Môi trường và các vấn đề về môi trường

I/ ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN: Trong thời gian gần đây công tác giáo dục và truyền thông về môi trường đang được đẩy mạnh. Nội dung bảo vệ môi trường đã được đưa vào giảng dạy ở tất cả các cấp học, các ngành và nhân dân đã được nâng lên. Mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường đã từng bước được hạn chế. Công tác bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ đa dạng sinh học đã đạt được những tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, mức độ ô nhiễm, sự suy thoái và sự suy giảm chất lượng môi trường vẫn tiếp tục gia tăng. Cụ thể: - Tài nguyên rừng bị suy thoái và cạn kiệt. - Đa dạng sinh học bị đe doạ nghiêm trọng. - Đất đai bị xói mòn, ô nhiễm, suy thoái. - Nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt. - Không khí đặc biệt ở nhiều đô thị, khu dân cư bị ô nhiễm nặng. - Rác thải y tế, rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp và làng nghề không được thu gom, xử lí gây ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí. - Thiên tai và những diễn biến xấu về khí hậu toàn cầu ngày càng gia tăng và mức độ thiệt hại ngày càng lớn và nặng nề.

doc3 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 1759 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Môi trường và các vấn đề về môi trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Th«ng tin chung vÒ s¸ng kiÕn 1/ Tªn s¸ng kiÕn M«i tr­êng vµ c¸c vÊn ®Ò vÒ m«i tr­êng 2/ LÜnh vùc ¸p dông s¸ng kiÕn - Tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ý thøc vÒ gi÷ g×n vµ b¶o vÖ m«i tr­êng ®èi víi khèi 10, 11 trong Trung t©m GDTX. - Tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ý thøc vÒ gi÷ g×n vµ b¶o vÖ m«i tr­êng ®èi víi c¸c Trung t©m HTC§ x·, ThÞ trÊn. 3/ Thêi gian ¸p dông s¸ng kiÕn: - Tõ ngµy 02 th¸ng 05 n¨m 2010 - §Õn hÕt ngµy 25 th¸ng 05 n¨m 2011 4/ T¸c gi¶: Hä vµ tªn: TrÇn Quèc ViÖt N¨m sinh: 1974 N¬i th­êng tró: §éi 4 Ngäc TØnh- NghÜa Lîi - NghÜa H­ng - Nam §Þnh. Tr×nh ®é chuyªn m«n: §¹i häc s­ ph¹m lÝ Chøc vô c«ng t¸c: Tæ tr­ëng tæ chuyªn ®Ò N¬i lµm viÖc: Trung t©m gi¸o dôc Th­êng Xuyªn NghÜa T©n- NghÜa H­ng - Nam §Þnh §Þa chØ liªn hÖ: §éi 4 Ngäc TØnh - NghÜa Lîi - NghÜa H­ng - Nam §Þnh. §iÖn tho¹i : 0946.401.759 5/ §¬n vÞ ¸p dông s¸ng kiÕn: Tªn ®¬n vÞ: Trung t©m GDTX NghÜa T©n §Þa chØ: Thuéc x· NghÜa T©n - huyÖn NghÜa H­ng - tØnh Nam §Þnh §iÖn tho¹i: 0350.3872.079 I/ §iÒu kiÖn hoµn c¶nh t¹o ra s¸ng kiÕn: Trong thêi gian gÇn ®©y c«ng t¸c gi¸o dôc vµ truyÒn th«ng vÒ m«i tr­êng ®ang ®­îc ®Èy m¹nh. Néi dung b¶o vÖ m«i tr­êng ®· ®­îc ®­a vµo gi¶ng d¹y ë tÊt c¶ c¸c cÊp häc, c¸c ngµnh vµ nh©n d©n ®· ®­îc n©ng lªn. Møc ®é gia t¨ng « nhiÔm, suy tho¸i vµ sù cè m«i tr­êng ®· tõng b­íc ®­îc h¹n chÕ. C«ng t¸c b¶o tån thiªn nhiªn vµ b¶o vÖ ®a d¹ng sinh häc ®· ®¹t ®­îc nh÷ng tiÕn bé râ rÖt. Tuy nhiªn, møc ®é « nhiÔm, sù suy tho¸i vµ sù suy gi¶m chÊt l­îng m«i tr­êng vÉn tiÕp tôc gia t¨ng. Cô thÓ: Tµi nguyªn rõng bÞ suy tho¸i vµ c¹n kiÖt. §a d¹ng sinh häc bÞ ®e do¹ nghiªm träng. §Êt ®ai bÞ xãi mßn, « nhiÔm, suy tho¸i. Nguån n­íc bÞ « nhiÔm, c¹n kiÖt. Kh«ng khÝ ®Æc biÖt ë nhiÒu ®« thÞ, khu d©n c­ bÞ « nhiÔm nÆng. R¸c th¶i y tÕ, r¸c th¶i sinh ho¹t, r¸c th¶i c«ng nghiÖp vµ lµng nghÒ kh«ng ®­îc thu gom, xö lÝ g©y « nhiÔm m«i tr­êng ®Êt, n­íc vµ kh«ng khÝ. Thiªn tai vµ nh÷ng diÔn biÕn xÊu vÒ khÝ hËu toµn cÇu ngµy cµng gia t¨ng vµ møc ®é thiÖt h¹i ngµy cµng lín vµ nÆng nÒ. II/ Thùc tr¹ng: Tr­íc t×nh h×nh diÔn biÕn phøc t¹p vÒ m«i tr­êng, thiªn tai vµ nh÷ng diÔn biÕn xÊu vÒ khÝ hËu toµn cÇu ngµy cµng gia t¨ng vµ møc ®é thiÖt h¹i ngµy cµng lín vµ nÆng nÒ, nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ®êi sèng søc khoÎ cña con ng­êi vµ c¸c loµi sinh vËt sèng do vËy t«i ®· chän ®Ò tµi nµy ®Ó gi¶ng d¹y vµ tuyªn truyÒn ®Õn cho mäi ng­êi hiÓu ®­îc vµ cïng nhau gi÷ vµ b¶o vÖ m«i tr­êng xanh, s¹ch, ®Ñp. III/ C¸c gi¶i ph¸p träng t©m: Trong thêi gian qua thùc hiÖn sù chØ ®¹o cña Së GD - §T phßng GDCN- GDTX, Trung t©m GDTX NghÜa T©n t«i ®· nghiªn cøu cuèn s¸ch “ Gi¸o dôc vµ b¶o vÖ m«i tr­êng trong c¸c Trung t©m Gi¸o dôc Th­êng xuyªn” ®Ó x©y dùng mét gi¸o ¸n mang tÝnh cËp nhËt víi t×nh h×nh thùc tr¹ng ®· vµ ®ang xÈy ra ë vïng n«ng th«n ®Ó tuyªn truyÒn réng r·i tíi ng­êi d©n hiÓu ®­îc tr­íc nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch vÒ m«i tr­êng mµ kh«ng nh÷ng ®Êt n­íc ViÖt Nam mµ toµn cÇu ®ang quan t©m. IV/ HiÖu qu¶ s¸ng kiÕn ®em l¹i: 1/ HiÖu qu¶ kinh tÕ: Gióp cho ng­êi d©n thÊu hiÓu vÒ hËu qu¶ cña viÖc vøt r¸c bõa b·i kh«ng ph©n lo¹i r¸c th¶i g©y « nhiÔm nghiªm träng m«i tr­êng ®Êt, n­íc vµ kh«ng khÝ. Th«ng qua bµi gi¶ng ng­êi d©n ®· cã ý thøc trong viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng, nh­ thu gom r¸c th¶i cã tæ chøc, cã sù ph©n lo¹i r¸c th¶i t¹i nguån, mét sè tæ chøc ®· t¸i chÕ c¸c lo¹i r¸c, hoÆc t¸i sö dông mét sè lo¹i r¸c th¶i tiÕt kiÖm ®­îc mét nguån ng©n s¸ch cho gia ®×nh, cho céng ®ång vµ cho toµn x· héi. 2/ HiÖu qu¶ vÒ mÆt x· héi: Th«ng qua ®ã mét sè x·, ThÞ trÊn cã ®iÒu kiÖn ®· quy ho¹ch n¬i thu gom vµ xö lÝ r¸c th¶i. C¸c tæ chøc, ban ngµnh, ®oµn thÓ ®· vµo cuéc ®Ó vÖ sinh lµng xãm, thu gom r¸c th¶i ®­a ®Õn n¬i tËp trung ®Ó xö lÝ. ý thøc cña ng­êi d©n ®­îc n©ng nªn quª h­¬ng lµng xãm xanh, s¹ch, ®Ñp vµ ®©y còng lµ mét tiªu trÝ ®Ó ®¸nh gi¸ gia ®×nh v¨n ho¸. V/ §Ò xuÊt kiÕn nghÞ: KÝnh mong c¸c cÊp Uû §¶ng, ChÝnh quyÒn, c¬ quan ban ngµnh, ®oµn thÓ cÊp trªn quan t©m vµ quan t©m h¬n n÷a, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®Þa ph­¬ng cã ®Þa ®iÓm ®Ó thu gom vµ xö lÝ r¸c th¶i, c¸c nhµ tr­êng, c¸c Trung t©m cã hÖ thèng läc n­íc… Ng­êi viÕt s¸ng kiÕn TrÇn Quèc ViÖt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMôi trường và các vấn đề về môi trường.doc