Một số biện pháp để dạy tốt môn “Làm quen văn học”

I - Đặt vấn đề: Bác Hồ kính yêu của chúng ta khi còn sống Bác rất quan tâm đến mọi người, nhất là các cháu thiếu niên nhi đồng. Bác chú trọng từ bữa ăn, giấc ngủ và sự tiến bộ của các cháu. Bác Hồ nói: “Trẻ thơ như búp trên cành Biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan” Đúng như vậy, trẻ ở tuổi mầm non thật đáng yêu, tâm hồn trẻ ngây thơ, hồn nhiên như tờ giấy trắng. Mọi hoạt động học tập và vui chơi trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non đều đem lại cho trẻ những điều kỳ lạ, thần tiên. Thông qua hoạt động dạy và học dưới hình thức như tạo hình, hoạt động với đồ vật, môi trường xung quanh . sẽ giúp trẻ phát triển trí tuệ, óc sáng tạo, nhân cách con người “Làm quen văn học” là một hoạt động không thể thiếu được đối với trẻ ở lứa tuổi mầm non, đặc biệt hấp dẫn ở lứa tuổi 24-36 tháng, vì thông qua các hoạt động làm quen với các tác phẩm văn học là loại hình nghệ thuật, đặc sắc, nghệ thuật ngành từ không thể thiếu được trong đời sống con người. Đặc biệt nó rất gần gũi với trẻ thơ, từ buổi đầu thơ ấu trẻ đã sống chan hoà trong không khí lời ru “ầu ơ” đầy yêu thương tận tình của mẹ, bà . và đó cũng là cánh cửa mở ra chân trời nhận thức cho trẻ. Từ khi lọt lòng mẹ đến lúc chập chững tập đi, tập nói, đến lúc trể biết viết, đọc thì văn học là chiếc cầu nối, là phương tiện dẫn dắt trẻ. Nói những tiếng nói, đi những bước đi đầu tiên, ngôn ngữ trau chuốt của trẻ, ca dao, chuyện kể là tấm gương mẫu mực về lời ăn tiếng nói cho trẻ học tập là phương tiện hữu hiệu trong việc giáo dục trẻ lòng yêu thiên nhiên, yêu quê hương, đất nước, tình yêu mến bạn bè, với những người thân, biết được việc làm tốt, biết yêu càu đẹp, cái thiện, ghét cái ác độc, phê phán những việc xấu, kính yêu Bác Hồ, thật thà, ngoan ngoãn . và còn là phương tiện hình thành các phẩm chất đạo đức trong sáng, mà đặc biệt ở trẻ, nhà trẻ thì vốn từ và ngôn ngữ của trẻ được phát triển mạnh mẽ, trẻ nói mạch lạc, nói diễn cảm, nói day, nói đúng câu, đúng từ và đúng ngữ pháp. Đó là những đặc điểm chiếm ưu thế của văn hoá nhưng khai thác cho hết đặc tính của nó thì tôi đang gặp nhiều hạn chế.

doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 6598 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số biện pháp để dạy tốt môn “Làm quen văn học”, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mét sè biÖn ph¸p ®Ó d¹y tèt m«n “Lµm quen v¨n häc” I - §Æt vÊn ®Ò: B¸c Hå kÝnh yªu cña chóng ta khi cßn sèng B¸c rÊt quan t©m ®Õn mäi ng­êi, nhÊt lµ c¸c ch¸u thiÕu niªn nhi ®ång. B¸c chó träng tõ b÷a ¨n, giÊc ngñ vµ sù tiÕn bé cña c¸c ch¸u. B¸c Hå nãi: “TrÎ th¬ nh­ bóp trªn cµnh BiÕt ¨n, ngñ, biÕt häc hµnh lµ ngoan” §óng nh­ vËy, trÎ ë tuæi mÇm non thËt ®¸ng yªu, t©m hån trÎ ng©y th¬, hån nhiªn nh­ tê giÊy tr¾ng. Mäi ho¹t ®éng häc tËp vµ vui ch¬i trong qu¸ tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ ë tr­êng mÇm non ®Òu ®em l¹i cho trÎ nh÷ng ®iÒu kú l¹, thÇn tiªn. Th«ng qua ho¹t ®éng d¹y vµ häc d­íi h×nh thøc nh­ t¹o h×nh, ho¹t ®éng víi ®å vËt, m«i tr­êng xung quanh... sÏ gióp trÎ ph¸t triÓn trÝ tuÖ, ãc s¸ng t¹o, nh©n c¸ch con ng­êi “Lµm quen v¨n häc” lµ mét ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®èi víi trÎ ë løa tuæi mÇm non, ®Æc biÖt hÊp dÉn ë løa tuæi 24-36 th¸ng, v× th«ng qua c¸c ho¹t ®éng lµm quen víi c¸c t¸c phÈm v¨n häc lµ lo¹i h×nh nghÖ thuËt, ®Æc s¾c, nghÖ thuËt ngµnh tõ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong ®êi sèng con ng­êi. §Æc biÖt nã rÊt gÇn gòi víi trÎ th¬, tõ buæi ®Çu th¬ Êu trÎ ®· sèng chan hoµ trong kh«ng khÝ lêi ru “Çu ¬” ®Çy yªu th­¬ng tËn t×nh cña mÑ, bµ... vµ ®ã còng lµ c¸nh cöa më ra ch©n trêi nhËn thøc cho trÎ. Tõ khi lät lßng mÑ ®Õn lóc chËp ch÷ng tËp ®i, tËp nãi, ®Õn lóc trÓ biÕt viÕt, ®äc th× v¨n häc lµ chiÕc cÇu nèi, lµ ph­¬ng tiÖn dÉn d¾t trÎ. Nãi nh÷ng tiÕng nãi, ®i nh÷ng b­íc ®i ®Çu tiªn, ng«n ng÷ trau chuèt cña trÎ, ca dao, chuyÖn kÓ lµ tÊm g­¬ng mÉu mùc vÒ lêi ¨n tiÕng nãi cho trÎ häc tËp lµ ph­¬ng tiÖn h÷u hiÖu trong viÖc gi¸o dôc trÎ lßng yªu thiªn nhiªn, yªu quª h­¬ng, ®Êt n­íc, t×nh yªu mÕn b¹n bÌ, víi nh÷ng ng­êi th©n, biÕt ®­îc viÖc lµm tèt, biÕt yªu cµu ®Ñp, c¸i thiÖn, ghÐt c¸i ¸c ®éc, phª ph¸n nh÷ng viÖc xÊu, kÝnh yªu B¸c Hå, thËt thµ, ngoan ngo·n... vµ cßn lµ ph­¬ng tiÖn h×nh thµnh c¸c phÈm chÊt ®¹o ®øc trong s¸ng, mµ ®Æc biÖt ë trÎ, nhµ trÎ th× vèn tõ vµ ng«n ng÷ cña trÎ ®­îc ph¸t triÓn m¹nh mÏ, trÎ nãi m¹ch l¹c, nãi diÔn c¶m, nãi day, nãi ®óng c©u, ®óng tõ vµ ®óng ng÷ ph¸p. §ã lµ nh÷ng ®Æc ®iÓm chiÕm ­u thÕ cña v¨n ho¸ nh­ng khai th¸c cho hÕt ®Æc tÝnh cña nã th× t«i ®ang gÆp nhiÒu h¹n chÕ. 1/ VÒ b¶n th©n: - Tuy t«i ®· cã nh÷ng thuËn lîi nh­: Tham quan dù giê c¸c b¹n ®ång nghiÖp trong tr­êng, ngoµi tr­êng, ®­îc sù chØ ®¹o s¸t sao cña Ban, Së vµ Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng, tæ chuyªn m«n, song víi kh¶ n¨ng cña t«i ë møc h¹n chÕ. - Tr­íc ®©y t«i ®· d¹y ®óng ph­¬ng ph¸p nh­ng ch­a chó träng viÖc g©y høng thó cho mét tiÕt häc, bµi so¹n cßn rËp khu«n, m¸y mãc, lªn líp cßn cøng nh¾c, ch­a linh ho¹t, s¸ng t¹o. - ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc cßn nghÌo nµn, ®¬n gi¶n dÉn ®Õn ch­a khªu gîi ®­îc sù chó ý, trÝ th«ng minh s¸ng t¹o chñ ®éng ë trÎ. 2/ §èi víi phô huynh vµ ®Þa ph­¬ng c¬ së vËt chÊt: - Thùc tr¹ng hiÖn nay chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®· cã ®Çu t­ quan träng ®Õn bËc häc mÇm non nh­ng cßn nhiÒu h¹n chÕ, ch­a ®¸p øng nhu cÇu cho gi¸o dôc mÇm non, nh­ c¬ së vËt chÊt, ®Çu t­ kinh phÝ mua s¾m ®å dïng ®å ch¬i. - Tr­êng ®ãng trªn ®Þa bµn x· nh­ng phÇn ®a lµ d©n lµm n«ng nghiÖp kinh tÕ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, mét sè phô huynh nhËn thøc vÒ bËc häc mÇm non cßn nhiÒu h¹n chÕ, hä quan niÖm trÎ mÇm non nhÊt lµ trÎ th¬ 24-36 th¸ng tuæi ®Õn tr­êng ®¬n thuÇn chØ lµ vui ch¬i, ch¨m sãc vÖ sinh, ¨n ngñ, ngoan lµ ®­îc... cßn lªn tiÓu häc míi quan träng. V× thÕ viÖc ®­a con, ch¸u ®Õn tr­êng mÇm non cß Ýt vµ ®Æc biÖt hä ch­a hiÓu hÕt ®­îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng d¹y vµ häc trong tr­êng mÇm non nhÊt lµ ho¹t ®éng “Lµm quen v¨n häc”. 3/ §èi víi trÎ: - TrÎ ®ang løa tuæi 24-36 th¸ng tuæi, trÎ ®ang cßn t­ duy trùc quan hµnh ®éng. Qua c¸c m« h×nh mµu s¾c sÆc sì, qua c¸c mÉu chuyÖn dÔ nhí c¸c nh©n vËt, víi ®Æc ®iÓm dÔ nhí mau quªn, còng cã mét sè trÎ ®· xuÊt hiÖn thao t¸c t­ duy nh­: So s¸nh ph©n tÝch, thÝch c¸i ®Ñp, ghÐt c¸i ¸c... gióp trÎ h×nh thµnh ý thøc t×m nh÷ng dÊu hiÖu gièng vµ kh¸c nhau cña ®èi t­îng. - Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm nh­ thÕ bªn c¹nh ®ã cßn cã nh÷ng ch¸u yÕu, trë trêi l¹i nghØ häc, ®i häc kh«ng chuyªn cÇn, ng«n ng÷ cña trÎ anh h­ëng bëi ng«n ng÷ ®Þa ph­¬ng, diÔn c¶m ch­a râ rµng, cßn nãi ngäng, nãi thiÕu chñ vÞ, trÎ ch­a biÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m víi mäi ng­êi, khi giao tiÕp trÎ cßn nhót nh¸t ch­a chñ ®éng... - Tõ nh÷ng tÇm quan träng trªn t«i thÊy cÇn ph¶i gióp trÎ yªu thÝch vµ rung ®éng tr­íc nh÷ng t¸c phÈm v¨n häc, trÎ thÝch nghe c« kÓ chuyÖn, thÝch nghe c« ®äc chuyÖn. §Ó béc lé t×nh c¶m cña m×nh tr­íc mét t¸c phÈm, t¹o cho trÎ thãi quen thÝch lµm quen víi chuyÖn. X¸c ®Þnh ®­îc nh­ vËy nªn trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y t«i th­êng tr¨n trë, ph¶i lµm g×? lµm nh­ thÕ nµo? ®Ó tæ chøc hiÖu qu¶ mét tiÕt kÓ chuyÖn ®em l¹i sù thµnh c«ng gióp trÎ m¹nh d¹n, hån nhiªn, c¶m thô ®­îc c¸i tèt ®Ñp trong tõng néi dung c©u chuyÖn. Sau nh÷ng n¨m ®øng líp tuy ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm nh­ng t«i vÉn m¹nh d¹n viÕt ra nh÷ng g× ®· ®óc rót ®­îc ®Ó cã sù nhËn xÐt gãp ý vµ tham gia cña ®ång nghiÖp. II - BiÖn ph¸p - gi¶i ph¸p: 1/ Tõ båi d­ìng n©ng cao nghiÖp vô: - NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña m«n “Lµm quen v¨n häc” còng nh­ thùc tÕ ë líp nhµ trÎ 24-36 th¸ng tuæi t«i ®ang trùc tiÕp gi¶ng d¹y cho thÊy: §Ó d¹y tèt m«n “Lµm quen v¨n häc” trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y t«i lu«n lu«n cè g¾ng t×m tßi häc hái n©ng cao chuyªn m«n d¹y tiÕt v¨n häc, ®Æc biÖt lµ nh÷ng tiÕt d¹y chuyÖn. Trong nh÷ng tiÕt d¹y chuyÖn t«i lu«n ®­a ra nh÷ng s¸ng t¹o cña m×nh ®Ó tiÕt häc ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt, cã hiÖu qu¶ nhÊt. - Bé m«n “Lµm quen v¨n häc” lµ bé m«n nghÖ thuËt, nghÖ thuËt ng«n tõ nªn ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i luyÖn d¹y häc, d¹y kÓ diÔn c¶m, hÊp dÉn, ng÷ ®iÖu dïng cho c¸c nh©n vËt ph¶i thÓ hiÖn ®­îc tÝnh c¸ch nh©n vËt, nghÖ thuËt lªn líp ph¶i hay, truyÒn c¶m, s¸ng t¹o, linh ho¹t, sö dông ®å dïng trùc quan khíp víi lêi kÓ míi thu hót ®­îc sù chó ý cña trÎ. V× vËy trong qu¸ tr×nh d¹y trÎ, t«i häc hái ®Ó båi d­ìng n©ng cao nghiÖp vô nh­: - T×m ®äc tµi liÖu, s¸ch vë, c¸c ph­¬ng ph¸p thñ thuËt ®äc, kÓ diÔn c¶m. - Tham gia ®Çy ®ñ c¸c ®ît ph¸t ®éng lµm ®å dïng, ®å ch¬i cña tr­êng t«i ®· tËn dông nh÷ng nguyªn vËt liÖu phÕ th¶i, len, xèp, b×a, v¶i vôn lµm nh÷ng ®å ch¬i cã mµu s¾c ®Ñp, néi dung phong phó, phï hîp víi tõng c©u chuyÖn, tõng mÉu chuyÖn ®¶m b¶o tÝnh an toµn cho trÎ. - Tham gia tèt héi thi “Lµm quen v¨n häc” tr­êng tæ chøc - Tham gia ®Çy ®ñ c¸c líp chuyªn ®Ò do Së, Ban, Tr­êng tæ chøc, th­êng xuyªn th¨m líp dù giê, häc hái c¸c b¹n ®ång nghiÖp, tham gia häc hái tr­êng b¹n. - §óc rót kinh nghiÖm tõ nh÷ng giê d¹y cña m×nh vµ ®ång nghiÖp th× b¶n th©n t«i ®· t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p