Một số biện pháp chỉ đạo của hiệu trưởng xây dựng đội ngũ giáo viên nâng cao chất lượng dạy học hiện nay

ĐẶT VẤN ĐỀ: Ghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương (khoá VIII), đã định hướng chiến lược phát triển Giáo dục- Đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá thắng lợi, phải phát triển mạnh Giáo dục- Đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển mạnh và bền vững. Với tinh thần cơ bản đó, trong hoạt động Giáo dục- Đào tạo, đội ngũ giáo viên là nhân tố quan trọng, quyết định chất lượng Giáo dục- Đào tạo. Dù CSVC- trang thiết bị, các điều kiện phục vụ có đầy đủ đến đâu, mà con người không có năng lực vận dụng, thực thi nhiệm vụ, ngành Giáo dục- Đào tạo vẫn không giải được bài toán chất lượng dạy và học. Những năm qua, tình hình đội ngũ giáo viên trong đơn vị chưa đồng bộ về cơ cấu, yếu kém về chuẩn văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ (Chưa kể đến thực trạng thiếu giáo viên trầm trọng trong những năm trước đây). Có thể nêu một số ví dụ: Giáo viên hợp đồng ngắn hạn, hợp đồng công đoạn .(Chiếm tỉ lệ lớn), ngoài ra hệ đào tạo ( 12+3 bồi dưỡng chuẩn hoá) được tiến hành trong một thời gian khá dài, chất lượng đào tạo các hệ tại chức cũng như tập trung không đồng đều, chưa mang tính thống nhất chung, dẫn đến phân hoá về tay nghề, năng lực giảng dạy của từng giáo viên. Bởi vậy, việc xây dựng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng dạy và học là nhiệm vụ quan trọng và bức xúc nhất đặt ra đối với nhà trường phải tập trung giải quyết, định hướng những vấn đề cần làm trước mắt và kế hoạch phát triển lâu dài trong tương lai. Từ thực trạng đội ngũ đã nêu trên, nhằm tạo ra sự đồng đều, cân đối về tay nghề, chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên trong toàn trường, cần có một kế hoạch hết sức tổng thể, chi tiết (Đề ra những giải pháp tình thế cũng như lâu dài), rút ngắn khoảng cách, độ chênh lệch về kiến thức văn hoá, chuyên môn và cả nghệ thuật dạy học của người giáo viên. Nhà trường xem đây là bước đột phá, một nhiệm vụ trọng tâm trong suốt quá trình quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của đơn vị. Có thể nói người thầy giỏi về tổ chức dạy- học, vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn, hiểu biết sâu rộng về kiến thức, nắm bắt, cập nhật kịp thời thông tin, tận tụy với nghề nghiệp, lòng yêu thương học trò, . sẽ quyết định hiệu quả dạy và học. Những thứ ấy có được hay không ở một giáo viên, phần lớn là do nhận thức, quan điểm, hành động cụ thể của người quản lý điều hành trong tập thể sư phạm. Đội ngũ giáo viên có độ chín trong nghiệp vụ sư phạm, chẳng những sẽ giúp cho chất lượng học tập của học sinh ngày càng nâng cao, mà còn có tác dụng, ảnh hưởng tốt trong tập thể, cộng đồng. Uy tín của người thầy, niềm tin của CMHS, nhân dân sẽ là động lực, sự cổ vũ mạnh mẽ, tạo đà cho quá trình phát triển mạnh, toàn diện và vững chắc. Từ đó giải quyết được rất nhiều công việc chung, kể cả nhiệm vụ then chốt XHHGD. Mặt khác, việc tiếp thu nội dung, PPGD, cập nhật kiến thức, tự học, tự bồi dưỡng sẽ dễ dàng, thuận lợi hơn. Mỗi một giáo viên giỏi là chất men chung cho đồng nghiệp, không những giúp họ giải quyết tốt nhiệm vụ được phân công, mà còn hỗ trợ, giúp đỡ cho bè bạn, đồng nghiệp cùng tiến bộ. Tập thể giáo viên được đánh giá cao về tay nghề, nghiệp vụ chuyên môn, sẽ giúp cho quá trình phấn đấu phát triển không ngừng, được nhà trường tin tưởng ở tay nghề, từ đó có sự kích thích, hưng phấn cao, thể hiện được tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ được phân công, tiếp tục chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chịu trách nhiệm, tận tuỵ với nghề nghiệp, hết lòng thương yêu chăm sóc học sinh. Quản lý đội ngũ, chỉ đạo chuyên môn sẽ nhẹ nhàng, hiệu quả hơn, tính đoàn kết thống nhất được phát huy mạnh mẽ. Tóm lại: Xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, vững vàng trong nghề nghiệp, sẽ giúp cho đơn vị phát triển nhanh và vững chắc, quyết định chất lượng dạy và học, tạo được niềm tin của CMHS về việc học hành của con em mình, cộng đồng cùng chăm lo, xây dựng, hỗ trợ, tạo ra động lực thúc đẩy tiến trình XHHGD cả bề rộng lẫn chiều sâu. Những vấn đề nhà trường đả giải quyết trong quá trình xây dựng đội ngũ giáo viên, cũng không thoát ly ngoài những quy định chung của ngành, những chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ. Điều đáng lưu ý là: Từ những quy định bắt buộc, những vấn đề đã định hướng, đơn vị đã biết chọn lọc, tìm cách làm cho phù hợp với đặc điểm hiện có của đội ngũ giáo viên. Thật ra những nội dung được trình bày sau đây tuy không nổi bật rõ nét, nhưng cũng nói lên những việc làm mang tính trọng tâm, cơ bản cho toàn đội ngũ giáo viên của nhà trường, đồng thời cũng có việc mạnh dạn đột phá, đi tắt đón đầu, tạo được sự chấp nhận, đồng tình ủng hộ của giáo viên, khơi dậy phong trào, khai thác tìm năng sẵn có trong đội ngũ kỹ sư tâm hồn. II/ NỘI DUNG, BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT: 1/ Quá trình phát triển: Trong quá trình quản lý, điều hành chỉ đạo chuyên môn, tiếp cận với thực tiễn nghề nghiệp, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ, tìm ra những mặt mạnh của tập thể, những tồn tại hạn chế. Nhà trường đã có định hướng công việc, thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng dạy và học cho từng giáo viên trong đơn vị.  Đánh giá năng lực sư phạm: Đây là việc có thể xem là khó nhất trong quản lý. Trước đây, để đánh giá năng lực sư phạm chủ yếu dựa vào kết quả các tiết lên lớp. Có nhiều cách xếp loại một tiết dạy như: Chia ra nhiều tiêu chí để cho điểm, rồi cộng lại để đánh giá toàn bộ tiết dạy đó. Tuy nhiên nếu làm theo kiểu này sẽ bộc lộ nhiều hạn chế: không khách quan, vô tư đối với tay nghề, trình độ nghiệp vụ của giáo viên. Rất khó có thể cho bao nhiêu điểm khi giáo viên đã thực hiện nội dung tiêu chí đó để phù hợp với công sức, đồng thời đối với đặc thù của một tiết dạy, môn học nào đó, mà giáo viên không cần thực hiện một hay nhiều những tiêu chí, nếu cho điểm thì không có căn cứ, trái lại nếu không cho điểm thì hụt mất tổng số điểm, khi bài dạy đó không có những tồn tại cần góp ý, rút kinh nghiệm. Có lúc lại vội vàng kết luận đối với một giáo viên nào đó trong lúc chưa xem xét toàn diện các điều kiện cần thiết: Hệ thống đào tạo, hình thức đào tạo, trình độ học vấn, thâm niên công tác, những thiếu sót cần được bổ sung, hỗ trợ và cả các điều kiện khách quan khác. Vô hình chung ta đã làm giảm sút ý chí phấn đấu của giáo viên. Từ đó, tạo ra không khí năng nề trong xây dựng đội ngũ: có sự so sánh với nhau về trình độ nghiệp vụ, thiếu sự tin cậy trong đánh giá của nhà trường, thậm chí có trường hợp cho rằng đã xúc phạm đến nghề nghiệp của mình, .

doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 1541 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số biện pháp chỉ đạo của hiệu trưởng xây dựng đội ngũ giáo viên nâng cao chất lượng dạy học hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
` UÛY BAN NHAÂN DAÂN TÆNH SOÙC TRAÊNG TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG SÖ PHAÏM ––– µ ——— Ngöôøi thöïc hieän: Nguyeãn Phuù Ñöôïc MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP CHÆ ÑAÏO CUÛA HIEÄU TRÖÔÛNG XAÂY DÖÏNG ÑOÄI NGUÕ GIAÙO VIEÂN NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG DAÏY HOÏC TAÏI TRÖÔØNG THCS AN MYÕ II BAØI TAÄP NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC LÔÙP CAÙN BOÄ QUAÛN LYÙ GIAÙO DUÏC _ THCS _SOÙC TRAÊNG NAÊM 2006_ MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP CUÛA HIEÄU TRÖÔÛNG XAÂY DÖÏNG ÑOÄI NGUÕ GIAÙO VIEÂN NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG DAÏY HOÏC TAÏI TRÖÔØNG THCS AN MYÕ II Ngöôøi thöïc hieän: Nguyeãn Phuù Ñöôïc Phoù Hieäu tröôûng tröôøng THCS An Myõ II N I/ ÑAËT VAÁN ÑEÀ: ghò quyeát Hoäi nghò laàn thöù hai Ban Chaáp haønh Trung öông (khoaù VIII), ñaõ ñònh höôùng chieán löôïc phaùt trieån Giaùo duïc- Ñaøo taïo trong thôøi kyø coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù. Muoán tieán haønh coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù thaéng lôïi, phaûi phaùt trieån maïnh Giaùo duïc- Ñaøo taïo, phaùt huy nguoàn löïc con ngöôøi, yeáu toá cô baûn cuûa söï phaùt trieån maïnh vaø beàn vöõng. Vôùi tinh thaàn cô baûn ñoù, trong hoaït ñoäng Giaùo duïc- Ñaøo taïo, ñoäi nguõ giaùo vieân laø nhaân toá quan troïng, quyeát ñònh chaát löôïng Giaùo duïc- Ñaøo taïo. Duø CSVC- trang thieát bò, caùc ñieàu kieän phuïc vuï coù ñaày ñuû ñeán ñaâu, maø con ngöôøi khoâng coù naêng löïc vaän duïng, thöïc thi nhieäm vuï, ngaønh Giaùo duïc- Ñaøo taïo vaãn khoâng giaûi ñöôïc baøi toaùn chaát löôïng daïy vaø hoïc. Nhöõng naêm qua, tình hình ñoäi nguõ giaùo vieân trong ñôn vò chöa ñoàng boä veà cô caáu, yeáu keùm veà chuaån vaên hoaù, chuyeân moân nghieäp vuï (Chöa keå ñeán thöïc traïng thieáu giaùo vieân traàm troïng trong nhöõng naêm tröôùc ñaây). Coù theå neâu moät soá ví duï: Giaùo vieân hôïp ñoàng ngaén haïn, hôïp ñoàng coâng ñoaïn . . .(Chieám tæ leä lôùn), ngoaøi ra heä ñaøo taïo ( 12+3 boài döôõng chuaån hoaù) ñöôïc tieán haønh trong moät thôøi gian khaù daøi, chaát löôïng ñaøo taïo caùc heä taïi chöùc cuõng nhö taäp trung khoâng ñoàng ñeàu, chöa mang tính thoáng nhaát chung, daãn ñeán phaân hoaù veà tay ngheà, naêng löïc giaûng daïy cuûa töøng giaùo vieân. Bôûi vaäy, vieäc xaây döïng ñoäi nguõ giaùo vieân nhaèm naâng cao naêng löïc chuyeân moân, chaát löôïng daïy vaø hoïc laø nhieäm vuï quan troïng vaø böùc xuùc nhaát ñaët ra ñoái vôùi nhaø tröôøng phaûi taäp trung giaûi quyeát, ñònh höôùng nhöõng vaán ñeà caàn laøm tröôùc maét vaø keá hoaïch phaùt trieån laâu daøi trong töông lai. Töø thöïc traïng ñoäi nguõ ñaõ neâu treân, nhaèm taïo ra söï ñoàng ñeàu, caân ñoái veà tay ngheà, chaát löôïng giaûng daïy cuûa ñoäi nguõ giaùo vieân trong toaøn tröôøng, caàn coù moät keá hoaïch heát söùc toång theå, chi tieát (Ñeà ra nhöõng giaûi phaùp tình theá cuõng nhö laâu daøi), ruùt ngaén khoaûng caùch, ñoä cheânh leäch veà kieán thöùc vaên hoaù, chuyeân moân vaø caû ngheä thuaät daïy hoïc cuûa ngöôøi giaùo vieân. Nhaø tröôøng xem ñaây laø böôùc ñoät phaù, moät nhieäm vuï troïng taâm trong suoát quaù trình quaûn lyù, chæ ñaïo moïi hoaït ñoäng cuûa ñôn vò. Coù theå noùi ngöôøi thaày gioûi veà toå chöùc daïy- hoïc, vöõng vaøng veà nghieäp vuï chuyeân moân, hieåu bieát saâu roäng veà kieán thöùc, naém baét, caäp nhaät kòp thôøi thoâng tin, taän tuïy vôùi ngheà nghieäp, loøng yeâu thöông hoïc troø,... seõ quyeát ñònh hieäu quaû daïy vaø hoïc. Nhöõng thöù aáy coù ñöôïc hay khoâng ôû moät giaùo vieân, phaàn lôùn laø do nhaän thöùc, quan ñieåm, haønh ñoäng cuï theå cuûa ngöôøi quaûn lyù ñieàu haønh trong taäp theå sö phaïm. Ñoäi nguõ giaùo vieân coù ñoä chín trong nghieäp vuï sö phaïm, chaúng nhöõng seõ giuùp cho chaát löôïng hoïc taäp cuûa hoïc sinh ngaøy caøng naâng cao, maø coøn coù taùc duïng, aûnh höôûng toát trong taäp theå, coäng ñoàng. Uy tín cuûa ngöôøi thaày, nieàm tin cuûa CMHS, nhaân daân seõ laø ñoäng löïc, söï coå vuõ maïnh meõ, taïo ñaø cho quaù trình phaùt trieån maïnh, toaøn dieän vaø vöõng chaéc. Töø ñoù giaûi quyeát ñöôïc raát nhieàu coâng vieäc chung, keå caû nhieäm vuï then choát XHHGD. Maët khaùc, vieäc tieáp thu noäi dung, PPGD, caäp nhaät kieán thöùc, töï hoïc, töï boài döôõng seõ deã daøng, thuaän lôïi hôn. Moãi moät giaùo vieân gioûi laø chaát men chung cho ñoàng nghieäp, khoâng nhöõng giuùp hoï giaûi quyeát toát nhieäm vuï ñöôïc phaân coâng, maø coøn hoã trôï, giuùp ñôõ cho beø baïn, ñoàng nghieäp cuøng tieán boä. Taäp theå giaùo vieân ñöôïc ñaùnh giaù cao veà tay ngheà, nghieäp vuï chuyeân moân, seõ giuùp cho quaù trình phaán ñaáu phaùt trieån khoâng ngöøng, ñöôïc nhaø tröôøng tin töôûng ôû tay ngheà, töø ñoù coù söï kích thích, höng phaán cao, theå hieän ñöôïc tinh thaàn traùch nhieäm tröôùc nhieäm vuï ñöôïc phaân coâng, tieáp