh ¶nh vµ tæng hîp tµi liÖu Môc lôc S¬ l­îc vÒ hÖ thèng s¶n xuÊt linh ho¹t FMS vµ s¶n xuÊt tÝch hîp cã trî gióp cña m¸y tÝnh CIM. HÖ thèng s¶n xuÊt tÝch hîp (CIM system) 3 HiÖu qu¶ øng dông CIM trong s¶n xuÊt. 4 C¸c thµnh phÇn trong hÖ thèng CIM 5 M¸y CNC lµ g×? 9 Trang bÞ æ tÝch dông cô (Magazing dông cô) cho m¸y. 12 Trang bÞ cho m¸y c¬ cÊu vÖ tinh thay ®æi. 14 ChÕ t¹o m¸y nhiÒu trôc chÝnh. 14 §iÒu khiÓn m¸y CNC b»ng m¸y tÝnh. 15 T©p h¬p c¸c m¸y CNC thµnh mét nhãm vµ ®iÒu khiªn chóng b¨ng m¸y tÝnh. 16 TËp hîp c¸c m¸y CNC thµnh hÖ thèng FMS. 16 HiÖu qu¶ tËp hîp c¸c m¸y CNC thµnh hÖ thèng FMS. 16 Tµi liªu tham kh¶o S¶n xuÊt linh ho¹t FMS & tÝch hîp CIM. (GS. TS. TRÇN V¡N §ÞCH). HÖ thèng s¶n xuÊt tù ®éng hãa tich hîp m¸y tÝnh. (trÇn träng minh & nguyÔn pham thôc anh). §Ò c­¬ng bµi gi¶ng m«n häc M¸y ®iÒu khiÓn sè vµ c«ng nghÖ gia c«ng trªn m¸y ®iÒu khiÓn sè. (Tµi liÖu: Tr­êng §HSPKT Vinh). Mét sè t­ liÖu vµ h×nh ¶nh kh¸c ®­îc lÊy tõ m¹ng Internet. S¬ l­îc vÒ hÖ thèng s¶n xuÊt linh ho¹t FMS vµ s¶n xuÊt tÝch hîp cã trî gióp cña m¸y tÝnh CIM. HÖ thèng s¶n xuÊt tÝch hîp (CIM system) CIM lµ mét nhµ m¸y s¶n xuÊt tù ®éng hãa toµn phÇn, n¬i mµ tÊt c¶ c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc tÝch hîp vµ ®­îc ®iÒu khiÓn bëi m¸y tÝnh. CIM qu¶n lý tù ®éng th«ng qua sù tÝch hîp c¸c ph©n hÖ: CAD, CAM, CAP, CAPP; C¸c tÕ bµo gia c«ng (CN, CNC, DNC); HÖ thèng cÊp liÖu; HÖ thèng l¾p r¸p linh ho¹t; HÖ thèng m¹ng LAN néi bé liªn kÕt c¸c thµnh phÇn trong hÖ thèng vµ m¹ng Internet; HÖ thèng kiÓn tra vµ c¸c thµnh phÇn kh¸c… HiÖu qu¶ øng dông CIM trong s¶n xuÊt. HÖ thèng s¶n xuÊt CIM t¹o ra lîi nhuËn v÷ng ch¾c cho ng­êi sö dông h¬n c¸c hÖ thèng kh¸c nhê tÝnh mÒm dÎo cña hÖ thèng vµ tÝch hîp th«ng tin. CIM cho phÐp mét nhµ m¸y s¶n xuÊt thÝch øng nhanh chãng víi sù thay ®æi cña thÞ tr­êng vµ cung cÊp c¸c h­íng ph¸t triÓn c¬ b¶n cña s¶n phÈm trong t­¬ng lai. Víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh, c¸c ho¹t ®éng ph©n ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc tÝch hîp thµnh mét hÖ thèng s¶n xuÊt thèng nhÊt, ho¹t ®éng tr«i ch¶y víi sù gi¶m thiÓu thêi gian vµ chi phÝ s¶n xuÊt, ®ång thêi