Mở rộng thị trường tiêu thụ

Mở rộng Thị Thường tiêu thụ Lời nói đầu Hiện nay các doanh nghiệp ở nước ta đang phải đối diện với môi trường kinh doanh biến động không ngừng và gặp nhiều rủi ro, áp lực. Cạnh tranh ngày càng gay gắt khi xu hướng mở cửa hợp tác hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới diễn ra mạnh mẽ. Đứng trước tình hình đó thì sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp , công ty phụ thuộc rất nhiều vào kết quả hoạt động của thị trường tiêu thụ sản phẩm –nhân tố quyết định sự sống còn của doanh nghiệp Trước kia nước ta dưới thời kinh tế tập trung bao cấp nên hoạt động tiêu thụ sản phẩm không được coi trọng lắm nhất là vấn đề mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm .Còn ngày nay trong nền kinh tế thị trường tầm quan trọng của việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm đã được các doanh nghiệp nhận thức một cách đầy đủ và có sự đầu tư chính đáng. Với công ty Cổ phần lâm sản Nam Định là một công ty cổ phần thực hiện sản xuất kinh doanh các sản phẩm lâm sản, hàng thủ công mỹ nghệ, các loại đồ mộc dân dụng, mộc xây dựng cơ bản, mộc công cụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, hợp tác với Lào và chế biến lâm sản hàng hoá. Công tác tiêu thụ được các doanh nghiệp ngày nay đánh giá là quan trọng nhất, chi phối mạnh mẽ tới các khâu khác là cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh vì phương châm của bất kỳ doanh nghiệp nào là: sản suất những gì thị trường cần chứ không phải là tiêu thụ những gì có thể sản xuất được. Xuất phát từ tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong điều kiện thực tế em đã chọn đề tài: “Những biện pháp chủ yếu nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty Cổ phần lâm sản Nam Định” Đề tài gồm ba phần : phần I: Những lý luận chung về tiêu thụ và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp . phần II:Phân tích và đánh giá thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty Cổ phần lâm sản Nam Định trong thời gian qua. Phần III: Những biện pháp chủ yếu nhằm duy trì và mở rộng thị thường tiêu thụ sản phẩm ở công ty Cổ phần lâm sản Nam Định trong thời gian tới. Với khả năng có hạn nên chuyên đề tốt nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu xót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo đã trực tiếp hướng dẫn, cảm ơn các cô chú anh chị nơi thực tập đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình thực tập cũng như trong việc hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này. Hà Nội,tháng 4 năm 2004 Sinh viên thực hiện

doc57 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1874 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mở rộng thị trường tiêu thụ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nay c¸c ho¹t ®éng båi d­ìng, ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n lµnh nghÒ ®­îc c«ng ty lu«n båi d­ìng nghiÖp vô, tay nghÒ trang thiÕt bÞ ®Ó thÝch hîp víi thÞ tr­êng hiÖn nay. Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· ®µo t¹o ®­îc ®éi ngò c«ng nh©n cã tr×nh ®é bËc cao chiÕm 70%, c¸n bé qu¶n lý ®· ®­îc ®µo t¹o qua c¸c líp ®¹i häc vµ Marketing ®Ó chiÕm lÜnh thÞ tr­êng . 2.3 §Æc ®iÓm vÒ cung øng nguyªn vËt liÖu. KÕ ho¹ch cung øng nguyªn vËt liÖu dùa trªn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm vµ ®­îc x©y dùng sau khi ®· cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. C«ng ty c¨n cø vµo nh÷ng chØ tiªu, nh÷ng con sè trong kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch cung øng nguyªn vËt liÖu. ViÖc x©y dùng kÕ ho¹ch cung øng nh»m ®¶m b¶o thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt vµ t¸i s¶n xuÊt më réng, kÕ ho¹ch nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thu mua, sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm vËt liÖu ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. B¶ng 2: B¶ng thu mua nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty STT Tªn NVL §¬n vÞ N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 KH TH % KH TH % KH TH % 1 Gç cao su m3 1400 1500 107.1 1800 2000 111.1 2900 3000 103.4 2 Keo P115A kg 69 80 115.9 79 90 113.9 87 100 114.9 3 ChÊt cøng keo kg 69 80 115.9 79 90 113.9 90 100 111.1 4 Thuèc tÈy kg 90 100 111.1 103 120 116.5 139 150 107.9 5 ChÊt cøng s¬n hép 180 200 111.1 220 250 113.6 270 300 111.1 6 Dung m«i thïng 70 80 114.3 95 100 105.3 100 120 120.0 (Theo b¸o c¸o tæng kÕt 2001 – 2003) KÕ ho¹ch thu mua nguyªn vËt liÖu do phßng kinh doanh x©y dùng sau ®ã ®­a xuèng phßng vËt t­ thùc hiÖn kÕ ho¹ch nµy. C¨n cø vµo ®Þnh møc tiªu dïng, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®Ó tiÕn hµnh thu mua nguyªn vËt liÖu. C«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu ®­îc qu¶n lý ë hÖ thèng kho, viÖc x©y dùng ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu lµ kh©u kh¸ quan träng, trong nh÷ng n¨m qua c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt v× nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty kh«ng nh÷ng ®­îc nhËp tõ trong n­íc mµ cßn ®­îc nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi nh­ Indonexia §Ó ®¶m b¶o hoµn thµnh tèt kÕ ho¹ch cung øng vÒ mÆt sè l­îng vµ chÊt l­îng trong nhiÒu n¨m qua c«ng ty Cæ phÇn l©m s¶n Nam §Þnh rÊt chó träng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng cña s¶n phÈm, bëi nÕu thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch cung øng nguyªn vËt liÖu sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty ®· sö dông nhiÒu nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty ®­îc Nhµ n­íc cho phÐp ®Ó æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn l©u dµi c¸c mÆt hµng chiÕn l­îc trong vµ ngoµi n­íc. T×m nguån hµng tr­íc ®Çu t­ sau lÊy ng¾n nu«i dµi, ®Çu t­ tõng kh©u tõng d©y truyÒn, tõng b­íc ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, trong ®Çu t­ ­u tiªn mua m¸y mãc thiÕt bÞ, c¸i g× trong n­íc cã th× mua trong n­íc ®Ó tiÕt kiÖm vèn, cñng cè nhµ x­ëng sau. Víi chñ tr­¬ng tù m×nh lµm lµ chÝnh nh÷ng g× kh«ng lµm ®­îc míi thuª thÇu kho¸n, víi chñ tr­¬ng ®ã c¸c ®¬n vÞ b¹n ®Çu t­ cña ®¬n vÞ chØ chiÕm 70% gi¸ trÞ thiÕt bÞ m¸y mãc vµ 65% gi¸ trÞ c«ng tr×nh theo ®å ¸n thiÕt kÕ nªn ®· tiÕt kiÖm cho ®¬n vÞ hµng tØ ®ång vèn ®Çu t­. 2.4 §Æc ®iÓm vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ C«ng ty ®· ®Çu t­ sè m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm hoµn thiÖn ®¹t hiÖu qu¶, chÊt l­îng cao, mÉu m· ®Ñp, thuËn lîi cho viÖc xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng Mü vµ ch©u ¢u D©y chuyÒn m¸y mãc thiÕt bÞ cã ¶nh h­ëng lín ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, nã ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh ta ®­a c«ng nghÖ m¸y mãc hiÖn ®¹i vµo doanh nghiÖp ®Ó lµm tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, lµm t¨ng hiÖu qu¶ vÒ mÆt kinh tÕ cña doanh nghiÖp , c«ng nghÖ hiÖn ®¹i sÏ lµm chÊt l­îng s¶n phÈm ®¹t hiÖu qu¶ cao, tiÕt kiÖm ®­îc nguån nguyªn liÖu. ViÖc n©ng cao yÕu tè khoa häc kü thuËt trong doanh nghiÖp lµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng nghiªn cøu øng dông vµ khai th¸c khoa häc kü thuËt ®Ó n©ng cao tr×nh ®é hiÖn ®¹i cña c¸c yÕu tè khoa häc kü thuËt trong mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp, n©ng cao tr×nh ®é hiÖn ®¹i c¸c yÕu tè vËt chÊt kü thuËt s¶n xuÊt c¸c yÕu tè ®ã chÝnh lµ c«ng cô lao ®éng, n¨ng l­îng, nguyªn liÖu