tuïc chuû ñoäng, saùng taïo, daùm nghó, daùm laøm, chòu traùch nhieäm, taän tuî vôùi ngheà nghieäp, heát loøng thöông yeâu chaêm soùc hoïc sinh. Quaûn lyù ñoäi nguõ, chæ ñaïo chuyeân moân seõ nheï nhaøng, hieäu quaû hôn, tính ñoaøn keát thoáng nhaát ñöôïc phaùt huy maïnh meõ. Toùm laïi: Xaây döïng ñoäi nguõ giaùo vieân gioûi veà chuyeân moân, nghieäp vuï, vöõng vaøng trong ngheà nghieäp, seõ giuùp cho ñôn vò phaùt trieån nhanh vaø vöõng chaéc, quyeát ñònh chaát löôïng daïy vaø hoïc, taïo ñöôïc nieàm tin cuûa CMHS veà vieäc hoïc haønh cuûa con em mình, coäng ñoàng cuøng chaêm lo, xaây döïng, hoã trôï, taïo ra ñoäng löïc thuùc ñaåy tieán trình XHHGD caû beà roäng laãn chieàu saâu. Nhöõng vaán ñeà nhaø tröôøng ñaû giaûi quyeát trong quaù trình xaây döïng ñoäi nguõ giaùo vieân, cuõng khoâng thoaùt ly ngoaøi nhöõng quy ñònh chung cuûa ngaønh, nhöõng chæ ñaïo veà chuyeân moân nghieäp vuï. Ñieàu ñaùng löu yù laø: Töø nhöõng quy ñònh baét buoäc, nhöõng vaán ñeà ñaõ ñònh höôùng, ñôn vò ñaõ bieát choïn loïc, tìm caùch laøm cho phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm hieän coù cuûa ñoäi nguõ giaùo vieân. Thaät ra nhöõng noäi dung ñöôïc trình baøy sau ñaây tuy khoâng noåi baät roõ neùt, nhöng cuõng noùi leân nhöõng vieäc laøm mang tính troïng taâm, cô baûn cho toaøn ñoäi nguõ giaùo vieân cuûa nhaø tröôøng, ñoàng thôøi cuõng coù vieäc maïnh daïn ñoät phaù, ñi taét ñoùn ñaàu, taïo ñöôïc söï chaáp nhaän, ñoàng tình uûng hoä cuûa giaùo vieân, khôi daäy phong traøo, khai thaùc tìm naêng saün coù trong ñoäi nguõ kyõ sö taâm hoàn. II/ NOÄI DUNG, BIEÄN PHAÙP GIAÛI QUYEÁT: 1/ Quaù trình phaùt trieån: Trong quaù trình quaûn lyù, ñieàu haønh chæ ñaïo chuyeân moân, tieáp caän vôùi thöïc tieãn ngheà nghieäp, ñaùnh giaù ñuùng thöïc traïng ñoäi nguõ, tìm ra nhöõng maët maïnh cuûa taäp theå, nhöõng toàn taïi haïn cheá. Nhaø tröôøng ñaõ coù ñònh höôùng coâng vieäc, thöïc hieän caùc bieän phaùp ñeå naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc cho töøng giaùo vieân trong ñôn vò. @ Ñaùnh giaù naêng löïc sö phaïm: Ñaây laø vieäc coù theå xem laø khoù nhaát trong quaûn lyù. Tröôùc ñaây, ñeå ñaùnh giaù naêng löïc sö phaïm chuû yeáu döïa vaøo keát quaû caùc tieát leân lôùp. Coù nhieàu caùch xeáp loaïi moät tieát daïy nhö: Chia ra nhieàu tieâu chí ñeå cho ñieåm, roài coäng laïi ñeå ñaùnh giaù toaøn boä tieát daïy ñoù. Tuy nhieân neáu laøm theo kieåu naøy seõ boäc loä nhieàu haïn cheá: khoâng khaùch quan, voâ tö ñoái vôùi tay ngheà, trình ñoä nghieäp vuï cuûa giaùo vieân. Raát khoù coù theå cho bao nhieâu ñieåm khi giaùo vieân ñaõ thöïc hieän noäi dung tieâu chí ñoù ñeå phuø hôïp vôùi coâng söùc, ñoàng thôøi ñoái vôùi ñaëc thuø cuûa moät tieát daïy, moân hoïc naøo ñoù, maø giaùo vieân khoâng caàn thöïc hieän moät hay nhieàu nhöõng tieâu chí, neáu cho ñieåm thì khoâng coù caên cöù, traùi laïi neáu khoâng cho ñieåm thì huït maát toång soá ñieåm, khi baøi daïy ñoù khoâng coù nhöõng toàn taïi caàn goùp yù, ruùt kinh nghieäm. Coù luùc laïi voäi vaøng keát luaän ñoái vôùi moät giaùo vieân naøo ñoù trong luùc chöa xem xeùt toaøn dieän caùc ñieàu kieän caàn thieát: Heä thoáng ñaøo taïo, hình thöùc ñaøo taïo, trình ñoä hoïc vaán, thaâm nieân coâng taùc, nhöõng thieáu soùt caàn ñöôïc boå sung, hoã trôï vaø caû caùc ñieàu kieän khaùch quan khaùc. Voâ hình chung ta ñaõ laøm giaûm suùt yù chí phaán ñaáu cuûa giaùo vieân. Töø ñoù, taïo ra khoâng khí naêng neà trong xaây döïng ñoäi nguõ: coù söï so saùnh vôùi nhau veà trình ñoä nghieäp vuï, thieáu söï tin caäy trong ñaùnh giaù cuûa nhaø tröôøng, thaäm chí coù tröôøng hôïp cho raèng ñaõ xuùc phaïm ñeán ngheà nghieäp cuûa mình,... Treân cô sôû ñoù ñeå ñaùnh giaù naêng löïc sö phaïm cuûa moät giaùo vieân, ngoaøi nhöõng caûi tieán cuûa Boä, hieän nay nhaø tröôøng ñaõ tieán haønh töøng böôùc phuø hôïp, thaän troïng hôn. Ñoái vôùi moät giaùo vieân, khi ñaùnh giaù phaûi xem xeùt treân nhieàu khía caïnh (Ñaëc ñieåm chung vaø rieâng cuûa con ngöôøi cuï theå). Trong ñoù ñieàu ñaàu tieân hieåu ñöôïc laø caùi ñang coù (Trình ñoä, kieán thöùc, phong caùch, lyù töôûng ngheà nghieäp,...), nhöng phaûi theå hieän cho ñöôïc trình ñoä naém vöõng caùc noäi dung, vaän duïng caùc phöông phaùp bao goàm: Kieán thöùc, kyõ naêng, thaùi ñoä caàn hình thaønh cho hoïc sinh qua tieát daïy, kieán thöùc phaûi roäng ñeå vaän duïng caùc phaàn tröôùc ñoù, kieán thöùc trong ñôøi soáng thöïc tieãn, nhaèm choïn loïc ñöa vaøo noäi dung caàn truyeàn ñaït ñeán hoïc sinh. Yeâu caàu kieán thöùc nhö vaäy, phaûi tìm toøi suy nghó nhöõng PPGD thoáng nhaát, coù höôùng tôùi caûi tieán PPDH nhaèm phaùt huy hieäu quaû, möùc ñoä lónh hoäi kieán thöùc cuûa hoïc sinh. Ngoaøi ra xöû lyù caùc tình huoáng sö phaïm moät caùch linh hoaït, saùng taïo cuõng noùi leân trình ñoä, nghieäp vuï cuûa moät giaùo vieân, ngheä thuaät, baûn lónh ñöùng lôùp cuõng khoâng keùm phaàn quan troïng trong vieäc ñaùnh giaù. Goác ñoä taâm lyù, ñieàu kieän khaùch quan caàn ñöôïc chuù troïng, coù khi giaùo vieân gioûi laïi daïy moät soá tieát khoâng ñaït laø do ñaâu? ngöôøi ñaùnh giaù caàn hieåu ñöôïc moät caùch thaáu ñaùo. Laøm theá naøo, giaùo vieân môùi thaät