lªn líp hay nhÊt, s¸ng t¹o nhÊt. 2/ BiÖn ph¸p: a/ ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc b»ng trùc quan ®Ó g©y sù chó ý, t¹o sù hÊp dÉn, kÝch thÝch sù ham muèn ®­îc l¾ng nghe c« kÓ chuyÖn, ®äc th¬: - Trong viÖc chuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng cho tiÕt häc th× t«i lu«n t×m tßi s¸ng t¹o nh÷ng ®å dïng trùc quan dïng ®Ó minh häa cho néi dung cèt chuyÖn sao cho thËt hÊp dÉn trÎ vÒ mµu s¾c, tÝnh chÊt ngé nghÜnh cña tõng nh©n vËt vµ thËt gÇn gòi víi b¶n th©n trÎ tõ ®ã sÏ tËp trung cao ®é ®­îc sù chó ý cña trÎ gióp trÎ tham gia vµo tiÕt häc mét c¸ch say mª, chñ ®éng vµ tÝch cùc. VÝ dô: KÕt hîp nhiÒu lo¹i ®å dïng, con vËt mua s½n nh­ gµ, vÞt, lîn c©y qu¶ vµ c¸c lo¹i con vËt lµm b»ng len, xèp, ®Êt nÆn... víi bµn tay khoÐ lÐo cña m×nh t«i lµm nh÷ng bøc tranh b»ng b«ng len, dùng m« h×nh b»ng sa bµn, hay sö dông rèi tay, tranh c¾t rêi. Cô thÓ: ChuÈn bÞ d¹y tiÕt chuyÖn “§«i b¹n nhá” + T«i ®· lµm cho mét chó gµ con vµ mét chó vÞt con b»ng len cã mµu s¾c ®Ñp, tr«ng rÊt ngé nghÜnh ®¸ng yªu, råi vÏ mét con c¸o rÊt hung ¸c ®Ó trÎ c¶m nhËn ®­îc tÝnh c¸ch ®éc ¸c cña con c¸o giµ. + Lµm sa bµn lµ mét c¸nh ®ång cã hå n­íc, b·i cá non, bôi c©y... ®Ó sö dông trong lóc kÓ chuyÖn cã h×nh ¶nh minh ho¹. Gµ ë trªn b·i cá non, vÞt xuèng ao mµ cua vµ bçng cã mét con c¸o xuÊt hiÖn sau bôi c©y... §Ó ph¸t triÓn vèn tõ, vèn hiÓu biÕt cña trÎ ®èi víi c¸c sù vËt, hiÖn t­îng, c¸c ®Æc ®iÓm, h×nh d¸ng, cÊu t¹o cña mét sè nh©n vËt th­êng xuyªn hiÖn trong c©u chuyÖn kÓ th× viÖc chuÈn bÞ b¸o häa mi, tranh ¶nh rÊt cÇn thiÕt. VÝ dô: §Æt b¸o ho¹ mi, s­u tÇm tranh ¶nh, s¸ch chuyÖn tranh. - Hµng ngµy c« cho trÎ xem b¸o häa mi, s¸ch truyÖn tranh vµo nh÷ng giê ch¬i ®ãn, tr¶ trÎ qua nh÷ng lÇn xem b¸o trÎ quan s¸t, tiÕp xóc víi c¸c lo¹i tranh vÒ con vËt, gµ,vÞt, mÌo, chã, lîn... c©y cá hoa l¸... vµ c« ®äc cho trÎ nghe nh÷ng bµi th¬, mÉu chuyÖn nhá cã néi dung gi¸o dôc trÎ, gÇn gòi víi c¸c hµnh vi cña trÎ... T¹o cho trÎ cã thãi quen thÝch nghe c« kÓ chuyÖn. - X©y dùng gãc tuyªn truyÒn lµ mét c«ng viÖc chuÈn bÞ h÷u Ých trong viÖc h­íng trÎ lµm quen víi chuyÖn kÓ, lµm cho trÎ cã lßng ham muèn, ®­îc hiÓu néi dung cña c©u chuyÖn, thÝch ®­îc nghe c« kÓ chuyÖn. VÝ dô: S­u tÇm c¸c bøc tranh cã néi dung nh­ tranh bÐ vßng tay chµo bè mÑ, c¸c b¹n nhá cïng ch¬i bªn nhau, c¸c con vËt