vµ ph­¬ng ph¸p c«ng nghÖ. YÕu tè vËt chÊt kü thuËt lµ bé phËn c¬ b¶n cña lùc l­îng s¶n xuÊt. NÕu lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn sÏ dÉn ®Õn s¶n xuÊt ph¸t triÓn, nh­ vËy sÏ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, do ®ã yÕu tè vËt chÊt kü thuËt lµ rÊt quan träng trong doanh nghiÖp khi yÕu tè vËt chÊt kü thuËt t¨ng lªn th× nã ®ßi hái n¨ng lùc ho¹t ®éng cña con ng­êi, víi t­ c¸ch lµ yÕu tè s¶n xuÊt còng ph¶i ®­îc n©ng lªn . Nhê cã tiÕn bé khoa häc kü thuËt mµ n¨ng lùc trÝ tuÖ t¨ng, tiÕn bé khoa häc kü thuËt lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh t¸c ®éng ®Õn toµn bé mÆt ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, ®ång thêi nã lµ nh©n tè ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. XÐt ë tÇm vÜ m« th× n¨ng lùc khoa häc cña mçi doanh nghiÖp lµ bé phËn cÊu thµnh cña toµn bé n¨ng lùc khoa häc kü thuËt, n©ng cao khoa häc kü thuËt trong mçi doanh nghiÖp lµ n©ng cao n¨ng lùc cña mçi quèc gia vµ n©ng cao vÞ thÕ cña mçi quèc gia. Nh×n chung sè l­îng m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, do ®ã nã cã t¸c dông kh«ng nhá ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. VËy viÖc ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt trong doanh nghiÖp lµ yÕu tè v« cïng quan träng, vµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc, nÕu khoa häc kü thuËt kh«ng ®­îc quan t©m tró träng sÏ dÉn ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kÐm, chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng ®¹t hiÖu qu¶, dÉn ®Õn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp sÏ tr× trÖ kh«ng ®¸p øng ®­îc nh­ cÇu thÞ tr­êng, s¶n phÈm sÏ bÞ l¹c hËu. N­íc ta lµ n­íc ®ang ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ lµ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa v× thÕ cÇn ph¶i hiÖn ®¹i ho¸, tù ®éng ho¸ trong viÖc s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp ®Ó s¶n phÈm cña m×nh s¶n xuÊt ra cã chç ®øng trªn thÞ tr­êng vµ hoµ nhËp vµo thÞ tr­êng thÕ giíi còng nh­ thÞ tr­êng khu vùc. S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ biÕn l©m s¶n TËp kÕt nguyªn vËt liÖu S¬ chÕ I XÎ gç theo quy c¸ch Ng©m, tÈm, sÊy S¬ chÕ II Bµo,c¾t GhÐp tÊm Pha, c¾t, t¹o d¸ng Tinh chÕ Bµo, ®ôc, phay, chµ nh¸m L¾p r¸p KiÓm tra s¶n phÈm Hoµn thiÖn s¶n phÈm ,®¸nh bãng, s¬n bãng B¶o qu¶n, ®ãng gãi ThÞ tr­êng 2.5 §Æc ®iÓm vÒ thÞ tr­êng tiªu thô Tiªu thô s¶n phÈm lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña vßng chu chuyÓn vèn cña c«ng ty, s¶n phÈm hµng ho¸ ®­îc coi lµ tiªu thô khi c«ng ty xuÊt kho s¶n phÈm göi ®i tiªu thô vµ ®­îc tiÒn hoÆc kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n. Lµ mét doanh nghiÖp cæ phÇn h¹ch to¸n ®éc lËp nªn c«ng ty rÊt coi träng viÖc tiªu thô s¶n phÈm vµ coi ®©y lµ ®Þnh h­íng chiÕn l­îc cña c«ng ty, chÝnh v× vËy c«ng ty cã kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm mét c¸ch chÆt chÏ cho tõng nhãm hµng vµ tõng mÆt hµng. ThÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty lµ c¸c n­íc Hµn Quèc, §µi Loan, Hång K«ng, CH Ph¸p...v× thÕ s¶n phÈm cña c«ng ty kh«ng nh÷ng ph¶i cã chÊt l­îng tèt, mÉu m· ®Ñp, phï hîp víi sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng . S¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt ra ®· t¹o ®­îc uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc. B¶ng 3:ThÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp QQ STT Tªn n­íc §¬n vÞ N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 KH TH % KH TH % KH TH % 1 §µi loan SP 12378 14369 116.1 9832 10379 105.6 7030 8420 119.8 2 Hµn Quèc SP 17630 19324 109.6 19846 20379 102.7 24534 27360 111.5 3 NhËt B¶n SP 12672 13539 106.8 14632 15398 105.2 14832 16520 111.4 4 Ph¸p SP 1039 1384 133.2 1974 2090 105.9 1683 2329 138.4 5 Hång K«ng SP 6872 7536 109.7 8763 9634 109.9 10036 10836 108.0 6 Italy SP 2098 2672 127.4 3026 3248 107.3 3987 4321 108.4 7 Singapo SP 4038 4362 108.0 5083 5379 105.8 6214 6398 103.0 (Theo b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh giai ®o¹n 2000 –2003) Qua b¶ng trªn ta thÊy kÕt qu¶ tiªu thô trªn thÞ tr­êng thÕ giíi cña c«ng ty ë thÞ tr­êng Hµn Quèc chiÕm sè nhiÒu nhÊt v× c¸c s¶n phÈm tiªu thô ë thÞ tr­êng Hµn Quèc lµ nh÷ng s¶n phÈm phæ biÕn nhÊt , vµ còng ®­îc s¶n xuÊt ra tõ nh÷ng nguyªn vËt liÖu s½n cã tõ trong n­íc. Cßn thÞ tr­êng Ph¸p cã kÕt qu¶ tiªu thô Ýt nhÊt nh­ng nh÷ng s¶n phÈm tiªu thô trªn thÞ tr­êng Ph¸p ®­îc s¶n xuÊt ra b»ng nh÷ng nguyªn vËt liÖu ph¶i nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi. Cßn mét sè c¸c n­íc kh¸c nh­ Hång K«ng, §µi Loan, Singapo ... c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu còng t­¬ng ®èi nhiÒu bëi nguån nguyªn liÖu thuËn lîi h¬n cho doanh nghiÖp cã thÓ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm . Riªng thÞ tr­êng §µi Loan do nguån gç khan hiÕm nªn n¨m 2003 ®· gi¶m tû lÖ xuÊt khÈu xuèng nhanh chãng ( n¨m 2001 xuÊt khÈu14.369 s¶n phÈm nh­ng ®Õn n¨m 2003 chØ xuÊt khÈu 8420 s¶n phÈm t­¬ng øng gi¶m 58,6%) ThÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty rÊt réng do quan hÖ ngo¹i giao gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c n­íc trong khu vùc ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn, nhÊt lµ tõ khi ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña ASEAN.Do c¸c n­íc trong khu vùc co vÞ trÝ ®Þa lý gÇn víi ViÖt Nam, cã nÐt v¨n ho¸ t­¬ng ®ång, thuËn tiÖn cho viÖc ph¸t triÓn quan hÖ th­¬ng m¹i gi÷a hai bªn. II . Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. 1. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian qua. C«ng ty Cæ phÇn l©m s¶n Nam §Þnh tr­íc ®©y lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc lín nhÊt cña tØnh Nam §Þnh trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh chÕ biÕn l©m s¶n xuÊt khÈu. C«ng ty ®­îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éngtõ n¨m 1985, nh÷ng n¨m chuyÓn ®æi c¬ chÕ tõ c¬ chÕ bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng , c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, cã lóc ®· t­ëng bªn bê vùc ph¸ s¶n. Nh­ng c¸n bé viªn chøc c«ng ty ®· kiªn tr× t×m tßi c¬ chÕ míi ®­a s¶n xuÊt dÇn dÇn æn ®Þnh vµ ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn. §Õn nay c«ng ty ®· tù kh¼ng ®Þnh ®­îc m×nh mét c¸ch ch¾c ch¾n thÝch øng víi ®­êng lèi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®Ò ra vµ ®· chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty cæ phÇn ngay tõ ®ît ®Çu tiªn cña tØnh Nam §Þnh c«ng ty Cæ phÇn l©m s¶n Nam §Þnh víi c¸c ngµnh kinh doanh hµng l©m s¶n, hµng thñ c«ng mü nghÖ, méc c«ng cô tiªu thô trong n­íc vµ xuÊt khÈu hîp t¸c víi Lµo vÒ chÕ biÕn l©m s¶n hµng ho¸ . NhËp khÈu gç l©m s¶n vµ c¸c phô liÖu c«ng cô phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Do mÆt hµng s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ ®å méc, hµng cång kÒnh chiÕm nhiÒu diÖn tÝch. MÆc dï víi hai c¬ së s¶n xuÊt ®· cã lµ xÝ nghiÖp chÕ biÕn gç l©m s¶n xuÊt khÈu lµ xÝ nghiÖp chÕ biÕn gç Nam §Þnh vµ xÝ nghiÖp chÕ biÕn gç Tr×nh Xuyªn nh­ng chØ ®¸p øng ®­îc víi c«ng suÊt 4000m3/n¨m t­¬ng ®­¬ng víi 800.000USD/n¨m, ch­a ®ñ ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng hiÖn nay. T¹i hai xÝ nghiÖp trªn ®©y hiÖn t¹i kh«ng thÓ më réng mÆt b»ng s¶n xuÊt ®­îc n÷a nªn c«ng ty ®· chíp thê c¬ xin UBND tØnh Nam §Þnh®­îc 3200m2 ®Êt ®Ó më réng c«ng suÊt lªn 10000m3gç/n¨m ®¹t