Một số bài tập đề ôn tập nguyên lý thống kê kinh tế

Trong năm 2006, sảnlượng bình giả cổ của công ty sản xuất đố gốm Phát Đạt- Vĩnh Long- 6 tháng đầu năm là 10000 chiếc; 6 tháng cuối năm là 8 000 chiếc. Tổng lượng nguyên liệu đất séthao phí cho SX bình này trong 6 tháng đầu năm là 300 tấn, trong 6 tháng cuối năm là 264 tấn. Vậy mức hao phí đất 28 sét cho 1 đơn vị SP 6 tháng cuối năm cao hơn 6 tháng đầu năm là bao nhiêu ( kg/bình )?

pdf29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 4375 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số bài tập đề ôn tập nguyên lý thống kê kinh tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
doanh thu naêm 2008 (%) cuûa caû 3 doanh nghieäp: 3. Haõy xaùc ñònh Toác ñoä phaùt trieån veà doanh thu naêm 2008 (%) cuûa caû 3 doanh nghieäp Baøi 13: Moät coâng ty ñaõ mua vaøo 500 taán gaïo vôùi tæ leä taám laø 15% trong khi hôïp ñoàng kí keát cung caáp 600 taán gaïo xuaát khaåu vôùi tæ leä taám 10%. 1./ Nhö vaäy, sau khi loaïi bôùt taám thì 500 taán gaïo treân coøn laïi ñeå cung caáp theo hôïp ñoàng laø bao nhieâu ? 2./ Ngoaøi ra, coâng ty caàn phaûi mua theâm bao nhieâu gaïo vôùi tæ leä taám 15% ñeå baûo ñaûm ñuû löôïng cung caáp theo hôïp ñoàng ? Baøi 14: Theo soá lieäu thoáng keâ cuûa Boä thöông maïi Vieät Nam, kim ngaïch XK haøng deät may cuûa VN giai ñoaïn 1999 – 2005 nhö sau: Chæ tieâu 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KNXK deät may vaøo thò tröôøng Myõ 37 49,3 46,8 100,2 196,3 246,6 260,3 … … … … … … … … Toång KNXK deät may 1682 1815 2000 2752 3689 4386 4806 5 … … … … … … … … Toång KNXK thuyû saûn chính ngaïch 974 1479 1816 2022 2200 2408 2739 … … … … … … … … Toång KNXK caû nöôùc 11541 14483 15029 16706 20149 26503 32223 Yeâu caàu: Haõy duøng chæ tieâu soá töông ñoái thích hôïp ñeå nhaän ñònh sô boä xu höôùng phaùt trieån cuûa: 1/ KNXK haøng deät may VN sang thò tröôøng Hoa Kyø. 2/ KNXK haøng deät may VN. Baøi 15: Treân döõ lieäu sau veà caùc quoác gia Asean trong naêm 2004, haõy duøng caùc soá töông ñoái thích hôïp ñeå so saùnh tình hình kinh teá – xaõ hoäi cuûa VN vaø Thaùi Lan trong naêm 2004: Teân quoác gia Dieän tích (1000km2) Daân soá bình quaân (tr. ngöôøi) GDP theo giaù thöïc teá ( tr. USD) Brunei Kampuchia Ñoâng Timor Indonesia Laøo Malaysia Myanmar Philippin Singapore Thaùi Lan Vieät Nam 6 181 15 1919 237 330 677 300 0.6 513 329.3 0.4 13.3 0.9 221.9 5.9 26.1 50.5 84.8 4.3 65 83.1 5181 4596.7 339 257641.5 2412.2 117775.8 9081 86428.6 106818.3 163491.5 45358.7 Ñoâng Nam AÙ 4495 556 820834.1 Bài 16: Coâng ty Vónh Thònh coù hai xí nghieäp cuøng saûn xuaát 1 loaïi deùp xoáp XK . Soá lieäu veà saûn löôïng cuûa hai xí nghieäp qua caùc naêm nhö sau : XN Naêm 2004 Naêm 2005 Naêm 2006 TT 2004 ( tr. SP ) TT 2005 ( tr. SP ) TT 2005 so vôùi TT 2004 (%) KH 2006 ( tr. SP ) TT 2006 ( tr. SP ) KH 2006 so vôù TT 2005 (%) % HTKH (%) VT 1 1 106 1,1024 1,15752 VT 2 1,1 110 1,3068 100 CTy Yeâu caàu: Haõy ñieàn soá lieäu coøn thieáu vaøo baûng thoáng keâ treân. Baøi 17: Soá lieäu veà naêng suaát lao ñoäng (soá saûn phaåm/ ca saûn xuaát) cuûa coâng nhaân ôû hai phaân xöôûng nhö sau : 6 Soá SP/ ca saûn xuaát Soá coâng nhaân (người) Phaân xöôûng A Phaân xöôûng B Döôùi 32 2 1 37 – 39 0 10 40 – 42 24 13 43 – 45 14 27 46 – 48 7 2 58 4 0 65 1 0 Toång coäng 52 53 Yeâu caàu: 1./ Xaùc ñònh NSLĐ trung bình cuûa coâng nhaân ôû töøng phaân xöôûng vaø chung hai phaân xöôûng. 2./ Baèng caùc chæ tieâu thoáng keâ, haõy so saùnh söï ñoàng ñeàu veà naêng suaát lao ñoäng cuûa coâng nhaân giöõa 2 phaân xöôûng. Bài 18: Công ty chế bịến gỗ Phát Đạt có 3 phân xưởng cùng sản xuất mặt hàng bàn ghế ở 3 địa bàn khác nhau. Tình hình sản xuất như sau: Xưởng Số CN(người) NSL Đ bq tháng 1 CN (bộ) Giá thành hoàn toàn 1 SP (1000 đ/bộ) Phát Đạt 1 Phát Đạt 2 Phát Đạt 3 30 33 45 5 8 9 19.700 18.500 19.000 Công ty 108 Xác định: 1.NSLĐ 1 CN bình quân toàn công ty . 2.Giá thành 1 SP bình quân toàn công ty. Bài 19: Toác ñoä phaùt trieån cuûa chæ tieâu toång saûn phaåm quoác noäi (GDP) cuûa 1 quoác gia qua caùc thôøi kì nhö sau : Naêm 1999 so vôùi naêm 1995 bằng 128% Naêm 2003 so vôùi naêm 1999 baèng 134% Naêm 2005 so vôùi naêm 2003 baèng 120% Yeâu caàu : Tính toác ñoä phaùt trieån bình quaân naêm cho caùc thôøi kì sau: 1. Töø naêm 1995 ñeán naêm 1999 2. Töø naêm 1999 ñeán naêm 2003 3. Töø naêm 2003 ñeán naêm 2005 4. Töø naêm 1995 ñeán naêm 2005 Baøi 20 : Nhaân vieân TK cuûa haõng taxi Bình An thoáng keâ soá löôït xe cuûa haõng coù khaùch trong 31 ngaøy laàn löôït laø (ñôn vò: löôït xe): 50 – 54 - 42 – 53 – 46 – 48 – 49 – 51 – 55 – 48 – 50 – 51 – 40 – 54 – 40 – 55 – 39 – 50 – 50 – 37 – 50 – 49 – 54 – 39 – 35 – 50 – 34 – 50 – 40 – 54 vaø 40. Yeâu caàu: 1. Tính soá löôït xe coù khaùch cuûa haõng bình quaân moät ngaøy 7 2. Phöông sai veà soá löôït xe treân 3. Tính heä soá bieán thieân veà soá löôït xe treân. Giaûi thích ngaén goïn yù nghóa. Bài 21: Möùc chi tieâu cuûa khaùch nöôùc ngoaøi khi ñi du lòch ñeán Thaùi Lan nghieân cöùu treân 100 khaùch nöôùc ngoaøi trong naêm qua nhö sau: Möùc chi cho mua saém vaø giaûi trí (USD/ngöôøi) < 600 600 -800 800 - 1000 1000 -1200 ≥ 1200 Soá du khaùch (ngöôøi) 15 22 30 23 10 Haõy tính tæ leä soá du khaùch treân ñaït möùc chi tieâu trong khoaûng ( x - ) ñeán ( x +  ). Baøi 22: Soá saûn phaåm saûn xuaát ñöôïc trong moät ca laøm vieäc cuûa 5 toå coâng nhaân ñöôïc ghi nhaän nhö sau: (SP/ngöôøi) Toå 1: 14, 10, 18, 8, 16, 20, 12. Toå 2: 1, 25, 15, 8, 17, 17, 15. Toå 3: 7, 25, 15, 9, 14, 16, 12. Toå 4: 12, 16, 5, 18, 15, 15, 17. Toå 5: 14, 10, 15, 18, 13, 14, 14. Yeâu caàu: 1. Khoâng caàn tính toaùn, haõy saép xeáp caùc toå treân theo ñoä lôùn cuûa phöông sai töø lôùn ñeán nhoû. 2. Haõy kieåm tra laïi nhaän xeùt treân baèng caùch tính caùc ñoä leäch tieâu chuaån cuûa töøng toå. 3. Giaù trò trung bình cuûa toå naøo laø ñaïi dieän toát nhaát? Giaûi thích ngaén goïn. Baøi 23: Quyù 1 naêm 2008 nhaø maùy cô khí Z ñaït giaù trò saûn xuaát 6 tyû ñoàng. Keá hoaïch quyù 2 nhaø maùy phaán ñaáu ñaït giaù trò saûn xuaát cao hôn quyù 1 laø 4%. Keát thuùc quyù 2 nhaø maùy hoaøn thaønh vöôït möùc keá hoaïch 2,5%. Soá coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát cuûa nhaø maùy nhö sau : Ngaøy 1 /4 nhaø maùy coù 210 coâng nhaân. 1 / 5 216 1 / 6 218 1 / 7 218 Quyõ löông cuûa coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát : Thaùng 4 : 159.750 ngaøn ñoàng. Thaùng 5 : 167.958 ngaøn ñoàng. Thaùng 6 : 177.040 ngaøn ñoàng. Yeâu caàu : 1./ Giaù trò saûn xuaát thöïc teá quyù II/2008. 2./ Naêng suaát lao ñoäng bình quaân 1 coâng nhaân quyù II/2008. 3./ Tieàn löông bình quaân 1 coâng nhaân töøng thaùng vaø caû quyù II/2008. Bài 24: Taøi lieäu thaùng 3 vaø thaùng 4 naêm 2008 cuûa moät xí nghieäp deät nhö sau : Thaùng 3 Thaùng 4 1. Toång quyõ löông coâng nhaân (trieäu ñoàng) 483,2 500,2 8 2. Soá coâng nhaân ngaøy ñaàu thaùng (ngöôøi) 600 / 3. Bieán ñoäng coâng nhaân trong thaùng Ngaøy 05/03 giaûm 1 15/03 taêng 7 24/03 taêng 4 Ngaøy 05/04 taêng 5 18/04 giaûm 3 24/04 giaûm 13 4. Giaù trò tuyeät ñoái cuûa 1% taêng khối löôïng saûn phaåm thaùng 4 so vôùi thaùng 3 laø 6.040m vaûi (quy ra meùt tieâu chuaån). Khoái löôïng saûn phaåm thaùng 4 so vôùi thaùng 3 taêng 6,04%. Yeâu caàu : 1. So saùnh tieàn löông bình quaân cuûa 1 CN thaùng 4 so vôùi thaùng 3 2. So saùnh NSLÑ bình quaân cuûa 1 CN thaùng 4 so vôùi thaùng 3. Baøi 25: Naêm 2004 xí nghieäp cô khí A saûn xuaát ñöôïc 3 trieäu saûn phaåm X. Naêm 2005 xí nghieäp phaán ñaáu ñaït cao hôn naêm 2004 laø 5%. Ñeán heát quyù III naêm 2005, xí nghieäp saûn xuaát ñöôïc 2,5tr saûn phaåm X. 1/ Ñeå naêm 2005 hoaøn thaønh vöôït möùc keá hoaïch 8% thì quyù IV naêm 2005 xí nghieäp phaûi saûn xuaát ñöôïc bao nhieâu saûn phaåm ? 2/ Cho bieát theâm ngaøy 1/10/2005 xí nghieäp coù 300 coâng nhaân, ñeán ngaøy 16/11/2005 coù theâm 4 coâng nhaân hoïc xong trôû veà laøm vieäc. Töø ñoù ñeán heát naêm seõ khoâng coù bieán ñoäng soá coâng nhaân. Nhö vaäy thì trong quyù IV/2005 bình quaân 1 coâng nhaân phaûi saûn xuaát bao nhieâu saûn phaåm? Bài 26: Naêm 1996 ñòa phöông A ñaït giaù trò saûn xuaát 5.500 tyû ñoàng. Theo keá hoaïch naêm 2006, giaù trò saûn xuaát cuûa ñòa phöông seõ ñaït gaáp 2 laàn so vôùi naêm 1996. Neáu naêm 2002 ñòa phöông ñaït 8.220 tyû ñoàng thì : 1./ Ñeå naêm 2006 hoaøn thaønh vöôït möùc keá hoaïch 5,5% thì trong nhöõng naêm coøn laïi cuûa keá hoaïch 10 naêm, toác ñoä taêng bq cuûa giaù trò sx phaûi laø bao nhieâu ? 2./ Neáu caùc naêm coøn laïi cuûa keá hoaïch 10 naêm, toác ñoä taêng lieân hoaøn laø 8%, 9%, 11% vaø 15% thì naêm 2006 tænh naøy hoaøn thaønh bao nhieâu % keá hoaïch ? Baøi 27: Doanh thu tieâu thuï tính theo giaù so saùnh cuûa coâng ty thöông maïi X : Naêm 2004 taêng 5% so vôùi 2003. Naêm 2005 taêng 13,4% so vôùi 2003. Naêm 2006 taêng 24,7% so vôùi 2003. Naêm 2007 taêng 39,7% so vôùi 2003 Yeâu caàu : 1. Xaùc ñònh toác ñoä phaùt trieån lieân hoaøn, toác ñoä phaùt trieån bình quaân veà doanh thu cuûa coâng ty giai ñoaïn 2003 – 2007. 2. Naêm 2007, doanh thu tieâu thuï cuûa coâng ty laø 80 tyû ñoàng. Haõy döï ñoaùn doanh thu tieâu thuï cuûa coâng ty naêm 2010 baèng toác ñoä phaùt trieån bình quaân. Baøi 28: Soá thu ngaân saùch cuûa huyeän A giai ñoaïn 2004 -2008 tuaàn töï laø( tæ ñoàng ): 20 - 22 - 25,66 - 26,943 - 32,3316. 9 Yeâu caàu: 1. Haõy tính caùc chæ tieâu phaûn aûnh tình hình bieán ñoäng soá thu treân: löôïng taêng tuyeät ñoái, toác ñoä phaùt trieån, toác ñoä taêng, giaù trò tuyeät ñoái cuûa 1% taêng.Trình baøy keát quaû tính toaùn baèng baûng TK. Cho nhaän xeùt ngaén goïn veà bieán ñoäng soá thu NS cuûa ñòa phöông trong giai ñoaïn treân. 2. Veõ ñöôøng bieåu dieãn soá thu NS cuûa ñòa phöông theo thôøi gian. 3. Xaùc ñònh phöông trình hoài qui tuyeán tính phaûn aûnh xu höôùng phaùt trieån soá thu NS cuûa ñòa phöông theo thôøi gian. 4. Döï ñoaùn soá thu NS cuûa ñòa phöông naêm 2011 : a. Theo phöông trình tuyeán tính . b. Theo löôïng taêng tuyeät ñoái bình quaân. Baøi 29: Baûng soá lieäu veà SL luùa thu hoaïch cuûa noâng tröôøng SH giai ñoaïn 2001 – 2007: Naêm Saûn löôïng (1000 taán) Bieán ñoäng so vôùi naêm tröôùc Löôïng taêng tuyeät ñoái Toác ñoä phaùt trieån (%) Toác ñoä taêng (%) Giaù trò cuûa 1% taêng (1000 taán) 2001 2002 203,52 6,0 2003 2004 14,4 2,153 2005 102,5 2006 2007 17,424 107,2 Yeâu caàu : 1./ Haõy ñieàn caùc soá lieäu coøn thieáu vaøo baûng thoáng keâ treân. 2./ Haõy döï ñoaùn saûn löôïng naêm 2010 cuûa noâng tröôøng : a. Theo haøm xu theá tuyeán tính. b. Theo löôïng taêng tuyeät ñoái bình quaân. Baøi 30: Coù taøi lieäu veà möùc tieâu thuï maët haøng ñoà hoäp cuûa coâng ty thöïc phaåm H theo heä thoáng sieâu thò qua 3 naêm nhö sau (ñôn vò: trieäu ñoàng) Thaùng 2006 2007 2008 1 112 113 112 2 111 112 112 3 115 114 116 4 118 119 120 5 125 124 126 6 130 132 135 7 140 142 148 8 150 152 150 9 140 138 136 10 130 128 126 11 118 117 120 12 112 113 114 Caû naêm : 1.501 1.504 1.515 10 Yeâu caàu : Haõy tính chæ soá thôøi vuï veà tieâu thuï SP cuûa coâng ty theo heä thoáng sieâu thò : 1. Cuûa töøng quyù trong naêm 2. Cuûa thaùng 7, 8, 9 trong naêm. Baøi 31: Saûn löôïng luùa thu hoaïch cuûa tænh M qua caùc naêm nhö sau : Naêm 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Saûn löôïng luùa (trieäu taán ) 1,09 1,12 1,13 1,17 1,21 1,24 1,28 1,33 1,41 1,45 Yeâu caàu : Haõy döï ñoaùn SL luùa thu hoaïch naêm 2011 cuûa tænh naøy baèng caùc phöông phaùp : 1. Löôïng taêng tuyeät ñoái bình quaân. 2. Ngoaïi suy haøm xu theá. (Duøng phöông trình ñöôøng thaúng) Baøi 32 : Toång keát löôïng gaïo XK cuûa tænh KG qua 10 naêm nhö sau: Naêm 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Löôïng gaïo XK (trieäu taán ) 0.15 0.35 0.5 0.65 0.7 0.9 0.8 0.9 1.1 1 Nhöõng thaùng cuoái naêm 2008, ñeå ñaûm baûo an ninh löông thöïc trong nöôùc, chính phuû ñaõ ñieàu chænh giaûm keá hoaïch XK löông thöïc. Song, döï kieán trong nhöõng naêm saép tôùi tình hình XK gaïo cuûa tænh vaãn taêng oån ñònh. Haøy döï ñoaùn löôïng gaïo XK cuûa tænh naêm 2010: 1. Theo haøm xu theá tuyeán tính. 2. Theo löôïng taêng tuyeät ñoái bình quaân. 