gµ, vÞt qu©y quÇn bªn nhau, hay tranh «ng bµ bÐ trång c©y, bÐ t­íi c©y... b/Lu«n t¹o t×nh huèng bÊt ngê, thó vÞ ®Ó l«i cuèn sù tß mß, sù kÝch thÝch tËp trung chó ý cña trÎ vµo ho¹t ®éng lµm quen víi v¨n häc: TrÎ mÇm non ®Æc biÖt løa tuæi 24-36 th¸ng sù tËp trung, chó ý cña trÎ ch­a cao nÕu c« kh«ng khÐo lÐo t¹o t×nh huèng g©y sù hÊp dÉn, chó ý cña trÎ th× viÖc trÎ tham gia vµo ho¹t ®éng häc tËp sÏ kh«ng cã kÕt qu¶, nã sÏ lµm cho tiÕt häc nhÊt lµ c©u chuyÖn sÏ buån tÎ, mê nh¹t... V× thÕ trong viÖc tæ chøc tiÕt “Lµm quen v¨n häc” ®Æc biÖt ®èi víi trÎ nhµ trÎ ®å dïng trùc quan lµ mét ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu ®­îc, nã cµng ®Ñp, cµng phong phó, gÇn gòi víi trÎ th× sÏ thu l¹i ®­îc kÕt qu¶ cµng cao, ®Æc biÖt ph¶i biÕt sö dông c¸c lo¹i ®å dïng trùc quan, minh ho¹ vµo tiÕt häc mét c¸ch hîp lý, ®óng lóc, phï hîp víi néi dung c©u chuyÖn, bµi th¬: VÝ dô: Khi t«i kÓ c©u chuyÖn: “Ch¸u chµo «ng ¹” ë tiÕt 1: T«i sÏ x©y dùng sa bµn gåm: Cã 1 con ®­êng ®i rÊt ®Ñp, trªn ®­êng cã mét «ng giµ vµ 3 nh©n vËt ®ã lµ mét chó gµ nhá cã bé l«ng vµng ë tr­íc mÆt «ng giµ, mét chó chim b¹c m¸ ®Ëu trªn mét cµnh c©y bªn ®­êng vµ mét chó cãc vµng ®Æt trªn mám ®¸. §Ó vµo bµi thu hót ®­îc tÊt c¶ sù chó ý cña trÎ víi nh÷ng lêi dÉn d¾t vµo bµi thËt nhÑ nhµng, cã søc thuyÕt phôc, trÎ thùc sù tham gia tÝch cùc vµo ho¹t ®éng cïng c« VÝ dô: C©u chuyÖn “Thá ngoan” T«i dùng s©n khÊu rèi, phÝa sau cã bøc tranh c¶nh nói rõng, lµm rèi tay: “B¸c gÊu, th¬ con c¸o”, tËn dông giÊy thiÕt mô lµm m­a, vÏ vµo bøc cñi löa, lêi kÓ kÕt hîp víi sö dông rèi mét c¸ch nhuÇn nhuyÔn thu hót ®­îc sù tËp trung cña trÎ, trÎ høng thó ®äc, qua ®ã trÎ thÝch lµm nh÷ng viÖc tèt gióp ®ì mäi ng­êi. VÝ dô: Khi t«i kÓ c©u chuyÖn “Qu¶ trøng” T«i sÏ dïng vá qu¶ trøng vÞt chia lµm 2 n÷a råi nÆn mét chó vÞt con thËt xinh x¾n, ngé nghÜnh bá vµo trong råi ®Ëy n¾p l¹i víi nhau. Khi vµo bµi t«i sÏ g©y t×nh huèng lý thó lµ t«i nãi “Qu¶ trøng lóc l¾c, lóc l¾c råi ®¸nh t¸ch mét c¸i” t«i sÏ g©y tiÕng næ t¸h mét c¸i ë vá trøng ®ång thêi t¸ch hai n÷a vá trøng vµ t«i ®Æt vÞ trÝ qu¶ trøng thËt phï hîp cho tÊt c¶ trÎ ®Òu thÊy râ cã mét chó vÞt lã ®Çu ra khái qu¶ trøng vµ kªu to vÝt... vÝt... vÝt. - Vµ víi tiÕt nµy t«i kÕt hîp sö dông kiÕn thøc cña hai bé m«n. NhËn biÕt tËp nãi vµ ©m nh¹c. T«i ®· thùc sù thu hót ®­îc sù høng thó cña trÎ vµo néi dung