n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. HÖ thèng CIM cho phÐp sö dông tèi ­u c¸c thiÕt bÞ, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, lu«n øng dông c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ gi¶m thiÓu sai sè g©y ra bëi con ng­êi, kinh nghiÖm sö dông CIM bëi c¸c h¶ng s¶n xuÊt trªn thª giíi cho thÊy nh÷ng lîi Ých ®iÓn h×nh: Gi¶m 15-30% gi¸ thµnh thiÕt kÕ. Gi¶m 30-60% thêi gian chÕ t¹o chi tiÕt. T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng lªn tíi 40-70%. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, gi¶m ®­îc 20-50% phÕ phÈm. Qu¶n lý vËt t­ hµng hãa s¸t thùc tÕ h¬n. T¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n ph¶m vµ ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng. Hoµn thiÖn ®­îc ph­¬ng ph¸p thiÕt kÕ s¶n phÈm nhê øng dông c¸c gãi phÇn mÒm CAD, CAM, Cimastron, Catia, Proengineer, MEC, CAPP, CAE…trong ®ã c¸c phÇn mÒm hÖ nµy cho phÐp tÝnh to¸n rÊt nhanh nhiÒu vÊn ®Ò cô thÓ: Gi¶i bµi to¸n thiÕt kÕ, thÈn ®Þnh trong ®ã phÇn tö höu h¹n cho phÐp tÝnh to¸n nhanh gÊp 30 lÇn so víi tÝnh to¸n th«nh th­êng ®Ó x¸ch ®Þnh øng suÊt t¹i tõng ®iÓm nhê vËy mµ hoµn thiÖn kÕt cÊu cho s¶n phÈm nhanh h¬n. C¸c thµnh phÇn trong hÖ thèng CIM C¸c thµnh phÇn chÝnh trong hÖ thèng CIM bao gåm c¸c m«dul: LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt: Khi nhËn ®­îc ®¬n ®Ët hµng trùc tiÕp hay qua c¸c ph­¬ng tiÖn giao tiÕp (internet) cïng víi chiÕn l­îc ph¸t triÓn s¶n phÈm, CIM qu¶n lý b»ng phÇm mÒm chuyªn biÕt (CIMSOFT) nã liªn tôc ®­îc truyªn ®i tíi c¸c phÇn mÒm qu¶n lý, ®iÒu khiÓn hÖ thèng. Dùa trªn kÕ ho¹ch nµy c¸c ph©n hÖ tù ®éng cËp nhËt, xö lý th«ng tin ®Ó ®¶m b¶o sù ho¹t ®éng nhÞp nhµng, l­u lo¸t cho toµn hÖ thèng. V× vËy, viÖc lËp kÕ ho¹ch cã ý nghÜa rÊt quan träng, nã qu¶n lý toµn bé hÖ thèng trªn tÇng vÜ m«. ThiÕt kÕ s¶n phÈn: ThiÕt kÕ s¶n phÈm lµ modul nh»m t¹o ra c¸c th«ng sè vÒ ®èi t­îng cÇn s¶n xuÊt. Khi nhËn s¶n phÈm míi thi modul qu¶n lý tù ®éng dß t×m trong th­ viÖn d÷ liÖu s¶n phÈm vÒ sù tån t¹i cña s¶n phÈm, nÕu ®· cã th× chuyÓn ®Õn ph©n hÖ gia c«ng, nÕu ch­a cã thi ®­a ra d¹ng s¶n phÈm ®· tån t¹i víi møc ®é gièng nhÊt vµ chuyÓn ®Õn cho hÖ thèng thiÕt