Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường TH - THCS Xuân Lập Na Hang - Tuyên quang

MỤC LỤC STT PHẦN I: Trang 1 Lý do chọn đề tài 1 2 Mục đích nghiên cứu 2 3 Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3 4 Giả thuyết khoa học 3 5 Nhiệm vụ nghiên cứu 3 6 Giới hạn của đề tài 4 7 Phương pháp nghiên cứu 4 PHẦN II: NỘI DUNG Chư¬ơng 1: Cơ sở lý luận 5 1.1 Quan niệm về nhân cách và sự hình thành phát triển nhân cách 5 1.2 Quan điểm của đảng và nhà nước về sự phát triển nhân cách nhà giáo 5 2 Vai trò,vị trí của giáo dục và giáo dục tiể học. 6 3 Người giáo viên tiêur học trong sự nghiệp giáo dục &đào tạo. 8 4.1 Tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng giáo viên. 9 CHƯ¬ƠNG 2:THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TH&THCS XUÂN LẬP NA HANG-TUYÊN QUANG 12 1 Đặc điểm tình hình địa phương. 12 2 Tình hình nhà trường và địa phương. 12 3 Thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên ở trư¬ờng TH&THCS Xuân Lập. 14 CHƯ¬ƠNG 3: Một số biện pháp bồi d¬ưỡng nhằm nâng cao chất l¬ượng đội ngũ giáo viên ở trư¬ờng TH&THCS Xuân Lập Na Hang- Tuyên Quang. 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Đảng cộng sản Việt Nam “Văn kiện đại hội Đảng VII, VIII, IX” 2.Bộ giáo dục&Đào tạo “Điều lệ trường tiểu học”NXBGD-HN 2000 3.Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam “Luật giáo duc -2005” 4.Nghị quyêt số:25NQ/TU của tỉnh uỷ Tuyên Quang ngày8/5/1999. 5.Nghị quyết số:07 NQ/TU của BCHĐảng bộ tỉnh Tuyên Quang ngày 20/6/2007. 6.Trường cán bộ quản lí giáo dục và đào tạo “Tài liệu bồi dưỡng quản lý nhà nước về giáo dục của trường tiểu học”.

doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 7958 | Lượt tải: 60download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường TH - THCS Xuân Lập Na Hang - Tuyên quang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH&THCS XUÂN LẬP NA HANG-TUYÊN QUANG PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1- Lý do chọn đề tài: Giáo dục và đào tạo có một vị trí,vai trò vô cùng quan trọng,quyết định sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.Chính vì vậy,sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Một dân tộc dốt là dân tộc yếu”.Những năm gần đây Đảng và nhà nước ta ngày càng nhận thức đầy đủ ,sâu sắc vị trí của vấn đề phát triển người,phát triển nguồn lực,coi nhân tố con người là điều kiện cơ bản để phát triển nhanh và bền vững.Con người là nhân tố trung tâm của quá trình phát triển.Nhân tố con người quyết định ở đầu vào và đầu ra của mọi sự phát triển.Với ý nghĩa đó,tại văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX Đảng ta đã khẳng định: “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự công nghiệp hoá,là điều kiện phát huy nguồn lực con người,yếu tố cơ bản để phát triển tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.”Với tầm quan trọng như vậy,giáo dục và đào tạo luôn được coi là “Quốc sách hàng đầu”, “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển”. Trong các lĩnh vực đầu tư cho giáo dục thì xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo đã được chiến lược phát triển giáo dục xem là một trong những giải pháp có tính đột phá. Mặt khác, đội ngũ giáo viên có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo trong các nhà trường, như đồng chí Đỗ Mười đã nói: “Để đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo một trong những yếu tố cơ bản là đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên. Đội ngũ này quyết định đến chất lượng giáo dục trước mắt và lâu dài của toàn bộ sự nghiệp giáo dục”. Với nghĩa đó ở nghị quyết TW II khoá VIII của Đảng đã đề cao vai trò của giáo dục trong việc đào tạo con người đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH- HĐH đất nước. Để thực hiện yêu cầu đó GD & ĐT phải đổi mới một cách sâu sắc và toàn diện, nhà trường phải tạo ra những con người tự chủ, năng động sáng tạo có kiến thức văn hoá, xă hội, khoa học, công nghệ, kĩ năng nghề nghiệp, có niềm tin tự hào dân tộc, có ý thức vươn lên, có năng lực và thói quen tự học suốt đời, có khả năng thiết ứng với thực tiễn phát triển kinh tế- xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Để thực hiện được mục tiêu giáo dục tiểu học nói riêng thì đội ngũ giáo viên tiểu học là những người trực tiếp thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học. Họ chính là những nhân tố quyết định đến chất lượng giáo dục và là người trực tiếp thực hiện nhiệm vị mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Trong điều 15 luật giáo dục đã nêu rõ vai trò của nhà giáo: “Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục. Nhà giáo không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương tốt cho người học”. Có thể nói: Nếu không có đội ngũ giáo viên thì không có nhà trường. Không có nhà trường thì không có sự tồn tại và phát triển giáo dục. Bác Hồ kính yêu đã nói: “Nhiệm vụ của giáo viên rất quan trọng và vẻ vang vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục. Không có giáo dục thì không có cán bộ, không nói gì đến tri thức văn hoá”. Thực tế đội ngũ giáo viên của trường TH&THCS Xuân lập còn hạn chế về chất lượng “chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới” (NQ TW2 Khoá VIII) Trong mấy năm gần đây ngành giáo dục của tỉnh Tuyên Quang tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng giáo viên toàn tỉnh . Tuy nhiên chất lượng đội ngũ giáo viên của trường TH&THCS Xuân lập còn yếu về chuyên môn và kiến thức. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục của nhà trường. Xuất phát từ những lí do trên, tôi đã chọn đề tài: “ Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường TH&THCS Xuân lập – Na Hang – Tuyên Quang”. 2- Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu đề tài này nhằm mục đích đề xuất một số một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường TH&THCS Xuân Lập Na Hang-Tuyên Quang nhằm góp phần thiết thực nâng cao chất lượng dạy học ở nhà trường, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới giáo dục tiểu học trong giai đoạn hiện nay. 3.Khách thể và đối tượng nghiên cứu. 3.1Khách thể của đề tài. -Khách thể nghiên cứu.Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của trường TH&THCS Xuân Lập Na Hang-Tuyên Quang. -Khách thể khảo sát:Cán bộ quản lý:03 đ/c Giáo viên :38 đ/c 3.2 Đối tượng nghiên cứu.Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đọi ngũ giáo viên trường TH&THCS Xuân Lập Na Hang-Tuyên Quang. 4.Giả thuyết khoa học. Qua khảo sát đánh giá đội ngũ giáo viên của trường TH&THCS Xuân Lập huyện Na Hang còn một số bất cập về chất lượng đội ngũ giáo viên của trường,vì vậy nếu nghiên cứu được một số biên pháp khả thi và được áp dụng thì đội ngũ giáo viên của trường chắc chẵn sẽ được nâng cao chất lượng chuyên môn,góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường. 5- Nhiệm vụ nghiên cứu. 5.1- Nghiên cứu những vấn đề lý luận về công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học. 5.2- Khảo sát thực trạng: các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của Hiệu trưởng trường THCS Xuân lập, huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang. 3.3- Đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học nói chung và ở trườngTH&THCS Xuân lập, huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang nói riêng. 6.Giới hạn của đề tài. Do thời gian có hạn nên bản thân tôi chỉ nghiên cứu thời gian là một năm học 2008-2009 đối với giáo viên trường TH&THCS Xuân Lập Na Hang-Tuyên Quang. 7- Phương pháp nghiên cứu: 7.1- Sưu tầm sắp xếp các ấn phẩm,tài liệu,các văn kiện,nghị quyết có liên quan đến bồi dưỡng giáo viên. 7.2- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn. -Phương pháp quan sát. -Phương pháp nghiên cứu sản phẩm giáo dục. -Tổng hợp thống kê,phân tích số liệu. PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1Quan niệm về nhân cách và sự hình thành phát triển nhân cách. Theo quan niệm của Các Mác . “con người là tổng hoà của các mối quan hệ xã hội”.Như vậy nhân cách được hình thành và phát triển thộng qua các dạng hoạt động khác nhau trong các mối quan hệ có sẵn.Trong quá trình đó giáo dục giữ vai trò chủ đạo.Theo tư tưởng Hồ Chí Minh Người quan tâm tới giáo dục đạo đức trong mọi môi trường trước hết là môi trường gia đình;vì gia đình là tế bào của xã hội.Nhân cách con người được hình thành bắt đầu từ gia đình đến nhà trường rồi mới đến môi trường xã hội.Chùng ta hiểu rằng nhân cách không tự nhiên sinh ra mà cũng không phải di truyền mà có,mà nó được hình thành và phát triển thông qua giáo dục, mà người thầy đóng vai trò chủ đạo.Vì vậy chất lượng đội ngũ giáo viên trong nhà trường có ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh. 1.2 Quan điểm của Đảng nhà nước về sự phát triển nhân cách nhà giáo. Những năm gần đây đội ngũ nhà giáo được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm nhằm nâng cao năng lực quản lý giáo dụ và đào tạo.Nghị quyết TW2 khoáVIII đã khẳng định: “Nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo dục là:Xây dựng những con người tha thiết gắn bó với độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội,CNH-HĐH đất nước giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá của nhân loại,phát huy tiềm năng của dân tộc và con người Việt Nam,có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực của cá nhân làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại,có tư duy sáng tạo,có khả năng thực hành giỏi,có tác phong công nghiệp,có tính tổ chức và kỷ luật,có sức khoẻ là những người thừa kế,xây dựng chủ nghĩa xã hội “Vừa hồng vừa chuyên”. (Trích NQ TW2 khoá VIII ngày 24/12/1996) “Đội ngũ giáo viên phải tâm huyết với nghề,chuẩn mực về đạo đức lối sống,giữ gìn phẩm chất,uy tín,danh dự của thầy giáo,cô giáo.Tôn trọng nhân cách,đối sử công bằng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của học sinh,yeu thương chăm sóc và dạy dỗ học sinh như con em ruột thịt coi trường lớp như nhà ở của mình”. (Trích NQ Số 25 NQ/TU của tỉnh uỷ Tuyên Quang ngày8/5/1999) 2- Vai trò, vị trí của giáo dục và giáo dục tiểu học. Nghị quyết BCH Trung ương Đảng khoá VIII đã khẳng định: “Giáo dục và đào tạo và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực thúc đẩy, là điều kiện cơ bản đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ đất nước, phải coi đầu tư cho giáo dục là một hướng chính trong đầu tư và phát triển.... “. Trong định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết lần thứ 2 BCH Trung ương Đảng khoá VIII tiếp tục khẳng định: “Muốn tiến hành CNH, HĐH thắng lợi phát triển giáo dục và đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh, bền vững...”. Với chức năng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, giáo dục và đào tạo được nhìn nhận là con đường quan trọng nhất để phát triển xã hội. Do tác động đến nhân cách toàn diện của con người, giáo dục có khả năng chi phối tới tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đến các quá trình xã hội mà con người là chủ thể. Trong nền văn minh hiện đại, giáo dục trở thành quốc sách hàng đầu, là động lực thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. Lúc bình sinh, Bác Hồ đã dạy: “Vì lợi ích mời năm trồng cây Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” Chăm lo sự nghiệp “trồng người” nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài là trách nhiệm của toàn xã hội. Song ngành giáo dục bao giờ cũng giữ vai trò trọng yếu. Báo cáo chính trị đại hội VIII của Đảng đã ghi: “Lấy việc phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững”. Mà Đảng ta hiểu rằng, muốn có nguồn lực thì phải giáo dục và đào tạo con người” (Tổng Bí thư Đỗ Mười phát biểu tại Đại hội Đảng bộ trường ĐHSP thuộc ĐHQG Hà Nội – Nghiên cứu giáo dục – tháng 4/1998). Tuy nhiên muốn có một nền giáo dục tiên tiến phải có một cơ sở vững chắc, cơ sở đó chính là giáo dục tiểu học. Không thể có một hệ thống GDQD lành mạnh, mà muốn có được một hệ thống GDQD lành mạnh thì phải quan tâm chú ý tới việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên. Bậc tiểu học là bậc học có bản sắc riêng và có tính độc lập tương đối của nó. Nó mang tính sư phạm cao, không phụ thuộc nghiêm ngặt vào sự giáo dục trước đó và các bậc tiểu học kế sau nó. Bậc tiểu học là bậc học đầu tiên của hệ thống GDQD thuộc nền văn minh nhà trường của mỗi quốc gia. Bậc tiểu học là bậc học dành cho 100% trẻ em