Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả

Lời nói đầu Trong bối cảnh toàn cầu nói chung môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng đặc biệt là ở các nước đang phát triển . Việt Nam cũng nằm trong tình trạng này trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế. Do vậy , bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề quan trọng được Đảng và nhà nước ta rất quan tâm trong chiến lược phát triển chung về kinh tế xã hội trong giai đoạn công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước . Để có một sự phát triển bền vững cần phải có một chương trình hành động thống nhất và có thể bổ sung hỗ trợ lẫn nhau giữa phát triển sản xuất với công tác bảo vệ và kiểm soát môi trường . Nếu không có một chính sách đúng đắn về bảo vệ môi trường , nền kinh tế sẽ bị thiệt hại trước mắt cũng như lâu dài. Đồng thời sự phát triển của đất nước cũng thiếu bền vững . Nhất là trong những năm gần đây do nền kinh tế phát triển nước ta đang đi lên con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá đã đẩy mạnh quá trình đô thị hoá dẫn đến tình trạng môi trường đô thị ngày càng ô nhiễm . Do vậy trong khuôn khổ bài tiểu luận triết học này em xin dựa vào cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị . Phần I : Lời nói đầu . Phần II : Nội dung . I, Vận dụng lý luận thực tiễn triết học : 1. Cặp phạm trù Nguyên nhân và kết quả : 2. Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả II, Vận dụng vào thực tế : 1. Một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến ô nhiễm môi trường đô thị . 2. Hiện trạng hậu quả của ô nhiễm môi trường đô thị . III , Một số mâu thuẫn và cách giải quyết mâu thuẫn Phần III : Kết luận chung.

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 2174 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lêi nãi ®Çu Trong bèi c¶nh toµn cÇu nãi chung m«i tr­êng ®ang bÞ « nhiÔm trÇm träng ®Æc biÖt lµ ë c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn . ViÖt Nam còng n»m trong t×nh tr¹ng nµy trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Do vËy , b¶o vÖ m«i tr­êng lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng ®­îc §¶ng vµ nhµ n­íc ta rÊt quan t©m trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn chung vÒ kinh tÕ x· héi trong giai ®o¹n c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc . §Ó cã mét sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cÇn ph¶i cã mét ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng thèng nhÊt vµ cã thÓ bæ sung