Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong vấn đề tiền thưởng ở một số doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

LỜI NÓI ĐẦU Trong thời đại ngày nay , muốn đạt được thành công trong công việc nhất thiết phải giải quyết mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Đây là mối quan hệ mang tính bản chất quyết định. Nghiên cứu mối quan hệ này chúng ta cần xem xét chúng giữ vai trò gì trong xã hội, tác đọng tới mỗi doanh nghiệp , mỗi cá nhân như thế nào đồng thời cũng phải định hướng rõ những giải pháp trong tương lai. Trong khuôn khổ có hạn, bài viết dưới đây chỉ tập trung nghiên cứu và giải quyết mối quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX trong vấn đề tiền thưởng ở một số doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.Nghiên cứu mối quan hệ này chúng ta sẽ thấy rõ được sự cần thiết trong việc điều chỉnh và nâng cao tiền thưởng cho cán bộ công nhân viên ở Việt Nam hiện nay.Kết cấu bài gồm ba phần: -Lí luận chung về LLSX và QHSX. -Thực trạng tiền lương và tiền thưởng của một số doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay -Giải pháp hoàn thiện và điều hoà mối quan hệ giữa QHSX và LLSX Do giới hạn bởi kiến thức và khả năng nhận thức nên bài viết này không thể đưa ra cái nhìn toàn diện và sâu sắc nhất về vấn đề này. Vì vậy chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi nhưng sai sót và hạn chế, rất mong sự đóng góp của cô giáo, thầy giáo.Em cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo bộ môn đã giúp em hoàn thành bài viết này.

doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 2513 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong vấn đề tiền thưởng ở một số doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc Trang I. §Æt vÊn ®Ò 1 II. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò 1 II.1. Mét sè quan ®iÓm triÕt häc vÒ con ng­êi. 1 II.1.1. Quan ®iÓm cña triÕt häc M¸c - Lªnin vÒ con ng­êi. 1 II.1.2. T­ t­ëng cña Hå ChÝ Minh vÒ con ng­êi 4 II.2. Con ng­êi ViÖt Nam trong lÞch sö. 5 II.2.1. §iÒu kiÖn h×nh thµnh con ng­êi ViÖt Nam trong lÞch sö. 5 II.2.2. MÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ cña con ng­êi ViÖt Nam trong lÞch sö. 5 II.3. Nghiªn cøu vÒ con ng­êi ViÖt Nam tr­íc yªu cÇu ph¸t triÓn ®Êt n­íc. 6 II.3.1. Nghiªn cøu vÒ con ng­êi - nhiÖm vô võa quen thuéc võa míi l¹. 6 II.3.2. Sù biÕn ®æi mèi quan hÖ gi÷a c¸ nh©n - x· héi. 8 II.3.3. VÊn ®Ò v¨n ho¸ cña con ng­êi ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay. 12 II.3.4. Nh©n tè con ng­êi-nguyªn nh©n cña thÊt b¹i, bÝ quyÕt cña thµnh c«ng. 16 III. KÕt luËn. 18 I. §Æt vÊn ®Ò ë ViÖt Nam tr­íc kia, v¨n, sö, triÕt bÊt ph©n. H¬n mét ngh×n n¨m, kÓ tõ khi Nho gi¸o du nhËp tri thóc cña v¨n ho¸ Nho gi¸o chñ yÕu lµ tri thøc vÒ con ng­êi, chñ ®Ò bao trïm lµ d¹y vµ häc lµm ng­êi. Nh­ vËy, soi vµo lÞch sö nhËn thøc, th× nhiÖm vô nghiªn cøu con ng­êi ViÖt Nam d­êng nh­ ®· kh¸ quen thuéc vµ cã thÓ nãi, ®· Ýt nhiÒu cã truyÒn thèng ®èi víi giíi nghiªn cøu ViÖt Nam. Tuy hiªn, ®Æt trong t­¬ng quan víi nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸c ®èi t­îng kh¸c, nhÊt lµ, ®Æt trong t­¬ng quan víi nh÷ng nhu cÇu cña sù ph¸t triÓn ®Êt n­íc, cña sù ph¸t triÓn b¶n th©n con ng­êi tr­íc th¸ch thøc cña thÕ kû XXI, th× nhiÖm vô nµy thùc ra lµ míi mÎ, cÊp b¸ch, vµ kh¸c xa víi vÊn ®Ò con ng­êi mµ nhËn thøc truyÒn thèng ®· tõng lý gi¶i b­íc vµo thÕ kû XXI, vai trß cña con ng­êi ®èi víi sù ph¸t triÓn l¹i cµng chiÕm vÞ trÝ næi tréi. Do vËy nghiªn cøu con ng­êi víi t­ c¸ch lµ ®èi t­îng ®­îc ®Æt ra cÊp thiÕt h¬n bao giê hÕt. Thùc tiÔn cho thÊy h¬n chôc n¨m gÇn ®©y vÊn ®Ò con ng­êi ®­îc nghiªn cøu kh¸ nhiÒu ë nh÷ng chiÒu c¹nh kh¸c nhau, song vÒ c¬ b¶n trªn ba ph­¬ng diÖn khoa häc x· héi sau: C¸ thÓ, c¸ nh©n, nh©n c¸ch, tøc lµ con ng­êi ®¹i diÖn cho loµi lµ c¸ thÓ, con ng­êi khi lµ thµnh viªn cña x· héi lµ c¸ nh©n, con ng­êi khi lµ chñ thÓ cña ho¹t ®éng lµ nh©n c¸ch. II. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. II.1. Mét sè quan ®iÓm triÕt häc vÒ con ng­êi. C¸c t«n gi¸o nãii chung ®Òu cho con ng­êi lµ s¶n phÈm cña thÇn thanh, cña th­îng ®Õ. Chñ nghÜa duy t©m gi¶i thÝch b¶n chÊt con ng­êi ë ngoµi con ng­êi hoÆc tõ mét lùc l­îng thÇn bÝ nµo ®ã. C¸c nhµ duy vËt siªu h×nh l¹i chØ thÊy ®­îc b¶n chÊt sinh häc, b¶n chÊt cña con ng­êi vµ tuyÖt ®èi ho¸ b¶n chÊt nµy. II.1.1. Quan ®iÓm cña triÕt häc M¸c - Lªnin vÒ con ng­êi. Con ng­êi võa lµ ®iÓm xuÊt ph¸t võa lµ môc ®Ých cuèi cïng cña triÕt häc M¸c - Lªnin nãi riªng, chñ nghÜa M¸c - Lªnin nãi chung: Chñ nghÜa M¸c - Lªnin lµ chñ nghÜa nh©n ®¹o, nh©n ®¹o nhÊt, triÖt ®Ó nhÊt v× môc ®Ých cña nã lµ gi¶i phãng hoµn toµn triÖt ®Ó mèi ng­êi vµ c¶ loµi ng­êi kh«ng ph¶i lµ mét c¸i trõu t­îng cæ h÷u cña c¸ nh©n riªng biÖt. Trong tÝn hiÖn thùc cña nã, b¶n chÊt con ng­êi lµ tæng ho¸ nh÷ng mèi quan hÖ x· héi khi nãi tíi b¶n chÊt con ng­êi, trong tÝnh hiÖn thùc cña nã lµ tæng ho¸ c¸c quan hÖ x· héi, còng cã nghÜa lµ tÊt c¶ c¸c quan hÖ x· héi ®Òu gãp phÇn h×nh thµnh b¶n chÊt con ng­êi, nh­ng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh lµ quan hÖ s¶n xuÊt. Bëi lÏ, c¸c quan hÖ x· héi kh¸c ®Òu trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp chÞu sù quy ®Þnh cña quan hÖ s¶n xuÊt. Mçi h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi cã mét kiÓu quan hÖ s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh gi÷ vai trß chi phèi vµ chÝnh kiÓu quan hÖ s¶n xuÊt ®ã lµ c¸i, xÐt ®Õn cïng, t¹o nªn b¶n chÊt con ng­êi trong tõng giai ®o¹n lÞch sö cô thÓ ®ã. Th«ng qua ho¹t ®éng thùc tiÔn, con ng­êi lµm biÕn ®æi thÕ giíi tù nhiªn còng nh­ ®êi sèng x· héi, ®ång thêi còng lµm biÕn ®æi chÝnh b¶n th©n m×nh. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ con ng­êi tiÕp nhËn b¶n chÊt x· héi cña m×nh th«ng qua ho¹t ®éng thùc tiÔn x· héi. Khi kh¼ng ®Þnh b¶n chÊt con ng­êi lµ tæng ho¸ nh÷ng mèi quan hÖ x· héi, triÕt häc M¸c - Lªnin kh«ng lµ thÊp mÆt sinh häc còng nh­ kh«ng tuyÖt ®èi ho¸ mÆt x· héi thèng nhÊt cña c¸i sinh häc vµ c¸i x· héi. MÆt sinh häc cña con ng­êi thÓ hiÖn ë chç, gièng nh­ c¸c sinh vËt kh¸c, con ng­êi còng chÞu sù quy ®Þnh cña quy luËt sinh häc, cña tù nhiªn, ch¼ng h¹n nh­ quy luËt di truyÒn, sù sèng chÕt cña c¬ thÓ... ë ®©y, b¶n tÝnh tù nhiªn ®­îc thÓ hiÖn vÒ viÖcµ bªn ngoµi lµ c¸c nhu cÇu kh¸ch quan nh­ ¨n, mÆc, ë... MÆt sinh häc cña con ng­êi cã nh÷ng nÐt chung víi ®éng vËt cao cÊp nh­ng ®· ®­îc c¶i t¹o nhê mÆt x· héi. V× vËy, con ng­êi lµ mét sinh vËt hoµn thiÖn nhÊt. MÆt x· héi cña con ng­êi thÓ hiÖn ë chç, con ng­êi chØ tån t¹i víi t­ c¸ch ng­êi khi sèng trong x· héi, cã quan hÖ víi nhau, cã ho¹t ®éng x· héi cho m×nh vµ cho ®ång lo¹i. Lµ thµnh viªn cña x· héi, con ng­êi chÞu sù t¸c ®éng cña c¸c quy luËt khi ®­îc tho¶ m·n c¸c nhu cÇu sinh ho¹t, t­ liÖu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. §Ó tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu Êy con ng­êi ph¶i lao ®éng, ph¶i s¸ng t¹o ®Ó duy tr× sù tån t¹i cña m×nh. B»ng lao ®éng s¸ng t¹o, con ng­êi ®· v­ît lªn trªn c¸c ®éng vËt kh¸c kh«ng chØ trong mèi quan hÖ x· héi mµ c¶ trong mèi quan hÖ sinh häc. Kh«ng cã c¸i x· héi thuÇn tuý, còng nh­ kh«ng cã c¸i sinh ho¹t thuÇn tóy tån t¹i ®éc lËp trong con ng­êi. Quan niÖm cña triÕt häc M¸c - Lªnin vÒ b¶n chÊt con ng­êi ®· kh¾c phôc ®­îc hai th¸i cùc sai lÇm trong vÊn ®Ò con ng­êi: HoÆc lµ chØ thÊy mÆt sinh häc, kh«ng thÊy vai trß quy ®Þnh cña mÆt x· héi ®èi víi b¶n chÊt con ng­êi: hoÆc lµ chØ thÊy mÆt x· héi kh«ng thÊy ®­îc tiÒn ®Ò tù nhiªn, sinh häc trong b¶n chÊt con ng­êi. II.1.2. T­ t­ëng cña Hå ChÝ Minh vÒ con ng­êi. Hå ChÝ Minh kh«ng cã t¸c phÈm lý luËn riªng vÒ con ng­êi, song tÊt c¶ c¸c bµi viÕt vµ c¶ cuéc ®êi cña Hå ChÝ Minh lµ v× con ng­êi. Hå ChÝ Minh quan niÖm "ch÷ ng­êi, nghÜa hÑp lµ gia ®×nh, anh em, hä hµng, bÇu b¹n. NghÜa réng lµ ®«ng bµo c¶ n­íc. Réng h¬n n÷a lµ c¶ loµi ng­êi". Nh­ vËy t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ con ng­êi lµ t­ t­ëng vÒ c¶ c¸ nh©n, céng ®ång, giai cap¸, d©n téc vµ vÒ c¶ nh©n lo¹i. §èi víi c¸ch m¹ng ViÖt Nam, mét sè néi dung c¬ b¶n nhÊt vÒ con ng­êi trong t­ t­ëng Hå ChÝ Minh ®­îc thÓ hiÖn vÒ c¸c mÆt sau: Thø nhÊt: T­ t­ëng vÒ gi¶i phãng d©n téc, gi¶i phãng giai cÊp, gi¶i phãng nh©n d©n lao ®éng. Hå ChÝ Minh kh¼ng ®Þnh r»ng ®éc lËp, tù do lµ quyÒn bÊt kh¶ x©m ph¹m cña tÊt c¶ c¸c d©n téc. + Gi¶i phãng d©n téc tr­íc hÕt ph¶i do chÝnh c¸c d©n téc thùc hiÖn. + Gi¶i phãng d©n téc ph¶i g¾n liÒn víi gi¶i phãng giai cÊp, gi¶i phãng nh©n d©n lao ®éng. T­ t­ëng Hå ChÝ Minh thÓ hiÖn s©u s¾c r»ng quyÒn lîi cña d©n téc, quyÒn lîi cña giai cÊp vµ nh©n d©n lao ®éng g¾n bã chÆt chÏ víi nhau nªn gi¶i phãng d©n téc, gi¶i phãng giai cÊp, gi¶i phãng nh©n d©n lao ®éng kh«ng t¸ch khái nhau. Nh­ vËy, con ®­êng ®¶m b¶o cho sù th¾ng lîi cña gi¶i phãng d©n téc, gi¶i phãng giai cÊp, gi¶i phãng nh©n d©n lao ®éng lµ c¸ch m¹ng v« v¶n - cuéc c¸ch m¹ng s©u s¾c nhÊt, triÖt ®Ó nhÊt ®Ó x©y dùng chñ nghÜa x· héi, chñ nghÜa céng s¶n. Tãm l¹i t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ gi¶i phãng d©n téc, gi¶i phãng giai cÊp, gi¶i phãng nh©n d©n lao ®éng lµ t­ t­ëng vÒ sù kÕt hîp gi÷a d©n téc víi giai cap¸, d©n téc víi quèc tÕ ®éc lËp d©n téc víi chñ nghÜa x· héi. Thø hai: T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ con ng­êi võa lµ môc tiªu võa lµ ®éng lùc cña c¸ch m¹ng. Tõ nhËn thøc Êy tÊt c¶ nh÷ng ng­êi lao ®éng trªn thÕ giíi ®Òu cã mét môc ®Ých chung lµ tho¸t khái ¸ch ¸p bøc bãc lét, ®­îc sèng sung s­íng tù do, tøc lµ thùc hiÖn chÕ ®é céng s¶n. Thø ba: T­ t­ëng cña Hå ChÝ Minh vÒ ph¸t triÓn con ng­êi toµn diÖn. + Tiªu chuÈn c¬ b¶n hµng ®Çu cña con ng­êi toµn diÖn lµ ®øc vµ tµi, trong ®ã ®øc lµ gèc. + Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó x©y dùng con ng­êi toµn diÖn lµ tu d­ìng, rÌn luyÖn trong ho¹t ®éng thùc tiÔn, thùc hiÖn ®ång bé qu¸ tr×nh gi¸o dôc vµ tù gi¸o dôc. II.2. Con ng­êi ViÖt Nam trong lÞch sö. II.2.1. §iÒu kiÖn h×nh thµnh con ng­êi ViÖt Nam trong lÞch sö. N¬i khai sinh lËp nghiÖp cña tæ tiªn ng­êi ViÖt lµ mét vïng ®Êt míi ®­îc båi ®¾p, mét bªn lµ nói vµ mét bªn lµ biÓn. Cho nªn con ng­êi ViÖt Nam g¾n liÒn víi nÒn n«ng nghiÖp lóa n­íc. ThÝch øng víi nÒn s¶n xuÊt nµy lµ nh÷ng ®¬n vÞ s¶n xuÊt gia ®×nh vµ nh÷ng céng ®ång lµng x·. NÒn kinh tÕ tiÓu n«ng vµ kÕt cÊu tæ chøc hµnh chÝh lµng x· ®· h×nh thµnh ë con ng­êi ViÖt Nam nhiÒu phÈm chÊt, ®¹o ®øc, n¨ng lùc, quan ®iÓm, quan niÖm vµ tÇm nh×n t­¬ng øng. ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng quèc gia bÞ nhiÒu thÕ lùc lín m¹nh x©m chiÕm, ®« hé, cã thêi gian sù ®« hé kÐo dµi liªn tôc h¬n m­êi thÕ kû. Tõ hoµn c¶nh ®Þa lý vµ lÞch sö gi÷ n­íc, ng­êi ViÖt Nam ®· chÞu ¶nh h­ëng cña c¸c nÒn v¨n ho¸ cña c¸c d©n téc kh¸c trªn thÕ giíi trong ®ã næi lªn lµ Trung Quèc, Ên §é, Ph¸p. C¸c hÖ t­ t­ëng cña c¸c d©n téc nµy tõng lµ quèc gi¸o ë ViÖt Nam nh­ Nho gi¸o, PhËt gi¸o. §Çu thÕ kû XX, qua ho¹t ®éng cña NguyÔn ¸i Quèc ng­êi ViÖt Nam ®· tiÕp cËn víi chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ tõ khi §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®­îc thµnh lËp th× chñ nghÜa M¸c - Lªnin ®· trë thµnh hÖ t­ t­ëng ®Þnh h­íng cho c¸ch m¹ng ViÖt Nam. II.2.2. MÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ cña ng­êi ViÖt Nam trong lÞch sö. MÆt tÝch cùc ®ã lµ: Lßng yªu n­íc nång nµn, ý chÝ tù c­êng d©n téc; tÝch thÇn ®oµn kÕt, ý thøc céng ®ång g¾n kÕt c¸ nh©n - gia ®×nh - lµng x· - Tæ quèc; lßng nh©n ¸i, khoan dung, träng nghÜa t×nh, ®¹o lý, ®øc tÝnh cÇn cï, s¸ng t¹o trong lao ®éng, tinh tÕ trong øng xö, gi¶n dÞ trong lèi sèng. Nh÷ng h¹n chÕ cña truyÒn thèng d©n chñ lµng x·, ®iÒu nµy dÉn ®Õn t­ t­ëng côc bé dßng hä, lµng x· t­ t­ëng b×nh qu©n chñ nghÜa; hay can thiÖp vµo cuéc sèng riªng t­, thiÕu tinh thÇn tù gi¸c, dÔ hµnh ®éng tù do, tuú tiÖn. + TËp qu¸n s¶n xuÊt tiÓu n«ng dÉn ®Õn kh¶ n¨ng h¹ch to¸n kinh tÕ kÐm cái, nÆng vÒ lîi Ých tr­íc m¾t nªn dÔ bá qua lîi Ých l©u dµi. + §Ò cao th¸i qu¸ kinh nghiÖm dÉn ®Õn viÖc xem th­êng lý luËn, xem th­êng tuæi trÎ, quyÒn lùc thuéc vÒ nh÷ng ng­êi l©u n¨m... + TÝnh hai mÆt cña mét sè truyÒn thèng dÉn ®Õn sù h¹ thÊp nhu cÇu trong khi nhu cÇu lµ mét ®éng lùc ph¸t triÓn cña x· héi. II.3. Nghiªn cøu vÒ con ng­êi ViÖt Nam tr­íc yªu cÇu ph¸t triÓn ®Êt n­íc. II.3.1. Nghiªn cøu vÒ con ng­êi - nhiÖm vô võa quen thuéc võa míi l¹. Håi ®Çu thÕ kû, víi phong trµo Duy T©n, §«ng Du, con ng­êi ViÖt Nam lÇn ®Çu tiªn ®­îc ®em so s¸nh víi ng­êi ph­¬ng T©y vµ ng­êi §«ng ¸. KÓ tõ ®ã, cïng víi sù tiÕp thu vµ ph¸t triÓn cña c¸c khoa häc chuyªn ngµnh, tri thøc vÒ con ng­êi nãi chóng vµ vÒ con ng­êi ViÖt Nam nãi riªng ®· ®­îc tÝch luü ngµy mét phong phó h¬n, nh­ng t¶n m¶n trong c¸c khoa häc chuyªn ngµnh riªng rÏ nh­ triÕt häc vµ v¨n häc, sö häc vµ kh¶o cæ häc, y häc vµ d©n téc häc, x· héi häc vµ t©m lý häc, ®¹o ®øc häc vµ nh©n tr¾c häc... Tõ gi÷a nh÷ng n¨m 80 (thÕ kû XX), nh÷ng khã kh¨n kh¸ch quan do ®Êt n­íc võa tr¶i qau thêi kú chiÕn tranh kÐo dµi, do nh÷ng bÊt cËp cña c¬ chÕ hµnh chÝnh - bao cÊp vµ do vÊp ph¶i mét sè sai lÇm chñ quan trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi... ®· lµm cho vÊn ®Ò con ng­êi, vai trß cña nh©n tè con ng­êi cÇn ph¶i ®­îc nhËn thøc l¹i. Tr­íc ®ã, viÖc qu¸ nhÊn m¹nh quan ®iÓm con ng­êi lµ s¶n phÈm cña hoµn c¶nh, qu¸ nhÊn m¹nh lîi Ých x· héi, lîi Ých tËp thÓ... ®· lµm cho chóng ta ®«i khi v« t×nh kh«ng thÊu hiÓu ®­îc søc m¹nh cña nh©n tè con ng­êi, kh«ng chó träng ®óng møc vai trß con ng­êi, c¸ nh©n, l·ng quªn lîi Ých c¸ nh©n - nh÷ng ®éng lùc quan träng cña sù ph¸t triÓn. §æi míi néi dung, ®æi míi t­ duy nèi riªng, ®· ®¸p øng nhu cÇu bøc thiÕt ®ã. KÓ tõ khi ®æi míi, con ng­êi, nh©n tè con ng­êi ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®Æc biÖt coi träng. Trong "c­¬ng lÜnh x©y dùng x· héi trong thêi kú qu¸ ®é" (1991), §¶ng ra x¸c ®Þnh râ: "v× h¹nh phóc con ng­êi lµ ®éng lùc to lín ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng s¸ng t¹o cña nh©n d©n". Trong "chiÕn l­îc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 1991 - 2000", t­ t­ëng coi con ng­êi lµ trung t©m cña sù ph¸t triÓn ®· ®­îc §¶ng ra chÝnh thøc ghi nhËn. v¨n kiÖn viÕt: "Môc tiªu vµ ®éng lùc chÝnh cña sù ph¸t triÓn lµ v× con ng­êi, do con ng­êi. ChiÕn l­îc kinh tÕ - x· héi ®Æt con ng­êi vµo trÞ trÝ trung t©m... Lîi Ých cña mçi ng­êi, cña tõng tËp thÓ vµ cña toµn x· héi g¾n bã h÷u c¬ víi nhau, trong ®ã lîi Ých c¸ nh©n lµ ®éng lùc trùc tiÕp". Nh÷ng t­ t­ëng nµy cã ý nghÜa to lín trong viÖc thóc ®Èy nh÷ng chuyÓn biÕn kinh tÕ - x· héi nh÷ng n¨m gÇn ®©y vµ sÏ cßn lµ quan ®iÓm cã ý nghÜa chiÕn l­îc ®èi víi sù ph¸t triÓn ®Êt n­íc mai sau. Bµi häc cña c¸c n­íc trong khu vùc, nhÊt lµ ®èi víi c¸c n­íc cã tr×nh ®é ph¸t triÓn t­¬ng tù nh­ ViÖt Nam, tµi nguyªn kh«ng giµu, song bøt ph¸ lªn ®­îc do biÕt ph¸t huy nh©n tè con ng­êi, do biÕt chó träng khai th¸c nguån lùc con ng­êi... ®· lµm cho viÖc ®æi míi t­ duy vÒ nh©n tè con ng­êi ë ViÖt Nam cã thªm ch¨n cø thùc tiÔn. Trong thÕ kû XX, nhÊt lµ tõ nöa sau thÕ kû, c¸c khoa häc vÒ con ng­êi ®· cã b­íc tiÕn rÊt dµi trong viÖc nghiªn cøu con ng­êi. Nh×n l¹i sù ph¸t triÓn cña khoa häc thÕ kû XX, t¹i Héi nghÞ qu«c stÕ bµn vÒ nh÷ng vÊn ®Ò khoa häc do UNESCO tæ chøc t¹i Hung-ga-ri, th¸ng 6/1999 (lóc giíi khoa häc ch­a d¸m nghÜ ®Õn viÖc hoµn thµnh gi¶i m· b¶n ®å gen ng­êi, 2003, NhËt B¶n v« tÝnh ng­êi 2003) céng ®ång thÕ giíi ®· ra Tuyªn bè vÒ nh÷ng tr¸ch nhiÖm míi cña khoa häc, trong ®ã cã ®¸nh gi¸ rÊt cao nh÷ng ®ãng gãp cña khoa häc vµ c«ng nghÖ cho tiÕn bé cña con ng­êi. Theo tuyªn bè nµy, tri thøc khoa häc thÕ kû XX ®· ®em l¹i "nh÷ng kÕt qu¶ cã lîi ë møc cao nhÊt" cho con ng­êi. BÖnh tËt ®· ®­îc khèng chÕ ë møc ®¸ng mõng. s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®· cho phÐp sè d©n t¨ng ®¸ng kÓ. Nguån n¨ng