3. Vôùi taøi lieäu treân, duøng 2 phöông phaùp treân ñeå döï ñoaùn coù phuø hôïp hay khoâng? Giaûi thích ngaén goïn. Baøi 33: Tình hình tieâu thuï SP cuûa coâng ty DONA Biti’s giai ñoaïn 2004 – 2008 nhö sau: Quyù DOANH THU TIEÂU THUÏ TRONG NÖÔÙC (tyû ñoàng) 2004 2005 2006 2007 2008 I 68 70.05 90.93 141.45 162 II 34 43.45 51.96 113.2 130 III 102 122.45 121.24 141.45 168 IV 130 154.05 168.87 169.8 180 CAÛ NAÊM 395 433 566 640 Yeâu caàu: 1. Haõy xaùc ñònh caùc chæ soá phaûn aùnh ñaëc ñieåm thôøi vuï, chu kyø, ngaãu nhieân vaø phöông trình tuyeán tính phaûn aûnh xu höôùng cuûa tình hình tieâu thuï treân theo moâ hình nhaân. 2. Töø ñoù, haõy döï ñoaùn doanh thu tieâu thuï cuûa töøng quyù naêm 2009 cuûa coâng ty. 11 Baøi 34 : Giaùm ñoác XN X cho bieát löông trung bình cuûa 1 coâng nhaân trong XN laø 1.520.000 ñoàng / thaùng. Choïn ngaãu nhieân 36 coâng nhaân vaø thaáy löông trung bình laø 1.400.000 ñoàng / thaùng vôùi ñoä leäch chuaån = 160.000 ñoàng. Vôùi möùc yù nghóa α = 5%, lôøi baùo caùo cuûa giaùm ñoác coù tin caäy ñöôïc hay khoâng ? Baøi 35 : Trong thaäp nieân 80, troïng löôïng trung bình cuûa thanh nieân laø 48 kg. Nay ñeå xaùc ñònh laïi troïng löôïng aáy, ngöôøi ta choïn ngaãu nhieân 100 thanh nieân ño troïng löôïng vaø ñöôïc troïng löôïng trung bình laø 50 kg vôùi phöông sai maãu hieäu chænh s2 = (10 kg )2 . Haõy kieåm tra xem troïng löôïng thanh nieân hieän nay phaûi chaêng ñaõ thay ñoåi, vôùi möùc yù nghóa α = 1% ? Baøi 36 : Theo moät nguoàn tin thì tyû leä hoä daân thích xem chöông trình daân ca treân Tivi laø 80%. Thaêm doø 36 hoä daân thaáy coù 25 hoä thích xem chöông trình daân ca. Vôùi möùc yù nghóa α = 5%, kieåm ñònh xem nguoàn tin naøy coù ñaùng tin caäy khoâng ? Baøi 37 : Moät maùy saûn xuaát töï ñoäng, luùc ñaàu tyû leä saûn phaåm loaïi A laø 40%. Sau khi aùp duïng phöông phaùp môùi, ngöôøi ta laáy 40 maãu, moãi maãu goàm 10 saûn phaåm ñem ñi kieåm tra. Keát quaû kieåm tra cho ôû baûng sau : Soá saûn phaåm loaïi A trong maãu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Soá maãu 2 0 4 6 8 10 4 5 1 0 Vôùi möùc yù nghóa α = 5%, haõy cho keát luaän veà phöông phaùp saûn xuaát naøy. Baøi 38 : Troïng löôïng cuûa moät loaïi saûn phaåm theo quy ñònh laø 6 kg. Sau moät thôøi gian saûn xuaát, kieåm tra 121 saûn phaåm vaø tính ñöôïc x = 5,975 kg, s2 = 5,7596. Vôùi möùc yù nghóa α = 5%, haõy cho keát luaän veà tình hình saûn xuaát naøy. Baøi 39 : Moät coâng ty coù moät heä thoáng maùy tính coù theå xöû lyù 1.200 hoaù ñôn trong 1 giôø. Coâng ty vöøa nhaäp 1 heä thoáng maùy tính môùi. Heä thoáng naøy khi chaïy kieåm tra trong 40 giôø cho thaáy soá hoaù ñôn xöû lyù trung bình trong 1 giôø laø 1.260 vôùi ñoä leäch chuaån laø 215 hoaù ñôn. Vôùi möùc yù nghóa α = 1%, haõy nhaän xeùt xem heä thoáng môùi coù toát hôn heä thoáng cuõ hay khoâng ? Baøi 40 : Moät baûn nghieân cöùu baùo raèng möùc tieâu duøng haøng thaùng cuûa sinh vieân laø 840.000 ñoàng. Ñeå kieåm tra, ngöôøi ta choïn ngaãu nhieân 36 SV vaø tính ñöôïc trung bình moãi thaùng hoï tieâu duøng 876.000 ñoàng, vôùi ñoä leäch chuaån laø 100.000 ñoàng. Vôùi möùc yù nghóa α = 1%, nhaän ñònh xem keát luaän cuûa baûn thoâng baùo coù thaáp hôn söï thaät khoâng ? Baøi 41: Moät baùo caùo noùi raèng 18% gia ñình ôû thaønh phoá HCM coù maùy tính caù nhaân ôû nhaø. Ñeå kieåm tra, ngöôøi ta choïn ngaãu nhieân 80 gia ñình trong thaønh phoá coù treû em ñang ñi hoïc vaø thaáy raèng coù 22 gia ñình coù maùy tính. Vôùi möùc yù nghóa α = 2%, haõy kieåm ñònh xem lieäu trong caùc gia ñình coù treû em ñang ñi hoïc, tyû leä gia ñình coù maùy tính cao hôn tyû leä chung hay khoâng ? 12 Baøi 42 : Coù soá lieäu veà doanh soá baùn cuûa moät cöûa haøng nhö sau : Doanh soá ( trieäu ñ / ngaøy) Soá ngaøy 20 -40 40 -50 50 -60 60 -70 70 -80 80 -90 90 -100 100 -110 110 -130 5 10 20 25 25 15 10 8 3 Tröôùc ñaây doanh soá baùn trung bình cuûa cöûa haøng laø 65 trieäu ñoàng/ ngaøy. Soá lieäu baûng treân ñöôïc thu thaäp sau khi cöûa haøng aùp duïng phöông phaùp baùn haøng môùi. Haõy cho nhaän xeùt veà phöông thöùc baùn haøng môùi naøy vôùi möùc yù nghóa α = 2%. Baøi 43 : Giaùm ñoác traïi gaø A xem laïi hoà sô cuõ cuûa ñôït khaûo saùt moät maãu ngaãu nhieân taïi traïi chaên nuoâi gaø khi xuaát chuoàng thu ñöôïc soá lieäu nhö sau: Troïng löôïng ( kg ) Soá con 2,3 – 2,7 2,7 – 2,9 2,9 – 3,1 3,1 – 3,3 3,3 – 3,5 3,5 – 3,7 Treân 3,7 5 30 … 25 10 5 5 Soá lieäu … boû troáng trong doøng thöù ba do quaù trình baûo quaûn taøi lieäu khoâng toát neân bò hoen oá maát ñi. Nhöng khi xem laïi baûng tính cuõ thì thaáy giaù trò trung bình maãu ñöôïc tính laø 3,075 kg. Yeâu caàu : 1/. Haõy tìm vaø ñieàn laïi soá lieäu bò maát naøy vaøo baûng treân. 2/. Ban giaùm ñoác traïi chaên nuoâi cho bieát tyû leä gaø loaïi I laø 35%. Vôùi möùc yù nghóa α = 2%, kieåm tra xem nguoàn tin naøy coù ñaùng tin caäy khoâng ? Bieát raèng gaø loaïi I laø gaø coù troïng löôïng treân 3,3 kg. Baøi 44 : Do nhaän ñöôïc khieáu naïi cuûa ngöôøi tieâu duøng veà troïng löôïng saûn phaåm khi xuaát xöôûng, coâng ty saûn xuaát saûn phaåm naøy cöû ngöôøi kieåm tra ngaãu nhieân 70 saûn phaåm vaø coù keát quaû : Troïng löôïng SP (gr ) 348 349 350 351 353 Soá SP 11 14 15 16 14 Tröôùc ñaây troïng löôïng trung bình cuûa caùc SP laø 350 gr. Ngöôøi ta nghi ngôø hoaït ñoäng cuûa maùy ñoùng bao khoâng oån ñònh. Maùy ñöôïc xem laø hoaït ñoâng oån ñònh neáu troïng löôïng trung bình hieän nay cuûa SP khoâng thay ñoåi so vôùi troïng löôïng trung bình cuûa SP tröôùc ñaây. Giaû thieát troïng löôïng cuûa SP laø ñaïi löôïng ngaãu nhieân phaân phoái chuaån, vôùi möùc yù nghóa α = 5%, haõy ñöa ra nhaän xeùt veà tình hình hoaït ñoäng cuûa maùy ñoùng bao. 13 Baøi 45: Möùc chi tieâu cho mua saém vaø giaûi trí cuûa khaùch nöôùc ngoaøi khi ñi du lòch ôû Thaùi Lan giaû söû coù phaân phoái chuaån. Keát quaû nghieân cöùu treân 100 khaùch nöôùc ngoaøi ñeán Thaùi Lan du lòch naêm 2005 nhö sau: Möùc chi cho mua saém vaø giaûi trí (USD/ngöôøi) < 600 600 - 900 900 - 1000 1000 -1200 ≥ 1200 Soá du khaùch (ngöôøi) 15 22 30 23 10 1/ Tính soá trung bình vaø ñoä leäch chuaån veà möùc chi tieâu cho mua saém vaø giaûi trí cuûa moät du khaùch nöôùc ngoaøi ñi du lòch ôû Thaùi Lan ( laáy 2 soá leû ). 