c©u chuyÖn. VÝ dô: Víi c©u chuyÖn “C©y t¸o” Trong lóc kÓ chuyÖn t«i kÕt hîp minh häa b»ng m« h×nh trùc quan: - ¤ng giµ trång c©y to¸ xuèng ®Êt - Cã mét be g¸i cÇm b×nh t­íi cho c©y Khi t« kÓ ®o¹n: Gµ trèng ®i qua nãi to: “C©y ¬i, c©y lín mau ThÕ lµ nh÷ng chiÕc l¸ non bËt ra” §ång thêi t«i g¾n mét chiÕc l¸ non lªn c©y lµm cho c©y trë nªn sinh ®éng, hÊp dÉn. - KÓ ®o¹n: “B­¬m b­ín bay qua vµ nãi C©y ¬i c©y lín mau ThÕ lµ c©y ra ®Çy hoa” - T«i sÏ g¾n nhanh nh÷ng b«ng hoa thËt ®Ñp vµ ®¸ng yªu. - §o¹n cuèi: “C©y ra ®Çy qu¶” T«i sÏ g¾n mét sè qu¶ t¸o chÝn lªn c©y Cã thÓ nãi kÕt qu¶ cña tiÕt d¹y chuyÖn cña t«i lu«n lu«n ®¹t kÕt qu¶ cao, bëi víi sù s¸ng t¹o, lu«n t×m ra c¸i míi, c¸i l¹ ®Ó lµm sao thu hót trÎ t¹o cho trÎ nh÷ng ®iÒu bÊt ngê, më ra tr­íc m¾t trÎ nh÷ng ®iÒu kú diÖu. TrÎ n¾m v÷ng néi dung cña c©u chuyÖn, biÕt cô thÓ tõng hµnh ®éng, lêi nãi cña c¸c nh©n vËt, gióp trÎ c¶m thô c©u chuyÖn, biÕt cô thÓ tõng hµnh ®éng, lêi nãi cña c¸c nh©n vËt, gióp trÎ c¶m thô ®­îc vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn nh­ c©y, hoa, l¸ qu¶, ong mÆt trêi, m­a phïn bay ... §Ó tiÕt d¹y kÓ chuyÖn ®­îc thµnh c«ng, trong lóc kÓ t«i cã thÓ t¹o t×nh huèng ®Ó gi¸o dôc trÎ. VÝ dô: Trong c©u chuyÖn “C©y t¸o” Lóc t«i kÓ chuyÖn nhê c« gi¸o cïng líp lÊy n­íc t­íi cho c©y trong b×nh ngay tr­íc cöa líp. T«i liÒn h­íng trÎ vµo viÖc c« t­íi c©y ®Ó gi¸o dôc trÎ biÕt ch¨m sãc, t­íi cho c©y hµng ngµy ®Ó c©y mau lín, ra nhiÒu l¸, nhiÒu hoa. - Bªn c¹nh t¹o t×nh huèng ®Ó trÎ høng thó nghe chuyÖn, hiÓu néi dung c©u chuyÖn vµ gi¸o dôc trÎ mét c¸ch ®Çy ®ñ, cã hiÖu qu¶, th× viÖc t¹o t×nh huèng, ®Æt c¸c c©u hái gîi më ®Ó cung cÊp thªm vÌ vèn tõ cho trÎ, gióp trÎ nãi ®óng tõ, söa sai, söa ngäng cho trÎ còng lµ mét yªu cÇu ®Æt ra rÊt cÇn thiÕt ®èi víi trÎ nhµ trÎ. Bëi vËy t«i lu«n t×m ra nh÷ng t×nh huèng míi l¹ ®Ó gióp trÎ ®­îc luyÖn nãi, ph¸t triÓn ng«n ng÷. VÝ dô: Khi kÓ chuyÖn “Qu¶ trøng” C« tæ chøc cho trÎ buæi ®i th¨m nhµ b¹n bóp bª. §Õn nhµ bóp bª c« nãi: C¸c con nh×n xem nhµ b¹n bóp bª nu«i cã nhiÒu con vËt kh«ng? cã nh÷ng con vËt g× nµo? C« cho trÎ tr¶ lêi: Cã gµ, lîn, vÞt ... §ång thêi kÕt hîp víi bé m«n nhËn biÕt tËp nãi khuyÕn khÝch trÎ tÝch cùc tr¶ lêi, luyÖn ph¸t ©m, nãi ®óng tõ, kh«ng nãi ngäng, nãi l¾p ... VÝ dô: Trong tiÕt d¹y th¬ “Yªu mÑ” T«i l¹i t¹o t×nh huèng: C« rÊt yªu quý mÑ cña m×nh nªn