trong độ tuổi từ 6-14 tuổi cũng có nghĩa bậc tiểu học là bậc dành cho 100% dân và là “bậc học bắt buộc”. Như vậy, từ thế hệ trẻ ngày nay thì toàn dân đều phải học qua ghế nhà trường tiểu học. Trong sự phát triển chung của thời đại, PCGDTH cũng chưa phải là một mặt bằng dân trí cần thiết. Trong “Luật giáo dục năm 2005” đã ghi rõ mục tiêu của GDTH như sau: Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học THCS (Điều 27 – Luật GD năm 2005). Mục tiêu của giáo dục tiểu học là xây dựng và phát triển tình cảm, đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ và thể chất của trẻ em nhằm hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển toàn diện nhân cách con ngời Việt Nam XHCN. Ngoài ra, bậc tiểu học còn đem lại cho các em niềm hạnh phúc đi học. Tạo những cơ sở ban đầu cơ bản và bền vững cho trẻ em tiếp tục học lên bậc học tiếp theo, hình thành những cơ sở ban đầu đờng nét ban đầu của nhân cách, những gì thuộc về tri thức và kỹ năng, về hành vi và tính ngời đợc hình thành, định hình ở học sinh tiểu học sẽ theo suốt cuộc đời mỗi ngời, bởi vì những gì đã hình thành và định hình ở trẻ em rất khó thay đổi, khó cải tạo lại. Với trọng trách là “người quyết định chất lượng giáo dục”, là người đặt nền móng cho sự phát triển nhân cách, là ngời mẹ thứ hai của học sinh, thực hiện sứ mệnh cao cả, đầy tính nhân văn và trách nhiệm. Người giáo viên tiểu học phải hội tụ được một cách đầy đủ những yêu cầu về phẩm chất cũng nh năng lực chuyên môn để thực hiện tốt mục tiêu giáo dục tiểu học. 3- Người giáo viên tiểu học trong sự nghiệp giáo dục đào tạo. Người giáo viên tiểu học có tầm quan trọng đặc biệt. Lao động của người thầy giáo tiểu học là lao động mang tính khoa học, tính nghệ thuật và đòi hỏi sự công phu. Thầy, cô giáo tiểu học chính là hình ảnh trực quan gần gũi, sinh động và toàn diện để cho học sinh noi theo, học tập góp phần hoàn thiện nhân cách học sinh. Xuất phát từ mục tiêu GDTH, trong điều lệ trường tiểu học ban hành quyết định số 22/2000/QĐ-BGD- ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ giáo dục - đào tạo đã khẳng định: “Giáo viên trường tiểu học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường” là giáo viên tổng thể, người tổ chức các quá trình phát triển của trẻ em bằng phương thức nhà trường. Nhiệm vụ của người giáo viên tiểu học đã được điều lệ quy định. Giáo viên dạy các môn học ở trường tiểu học có nhiệm vụ: Giảng dạy và giáo dục tiểu học theo đúng chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học, soạn bài, kiểm tra, đánh giá đúng quy định, lên lớp đúng giờ, không tuỳ tiện bỏ giờ, bỏ buổi học, đảm bảo chất lợng và hiệu quả giảng dạy, quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức, tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn. Tham gia công tác phổ cập giáo dục tiểu học ở địa phương. Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục. Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật, các quyết định của Hiệu trưởng và của các cấp quản lý giáo dục. Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền lợi và lợi ích chính đáng của học sinh, đoàn kết giúp đỡ các bạn đồng nghiệp. Vì vậy,giáo viên tiểu học phải được đào tạo ban đầu, được tuyển chọn, sử dụng, được đào tạo tiếp tục và phải được đào tạo một cách phong phú, bền bỉ để có đủ tiêu chuẩn về hiểu biết, trình độ, phẩm chất đáp ứng nhiệm vụ được giao. 4.1- Tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên: Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có một ý nghĩa cực kỳ to lớn trong việc nâng cao chất lượng dội ngũ giáo viên về chính trị chuyên môn và quản lý giáo dục. Vai trò của người giáo viên với những phẩm chất đạo đức tốt cùng với kiến thức và năng lực chuyên môn vững vàng sẽ tạo được uy tín và khả năng giáo dục tiểu học to lớn đáp ứng yêu cầu của sự phát triển giáo dục và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Chất lượng đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và phụ thuộc vào công tác đào tạo, công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Hai mặt này gắn bó với nhau một cách chặt chẽ trong một thể thống nhất trong đó công tác bồi dưỡng thường xuyên có ý nghĩa đào tạo tiếp tục là một yêu cầu không thể thiếu được sau đó đào tạo ban đầu. Ở một số nội dung thay đổi nhiều, bồi dưỡng thường xuyên còn mang ý nghĩa đào tạo lại, cung cấp cho giáo viên tiểu học những kiến thức mới, tạo cho họ có một tiềm lực tiếp cận với những yêu cầu thay đổi trong giảng dạy phổ thông và sự phát triển của khoa học giáo dục, khoa học bộ môn (nhất là những thành tựu mới) để vận dụng vào công tác giảng dạy và giáo dục học sinh trong giai đoạn mới. Muốn phát triển giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng không thể không chú ý tới bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Đây là yếu tố số một mà trong đó chuyên môn lại là vấn đề quan trọng nhất. Nếu giáo viên yếu về trình độ chuyên môn, yếu về năng lực sư phạm thì không thể nâng cao chất lượng giáo dục. Chúng ta ai cũng thừa nhận một nền giáo dục không thể phát triển cao hơn trình độ của những người xây dựng nên nó. “Đỉnh cao của mọi nền giáo dục của bất kỳ một Quốc gia nào cũng không thể vượt qua ngưỡng cửa của thầy giáo”. Vấn đề thầy giáo lại được khẳng định: “Để đảm bảo chất lượng của giáo dục và đào tạo phải giải quyết tốt vấn đề thầy giáo”. Vấn đề thầy giáo lại được khẳng định hơn trong hội nghị lần 2 BCH Trung ương Đảng khoá VIII. Trong năm giải pháp về chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới thì “xây dựng đội ngũ” được coi là giải pháp quan trọng nhất, có tính quyết định tới chất lượng giáo dục. Chỉ thị 40 của Ban Bí thư: “Đây là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục năm 2001- 2010 và chấn hưng đất nước”. Thực tế trong giai đoạn hiện nay giáo viên tiểu học thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, không đồng đều về các môn và mất cân đối về cơ cấu, một điều bất cập nữa là đội ngũ giáo viên còn non yếu về trình độ tay nghề vì có những lúc, những nơi số giáo viên chưa được đào tạo chuẩn còn khá nhiều. Vì vậy trong công cuộc đổi mới về sự nghiệp giáo dục đang đứng trước thách thức mới thì vai trò của người giáo viên