doanh thu xuÊt khÈu 2-2,5 triÖu USD/n¨m. B¶ng 4:KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong 3 n¨m qua STT ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 KH TH % KH TH % KH TH % 1 Tæng doanh thu Tû ®ång 15.536 17.537 112.9 59.021 60.924 103.2 70.926 79.392 111.9 2 LN sau thuÕ Tr® 9 11 122.2 721 747 103.6 798 869 108.9 3 Nép NSNN Tr® 401 476 118.7 6.038 6.898 114.2 7821 7932 101.4 4 TiÒn l­¬ng bq/ng/t Tr® 0.5 0.531 106.2 0.58 0.634 109.3 0.7 0.75 107.1 (Theo b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh giai ®o¹n 2000 – 2003) XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu cÊp thiÕt trªn ®©y c«ng ty Cæ phÇn l©m s¶n Nam §Þnh ®· nhÊt trÝ ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt chÕ biÕn l©m s¶n xuÊt khÈu n¨m 2004 cña c«ng ty . Nh×n vµo b¶ng sè liÖu trªn ta cã thÓ thÊy tæng doanh thu n¨m 2001 so víi n¨m :n¨m 2001 doanh thu cña c«ng ty ®¹t 15,537 tû ®ång ng­ng b­íc sang n¨m 2002 ®¹t 60,924 tû ®ång t¨ng 43,387 tû ®ång, tæng doanh thu n¨m 2001 so víi n¨m 2003 t¨ng 61,855 triÖu ®ång (t¨ng h¬n 3 lÇn). Lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 2001 ®¹t 11 tr® nh­ng b­íc sang n¨m 2002 ®¹t 747 tr® mét kû lôc t¨ng v­ît møc , t¨ng 736 tr® ®ã lµ mét sè lîi nhuËn lín mµ c«ng ty ®¹t ®­îc, n¨m 2003 t¨ng 122 tr® so víi n¨m 2002.Tæng doanh thu cña doanh nghiÖp t¨ng lªn kÐo theo lîi nhuËn cña c«ng ty t¨ng lªn ®iÒu ®ã ¶nh h­ëng lín tíi thu nhËp b×nh qu©n cña c«ng nh©n viªn trong c«ng ty t¨ng lªn, tiÒn l­¬ng b×nh qu©n /ng­êi/th¸ng cña c«ng ty n¨m 2001 chØ ®¹t 531000 ®ång , sang n¨m 2002 ®¹t 643000®ång vµ n¨m 2003 lµ 750000 ®ång . Nãi tãm l¹i n¨m 2003 quy m« kinh doanh cña c«ng ty t¨ng lªn ®¸ng kÓ do kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cã mét quy m« tæ chøc c«ng viÖc hîp lý ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ngµy cµng æn ®Þnh. §iÒu nµy chøng tá kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c«ng ty ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn thuËn lîi, c«ng ty ®· tæ chøc tèt ®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch, ®iÒu ®ã ®­îc chøng minh qua tiÒn l­¬ng b×nh qu©n cña c«ng nh©n trong doanh nghiÖp .C«ng ty phÊn ®Êu tõ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc cæ phÇn ho¸ thµnh ®¬n vÞ kinh tÕ ph¸t triÓn cña tØnh vµ cã uy tÝn trong ngµnh chÕ biÕn gç ë phÝa B¾c, t¹o niÒm tin cña doanh nghiÖp ®èi víi tØnh vµ ®èi víi thÞ tr­êng . Doanh thu t¨ng t­¬ng ®èi cao, riªng n¨m 2002 ®¹t h¬n 60 tû t¨ng 3,2% so víi kÕ ho¹ch dù tÝnh b»ng c¶ 10 n¨m thêi kú1991-2000. §Æc biÖt lµ sau khi cæ phÇn ho¸ c«ng ty kh«ng suy yÕu mµ cßn ph¸t triÓn h¬n rÊt nhiÒu lÇn , më ra ®­îc nhiÒu triÓn väng míi, ®iÒu ®ã kh¼ng ®Þnh thµnh c«ng cña tinh thÇn ®oµn kÕt ®ång lßng ph¸t huy néi lùc phÊn ®Êu v­¬n lªn cña c«ng ty. N¨m 2003 c«ng ty ®· tËp trung æn ®Þnh tæ chøc, chñ ®éng ®Èy m¹nh s¶n xuÊt kinh doanh chän mÆt hµng tõ gç rõng trång (nh­ gç xoan, keo, cao su, th«ng) ®Ó xuÊt khÈu, chän thÞ tr­êng môc tiªu lµ c¸c n­íc Hµn Quèc, §µi Loan, Hång K«ng, CH SÐc... vµ thÞ tr­êng ch©u ©u. §Ó ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ môc tiªu chÝnh cña c«ng ty v× thÕ c«ng ty ®· chñ ®éng t×m thÞ tr­êng míi trªn c¬ së ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm , c¨n cø vµo kÕ ho¹ch x©y dùng míi d©y chuyÒn chÕ biÕn gç t¹i khu c«ng nghiÖp Hoµ X¸, c¨n cø vµo c¸c hîp ®ång ®· vµ ®ang s¶n xuÊt còng nh­ c¸c hîp ®ång nguyªn t¾c n¨m 2003 vµ c¸c n¨m tiÕp theo mµ c«ng ty Cæ phÇn l©m s¶n Nam §Þnh dù ¸n s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng.Trong 3 n¨m 2001-2003 c«ng ty ®· s¶n xuÊt ra rÊt nhiÒu c¸c s¶n phÈm phôc vô chñ yÕu cho viÖc xuÊt khÈu. B¶ng 5:Mét sè mÆt hµng s¶n xuÊt chÝnh cña c«ng ty STT Tªn nhãm hµng §¬n vÞ N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 KH TH % KH TH % KH TH % 1 §å méc ngoµi trêi SP 9700 10000 103.1 15000 17000 113.3 18000 20000 111.1 2 §å méc néi thÊt SP 7000 7650 109.3 7250 9500 131.0 9720 10000 102.9 3 V¸n sµn, v¸n trang trÝ SP 8956 10623 118.6 23430 23430 100.0 26530 27780 104.7 4 Cçu thang SP 6980 7521 107.8 9231 9576 103.7 10000 10130 101.3 5 Xe ®Èy 3,4,5 tÇng SP 59211 61832 104.4 138260 141200 102.1 200627 224768 112.0 6 Gi¸ s¸ch rót SP 9732 11300 116.1 19833 20018 100.9 25270 27360 108.3 (Theo b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 2003) S¶n phÈm ®å méc ngoµi trêi gåm ghÕ xÕp cã tay, bµn ghÕ ngoµi trêi, ghÕ xÝch ®u, ghÕ ph¬i n¾ng... ®­îc s¶n xuÊt tõ gç chß chØ, trong n¨m 2001-2003 kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c«ng ty ®Ò ra n¨m nµo còng v­ît chØ tiªu, n¨m 2001 ®¹t 103% t¨ng 3% so víi kÕ ho¹ch , b­íc sang n¨m 2002 ®¹t 113% t¨ng 13%so víi kÕ ho¹ch, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c«ng ty lu«n v­ît chØ tiªu ®Ò ra. S¶n phÈm ®å méc , néi thÊt gåm tñ hµng, bµn hµng, bµn ghÕ, m¾c ¸o, bµn ghÕ, gi­êng, tñ... ®­îc s¶n xuÊt tõ gç rõng trång trong n­íc nh­ gç xoan, gç cao su, gç keo b«ng vµng... s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®­îc tiªu thô nhanh chãng cho xuÊt khÈu nhÊt lµ xuÊt khÈu sang Ph¸p vµ Hµn Quèc. S¶n phÈm v¸n sµn, v¸n trang trÝ gåm v¸n l¸t sµn nhµ, d¨m ly t­êng, d¨m ly trÇn gç sö dông cho nhãm mÆt hµng nµy lµ gç lim, gç chß chØ, gç P¬mu, gç duèi v­ên. CÇu thang, xe ®Èy 3.4.5 tÇng, gi¸ s¸ch rót lµ mÆt hµng s¶n xuÊt nhiÒu nhÊt cña c«ng ty. N¨m 2003 ®· s¶n xuÊt ®­îc rÊt nhiÒu nh÷ng s¶n phÈm so víi n¨m 2001, c¸c s¶n phÈm cã sè l­îng t¨ng lªn nhanh chãng, hµng ®­îc tiªu thô nhiÒu ë thÞ tr­êng Hµn Quèc. Tãm l¹i kÕ ho¹ch s¶n xuÊt lµ kÕ ho¹ch quan träng nhÊt trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã tho¶ m·n ®­îc nhu cÇu hay kh«ng cßn phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè nh­ d©y chuyÒn s¶n xuÊt , chÊt l­îng gç, tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n trong ph©n x­ëng, tr×nh ®é l·nh ®¹o cña ®éi ngò c¸n bé cña c«ng ty ph¶i lu«n lu«n gi¸m s¸t kiÓm tra qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®¹t tiªu chuÈn, ®óng quy c¸ch theo ®¬n ®Æt hµng. C¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty Cæ phÇn l©m s¶n Nam §Þnh ®· thùc hiÖn tèt trong viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty v× vËy ®· ®¹t yªu cÇu vµ ngµy cµng cã sè ®¬n ®Æt hµng nhiÒu h¬n. 2. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty trong thêi gian qua. Tiªu thô lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña vßng chu chuyÓn vèn cña c«ng ty, s¶n phÈm hµng ho¸ chØ ®­îc coi lµ tiªu thô khi c«ng ty xuÊt kho thµnh phÈm tiªu thô vµ thu ®­îc tiÒn hoÆc ®­îc kh¸ch chÊp nhËn thanh to¸n. Lµ mét doanh nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp nªn c«ng ty Cæ phÇn l©m s¶n Nam §Þnh coi tiªu thô s¶n phÈm lµ yÕu tè sèng cßn cña doanh nghiÖp , c«ng ty coi ®©y lµ ®Þnh h­íng chiÕn l­îc l©u dµi cña c«ng ty trªn th­¬ng tr­êng. Ch×nh v× vËy c«ng ty d· cã kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm mét c¸ch chÆt chÏ theo tõng nhãm hµng vµ tõng mÆt hµng cô thÓ . C¸c c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn viÖc mua b¸n s¶n phÈm, khi ®èi mÆt víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng mua b¸n ®Òu cã sù thay ®æi lín, c«ng ty cµng ph¶i lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm mét c¸ch râ rµng. LËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cã ý nghÜa quan träng gióp c«ng ty ®Þnh h­íng ®­îc t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô trong