l­îng cho ®êi sèng t¨ng kú diÖu. PhÇn lín lao ®éng nÆng nhäc ®­îc gi¶i phãng. C¸c thÕ hÖ ng­êi ngµy nay ®­îc h­ëng "mét phæ lín" c¸c s¶n phÈm c«ng nghÖ vµ c«ng nghiÖp so víi cha anh hä. Tri thøc vÒ ngån gèc vò trô, vÒ nguån gèc sù sèng, vÒ nguån gèc con ng­êi vµ loµi ng­êi... ®· cho phÐp con ng­êi cã nh÷ng c¸ch tiÕp cËn míi ®èi víi c¸c vÊn ®Ò cña cuéc sèng. Khã häc "®· t¸c ®éng s©u s¾c tíi hµnh vi vµ triÓn väng" cña chÝnh con ng­êi. Kh«ng thÓ phñ nhËn, khoa häc thÕ kû XX ®· cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ con ng­êi s©u s¾c h¬n rÊt nhiÒu so víi tr­íc kia. Trong khi thÕ giíi cã nh÷ng nhan¹ thøc kh¸ s©u vÒ con ng­êi trong nhiÒu vïng v¨n ho¸ kh¸c nhau, th× tri thøc vÒ con ng­êi ViÖt Nam, cã thÓ nãi, vÉn cßn kh¸ ®¬n gi¶n vµ cã phÇn c¶m tÝnh trong nhiÒu Ên phÈm. nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ con ng­êi trong c¸c khoa häc y, sinh, t©m lý hoÆc x· héi vµ nh©n v¨n... trªn thùc tÕ, vÉn ch­a ®ñ ®Ó x¸c ®Þnh ®Æc tr­ng ng­êi ViÖt. H¬n thÕ n÷a, h×nh ¶nh vÒ con ng­êi trong hÇu hÕt c¸c khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n còng nh­ trong mét sè khoa häc tù nhiªn cã nghiªn cøu vÒ con ng­êi, nh×n chung, ®Òu bÞ c« lËp ho¸ vµ chia c¾t theo c¸c khÝa c¹nh qu¸ chuyªn biÖt, ®Õn nçi rÊt khÝ h×nh dung bãng d¸ng cña con ng­êi b»ng x­¬ng b»ng thÞt trong c¸c nghiªn cøu chuyªn ngµnh. Khoa häc vÒ con ng­êi ë ViÖt Nam, trªn thùc tÕ, cßn lµ mét m¶nh ®Êt hoang, ch­a ®­îc cµy xíi. ViÖc tr¶ lêi c©u hái con ng­êi ViÖt Nam lµ g× vµ ®Æc tr­ng riªng biÖt cña con ng­êi ViÖt Nam ra sao râ rµng vÉn ch­a cã c©u tr¶ lêi. Nh÷ng kÕt qu¶ trong nghiªn cøu ng­êi ViÖt (kÓ c¶ ë c¸c nhµ ViÖt Nam häc n­íc ngoµi) còng cßn rÊt khiªm tèn. Cã lý do ®Ó nãi chung ta thùc sù hiÓu biÕt qu¸ Ýt vÒ ng­êi ViÖt Nam. II.3.2. Sù biÕn ®æi mèi quan hÖ gi÷a c¸ nh©n vµ x· héi. Nghiªn cøu sù biÕn ®æi quan hÖ c¸ nh©n vµ x· héi còng chÝnh lµ nghiªn cøu con ng­êi trong tÝnh lÞch sö cña nã, con ng­êi ®ang chÞu sù t¸c ®éng cña con c¶nh vµ c¶i t¹o hoµn c¶nh. V× lÏ ®ã ®­¬ng nhiªn trong giai ®o¹n hiÖn nay x· héi chuyÓn nhanh tõ tr¹ng th¸i "cò" sang tr¹ng th¸i "míi" (tøc lµ tõ x· héi truyÒn thèng sang x· héi hiÖn ®¹i), tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa th× mèi quan hÖ gi÷a c¸ nh©n vµ x· héi còng cÇn ph¶i ®­îc nh×n nhËn trong sù biÕn ®æi Êy. C¸ nh©n lµ mét c¸ thÓ ng­êi víi tÝnh c¸ch lµ s¶n phÈm cña sù ph¸t triÓn x· héi vµ lµ chñ thÓ cña mäi ho¹t ®éng x· héi, c¸c quan hÖ x· héi vµ nhËn thøc. C¸ nh©n lµ mét con ng­êi hoµn chØnh trong sù thèng nhÊt gi÷a nh÷ng kh¶ n¨ng riªng cña ng­êi ®ã. §èi víi chøc n¨ng x· héi mµ ng­êi ®ã thùc hiÖn. C¸ nh©n lµ mét s¶n phÈm cña x· héi. Mäi phÈm chÊt, n¨ng lùc, t­ chÊt c¸ nh©n chØ cã thÓ ®­îc ph¸t triÓn, hoµn thiÖn th«ng qua sù t¸c ®éng víi c¸c c¸ nh©n kh¸c vµ víi x· héi nãi chung. X· héi lµ mét kiÓu, mét hÖ thèng x· héi cô thÓ, trong mét giai ®o¹n lÞch sö nhÊt ®Þnh. §ã lµ s¶n phÈm cña sù t¸c ®éng lÉn nhau gi÷a ng­êi vµ ng­êi theo mét tæ chøc nhÊt ®Þnh. Mèi quan hÖ gi÷a c¸ nh©n vµ x· héi lµ mèi quan hÖ biÖn chøng trong ®ã x· héi gi÷a vai trß quyÕt ®Þnh. §èi víi con ng­êi ViÖt Nam trong lÞch sö còng nh­ hiÖn ®¹i, mèi quan hÖ gi÷a c¸ nh©n vµ x· héi hÕt søc kh¨ng khÝt trong mét hÖ thèng bÒn chÆt Nhµ - Lµng - N­íc. §iÒu nµy ®­îc biÓu hiÖn rÊt râ ë tÝnh céng ®ång: "NhiÒu ®iÒu phñ lÊy gi¸ g­¬ng Ng­êi trong mét n­íc th× th­¬ng nhau cïng" Hay "L¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch", "ChÞ ng· em n©ng" TÝnh céng ®«ng bÒn chÆt cã ë con ng­êi ViÖt Nam còng lµ ®iÒu dÔ hiÓu, bëi v× hä lµ nh÷ng c«ng d©n cña mét Quèc gia cã vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi, lu«n ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng thÕ lùc nhßm ngã cã m­u ®å x©m l¨ng, bëi v× hä vµ c«ng d©n cña mét n­íc cã ®iÒu kiÖn khÝ hËu "M­a ch¼ng thuËn, giã ch¼ng hoµ"... Trong bèi c¶nh ®ã, vËn mÖnh cña c¸ nh©n lu«n g¾n chÆt víi vËn mÖnh cña céng ®ång vµ x· héi vµ c¸ nh©n s½n sµng hy sinh nh÷ng lîi Ých riªng ®Ó b¶o vÖ lÊy lîi Ých chung, b¶o vÖ ®­îc c¸i chung còng chÝnh lµ sÏ gi¶i quyÕt ®­îc c¸i riªng. V× thÕ sau hµng ngµn n¨m B¾c thuéc, d©n téc ViÖt Nam vÉn giµnh l¹i ®­îc ®éc lËp, cèt c¸ch cña con ng­êi ViÖt Nam vÉn ®­îc gi÷ v÷ng vµ ph¸t huy. B­íc vµo thêi kú ®éc lËp, tù chñ sau hµng ngµn n¨m ë triÒu ®¹i phong kiÕn, ViÖt Nam l¹i bÞ c¸c thÕ lùc thùc d©n cò vµ míi x©m l­îc. Trong bèi c¶nh ®ã, tÝnh céng ®ång Êy l¹i ®­îc ph¸t huy vµ kh¼ng ®Þnh víi mét ý chÝ: TÊt c¶ v× chiÕn th¾ng, tÊt c¶ cho Tæ quèc quyÕt sinh. ý chÝ ®ã lµ sîi chØ ®á chØ ®¹o nh÷ng con ng­êi t¹m thêi hy sinh nh÷ng nhu cÇu c¸ nh©n ®Ó v× c¸i chung, ®ã lµ giµnh l¹i ®éc lËp cho Tæ quèc. §Êt n­íc ®­îc ®éc lËp, nh©n d©n ®­îc tù do, nh÷ng "c¸ nh©n anh hïng" l¹i trë vÒ víi ®êi th­êng. LÏ ra ë giai ®o¹n nµy, nh÷ng chÝnh s¸ch còng nh­ ®­êng lèi x©y dùng ®Êt n­íc ph¶i xö lý tÊt mèi quan hÖ gi÷a c¸ nh©n vµ x· héi (xÐt vÒ nhu cÇu vµ lîi Ých), ®Æc biÖt ph¶i chó ý ch¨m lo ®êi sèng c¸ nh©n. ThÕ nh­ng trªn nÒn vinh quang chiÕn th¾ng ®ã, cïng víi mét t­ duy ý chÝ, chóng ta muèn x©y dùng ngay chñ nghÜa x· héi trªn mét nÒn t¶ng x· héi thiÕu v÷ng ch¾c, lùc l­îng s¶n xuÊt kÐm ph¸t triÓn, ®êi sèng nh©n d©n gÆp nhiÒu khã kh¨n dÉn tíi hiÖn t­îng cã sù m©u thuÉn gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é lùc l­îng