kÕ. Ph©n hÖ CAD/CAM: ThiÕt kÕ CAD (Computer Aided Design) lµ ®­a ra c¸c hÖ th«ng sè h×nh häc vÒ thùc thÓ víi ®Çy ®ñ d÷ liÖu cÇn thiÕt ®Ó chuyÓn giao cho ph©n hÖ CAM. Ph©n hÖ CAM (Computer Aided Manufacturing) b¶n chÊt lµ phÇn mÒm trî gióp gia c«ng, nhËn c¸c th«ng sè h×nh häc tõ ph©n hÖ CAD vµ th«ng sè c«ng nghÖ sau ®ã chuyÓn thÓ thµnh d÷ liÖu ®Çu vµo cho tÕ bµo gia c«ng. Ph©n hÖ RP (Rapid Prototyping): Lµ mét ph©n hÖ t¹o mÉu nhanh cho d÷ liÖu CAD/CAM. Khi m« h×nh CAD. Ph©n hÖ RP gióp cho qu¸ tr×nh thiÕt kÕ gi¶m ®­îc nhiÒu thêi gian ®Ó ®I ®Õn kÕt qu¶ cuèi cïng cho ra d÷ liÖu CAD tr­íc khi s¶n xuÊt. Ngoµi ra c«ng nghÖ ng­îc cña RP vµ RE (revert Engineering) cho phÐp lÊy th«ng tin CAD khi vËt thÓ ®· cã, ®©y cñng lµ gi¶i ph¸p rÊt hiÖu qu¶ cho qu¸ tr×nh thiÕt kÕ. LËp quy tr×nh s¶n xuÊt: Lµ ph©n hÖ mÊt nhiÒu thêi gian vµ tµi chÝnh. CIM xñ dông c¸c modul lËp quy tr×nh c«ng nghÖ tù ®éng b»ng gi¶i ph¸p phÇn mÒm lËp tr×nh. Ph©n hÖ CAPP (Computer Aided Process Planning) lµ mét gi¶i ph¸p h­u hiÖu. Víi c¸c th«ng tin ®Çy ®ñ ph©n hÖ CAPP sÏ quyÕt ®Þnh ®­a ra mét qui tr×nh c«ng nghÖ hîp lý nhÊt ®Ó gia c«ng chi tiÕt. LËp tr×nh cho c¸c tr¹m gia c«ng: C¸c tr¹m gia c«ng bao gåm c¸c tr¹m thiÕt bÞ tham gia trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm: C¸c m¸y CNC, Robot…LËp tr×nh cho c¸c tÕ bµo gia c«ng CNC bao gåm c¸c th«ng tin vÒ h×nh häc (CAD) vµ c¸c th«ng tin c«ng nghÖ. Qu¸ tr×nh ®­îc m« pháng trªn ph©n hÖ CAD/CAM. LËp tr×nh còng hoµn toµn t­¬ng tù víi Robot vµ c¸c thiÕt bi kh¸c vµ göi lªn møc xö lý th«ng tin cao h¬n ®Ó phèi hîp. ThiÕt bÞ s¶n xuÊt: Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc thiÕt lËp khi c¸c yÕu tè chuÈn bÞ vÒ kü thuËt vµ tæ chøc ®­îc thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh nµy chi tiÕt dÇn dÇn ®­îc h×nh thµnh. §©y còng lµ qu¸ tr×nh trùc tiÕp lµm biÕn ®æi ph«i liÖu thµnh chi tiÕt. Trªn c¸c tÕ bµo gia c«ng chi tiÕt trùc tiÕp bÞ biÕn ®æi vÒ mÆt h×nh häc vµ c¬ tÝnh. C¸c tÕ bµo gia c«ng mµ chñ yÕu lµ c¸c m¸y ®iÒu khiÓn sè CNC, DNC…Vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c. VËn chuyÓn, tÝch tr÷: VËn chuyÓn c¸c chi tiÕt gia c«ng (ph«i) trong kho hoÆc trªn c¸c vÖ tinh