2/ Baùo caùo cuûa moät coâng ty nghieân cöùu cho raèng möùc chi tieâu cuûa khaùch du lòch ñeán Thaùi Lan laø 850 USD. Vôùi möùc yù nghóa α = 5%, nguoàn tin treân coù ñaùng tin caäy khoâng ? Baøi 46: Ñeå so saùnh hieäu quaû cuûa 3 loaïi phaân boùn ñoái vôùi caây caø chua, ngöôøi ta chia moät maûnh ñaát troàng caø chua thaønh 3 nhoùm, moãi nhoùm goàm 5 loâ coù dieän tích baèng nhau. Caùc nhoùm khaùc nhau seõ ñöôïc boùn baèng caùc loaïi phaân boùn khaùc nhau. Naêng suaát caø chua trung bình moãi loâ (kg/m2) ñöôïc cho trong baûng sau: Phaân boùn X Phaân boùn Y Phaân boùn Z 7,0 7,2 7,3 7,5 7,3 7,4 7,5 7,8 7,3 7,2 7,2 7,4 7,3 7,1 7,0 Vôùi kieåm ñònh ANOVA ôû möùc yù nghóa α = 5%, coù theå noùi hieäu quaû cuûa 3 loaïi phaân boùn laø nhö nhau coù ñöôïc khoâng ? ( Giaû ñònh naêng suaát caø chua coù phaân phoái chuaån, phöông sai baèng nhau ) (2 ñieåm ) Baøi 47: Tröôøng phoå thoâng cô sôû A môøi 3 giaùo vieân boài döôõng cho 100 hoïc sinh döï thi hoïc sinh gioûi tin hoïc. Choïn maãu 12 hoïc sinh trong 100 hs treân thi thöû vôùi keát quaû nhö sau (thang ñieåm 100). Yeâu caàu: Vôùi möùc yù nghóa 5% haõy kieåm ñònh xem ñieåm thi cuûa hoïc sinh theo hoïc vôùi 3 giaùo vieân treân coù khaùc nhau? Nhoùm phaân theo tieâu thöùc n/nhaân (i) STT maãu quan saùt (j)  1,1 nj  Ñieåm ( xij ) Chung 3 nhoùm   3,1  kki Nhoùm giaùo vieân A Nhoùm giaùo vieân B Nhoùm giaùo vieân C 1 2 3 4 79 86 94 89 71 77 81 83 83 69 71 77 14 Soá maãu quan saùt Trung bình maãu Cheânh leäch bình phöông noäi boä nhoùm Cheânh leäch bình phöông giöõa caùc nhoùm Baøi 48: Moät cöûa haøng lôùn tung ra thò tröôøng 3 loaïi giaøy môùi A, B, C. Coù soá lieäu veà soá khaùch mua 3 loaïi giaøy naøy trong 5 ngaøy ñaàu tieân theo baûng sau: Yeâu caàu: Vôùi möùc yù nghóa  = 1%, haõy so saùnh löôïng giaøy tieâu thuï bình quaân cuûa 3 loaïi giaøy treân ñeå ruùt ra keát luaän 3 loaïi giaøy khaùc nhau nhö treân seõ coù löôïng tieâu thuï khaùc nhau khoâng? Baøi 49: Tình hình tieâu thuï vaûi cuûa XN deät An Thònh trong thaùng 4/2006 nhö sau: 1.Doanh thu tieâu thuï: - Vaûi KT : 8.250 trieäu ñoàng. Nhoùm phaân theo loaïi giaøy (i) SST ngaøy quan saùt (j) ( 1,1 nj  ) Löôïng giaøy tieâu thuï ( xij : ñoâi ) Chung 3 nhoùm (i = k,1 ) k = 3 Nhoùm giaøy A Nhoùm giaøy B Nhoùm giaøy C 1 28 35 33 2 21 42 38 3 20 32 32 4 18 28 42 5 23 28 30 Soá maãu quan saùt Trung bình maãu Cheânh leäch bình phöông noäi boä nhoùm Cheânh leäch bình phöông giöõa caùc nhoùm 15 - Vaûi soie: 6.650 trieäu ñoàng. 2. Giaù baùn 1 m vaûi : - Vaûi KT : 33.000 ñoàng. - Vaûi soie: 66.500 ñoàng. Bieát theâm raèng, giaù baùn 1m vaûi KT ôû thaùng 3/2006 laø 30.000ñ ; 1m vaûi soie laø 70.000 ñ vaø doanh thu tieâu thuï 2 maët haøng treân trong thaùng 3/2006 laø 14.750 trieäu ñoàng. Yeâu caàu: 1. Xaùc ñònh giaù baùn caùc maët haøng treân thaùng 4 so thaùng 3 taêng hay giaûm bao nhieâu % vaø ñieàu naøy laøm doanh thu tieâu thuï taêng hay giaûm bao nhieâu tieàn. 2.Nhaân vieân kinh doanh cuûa XN keát luaän raèng doanh thu tieâu thuï thaùng 4 so thaùng 3 taêng chöùng toû löôïng haøng hoùa tieâu thuï taêng. Keát luaän treân ñuùng hay sai? Chöùng minh. Baøi 50: Tình hình kinh doanh cuûa raïp haùt TL trong 2 quí 2008 nhö sau: Quí I: 1. Giaù veù: - Xem phim: 45 000ñ/veù. - Ca nhaïc: 100 000ñ/veù. 2. Löôïng veù baùn: - Xem phim: 10 000 veù. - Ca nhaïc: 2 000 veù. Quí II: 1. Doanh thu cao hôn quí I 34 trieäu ñoàng. 2. Löôïng veù baùn: - Xem phim: 9 000 veù. - Ca nhaïc: 2 100 veù. Yeâu caàu: Duøng phöông phaùp chæ soá ñeå chæ ra nguyeân nhaân chính laøm doanh thu raïp haùt quí II taêng so quí I. Baøi 51: Toång möùc tieâu thuï haøng hoùa cuûa 3 maët haøng A, B, C kyø nghieân cöùu so vôùi kyø goác taêng 20%, möùc taêng tuyeät ñoái laø 360 trieäu ñoàng. Giöõa hai kyø, giaù caû tính chung caû 3 maët haøng taêng 8%. Yeâu caàu : 1./ Haõy xaùc ñònh : a./ Toång möùc tieâu thuï haøng hoùa kyø nghieân cöùu vaø kyø goác. b./ Chæ soá veà löôïng haøng hoùa tieâu thuï chung cho caû 3 maët haøng. 2./ Phaân tích söï thay ñoåi toång möùc tieâu thuï caû 3 maët haøng giöõa 2 kyø. Baøi 52: Quyõ löông nhaân vieân khu vöïc haønh chính – söï nghieäp cuûa quaän A thaùng 5/2009 laø 400 trieäu ñoàng. Theo cheá ñoä tieàn löông cho coâng chöùc aùp duïng töø thaùng 6/2009 thì löông coâng chöùc taêng ñaõõ laøm quyõ löông traû cho coâng chöùc haønh chính – söï nghieäp cuûa quaän thaùng 6 taêng 90 trieäu ñoàng so vôùi thaùng 5. Ngöôïc laïi soá coâng chöùc naøy giaûm so thaùng 5 laøm giaûm quyõ löông 15 trieäu ñoàng. 1. Nhìn chung löông môùi cuûa moät coâng chöùc khu vöïc haønh chính – söï nghieäp cuûa quaän taêng bao nhieâu % so vôùi löông cuõ 2. Phaân tích bieán ñoäng quyõ löông treân qua hai thaùng do bieán ñoäng cuûa caùc nhaân toá aûnh höôûng Baøi 53: Soá lieäu thoáng keâ cuûa tænh Ñoàng Nai cho bieát möùc tieâu thuï gia caàm trong tænh (khoâng keå möùc tieâu thuï cuûa noâng daân töï chaên nuoâi) thaùng 5/2008 laø 1,32 tyû ñoàng, 16 taêng 32% so vôùi thaùng 4/2008. Maët khaùc giaù baùn gia caàm trong tænh thaùng 5 so vôùi thaùng 4/2005 taêng 10%. Haõy duøng phöông phaùp chæ soá ñeå xaùc ñònh: 1. Do giaù taêng laøm ngöôøi tieâu thuï gia caàm trong tænh thaùng 5 ñaõ chi theâm bao nhieâu tieàn ñeå mua haøng?. 2. Phaân tích bieán ñoäng möùc tieâu thuï gia caàm cuûa daân cö tænh qua 2 thaùng do bieán ñoäng cuûa caùc nhaân toá? Baøi 54: Soá lieäu thoáng keâ cuûa tænh Bình Döông cho bieát: - Giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp cuûa khu cheá xuaát VS naêm 2007 laø 10.000 tyû ñoàng. Naêm 2008 laø 13.200 tyû ñoàng. - Soá coâng nhaân cuûa caùc doanh nghieäp trong khu cheá suaát VS qua 2 naêm taêng 20%. Yeâu caàu: Haõy duøng phöông phaùp chæ soá ñeå xaùc ñònh: 1. Giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp cuûa khu cheá xuaát VS taêng chuû yeáu laø do naêng suaát lao ñoäng taêng hay soá coâng nhaân taêng? 