s¶n xuÊt, cho nÒn nÒn kinh tÕ r¬i vµo khñng ho¶ng nghiªm träng. V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VI cña §¶ng ®· chØ râ: "§· cã biÓu hiÖn nãng véi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ phi x· héi chñ nghÜa, nhanh chãng biÕn kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n thµnh quèc doanh..." Thõa nhËn nh÷ng sai lÇm khuyÕt ®iÓm trong c¬ chÕ chÝnh s¸ch mét thêi gian dµi lµm mÊt ®éng lùc ph¸t triÓn x· héi, §¶ng ta chñ ®éng tiÕn hµnh ®æi míi nÒn kinh tÕ, tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu, bao cÊp sang nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. NghÜa lµ chÝnh s¸ch kinh tÕ ph¶i gi¶i quyÕt ®­îc c©u hái lµm sao ph¸t huy ®­îc tèi ®a sù ph¸t triÓn toµn diÖn c¸c c¸ nh©n? Lµm sao ®Ó ch¨m lo ®êi sèng cho mçi c¸ nh©n trong x· héi? MÆt kh¸c, chÊp nhËn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ chÊp nhËn nÒn kinh tÕ vËn hµnh theo quy luËt cung cÇu, quy luËt c¹nh tranh... TÊt c¶ c¸c quy luËt vµ yªu cÇu nµy ®· vµ ®ang lµ t¸c nh©n quan träng ®Ó ph¸ vì c¸i "cò" vµ h×nh thµnh c¸i "míi" trong quan hÖ gi÷a c¸ nh©n vµ x· héi. Nãi nh­ C.M¸c, mçi b­íc tiÕn míi sÏ lµ tÊt yÕu biÓu hiÖn ra sù xóc ph¹m tíi c¸i thiªng liªng, lµ mét sù næi lo¹n chèng l¹i tr¹ng th¸i cò ®ang suy ®åi, nh÷ng tËp qu¸n ®­îc thÇn th¸nh ho¸ vµ sù "xung ®ét" gi÷a cò vµ míi trong mèi quan hÖ gi÷a c¸ nh©n vµ x· héi ®­îc biÓu hiÖn ë mét sè ®iÓm c¨n b¶n: Thø nhÊt: NÒn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp tù cÊp, tù tóc t¹o sù khÐp kÝn trong mét khu«n khæ gia ®×nh lµng x·, do ®ã t¹o nªn nh÷ng c¸ nh©n cã tÝnnh b¶o thñ kh¸ cao ®iÒu ®Æc biÖt h¬n, nÒn s¶n xuÊt nhá Êy l¹i ®­îc dung d­ìng bëi mét hÖ t­ t­ëng Nho gi¸o víi sù ph©n chia ®¼ng cÊp: SÜ - N«ng - C«ng - Th­¬ng. Cô thÓ lµ trong b¶ng thang gi¸ trÞ Êy tÇng líp SÜ ®­îc ®øng ®Çu tiªn, tÇng líp th­¬ng nh©n ®­îc xÕp vµo cuèi b¶ng ®©y lµ tÇng líp lu«n ®­îc x· héi nh×n víi con m¾t ch¼ng lÊy g× lµm thiÖn c¶m. Vµ ®­¬ng nhiªn c¸ch nh×n vµ kh«ng gian x· héi ®ã ®· dÉn tíi hÖ qu¶ lµ hiÖn nay tÇng líp doanh nh©n ViÖt Nam ®ang rÊt chËt vËt trong "biÓn c¶" cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, trong ®iÒu kiÖn héi nhËp vµ giao l­u quèc tÕ. Nh÷ng biÓu hiÖn thiÕu tÝnh chuyªn nghiÖp trong kinh doanh ®ã lµ: mÊt th­¬ng hiÖu trªn thÞ tr­êng quèc tÕ, mÊt uy tÝn trong kinh doanh hay qu¶ng b¸ s¶n phÈm cßn yÕu... Thø hai: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, yÕu tè luËt ph¸p cã vai trß quan träng ®Æc biÖt. Bêi v×, viÖc ®iÒu chØnh tÊt c¶ c¸c quan hÖ tõ c¸ nh©n tíi x· héi ®Òu b»ng luËt ph¸p, ®iÒu ®ã ®¶m b¶o cho sù c«ng b»ng cña mçi c¸ nh©n trong x· héi. ThÕ nh­ng xuÊt ph¸t tõ x· héi tiÓu n«ng, ¶nh h­ëng t­ t­ëng Nho gi¸o, nh÷ng con ng­êi víi t­ c¸ch c¸ nh©n ®· v¸c nÆng trªn vai nh÷ng yÕu tè truyÒn thèng b»ng lèi suy nghÜ: gia ®×nh lµ c¸i gèc cña N­íc, N­íc lµ c¸i Nhµ to, Nhµ lµ c¸i N­íc nhá. Nh÷ng biÓu hiÖn nµy tr¸nh sao khái nh÷ng biÓu hiÖn tuú tiÖn, ®éc ®o¸n bÊt chÊp h¸p luËt lµm hËn chÕ sù ph¸t triÓn cña mét c¸ nh©n lµ rµo c¶n cho sù nghiÖp ®æi míi do §¶ng ta khëi x­íng vµ l·nh ®¹o. Thø ba: CÇn kh¼ng ®Þnh r»ng hoµn c¶nh ¶nh h­ëng tíi con ng­êi trong chõng mùc con ng­êi c¶i t¹o hoµn c¶nh, song con ng­êi còng kh«ng thÓ nµo tho¸t khái hoµn c¶nh. Víi d©n sè trªn 70% lµm n«ng nghiÖp vµ sèng ë n«ng th«n th× hä Ýt nhiÒu chÞu sù t¸c ®éng cña lèi sèng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Do ®ã t¸c phong c«ng nghiÖp d­êng nh­ vÉn cßn thiÕu trong mçi c¸ nh©n. HiÖn t­îng lµm viÖc ®­îc ch¨ng hay chí, s¸ng c¾p « ®i, tèi c¾p « vÒ, hiÖu qu¶ kinh tÕ ë c¸c c¬ quan c«ng nghiÖp cña Nhµ n­íc cßn thÊp kh«ng ph¶i lµ chuyÖn hiÕm. Trªn ®©y lµ ®«i nÐt ph¸c th¶o vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸ nh©n vµ x· héi trong lÞch sö vµ sù "xung ®ét' gi÷a nh÷ng gi¸ trÞ "cò" vµ "m­ãi", trong sù biÕn ®æi quan hÖ c¸ nh©n vµ x· héi giai ®o¹n hiÖn nay. B­íc vµo thêi kú ®æi míi, ®Èy m¹nh CNH, H§H ®Êt n­íc trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ (tr­íc hÕt toµn cÇu ho¸ kinh tÕ) ë mét thÕ giíi ®Çy rÉy biÕn ®éng vµ ®ang ®­îc chi phèi bëi mét "siªu c­êng" theo c¸i gäi lµ quy luËt "m¹nh ®­îc, yÕu thua" th× ®iÒu ®Çu tiªn chóng ta cÇn lµ nhËn diÖn ®­îc mèi quan hÖ gi÷a c¸ nh©n vµ sÏ t¹o ra mét néi lùc cho x· héi. §©y sÏ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Ó ViÖt Nam tù kh¼ng ®Þnh m×nh ë thÕ kû XXI. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã, ®­¬ng nhiªn bªn c¹nh viÖc ph¸t huy nh÷ng gi¸ trÞ tèt ®Ñp trong mèi c¸ nh©n nh­ lßng yªu n­íc, tù hµo d©n téc, tÝnh céng ®ång... th× mâi con ng­êi ViÖt Nam cßn cÇn ph¶i bæ sung nh÷ng gi¸ trÞ cña thêi ®¹i ®­îc thÓ hiÖn trong ba ®iÒu sau ®©y: Thø nhÊt, ®Çu ãc thùc tiÔn trong hiÖu qu¶, tinh thÇn kinh doanh. NÕu thiÕu gi¸ trÞ nµy con ng­êi ViÖt Nam sÏ khã cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng mang tÝnh toµn cÇu. Thø hai, träng "ch÷ tÝn". Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, vai trß "ch÷ tÝn" lµ tèi quan träng. NÕu nh­ kinh doanh còng nh­ trong hîp t¸c mµ "ch÷ tÝn" bÞ xem nhÑ th× ®­¬ng nhiªn viÖc tænn h¹i vÒ kinh tÕ lµ khã tr¸nh khái. §iÒu nµy lý gi¶i v× sao c¸c doanh nh©n Trung Hoa th­êng thµnh c«ng trªn th­¬ng tr­êng, bêi v× ng­êi Trung Hoa rÊt coi träng ch÷ tÝn trong kinh doanh. §èi víi ng­êi Hoa, vi ph¹m ch÷ tÝn, kh«ng t«n träng ®iÒu kÕt ­íc lµ mét ®iÒu ®¸ng lªn ¸n nhÊt, cßn h¬n c¶ téi ¸c h×nh sù kh¸c. Thø ba: coi träng ph¸p luËt. X· héi muèn trËt tù kû c­¬ng cÇn cã hÖ thèng luËt ph¸p ®ñ m¹nh vµ hîp lý. Con ng­êi ViÖt Nam tõ nÒn s¶n xuÊt tiÓu n«ng b­íc ra kinh tÕ thÞ tr­êng cßn mang nÆng lèi hµnh xö theo thãi quen. Do vËy, trong giai ®o¹n tíi yÕu tè luËt ph¸p ph¶i lµ ý thøc trùc trong mèi c¸ nh©n còng nh­ trong xö lý mèi quan hÖ gi÷a c¸ nh©n vµ x· héi. II.3.3. VÊn ®Ò v¨n ho¸ cña con ng­êi ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, v¨n ho¸ vµ con ng­êi ®ang ®­îc c¸c quèc gia trªn thÕ giíi coi lµ nguån néi lùc quan träng cña chiÕn l­îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng. ë ViÖt Nam, v¨n ho¸ vµ con ng­êi ®­îc x¸c ®Þnh võa lµ môc tiªu, võa lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Nh­ng, cÇn ph¶i thÊy r»ng, bªn c¹nh nh÷ng ®iÓm m¹nh, tÝch cùc, v¨n ho¸ vµ con ng­êi ViÖt Nam hiÖn vÉn cßn mét sè yÕu kÐm cÇn ®­îc nhËn diÖn, ph©n tÝch vµ kh¾c phôc. Cã nh­ vËy, v¨n ho¸ míi thùc sù ph¸t triÓn vai trß nÒn t¶ng cña néi lùc, con ng­êi míi thùc sù lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh cña néi lùc. NhiÖm vô quan träng hiÖn nay cña chóng ta lµ x©y dùng nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam tiªn tiÕn, ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa trong ®ã, x©y dùng con ng­êi ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa lµ vÊn ®Ò trung t©m. Trong nç lùc t×m kiÕm ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng, v¨n ho¸ vµ con ng­êi hiÖn ®ang lµ nh÷ng vÊn ®Ò ®­îc c¶ thÕ giíi quan t©m. §èi víi nhiÒu quèc gia, kÓ c¶ nh÷ng n­íc ph¸t triÓn lÉn c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn, v¨n ho¸ vµ con ng­êi ®­îc coi lµ néi lùc quan träng trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - xj, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn c¸ch m¹ng khoa häc - c«ng nghÖ ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ xu thÕ toµn cÇu ho¸, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®­îc më réng nh­ hiÖn nay. ë ViÖt Nam, trong suèt tiÕn tr×nh c¸ch m¹ng, ®Æc biÖt lµ tõ khi ®Êt n­íc b­íc vµo c«ng cuéc ®æi míi ®Èy m¹nh CNH - H§H, §¶ng ta lu«n coi träng vÊn ®Ò v¨n ho¸ vµ con ng­êi. Cïng víi viÖc ®Ò cao yÕu tè con ng­êi, v¨n ho¸ ®­îc coi lµ nÒn t¶ng tinh thÇn cña x· héi, võa lµ môc tiªu, võa lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. LÞch sö nh©n lo¹i nãi chung vµ lÞch sö cña d©n téc ViÖt Nam nãi chung ®· chøng minh r»ng, v¨n ho¸ lu«n g¾n liÒn víi cuéc sèng con ng­êi vµ sù ph¸t triÓn cña x· héi, con ng­êi tån t¹i, tr­ëng thµnh vµ ph¸t triÓn nhê v¨n ho¸ cña m×nh. NÒn v¨n ho¸ truyÒn thèng cña d©n téc ta ®­îc kÕt tinh vµ kh¼ng ®Þnh trong cuéc ®Êu tranh vµ lao ®éng s¶n xuÊt ®Ó tån t¹i, ph¸t triÓn cña nh©n d©n trong lÞch sö dùng n­íc vµ gi÷ n­íc. Cã thÓ nãi, v¨n ho¸ vµ con ng­êi ViÖt Nam lµ nh÷ng nh©n tè quan träng, gãp phÇn h×nh thµnh nªn truyÒn thèng lÞch sö tr¶i dµi hµng ngµn n¨m cña d©n téc. Trong sù nghiÖp c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc, d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, nh©n tè v¨n ho¸ con ng­êi ViÖt Nam ®­îc ph¸t huy, t¹o nªn søc m¹nh nhÊn ch×m bän ®Õ quèc x©m l­îc, giµnh vµ b¶o vÖ nÒn ®éc lËp d©n téc, thùc hiÖn thèng nhÊt Tæ quèc. Ngµy nay nh÷ng nh©n tè ®ã tiÕp tôc ®ãng vai trß lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, ®­a ®Êt n­íc ta ph¸t triÓn theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa víi môc tiªu d©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh. Tõ nh÷ng thËp niªn 80, 90 cña thÕ kû tr­íc, thÕ giíi ®· xÈy ra biÕt bao biÕn ®éng nhanh chãng cïng víi sù bïng næ cña c¸ch m¹ng khoa häc vµ xu thÕ toµn cÇu ho¸, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. V¨n ho¸ vµ con ng­êi ViÖt Nam víi tÝnh c¸ch nh÷ng nguån lùc néi sinh quan träng cña sù ph¸t triÓn x· héi, tr­íc hÕt cÇn cã sù ph©n tÝch ®øng gi¸ ®óng thùc tr¹ng cña v¨n ho¸ vµ con ng­êi. Thùc hiÖn nhiÒu ch­¬ng tr×nh nghiªn cøu xung quanh c¸c vÊn ®Ò v¨n ho¸ vµ con ng­êi ViÖt Nam ®· ®­îc tæ chøc, triÓn khai nghiªn cøu tõ c¸c gãc ®é kh¸c nhau. §Æc biÖt x©y dùng v¨n ho¸ vµ con ng­êi lu«n lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng trong v¨n kiÖn cña c¸c kú §¹i héi vµ mét sè Héi nghÞ Trung ­¬ng cña §¶ng. T¹i Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng lÇn thø V (kho¸ VIII), §¶ng ra ®· cã sù ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n, kh¸ch quan vÒ nh÷ng thµnh tùu, nh÷ng yÕu kÐm cña v¨n ho¸ vµ con ng­êi ViÖt Nam trªn nhiÒu ph­¬ng diÖn, nhiÒu lÜnh vùc ho¹t ®éng. Kh¸i qu¸t c¸c nguån tµi liÖu trªn, chóng ta cã thÓ rót ra mét sè ®iÓm m¹nh cña v¨n ho¸ vµ con ng­êi ViÖt Nam, ®ã lµ: Thø nhÊt: Con ng­êi ViÖt Nam vÉn lu«n g¾n bã mËt thiÕt víi nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng, víi nh÷ng phÈm gi¸ cña d©n téc mµ ®iÓm næi bËt lµ tinh thÇn yªu n­íc, ý thøc ®éc lËp d©n téc, tù lùc, tù c­êng, ®oµn kÕt v× ®¹i nghÜa d©n téc. Thø hai: Con ng­êi ViÖt Nam vÉn lu«n thÓ hiÖn ®øc tÝnh cÇn cï, s¸ng t¹o trong mäi ho¹t ®éng. Thø ba: NÐt ®Æc tr­ng cña ®êi sèng tinh thÇn cña phÈm gi¸ con ng­êi ViÖt Nam lµ truyÒn thèng céng ®ång, lßng nh©n ¸i nh÷ng t×nh c¶m vÞ tha vµ khoan dung... vÉn ®­îc gi÷a