tíi c¸c vÞ trÝ tiÕp nhËn hay chuyÓn tÝch trö dông cô. KiÓm tra: KiÓm tra c¸c th«ng sè vÒ ®èi t­îng s¶n xuÊt trong hÖ thèng. CIM sö dông nhiÒu m¸y kiÓm tra tù ®éng. TiÕp thÞ, ph©n phèi s¶n phÈm: §©y cñng lµ mét modul quan träng ®Ó ph¸t triÓn chiÕn l­îc s¶n xuÊt. Doanh nghiÖp ph¶I cã ph­¬ng thøc marketinh vµ ph©n phèi s¶n phÈm phï hîp ®¸p øng c¸c tiªu chuÈn thi tr­êng. Tµi chÝnh, c¸c vÊn ®Ò kh¸c: M¸y CNC lµ g×? CNC – ViÕt t¾t cho Computer Numerical Control (§iÒu khiÓn b»n m¸y tÝnh) §iÒu khiÓn b»ng m¸y mãc kh¸c víi mïc ®Ých s¶n xuÊt (cã tÝnh lËp l¹i) c¸c bé phËn kim khÝ (h¸y c¸c vËt liÖu kh¸c) phøc t¹p, b»ng c¸ch sö dông ch­¬ng tr×nh viÕt b»ng ký hiÖu chuyªn biÖt theo tiªu chuÈn EIA-247-D, th­êng gäi lµ m· G. CNC ®­îc ph¸t triÓn cuèi thËp niªn 1950 ë phßng thÝ nghiÖm Sîvomechanism cña tr­êng MIT. ViÖc gia t¨ng tù ®«ng hãa trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt víi m¸y CNC t¹o nªn sù ph¸t triÓn ®¸ng kÓ vÒ chÝnh x¸c vµ chÊt l­îng. Kü thuËt tù ®éng cña CNC gi¶m thiÓu c¸c sai sãt vµ gióp ng­êi thao t¸c cã thêi gian cho c¸c c«ng viÖc kh¸c. Ngoµi ra cßn cho phÐp linh ho¹t trong thao t¸c c¸c s¶n phÈm vµ thêi gian cÇn thiÕt cho thay ®æi m¸y mãc ®Ó s¶n xuÊt c¸c linh kiÖn kh¸c. Trong m«i tr­êng s¶n xuÊt, mét lo¹t m¸y CNC kÕt hîp thµnh mét tæ hîp, gäi lµ Cell, ®Ó cã thÓ lµm nhiÒu thao t¸c trªn mét bé phËn. M¸y CNC ngµy nay ®­îc ®iÒu khiÓn trùc tiÕp tõ c¸c b¶n vÏ do ph©n mªm CAM, v× thÕ mét bé phËn nµy l¾p r¸p cã thª trùc tiÕp tù thiÕt kÕ sang s¶n xuÊt mµ kh«ng cÇn c¸c b¶n vÏ in tõng chi tiÕt. Cã thÓ nãi CNC lµ c¸c ph©n ®o¹n cña c¸c hÖ thèng robot c«ng nghiÖp, tøc lµ chóng ®­îc thiÕt kÕ ®Ó thùc hiÖn nhiÒu thao t¸c s¶n xuÊt. Vµo nh÷ng n¨m 1970-1980 ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt cña c¸c m¸y CNC ng­êi ta nhãm c¸c m¸y nµy thµnh c¸c hÖ thèng s¶n xuÊt linh ho¹t, cã n¨ng suÊt gÇn b»ng n¨ng suÊt cña d©y chuyÒn tù ®éng s¶n xuÊt lín nh­ng l¹i lo¹i trõ nh­îc ®iÓm cña d©y chuyªn tù ®éng lµ chÕ t¹o mét chñng lo¹i s¶n phÈm. Trªn c¬ së cña c¸c hÖ thèng tù ®éng hãa ®ã ng­êi ta ®· x©y dùng c«ng nghÖ ®iÒu chØnh linh ho¹t, Theo c«ng nghÖ nµy th× bÊt kú chi tiÕt nµo (trong ph¹m vi ®Æc t×nh kû thuËt cña