hç trî lÉn nhau gi÷a ph¸t triÓn s¶n xuÊt víi c«ng t¸c b¶o vÖ vµ kiÓm so¸t m«i tr­êng . NÕu kh«ng cã mét chÝnh s¸ch ®óng ®¾n vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng , nÒn kinh tÕ sÏ bÞ thiÖt h¹i tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi. §ång thêi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc còng thiÕu bÒn v÷ng . NhÊt lµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn n­íc ta ®ang ®i lªn con ®­êng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®· ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng m«i tr­êng ®« thÞ ngµy cµng « nhiÔm . Do vËy trong khu«n khæ bµi tiÓu luËn triÕt häc nµy em xin dùa vµo cÆp ph¹m trï triÕt häc nguyªn nh©n - kÕt qu¶ ®Ó ®Ò cËp ®Õn mét sè vÊn ®Ò bøc xóc cña « nhiÔm m«i tr­êng ®« thÞ vµ mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc sù « nhiÔm m«i tr­êng ®« thÞ . PhÇn I : Lêi nãi ®Çu . PhÇn II : Néi dung . I, VËn dông lý luËn thùc tiÔn triÕt häc : CÆp ph¹m trï Nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶ : Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶ II, VËn dông vµo thùc tÕ : Mét sè nguyªn nh©n c¬ b¶n dÉn ®Õn « nhiÔm m«i tr­êng ®« thÞ . HiÖn tr¹ng hËu qu¶ cña « nhiÔm m«i tr­êng ®« thÞ . III , Mét sè m©u thuÉn vµ c¸ch gi¶i quyÕt m©u thuÉn PhÇn III : KÕt luËn chung. I, vËn dông lý luËn triÕt häc ( cÆp ph¹m trï nguyªn nh©n kÕt qu¶ vµ mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶ ) CÆp ph¹m trï nguyªn nh©n kÕt qu¶ : Nguyªn nh©n lµ sù t¸c ®éng gi÷a c¸c mÆt hiÖn t­îng qu¸ tr×nh g©y ra c¸c biÕn ®æi nhÊt ®Þnh. KÕt qu¶ lµ nh÷ng biÕn ®æi xuÊt hiÖn do sù t¸c ®éng lÉn nhau gi÷a c¸c mÆt hiÖn t­îng qu¸ tr×nh mµ cã. VÝ dô : §« thÞ ho¸ lµ nguyªn nh©n cña sù « nhiÔm m«i tr­êng ngµy cµng trÇm träng hay chÊt th¶i c«ng nghiÖp ®éc h¹i lµ nguyªn nh©n cßn « nhiÔm m«i tr­êng lµ kÕt qu¶ . 2. Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶ . Mèi quan hÖ nh©n qu¶ cã tÝnh kh¸ch quan, tÝnh kh¸ch quan nµy quy ®Þnh mèi quan hÖ nh©n qu¶ dùa trªn lËp tr­êng duy vËt . Do tÝnh phæ biÕn cña mèi liªn hÖ nh©n qu¶ nªn mét nguyªn nh©n cã thÓ sinh ra nhiÒu kÕt qu¶, mét kÕt qu¶ cã thÓ còng do nhiÒu nguyªn nh©n. Ta cã thÓ lÊy vÝ dô trªn thùc tÕ nh­ : nguyªn nh©n lµ bÇu «z«n bÞ thñng ¶nh h­ëng ®Õn søc kháe vµ sù tån t¹i cña loµi ng­êi . Nh­ng kÕt qu¶ cña sù « nhiÔm m«i tr­êng còng do nhiÒu nguyªn nh©n g©y nªn do con ng­êi , do c«ng nghiÖp , chÊt th¶i ®éc h¹i ... vµ chÝnh nh÷ng nguyªn nh©n nµy l¹i g©y nªn nhiÒu kÕt qu¶ kh¸c... NhiÒu nguyªn nh©n nh­ng chØ g©y ra mét kÕt qu¶ do vËy muèn cã ®­îc mét kÕt qu¶ tèt th× ph¶i biÕt ph¸t hiÖn nhiÒu nguyªn nh©n, ph¶i biÕt h¹n chÕ nh÷ng t¸c ®éng cña nguyªn nh©n ng­îc chiÒu t¹o ®iÒu kiÖn cho nguyªn nh©n cïng chiÒu; ph¶i chó träng ®Õn nguyªn nh©n chñ yÕu, nguyªn nh©n bªn trong . Ch¼ng h¹n nh­ trong qu¸ tr×nh b¶o vÖ m«i tr­êng nh­ hiÖn nay th× mäi ng­êi cïng cã ý thøc b¶o vÖ th× sÏ nh©n lªn thuËn lîi ®Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ tèt h¬n . HoÆc trong dù ¸n b¶o vÖ m«i tr­êng cña ChÝnh phñ cã thuËn lîi vÒ vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ kü thuËt xö lý chÊt th¶i ... th× kÕt qu¶ ®¹t hiÖu qu¶ cao . Nh­ng thùc tÕ cã kh«ng Ýt nguyªn nh©n t¸c ®éng ng­îc chiÒu lµm h¹n chÕ hoÆc triÖt tiªu kÕt qu¶ theo dù ®Þnh. Cã thÓ lÊy vÝ dô nh­ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n b¶o vÖ m«i tr­êng, th× cã mét sè c¸n bé ®­îc giao nhiÖm vô thùc hiÖn lîi dông tham nhòng cña c«ng... Khi x¸c ®Þnh mét mèi liªn hÖ nh©n qu¶ cô thÓ trong mét thêi gian nµo ®ã nguyªn nh©n cã tr­íc kÕt qu¶ v× chØ cã t¸c ®éng lÉn nhau míi g©y ra sù biÕn ®æi. Nh­ng khi xÐt c¶ qu¸ tr×nh mèi liªn hÖ nh©n qu¶ th× ta thÊy cã thÓ chuyÓn ®æi vÞ trÝ cho nhau mét c¸ch biÖn chøng . VÝ dô : b¶o vÖ m«i tr­êng tèt vµ mäi ng­êi cã ý thøc gi÷ g×n m«i tr­êng tèt th× sÏ ®­a ®Õn kÕt qu¶ m«i tr­êng trong s¹ch vµ lµ nguyªn nh©n cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc bÒn v÷ng, søc khoÎ cña mäi ng­êi ®­îc b¶o vÖ tèt h¬n ; kinh tÕ ®Êt n­íc cã ph¸t triÓn bÒn v÷ng, mäi ng­êi khoÎ m¹nh th× ®­a ®Õn kÕt qu¶ ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña nh©n d©n míi ®­îc c¶i thiÖn . Nãi chung , chóng lu«n cã mèi liªn hÖ phæ biÕn víi nhau t¸c ®éng qua l¹i, qui ®Þnh sù th©m nhËp vµ chuyÓn ho¸ lÉn nhau cña sù vËt hiÖn t­îng, qu¸ tr×nh. II . VËn dông vµo thùc tÕ : Mét sè nguyªn nh©n c¬ b¶n dÉn ®Õn « nhiÔm m«i tr­êng ®« thÞ : Mét kÕt qu¶ do nhiÒu nguyªn nh©n vµ ng­îc l¹i , « nhiÔm m«i tr­êng ®« thÞ hiÖn nay do mét sè nguyªn nh©n c¬ b¶n sau ®©y vµ tõ mét nguyªn nh©n « nhiÔm m«i tr­êng còng sinh ra nhiÒu kÕt qu¶. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ vµ do t¸c ®éng cña c¬ chÕ thÞ tr­êng gi¸ ®Êt t¨ng cao nªn nhiÒu ao hå bÞ lÊp dÇn ®Ó x©y nhµ vµ c«ng tr×nh thËm chÝ cã n¬i kh«ng cßn ao vµ ®Êt trèng n÷a dÉn ®Õn t×nh tr¹ng thiÕu r·nh tho¸t n­íc, n­íc th¶i tõ c¸c hé gia ®×nh trµn ch¶y ra ®­êng v× kh«ng cã hÖ thèng tho¸t n­íc ®iÒu nµy ®· g©y « nhiÔm m«i tr­êng rÊt nghiªm träng nhiÒu chç bÞ ngËp ngay c¶ lóc trêi kh«ng m­a cã thÓ nãi lµ "thiÕu n­íc s¹ch thõa n­íc bÈn". NhiÒu