2. Phaân tích bieán ñoäng giaù trò saûn xuaát cuûa khu coâng nghieäp do bieán ñoäng cuûa caùc nhaân toá. Baøi 55: Tình hình tieàn löông cuûa CN coâng ty may maëc Hoaøn Vuõ qua 2 naêm nhö sau: Xöôûng SX Toång quyõ löông naêm 2008 (trieäu ñoàng) Tyû troïng toång quyõ löông naêm 2007 (%) Tyû leä taêng soá CN naêm 2008/2007 (%) A B C D 264 132 528 396 20 15 35 30 +16 +20 +10 +25 Bieát raèng toång quyõ löông cuûa 4 xöôûng SX treân naêm 2008 so vôùi naêm 2007 taêng 10% 1/ Xaùc ñònh tình hình bieán ñoäng soá coâng nhaân ôû 4 xöôûng treân qua 2 naêm. 2/ Phaân tích bieán ñoäng quyõ löông cuûa Coâng ty qua 2 naêm do bieán ñoäng cuûa caùc nhaân toá aûnh höôûng. Baøi 56: Doanh soá baùn cuûa heä thoáng sieâu thò CASINO goàm 5 sieâu thò thaønh vieân trong 2 quyù cuoái naêm 2004 nhö sau (ñôn vò: tyû ñoàng) Sieâu thò Quyù III Quyù IV CASINO 1 35 58 CASINO 2 30 45 CASINO 3 27 40 CASINO 4 33 47,5 CASINO 5 25 30 COÄNG 150 220,5 17 Chæ soá giaù baùn leû haøng hoaù cuûa sieâu thò Quyù IV so vôùi Quyù III laø 105%. Yeâu caàu: Haõy xaùc ñònh: 1. Löôïng haøng hoaù tieâu thuï cuûa heä thoáng sieâu thò qua 2 quyù taêng bao nhieâu %? 2. Phaân tích bieán ñoäng doanh soá cuûa heä thoáng sieâu thò qua 2 quyù do bieán ñoäng cuûa caùc nhaân toá. Ba ̀i 57: Ñeå döï baùo moät soá chæ tieâu quan troïng lieân quan ñeán chieán löôïc taøi chính naêm 2010 vaø naêm 2020 cuûa quoác gia, ngaønh taøi chính ñaõ keát hôïp vôùi ngaønh thoáng keâ tieán haønh ñieàu tra choïn maãu veà thu nhaäp, tieát kieäm vaø ñaàu tö cuûa daân cö ôû moät soá tænh thaønh. Thaønh phoá BMT coù 100.000 hoä gia ñình. Yeâu caàu: Caàn ñieàu tra thöïc teá bao nhieâu hoä gia ñình trong tröôøng hôïp choïn coù hoaøn laïi vaø choïn khoâng hoaøn laïi vôùi ñoä tin caäy 95% thì phaïm vi sai soá choïn maãu khoâng vöôït quaù 2,5% vaø ñộ lệch chuẩn của caùc laàn ñieàu tra tröôùc laø 37%, 42%, 45%. Bài 58: Công ty TNHH Bánh kẹo Bình Tân có 500 công nhân, trong đó có 100 CN cùng thao tác đóng gói thành phẩm. Tổ kỹ thuật của công ty vừa cải tiến SX để tăng năng suất lao động của CN đóng gói. Chọn ngẫu nhiên hoàn lại 50 CN để theo dõi NSLĐ đóng gói. Kết quả như sau: NSL Đ 1 CN (kg/giờ) Số CN (người) 20 – 30 30 – 40 40 – 50 50 – 60 14 17 11 8 Tổng 50 Yêu cầu: 1./ Hãy ước lượng NSLĐ bình quân một CN đóng gói thành phẩm của công ty với độ tin cậy 98%. 2./ Để phạm vi sai số chọn mẫu khi suy rộng NSLĐ bình quân không vượt quá 3 kg với độ tin cậy 98%, cần chọn m ẫu bao nhiêu CN? 3./ NSLĐ trước cải tiến SX là 36,5 kg/người/giờ. Giả thiết rằng NSLĐ của CN có phân phối chuẩn, với mức nghĩa 2%, có thể kết luận NSLĐ sau cải tiến SX cao hơn NSLĐ trước cải tiến không ? Ba ̀i 59: Keát quaû ñieàu tra choïn maãu veà troïng löôïng moät loaïi gia suùc sau 2,5 thaùng nuoâi nhö sau : Troïng löôïng ( kg/con) < 60 60 – 62 62 – 64 64 – 66 66 - 68  68 Soá con 2 7 22 36 19 4 18 Nhöõng con sau 2,5 thaùng nuoâi coù troïng löôïng < 62 kg ñöôïc coi laø chaäm lôùn . Vôùi ñoä tin caäy 95% , khoaûng tyû leä gia suùc chaäm lôùn cuûa ñaøn laø ( % ) : a. ( 1,841 – 18,159 ) c . (3,802 – 16,198 ) b. (9,804 – 10,196 ) d. (4,905 - 17,211) Ba ̀i 60: Boä phaän kieåm tra chaát löôïng cuûa coâng ty xaùc ñònh löôïng taïp chaát trong saûn phaåm cuûa coâng ty coù phaân phoái chuaån vôùi ñoä leäch chuaån baèng 3,8g. Moät maãu ngaãu nhieân goàm 9 saûn phaåm ñöôïc kieåm tra vaø cho löôïng taïp chaát nhö sau (g): 18,2; 13,7; 15,9; 17,4; 21,8; 16,6; 12,3 18,8 16,2 Vôùi ñoä tin caäy 90%, löôïng taïp chaát trung bình trong saûn phaåm cuûa coâng ty trong khoaûng : a. 16,42 ≤  ≤ 20,58 b. 14,62 ≤  ≤ 17,87 c. 14,62 ≤  ≤ 18,78 d. 14,69 ≤  ≤ 18,85 19 ÑEÀ OÂN TAÄP CHÖÔNG TK MOÂ TAÛ HIEÄN TÖÔÏNG - ÑEÀ 1. Thôøi gian laøm baøi: 60 phuùt BAÛNG TRAÛ LÔØI SV ghi ñaùp soá baøi laøm vaøo baûng sau: CAÂU CAÂU 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20 CAÂU HOÛI Caâu 1:Haõy xaùc ñònh thu nhaäp thaùng bình quaân 1 CNV ngaønh böu ñieän tænh AG naêm 2006 theo taøi lieäu phaân toå sau: Thu nhaäp cuûa 1 CNV (1000/ng) Soá CNV (ngöôøi) döôùi 600 5 600 – 800 20 1000 – 400 20 800 – 1000 50 1400 trôû leân 10 Caâu 2: Vôùi taøi lieäu caâu 1, tính ñoä leäch tieâu chuaån veà thu nhaäp 1 CNV treân. Caâu 3: Ñoä phaân taùn cuûa caùc löôïng bieán trong toång theå khoâng aûnh höôûng ñeán trình ñoä ñaïi dieän cuûa soá bình quaân. Ñuùng hay sai ? Caâu 4:Coù soá lieäu toång hôïp cuûa 3 XN thuoäc toång coâng ty thöông maïi Taân Phuù trong thaùng 2/2007 nhö sau: tieàn löông bình quaân 1 LÑ ôû töøng XN laàn löôït laø 1,5 trieäu ñ; 1,2 trieäu ñ vaø 1 trieäu ñ. Quyõ löông töøng xí nghieäp laàn löôït laø 300 trieäu ñ, 60 trieäu vaø 100 trieäu ñ. Haõy xaùc ñònh tieàn löông 1 LÑ bình quaân 3 XN. Caâu 5:So vôùi thöïc teá naêm 2005, naêm 2006 xí nghieäp Giaøy Höng Phuù ñaët keá hoaïch giaù thaønh bình quaân 1 ñoâi giaøy treû em giaûm 5%. Thöïc teá naêm 2006, giaù thaønh bq 1 ñoâi giaøy laø 36100ñ, ñaït 95% keá hoaïch giaù thaønh. Haõy xaùc ñònh toác ñoä phaùt trieån giaù thaønh 1 ñoâi giaøy cuûa xí nghieäp qua 2 naêm (%)? Caâu 6:Vôùi taøi lieäu caâu 5, haõy xaùc ñònh giaù thaønh keá hoaïch 1 ñoâi giaøy naêm 2006 (ñ/sp). 20 Caâu 7:Haõy xaùc ñònh saûn löôïng bình quaân haøng naêm cuûa coâng ty deät Höng Thònh giai ñoaïn 2001 – 2005 theo taøi lieäu sau: Naêm 2001 2002 2003 2004 2005 Saûn löôïng(taán) 200 216 230 242 260 Caâu 8:Vôùi taøi lieäu caâu 7, haõy tính toác ñoä taêng saûn löôïng bình quaân haøng naêm giai ñoaïn 2001 – 2005 cuûa coâng ty. Caâu 9: Vôùi taøi lieäu caâu 7, haõy tính phöông sai veà saûn löôïng cuûa coâng ty giai ñoaïn 2001 – 2005. Töø caâu 10 ñeán caâu 12 söû duïng taøi lieäu sau veà tình hình nhaäp xaêng cuûa 2 cöûa haøng kinh doanh xaêng daàu tröïc thuoäc coâng ty xaêng daàu Phaùt Ñaït trong 6 thaùng 2006. Cöûa haøng Quyù III Quyù IV Löôïng nhaäp xaêng A92 (1000 lít) Tyû leä nhaäp xaêng A92 (%) Toång löôïng xaêng nhaäp (1000 lít) Tyû leä nhaäp xaêng A92 (%) Soá 1 5 000 80 5 120 85 Soá 2 4 700 70 4 900 80 Coâng ty 9 700 / 10 020 / Caâu 10: Tyû leä nhaäp xaêng A92 cuûa coâng ty trong quyù III laø (%): Caâu 11: Tyû leä nhaäp xaêng A92 cuûa coâng ty trong quyù IV aùp duïng coâng thöùc soá bình quaân naøo? Caâu 12: Kim ngaïch xuaát tieåu ngaïch trong 31 đngaøy taïi cöûa khaåu bieân giôùi phía Baéc cuûa coâng ty SX-XK haøng tieâu duøng Bình Thaïnh trong thaùng 3/2007nhö sau (ÑVTø: tỉ ñoàng ): 10- 8- 5- 9- 11- 13- 16- 12- 9- 5- 7- 10-11- 17- 6- 9- 15- 19- 20- 24- 32- 15- 9- 17- 12- 10- 11- 16- 8- 7- 19. Nhaân vieân thoáng keâ coâng ty tính heä soá bieán thieân ( V ) ñeå xeùt tính ñeàu ñaën trong xuaát haøng haèng ngaøy, V trong thaùng 2/2007 laø 56%. Haõy