söï thaáy mình ñöôïc toân troïng, nhaän roõ nhöõng ñieàu mình coøn thieáu ñeå boå sung, nhöõng kinh nghieäm caàn tích luyõ, môùi daùm boäc baïch heát nhöõng gì coøn thaéc maéc, ñieàu chöa nghó ñeán, coù khi nhôø chung ta hieán keá cho quaù trình phaán ñaáu trong ngheà nghieäp maø hoï ñaõ choïn. Trong quaù trình ñaùnh giaù naêng löïc sö phaïm cuûa giaùo vieân thôøi gian qua, ñaõ taïo neân söï chuyeån bieán tích cöïc, giaùo vieân töï tìm ñeán nhau ñeå hoïc hoûi, boå sung kieán thöùc sö phaïm, döï giôø laãn nhau, trao ñoåi kinh nghieäm caùc moân khoù, tieát khoù. Khoâng ñaùnh giaù quaù cao giaùo vieân gioûi, ñoàng thôøi khoâng haï thaáp giaùo vieân coøn haïn cheá veà khaû naêng sö phaïm, neân thaáy ñöôïc öu ñieåm cuûa töøng giaùo vieân (duø raát nhoû), laø phöông chaám trong ñaùnh giaù cuûa BGH nhaø tröôøng. Giaùo vieân tin töôûng chuyeân moân ôû baûn thaân, xem troïng uy tín veà chuyeân moân cuûa BGH, taát caû ñaõ ra söùc phaán ñaáu vöôn leân trong giaûng daïy, tieán boä nhanh qua töøng naêm hoïc, maïnh daïn hôn trong suy nghó vaø caùch laøm, cuøng nhau thaùo gôõ khoù khaên trong quaù trình daïy- hoïc, tính ñoaøn keát nhaát trí, theå hieän taâm huyeát ngaøy moät roõ neùt hôn. @ Tham khaûo yù kieán cuûa ñoäi nguõ: Neáu khoâng hieåu ñöôïc taâm tö, nguyeän voïng, nhöõng mong muoán cuûa töøng giaùo vieân seõ raát khoù mang laïi thaønh coâng, cho duø chuùng ta coá söùc laøm nhieàu hôn, maïnh meõ hôn nhöng: “Löïc baát ñoàng taâm”, ñoøi hoûi caàn coù söùc maïnh toång hôïp cuûa taäp theå, mang tính quyeát ñònh cho moïi coâng vieäc. Coù thôøi gian daøi, quan nieäm xaây döïng ñoäi nguõ cöù döïa treân quan ñieåm chæ ñaïo, nhöõng quy ñònh baét buoäc cuûa ngaønh ñeå thöïc hieän, vaän duïng moät caùch cöùng nhaéc, raäp khuoân cho ñôn vò mình, trong khi caùc thaønh vieân chöa baét kòp nhòp ñoä, chöa coù tieáng noùi chung. Maëc duø hoï khoâng phaûn ñoái, nhöng tính chaáp haønh raát göôïng eùp, taïo neân moät löïc caûn, söùc ì, khoù tìm ñeán con ñöôøng phaùt trieån toaøn dieän. Nhieàu giaùo vieân tröôùc ñaây ñöôïc döï giôø ñaùnh giaù, boài döôõng,... qua nhieàu naêm nhöng khoâng heà chuyeån bieán veà trình ñoä, chaát löôïng giaûng daïy, hieäu quaû coâng taùc, xa rôøi nhaø tröôøng, ñoàng nghieäp,... Maët khaùc, hoï khoâng coù dòp ñeå baøi toû yù kieán, ñoùng goùp cho nhaø tröôøng ñi leân, moät caùch thaúng thaén, trung thöïc. Nhaän thöùc ñöôïc vaán ñeà khaù nhaïy caûm naøy, haøng naêm nhaø tröôøng ñaõ thöïc hieän phieáu tham khaûo yù kieán veà chuyeân moân, nhöõng bieän phaùp naâng cao hieäu quaû daïy- hoïc (Phieáu duøng cho giaùo vieân coù yù kieán baèng hình thöùc traéc nghieäm, khoâng caàn ghi teân, traùnh söï deø daët, thieáu maïnh daïn sôï bò truø daäp). Qua töøng ñôït tham khaûo nhö vaäy, nhaø tröôøng toång hôïp thoâng qua HÑSP nhaø tröôøng (Keå caû yù kieán theo höôùng tích cöïc vaø yù kieán traùi ngöôïc), coù nhö theá trong töøng giaùo vieân môùi thaáy ñöôïc töø phaân tích, chöùng minh cuûa nhaø tröôøng vaø söùc maïnh cuûa taäp theå, laøm cho suy nghó ban ñaàu thay ñoåi, tin töôûng vaøo söï phaùt trieån ñi leân, hôn nöõa nhöõng thaéc maéc veà chuyeân moân haøng ngaøy, sau moãi tieát daïy,... neáu giaùo vieân khoâng maïnh daïn goùp yù chung, coù theå ghi phieáu goùp yù hoaëc hoûi yù kieán (ôû caùc ñoàng chí treû, coøn ít naêm coâng taùc), ñöôïc BGH traû lôøi rieâng ñeán nôi, ñeán choán, giuùp cho giaùo vieân khoâng coøn ngôø vöïc, tin töôûng ôû mình. Thöôøng xuyeân trao ñoåi coâng vieäc vôùi nhau, giao tieáp sö phaïm,... seõ laø ñoäng löïc giuùp cho giaùo vieân hieåu saâu saéc hôn nhöõng vieäc caàn laøm, caùi gì mình coù seõ ñoùng goùp cho taäp theå, ñôn vò. Laøm ñöôïc nhöõng vaán ñeà treân moät caùch coâng taâm, moãi ngöôøi vì moïi ngöôøi vaø ngöôïc laïi, taäp theå seõ phaùt huy heát tieàm löïc hieän coù, ñem heát coâng söùc vaø nghò löïc ñeå phuïc vuï, trao ñoåi chuyeân moân, nghieäp vuï khoâng ngöøng, ñoaøn keát, giuùp ñôõ, hoã trôï nhau thaùo gôõ nhöõng vöôùng maéc trong ngheà nghieäp. Thöïc tieãn chöùng minh, trong thôøi gian gaàn ñaây giaùo vieân cuûa ñôn vò hoaøn thaønh khaù toát moïi quy ñònh, quy cheá chuyeân moân, coù yù thöùc caàu tieán (xin döï giôø ñoàng nghieäp, xin daïy thöû cho toå döï ñeå goùp theâm yù kieán), hoaëc neâu ra nhöõng haïn cheá ñeå ñöôïc höôùng daãn theâm, khoâng than phieàn veà cöôøng ñoä laøm vieäc coù luùc heát söùc caêng thaúng, coù khi aûnh höôûng ñeán vieäc laøm, ñôøi soáng, sinh hoaït caù nhaân. Taát caû ñieàu mong muoán: Laøm toát vaø laøm toát hôn nöõa ñeå khaúng ñònh mình cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa ngaønh, cuûa ñôn vò. @ Toå chöùc hoäi giaûng: Trong luùc thieáu giaùo vieân traàm troïng, tæ leä giaùo vieân môùi, taäp söï, hôïp ñoàng, nhieàu hình thöùc ñaøo taïo, heä ñaøo taïo,... Nhaø tröôøng thaät söï luùng tuùng trong xaây döïng ñoäi nguõ, ñeå coù tính thoáng nhaát, ñoàng boä veà chuyeân moân, tay ngheà, taïo ñöôïc maët baèng chaát löôïng nhö nhau. Ñaây laø moät vaán ñeà khoù giaûi quyeát. Nhieàu naêm tuaân thuû hình thöùc döï giôø töøng giaùo vieân roài goùp yù chæ ñieàu chænh, boå sung, ruùt kinh nghieäm, thu heïp daàn khoaûng caùch, thaäm chí nhieàu