nhµ m¸y tr­íc ®©y n»m ë ngo¹i thµnh nay do ®« thÞ ho¸ ®· lät vµo gi÷a c¸c ®« thÞ víi d©n c­ ®«ng ®óc g©y « nhiÔm m«i tr­êng cho nh÷ng ng­êi sèng xung quanh . H¬n n÷a viÖc më réng kh«ng gian ®« thÞ sÏ dÇn dÇn chiÕm dông ®Êt n«ng nghiÖp, tµi nguyªn ®Êt bÞ khai th¸c triÖt ®Ó tû lÖ c©y xanh vµ mÆt n­íc trong ®« thÞ bÞ gi¶m dÉn ®Õn t×nh tr¹ng thiÕu «xy kh«ng khÝ ngét ng¹t, « nhiÔm. BÒ mÆt ®Êt thÊm n­íc, tho¸t n­íc bÞ suy gi¶m dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ngËp óng ë néi thµnh còng nh­ ngo¹i thµnh.Thùc tÕ lµ th¸ng 8/2001 c¶ thµnh phè Hµ Néi bÞ ngËp trong n­íc m­a v× n­íc kh«ng tho¸t ®­îc dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ngËp óng « nhiÔm m«i tr­êng nghiªm träng trong thµnh phè . Kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn mét nguyªn nh©n ®ã lµ sù bïng næ vÒ ph­¬ng tiÖn giao th«ng c¬ giíi trong ®« thÞ v­ît qu¸ kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña hÖ thèng giao th«ng g©y ra t×nh tr¹ng t¾c nghÏn giao th«ng, th¶i ra nhiÒu khÝ bôi ®éc h¹i (NO,CO),tiÕng ån g©y « nhiÔm m«i tr­êng kh«ng khÝ vµ tiÕng ån trÇm träng trong ®« thÞ . §« thÞ ho¸ lµm t¨ng dßng ng­êi di c­ tõ n«ng th«n ra thµnh thÞ lµm t¨ng søc Ðp vÒ nhµ ë vµ vÖ sinh m«i tr­êng ®« thÞ . Mét sè d©n c­ kh«ng t×m ®­îc chç ë vµ viÖc lµm æn ®Þnh ®· lÊn chiÕm ®Êt c«ng t¹o thµnh c¸c xãm liÒu xãm bôi , nhµ æ chuét ... víi ®iÒu kiÖn m«i tr­êng rÊt kÐm mÊt vÖ sinh ... Do qu¸ tr×nh x©y dùng ph¸t triÓn kinh tÕ hiÖn nay c¸c nhµ m¸y c«ng nghiÖp , c¸c ngµnh nghÒ s¶n xuÊt phô ph¸t triÓn nhanh ngµy cµng nhiÒu do ®ã møc ®é « nhiÔm ë nh÷ng n¬i cã nhµ m¸ys¶n xuÊt c«ng nghiÖp, s¶n xuÊt ngµnh nghÒ phô lµ rÊt nghiªm träng . Do ý thøc cña kh«ng Ýt c¸ nh©n tæ chøc vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng cßn rÊt kÐm , ®©y chÝnh lµ tån t¹i khã kh¾c phôc bëi ®ã lµ do ý thøc kÐm §ã lµ mét sè nguyªn nh©n vµ hËu qu¶ cña viÖc « nhiÔm m«i tr­êng ®« thÞ t¹o nªn mét th¸ch thøc rÊt lín ®èi víi m«i tr­êng ë n­íc ta . NÕu kh«ng cã gi¶i ph¸p kÞp thêi vµ t­¬ng xøng cã thÓ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng m«i tr­êng ®« thÞ ngµy cµng « nhiÔm, kh«ng bÒn v÷ng vµ khã kh¾c phôc . 