tính V trong thaùng 3 ñeå keát luaän trong 2 thaùng treân thì thaùng naøo coâng ty ñaõ xuaát haøng taïi cöûa khaåu naøy ñeàu ñaën hôn ? Caâu 13:Vôùi taøi lieäu caâu 12, neáu saép xeáp KNXK treân thaønh 4 nhoùm ( töù phaân vò ) töø thaáp ñeán cao, haõy xaùc ñònh KNXK cao nhaát trong nhöõng ngaøy coù KNXK thaáp nhaát vaø KNXK thaáp nhaát trong nhoùm nhöõng ngaøy coù KNXK cao nhaát? Caâu 14: Vôùi taøi lieäu caâu 12, daõy soá KNXK treân cuûa coâng ty coù hình daùng phaân phoái: a. Ñoái xöùng. c. Leäch phaûi. b. Leäch traùi. d. khoâng xaùc ñònh ñöôïc. Caâu 15: Moät chuyeàn may coù 3 toå saûn xuaát, naêng suaát bình quaân 1 coâng nhaân cuûa töøng toå saûn xuaát thaùng 3/2007 laàn löôït laø 60, 65 vaø 67 saûn phaåm. Ñeå tính naêng suaát lao ñoäng 1 CN trong thaùng bình quaân 3 toå saûn xuaát baèng coâng thöùc soá bình quaân soá hoïc giaûn ñôn phaûi coù ñieàu kieän gì? 21 Caâu 16: Thoáng keâ soá lieäu daân nhaäp cö vaøo tænh BD giai ñoaïn 1995 – 2005 nhö sau: + Töø 1996 ñeán 2000: moãi naêm taêng 15% + 2001, 2002: moãi naêm taêng 10% + 2003 ñeán 2005: moãi naêm taêng 7% Vaäy bình quaân haøng naêm trong giai ñoaïn 1995 – 2005, soá daân nhaäp cö tænh taêng bao nhieâu %? Caâu 17: Choïn caâu ñuùng trong caùc caâu sau ñaây: a. Tieâu chí thuoäc tính khoâng theå laø chæ tieâu thoáng keâ. b. Ñoái töôïng tröïc tieáp cuûa nghieäp vuï thoáng keâ laø maët soá löôïng cuûa hieän töôïng. c. Chöùc naêng cuûa thoáng keâ laø moâ taû vaø phaân tích hieän töôïng. d. Caû 3 ñuùng. Caâu 18: Naêm 2007, thaùng 3 so vôùi thaùng 2, löôïng haøng xuaát qua caûng VICT ñaõ taêng 30% hay taêng 15000 taán. Döï kieán, löôïng haøng xuaát qua caûng trong thaùng 4 seõ ñaït 80000 taán. Neáu ñaït nhö döï kieán, toác ñoä taêng tröôûng thaùng 4 so thaùng 3 cuûa chæ tieâu naøy seõ cao hay thaáp hôn toác ñoä taêng tröôûng thaùng 3 so thaùng 2. Caâu 19: Vôùi taøi lieäu caâu 18, ñeå toác ñoä taêng tröôûng löôïng haøng xuaát qua caûng thaùng 4 baèng toác ñoä taêng thaùng 3 thì trong thaùng 4 caûng phaûi hoaøn thaønh bao nhieâu % keá hoaïch? Caâu 20: Trong ngaøy 27/3/2007, coâng ty xuaát khaåu löông thöïc Baøu Sen cho giaù mua luùa thôm 5% taïp chaát laø 2000ñ/kg. Nhaân vieân kinh doanh cuûa coâng ty chæ mua ñöôïc luùa thôm 10% taïp chaát. Vaäy hoï phaûi mua vôùi giaù bao nhieâu? ÑEÀ OÂN TAÄP CHÖÔNG TK MOÂ TAÛ HIEÄN TÖÔÏNG - ÑEÀ 2. Thôøi gian laøm baøi: 60 phuùt BAÛNG TRAÛ LÔØI CAÂU CAÂU 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20 CAÂU HOÛI 22 Caâu 1: So vôùi thöïc teá naêm 2005, giaù thaønh (gt) ñôn vò saûn phaåm cuûa xí nghieäp X theo keá hoaïch naêm 2006 giaûm 5%. Tæ leä hoaøn thaønh chæ tieâu naøy trong naêm 2006 laø 95%, gt ñôn vò saûn phaåm thöïc teá naêm 2006 laø 18050ñ/sp. Haõy xaùc ñònh toác ñoä phaùt trieån gt ñôn vò saûn phaåm cuûa xí nghieäp qua 2 naêm. Caâu 2: Vôùi taøi lieäu caâu 2, xaùc ñònh gt ñôn vò saûn phaåm theo keá hoaïch naêm 2006 (ñ/sp). Caâu 3: Tính naêng suaát luùa bình quaân vuï ÑX cuûa xaõ Hoøa Thaønh theo taøi lieäu sau: Naêng suaát luùa(taï/ha) Dieän tích gieo caáy(ha) Döôùi 30 10 34---- 36 80 30---- 32 20 32---- 34 40 36 trôû leân 20 Caâu 4: Vôùi taøi lieäu caâu 3, tính phöông sai veà Naêng suaát luùa treân. Caâu 5: Vôùi taøi lieäu caâu 3, theo qui taéc Tchebychev thì 55,6% dieän tích gieo caáy treân rôi vaøo khoaûng naêng suaát naøo? Caâu 6: Vôùi taøi lieäu caâu 3, theo qui taéc thöïc nghieäm thì 95% dieän tích gieo caáy treân rôi vaøo khoaûng naêng suaát naøo? Caâu 7: Vôùi taøi lieäu caâu 3, haõy tính Ñoä traõi giöõa veà Naêng suaát luùa vuï treân. Caâu 8: Tieàn löông cuûa 40 coâng chöùc (CC) quaän PN thoáng keâ vaøo ngaøy 1/1/2007 laø: Tieàn löông 1 CC (1000ñ): 987 1231 1762 1934 2244 Soá CC (ngöôøi): 1 18 17 3 1 Haõy so saùnh tieàn löông bình quaân 1 CC  x , Mode veà tieàn löông (Mo) vaø soá trung vò veà tieàn löông (Me) cuûa 40 coâng chöùc treân: a. x > Me > Mo c. x > Mo > Me b. Me > x > Mo d. Caû 3 sai Caâu 9: Moät coâng ty thöông maïi goàm 3 coâng ty tröïc thuoäc. Tieàn löông bình quaân 1 lao ñoäng trong thaùng 2/2007 cuûa töøng coâng ty laàn löôït laø 1,7 trieäu ñoàng, 2 trieäu ñoàng vaø 2,3 trieäu ñoàng. Ñeå tính tieàn löông 1 lao ñoäng trong thaùng bình quaân toaøn toång coâng ty baèng coâng thöùc soá trung bình ñieàu hoøa giaûn ñôn phaûi coù ñieàu kieän gì? Caâu 10: Phöông sai laø soá trung bình . Ñuùng hay sai? Caâu 11: Kim ngaïch xuaát khaåu cuûa coâng ty Ñaïi Lôïi naêm 2006 qua caûng SG cao hôn caûng ÑN 25%. Nhö vaäy ngöôïc laïi kim ngaïch xuaát khaåu qua caûng ÑN thaáp hôn qua caûng SG laø bao nhieâu % ? Caâu 12: Tyû troïng doanh thu du lòch noäi ñòa cuûa Cty du lòch Hoàn Queâ naêm 2006 laø 40% vaø du lòch nöôùc ngoaøi laø 60%. Döï tính naêm 2007, doanh thu du lòch noäi ñia seõ taêng 10% nhöng du lòch nöôùc ngoaøi taêng 50%. Vaäy doanh thu nöôùc ngoaøi taêng 50% seõ laøm doanh thu chung taêng bao nhieâu? Caâu 13: Coâng thöùc soá trung bình coäng phaûn aûnh soá trung bình chòu aûnh höôûng cuûa tæ troïng caùc nhoùm trong toång theå ( keát caáu toång theå ). Ñuùng hay sai ? Caâu 14: Giaù trò TSCÑ bình quaân naêm 2001 cuûa coâng ty M laø 150 tyû ñoàng, coâng ty döï kieán ñeán naêm 2007 giaù trò TSCÑ cuûa coâng ty seõ ñaït gaáp ñoâi naêm 2001. Thöïc teá, giaù trò TSCÑ bình quaân naêm 2006 cuûa coâng ty ñaõ ñaït 250 tyû ñoàng. Vaäy ñeå 23 ñaït ñöôïc keá hoaïch ñeà ra thì trong naêm 2007, coâng ty phaûi ñaàu tö vôùi toác ñoä taêng tröôûng TSCÑ bình quaân so vôùi naêm 2006 laø bao nhieâu %? Caâu 15: Trong cuoäc ñieàu tra chaên nuoâi heo haøng naêm taïi tænh Y, ñôn vò ñieàu tra laø gì? Caâu 16: Coù taøi lieäu giaù trò saûn xuaát CN cuûa tænh BT qua caùc naêm nhö sau (Ñôn vò: tyû ñoàng) Naêm 1998: 200 Naêm 2000: 220 Naêm 2002: 240 Naêm 2004: 250 Naêm 1999: 210 Naêm 2001: 220 Naêm 2003: 250 Naêm 2005: 270 Haõy xaùc ñònh giaù trò saûn xuaát CN cuûa tænh treân bình quaân haøng naêm trong 8 naêm treân. Caâu 17: Vôùi taøi lieäu caâu 16, haõy xaùc ñònh toác ñoä taêng giaù trò saûn xuaát CN cuûa tænh bình quaân haøng naêm giai ñoaïn 1998 – 2005. Caâu 18: Thaäp phaân vò laø 9 trò soá phaûn aûnh nhöõng löôïng bieán cao nhaát cuûa 9 nhoùm coù löôïng bieán thaáp nhaát. Ñuùng