rất quan trọng. Họ không ngừng phải trao đổi tích lũy kiến thức, kinh nghiệm giảng dạy, cùng với việc mở mang kiến thức mới để tồn tại và đáp ứng với đòi hỏi to lớn của xã hội. Do đó, việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là việc làm hết sức cần thiết, công việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chính là phát triển nguồn nhân lực. Vậy, người cán bộ quản lý giáo dục, là Hiệu trưởng phải làm gì để phát triển nguồn nhân lực trong trường tiểu học, để đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp phát triển. Thực trạng đội ngũ giáo viên tiểu học có thấy: Bên cạnh những kết quả đáng phấn khởi về quy mô và chất lượng, bước vào thế kỷ XXI, giáo dục tiểu học nước ta vẫn còn nằm trong tình trạng yếu kém về nhiều mặt so với nhiều nước trên thế giới nhất là về chất lượng đội ngũ giáo viên. Một số giáo viên trình độ năng lực dạy học còn hạn chế, tình trạng giáo viên dạy sai kiến thức vẫn còn phổ biến ở một số môn học. Vì vậy, khi tiếp cận với chương trình mới họ còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó lao động sư phạm của giáo viên tiểu học có tính đặc thù riêng so với lao động sư phạm của giáo viên các bậc học khác. Họ là những “ông thầy tổng thể”, phải giảng dạy nhiều môn học khác nhau. Mặc dù những kiến thức cung cấp cho học sinh tiểu học là những vấn đề cơ bản ban đầu về các lĩnh vực khoa học khác nhau nhưng đòi hỏi giáo viên phải có kiến thức sâu rộng, vừa phải có phương pháp dạy học thích hợp để chuyển tải những tri thức cho học sinh một cách “nhẹ nhàng hơn, tự nhiên hơn, hiệu quả hơn”. Điều đó giáo viên tiểu học phải không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của mình để có thể đáp ứng được những yêu cầu của việc thực thi chương trình mới. Đồng thời cũng đặt ra cho Hiệu trưởng các trường tiểu học một nhiệm vụ cấp thiết, cần tìm ra những biện pháp cụ thể, khả thi, nhằm tổ chức công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học, giúp cho họ có điều kiện tổ chức quá trình dạy học thuận lợi hơn, nâng cao năng lực dạy học và chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH&THCS XUÂN LẬP NAHANG- TUYÊN QUANG 1.Đặc điểm tình hình địa phương . Xã Xuân Lập là xã vùng cao của huyên Na Hang-Tuyên Quang.Cách trung tâm huyện 60 km .Diện tích tự nhiên:7415ha Địa hình đồi núi là chủ yếu 1.2 Đặc điểm kinh tế. Xã Xuân lập có điều kiện kinh tế khó khăn nhất cảu huyện Na Hang. Nhân dân sống chủ yếu là làm ruộng, nương và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Xuân lập có 340 hộ 1916 nhân khẩu gồm có 3 dân tộc cùng sinh sống H’mông, Dao, Tày. Trong đó dân tộc H’mông chiếm 70%. Mặt bằng dân trí thấp, kinh tế chậm phát triển cho nên ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp giáo dục của trường. 2. Tình hình nhà trường và địa phương xã Xuân lập huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. 2.1 Thuận lợi : trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng cùng với sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên của nhà trường. Trường TH&THCS Xuân lập dần dần có sự tiến bộ về chất lượng giáo dục nhà trường đã hoàn thành và duy trì được phổ cập giáo dục các hoạt động của trường dần đi vào chiều sâu. Trường TH&THCS có 41đ/c giáo viên Trong đó: Nữ 14đ/c Nam 27 đ/c Dân tộc: Kinh 3 đ/c, Tày 29 đ/c, Dao 3 đ/c, H’mông 6 đ/c Trình độ văn hoá: 41/41 tốt nghiệp phổ thông trung học cả hai hệ Trình độ chuyên môn: Đại học: 1đ/c Cao đẳng: 9đ/c Trung cấp: 30đ/c Sơ cấp: 1đ/c Có 3đang học đại học, 2 đồng chí đang theo học cao đẳng Tiểu học và Mầm non, 1đ/c học trung cấp mầm non Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp: 2 đ/c Sơ cấp: Ban giám hiệu 3 người và 37 người trực tiếp giảng dạy, 1 giáo viên tổng phụ trách Trường có một chi bộ riêng với: đảng viên 1 chi đoàn; 1 liên đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh Chi bộ nhà trường nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh ban giám hiệu có tinh thần đoàn kết tốt, có kế hoạch chỉ đạo sát sao các hoạt động của nhà trường. 93& giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về chuyên môn theo qui định của bộ giáo dục. 100% giáo viên được tham gia các lớp tập huấn đổi mới về phương pháp dạy học. Trường TH&THCS có 8 tổ chuyên môn Trong đó: THCS : 2 tổ Tiểu học: 5 tổ Mầm non :1 tổ Tất cả các tổ chuyên môn đã duy trì tốt nề nếp dạy học sinh hoạt chuyên môn đều đặn theo thường kì 2 lần/tháng. 100% giáo viên được học tập các văn bản và chỉ thị nghị quyết của cấp trên. - cơ sở vật chất đã có nhà xây kiên cố và bán kiên cố đủ cho học sinh học một ca bàn ghế đảm bảo chất lượng - học sinh chăm chỉ học tập 2.2 Khó khăn Bên cạnh những thuận lợi nhà trường còn gặp nhiều khó khăn trong việc hoạt động chuyên môn cũng như hoạt động khác của trường. - Khả năng tiếp thu đổi mới phương pháp dạy học ở đa số giáo viên còn hạn chế mặc dù đã được đào tạo đạt tiêu chuẩn về bằng cấp nhưng chưa đạt về lĩnh vực kiến thức và kĩ năng sư phạm vừa qua, ở bậc tiểu học có 23 đ/c tham gia thi, có 9 đ/c xếp loại kém, 10 đ/c xếp loạiTB và yếu, có 4 đ/c xếp loại khá và giỏi. - Nhận thức cuả một số giáo viên về công tác tự bồi dưỡng còn hạn chế chưa thực sự đầu tư cho công tác chuyên môn và chưa tự nâng cao về kiến thức không cập nhật các kiến thức về văn hoá, xã hội, khoa học… còn bảo thủ và tự ty dân tộc. Đa số giáo viên chưa biết sử dụng máy vi tính. Một bộ phận giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh chưa nhận thức sâu sắc về cuộc vận động “Hai không” của Bộ giáo dục phát động. 3. Thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên trường TH&THCS Xuân lập- Na Hang- Tuyên Quang. 