laàn khoâng phaùt trieån coøn pheâ bình gay gaét, naëng neà,...Coù luùc gaây ra söï baát bình do khoâng thoáng nhaát ñöôïc nhöõng vaán ñeà chung (do hoïc taäp, tích luyõ ñöôïc ôû dieän heïp, ít ngöôøi). Ngaàn aáy thôøi gian, trình ñoä chuyeân moân, nghieäp vuï cuûa giaùo vieân nhaø tröôøng chæ daäm chaân taïi choã: ñaït, chöa ñaït theo yeâu caàu. Ñeå thuùc ñaåy maïnh meõ hôn nöõa söï phaán ñaáu, kích thích söï tìm toøi, hoïc hoûi, môû roäng taàm hieåu bieát ôû nhieàu ngöôøi. Nhaø tröôøng choïn hình thöùc “ Hoäi giaûng” trong toaøn boä giaùo vieân, söû duïng caùc ngaøy hoïp chuyeân moân ñeå toå chöùc thao giaûng theo toå, giaùo vieân cuøng döï, haøng tuaàn coù lòch daïy cuï theå, thay ñoåi moân daïy sau moãi laàn, cöù theá xoay voøng qua 3 naêm thöïc hieän, moãi giaùo vieân daïy töø 2-3 tieát. Sau moãi buoåi hoäi giaûng, toaøn theå HÑSP ngoài laïi goùp yù chaân tình, giuùp ngöôøi daïy boå sung nhöõng haãng huït veà noäi dung, kieán thöùc, phöông phaùp. Ñoàng thôøi giuùp cho ngöôøi döï hoïc taäp ñöôïc nhöõng ñieåm noåi baät ôû nhieàu giaùo vieân. Ñoái vôùi giaùo vieân môùi, taäp söï, hôïp ñoàng, khoâng chuù troïng neâu nhöõng toàn taïi haïn cheá, do môùi laøm quen vôùi ngheà daïy hoïc, maø quan troïng bieát phaùt huy nhöõng öu ñieåm, nhöõng caùi môùi chaáp nhaän ñöôïc, giuùp giaùo vieân phaán ñaáu theâm, trao doài hôn nöõa. Caùch laøm naøy cuõng boå sung cho nhau veà kinh nghieäm leân lôùp, giaùo duïc hoïc sinh cho lôùp giaùo vieân treû, ñoàng thôøi giaùo vieân daïy nhieàu naêm cuõng tieáp nhaän ñöôïc caùi môùi maø chöa caäp nhaät kòp (Do mang tính roäng khaép, ñaïi traø, khoâng choïn löïa), neân tính hoïc hoûi, trao ñoåi, thoáng nhaát trong moät hay nhieàu vaán ñeà mang yù nghóa toång hôïp, cuï theå, toaøn dieän treân nhieàu khía caïnh khaùc nhau, khi leân lôùp seõ vaän duïng thoaûi maùi hôn, xöû lyù nhanh nhaïy hôn, baûn lónh vöõng vaøng khoâng goø boù, luùng tuùng. Coù theå noùi, moãi giaùo vieân cuûa tröôøng hieän nay khoâng coøn coù söï khaùc nhau veà trình töï giaûng daïy caùc moân hoïc, xaùc ñònh noäi dung, phöông phaùp giaûng daïy, thöïc hieän quy ñònh, quy cheá chuyeân moân khaù chuaån xaùc. Ñieàu ñaùng quan taâm hieän nay, ñang tieáp tuïc laøm, ñeå sao moãi giaùo vieân ñeàu vaän duïng toát ñöôïc PPGD môùi, theo höôùng tích cöïc, naâng cao chaát löôïng hoïc taäp cho caùc em, phuø hôïp vôùi trình ñoä tieáp thu cuûa caùc em ôû noâng thoân, nghieân cöùu, tìm hieåu nhöõng ñieàu caùc em caàn ñeå truyeàn ñaït, chöù khoâng khoâ cöùng theå hieän nhöõng gì thaày coù. @ Toå chöùc chuyeân ñeà sinh hoaït chuyeân moân: Haøng naêm, vieäc toå chöùc chuyeân ñeà ñeå boài döôõng, boå sung, thaùo gôõ cho giaùo vieân nhöõng vaán ñeà môùi, khoù, chöa hieåu roõ, laø coâng vieäc thöôøng xuyeân cuûa ngaønh giaùo duïc. Ngoaøi caùc chuyeân ñeà chung ñöôïc trieån khai saâu roäng, thoáng nhaát trong ngaønh. Tröôøng caàn ñònh höôùng caùc chuyeân ñeà khaùc coù tính thieát thöïc, phuïc vuï ñöôïc theo yeâu caàu cuûa ñaïi boä phaän giaùo vieân tröôøng mình. Töông töï nhö theá, sinh hoaït chuyeân moân toå khoái cuõng khoâng naèm ngoaøi muïc ñích naâng daàn chaát löôïng daïy- hoïc, phaùt huy toát hôn khaû naêng sö phaïm cuûa moãi giaùo vieân. Trong thöïc teá khi tieáp caän, tìm hieåu caùch laøm cuûa nhieàu ñôn vò (Trong huyeän vaø caû ngoaøi huyeän), vaán ñeà naøy coøn nhieàu ñieàu ñaùng suy nghó (keå caû trong nhaän thöùc, quaûn lyù, chæ ñaïo), ñaây khoâng phaûi laø môùi, nhöng coù luùc, coù nôi coøn “ Boû ngoõ” beá taét khoâng tìm ra caùch giaûi quyeát. Maëc duø ñaõ ñöôïc chæ ñaïo, höôùng daãn, quy ñònh caû trong ñieàu leä tröôøng Trung hoïc. Nhöng suy cho cuøng ñeå tìm ñöôïc caùch thöïc hieän coù hieäu quaû nhaát, thaønh coâng trong ñieàu kieän ñoäi nguõ nhö hieän nay quaû laø nan giaûi, taát caû coøn ôû phía tröôùc. Thoâng leä, cöù vaøo naêm hoïc, khi laäp keá hoaïch thì nhaø tröôøng ñeà ra chæ tieâu laø bao nhieâu chuyeân ñeà, teân gì, ôû toå naøo, thôøi gian thöïc hieän, chöù chöa coù ñieàu tra naém laïi khaû naêng sö phaïm cuûa ñoäi nguõ giaùo vieân trong naêm hoïc, coù khi khoâng caàn tính toaùn, heã naêm nay chuyeân ñeà moân hoïc naøy, thì naêm tôùi seõ laøm moân khaùc, khoâng tính ñeán söï caàn thieát ñoái vôùi giaùo vieân. Luùc môû chuyeân ñeà chæ lo xaây döïng cho hoaøn chænh vaø cöù ñoù maø truyeàn taûi ñeán caû taäp theå, vôùi moät moâ hình, khuoân maãu tieát daïy ñònh saün. Nhö theá, ñoàng nghóa vôùi vieäc khoâng caàn trao ñoåi, khoâng ñaët vaán ñeà naøo môùi, tranh luaän ñeå giaûi quyeát nhöõng noäi dung chöa thoáng nhaát, tính hoïc hoûi, trao ñoåi chuyeân moân, tích luyõ kinh nghieäm seõ boäc loä nhieàu nhöôïc ñieåm. Moãi tuaàn toå chuyeân moân sinh hoaït moät laàn hay moät thaùng hai laàn ñeå hôïp thöùc hoaù theo quy ñònh, chæ ñaïo cuûa treân. Khi tham gia sinh hoaït cuøng toå hoaëc ñoïc nghò quyeát phieân hoïp toå, ñieàu thöôøng thaáy laø nhöõng noäi dung mang tính haønh chính, kieåm ñieåm coâng vieäc, thoâng baùo tình hình, phöông höôùng saép tôùi. Ñaëc tröng chuyeân moân, trao ñoåi thaùo gôõ nhöõng vöôùng maéc veà ngheà nghieäp,...