n¨m kÕ ho¹ch ®ã , gióp cho ban l·nh ®¹o theo dâi t×nh h×nh s¶n xuÊt tiªu thô , nã cho biÕt kh¶ n¨ng tiÕp tôc thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt hay t¨ng gi¶m khèi l­îng s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo cho phï hîp . MÆt kh¸c lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm s¶n phÈm cßn gióp c«ng ty theo dâi ®­îc sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng ®èi víi s¶n phÈm tõ ®ã kÐo theo kÕ ho¹ch kh¸c nh­ kÕ ho¹ch cung cÊp nguyªn vËt liÖu, kÕ ho¹ch lao ®éng, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt . C«ng ty lËp kÕ ho¹ch tiªu thô g¾n liÒn víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt , s¶n xuÊt ra bao nhiªu ph¶i ®­îc tiªu thô bÊy nhiªu, lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cßn ®¶m b¶o cho viÖc thùc hiÖn ®óng hîp ®ång ®· ký kÕt c¨n cø vµo kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm mµ c«ng ty ®· dù kiÕn më réng s¶n xuÊt ®Çu t­. Ta xÐt t×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô tõng mÆt hµng cña c«ng ty trong 3 n¨m 2001-2003 B¶ng 6: T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô tõng mÆt hµng cña c«ng ty STT Tªn s¶n phÈm §¬n vÞ N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 KH TH % KH TH % KH TH % 1 GhÕ xÝch ®u SP 5218 5389 103.3 7138 7524 105.4 9018 9136 101.3 2 GhÕ ph¬i n¾ng SP 4312 4762 110.4 7624 7932 104.0 8192 8762 107.0 3 Cçu thang SP 6980 7521 107.8 9231 9576 103.7 10000 10130 101.3 4 Cöa gç SP 3594 3654 101.7 4130 4340 105.1 5238 5326 101.7 5 Bµn ghÕ lµm viÖc SP 4283 4932 115.2 2684 2893 107.8 3972 4632 116.6 6 V¸n l¸t sµn nhµ m2 3000 3254 108.5 6784 6842 100.9 9281 9327 100.5 7 D¨m ly t­êng m2 2361 2436 103.2 7536 7629 101.2 8324 8634 103.7 8 D¨m ly trÇn m2 2972 3472 116.8 5793 5847 100.9 9036 9528 105.4 (Theo b¸o c¸o tæng kÕt 3 n¨m 2001 –2003) Nh×n vµo b¶ng sè liÖu ta thÊy c«ng ty ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm tõng mÆt hµng trong ba n¨m 2001-2003 cô thÓ nh­ sau: S¶n phÈm ghÕ xÝch ®u n¨m 2001 ®­îc tiªu thô lµ 5389 s¶n phÈm, n¨m 2002 ®¹t 7524 s¶n phÈm t¨ng 2135 s¶n phÈm so víi n¨m 2001, n¨m 2003 ®¹t 9136 s¶n phÈm t¨ng 3747 s¶n phÈm so víi n¨m 2001. Tû lÖ t¨ng gi÷a hai kú thùc tÕ vµ kÕ ho¹ch n¨m 2001 t¨ng 3,2%, n¨m 2002 t¨ng 5,4 %, n¨m 2003 t¨ng 1,3 %, ta thÊy sè liÖu thùc tÕ lu«n v­ît sè liÖu kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp ®Æt ra.Trong ba n¨m 2001 – 2003 tû lÖ t¨ng gi÷a kú thùc hiÖn vµ kú kÕ ho¹ch m¹nh nhÊt lµ n¨m 2002 t¨ng 5,4 %, tuy n¨m 2003 sè s¶n phÈm tiªu thô t¨ng lªn so víi n¨m 2001 vµ 2002 nh­ng tû lÖ t¨ng trong n¨m chØ ®¹t 1,3 %. GhÕ ph¬i n¾ng n¨m 2001 tiªu thô 4762 so víi n¨m 2002 tiªu thô 7932 s¶n phÈm t¨ng 3170 s¶n phÈm, n¨m 2003tiªu thô 8762 s¶n phÈm t¨ng so víi n¨m 2001 3976 s¶n phÈm . Sè l­îng s¶n phÈm n¨m 2003 t¨ng h¬n sè l­îng s¶n phÈm n¨m 2002 nh­ng tû lÖ t¨ng gi÷a kú thùc hiÖn vµ kú kÕ ho¹ch l¹i kÐm n¨m 2001. CÇu thang n¨m 2001 ®¹t 7521 s¶n phÈm, n¨m 2002 ®¹t 9576 s¶n phÈm t¨ng 2055 s¶n phÈm so víi n¨m 2001, n¨m 2003 ®¹t 10130 s¶n phÈmt¨ng 2609 s¶n phÈm so víi n¨m 2001. Tû lÖ t¨ng gi÷a hai kú thùc hiÖn vµ kÕ ho¹ch n¨m 2001 t¨ng 7,7 %, n¨m 2002 t¨ng 3,7 %, n¨m 2003 t¨ng 1,3 %, nh­ vËy tû lÖ t¨ng trong n¨m cña n¨m 2001 lµ cao nhÊt so víi hai n¨m 2002 vµ 2003 . S¶n phÈm cöa gç n¨m 2001 ®¹t 3654 s¶n phÈm , n¨m 2002 ®¹t 4340 s¶n phÈm t¨ng 686 s¶n phÈm so víi n¨m 2001, n¨m 2003 ®¹t 5326 s¶n phÈm t¨ng 1672 s¶n phÈm so víi n¨m 2001. Tû lÖ t¨ng n¨m 2001 lµ 1,6%, n¨m 2002 lµ 5%, n¨m 2003 lµ 1,6 %. So s¸nh gi÷a ba n¨m 2001- 2003 ta thÊy tû lÖ t¨ng s¶n phÈm cöa gç n¨m 2002 t¨ng m¹nh nhÊt ®¹t 5%/ n¨m. S¶n phÈm bµn ghÕ lµm viÖc n¨m 2001 ®¹t 4932 s¶n phÈm , n¨m 2002 ®¹t 2893 s¶n phÈm gi¶m 2039 s¶n phÈm so víi n¨m 2001 , n¨m 2003 ®¹t 4632 s¶n phÈm gi¶m 300 s¶n phÈm so víi n¨m 2001, ta thÊy s¶n ph¶m bµn ghÕ lµm viÖc n¨m 2002, n¨m 2003 tiªu thô gi¶m dÇn ®i so víi n¨m 2001vµ thay thÕ vµo ®ã lµ nh÷ng s¶n phÈm míi cã gi¸ trÞ h¬n . V¸n l¸t sµn nhµ n¨m 2001 ®¹t 3254 m2, n¨m 2002 ®¹t 6842 m2 t¨ng 3588 m2 so víi n¨m 2001, n¨m 2003 ®¹t 9327 m2 t¨ng 6073 m2 . Tû llÑ t¨ng gi÷a hai kú thùc hiÖn vµ kÕ ho¹ch n¨m 2001 ®¹t 108,4% t¨ng 8,4% , n¨m 2002 ®¹t 100,8% t¨ng 0,8%, n¨m 2003 ®¹t 100,4% t¨ng 0,4 %, ta thÊy tû lÖ t¨ng n¨m 2001 t¨ng 8,4 % lµ tû lÖ t¨ng cao nhÊt so víi ba n¨m 2001 – 2003 . D¨m ly t­êng cña c«ng ty n¨m 2001 ®¹t 2436 m2, n¨m 2002 ®¹t 7629 m2 t¨ng 5193m2 (t¨ng h¬n 2 lÇn so víi n¨m 2001), n¨m 2003 ®¹t 8634m2 t¨ng 6198 m2.Tû lÖ t¨ng gi÷a hai kú kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn n¨m 2001 lµ 103,1% t¨ng 3,1%, n¨m 2002 lµ 101,2% t¨ng 1,2%, n¨m 2003 ®¹t 103,7% t¨ng 3,7%. Trong ba n¨m nµy th× n¨m 2003 cã tû lÖ t¨ng trong n¨m lµ m¹nh nhÊt c¶ vÒ tû lÖ vµ sè l­îng. D¨m ly trÇn n¨m 2001 ®¹t 3472m2, n¨m 2002 ®¹t 5847 m2 t¨ng 2375m2 so víi n¨m 2001, n¨m 2003 ®¹t 9528 m2t¨ng 6056 m2 so víi n¨m 2001.Tû lÖ gi÷a hai kú thùc hiÖn vµ kÕ ho¹ch trong n¨m 2001 lµ 116,8 %t¨ng 16,8%, n¨m 2002 lµ 100,9% t¨ng 0,9%, n¨m 2003 lµ 105,4% t¨ng 5,4%, nh­ vËy tû lÑ t¨ng trong n¨m 2001 lµ m¹nh nhÊt trong giai ®o¹n 2001 – 2003. Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy sè l­îng t¨ng gi÷a c¸c n¨m 2001 – 2003 ®Òu t¨ng lªn nh­ng tû lÖ t¨ng trong tõng n¨m th× n¨m 2001cã tû lÖ t¨ng m¹nh nhÊt, chøng tá r»ng n¨m 2001 doanh nghiÖp ®¹t hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cao h¬n so víi hai n¨m 2002 vµ 2003. Sè l­îng tiªu thô s¶n phÈm n¨m 2001 so víi n¨m 2003 t¨ng lªn nhanh chãng , gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn , doanh thu cña doanh nghiÖp t¨ng lªn ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn æn ®Þnh. C«ng ty Cæ phÇn l©m s¶n Nam §Þnh s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng ®¹t kÕt qu¶ cao, lu«n hoµn thµnh v­îtmøc kÕ ho¹ch ®¸p øng ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi nhu cÇu thÞ tr­êng vÒ c¸c lo¹i s¶n phÈm hµng ho¸. §©y lµ ®iÒu quan träng gióp c«ng ty cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ kh¸c, chiÕm lÜnh thÞ tr­êng vµ tõ ®ã cã thÓ më réng ®­îc thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh. Tõ khi cã chÝnh s¸ch më cöa cña §¶ng vµ nhµ n­íc, cïng víi viÖc Mü b·i bá lÖnh cÊm vËn vµ b×nh th­êng ho¸ quan hÖ víi ViÖt nam vµ ViÖt Nam ra nhËp hiÖp héi §«ng Nam ¸ - ASEAN th× quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i cña n­íc ta ngµy cµng më réng .Trong xu h­íng ®ã c«ng ty Cæ phÇn l©m s¶n Nam §Þnh ®· më réng quan hÖ bu«n b¸n víi nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi. 3. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng viÖc sö dông c¸c h×nh thøc tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty trong thêi gian qua . Tiªu thô lµ kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nã cã ý nghÜa thiÕt thùc ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nãi chung còng nh­ c«ng ty Cæ phÇn l©m s¶n Nam §Þnh nãi riªng. Lµ mét c«ng ty s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng chuyªn phôc vô cho viÖc xuÊt khÈu lµ chÝnh nªn viÖc lËp kÕ ho¹ch tiªu thô ph¶i phô thuéc vµo sè ®¬n ®Æt hµng mµ c«ng ty ®· nhËn ®­îc. ThÞ tr­êng tiªu thô réng lín , kh¸ch hµng ®a d¹ng cã nhiÒu yªu cÇu kh¸c nhau vÒ kiÓu d¸ng mÉu m· cña s¶n phÈm . H×nh thøc tiªu thô cña c«ng ty lµ tiªu thô trùc tiÕp, c¸c s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt ra vµ ®­îc xuÊt khÈu lu«n mµ kh«ng qua trung gian nµo c¶, h×nh thøc tiªu thô nµy rÊt thuËn lîi cho c«ng ty, c«ng ty cã thÓ biÕt chÝnh x¸c ngay vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm cña m×nh tõ ®ã cã thÓ biÕt ®­îc kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña m×nh, do viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty lµ trùc tiÕp nªn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt t­¬ng ®èi æn ®Þnh . S¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt ra chñ yÕu ®­îc tiªu thô ë thÞ tr­êng n­íc ngoµi tiªu thô trong n­íc Ýt nªn yªu cÇu vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm ph¶i ®¹t tiªu chuÈn , c«ng ty kh«ng cã hµng tr¶ l¹i hµng kÐm chÊt l­îng mµ ngµy cµng nhËn ®­îc sè ®¬n ®Æt hµng nhiÒu h¬n cña c¸c n­íc b¹n. Do ®Æc thï kinh doanh cña c«ng ty nªn h×nh thøc tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty chØ cã mét h×nh thøc tiªu thô c¬ b¶n lµ tiªu thô s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng , ®iÒu nµy ®ßi hái c«ng ty cÇn ph¶i cã ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o ®iÒu hµnh c«ng viÖc linh ho¹t, ®ßi hái ®éi ngò c«ng nh©n viªn nhiÖt t×nh th«ng minh s¸ng t¹o trong c«ng viÖc ®Ó s¶n phÈm cña m×nh s¶n xuÊt ra cã vÞ thÕ trªn thÞ tr­êng ®Ó ngµy cµng s¶n xuÊt nhiÒu h¬n nh÷ng s¶n phÈm tèt phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng . Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ph­¬ng ph¸p thanh to¸n ë c«ng ty Cã mét nguyªn nh©n thuéc b¶n th©n doanh nghiÖp lµm ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm ®ã lµ ph­¬ng thøc thanh to¸n cña doanh nghiÖp ®ã. Ph­¬ng thøc thanh to¸n thÝch hîp linh ho¹t sÏ kÝch thÝch tiªu thô s¶n phÈm . NhËn thøc ®­îc ®iÒu ®ã c«ng ty ®· cã c¸c h×nh thøc tiªu thô s¶n phÈm chñ yÕu : Ph­¬ng thøc thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông th­¬ng m¹i (LC) kh«ng huû ngang, hµng giao gi¸ FOP t¹i c¶ng H¶i Phßng ,ngoµi ra cßn dïng ph­¬ng ph¸p thanh to¸n trùc tiÕp b»ng ®iÖn chuyÓn tiÒn. Th­ tÝn dông th­¬ng m¹i (LC) lµ mét ph­¬ng tiÖn thanh to¸n chuyªn dïng trong ph­¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ, th­ tÝn dông lµ v¨n b¶n ph¸p lý trong ®ã ng©n hµng më th­ tÝn dông cam kÕt tr¶ tiÒn cho ng­êi b¸n, nÕu ng­êi nµy xuÊt tr×nh ®­îc ®ñ bé chøng tõ thanh to¸n phï hîp víi néi dung cña th­ tÝn dông , khi ®· ®­îc më trë thµnh v¨n b¶n ph¸p lý duy nhÊt ®Ó thùc hiÖn ph­¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ .Th­ tÝn dông ®­îc lËp trªn c¬ së cña hîp ®ång th­¬ng m¹i nh­ng sau khi ®· më ®­îc vµ ®­îc ng­êi h­ëng lîi chÊp nhËn th× nã trë thµnh v¨n b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý duy nhÊt lµm c¨n cø ®Ó thùc hiÖn lµm qu¸ tr×nh thanh to¸n ®éc lËp víi hîp ®ång th­¬ng m¹i. §Æc ®iÓm cña th­ tÝn dông th­¬ng m¹i : Ng­êi mua yªu cÇu ng©n hµng më cho ng­êi b¸n Th­ tÝn dông ®­îc so¹n th¶o trªn c¬ së cña hîp ®ång th­¬ng m¹i nh­ng sau khi ®· ®­îc më vµ ®­îc ng­êi h­ëng lîi chÊp nhËn th× nã trë thµnh v¨n b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý lµm c¨n cø ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh thanh to¸n gi÷a ng­êi b¸n vµ ng­êi mua vµ ng©n hµng thanh to¸n ®Òu ph¶i c¨n cø vµo néi dung cña th­ tÝn dông ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh giao dÞch thanh to¸n. TÝnh chÊt chung cña th­ tÝn dông ®Òu lµ th­ tÝn dông kh«ng thÓ huû bá (kh«ng huû ngang) ®Æc ®iÓm nµy ®ßi hái ng©n hµng më th­ tÝn dông kh«ng ®­îc phÐp dùa vµo bÊt cø lý do nµo ®Ó söa ch÷a néi dung th­ hoÆc huû bá th­ tÝn dông khi ch­a hÕt thêi h¹n hiÖu lùc cña th­ Ýn dông. Khi cã nh÷ng biÕn ®æi lín vÒ t×nh h×nh gi÷a bªn mua vµ bªn b¸n ph¶i cã sù tho¶ thuËn chung cïng víi ng©n hµng bµn b¹c tho¶ thuËn nh÷ng néi dung cÇn söa ®æi khi ®ã ng©n hµng míi ®­îc phÐp söa ®æi néi dung th­ tÝn dông. §èi víi kh¸ch hµng lµ CH Ph¸p c«ng ty dïng h×nh thøc thanh to¸n trùc tiÕp b»ng ®iÖn chuyÓn tiÒn, ph­¬ng ph¸p thanh to¸n nµy ®¬n gi¶n h¬n nhiÒu so víi ph­¬ng thøc thanh to¸n b»ng LC. §èi víi ph­¬ng ph¸p thanh to¸n nµy khi kh¸ch hµng nhËn ®­îc hµng sÏ göi tiÒn b»ng ®iÖn chuyÓn tiÒn trùc tiÕp tíi tµi kho¶n cña c«ng ty. Hµng giao gi¸ FOP t¹i c¶ng H¶i Phßng lµ hµng ®­îc giao víi gi¸ kh«ng tÝnh phÝ vËn chuyÓn khi hai thuyÒn giao hµng cho nhau t¹i c¶ng. Tãm l¹i, qua viÖc ¸p dông c¸c h×nh thøc thanh to¸n cña c«ng ty, c«ng ty ®· t¹o ®­îc sù tÝn nhiÖm ®èi víi kh¸ch hµng, t¹o ®iÒu kiÖn më réng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty ngµy cµng nhiÒu h¬n. 5. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng hç trî tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty trong thêi gian qua . §Ó duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm c«ng ty cÇn ph¶i chó träng ®Õn c¸c yÕu tè nh­ chÊt l­îng, gi¸ c¶, dÞch vô vµ m¹ng l­íi b¸n hµng mét c¸ch hîp lý. Tuy nhiªn mçi thÞ tr­êng cã nh÷ng ®Æc thï riªng nªn kh«ng thÓ ¸p dông chung mét biÖn ph¸p víi tÊt c¶ c¸c thÞ tr­êng mµ cÇn cã kÕ ho¹ch cho tõng khu vùc thÞ tr­êng cô thÓ. C¸c h×nh thøc ®ã sÏ lµm t¨ng chi phÝ b¸n hµng cña c«ng ty nh­ng ®æi l¹i th× khèi l­îng hµng ho¸ tiªu thô sÏ t¨ng lªn rÊt nhiÒu, bªn c¹nh ®ã uy tÝn cña c«ng ty sÏ rÊt cao cã t¸c ®éng lín ®Õn viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô trong mét thêi gian dµi. Ngoµi ra c«ng ty cßn tham gia c¸c héi trî triÓnn l·m lµ h×nh thøc cho c«ng ty qu¶ng c¸o hµng ho¸, b¸n hµng vµ n¾m b¾t nhu cÇu, nhËn biÕt vÒ c¸c ­u nh­îc ®iÓm vÒ mÆt hµng cña m×nh, th«ng qua c¸c héi trî c«ng ty cßn cã thÓ ký kÕt ®­îc c¸c hîp ®ång tiªu thô trùc tiÕp ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng cã quan t©m ®Õn c«ng ty. ViÖc tham gia c¸c héi trî triÓn l·m lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi c«ng ty v× trong héi trî nµy c«ng ty nh»m môc ®Ých lµ giíi thiÖu vµ tr­ng bµy s¶n phÈm cña m×nh nh»m thu hót sù chó ý cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc. III. §¸nh gi¸ chung thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty trong thêi gian qua . 1.Nh÷ng ­u ®iÓm Cho tíi nay c«ng ty Cæ phÇn l©m s¶n Nam §Þnh ®· tr¶i qua h¬n 10 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, cïng víi nhÞp ®é ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc, cña thêi ®¹i khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc m×nh víi truyÒn thèng kinh doanh vµ chÕ biÕn l©m s¶n, hµng thñ c«ng mü nghÖ, c¸c ®å méc d©n dông, méc x©y dùng c¬ b¶n, méc c«ng cô, tiªu thô s¶n phÈm trong n­íc vµ xuÊt khÈu ra n­íc ngoµi. Hîp t¸c víi n­íc b¹n Lµo vÒ chÕ biÕn l©m s¶n. Bªn c¹nh ®ã víi sù lín m¹nh vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt th× tr×nh ®é tæ chøc s¶n xuÊt, tr×nh ®é qu¶n lý cña c«ng ty vÉn ngµy cµng ®­îc n©ng cao vµ kh«ng ngõng hoµn thiÖn cô thÓ cho ®Õn nay c«ng ty cã 5 d©y truyÒn s¶n xuÊt khÐp kÝn, cã ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ bËc thî 3/7 ®Õn 6/7 rÊt nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc. Cã 7000 m2 nhµ x­ëng réng r·i tho¸ng m¸t ®¶m b¶o vÒ vÖ sinh c«ng nghiÖp. S¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®¶m b¶o chÊt l­îng, gi¸ c¶ hîp lý cho nªn c¸c b¹n hµng ë n­íc ngoµi nh­ §µi Loan, Hµn Quèc, NhËt B¶n, CH SÐc, Ph¸p.. rÊt ­u chuéng vµ ®Æt hµng víi sè l­îng lín . §Ó ®¹t ®­îc thµnh tùu trªn c«ng ty ®· ®Þnh h­íng cho m×nh rÊt ®óng ®¾n chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh, g¾n c«ng t¸c khoa häc víi kü thuËt s¶n xuÊt c«ng ty ®· chñ ®éng t×m mäi biÖn ph¸p huy ®éng vèn cña c¸c cæ ®«ng ®Ó më réng quy m« s¶n xuÊt, ®æi míi c¶i tiÕn trang thiÕt bÞ, d©y