2, Thùc tr¹ng hËu qu¶ cña viÖc « nhiÔm m«i tr­êng ®« thÞ : a, HiÖn tr¹ng m«i tr­êng n­íc : Tû lÖ d©n c­ ®­îc cÊp n­íc m¸y cßn rÊt thÊp chÊt l­îng n­íc cßn kÐm. CÊp n­íc s¹ch cho ®« thÞ lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó ®¶m b¶o sinh m«i tr­êng ®« thÞ ,"tû lÖ d©n ®« thÞ ®­îc cÊp n­íc s¹ch tÝnh chung lµ 53% . Nguån n­íc cung cÊp cho ®« thÞ hiÖn nay lµ kho¶ng 70% lµ lÊy tõ nguån n­íc mÆt, 50% lÊy tõ nguån n­íc ngÇm"(1) Côc m«i tr­êng. B¸o c¸o quan tr¾c m«i tr­êng 12 - 2000 . ë mét sè thµnh phè do khai th¸c nguån n­íc ngÇm qu¸ møc ®· g©y sôt lón ®Êt ë ®« thÞ vµ nguån n­íc ngÇm chím bÞ « nhiÔm chÊt h÷u c¬. Khai th¸c n­íc ngÇm qu¸ møc ë mét sè vïng ven biÓn lµm n­íc bÞ mÆn ho¸ . HiÖn nay , c«ng nghÖ xö lý cÊp n­íc t¹i nhiÒu nhµ m¸y cßn nhiÒu l¹c hËu chÊt l­îng n­íc cÊp kh«ng ®¶m b¶o vÖ sinh . * Tho¸t n­íc vµ xö lý n­íc th¶i ch­a ®¹t yªu cÇu tèi thiÓu. HÖ thèng tho¸t n­íc t¹i c¸c ®« thÞ hiÖn nay ®Òu lµ hÖ thèng chung cho c¶ tho¸t n­íc m­a , n­íc th¶i c«ng nghiÖp . HÖ thèng tho¸t n­íc nµy cã 3 nh­îc ®iÓm chÝnh lµ ch­a cã tr¹m xö lý n­íc th¶i tËp trung tiÕt diÖn c¸c ®­êng cèng nhá vµ bÞ bïn c¹n l¾ng ®äng lµm kh¶ n¨ng tho¸t n­íc kÐm, hÖ thèng cèng r·nh th­a, nhiÒu nhiÒu ®­êng phè kh«ng cã cèng tho¸t n­íc . HÖ thèng cèng r·nh tho¸t n­íc yÕu kÐm cïng víi hå ao bÞ san lÊp ®· g©y ra t×nh tr¹ng óng ngËp trÇm träng trong mïa m­a ë rÊt nhiÒu n¬i, ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ con ng­êi vµ s¶n xuÊt kinh tÕ . LÊy vÝ dô nh­ trËn m­a th¸ng 8 -2001 ®· lµm c¶ thñ ®« trµn ngËp trong n­íc m­a, c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng thÓ ®i lµm ®­îc vµ mét sè nhµ m¸y còng bÞ ®ãng cöa v× còng bÞ ngËp dÉn ®Õn s¶n xuÊt bÞ ®×nh ®èn ¶nh h­ëng ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc ta , h¬n thÕ n÷a nã cßn ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ cña ng­êi d©n. Tuy nhiªn hiÖn nay ë Hµ Néi ®· x©y dùng tr¹m b¬m tho¸t n­íc Yªn Së b¾t ®Çu n¹o vÐt s«ng, tho¸t n­íc nh»m gi¶i quyÕt c¬ b¶n t×nh tr¹ng óng ngËp trong mïa m­a nh­ng hÖ thèng tho¸t n­íc ë néi ®« vÉn ch­a ®­îc n©ng cÊp ®¸ng kÓ nªn t×nh tr¹ng ngËp óng trong thêi gian gÇn ®©y vÉn x¶y ra nghiªm träng N­íc th¶i bÖnh viÖn : chøa rÊt nhiÒu mÇm mèng g©y bÖnh truyÒn nhiÔm vµ c¸c ho¸ chÊt ®éc h¹i. Mµ c¸c nguån n­íc th¶i nµy chØ ®­îc xö lý s¬ bé l¹i th¶i trùc tiÕp vµo nguån n­íc mÆt ®ã chÝnh lµ nguyªn nh©n chñ yÕu g©y nªn « nhiÔm m«i tr­êng n­íc mÆt ë ®« thÞ cßn c¸c nguyªn nh©n kia chØ lµ nguyªn nh©n bªn trong . Vµ cho dï nã lµ nhiÒu nguyªn nh©n hay mét nguyªn nh©n th× nã còng g©y nªn nhiÒu kÕt qu¶ bëi nã cã mèi liªn hÖ biÖn chøng víi nhau . * HiÖn tr¹ng « nhiÔm m«i tr­êng n­íc ë ®« thÞ T×nh h×nh chung ë c¸c ®« thÞ lµ m«i tr­êng n­íc mÆt ®Òu lµ n¬i tiÕp nhËn c¸c nguån n­íc ch­a ®­îc xö lý nªn ®· bÞ « nhiÔm cã n¬i bÞ « nhiÔm nÆng . "Nång ®é chÊt « nhiÔm trong n­íc mÆt th­êng cao nh­ chÊt r¾n löng l¬ nhu cÇu «xy