m¸y) cñng cã thÓ ®­îc ®­a vµo hÖ thèng FMS theo bÊt kú tuÇn tù nµo vµ ®­îcgia c«ng víi bÊt kú s¶n l­îng nµo. Khi lµm viÖc trªn m¸y CNC ng­êi c«ng nh©n thùc hiÖn chøc n¨ng cÊp ph«i cho m¸y, th¸o chi tiÕt sau khi ®· gia c«ng, g¸ dông cô, thay ®å g¸, më m¸y, kiÓm tra chi tiÕt vµ quan s¸t ho¹t ®éng cña m¸y. Nõu c¸c chøc n¨ng trªn ®©y cña ng­êi c«ng nh©n ®­îc tù ®éng hãa th× tû lÖ thêi gian m¸y t¨ng lªn, cã nghÜa lµ t¨ng ®­îc n¨ng suÊt cña thiÕt bÞ. C«ng nghÖ ®iÒu chØnh linh ho¹t trªn c¸c m¸y CNC ®­îc thùc hiÖn theo c¸c h­íng chÝnh sau: Trang bÞ cho m¸y æ tÝch dông cô (Magazin dông cô). Trang bÞ cho m¸y c¬ cÊu vÖ tinh thay ®æi. ChÕ t¹o m¸y nhiÒu trôc chÝnh. Gia c«ng ®ång thêi b»ng nhiÒu dao. §iÒu khiÓn m¸y CNC b»ng m¸y tÝnh. TËp hîp c¸c m¸y CNC thµnh tõng nhãm vµ ®iÒu khiÓn chóng b»ng m¸y tÝnh. TËp hîp c¸c m¸y CNC thµnh hÖ thèng FMS. Trang bÞ æ tÝch dông cô (Magazing dông cô) cho m¸y. æ tÝch dông cô víi c¬ cÊu thay dao tù ®«ng cho phÐp gia c«ng nhiÒu bÒ mÆt chi tiÕt trong mét hoÆc mét sè lÇn g¸ vµ do ®ã gi¶m ®­îc thêi gian gia c«ng. æ tÝch dông cô cã thÓ ®­îc thay thÕ b»ng c¸c æ tÝch dông cô kh¸c cã sè l­îng lín h¬n. Khi t¨ng sè l­¬ng dông cô th× kÕt cÊu cña m¸y cång kÒnh h¬n, gi¸ thµnh m¸y t¨ng, gi¶m tèc ®é dÞch chuyÓn cña c¸c xÝch chuyÓn ®éng vµ t¨ng thêi gian chon dao ®Ó thay thÕ. Kinh nghiÖm cho thÊy sè l­îng dông cô tèi ­u trßng magazin lµ 60-100. Trang bÞ cho m¸y c¬ cÊu vÖ tinh thay ®æi. C¬ cÊu vÖ tinh thay ®æi lµ c¬ cÊu cÊp ph«i tù ®éng ra vÞ trÝ x¸c ®Þnh. C¬ cÊu vÖ tinh cho phÐp lµm trïng thêi gian phô (thêi gian th¸o chi tiÕt gia c«ng vµ thêi gian g¸ ®Æt ph«i trong ®å g¸) víi thêi gian m¸y khi gia c«ng ph«i trªn m¸y. C¬ cÊu vÖ tinh lµ mét tÊm cã kÕt cÊu tiªu chuÈn ®Ó cã thª g¸ vµ kÑp chÆt trªn bµn m¸y. Sö dông magazin víi c¸c c¬ cÊu vÖ tinh cho phÐp thùc hiÖn c«ng nghÖ linh ho¹t mét c¸ch thuËn lîi. Tuy nhiªn, sö dông magazin víi c¸c c¬ cÊu vÖ tinh cã mét sè nh­îc ®iÓm. Ch¼ng h¹n, khi gia c«ng c¸c chi tiÕt gièng nhau cÇn ph¶i cã sè ®å g¸ b»ng sè c¬ cÊu vÖ tinh. §iÒu kiÖn nµy lµm t¨ng chi phÝ vµ kh«ng b¶o ®¶m ®é chÝnh x¸c cao cña c¸c chi tiÕt ®­îc gia c«ng trªn m¸y. C¸c m¸y víi magazin vÖ tinh chiÕm diÖn tÝch lín