v÷ng, ph¸t huy trong ®iÒu kiÖn míi cña ®Êt n­íc. Nh÷ng gi¸ trÞ mang tÝnh nÒn t¶ng cèt lâi Êy lµ c¬ së ®Ó ph¸t triÓn tÝnh nh©n v¨n vµ x©y dùng v¨n ho¸ ViÖt Nam hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn, mang ®Ëm b¶n s¾c d©n téc. Thø t­: Con ng­êi ViÖt Nam vÉn gi÷ ®­îc truyÒn thèng hiÕu häc, t«n s­ träng ®¹o vµ sù h×nh thµnh, ph¸t triÓn c¸c gi¸ trÞ míi cña v¨n ho¸ vµ con ng­êi ®· chøng minh sù kÕt hîp gi÷a truyÒn th«ng víi hiÖn ®¹i trong thêi kú ®æi míi vµ ®Èy m¹nh CNH - H§H ®Êt n­íc. Thø n¨m: Trong c«ng cuéc ®æi míi, m« h×nh gia ®×nh truyÒn thèng ®ang cã nh÷ng biÕn ®æi lín, phøc t¹p do sù t¸c ®éng cña kinh tÕ hµng ho¸, c¬ chÕ thÞ tr­êng do nh÷ng biÕn ®æi cña x· héi ®ang qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi... Tuy vaþa nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn, ®¹o lý cña gia ®×nh truyÒn thèng vÉn ®­îc gi÷ v÷ng vµ lµ nh©n tè quan träng ®¶m b¶o sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña x· héi. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng ®iÓm m¹nh trªn, chóng ta còng cÇn ph¶i nhËn diÖn mét sè yÕu kÐm trong v¨n ho¸ con ng­êi ViÖt Nam. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn ë chç: Phong c¸ch s¶n xuÊt nhá biÓu hiÖn trong thãi quen, tËp qu¸n, lèi sèng vµ c¸ch øng xö, nÕp suy nghÜ... cña ng­êi ViÖt Nam lµ nh÷ng c¶n trë kh«ng nhá ®èi víi sù nghiÖp CNH - H§H. Nh÷ng mÆt tr¸i cña kinh tÕ thi tr­êng ®ang t¸c ®éng tiªu cùc tíi sù ph¸t triÓn v¨n ho¸ vµ con ng­êi ViÖt Nam. Mét trong nh÷ng biÓu hiÖn râ nÐt lµ sù suy gi¶m vÒ mÆt ®¹o ®øc cña kh«ng Ýt ng­êi, nhÊt lµ líp trÎ, thËm chÝ cña c¶ mét sè c¸n bé ®¶ng viªn tho¸i ho¸, biÕn chÊt. Cïng víi ®ã lµ sù xuÊt hiÖn cña c¸c yÕu tè tiªu cùc kh¸c, nh­ chñ nghÜa côc bé, ®Þa ph­¬ng lèi sèng thùc dông ch¹y theo ®ång tiÒn, ®Ò cao qu¸ møc tiÖn nghi vËt chÊt, xa hoa, l·nh phÝ. Sù tiªu cùc nµy ¶nh h­ëng tíi t­ t­ëng, ®¹o ®øc lèi sèng cña nh©n d©n ta vÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y chÝnh lµ vÊn ®Ò quan hÖ con ng­êi trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, lµ ý thøc vÒ tr¸ch nhiÖm, bæn phËn, nghÜa vô cña c¸ nh©n ®èi víi gia ®×nh, céng ®ång vµ x· héi. Ph©n tÝch céi nguån dÉn tíi c¸c yÕu kÐm trªn ®©y, ngoµi viÖc chØ râ nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan, §¶ng ta cho r»ng nguyªn nh©n chñ quan lµ do ch­a ®Æt ®óng vÞ trÝ cña v¨n ho¸, ch­a x©y dùng ®­îc chiÕn l­îc ph¸t triÓn v¨n ho¸ song song víi chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ, ch­a xö lý nghiªm nh÷ng phÇn tö th¸i ho¸, biÕn chÊt. ViÖc qu¶n lý Nhµ n­íc cã dÊu hiÖu bÞ bu«ng láng, ch­a cã tÝnh s¸ch ph¸t huy néi lùc cña nh©n d©n, ch­a t¹o ®­îc phong trµo quÇn chóng m¹nh mÏ tham gia ph¸t triÓn v¨n ho¸, x©y dùng nÕp sèng v¨n minh, b¶o vÖ v¨n ho¸ d©n téc. Trªn c¬ së ph©n tÝch nh÷ng thµnh tùu, nh÷ng yÕu kÐm v¨n ho¸ vµ con ng­êi ë n­íc ta hiÖn nay, Héi nghÞ Trung ­¬ng lÇn thø V (kho¸ VIII) cña §¶ng ®· ra NghÞ quyÕt vÒ x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. §¶ng ta coi v¨n ho¸ lµ nguån lùc néi sinh quan träng nhÊt cña ph¸t triÓn vµ yÕu tè quyÕt ®Þnh néi lùc vµ chÊt l­îng con ng­êi v¨n ho¸ lµ cña con ng­êi, chá cã ë con ng­êi. V¨n ho¸, ®èi víi mét con ng­êi, ®ã lµ tµi vµ ®øc, ®èi víi mét quèc gia, ®ã lµ nÒn t¶ng d©n trÝ, lµ trÝ tuÖ, b¶n lÜnh cña d©n téc. Vai trß ®éng lùc cña v¨n ho¸ ®­îc thùc hiÖn th«ng qua chñ nghÜa ng­êi. NhËn thøc s©u s¾c vai trß cña v¨n ho¸ còng nh­ mèi quan hÖ h÷u c¬ gi÷a v¨n ho¸ vµ con, c¸c v¨n kiÖn cña §¶ng nh­ NghÞ quyÕt Trung ­¬ng lÇn th­ n¨m (kho¸ VII), kÕt luËn cña Héi nghÞ Trung ­¬ng lÇn thø IX (kho¸ IX) vµ v¨n kiÖn §¹i héi X, ®Òu kh¼ng ®Þnh sø mÖnh cao quý nhÊt cña v¨n ho¸ lµ gãp phÇn trùc tiÕp x©y dùng con ng­êi vµ nguån nh©n lùc cã chÊt l­îng cao ®¸p øng yªu cÇu cña sù nghiÖp CNH - H§H. II.3.4. Nh©n tè con ng­êi - nguyªn nh©n cña sù thÊt b¹i, bÝ quyÕt cña sù thµnh c«ng. B­íc vµo thÕ kû XXI, khi ®Êt n­íc tõng b­íc tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸, hiÑn ®¹i ho¸, chñ ®éng më cöa vµ héi nhËp víi khu vùc vµ quèc tÕ, th× hµng lo¹t th¸ch thøc ®· n¶y sinh xung quanh viÖc xö lý vÊn ®Ò con ng­êi, ph¸t huy vai trß nh©n tè con ng­êi. §èi mÆt víi nh÷ng vÊn ®Ò cña x· héi hiÖn ®¹i, h×nh nh­ mäi vÊn ®Ò ®Æt ra trong ho¹t ®éng x· héi ®Òu cã c¸i g× ®ã thuéc vÒ con ng­êi, nh©n tè con ng­êi. Nãi c¸ch kh¸c, hÇu hÕt c¸c v­íng m¾c trªn ®­êng ph¸t triÓn, ®Òu cã nguyªn thuéc vÒ con ng­êi - c on ng­êi ViÖt Nam s¶n phÈm tÊt nhiªn vµ ®Æc thï cña lÞch sö ViÖt Nam. Mét sè v­íng m¾c trong ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi hiÖn nay. Con ng­êi lao ®éng, con ng­êi qu¶n lý, con ng­êi ViÖt Nam c«ng nghiÖp: c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi than phiÒn lÒ lèi lµm viÖc cña ng­êi ViÖt. Con ng­êi kinh tÕ: Con ng­êi ViÖt Nam trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng nhµ ®Êt kho¶ng 10 n¨m qua. Con ng­êi vµ luËt ph¸p ë ViÖt Nam: Tõ luËt, v¨n b¶n d­íi luËt ®Õn thùc thi luËt ph¸p. Con ng­êi khoa häc ë ViÖt Nam: Kh¶ n¨ng s¸ng t¹o, ý chÝ s¸ng t¹o vµ c¸c vËt c¶n h÷u h×nh vµ v« h×nh . Con ng­êi ViÖt Nam trong ®Þnh h­íng gi¸ trÞ: Gi¸ trÞ thùc vµ gi¸ trÞ ¶o, thùc dông vµ thùc tÕ. VÒ bÝ Èn cña con ng­êi ViÖt Nam, Gi¸o s­ TrÇn V¨n Giµu viÕt: "CÇn ph¶i g¾ng mµ nghiªn cøu con ng­êi ViÖt Nam, c¾t nghÜa nguyªn