3.1 Thực trạng về kiến thức, kĩ năng sư phạm của đội ngũ giáo viên trường TH&THCS. Để khảo sát, đánh giá về kiến thức kỹ năng sư phạm của đội ngũ giáo viên trường TH&THCS Xuân lập chúng tôi đã tiến hành như sau: - Xây dựng tiêu chí đánh giá( theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học) - Xây dựng phiếu đánh giá theo mẫu qui định của Bộ - Xin ý kiến và được sự thống nhất cao của giáo viên Kết quả đạt được như sau: Tổng số giáo viên tham gia đánh giá 23 đ/c Giáo viên được đánh giá: 21đ/c Bảng tổng hợp kết quả kiến thức kĩ năng sư phạm của đội ngũ giáo viên STT Các tiêu chí đánh giá Kết quả đánh giá(%) Tốt Khá TB Yếu 1 Kiến thức Kiến thức cơ bản 10 30 40 20 Kiến thức tâm lý học SP và tâm lý học lứa tuổi GD học tiểu học. 10 40 30 20 Kiến thức về kiểm tra đánh giá kết quả học tập rèn luyện của học sinh 10 20 40 30 Kiến thức phổ thông về chính trị, XH và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng CNTT, ngoại ngữ. 10 20 30 40 Kiến thức địa phương về nhiệm vụ chính trị KT-VH của tỉnh ,huyện, xã 20 30 50 2 Kĩ năng Lập được kế hoạch dạy học biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới. 20 30 50 Tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tình năng động sáng tạo của học sinh. 15 20 40 25 Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 20 30 40 10 Thực hiên thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục;hành vi trong giao tiếp ứng sử có văn hoá và mang tính giáo dục. 20 30 50 Xây dựng,bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy. 70 20 10 3.2 Thực trạng về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống của đội ngũ giáo viên trường TH&THCS Để khảo sát đánh giá về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống của đội ngũ giáo viên chúng tôi đã tiến hành như sau: - Xây dựng tiêu chí theo chuẩn nghề mghiệp giáo viên tiểu học - Cá nhân tự phân laọi bản thân ( chấm điểm theo mẫu của sở giáo dục) - Tập thể bình xét từng cá nhân xếp loại theo 5 tiêu chí. Kết quả khảo sát như sau: stt Tiêu chí đánh giá Kết quả đánh giá(%) Tốt Khá TB Yếu 1 Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 60 30 10 2 Chấp hành chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật nhà nước 70 30 3 Chấp hành các qui chế của ngành, qui định của nhà trường kỷ luật lao động. 70 30 4 Đạo đức nhân cách lối sống lành mạnh trong sáng của nhà giáo tinh thần đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp sự tín nhiệm của đồng nghiệp, nhân dân và học sinh. 50 30 20 5 Trung thực trong công tác đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp, phục vụ nhân dân và học sinh. 70 30 Thực tiễn trong thời gian qua trường TH&THCS đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc dạy và học chất lượng đội ngũ giáo viên đã được nâng lên số giờ dạy đạt chất lượng đã tăng về số lượng tuy nhiên so với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước thì chất lượng đội ngũ giáo viên của trường TH&THCS Xuân lập chưa đáp ứng được. Chất lượng giáo dục đào tạo học sinh qua các năm. Năm học Tổng số HS Xếp loại học lực Xếp loại hạnh kiểm TN lớp 5 Giỏi Khá Trung bình Yếu Tốt Khá tốt CCG TS % TS % TS % TS % TS % TS % TS % TS % 2006-2007 210 20 40 120 30 180 30 50 2007-2008 238 23 40 125 50 195 43 55 * Ưu điểm: Được sự quan tâm của đảng, nhà nước đầu tư cho trường một phòng học chung với đầy đủ thiết bị. Một số giáo viên tâm huyết với nghề có ý thức chung thúc đẩy các phong trào của trường. - Tổng số đảng viên đông - Ban giám hiệu luôn định hướng tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và theo học các lớp cao đẳng, đại học. * Hạn chế: - Một số giáo viên nhận thức chưa đúng, chưa đủ về vị trí và vai trò của công tác tự học tự bồi dưỡng giáo viên. Nội dung của công tác bồi dưỡng chuyên môn nhiều khi chưa sâu, biện pháp chỉ đạo chưa khoa học, chưa thường xuyên. - Ban giám hiệu chưa có kế hoạch cụ thể cho việc bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng sư phạm cho giáo viên. Việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên còn mang tính đối phó chưa vạch rõ được nguyên nhân yếu kém của từng giáo viên chỉ nhận xét chung chung “dĩ hoà vi quý”. Các buổi sinh hoạt chuyên đề nội dung còn sơ sài chưa có kế hoạch cụ thể. Việc kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học của giáo viên còn nể nang. Chưa thẳng thắn phê bình những việc làm chưa đúng, việc biểu dương khen thưởng còn mang tính hình thức. 3.3- Thực hiện kế hoạch thăm lớp, dự giờ, tổ chức hội giảng thi giáo viên dạy giỏi cho đội ngũ giáo viên. Qua dự giờ, Hiệu trưởng đã phát hiện đợc những điểm mạnh, điểm yếu của mỗi giáo viên cũng như học sinh lớp đó. Từ đó phân loại được đối tượng giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng sát thực. Đặc biệt cần quan tâm chú ý đến những giáo viên có tay nghề còn non để giúp họ vươn lên. Song song với việc thăm lớp dự giờ, hiệu trưởng còn thường xuyên tổ chức hội giảng, thao giảng thi tay nghề để đánh giá kết quả bồi dưỡng, tự học, tự rèn luyện nhằm chọn giáo viên giỏi cấp trường đi thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, cấp tỉnh. Năm học 2008- 2009 trường TH&THCS Xuân Lập đã tổ chức các đợt hội giảng như: - Hội giảng lấy thành tích chào mừng ngày 20/11. - Hội giảng chào mừng ngày 26/3. * Những tồn tại trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường TH&THCS Xuân Lập-Na Hang-Tuyên Quang. - Nội dung bồi dưỡng chưa phong phú, chưa đi sâu bồi dưỡng cho giáo viên về: Kiến thức, kỹ năng sư phạm... - Chưa chú trọng khâu thực hành trong việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. - Việc kiểm tra đánh giá trong và sau mỗi đợt bồi dưỡng còn hạn chế. Nhận xét chung: Qua tìm hiểu và khảo sát thực trạng công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên: Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường thực sự đã thúc đẩy mạnh. Về nội dung hình thức bồi dưỡng tương đối đa dạng, đã đem lại không khí sôi nổi, tự giác trong phong trào bồi dưỡng, tự bồi dưỡng của giáo viên làm cho chất lượng đội ngũ giáo viên của nhà trường ngày một đi lên. - Tuy nhiên để đáp ứng với sự đổi mới của đất nước hiện nay và sự phát triển của nhà trường thì cần phải có sự nỗ lực phấn đấu cao hơn, phải tích cực đầu tư, bồi dưỡng nhiều hơn nữa để giữ vững trình độ phát triển đã có và có sự phát triển tiếp theo nhằm đáp ứng mức cao hơn nữa. Đặc biệt là hiện nay, chúng ta đang sống trong những năm đầu của thế kỷ XXI cả nhân loại đang bước vào một kỷ nguyên mới- kỷ nguyên của lao động trí tuệ. Mỗi một đất nước, mỗi một nhà trường vì sự trường tồn và phát triển của đơn vị mình thì đều phải chăm lo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và chúng ta không thể không tìm ra những biện pháp tốt có nội dung, hình thức