truyÒn c«ng nghÖ cao hiÖn ®¹i. C«ng ty ®· nghiªn cøu ra chiÕn l­îc ph¸t triÓn chñ ®éng hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh, lÊy chÊt l­îng s¶n phÈm lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. NhËn thøc ®­îc ®iÒu ®ã c«ng ty ®· kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn vµ tiªu thô nhiÒu kÐo theo doanh sè t¨ng vät, lîi nhuËn cao cïng víi mäi biÖn ph¸p n©ng cao nhu cÇu cña n­íc ngoµi cÇn s¶n phÈm cña c«ng ty nªn ®· ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao mÉu m· ®Ñp ®Ó ®¸p øng cho nhu cÇu thÞ tr­êng tiªu thô. §©y còng lµ do sù nhËn thøc tèt ®­îc c¸c vÊn ®Ò , vai trß quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ®· tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, qu¶n lý mét c¸ch khoa häc vµ hîp lý tiÕn nhanh víi thêi ®¹i 2,Nh÷ng h¹n chÕ : Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm nh­ ®· nªu ë trªn mµ c«ng ty ®· ®¹t ®­îc song c«ng ty vÉn cßn mét sè phÇn h¹n chÕ vÒ trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ nh­ chi phÝ vÒ nhiªn liÖu, chi phÝ vÒ khÊu hao, vÒ chÕ ®é tµi chÝnh doanh nghiÖp (c«ng ty cæ phÇn ¸p dông nh­ doanh nghiÖp nhµ n­íc) thËt sù ch­a th«ng tho¸ng. NhËn thøc vÒ cæ phÇn ho¸ : chuyÓn ®æi nhËn thøc vÒ së h÷u rÊt chËm kh«ng theo kÞp nhu cÇu. ViÖc hiÓu luËt doanh nghiÖp vµ t×m hiÓu ®iÒu lÖ c«ng ty cßn rÊt yÕu, ch­a ¨n s©u vµo cuéc sèng cña mçi cæ ®«ng. C¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng ch­a cæ vò tuyªn truyÒn cho cæ phÇn ho¸ ®Ó lµm thay ®æi mét sè nhËn thøc. LuËt doanh nghiÖp rÊt th«ng tho¸ng nh­ng còng cÇn thiÕt nªn tiªu chuÈn c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp nh­ cæ phÇn, kho¸n, giao b¸n. 3,Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ : Do c«ng ty n»m ë ®ång b»ng xa vïng nguyªn liÖu nªn c«ng t¸c vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu h¬i xa, cÇn tèn nhiÒu chi phÝ cho viÖc vËn chuyÓn. C«ng ty ch­a ®Çu t­ thÝch hîp vµo viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng , c«ng ty cßn thiÕu ®éi ngò chuyªn nghiªn cøu thÞ tr­êng, cho nªn ch­a n¾m b¾t ®­îc nh÷ng yªu cÇu cÊp thiÕt cña thÞ tr­êng . C¬ së vËt chÊt vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ cßn nhiÒu h¹n chÕ so víi yªu cÇu cña kh¸ch hµng. YÕu tè vÒ vèn cßn gÆp nhiÒu bÊt cËp vµ khã kh¨n. phÇn III Nh÷ng biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty Cæ phÇn l©m s¶n Nam §Þnh trong thêi gian tíi. Nh÷ng ph­¬ng h­íng chñ yÕu nh»m duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. 1. Ph­¬ng h­íng më réng thªm thÞ tr­êng xuÊt khÈu Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty Cæ phÇn l©m s¶n Nam §Þnh ®É chiÕm lÜnh ®­îc c¸c thÞ tr­êng §µi Loan, Hµn Quèc, NhËt B¶n, Ph¸p . Sang n¨m 2004 c«ng ty më réng thÞ tr­êng sang Hång K«ng, Singapo, Italia ®­îc thÓ hiÖn b»ng c¸c hîp ®ång nguyªn t¾c sau B¶ng 7:ThÞ tr­êng xuÊt khÈu cña c«ng ty trong thêi gian tíi STT Tªn ®¬n vÞ mua Tªn hµng Ngµy/th¸ng/n¨m ký hîp ®ång HiÖu lùc hîp ®ång Gi¸ trÞ hîp ®ång(ngh×n USD) 1 Lacofi international group limited – Hongkong Branch Hµng méc ngoµi trêi gç trß chØ vµ gç t¹p cóng 23/12/2002 25/01/2005 495 2 Lacofi international group limited – Hongkong Branch Hµng méc ngoµi trêi, trong nhµ. Hµng thñ c«ng mü nghÖ 23/12/2002 30/01/2005 841 3 Kayu teguh PTE limited Singapore V¸n sµn s¶n xuÊt b»ng gç chß chØ 10/1/03 25/01/2005 480.4 (Theo kÕ ho¹ch ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi) Víi môc tiªu ®Èy m¹nh s¶n xuÊt coi mÆt hµng xuÊt khÈu lµ träng t©m , chó träng ph¸t triÓn thÞ tr­êng ch©u ©u, tr­íc m¾t lµ CH Ph¸p, Italia vµ h­íng vµo thÞ tr­êng Mü. PhÊn ®Êu sang n¨m 2005 cã nhiÒu s¶n phÈm míi cung cÊp cho thÞ tr­êng thÕ giíi còng nh­ thÞ tr­êng n­íc ngoµi. ViÖc nhËp khÈu gç tõ Indonexia vÒ phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng cña c«ng ty kh«ng ph¶i lµ chiÕn l­îc nh­ng c«ng ty còng kh«ng bá lì thêi c¬ khi mµ c«ng ty ®ang cã ®iÒu kiÖn thu©n lîi vµ coi ®©y nh­ mét môc tiªu phÊn ®Êu. 2. Ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty B­íc vµo nhiÑm kú 2(2003-2004) hµnh trang míi nhÊt cña c«ng ty Cæ phÇn l©m s¶n Nam §Þnh víi mét niÒm tin t­ëng tuyÖt ®èi cña §¶ng vµ nh÷ng chñ tr­¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ cña TØnh uû UBND tØnh Nam §Þnh. Ph¸t huy nh÷ng truyÒn thèng ®· giµnh ®­îc trong nhiÖm kú võa qua vµ kh¾c phôc khã kh¨n c«ng ty quyÕt t©m phÊn ®Êu v­¬n lªn ®Ó x©y dùng c«ng ty kh«ng ngõng lín m¹nh s¶n xuÊt æn ®Þnh , cã møc t¨ng tr­ëng cao ®êi sèng cæ ®«ng ®­îc c¶i thiÖn, cã søc c¹nh tranh trªn th­¬ng tr­êng , ®ãng gãp nhiÒu h¬n cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc, thu hót nhiÒu h¬n lao ®éng míi, gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ mµ tØnh uû vµ UBND tØnh ®Ò ra , gãp phÇn tÝch cùc cña m×nh ®Ó x©y dùng quª h­¬ng Nam §Þnh giµu m¹nh .Víi nhËn thøc ®ã ®¹i héi ®· ®Ò ra môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh trong nh÷ng n¨m tíi nh­ sau: *Ph­¬ng h­íng Doanh thu ®¹t 80 - 85 tû ®ång/n¨m Thu nhËp bq 800000 ®ång/ th¸ng Nép NSNN 3,5 tû ®ång §Çu t­ s¶n phÈm míi: Khu c«ng nghiÖph cña tØnh 20 – 25 tû ®ång trong ®ã cæ phiÕu 0,8 – 1 tû ®ång Lîi nhuËn 450 – 600 TriÖu ®ång/ n¨m Thu hót cæ ®«ng 30 – 40 ng­êi NhËp khÈu gç 15000- 25000 m3/n¨m *Gi¶i ph¸p TËp trung vµo c«ng t¸c tiÕp thÞ ®Ó t×m kiÕm thÞ tr­êng Chó träng toµn bé c¸c gi¶i ph¸p s¶n xuÊt ®Ó gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ chÊt l­îng tèt ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh thu hót kh¸ch hµng . N©ng cao mét b­íc vÒ nhËn thøc vµ t­ t­ëng cña cæ ®«ng vÒ vai trß lµm chñ cña c«ng ty cæ phÇn Cã gi¶i ph¸p ®Æc biÖt vÒ qu¶n lý kü thuËt TËp trung ®Ó cã ®­îc mét thay ®æi c¬ b¶n vÒ nhËn thøc vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, quy tr×nh qu¶n lý kü thuËt , coi ®ã lµ mét kû luËt thÐp. Nh÷ng biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty Cæ phÇn l©m s¶n Nam §Þnh trong thêi gian tíi. 1.Gi¶i ph¸p vÒ thÞ tr­êng 1.1 §Èy m¹nh ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng Nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ mét trong nhiÖp vô quan träng ®èi víi kú mét doanh nghiÖp khi tham gia thÞ tr­êng. ChÝnh v× vËy, muèn cho c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ®¹t hiÖu qu¶ cao, t¹o ®iÒu kiÖn cho l·nh ®¹o c«ng ty vµ c¸c bé phËn kinh doanh ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh ®óng ®¾n phï hîp th× c«ng ty nªn tæ chøc mét ®éi chuyªn tr¸ch vÒ nghiªn cøu thÞ tr­êng trªn c¬ së c¸c nh©n viªn chuyªn tr¸ch vÒ thÞ tr­êng ®­îc ®µo t¹o, cã kiÕn thøc n¨ng ®éng , s¸ng t¹o. ViÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng ph¶i quy vÒ mét mèi sÏ gióp c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch cã hÖ thèng thay v× thùc hiÖn mét c¸ch riªng lÎ nh­ hiÖn nay.Bªn c¹nh ®ã ph¶i tËn dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu thÞ tr­êng cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng còng kh«ng nªn chØ chó träng ®Õn viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Çu ra mµ cßn ph¶i chó ý ®Õn c¶ thÞ tr­êng ®Çu vµo v× thÞ tr­êng ®Çu vµo lµ n¬i cung cÊp nguån hµng vµ nguån nguyªn liÖu cho c«ng ty gióp cho c«ng ty cã ®­îc nh÷ng nguån hµng cã chÊt l­îng. Do ®ã c«ng ty cÇn ph¶i ®iÒu tra t×m hiÓu vÒ thÞ tr­êng nµy ®Ó t×m kiÕn cho m×nh c¸c nguån hµng bæ sung cã chÊt l­îng vµ æn ®Þnh ®Ó bæ sung vµ danh môc mÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty còng nªn t×m hiÓu thÞ tr­êng cña c¸c ®èi t¸c kinh doanh víi c«ng ty vµ cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó cã kÕ ho¹ch qu¶ng c¸o, khuyÕch tr­¬ng cho phï hîp víi tõng lo¹i s¶n phÈm kinh doanh nh»m t¨ng tÝnh c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng. Trong nghiªn cøu thÞ tr­êng còng cÇn më réng hÖ thèng c¸c ®Çu mèi thu thËp th«ng tin ë c¸c thµnh phè, c¸c khu vùc miÒn nói, nh÷ng khu vùc cã nhu cÇu cung cÊp s¶n phÈm l©m s¶n vµ nh÷ng khu vùc cã nhu cÇu tiªu dïng hµng l©m s¶n, ®Æc biÖt lµ c¸c hé gia ®×nh. Sau khi thu thËp th«ng tin cÇn ph¶i th­êng xuyªn tæng kÕt, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch ®Æt ra vÒ møc ®é hoµn thµnh, t×m hiÓu nguyªn nh©n ®­a ®Õn thµnh c«ng hoÆc thÊt b¹i trong chiÕn l­îc thÞ tr­êng , kinh doanh cña c«ng ty , ®Ó t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp n©ng cao chÊt l­îng cña nghiªn cøu thÞ tr­êng. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty còng nªn trang bÞ c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i hç trî cho ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng gióp cho qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin còng nh­ ph©n tÝch thu thËp th«ng tin ®­îc thuËn lîi. Th«ng tin ®­a ra ®­îc chÝnh x¸c vµ nhanh chãng gióp cho quyÕt ®Þnh cña ban l·nh ®¹o ®­îc phï hîp t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty . 1.2Lµm tèt c«ng t¸c t¹o nguån mua hµng §Ó cã thÓ cã ®­îc mÆt hµng phong phó ®a d¹ng, chÊt l­îng hµng ho¸ b¸n ra kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao, c«ng ty cÇn ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c t¹o nguån hµng , ®ång thêi lµm tèt c«ng t¸c dù tr÷ b¶o qu¶n hµng ho¸ trong kho, chÕ biÕn vµ chuÈn bÞ hµng ho¸ tr­íc khi ®em b¸n trªn thÞ tr­êng. §Ó lµm tèt c«ng t¸c t¹o nguån hµng th× ®ßi hái C«ng ty ph¶i tiÕn hµnh mét c¸ch nghiªm tóc vµ cã hÖ thèng tõ viÖc nghiªn cøu nhu cÇu mÆt hµng cña kh¸ch hµng, nghiªn cøu thÞ tr­êng nguån hµng vµ lùa chän b¹n hµng cho ®Õn viÖc ký kÕt c¸c hîp ®ång mua hµng vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång mua hµng. C¸c c«ng viÖc nµy cÇn cã sù kÕt hîp chÆt chÏ cña c¸c bé phËn kh¸c nhau ®Ó ®¶m b¶o cho hµng ho¸ b¸n ra ®­îc liªn tôc kh«ng bÞ ng¾t qu·ng hoÆc ¸ch t¾c trong c¸c kh©u. §èi víi hµng truyÒn thèng c«ng ty cÇn ph¶i th­êng xuyªn theo dâi, n¾m ch¾c t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, kh¶ n¨ng cung øng cña hä. §Ó cã thÓ ®¸p øng ®ñ nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng kh«ng chØ trong n­íc mµ cßn c¶ ngoµi n­íc. Muèn vËy c«ng ty ph¶i tæ chøc hÖ thèng th«ng tin tõ nguån hµng vÒ doanh nghiÖp th«ng qua c¸c nhµ trung gian thu gom hµng, ®èi víi th«ng tin tõ n­íc ngoµi C«ng ty th«ng qua viÖc cö ®¹i diÖn mua hµng ë n­íc ngoµi t×m hiÓu thÞ tr­êng n­íc ngoµi §Ó khuyÕn khÝch ho¹t ®éng t¹o nguån mua hµng mét c¸ch nhanh chãng, kÞp thêi ®óng l­îng, ®óng lo¹i s¶n phÈm c«ng ty cÇn cã chÕ ®é khuyÕn khÝch vËt chÊt vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®èi víi bé phËn thu mua vµ gom hµng b»ng c¸c h×nh thøc: khen th­ëng, båi d­ìng, kû luËt, ph¹t tiÒn nÕu lµm sai, cè ý g©y chËm tiÕn ®é giao nhËn hµng g©y c¶n trë cho viÖc giao nhËn hµng. C«ng ty còng nªn lµm tèt c«ng t¸c b¶o qu¶n hµng ho¸: do ®Æc thï s¶n phÈm kinh doanh cña c«ng ty lµ hµng n«ng l©m s¶n vµ c¸c m¸y míc thiÕt bÞ nªn dÔ bÞ ¶nh h­ëng bëi nhiÖt ®é, ®é Èm vµ ®iÒu kiªn t¸c ®éng cña m«i tr­êng. Do vËy viÖc b¶o qu¶n cÇn ph¶i tu©n thñ theo mét sè tiªu chuÈn nhÊt ®Þnh. CÇn ph¶i th­êng xuyªn thùc hiÖn vµ kiÓm tra hÖ thèng thiÕt bÞ b¶o qu¶n còng nh­ c¸c ®iÒu kiÖn kª lãt hµng ho¸ tr¸nh bÞ h­ háng g©y thiÖt h¹i cho c«ng ty . VËy ®Ó thùc hiÖn tèt viÖc b¶o qu¶n hµng ho¸ C«ng ty cÇn ph¶i ¸p dông mét sè ph­¬ng ph¸p kü thuËt tiªn tiÕn. X©y dùng mét sè nhµ kho hiÖn ®¹i cã ®ñ ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n. ViÖc chñ ®éng x©y dùng nguån hµng , ®ång thêi víi viÖc n©ng cao ho¹t ®éng b¶o qu¶n hµng ho¸ lµ mét gi¶i ph¸p hÕt søc quan träng ®Ó n©ng cao ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c«ng ty . 1.3.ThiÕt lËp vµ hoµn thiÖn hÖ thèng kªnh ph©n phèi Nh­ chóng ta ®· biÕt mét trong nh÷ng nh­îc ®iÓm rÊt lín cña c«ng ty ®ã lµ vÒ hÖ thèng kªnh ph©n phèi . HiÖn nay c«ng ty ch­a cã mét kªnh ph©n phèi æn ®Þnh nµo ®èi víi mÆt hµng nhËp khÈu - mÆt hµng quan träng nhÊt cña c«ng ty trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh . Muèn lµm ®­îc ®iÒu nµy c«ng ty ph¶i cã chÕ ®é ­u ®·i hîp lý ®èi víi c¸c ®¹i lý hay m«i giíi trung gian vµ c¶ víi chÝnh c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong c«ng ty . 1.4. Hoµn thiÖn s¶n phÈm kinh doanh Qu¶n lý tèt tõ kh©u t¹o nguån , mua hµng cho ®Õn kh©u tiªu thô ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm phôc vô kh¸ch hµng . Muèn lµm tèt ®­îc ®iÒu nµy tr­íc hÕt tõ kh©u nghiªn cøu thÞ tr­êng ph¶i chÝnh x¸c ®Ó n¾m ®­îc nhu cÇu thÞ tr­êng th× míi tiÕn hµnh s¶n xuÊt .Trong kh©u s¶n xuÊt còng ph¶i tu©n thñ nghiªm ngÆt c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng nh­ IS 9000 ,9001 . Sau khi ®· hoµn thiÖn s¶n phÈm ph¶i tiÕn hµnh b¶o qu¶n hµng ho¸ .Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng dÞch vô tr­íc ,trong ,sau khi b¸n . Theo quan ®iÓm Marketing s¶n phÈm tèt lµ s¶n phÈm võa ®ñ , do vËy s¶n phÈm ph¶i phï hîp hoµn toµn víi nhu cÇu trªn thÞ tr­êng. 1.5. T ¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng marketing ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh Sö dông c¸c tham sè Marketing ®Ó l«i kÐo kh¸ch hµng : Gi¸ c¶ : kh¸ch hµng lµ ng­êi rÊt nh¹y c¶m víi yÕu tè gi¸, do vËy tuú vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ mµ sö dông c¸c gi¶m gi¸ cho phï hîp ®Ó thu hót kh¸ch hµng . C¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn : c«ng ty nªn trÝch ra mét phÇn lîi nhuËn ®Ó dµnh cho c¸c ho¹t ®éng nµy . Bëi v× trong giai ®o¹n hiÖn nay viÖc x©y dùng th­¬ng hiÖu lµ ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt .Nã liªn quan ®Õn uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn th­¬ng tr­êng , nh·n hiÖu cña s¶n phÈm tõ ®ã ¶nh h­ëng tíi søc tiªu thô s¶n phÈm . C«ng ty nªn thùc hiÖn khuyÕn khÝch nh©n viªn chµo hµng vµ t×m kiÕm kh¸ch hµng cã chÕ ®é hîp lý víi nh÷ng nh©n viªn t×m ®­îc kh¸ch hµng míi . Muèn lµm tèt c«ng t¸c nµy ngoµi chÕ ®é ®·i ngé ra , ph¶i cung cÊp cho c¸c nh©n viªn ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin mµ kh¸ch hµng cÇn , rÌn luyÖn nh÷ng kü n¨ng thuyÕt phôc kh¸ch hµng cho hä . Tham gia c¸c héi chî , triÓn l·m ®Ó qu¶ng b¸ , giíi thiÖu vÒ c«ng ty vÒ s¶n phÈm kinh doanh . Muèn thùc hiÖn ®­îc c¸c ho¹t ®éng nµy cÇn cã kinh phÝ còng nh­ mét ®éi ngò nh©n viªn tham gia . Do vËy ph¶i cã sù chuÈn bÞ kü l­ìng ,chu ®¸o l©u dµi tr­íc khi tham gia . 