ít khi nghe ñöôïc, thaáy ñöôïc. Ñoù laø chöa keå nhöõng phieân hoïp khoâng quy ñònh noäi dung, thôøi gian (Giaùo vieân noùi gì cuõng ghi vaøo, heát yù kieán laø keát thuùc). Coù nhieàu nguyeân nhaân, trong ñoù coù nguyeân nhaân chuû quan laø: ai cuõng bieát, ai cuõng daïy ñöôïc caàn chi môû chuyeân ñeà boài döôõng, trao doài sinh hoaït chuyeân moân, trong khi ñoäi nguõ raát hieám giaùo vieân khaù- gioûi veà nghieäp vuï. Vai troø quaûn lyù cuõng môø nhaït khoâng kieåm tra, theo doõi, chöa thaáy ñöôïc caùi khoù cuûa töøng giaùo vieân, töøng toå ñeå giuùp ñôõ, ñònh höôùng. Nhaän thöùc roõ thöïc traïng cuûa vaán ñeà, nhaø tröôøng ñaõ coù nhieàu caûi tieán trong sinh hoaït chuyeân moân, chuyeân ñeà boài döôõng seõ toå chöùc thöôøng xuyeân, ñôn giaûng. Coù giaùo vieân cuøng toå chöa hieåu roõ vaán ñeà gì? khoù ôû tieát naøo? moân naøo? cöû ra moät giaùo vieân daïy (moãi giaùo vieân trong toå ñeàu ñöôïc phaân coâng daïy), ñoái töôïng döï chæ taäp trung nhoùm giaùo vieân cuøng toå, lieäu toå coù theå tieáp caän, vaän duïng ñöôïc, tieát kieäm ñöôïc thôøi gian, coâng söùc, giaùo vieân daïy seõ soaïn kyõ tieát daïy ñoù roài leân lôùp. Sau tieát daïy, cuøng nhau ñaët ra vaán ñeà, choïn loïc caùch laøm hay, neáu coøn chöa thoáng nhaát ñöôïc, BGH quyeát ñònh cho toå thöïc hieän. Tröôùc phieân hoïp chuyeân moân, BGH gôïi yù nhöõng noäi dung caàn trao ñoåi trong phieân hoïp cuûa töøng toå cuï theå (khoâng cuøng moät noäi dung cho taát caû caùc toå), toå tröôûng seõ ñöôïc goùp yù soaïn thaûo noäi dung thoâng qua yù kieán duyeät cuûa nhaø tröôøng. BGH phaân coâng döï hoïp cuøng toå, cuøng ñaët ra nhöõng yeâu caàu böùc xuùc ñeå mang tính thieát thöïc khaû thi. Qua caùch laøm nhö vaäy, caùc chuyeân ñeà boài döôõng cuõng nhö buoåi hoïp chuyeân moân, ñaõ phaùt huy taùc duïng roõ neùt. Moãi giaùo vieân töï thaáy mình seõ laøm ñöôïc, töï tin, maïnh daïn hôn cuøng ñoàng nghieäp cuûa mình, boå sung cho caù nhaân nhöõng ñieàu ñang caàn vaø mong moãi. Töø ñoù chuyeân ñeà khoâng coøn hình dung laø vaán ñeà lôùn: Coù theå toå chöùc baát kyø luùc naøo, ai chòu traùch nhieäm, kinh phí toå chöùc,....Töïu chung laø seõ vöôn tôùi söï thoáng nhaát, bình thöôøng hoaù caùi khoù, phöùc taïp. Töøng thaønh vieân trong toå seõ coù nghieân cöùu tröôùc noäi dung sinh hoaït do toå tröôûng thoâng baùo, theå hieän ñöôïc traùch nhieäm, thaùi ñoä nghieâm tuùc, chuû ñoäng trong tranh luaän, laéng nghe, khoâng töï maõn vôùi kieán thöùc ñaõ ñöôïc tích luyõ trong quaù trình daïy- hoïc. Phaán khôûi khi khoâng thaáy moät toå naøo khi döï hoïp maø khoâng coù trong tay töï ñieån, taøi lieäu, caû ñieàu leä, thoâng tö, quy cheá,...do tröôøng cung caáp. Ñeå thoáng nhaát moät caùch chính xaùc, khoa hoïc nhöõng coâng vieäc lieän quan ñeán daïy- hoïc saép tôùi. Thôøi gian hoïp ñöôïc ñaûm baûo, thaäm chí coù khi quaù thôøi gian maø chöa heát noäi dung. Chöùng toû sinh hoaït chuyeân moân ñaõ coù chuyeån bieán toát. @ Chaám choïn giaùo vieân gioûi (Caáp tröôøng): Khi tay ngheà, trình ñoä chuyeân moân cuûa giaùo vieân ñöôïc naâng leân qua töøng naêm, nhaø tröôøng ñaõ maïnh daïn toå chöùc thi ñua, chaám coâng nhaän giaùo vieân gioûi caáp tröôøng, nhaèm muïc ñích kích thích söï phaán ñaáu vöôn leân cuûa taäp theå giaùo vieân nhö theá môùi khoâng uoång phí coâng söùc, thôøi gian xaây döïng vaø phaùt trieån ñoäi nguõ. Töø naêm hoïc: 2003-2004 ñeán nay duø nhieàu vaán ñeà khoù ñaët ra: Tieâu chuaån, noäi dung chaám choïn, kinh phí khen thöôûng, coâng nhaän danh hieäu, quyeàn lôïi giaùo vieân,... khoâng naõn chí, vôùi mong muoán daøi theâm danh saùch giaùo vieân gioûi, thu heïp ñaùng keå dieän ñaït vaø CÑYC. Coù ñoäi nguõ giaùo vieân gioûi seõ taïo neân löïc huùt, laø löïc löôïng noàng coát trong caùc phong traøo, nhöõng nhaân toá tích cöïc trong hoaït ñoäng chuyeân moân, taám göông ñeå giaùo vieân cuøng hoïc taäp. Haøng naêm tröôøng toå chöùc chaám choïn hai ñôït: Giaùo vieân ñaêng kyù daïy gioûi, nhaø tröôøng thaønh laäp toå chaám, aán ñònh thôøi gian, moân hoïc,... thoáng nhaát caùc noäi dung, tieâu chuaån chaám, neáu giaùo vieân ñaït giaùo vieân gioûi, tröôøng ra quyeát ñònh coâng nhaän keøm theo tieàn thöôûng 50.000ñ/GV, (trích töø quyõ coâng ñoaøn vaø quyõ HP-XD). Phong traøo ñöôïc duy trì lieân tuïc qua nhieàu naêm, daàn daàn môû roäng ñoái töôïng, laøm thay ñoåi suy nghó, giaùo vieân chöa ñaït, tìm toøi, hoïc hoûi, töï hoaøn thieän khaû naêng, roài phaán ñaáu trôû thaønh giaùo vieân gioûi. Maëc duø ngaønh coù höôùng daãn, toå chöùc chaám choïn giaùo vieân gioûi caáp huyeän, tænh. Nhaø tröôøng ñaõ taïo ñöôïc böôùc ñoät phaù, taïo tieàn ñeà cho giaùo vieân maïnh daïn ñaêng kyù, coù baûn lónh vöõng vaøng khi thöïc hieän coâng vieäc xem ra coøn raát môùi meû vaø bôû ngôõ naøy. Qua nhieàu naêm kieân trì thöïc hieän, ñeán nay quaù trình xaây döïng ñoäi nguõ ñaõ mang laïi keát quaû böôùc ñaàu raát quan troïng. Moãi giaùo vieân trong nhaø tröôøng: töø ñoù giaùo vieân môùi vaøo ngheà ñeán giaùo vieân thaâm nieân giaûng daïy, ñeàu naém ñöôïc noäi dung, kieán thöùc caàn truyeàn ñaït cho hoïc sinh. Xaùc ñònh ñöôïc yeâu caàu, möùc ñoä, noäi dung caàn hình thaønh, vaän duïng phöông phaùp coù linh hoaït hôn, hôïp lyù vôùi moân hoïc (nhìn chung naêng löïc sö phaïm ñöôïc