bồi dưỡng thiết thực nhằm nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên đa chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một đi lên. CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH&THCS XUÂN LẬP-NA HANG- TUYÊN QUANG. Từ thực tế về năng lực chuyên môn và công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên của trườngTH&THCS Xuân Lập huyện Na Hang Tỉnh Tuyên Quang trong thời gian qua với những kết quả đã đạt được và chưa đạt được như trên.Tôi rút ra và đề xuất một số biện pháp bồi dưỡng nằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đôi ngũ giáo viên tiểu học Trường TH&THCS Xuân Lập cụ thể như sau: Một là:Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị,làm cho đội ngũ giáo viên nhận thức rõ về vị trí vai trò,nhiệm vụ của mình. -Xác định trách nhiệm tu dưỡng rèn luyên phẩm chất đạo đức lối sống tốt là trách nhiệm của mỗi cá nhân giáo viên. *Cách tiến hành: +Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền,giáo dục giác ngộ cho đọi ngú giáo viên. +Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị trong nhà trường. +Tổ chức nghe báo cáo thời sự về chính sách ,tình hình phát triển kinh tế văn hoá giáo dụcvà đào tạo của địa phương,của huyện,tỉnh… Hai là: Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. 1.Chỉ đạo xây dựng kế hoạch bài giảng. Yêu cầu soạn giảng theo phương pháp mới:phát huy tính tích cực của học sinh.Do vậy giáo viên phải thiết kế được bìa giảng theo trình tự hợp lý lôgíc đảm tính chặt chẽ khoa học.Ban giám hiệu kiểm tra giáo án của giáo viên 2 lần/ tháng .Các tổ khối kiểm tra hồ sơ chéo nhau sau đó tiến hành trao đổi và rút kinh nghiệm thống nhất theo một mẫu chung. 2.Tiến hành thăm lớp dự giờ và đánh giá phân loại hàng tháng,hàng kỳtừ đó làm cơ sở đánh giá cả năm học.Sau mỗi giờ dạy của giáo viên cần tổ chức rút kinh nghiệm chỉ ra ưu,nhược điểm cho từng cá nhân để phát huy ưu điểm,khắc phục nhược điểm và tồn tại trong giảng dạy. 3.Tổ chức tốt các buổi sinh hoat chuyên môn tại trường 2 lần/tháng. 4.Kiểm tra hồ sơ ,kiểm tra việc thực hiện chương trình dạy theo chuyên đề(tổ khối dự giờ rút kinh nghiệm đánh giá chất lượng giờ dạy)Sau đó cử giáo viên có năng lực dạy mẫu theo chuyên đề 2 lần/tháng. 5.Xây dựng cho giáo viên thói quen sử dụng đồ dùng dạy học ( trong phòng thiết bị đã có và khuyến khích giáo viên tự làm). Coi trọng các đợt bồi dưỡng thường xuyên do phòng giáo dục tổ chức ( cử đúng thành phần là các giáo viên có năng lực chuyên môn đi tiếp thu về để triển khai lại cho giáo viên trong trường). Ban giám hiệu cùng các tổ chuyên môn tạo điều kiện cho những giáo viên có tay nghề trung bình được dự giờ, học hỏi những giáo viên cốt cán có tay nghề vững ở trường ( 2 – 3 lần/ tháng). 6. Tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề cho bản thân. Mỗi cá nhân cần xác định điểm mạnh, điểm yếu của chính mình để phát huy và khắc phục. Yếu môn nào tập trung học hỏi, tự học và bồi dưỡng môn đó. Từ nhiều năm nay, nhà trường đã quy định, giáo viên nào cũng có sổ tự học, tự bồi dưỡng. Cuối mỗi kì, mỗi năm đều có sự kiểm tra đánh giá, phân loại công tác tự bồi dưỡng. Nhà trường cũng luôn coi trọng và chú ý đến hoạt động của tổ chuyên môn. Tất cả các văn bản chỏ đạo chuyên môn của các cấp đều được triển khai, lưu giữ. Lấy đó làm cơ sở để chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn đồng thời phát huy tính tự quản của tổ chuyên môn ( nhất là vai trò của tổ trưởng). Chấp hành sinh hoạt chuyên môn hai tuần một lần ( theo điều lệ quy định) trong mỗi tổ chuyên môn đều có giáo viên giỏi làm nòng cốt, phân công họ giúp giáo viên yếu. Đề cao tinh thần học hỏi đồng nghiệp ( xoá bỏ tính tự cao, tự đại, tự ti mặc cảm, bảo thủ, dấu dốt trong tổ chuyên môn). 7. Trú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho giáo viên. - Dần từng bước cho đội ngũ giáo viên đi học các lớp tại chức Đại học và Cao đẳng ( phấn đấu đến năm 2010 có 70% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn) - Đối với những giáo viên có tuổi đời cao, sắp đủ số năm nghỉ hưu ( không có khả năng đào tạo tiếp) hạn chế về năng lực chuyên môn thì có thể động viên họ có thể nghỉ hưu theo chế độ. 8. Chỉ đạo về việc bồi dưỡng toàn diện đối với giáo viên. Do đặc điểm của bậc tiểu học, yêu cầu đỗi với mỗi giáo viên tiểu học phải có khả năng toàn diện. Bên cạnh việc tập trung bồi dưỡng để nâng cao trình độ, kiến thức kĩ năng, kĩ xảo, năng lực giảng dạy… cần phải trú trọng bồi dưỡng toàn diện cho giáo viên. Phải quan tâm đến việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho đội ngũ vì người giáo viên làm công tác giáo dục là thực hiện nhiệm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hiểu rõ nhiệm vụ chính của ngành, nhiệm vụ của bản thân, nhận thức được yêu cầu cấp bách của công tác giáo dục đòi hỏi người giáo viên phải vươn lên, từ đó tự giác tích cực tham gia bồi dưỡng và tự bôid dưỡng đạt kết quả. Người giáo viên tiểu học phải thường xuyên được bồi dưỡng về tình cảm nghề nghiệp, lòng yêu nghề mến trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao là những yêu cầu không thể thiếu được của nghề dạy học. Mỗi giáo viên tiểu học không những là người thầy mà còn là anh chị phụ trách đội TNTP Hồ Chí Minh và đội Nhi Đồng Hồ Chí Minh nên phải được bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp và hoạt động xã hội khác. Ba là: Đa dạng hoá các hình thức bồi dưỡng đối với giáo viên. yêu cầu của việc bồi dưỡng đối với giáo viên tiểu học rất đa dạng và phong phú. Đối với bồi dưỡng bao gồm toàn bộ giáo viên tiểu học trường do vậy phải kết hợp có hiệu quả hình thức bồi dưỡng, cụ thể là: Chỉ đạo bồi dưỡng qua tổ chuyên môn: cần xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của tổ chuyên môn trong đó một trong những nhiệm vụ cơ bản của tổ chuyên môn là công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên về kiến thức, kĩ năng và phương pháp giảng dạy. Để hoạt động có hiệu quả của tổ chuyên môn phải lựa chọn và bồi dưỡng tổ trưởng có năng lực, có trách nhiệm, chỉ đạo cải tiến hình thức sinh hoạt của tổ. Bồi dưỡng chuyên môn theo cụm trường. Việc làm này có tác dụng tạo điều kiện học tập lẫn nhau và kinh nghiệm giảng dạy giữa các giáo viên trong cụm, giải quyết những vấn đề còn vướng mắc trong một tổ, một trường chưa giải quyết được. Phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên cốt cán bởi vì không phải trường nào cũng có giáo viên cốt cán. Chỉ đạo bồi dưỡng theo chuyên đề. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ năm học. Cùng với lịch công tác năm học Phòng Giáo dục - Đào tạo. Hiệu trưởng xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng trong năm. Hiện tại trú trọng các nội dung: Đổi mới phương pháp, thực hiện thay sách giáo khoa lớp 1,2,3,4,5 với sử dụng thiết bị dạy học, dạy học 9 buổi/tuần và tổ chức các lớp bán trú. Thực hiện công tác bồi dương thường xuyên theo chu kì: Đảm bảo 100% giáo viên được tham gia đầy đủ các chuyên đề bồi dưỡng… Bồi dưỡng đội ngũ bằng hình thức ngoại khoá. Hàng kì, hàng năm nhà trường mời chuyên gia, giáo viên cốt cán của huyện, của tỉnh về trao đổi kinh nghiệm chuyên môn như: Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi, chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn ở tổ có chất lượng cao, giảng dạy tốt một giờ lên lớp của một môn học nào đó, cách sử dung thiết bị dạy học như thế nào để đạt hiệu quả cho một giờ lên lớp. Tổ chức cho giáo viên ( hoặc đội ngũ cốt cán của trường đi tham quan học tập kinh nghiệm ở một đơn vị bạn trong huyện, tỉnh có nhiều thành tích trong giảng dạy). Tổ chức các kì thi giáo viên giỏi, khảo sát chất lượng học sinh. Tổ chức thi giáo viên giỏi các cấp là một biện pháp thúc đẩy công tác bồi dưỡng tạo điều kiện để giáo viên phấn đấu vươn lên, tự khẳng định mình trong giảng dạy. Bởi vì mỗi giáo viên khi đi thi đều phải làm một bài kiểm tra viết ( kiến thức về trình độ đào tạo, kiến thức bộ môn Toán, Tiếng Việt, ứng xử tình huống sư phạm…) Dạy hai tíêt trên lớp ( một tiết bắt buộc là Toán hoặc Tiếng Việt còn lại là một trong các môn: Đạo đức, TNXH, Sức khoẻ). Như vậy các giáo viên giỏi đều phải tự cố gắng trong chuyên môn. Việc tổ chức khảo sát lượng học sinh về học lực là thước đo kết quả giảng dạy của giáo viên ở nhà trường. Việc khảo sát này tập trung vào hai môn Toán và Tiếng việt. Mỗi năm tổ chức 4 kì: Đầu năm học, cuối kì I, giữa kì II và cuối năm học. Bốn là: Tăng cường xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học. Thư viện hoạt động tốt sẽ nâng cao chất lượng dạy học của thầy và học của trò. Đối với giáo viên thư viện là nơi cung cấp cho họ đầy đủ sách giáo khoa, sách hướng dẫn, sách nghiệp vụ, tài liệu tham khảo… Các giáo viên có sổ mượn đồ dùng dạy học ở thư viện, ngoài ra còn tự làm thêm đồ dùng có chất lượng để giảng dạy. Để nâng cao chất lượng giờ dạy cho giáo viên thì các yếu tố về cơ sở vật chất không thể coi nhẹ. Đó là phòng học, bàn ghế, ánh sáng, điện và đồ dùng khác phục vụ cho việc dạy học. Muốn đáp ứng được Ban giám hiệu nhà trường cần tham mưu tốt với chính quyền địa phương để công tác xã hội hoá giáo dục là của toàn dân. Tạo điều kiện về tài lực, vật lực để giúp nhà trường nhanh chóng có các thiết bị nghe, nhhìn hiện đại phục vụ cho việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của trò. Năm là: Tăng cường kiểm tra đánh giá xếp loại giáo viên: Đây là biện pháp không thể thiếu được đối với các nhà quản lí giáo dục nói chung và mỗi nhà trường nói riêng. Kiểm tra bằng nhiều hình thức ( toàn diện, chuyên đề, đột xuất, báo trước…). Có kiểm tra mmới phát hiện ra điểm mạnh, điểm hạn chế của từng giáo viên để từ đó có hướng giúp đỡ họ phát huy ưu điểm khắc phục nhược điểm. Tuy nhiên khi kiểm tra phải đảm bảo tính dân chủ, khác quan,, vô tư, công bằng. Việc đánh giá xếp loại giáo viên phải được thực hiện thường xuyên theo từng tháng có thang điểm rõ ràng vì vậy nhà trường phải xây dựng được các tiêu chí để cho điểm nhằm đánh giá đúng thực trạng đội ngũ và trình độ, năng lực của mỗi giáo viên. Việc làm này phải chặt chẽ, đúng nguyên tắc khoa học để giáo viên tích cực bồi dưỡng và tự bồi dưỡng những điểm mình hạn chế. Nhà trường phối hợp với công đoàn để làm tốt công tác động viên khen thưởng cho các giáo viên hoàn thành nhiệm vụ của mình trong năm học một cách xuất sắc ( như thi giáo viên giỏi các cấp, bồi dưỡng đội tuyển có nhiều học sinh giỏi…) Công tác này được làm thường xuyên. Từ đó tạo ra không khí thi đua trong trường, các giáo viên tự đăng kí danh hiệu cho mình phấn đấu để đạt được. Công tác này đảm bảo sự công bằng, khách quan, đúng người đúng việc. Sáu là: Bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ bằng chính nhân cách của người hiệu trưởng. Là những người lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn ở trường ( BGH) ở tổ ( tổ trưởng ) và chịu trách nhiệm trước cấp trên. Đồng thời phải có uy tín trước giáo viên trong trường. Do đó người cán bộ quản lí phải tự hoàn thiện mình về mọi mặt. Nhất là năng lực quản lí chỉ đạo chuyên môn phải nắm bắt được toàn cục, bám vào các hệ thống văn bản để chỉ đạo. nắm chắc nội dung chương trình các khối lớp, bám vào yêu cầu kiến thức kĩ năng của từng môn từng lớp. Dạy trên lớp phải từ khá trở lên. Muốn vậy người cán bộ quản lí phải tự bồi dưỡng, chịu khó đọc tài liệu, tạp chí, tập san…để tăng thêm sự hiểu biết, cập nhật thông tin về giáo dục, đào tạo. Đặc biệt là cán bộ quản lí phải không được thoát li giáo án không được thoát li công việc giảng dạy trên lớp, ngoài ra còn phải vào cuộc bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các cấp. Có như vậy mới gây được uy tín, sự cảm phục của anh chị em giáo viên. ngoài ra còn phải là người dám nghĩ dám làm, quyết đoán và dám chịu trách nhiệm với cấp trên. - Phẩm chất và năng lực của người hiệu trưởng trở thành hình ảnh trực quan sinh động có giá trị bồi dưỡng nhân cách cho mỗi giáo viên. Tóm lại: Muốn bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong nhà trường tiểu học, người Hiệu trưởng cần có một hệ thống các biện pháp đồng bộ, phù hợp với điều kiện nhà trường. Tuy nhiên, các biện pháp này không thể tách rời mà còn có mối quan hệ tác động qua lại, hỗ trợ lẫn nhau làm cho quá trình bồi dưỡng đạt kết quả tối ưu. PHẦN III: KẾT LUẬN. 1- Kết luận: Trên đây là toàn bộ kết quả nghiên cứu của chúng tôi về công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học