sinh ho¸ , nhu cÇu oxy ho¸ häc , nit¬rit , nit¬rat .. gÊp tõ hai ®Õn 5 lÇn thËm chÝ tõ 10 ®Õn 15 lÇn tiªu chuÈn cho phÐp (TCCP) ®èi víi nguån n­íc mÆt . L­îng hãa häc c«li v­ît TCCP hµng tr¨m lÇn . Ngoµi chÊt « nhiÔm h÷u c¬ trªn m«i truêng n­íc mÆt ®« thÞ ë mét sè n¬i cßn bÞ « nhiÔm kim lo¹i nÆng vµ ho¸ chÊt ®éc h¹i nÆng nh­ thuû ng©n asen ,clo, phenon...” dÉn ®Õn t×nh tr¹ng søc khoÎ ngµy cµng suy tho¸i sè bÖnh nh©n t¹i khoa chèng ®éc ë c¸c bÖnh viÖn ngµy cµng t¨ng nhanh nhµ n­íc ®· ph¶i ®Çu t­ rÊt nhiÒu tiÒn vµo ch÷a trÞ cho ng­êi d©n vµ cßn dÉn ®Õn nhiÒu ¶nh h­ëng kh¸c. b, HiÖn tr¹ng m«i tr­êng kh«ng khÝ : * ¤ nhiÔm bôi rÊt trÇm träng ë hÇu hÕt c¸c ®« thÞ ®Òu bÞ « nhiÔm rÊt trÇm träng tíi møc b¸o ®éng "nång ®é bôi trung b×nh ë c¸c thµnh phè lµ 0,4 ®Õn 0,5 mg/m, nång ®é bôi ë c¸c khu d©n c­ bªn c¹nh c¸c nhµ m¸y , xÝ nghiÖp hay gÇn ®­êng giao th«ng lín ®Òu v­ît TCCP tõ 1,5 ®Õn 3 lÇn n¬i bÞ « nhiÔm lín nhÊt trong c¸c ®Þa ®iÓm lµ khu d©n c­ gÇn c¸c nhµ m¸y xi m¨ng H¶i Phßng..."(3) Côc m«i tr­êng. B¸o c¸o kÕt qu¶ quan tr¾c m«i tr­êng 12 - 2000 . ¤ nhiÔm bôi chñ yÕu do giao th«ng vËn t¶i x©y dùng söa ch÷a nhµ cöa vµ mét phÇn do s¶n xuÊt c«ng nghiÖp g©y ra . . * ¤ nhiÔm c¸c khÝ SO2 , CO , NO2 . "Nång ®é khÝ SO2 , CO , NO2 ë mét sè khu trung c­ gÇn khu c«ng nghiÖp th× v­ît qu¸ møc ®é cho phÐp nhiÒu lÇn, ë mét sè nót giao th«ng lín trong ®« thÞ nång ®é khÝ NO2 v­ît qu¸ TCCP " .(4) T¹p chÝ b¶o vÖ m«i tr­êng sè 6 - 2001 * ¤ nhiÔm tiÕng ån ®« thÞ : Theo kÕt qu¶ quan tr¾c cho thÊy møc ®é ån µo ngoµi nhµ vµo buæi tèi th× v­ît qu¸ TCCP. Tû lÖ c©y xanh thÊp còng lµ nguyªn nh©n ¶nh h­ëng ®Õn « nhiÔm m«i tr­êng ®« thÞ tû lÖ c©y xanh ë c¸c khu c«ng nghiÖp , khu ®« thÞ cßn qu¸ thÊp cho dï trong thêi gian gÇn ®©y ë kh¾p c¸c n­íc ta hÇu hÕt ®· quan t©m trång c©y xanh h¬n . " ë mét sè khu c«ng nghiÖp khi thÈm duyÖt x©y dùng th× kh«ng thùc hiÖn yªu cÇu cña Khoa häc c«ng nghÖ m«i tr­êng lµ ph¶i dµnh 15% diÖn tÝch ®Ó trång c©y xanh "(5) TrÝch b¸o c¸o dù ¸n ®iÒu tra kh¶o s¸t ®Þnh h­íng b¶o vÖ m«i tr­êng n¨m 2000 2, Gi¶i quyÕt m©u thuÉn & BiÖn ph¸p kh¾c phôc : Qua ®©y cã lÏ chóng ta còng thÊy ®­îc nh÷ng nguyªn nh©n cña sù « nhiÔm m«i tr­êng vµ tÇm quan träng cña m«i tr­êng víi ®êi sèng con ng­êi vµ ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®ång thêi còng thÊy ®­îc møc ®é trÇm träng cña sù « nhiÔm m«i tr­êng ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo . VËy em xin ®­îc ®­a ra mét sè ®Ò xuÊt vÒ biÖn ph¸p gi¶i quyÕt vµ kh¾c phôc « nhiÔm m«i tr­êng ®« thÞ ®ã lµ : + CÇn bæ xung chÝnh s¸ch thuÕ phÝ, quü m«i tr­êng chÝnh s¸ch vÒ ¸p dông c«ng nghÖ s¹ch h¬n , c«ng nghÖ Ýt chÊt th¶i , c«ng nghÖ xö lý chÊt th¶i . + T¨ng c­êng sö dông c¸c c«ng cô kinh tÕ trong qu¶n lý kÕt hîp c¸c c«ng cô qu¶n lý cã tÝnh mÖnh lÖnh . §¶m b¶o c«ng b»ng c¸c lîi Ých vÒ m«i tr­êng . + T¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p c­ìng chÕ tµi chÝnh ®èi víi hµnh vi kh«ng tu©n thñ quy ®Þnh b¶o vÖ m«i tr­êng . + CÇn ®Èy m¹nh phong trµo v¨n ho¸ c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr­êng ®ã lµ kh«i phôc cñng cè ph¸t huy truyÒn thèng ®Þa ph­¬ng trong gi÷ g×n vÖ sinh ph­êng khu phè nh­ phong trµo trång c©y xanh s¹ch ®Ñp + VËn ®éng d©n c­ cã ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng , mçi ng­êi d©n tù m×nh ph¶i cã ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng xanh s¹ch ®Ñp ... kÕt luËn chung Qua ph©n tÝch trªn ®©y chóng ta cã thÓ thÊy râ thùc tr¹ng « nhiÔm m«i tr­êng còng nh­ møc ®é « nhiÔm m«i tr­êng ®« thÞ ë ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc . Do vËy ChÝnh Phñ cÇn t×m ra nhiÒu biÖn ph¸p ng¨n chÆn sù suy tho¸i m«i tr­êng nãi chung vµ m«i tr­êng ®« thÞ nãi riªng. VËy nhiÖm vô cña ChÝnh Phñ lµ ph¶i b¶o vÖ m«i tr­êng song ChÝnh Phñ kh«ng thÓ tù m×nh lµm ®­îc tÊt c¶. Do vËy ®Ó b¶o vÖ m«i tr­êng cÇn cã sù tham gia cña mäi c«ng d©n. Hîp søc cïng nhau kh«ng cßn lµ ®iÒu lùa chän mµ lµ ®iÒu cÇn thiÕt . Bëi v× tÊt c¶ chóng ta cïng hÝt thë mét bÇu kh«ng khÝ , uèng mét dßng n­íc , lao ®éng nghØ ng¬i vµ gi¶i trÝ trong cïng mét m«i tr­êng . Do ®ã nhµ n­íc cÇn tiÕp tôc cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch céng ®ång d©n c­ thùc hiÖn ho¸ chñ tr­¬ng cña §¶ng "b¶o vÖ m«i tr­êng lµ sù nghiÖp cña toµn §¶ng toµn d©n " lµm tèt nhiÖm vô ho¸ b¶o vÖ m«i tr­êng tr­íc m¾t cÇn x©y dùng ch­¬ng tr×nh b¶o vÖ m«i tr­êng ®Ó ph¸t triÓn bÒn v÷ng tõ céng ®ång lµ c¸ch tiÕp cËn phï hîp nhÊt cho ph¸t triÓn bÒn v÷ng m«i tr­êng ®Êt n­íc ThÕ kû 21 . Qua ®©y em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Ph¹m V¨n Duyªn cïng c¸c thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ ®· tËn t×nh h­íng dÉn em hoµn thµnh tiÓu luËn nµy . tµi liÖu tham kh¶o T¹p chÝ b¶o vÖ m«i tr­êng sè 15,6 vµ 10 n¨m 2001 B¸o c¸o dù ¸n "®iÒu tra kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng vµ ®Þnh h­íng b¶o vÖ m«i tr­êng ®« thÞ ViÖt Nam" Côc m«i tr­êng .B¸o c¸o kÕt qu¶ quan tr¾c m«i tr­êng . S¸ch gi¸o khoa triÕt häc M¸c -Lªnin-2001- §HQLKDHN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả.doc