hay sai ? Caâu 19: So vôùi naêm 2005, giaù thaønh thöïc teá SP B cuûa nhaø maùy X naêm 2006 giaûm 2% hay giaûm 10000ñ. Tuy nhieân, giaù thaønh thöïc teá naêm 2005 vaãn cao hôn keá hoaïch naêm 2006 laø 5000ñ. Vaäy giaù thaønh 1 SP B theo keá hoaïch 2006 laø bao nhieâu? Caâu 20: Dieän tích khai hoang cuûa tænh BP ñaõ phaùt trieån trong 10 naêm qua nhö sau: 5 naêm ñaàu, moãi naêm taêng 20%; 2 naêm keá tieáp, moãi naêm taêng 14% vaø 3 naêm cuoái, moãi naêm taêng 10%. Vaäy bình quaân haøng naêm trong 10 naêm treân, dieän tích khai hoang cuûa tænh ñaõ taêng bao nhieâu %? ÑEÀ OÂN TAÄP CHÖÔNG DAÕY SOÁ THÔØI GIAN - Thôøi gian laøm baøi: 60 phuùt BAÛNG TRAÛ LÔØI SV ghi ñaùp soá baøi laøm vaøo baûng sau: CAÂU CAÂU 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16 CAÂU HOÛI Caâu 1: Xaùc ñònh giaù trò haøng hoùa toàn kho bình quaân cuûa coâng ty thöông maïi Tröôøng Thònh trong naêm 2006 theo taøi lieäu sau ( ÑVT: trieäu ñoàng ): 24 Ngaøy 1/1 : 1300 Ngaøy 1/5 : 700 Ngaøy 1/9 : 800 1/2 : 900 1/6 : 1000 1/10: 1000 1/3 : 1200 1/7 : 600 1/11: 510 1/4 : 800 1/8 : 1000 1/12: 500 31/12: 900 Caâu 2: Treân taøi lieäu veà kim ngaïch xuaát khaåu haøng myõ ngheä cuûa coâng ty XNK Sao Vieät trong 3 naêm qua , haõy tính chæ soá thôøi vuï cuûa quí I trong hoaït ñoäng naøy cuûa coâng ty: Kim ngaïch xuaát khaåu (1000 USD) Quí I II III IV Caû naêm Naêm 2004 2400 750 1360 1990 6500 Naêm 2005 3224 1193,5 1800 2200 8417,5 Naêm 2006 4102 1491,5 2000 2710 10303,5 Caâu 3 :Vôùi taøi lieäu caâu 2, cho bieát Quó löông nhaân vieân cuûa coâng ty naêm 2005 taêng12% so 2004, naêm 2006 taêng 18% so 2005 .Vaäy haøng naêm trong 3 naêm qua, toác ñoä taêng quó löông cuûa coâng ty nhanh hay chaäm hôn toác ñoä taêng KNXK ? Caâu 4: Vôùi taøi lieäu caâu 2, cho bieát toång soá lao ñoäng bình quaân toaøn coâng ty naêm 2006 laø 220 ngöôøi, taêng 10% so vôùi naêm 2005.Vaäy naêng suaát lao ñoäng bình quaân 1 nhaân vieân naêm 2006 taêng bao nhieâu % so 2005 ? Caâu 5:Vôùi taøi lieäu caâu 2, haõy xaùc ñònh möùc taêng KNXK bình quaân töøng quí (1000USD) vaø toác ñoä taêng KNXK bình quaân haøng quí (%) trong 3 naêm qua ? Caâu 6: Vôùi taøi lieäu caâu 2, neáu duøng soá bình quaân di ñoäng (SBQ tröôït) cuûa 3 möùc ñoä , ta seõ tính ñöôïc daõy soá bình quaân tröôït coù 10 trò soá. Töø daõy soá tröôït laàn 1 naøy, haõy xaùc ñònh möùc taêng KNXK bình quaân töøng quí (1000USD) vaø toác ñoä taêng KNXK bình quaân haøng quí (%) trong 3 naêm qua ? Caâu 7: Tình hình bieán ñoäng soá coâng nhaân xaây döïng trong thaùng 3/2007 cuûa XN An Phuù nhö sau (ÑVT : ngöôøi ): Ngaøy 1 : 9240; ngaøy 7 : taêng 240; ngaøy 23 : giaûm 90; ngaøy 26 : taêng 72. Töø ñoù ñeán cuoái thaùng soá CN khoâng ñoåi. Haõûy xaùc ñònh soá CN xaây döïng cuûa XN bình quaân trong thaùng? Caâu 8: Taøi lieäu toång hôïp cuûa CTCP Beâ toâng soá 2 giai ñoaïn 2001-2006 nhö sau: Chæ tieâu ÑVT 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1. GT saûn löôïng Tr.ñ 175 551 210 477 232 036 264 238 361 934 410 375 2.Lôïi nhuaän sau thueá Tr.ñ 12 545 16 814 18 122 19 193 23 071 26532 3. Thu nhaäp thaùng bq 1 LÑ 1000ñ 1 892 1 958 2 062 2 142 2 402 2 630 25 Phöông höôùng phaùt trieån cuûa coâng ty trong nhöõng naêm tôùi nhaän ñònh hoaït ñoäng SX-KD cuûa cty seõ taêng tröôûng oån ñònh nhö thôøi gian qua, haõy döï ñoaùn 3 chæ tieâu treân cuûa cty trong naêm 2007 theo phöông trình tuyeán tính. Caâu 9:Vôùi taøi lieäu caâu 8, haõy döï ñoaùn 3 chæ tieâu treân cuûa cty trong naêm 2007 theo löôïng taêng tuyeät ñoái bình quaân. Caâu 10: Kim ngaïch XK cuûa cty Goám söù myõ ngheä Long Tröôøng – Bình Döông naêm 1999 laø 196500 USD, naêm 2006 laø 1605 827,66 USD. Haõy döï ñoaùn KNXK cuûa cty naêm 2006 theo toác ñoä phaùt trieån bình quaân. Caâu 11 : Saûn löôïng vaûi cuûa coâng ty Deät TC qua 9 naêm nhö sau : (Ñôn vò : trieäu m ñaõ qui ñoåi) Naêm 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Saûn löôïng 4,10 4,3 4,6 4,9 5,4 5,6 5,8 5,9 6,2 Haõy döï ñoaùn saûn löôïng cuûa coâng ty naêm 2008 theo löôïng taêng tuyeät ñoái bình quaân ( ÑVT: trieäu m) Caâu 12 : Vôùi taøi lieäu caâu 11, töø keát quaû cuûa phöông trình hoài qui tuyeán tính, haõy choïn caâu ñuùng : a. Saûn löôïng cuûa coâng ty naêm 1997 khoaûng 3,84 trieäu m. b. Saûn löôïng cuûa coâng ty naêm 2002 khoaûng 5,2 trieäu m. c. Saûn löôïng bình quaân haøng naêm cuûa coâng ty giai ñoaïn 98 –2006 laø 5,2 tr m. d. Caû 3 ñuùng. Caâu 13: Quyù III naêm 2006, nhaø maùy cô khí Bình Thaïnh ñaït giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp laø 60 tyû ñoàng. Keá hoaïch GTSXCN cuûa nhaø maùy quyù IV cao hôn quyù III laø 4%. Thöïc teá quyù IV, nhaø maùy hoaøn thaønh vöôït 2,5% keá hoaïch GTSXCN. Soá coâng nhaân cuûa nhaø maùy: Ngaøy 1 /10 coù 210 CN. 1 / 11 216 1 / 12 218 31 /12 218 Haõy xaùc ñònh Naêng suaát lao ñoäng bình quaân 1 CN quyù IV/2006. Caâu 14 : Saûn löôïng tieâu thuï cuûa coâng ty baùnh keïo Kino naêm 2001 laø 100 ngaøn taán saûn phaåm, naêm 2005 laø 200 ngaøn taán. Haõy döï ñoaùn saûn löôïng tieâu thuï cuûa nhaø maùy naêm 2007 theo toác ñoä phaùt trieån bình quaân (1000 taán). Caâu 15 : Coù soá lieäu thoáng keâ khoâng ñaày ñuû veà lôïi nhuaän cuûa coâng ty du lòch Chaâu Thaønh nhö sau: + Cöù 1% taêng lôïi nhuaän naêm 2006 so 2005 coù giaù trò laø 1,2 tyû ñoàng. + Toác ñoä taêng tröôûng lôïi nhuaän naêm 2006 so vôùi naêm 2005 laø 20%, baèng vôùi toác ñoä taêng 2005 so 2002. Vaäy lôïi nhuaän naêm 2006 taêng bao nhieâu tyû ñoàng so vôùi naêm 2002? Câu 16: Taøi lieäu thaùng 3 vaø thaùng 4 naêm 2007 cuûa xí nghieäp deät TL nhö sau : Thaùng 3 Thaùng 4 1. Toång quyõ löông coâng nhaân (trieäu ñoàng) 724,8 750,3 2. Soá coâng nhaân ngaøy ñaàu thaùng (ngöôøi) 600 / 3. Bieán ñoäng coâng nhaân trong thaùng 26 Ngaøy 05/03 giaûm 1 15/03 taêng 7 24/03 taêng 4 Ngaøy 05/04 taêng 5 18/04 giaûm 3 24/04 giaûm 13 Yeâu caàu :Xaùc ñònh toác ñoä taêng tieàn löông bình quaân cuûa 1 CN qua 2 thaùng. ÑEÀ OÂN TAÄP CHÖÔNG PP CHÆ SOÁ. Thôøi gian laøm baøi: 30 phuùt BAÛNG TRAÛ LÔØI SV ghi ñaùp soá baøi laøm vaøo baûng sau: CAÂU CAÂU 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 CAÂU HOÛI Caâu 1: Tình hình tieàn löông cuûa CN c.ty may maëc Thanh Höông qua 2 quyù nhö sau: Xöôûng SX Quyù IV/ 2006 Quyù I/ 2007 Löông thaùng 1CN (trñ) Soá CN (ngöôøi) Löông thaùng 1CN (trñ) Soá CN (ngöôøi) 1. Caét 2. May 3. Hoaøn thaønh 1,2 0,9 0,85 15 80 10 1,3 0,95 0,8 15 85 15 Coâng ty / 105 / 115 Haõy xaùc ñònh: Tieàn löông CN coâng ty, Soá CN coâng ty taêng bao nhieâu % qua 2 quí? Caâu 2: Vôùi taøi lieäu caâu 1, haõy xaùc ñònh Möùc taêng quó löông ( trñ ) do taêng tieàn löông 1 CN, do taêng soá CN. Caâu 3 : Vôùi taøi lieäu caâu 1, cho bieát theâm saûn löôïng cuûa coâng ty quyù I/2007 taêng 17,5% so vôùi quyù IV/ 2006, Chi phí saûn xuaát taêng 12,3 %. Keát hôïp vôùi chæ soá soá CN ôû caâu 1, haõy tính chæ soá naêng suaát lao ñoäng, chæ soá giaù thaønh saûn phaåm cuûa coâng ty qua 2 quí treân ( % ). 