naâng cao roõ neùt). Quy ñònh, quy cheá chuyeân moân ñöôïc thöïc hieän toát hôn, chính xaùc, kòp thôøi, ñaûm baûo ñöôïc caùc yeâu caàu caàn thieát ñaët ra nhö: soaïn giaûng, ñaùnh giaù- xeáp loaïi hoïc sinh, chaám baøi, ghi ñieåm, chuû nhieäm lôùp,... Keát quaû giaûng daïy treân lôùp coù nhieàu tieán boä vöôït baäc, khoâng coøn giaùo vieân yeáu veà tay ngheà chuyeân moân. Töø choã khoâng xaùc ñònh ñöôïc yeâu caàu noäi dung baøi daïy, khoâng hieåu ñöôïc taùc duïng cuûa nhieàu loaïi thö phaùp giaûng daïy seõ thöïc hieän treân lôùp, ngay caû chöa thaïo veà trình töï moät tieát hoïc cuï theå,...Hieän nay, giaùo vieân ñöùng lôùp vöõng vaøng, ôû haàu heát caùc tieát, caùc moân hoïc. + Naêm hoïc: 2003-2004: Coù 1/24 giaùo vieân ñaït danh hieäu “GVG tænh”; 5/24 giaùo vieân ñaït danh hieäu “GV gioûi caáp cô sôû”; 15/24 giaùo vieân ñaït danh hieäu “Lao ñoäng gioûi”; + Naêm hoïc: 2004-2005: Tieáp tuïc coù 01 GV ñaït danh hieäu GVG tænh vaø 8/23 giaùo vieân ñaït danh hieäu “GV gioûi caáp cô sôû”; 10/23 giaùo vieân ñöôïc ñöôïc coâng nhaän danh hieäu “Lao ñoäng gioûi” + Hoïc kyø I naêm hoïc 2005-2006: Tröôøng coâng nhaän 12/25 GV ñaït danh hieäu “GVG voøng tröôøng” ñöa ñi döï thi GVG caáp cô sôû. BAÛNG THOÁNG KE QUA 3 CHU KYØ THANH TRA (XEÁP LOAÏI GIAÙO VIEÂN) Naêm hoïc TSGV Toát Khaù ÑYC CÑYC GV taäp söï HÑ SL TL SL TL SL TL SL TL 2003-2004 24 00 00 2 00 4 2004-2005 23 4 0 1 1 2005-2006 25 3 0 5 0 + Moãi chu kyø trong baûng thoáng keâ do: TTV, TTV- KN PGD xeáp loaïi (doøng treân) vaø nhaø tröôøng kieåm tra xeáp loaïi (doøng döôùi). Vôùi soá lieäu treân cho thaáy tay ngheà , naêng löïc sö phaïm cuûa giaùo vieân coù höôùng phaùt trieån nhanh vaø vöõng chaéc. BAÛNG THOÁNG KE CHAÁT LÖÔÏNG HOÏC TAÄP CUÛA HOÏC SINH (THEO CHU KYØ) Naêm hoïc TSHS Gioûi Khaù TB Yeáu TL LB caû naêm TN-THCS SL TL SL TL SL TL SL TL 2003-2004 98% 2004-2005 100% 2005-2006 Chaát löôïng hoïc taäp cuûa hoïc sinh coù chuyeån bieán roõ neùt qua 3 chu kyø thanh tra. Khi ñoäi nguõ giaùo vieân ñöôïc naâng cao veà tay ngheà, nghieäp vuï chuyeân moân, thì chaát löôïng daïy vaø hoïc taäp ñaït keát quaû toát. Ñieàu ñoù chöùng minh raèng, vieäc xaây döïng ñoäi nguõ giaùo vieân ñuû söùc ñaùp öùng yeáu caàu môùi cuûa söï phaùt trieån giaùo duïc seõ quyeát ñònh cho chaát löôïng daïy vaø hoïc. Töø nhöõng suy nghó caùch laøm ñoàng boä ñaõ ñöôïc thöïc hieän trong thöïc tieãn xaây döïng ñoäi nguõ giaùo vieân, naâng cao hieäu quaû daïy- hoïc cuûa nhaø tröôøng, cho thaáy vai troø cuûa CBQL laø heát söùc quan troïng, mang tính quyeát ñònh cho söï phaùt trieån ñi leân cuûa taäp theå sö phaïm. Ñaùnh giaù ñuùng ñaén naêng löïc sö phaïm cuûa giaùo vieân, giuùp nhaø tröôøng ñeà ra nhöõng bieän phaùp saùt hôïp, veà phía giaùo vieân yù thöùc ngheà nghieäp haøng ngaøy, haøng giôø thay ñoåi, hoï cuøng phaán ñaáu ñeå ñöôïc ñaùnh giaù cao hôn, tieán boä hôn, thaønh coâng trong ngheà nghieäp. Tìm hieåu caùc yeáu toá taâm lyù nhö: Nhu caàu, taâm traïng, ñoäng cô, söï höùng thuù,... Ngöôøi quaûn lyù töï hieåu raèng mình phaûi laøm gì vôùi taäp theå, vôùi töøng ñoái töôïng rieâng bieät. Caàn thieát coù caùch nhìn toaøn dieän ñeå ñònh ra höôùng ñi thích hôïp, nhöõng ñoät phaù maïnh meõ nhöng khoâng vöôït ra ngoaøi nhöõng quy ñònh chung. Söï phaùt trieån ñi leân cuûa moãi giaùo vieân khoâng theå taùch rôøi vôùi quaù trình boài döôõng, reøn luyeän vaø caû vaán ñeà taùc nghieäp töø phía caùc nhaø quaûn lyù giaùo duïc. Tin töôûng vaøo yù thöùc traùch nhieäm, chuyeân moân nghieäp vuï cuûa giaùo vieân seõ laø söï kích caàu caàn thieát, ñuùng ñaén. Boá trí, phaân coâng, söû duïng ñoäi nguõ moät caùch hôïp lyù, haøi hoaø, ñuùng sôû tröôøng phuø hôïp naêng löïc, ngheä thuaät quaûn lyù ñoù raát caàn cho söï thaønh coâng cuûa ngöôøi CBQL. Khi ñoäi nguõ ñaõ ñöôïc xaây döïng, naâng leân taàm cao môùi, ñoøi hoûi ngöôøi CBQL phaûi coù thaùi ñoä khoa hoïc, uy tính chuyeân moân cao hôn nöõa, lyù luaän thöïc tieãn, minh chöùng chính xaùc, taïo ñöôïc loøng tin yeâu cuûa giaùo vieân vôùi nhaø tröôøng, vôùi ngheà nghieäp, vôùi khoa hoïc vaø chính löông taâm mình. 2/ Kieåm nghieäm: Roõ raøng vieäc xaây döïng ñoäi nguõ giaùo vieân nhö theá ñoøi hoûi cao ôû söï: Coâng taâm, thaän troïng, quyeát ñoaùn, saùng taïo, caû nhöõng tham voïng ñoái vôùi phaùt trieån giaùo duïc. Tính kieân trì chòu khoù, nghieân cöùu thöïc tieãn,... Laø nhöõng ñieàu kieän ñeå giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà. Neáu tröôùc daây coù nhieàu giaùo vieân yeáu keùm caû veà thöïc hieän nhieäm vuï giaûng daïy vaø tay ngheà nghieäp vuï chuyeân moân, tinh thaàn ñoaøn keát, tieán boä chöa ñöôïc xem troïng, tính caàu toaøn, ñoái phoù, chieáu leä laø phoå bieán nhaát cuûa ñoäi nguõ giaùo vieân: Khoâng ham thích danh hieäu, yù thöùc ngheà nghieäp coøn haïn cheá, vi phaïm quy cheá, quy ñònh chuyeân moân thöôøng xuyeân, baûo thuû yù kieán caù nhaân, thieáu quan ñieåm tieán boä,... Töø ñoù, hieäu quaû daïy- hoïc, xaây döïng kyû cöông neàn neáp trong ngaønh, naâng cao yù thöùc traùch nhieäm cuûa ngöôøi daïy hoïc coù nhieàu maët haïn cheá, thieáu soùt trong moät thôøi gian daøi, nieàm tin cuûa CMHS, nhaân daân ñoài vôøi nhaø tröôøng