1.6. §µo t¹o vµ båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é, tay nghÒ cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn Nh©n lùc lµ mét trong 4 yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Do ®ã ®µo t¹o nguån nh©n lùc lu«n lµ c«ng viÖc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c«ng ty Cæ phÇn l©m s¶n Nam §Þnh nãi riªng . Con ng­êi lµ yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hiÖn nay, tr×nh ®é cña c¸n bé trong c«ng ty ch­a cao, chuyªn m«n tay nghÒ cña c«ng ty cßn thÊp. Do ®ã ®µo t¹o båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®éi tay nghÒ cho ®éi ngò c¸n bé vµ c«ng nh©n lµ c«ng viÖc cÇn thiÕt ®èi víi c«ng ty . §Ó ®¶m tr×nh ®é cho c¸c kh©u qu¶n lý kinh doanh chØ ®¹o s¶n xuÊt, thiÕt kÕ s¶n phÈm, qu¶n lý chÊt l­îng c«ng ty cÇn: §èi víi c¸n bé l·nh ®¹o qu¶n lý Th­êng xuyªn göi c¸c c¸n bé trÎ, cã triÓn väng ®i ®µo t¹o t¹i c¸c trung t©m ®µo t¹o c¸n bé kinh doanh uy tÝn trong n­íc vµ ngoµi n­íc. Th«ng qua viÖc ®µo t¹o gióp cho hä cã nh÷ng quan ®iÓm míi vÒ thÞ tr­êng, n¾m b¾t vµ sö lý nh÷ng th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, vµ mét sè h×nh thøc kinh doanh míi. §ång thêi cñng cè nghiÖp vô trong lÜnh vùc kinh doanh trong n­íc vµ xuÊt nhËp khÈu. X©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o cho mét sè c¸n bé lµm c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu ®Ó hä cã c¬ héi n©ng cao nghiÖp vô ®ång thêi cÇn kÕt hîp n©ng cao tr×nh ®é ngo¹i ng÷, tr×nh ®é tin häc, trªn c¬ së ®ã kh«ng lµm x¸o trén ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ cã nh÷ng ­u ®·i tho¶ ®·ng cho mét sè c¸n bé kinh doanh ra n­íc ngoµi ®Ó tham quan trao ®æi kinh nghiÖm, n¾m b¾t thÞ tr­êng. riªng nh÷ng c¸n bé kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cÇn t¹o c¬ héi cho hä tiÕp cËn nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn. §µo t¹o ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt lµm nhiÖm vô gi¸m ®Þnh hµng ho¸, kiÓm tra chÊt l­îng hµng ho¸, mÉu m· theo ®óng hîp ®ång. §èi víi ®éi ngò c«ng nh©n viªn C«ng ty nªn cã kÕ ho¹ch cô thÓ nh­ më líp båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é, tay nghÒ cho c«ng nh©n. tæ chøc c¸c cuéc kiÓm tra tay nghÒ c«ng nh©n trªn c¬ së ph©n lo¹i lao ®éng ®Ó cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o cho thÝch hîp. §èi víi c«ng nh©n yÕu tay nghÒ C«ng ty cÇn båi d­ìng thªm vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n tay nghÒ vµ kh¶ n¨ng n¾m b¾t tr×nh ®é c«ng nghÖ kü thuËt theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty còng nªn ®éng viªn tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng, cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®·i ngé tho¶ ®·ng ®èi víi nh÷ng ng­êi cã thµnh tÝch cao. Cã nh÷ng chÕ ®é tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng hîp lý t¹o ®éng lùc cho ®é tÝch cùc tham gia nghiªn cøu vµ s¶n xuÊt. 2. TiÒn ®Ò thùc hiÖn nh÷ng gi¶i ph¸p 2.1 Vèn: BÊt cø mét doanh nghiÖp nµo khi b¾t ®Çu b­íc vµo kinh doanh ®Òu ph¶i cÇn vèn. §©y lµ ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn quan träng nhÊt cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn tõ doanh nghiÖp. Vèn kinh doanh quyÕt ®Þnh quy m« kinh doanh vµ h­íng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. C«ng ty Cæ phÇn l©m s¶n Nam §Þnh lµ mét doanh nghiÖp cæ phÇn, nguån vèn cña c«ng ty mét phÇn do nhµ n­íc cÊp vµ sù tÝch luü vèn qua c¸c n¨m vµ nguån vèn huy ®éng tõ c¸c nguån kh¸c. Nguån vèn cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng tr­ëng qua c¸c n¨m do ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ gi÷ ®­îc uy tÝn víi c¸c tæ chøc tÝn dông do vËy viÖc huy ®éng vèn dÔ dµng h¬n. ChÝnh v× vËy nguån vèn cña c«ng ty lu«n ®­îc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m qua. §©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty . S¶n phÈm kinh doanh chÝnh cña c«ng ty lµ s¶n phÈm xuÊt khÈu. Do vËy gi¸ trÞ s¶n phÈm lµ t­¬ng ®èi cao l¹i khã tiªu thô th­êng xuyªn. ChÝnh v× vËy rÊt dÔ g©y ø ®äng vèn nÕu kh©u tiªu thô kh«ng ®­îc gi¶i quyÕt tèt. 2.2 Lao ®éng: Lao ®éng lµ vèn, lµ tµi s¶n rÊt quan träng ®èi víi bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo. §©y lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. C«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu, mét ho¹t rÊt phøc t¹p. Ho¹t ®éng nµy ®ßi hái tr×nh ®é nghiÖp vô rÊt cao, kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ kinh doanh mµ cßn cã nhiÒu yÕu tè kh¸c nh­ v¨n ho¸, ng«n ng÷, chÝnh trÞ,... kh¸c nhau. Ng­êi lµm kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ngoµi viÖc ph¶i th¹o nghiÖp vô cßn ph¶i biÕt ®­îc c¸c yÕu tè kÓ trªn ®Ó cã thÓ giao dÞch vµ ®µm ph¸n kÝ hîp ®ång víi kh¸ch hµng ®­îc thuËn lîi. HiÖn nay c«ng ty cã mét ®éi ngò c¸n bé kinh doanh còng nh­ nh©n viªn kü thuËt kh¸ lµnh nghÒ. C¸n bé kinh doanh cña c«ng ty lµ nh÷ng ng­êi cã kinh nghiÖm vµ nghiÖp vô v÷ng vµng. §©y lµ vèn rÊt quý cña c«ng ty , lµ tiÒn ®Ò rÊt quan träng ®Ó c«ng ty thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh mét c¸ch cã hiÖu qu¶. 2.3 ChiÕn l­îc kinh doanh: ChiÕn l­îc kinh doanh ®Þnh h­íng c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Mét chiÕn l­îc kinh doanh ®óng ®¾n, phï hîp víi tiÒm n¨ng vµ môc tiªu cña doanh nghiÖp sÏ gióp doanh nghiÖp ph¸t triÓn trong t­¬ng lai. Sau gÇn 5 n¨m ph¸t triÓn c«ng ty lu«n x¸c ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh phï hîp víi tõng thêi kú. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn ®óng ®¾n, linh ho¹t ®· gióp c«ng ty tr¸nh ®­îc nh÷ng cuéc khñng ho¶ng trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Mét sè tiªu chÝ chiÕn l­îc gióp cho c«ng ty x©y dùng vµ ®iÒu chØnh chiÕn l­îc kinh doanh, ®¶m b¶o thµnh c«ng to lín, liªn tôc vµ v÷ng ch¾c lµ: §Þnh h­íng kh¸ch hµng. §Þnh h­íng dÞch vô vµo c¸c khu vùc cã sè l­îng kh¸ch hµng ®«ng. §a d¹ng ho¸ kinh doanh c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. X©y dùng ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn tËn tuþ vµ cã n¨ng lùc cao. Qu¶n trÞ kinh doanh tèt nhÊt. Trong thêi gian võa qua nh÷ng ®Þnh h­íng mang tÝnh chiÕn l­îc nµy ®· phÇn nµo gióp c«ng ty æn ®Þnh ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. B­íc ®Çu t¹o ®­îc h×nh ¶nh tèt ®Ñp cña c«ng ty trong lßng nh÷ng kh¸ch hµng ®· quan hÖ bu«n b¸n víi c«ng ty . §©y lµ yÕu tè kh«ng thÓ t¸ch rêi trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong t­¬ng lai. KÕt luËn Theo thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña khoa vÒ viÖc thùc tËp giai ®o¹n 2 t¹i c«ng ty vµ viÕt chuyªn ®Ò tõ ngµy 01/3/2004 ®Õn ngµy 25/4/2004. Trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp vµ viÕt chuyªn ®Ò em ®· cè g¾ng tchs cùc t×m hiÓu, t×m kiÕm tµi liÖu vµ sè liÖu. §äc tµi liÖu, tham kh¶o, ghi bót ký, viÕt dù th¶o vµ viÕt chÝnh thøc chuyªn ®Ò vµ hoµn thµnh ®óng thêi h¹n theo yªu cÇu cña nhµ tr­êng. Theo sù nhËn xÐt chñ quan cña b¶n th©n em th× chuyªn ®Ò nµy kh«ng chØ cã ý nghÜa thiÕt thùc ®èi v¬Ý c«ng ty mµ nã con cã ý nghÜa cô thÓ ho¸ phÇn lý luËn ®· häc. Tuy nhiªn sù ®¸nh gi¸ trªn ®©y cßn mang tÝnh chñ quan do ®ã trong chuyªn ®Ò nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai xãt nhÊt ®Þnh. V× vËy em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c c« chó anh chÞ n¬i thùc tËp vµ c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa ®Ó mét mÆt nh»m n©ng cao chÊt l­îng chuyªn ®Ò vµ mÆt kh¸c gãp phÇn n©ng cao nhËn thøc cña riªng em. Qua ®©y em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c« chó trong c«ng ty Cæ phÇn l©m s¶n Nam §Þnh vµ c¸c anh chÞ trong phßng ban cña c«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho em thùc tËp vµ gióp em hoµn thµnh tèt b¶n chuyªn ®Ò nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa QTKD ®· truyÒn ®¹t cho em nh÷ng kiÕn thøc quý b¸u vµ ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o h­íng dÉn ®· gióp ®ì em rÊt nhiÒu trong qu¸ tr×nh lµm b¶n chuyªn ®Ò nµy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMở rộng TT tiêu thụ.doc
Luận văn liên quan