27 Caâu 4: Saûn löôïng luùa caû 3 vuï cuûa tænh HG naêm 2004 ñaït 900 ngaøn taán. Naêm 2006, saûn löôïng luùa cuûa tænh taêng 81 ngaøn taán so vôùi naêm 2004. Tính chung caû 3 vuï thì dieän tích gieo caáy naêm 2006 taêng 5% so vôùi naêm 2004. Haõy tính chæ soá chung veà naêng suaát luùa cuûa tænh qua 2 naêm ? Caâu 5: Treân taøi lieäu caâu 4, neáu vôùi dieän tích gieo caáy naêm 2006 nhöng chæ ñaït naêng suaát luùa nhö naêm 2004 thì saûn löôïng luùa thu hoaïch ñöôïc trong naêm 2006 seõ laø bao nhieâu (1000 taán ) ? Caâu 6: Töø taøi lieäu caâu 4, caâu 5 cho thaáy saûn löôïng luùa 2006 ñaõ taêng bao nhieâu ngaøn taán do naêng suaát thu hoaïch taêng ? do dieän tích gieo caáy taêng ? Caâu 7:Tình hình bieán ñoäng chi phí saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng cuûa 4 coâng ty thuoäc toång coâng ty XD Soâng Maõ trong 2 thaùng ñaàu naêm 2007 nhö sau: Coâng ty Chi phí saûn xuaát thaùng 1 (tæ ñ) Chæ soá giaù thaønh thaùng 2 so 1(%) Chæ soá saûn löôïng thaùng 2 so 1(%) SM 1 SM 2 SM 3 SM 4 12 15 22 10 95 100 98 102 103 110 120 97 Toång coâng ty 59 / / Haõy xaùc ñònh: chæ soá chi phí saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng cuûa toaøn toång coâng ty qua 2 thaùng? Caâu 8: Tình hình tieâu thuï trong 2 thaùng phuïc vuï teát Ñinh Hôïi cuûa coâng ty thöïc phaåm Taân Gia Phaùt- tp HCM- chuyeân SX gioø chaû vaø laïp xöôûng nhö sau: Maët haøng Ñôn vò tính Thaùng 1 Thaùng 2 Ñôn giaù (1000 ñ ) Löôïng baùn Ñôn giaù (1000 ñ ) Löôïng baùn 1.Gioø chaû 2.Laïp xöôûng Kg Kg 52 60 3000 525 70 70 4000 2000 Nhö vaäy qua 2 thaùng , do giaù maët haøng gioø chaû taêng ñaõ laøm cho doanh thu tieâu thuï cuûa coâng ty taêng bao nhieâu tieàn? bao nhieâu % ? Caâu 9: Trong naêm 2006, saûn löôïng bình giaû coå cuûa coâng ty saûn xuaát ñoá goám Phaùt Ñaït- Vónh Long- 6 thaùng ñaàu naêm laø 10 000 chieác; 6 thaùng cuoái naêm laø 8 000 chieác. Toång löôïng nguyeân lieäu ñaát seùt hao phí cho SX bình naøy trong 6 thaùng ñaàu naêm laø 300 taán, trong 6 thaùng cuoái naêm laø 264 taán. Vaäy möùc hao phí ñaát 28 seùt cho 1 ñôn vò SP 6 thaùng cuoái naêm cao hôn 6 thaùng ñaàu naêm laø bao nhieâu ( kg/bình )? Caâu 10: Töø taøi lieäu caâu 9, cho bieát theâm ñôn giaù ñaát seùt trong caû naêm khoâng thay ñoåi laø 400 000ñ/taán. Vaäy do möùc hao phí nguyeân lieäu ñaát seùt cho 1 ñôn vò SP taêng ñaõ laøm cho toång chi phí nguyeân lieäu ñaát seùt taêng leân bao nhieâu tieàn ( trñ )? ÑEÀ OÂN TAÄP KIEÅM ÑÒNH GIAÛ THIEÁT. Thôøi gian laøm baøi: 20 phuùt BAÛNG TRAÛ LÔØI SV ghi ñaùp soá baøi laøm vaøo baûng sau: CAÂU CAÂU 1 4 2 5 3 6 CAÂU HOÛI Caâu 1: Tính naêng suaát lao ñoäng bình quaân 1 coâng nhaân cuûa XN A theo caùc soá lieäu sau: NSLÑ 1 CN (SP/ngöôøi) Döôùi 30 34 –36 30 –34 36 –38 38 trôû leân Soá CN (ngöôøi) 20 10 80 40 40 a. 34,12 b. 34,36 c. 34,26 d. Moät soá khaùc Caâu 2: Taøi lieäu caâu 1 laø keát quaû ñieàu tra choïn maãu ñeå kieåm ñònh lôøi tuyeân boá cuûa Phoøng Kyõ thuaät XN. XN ñaàu tö daây chuyeàn saûn xuaát môùi vaø Phoøng Kyõ thuaät cho raèng NS bình quaân cuûa 1 CN seõ ñaït 35 SP/ngöôøi. Haõy choïn caâu ñuùng: a. Vôùi ñoä tin caäy 95%, ñuû cô sôû ñeå baùc boû lôøi tuyeân boá cuûa phoøng kyõ thuaät. b. Vôùi sai soá 2%, keát luaän NSLÑ bình quaân 1 CN thaáp hôn 35 SP. c. Caû 2 ñuùng. d. Caû 2 sai. Caâu 3 : Nhoùm nghieân cöùu thuoäc Nhaø xuaát baûn BT ñöa thoâng tin raèng 70% hoïc sinh caáp II vaãn thích ñoïc truyeän tranh hôn truyeän ñoïc vaên hoïc khoâng hình veõ. Ñeå kieåm ñònh giaû thuyeát treân, ngöôøi ta phoûng vaán 225 hoïc sinh caáp II thu ñöôïc tæ leä maãu laø 78%. Choïn caâu ñuùng trong caùc caâu sau ñaây : 29 a. Vôùi sai soá 1%, keát luaän raèng thoâng tin cuûa nhoùm nghieân cöùu treân laø thaáp hôn söï thaät. b. Vôùi ñoä tin caäy 98%, keát luaän raèng tæ leä hoïc sinh caáp II vaãn thích ñoïc truyeän tranh hôn truyeän ñoïc vaên hoïc khoâng hình veõ laø treân 70%. c. Caû 2 ñuùng d. Caû 2 sai. Caâu 4 : Boä phaän kyõ thuaät cuûa coâng ty nöôùc chaám Hoaøn Myõ ñöa thoâng tin raèng 50% khaùch haøng thích nöôùc chaám coù ñoä ngoït. Coâng ty phoûng vaán 100 ngöôøi tieâu duøng thì chæ coù 38 ngöôøi thích nöôùc chaám coù ñoä ngoït. Cho bieát Z 0,005=2.58; Z 0.01=2,33 ; Z 0,02 =2,06 ; Z 0,025=1,96 ; Z 0,05=1,65. Haõy choïn caâu ñuùng: a. Vôùi sai soá 1%, chöa theå baùc boû ñöôïc lôøi tuyeân boá cuûa boä phaän kyõ thuaät. b. Vôùi ñoä tin caäy 98%, chöa theå keát luaän döôùi 50% ngöôøi tieâu duøng thích nöôùc chaám coù ñoä ngoït. c. Caû 2 ñuùng d. Caû 2 sai. Caâu 5 : Haõy tính naêng suaát luùa bình quaân 1 ha theo taøi lieäu sau : Naêng suaát luùa (taï/ha) Dieän tích gieo caáy (ha) Döôùi 30 10 38 döôùi 40 40 30 döôùi 34 80 34 döôùi 38 40 40 trôû leân 30 a. 35,35 b. 34,40 c. 34,425 d. 34,45 Caâu 6: Taøi lieäu caâu 5 laø keát quaû thöû nghieäm gioáng luùa môùi. Phoøng nghieân cöùu luùa cuûa Sôû Coâng nghieäp tuyeân boá raèng treân ñaát ñai cuûa tænh, gioáng môùi seõ cho NS 36 taï/ha. Kieåm ñònh giaû thuyeát treân vôùi sai soá chaáp nhaän laø 5%. Cho bieát: Z 0,005=2.58; Z 0.01=2,33 ; Z 0,02 =2,06 ; Z 0,025=1,96 ; Z 0,05=1,65. Haõy choïn caâu ñuùng : a. Vôùi möùc yù nghóa 5%, keát luaän baùc boû lôøi tuyeân boá treân b. Vôùi möùc yù nghóa 5%, keát luaän NS luùa thaáp hôn 36 taï/ha c. Caû 2 ñuùng d. Caû 2 sai

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMột số bài tập đề ôn tập nguyên lý thống kê kinh tế.pdf
Luận văn liên quan