giaûm suùt. Töø khi coù nhöõng bieän phaùp khaéc phuïc, toaøn theå giaùo vieân ñaõ theå hieän ñöôïc phaåm chaát, naêng löïc toát ñeå laøm vaø yeâu ngheà daïy hoïc, naâng cao trình ñoä tay ngheà, khaû naêng sö phaïm ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï phaân coâng, chính ñoäi nguõ giaùo vieân ñaõ goùp phaàn quan troïng nhaát vaøo söï phaùt trieån ñi leân cuûa nhaø tröôøng. Gaén boù vôùi coäng ñoàng, nhaân daân tin yeâu, ngöôõng moä, khen ngôïi tinh thaàn traùch nhieäm cuûa thaày coâ giaùo, toân vinh ngheà nghieäp, laø neàn taûng vöõng chaéc ñeå thöïc hieän coâng taùc XHHGD trong thôøi gian tôùi. Maëc duø ñaây laø caùch laøm cuûa moãi caù nhaân quaûn lyù, chöa phaûi laø SKKN, nhöng coù theå aùp duïng cho taäp theå, ñôn vò coøn boäc loä nhieàu yeáu keùm trong hoaït ñoäng chuyeân moân, hieäu quaû giaûng daïy vaø hoïc taäp chöa cao, noäi boä maát ñoaøn keát, thieáu yù chí phaán ñaáu, coøn hoaøi nghi, thieáu tin töôûng ôû cung caùch quaûn lyù cuûa ñôn vò. Ngoaøi ra coù theå tham khaûo aùp duïng cho nhöõng giaùo vieân môùi, ít naêm coâng taùc trong ngheà, giuùp hoï hoaøn thieän nhanh hôn, vöõng vaøng hôn. Tuy nhieân, trong vieäc xaây döïng ñoäi nguõ giaùo vieân baèng nhöõng bieän phaùp treân, vaãn coøn coù nhöõng toàn taïi raát khoù giaûi quyeát: Trình ñoä ñaøo taïo khaùc nhau, chöông trình ñaøo taïo ôû tröôøng sö phaïm chöa ñoàng boä, neân coù vaán ñeà vaãn ñang tranh luaän, chöa thoáng nhaát ñöôïc (nhaát laø lyù luaän), söï phaân hoaù veà trình ñoä, kieán thöùc cuûa giaùo vieân coâng taùc nhieàu naêm vôùi löïc löôïng treû ñöôïc caäp nhaät kòp thôøi nhöõng hieåu bieát môùi (Caàn boå sung cho nhau kinh nghieäm daïy hoïc vôùi kieán thöùc thöïc tieãn, khoa hoïc caàn aùp duïng). @ Baøi hoïc kinh nghieäm trong quaù trình xaây döïng ñoäi nguõ giaùo vieân: + CBQL phaûi göông maãu, coù uy tín cao veà chuyeân moân, gioûi nghieäp vuï sö phaïm, am hieåu thöïc tieãn. + Hoïc taäp nghieân cöùu ñeå chaët cheõ trong lyù luaän, thoaùng trong giaûi quyeát coâng vieäc chuyeân moân do giaùo vieân ñoøi hoûi, yeâu caàu. + Naém baét, choïn loïc thoâng tin, xaùc ñònh coâng vieäc troïng taâm caàn laøm ñeå phaùt huy söùc maïnh cuûa taäp theå giaùo vieân. + Toång hôïp yù kieán trong taäp theå, ñöôïc taäp theå thoáng nhaát, seõ quyeát ñònh cho moïi söï thaønh coâng, phaùt trieån ñôn vò. + Tin töôûng, toân troïng ôû töøng giaùo vieân, giuùp hoï vöôn leân, thaøng coâng trong moïi lónh vöïc coâng taùc. + Coù nhöõng giaûi phaùp tình theá cuõng nhö laâu daøi, muïc tieâu cô baûn, ñaùnh giaù ñuùng thöïc traïng, khai thaùc heát nhöõng tìm naêng hieän coù, nhaèm khaéc phuïc, phaùt huy hieäu quaû, taïo ra söï phaùt trieån lieân tuïc, oån ñònh, vöõng chaéc. III/ KEÁT LUAÄN: + Xaây döïng ñoäi nguõ giaùo vieân toát veà phaåm chaát ñaïo ñöùc, gioûi veà chuyeân moân nghieäp vuï, hieåu bieát saâu roäng caùc kieán thöùc ngheà nghieäp, xaõ hoäi,... Laø moät quaù trình khoù khaên, ñoàng thôøi cuõng laø lónh vöïc nhaïy caûm, ñoøi hoûi ngöôøi quaûn lyù, chæ ñaïo phaûi coù bieän phaùp ñuùng ñaén, linh hoaït, saùng taïo trong töøng thôøi ñieåm. Kieân trì thöïc hieän khoâng voäi vaøng nhöng cuõng khoâng buoâng loûng, nguyeân taéc nhöng ñaày tính ngheä thuaät trong quaûn lyù. Chaêm chuùt, nuoâi döôõng nhöõng nhaân toá tích cöïc, nhaân toá môùi ñeå taäp hôïp, khôi daäy ñoäi nguõ. Theå hieän nhaát quaùn söï coâng taâm, toaøn taâm vaø quyeát taâm, haõy luoân quan nieäm raèng: Coù thaày gioûi thì môùi coù troø gioûi. Khoâng ai khaùc hôn ñoäi nguõ chuùng ta seõ thöïc hieän nhieäm vuï chính trò maø Ñaûng vaø nhaân daân giao phoù “ Daïy toát- Hoïc toát” vôùi söï nghieäp traêm naêm troàng ngöôøi. + Ñoäi nguõ giaùo vieân hieän nay coù nhieàu ñieàu kieän ñeå tieán xa hôn nöõa trong töông lai khi ñaát nöôùc tieán haønh coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù, xaây döïng nöôùc Vieät Nam trôû thaønh nöôùc coâng nghieäp vaøo naêm 2020. Ngoaøi vieäc chuùng ta ñaõ ñang thöïc hieän, caàn phaûi tieán haønh maïnh meõ hôn ñaøo taïo chuaån, treân chuaån ñeå moãi giaùo vieân khoâng nhöõng laø ngöôøi ñöùng lôùp ñôn thuaàn theo chöông trình, saùch hieän coù, maø coøn say meâ nghieân cöùu khoa hoïc, hieán keá cho chuyeân moân, quaûn lyù, ñaøo taïo theá heä treû phaùt trieån moät caùch toaøn dieän, trang bò CSVC, thieát bò hieän ñaïi ñeå caûi tieán nhanh noäi dung, PPGD. Maët khaùc caàn caûi tieán cheá ñoä tieàn löông, chính saùch ñaõi ngoä vôùi ngöôøi gioûi phaûi trôû thaønh moät ñieåm quan troïng trong chieán löôïc ñaøo taïo. Tröôøng sö phaïm ngoaøi giaùo trình ñaøo taïo, phaûi nghieân cöùu thöïc tieãn caùc ngaønh, baäc hoïc, nhöõng nhu caàu caàn thieát ñeå taïo ra löïc löôïng giaùo vieân “thaïo ngheà” ngay khi böôùc chaân leân buït giaûng. Treân cô sôû nhöõng vieäc ñaõ laøm, höôùng tôùi seõ naâng cao hôn nöõa söï coáng hieán cuûa caù nhaân gaén vôùi quaù trình ñaøo taïo, töøng böôùc ñi vaøo chuyeân moân hoaù ñeå naâng cao chaát löôïng hoïc taäp cho hoïc sinh. Thöïc hieän thaùng 4 naêm 2006

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp chỉ đạo của hiệu trưởng xây dựng đội ngũ giáo viên nâng cao chất lượng dạy học hiện nay.doc
Luận văn liên quan