nh©n v× sao mµ ng­êi ViÖt Nam l¹i th¾ng Ph¸p råi l¹i tiÕp tôc th¾ng Mü. Khã l¾m, ®Ò tµi nµy rÊt khã. Bëi v× t«i còng ®ång ý víi M¾c - na-ma-ra, Mü lµ c­êng quèc bËc nhÊt trªn thÕ giíi, lµ n­íc giµu nhÊt thÕ giíi, kh«n nhÊt thÕ giíi. §õng ng©y th¬ mµ nãi Mü d¹i: Mü kh«ng hÒ d¹i, ng­îc l¹i rÊt kh«n, kh«n l¾m. Kh«n thÕ, giái thÕ mµ l¹i dµnh nh÷ng 20 n¨m tiÕn hµnh chiÕn tranh víi ViÖt Nam; råi thua. Thua con ng­êi ViÖt Nam, thua v¨n ho¸ ViÖt Nam, thua c¸i "chÊt ViÖt Nam"... vÊn ®Ò lµ ë chç, trªn thÕ giíi nay hay gÇn h¬n lµ c¸c n­íc quanh ta, ai chØ ra ®­îc, hay ai tr¶ lêi ®­îc c©u hái: cã d©n téc nµo nhiÒu lÇn ph¶i ®­¬ng ®Çu nhÊt víi mét n­íc l©n cËn lín m¹nh h¬n gÊp 10 lÇn, 20 lÇn, 30 lÇn... vµ rèt cuéc ®Òu ®øng v÷ng, kh«ng bÞ ®ång ho¸, gi÷ ®­îc b¶n s¾c cña m×nh vµ nÕu ph¶i tiÕn hµnh chiÕn tranh th× ®Òu ph¶i mét lÇn, mµ hai lÇn trong lÞch sö hiÖn ®¹i ®¸nh b¹i hai c­êng quèc m¹nh nhÊt thÕ giíi. LÇn thø nhÊt lµ chiÕn th¾ng Ph¸p, lÇn thø hai lµ chiÕn th¾ng Mü". Mét sè häc gi¶ n­íc ngoµi ®· tõng nãi" Kh«ng chØ trong chiÕn ®Êu, mµ ngay trong lao ®éng, s¸ng t¹o, trong x©y dùng kinh tÕ ... con ng­êi ViÖt Nam còng cã nhiÒu phÈm chÊt ®¸ng tin cËy. §iÒu thó vÞ lµ, nghiªn cøu con ng­êi ViÖt Nam, l©u nay, lu«n lµ vÊn ®Ò cã søc cuèn hót ®Æc biÖt ®èi víi mäi tÇng líp x· héi: nhµ khoa häc - khoa häc x· héi vµ khoa häc tù nhiªn, nhµ ho¹t ®éng chÝnh trÞ - x· héi; ng­êi thµnh ®¹t vµ ng­êi ch­a thµnh ®¹t, ... tÊt c¶ ®Òu c¶m thÊy cÇn ph¶i nhËn thøc s©u h¬n n÷a vÒ con ViÖt Nam vµ chÝnnh con ng­êi m×nh. III. KÕt luËn Cã c¬ së ®Ó nãi r»ng, con ng­êi ViÖt Nam, mét mÆt, do ®­îc sinh ra tõ lÞch sö ®Æc thï cña x· héi ViÖt Nam vµ ®­îc ®Æt tr­íc nh÷ng th¸ch thøc riªng biÖt ®èi víi sù ph¸t triÓn cña x· héi ViÖt Nam nªn ch¾c ch¾n cã nh÷ng nÐt ®Æc thï so víi ng­êi ph­¬ng T©y, ng­êi Nga, ng­êi Trung Hoa hoÆc §«ng - Nam ¸... Song mÆt kh¸c, ng­êi ViÖt, ngay tõ ngµn x­a ®· lµ s¶n phÈm cña sù giao thoa gi÷a c¸c nÒn v¨n ho¸. cã thÓ nãi, vÒ mÆt ®Þa - chÝnh trÞ, ViÖt Nam thuéc khu vùc §«ng - Nam ¸, tøc lµ cã nhiÒu nÐt t­¬ng ®ång víi khu vùc nµy. Nh­ng vÒ mÆt v¨n ho¸, do chÞu ¶nh h­ëng nhiÒu cña v¨n ho¸ Khæng gi¸o nªn ViÖt Nam l¹i thuéc vÒ vïng v¨n ho¸ §«ng ¸. §©y lµ mét ®Æc ®iÓm kh¸ tÕ nhÞ, cã ý nghÜa quy ®Þnh ®¸ng kÓ ®èi víi sù ph¸t triÓn cña con ng­êi vµ x· héi ViÖt Nam t­¬ng lai. Do vËy ®Æc ®iÓm nµy rÊt ®¸ng kÓ ®­îc l­u ý ®Ó nghiªn cøu con ng­êi ViÖt Nam. Con ng­êi ViÖt Nam: nh÷ng vÊn ®Ò hiÖn ®¹i: §Æc tr­ng v¨n ho¸ - x· héi cña ng­êi viÖt: Nh÷ng ®iÓm m¹nh, nh÷ng ®iÓm h¹n chÕ tr­íc yªu cÇu cña kinh tÕ thÞ tr­êng, toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp quèc tÕ. §Æc tr­ng ng­êi ViÖt trong c¸c vïng, miÒn, ®Þa ph­¬ng. Nh÷ng t¸c ®éng cña v¨n minh vµ v¨n ho¸ hiÖn ®¹i ®Õn ng­êi ViÖt, quy ®Þnh diÖn m¹o cña con ng­êi ViÖt Nam hiÖn nay. C¸c ngo¹i sinh vµ c¸i néi sinh, c¸i cÇn g×n gi÷, b¶o tån vµ c¸i cÇn v­ît bá v× môc tiªu ph¸t triÓn con ng­êi. Sau gÇn 20 n¨m ®æi míi, chÊt l­îng sèng céng ®ång ®­îc n©ng cao. Sù nghiÖp ph¸t triÓn con ng­êi ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín thÓ hiÖn râ nhÊt lµ: chØ sè ph¸t triÓn con ng­êi (HDI) ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y. §Þnh h­íng x· héi con ng­êi ViÖt Nam ph¸t triÓn toµn diÖn. X©y dùng con ng­êi "cã ý thøc lµm chñ, ý thøc tr¸ch nhiÖm c«ng d©n; cã tri thøc, søc khoÎ vµ lao ®éng giái; sèng cã v¨n ho¸ vµ t×nh nghÜa, giµu lßng yªu n­íc vµ tinh thÇn quèc tÕ ch©n chÝnh", "x©y dùng con ng­êi ViÖt Nam ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ chÝnh trÞ, t­ t­ëng, trÝ tuÖ, ®¹o ®øc, thÓ chÊt, n¨ng lùc s¸ng t¹o, cã ý thøc céng ®ång, lßng nh©n ¸i, khoa dung, t«n träng nghÜa t×nh, lèi sèng cã v¨n ho¸, quan hÖ hµi hoµ trong gia ®×nh,céng ®ång vµ x· héi. V¨n ho¸ trë thµnh nh©n tè thóc ®Èy con ng­êi tù hoµn thiÖn nh©n c¸ch, kÕ thõa truyÒn thèng c¸ch m¹ng cña d©n téc, ph¸t huy tinh thÇn yªu n­íc, ý chÝ tù lùc, tù c­êng x· héi vµ b¶o vÖ Tæ quèc. Nh÷ng nÐt ®Æc thï, phæ biÕn, nh÷ng nÐt tÝch cùc, thÕ m¹nh vµ nh÷ng h¹n chÕ cña ng­êi ViÖt Nam... tr­íc ®ßi hái míi cña x· héi hiÖn ®¹i thÓ hiÖn qua c¸c gi¸ trÞ. Nh÷ng nÐt tÝch cùc, thÕ m¹nh: Yªu n­íc, cÇn cï hiÕu häc, ®Ò cao gi¸o dôc, tÝnh céng ®«ng, tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n ®èi víi céng ®ång cao. T«n träng quan hÖ gia ®×nh, huyÕt réc. Th«ng minh. T×nh nghÜa, vÞ tha. ThÝch nghi, n¾m b¾t c¸i míi nhanh nh¹y, ghÐt cùc ®oan. VÒ nh÷ng ®iÓm h¹n chÕ: kh«ng cã nh÷ng s¸ng t¹o lín. ThiÕu t¸c phong c«ng nghiÖp. VÒ kh¶ n¨ng cña ng­êi ViÖt tr­íc nhu cÇu cña sù ph¸t triÓn: Kh¶ n¨ng tiÕp thu khoa häc - kü thuËt hiÖn ®¹i. Kh¶ n¨ng ®i vµo c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. §øng tr­íc nh÷ng th¸ch thøc míi cña sù ph¸t triÓn, nh÷ng th¸ch thøc ®Æt ra trong thêi ®¹i toµn cÇu ho¸, ng­êi ViÖt cã ®Æc thï x· héi, ®Æc thï t©m lý, ®Æc thï v¨n ho¸ (vµ cã thÓ cã nh÷ng nÐt ®Æc thï sinh häc) riªng. §ã lµ "nh÷ng gi¸ trÞ bÒn v÷ng, nh÷ng tinh hoa cña céng ®ång c¸c d©n téc ViÖt Nam ®­îc vun ®¾p nªn qua lÞch sö hµng ngµn n¨m ®Êu tranh dùng n­íc vµ gi÷ n­íc", nh­ ®· ®­îc §¶ng ta kh¼ng ®Þnh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMối quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX trong vấn đề tiền thưởng ở một số doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.doc