trong giai đoạn mới. Qua quá trình nghiên cứu lý luận và thực tiễn, từ những kết quả thu được chúng tôi rút ra một số kết luận sau: Để thực hiện tốt chương trình GD tiểu họcvà chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 tạo bước đột phá cho chất lượng giáo dục tiểu học thì khâu then chốt là phải nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên tiểu học, bởi việc xây dựng đội ngũ giáo viên nói chung, giáo viên tiểu học nói riêng được xem là “một nút bấm tạo sự chuyển biến cho cả hệ thống giáo dục quốc dân”. Trường tiểu học cần tích cực, chủ động xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi, bởi đây là lực lượng cốt cán trong các đợt bồi dưỡng, vừa làm bộ phận nòng cốt trong quá trình triển khai chơng trình sách giáo khoa mới. Thực tiễn quá trình thay sách lớp 1, 2, 3, 4 cho thấy nơi nào tích cực xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi, nơi ấy sẽ chủ động đón đầu những thay đổi và có nhiều thuận lợi trong việc thực hiện những chủ trương đổi mới của ngành. Đội ngũ quản lý giáo dục, quản lý nhà trường tiểu học là nhân tố quan trọng hàng đầu để hoạt động giáo dục, quản lý nhà trường tiểu học đạt được mục tiêu và có hiệu quả cao. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ để đạt được mục tiêu đề ra, mà mục tiêu cuối cùng là phát triển toàn diện nhân cách học sinh tiểu học. Hiệu trưởng phải làm tất cả 4 khâu (lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra). Với công tác này. Đề tài này mới chỉ nêu lên những cơ sở lý luận về công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của người Hiệu trưởng trường tiểu học. Đồng thời cũng tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học của Hiệu trưởng trường TH&THCS Xuân Lập Na Hang-Tuyên Quang. Qua đối chiếu lý luận và thực tiễn, đề tài đã rút ra được những biện pháp cơ bản nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường TH&THCS Xuân Lập Na Hang-Tuyên Quang. 2- Kiến nghị: Mặc dù điều tra và nghiên cứu ở một số trường và tham khảo ý kiến của một số Hiệu trưởng trường tiểu học, một số biện pháp nêu trên bước đầu đã khẳng định đề tài đã đi đúng hướng và góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường tiểu học, đáp ứng được yêu cầu của giáo dục tiểu học mới. Tuy nhiên để việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có hiệu quả hơn, tôi có một số kiến nghị cụ thể như sau: * Với Bộ giáo dục và đào tạo. Sớm ban hành các văn bản dưới luật, cung cấp sách báo, tài liệu, được tham gia nghiên cứu học tập thường xuyên... đây là tiền đề, điều kiện quan trọng tác động lớn đến công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Tài liệu bồi dưỡng, sách giáo khoa mới, tập huấn thay sách cần có sớm hơn để việc tự học, tự bồi dưỡng, tự nghiên cứu đạt hiệu quả cao. Cần quy định thời gian tập huấn chương trình sách giáo khoa mới dài ngày hơn, đại trà hơn. * Với Sở, Phòng: Cần thường xuyên nâng cao nhận thức về ý nghĩa việc bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên. Có biện pháp khuyến khích, động viên, khen, chê kịp thời và tạo điều kiện để họ làm tốt, làm thường xuyên việc bồi dưỡng, mặt khác, coi trọng việc tổ chức dự giờ, trao đổi kinh nghiệm, sơ kết đánh giá những mặt được và chưa được trong công tác này. Bổ sung kinh phí, ngân sách và có thêm một số chế độ chính sách hỗ trợ cho giáo viên và cán bộ quản lý giỏi hoặc đang công tác ở vùng khó khăn. Tạo điều kiện cho cán bộ quản lý trường tiểu học được tham gia thực tế trong và ngoài tỉnh để giao lưu và học tập những điển hình tiên tiến. * Với địa phương Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị để nhà trường có đủ các phòng chức năng ,thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu dạy học theo tinh thần đổi mới hiện nay. Hết LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc,em xin cảm ơn Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo Phú Thọ đã liên kết mở lớp bồi dưỡng quản lý giáo dục cho chúng em.Cảm ơn các thầy cô giáo đã giảng dạy và giúp đỡ nhiệt tình,tạo điều kiện cho chúng em học tập tốt.Cảm ơn phòng GD&ĐT Na Hang,Sở GD&ĐT Tuyên Quang đã tạo mọi điều kiện cho em được tham gia học tập lớp bồi dưỡng quản lý giáo dục đợt này.Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Mai Thị Minh Hoà và cô giáo Phạm Thị Bích đã hướng dẫn và giúp đỡ tận tình để em hoàn thành đề tài tốt nghiệp này. Em rất mong được sự góp ý của thầy cô và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn và được áp dụng vào thực tế đơn vị mình công tác. Xin chân thành cảm ơn! Tuyên quang,tháng 11năm 2009 MỤC LỤC STT PHẦN I: Trang 1 Lý do chọn đề tài 1 2 Mục đích nghiên cứu 2 3 Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3 4 Giả thuyết khoa học 3 5 Nhiệm vụ nghiên cứu 3 6 Giới hạn của đề tài 4 7 Phương pháp nghiên cứu 4 PHẦN II: NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở lý luận 5 1.1 Quan niệm về nhân cách và sự hình thành phát triển nhân cách 5 1.2 Quan điểm của đảng và nhà nước về sự phát triển nhân cách nhà giáo 5 2 Vai trò,vị trí của giáo dục và giáo dục tiể học. 6 3 Người giáo viên tiêur học trong sự nghiệp giáo dục &đào tạo. 8 4.1 Tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng giáo viên. 9 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TH&THCS XUÂN LẬP NA HANG-TUYÊN QUANG 12 1 Đặc điểm tình hình địa phương. 12 2 Tình hình nhà trường và địa phương. 12 3 Thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường TH&THCS Xuân Lập. 14 CHƯƠNG 3: Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường TH&THCS Xuân Lập Na Hang- Tuyên Quang. 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Đảng cộng sản Việt Nam “Văn kiện đại hội Đảng VII, VIII, IX” 2.Bộ giáo dục&Đào tạo “Điều lệ trường tiểu học”NXBGD-HN 2000 3.Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam “Luật giáo duc -2005” 4.Nghị quyêt số:25NQ/TU của tỉnh uỷ Tuyên Quang ngày8/5/1999. 5.Nghị quyết số:07 NQ/TU của BCHĐảng bộ tỉnh Tuyên Quang ngày 20/6/2007. 6.Trường cán bộ quản lí giáo dục và đào tạo “Tài liệu bồi dưỡng quản lý nhà nước về giáo dục của trường tiểu học”.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường th&thcs xuân lập na hang-tuyên quang.doc
Luận văn liên quan