so víi c¸c m¸y th«ng th­êng kh¸c. ChÕ t¹o m¸y nhiÒu trôc chÝnh. M¸y nhiÒu trôc chÝnh th«ng dông lµ c¸c m¸y phay chuyªn dïng. C¸c m¸y nµy ®­îc sö dông ®Ó gia c«ng ®ång thêi nhiÒu chi tiÕt gièng nhau hoÆc gia c«ng ®ång thêi nhiÒu bÒ mÆt cña mét chi tiÕt b»ng nhiÒu dao. Trong c¶ hai tr­êng hîp trªn n¨ng suÊt gia c«ng ®Òu t¨ng lªn râ rÖt. Tuy nhiªn, do cã nhiÒu trôc chÝnh cho nªn lùc t¸c ®éng tíi c¸c c¬ cÊu cña m¸y còng t¨ng lªn. V× vËy, m¸y ph¶i cã ®é cøng v÷ng cao, cã nghÜa lµ ph¶i t¨ng kÝch th­íc cña c¸c c¬ cÊu m¸y vµ khèi l­îng vËt liÖu ®Ó chÕ t¹o c¸c c¬ cÊu ®ã. §ång thêi víi sè trôc chÝnh t¨ng lªn thi thêi gian chuÈn bÞ – kÕt thóc mét trôc còng t¨ng lªn. Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hµng lo¹t võa nªn sö dông c¸c m¸y 3 trô ®øng ®Ó gia c«ng chi tiÕt cã nhiÒu bÒ mÆt cÇn gia c«ng ®­îc ph©n bè ®Òu xung quanh chi tiÕt. C¸c m¸y cã 1 hoÆc 2 trô ®øng nªn dïng trong s¶n xuÊt hµng lo¹t nhá vµ chÕ thö míi mang lai hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. §iÒu khiÓn m¸y CNC b»ng m¸y tÝnh. §iÒu khiÓn m¸y CNC b»ng m¸y tÝnh cho phÐp thùc hiÖn c«ng nghÖ ®iÒu chØnh linh ho¹t (nhê kh¶ n¨ng kÕt nèi víi m¸y tÝnh bËc cao, kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn thich nghi vµ kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn di chuyÓn cña c¸c vÖ tinh thay ®æi) vµ gi¶m ®­îc kÝch th­íc cña m¸y, ®ång thêi n©ng cao ®­îc n¨ng suÊt vµ chÊt l­¬ng gia c«ng. T©p h¬p c¸c m¸y CNC thµnh mét nhãm vµ ®iÒu khiªn chóng b¨ng m¸y tÝnh. Gi¶m chu kú lËp tr×nh. Lo¹i bá c¸c b¨ng tõ. Gi¶m sè dông cô sö dông. N©ng cao n¨ng suÊt 3-7 lÇn vµ chÊt l­îng gia c«ng. TËp hîp c¸c m¸y CNC thµnh hÖ thèng FMS. HÖ thèng FMS bao gåm c¶ hÖ thèng vËn chuyÓn tù ®éng vµ ®iÒu khiÓn trung t©m b»ng m¸y tÝnh, nh»m môc ®Ých tù ®éng hãa c¸c nguyªn c«ng chÝnh vµ phô trong s¶n xuÊt hµng lo¹t nhá vµ hµng lo¹t võa. HiÖu qu¶ tËp hîp c¸c m¸y CNC thµnh hÖ thèng FMS. T¨ng thêi gian m¸y (thêi gian c¬ b¶n) cña c¸c m¸y. T¨ng hÖ sè s¶n xuÊt theo ca. Gi¶m vèn l­u th«ng nhê gi¶m ®­îc chu k× s¶n xuÊt. Gi¶m sè c«ng nh©n trong s¶n xuÊt.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMáy CNC trong hệ thống FMS-CIM.doc
Luận văn liên quan