c« ®äc bµi th¬ “Yªu mÑ” rÊt hay, t×nh c¶m, râ rµng, thÕ b¹n nµo yªu mÑ nhÊt nµo? H·y ®äc bµi th¬ “Yªu mÑ” thËt hay cho c« nghe nµo. TrÎ tù nhiªn ®­îc kÝch thÝch, h¨ng say vµ mong muèn ®äc bµi th¬. ChÝnh nh÷ng lóc trÎ luyÖn ®äc th¬ ®· gióp vèn tõ, vèn ng«n ng÷ cña trÎ t¨ng lªn, trÎ ®­îc luyÖn ph¸t ©m, thÓ hiÖn t×nh c¶m qua lêi th¬... - Qua nh÷ng n¨m gi¶ng d¹y vµ tiÕn hµnh c¸c giê lµm quen v¨n häc trªn líp, trªn trÎ t«i thÊy tr­íc ®©y trÎ th­êng rôt rÌ, nhót nh¸t, thô ®éng trong tiÕt häc trÎ chê cho c« nh¾c nhë trÎ míi d¸m tr¶ lêi, lóc tham gia vµo tiÕt häc ch­a h¨ng say, tÝch cùc ... Nh­ng víi sù linh ho¹t, s¸ng t¹o lu«n t×m tßi nh÷ng c¸i míi l¹, c¸i hay trong thñ thuËt lªn líp t«i thaýa trÎ nªn m¹nh d¹n, hån nhiªn, tham gia vµo tiÕt häc mét c¸hc thô ®éng, trÎ say víi nh÷ng bµi th¬, nh÷ng c©u chuyÖn mµ c« gi¸o kÓ. c. BiÖn ph¸p lµm quen, «n luyÖn trong mäi ho¹t ®éng vµ c¸c tiÕt häc kh¸c ë mäi lóc mäi n¬i. Gi¸o dôc trÎ ë mäi lóc mäi n¬i lµ biÖn ph¸p kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®èi víi c¸c m«n häc ®Æt biÖt lµ m«n v¨n häc Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng ngoµi trêi, c¸c m«n häc kh¸c, ho¹t ®éng chiÒu ®Ó cho trÎ lµm quen víi c¸c t¸c phÈm v¨n häc, råi «n luyÖn sau nh÷ng bµi th¬, c©u chuyÖn trÎ ®· ®­îc häc trªn tiÕt häc, gióp trÎ luyÖn ph¸t ©m, ph¸t triÓn lêi nãi. VÝ dô: Th«ng qua ho¹t ®éng ngoµi trêi c« cho trÎ lµm quen víi c¸c nh©n vËt trong chuyÖn qua viÖc cho trÎ xem tranh vÏ vÒ néi dung c©u chuyÖn “§«i b¹n nhá” Cho trÎ nh×n tranh - c« ®Æt c©u hái - trong tranh cã ai? - ¤n luyÖn cho trÎ víi viÖc cho trÎ ®äc bµi th¬ “C©y thÞ” - Khi quan s¸t con vËt, con bß, tr©u, lîn .. cã thÓ ®äc bµi th¬ “®µn bß” “Gäi nghД. - Th«ng qua ho¹t ®éng vui ch¬i gióp trÎ thÓ hiÖn t×nh c¶m yªu th­¬ng, giao tiÕp víi b¹n bÌ. VÝ dô: trÎ ch¬i víi b¹n nh­êng ®å ch¬i cho b¹n trong khi xÕp h×nh + TrÎ ch¬i trß ch¬i ph©n vai theo chñ ®Ò: trÎ ch¬i bÕ em, cho em ¨n, ngñ, ®· t¹o cho trÎ thÓ hiÖn t×nh c¶m yªu th­¬ng víi em bÐ, víi bè mÑ. - Th«ng qua ho¹t ®éng chiÒu, mçi tuÇn dµnh riªng mét ®Õn hai tuæi cho trÎ t©p kÓ chuyÖn, ®äc th¬. VÝ dô: H«m nay, líp m×nh cã rÊt nhiÒu b¹n ®Õn th¨m nµo lµ gµ, bß, lîn, vÞt... c¸c con h·y ®äc th¬, kÓ chuyÖn nãi vÒ c¸c con vËt nµy nhÐ. Cho trÎ ®äc th¬ “T×m æ”, “Gäi nghД KÓ chuyÖn “§«i b¹n nhá”, “Qu¶ trøng” - ViÖc tÝch hîp c¸c néi dung cña c¸c m«n häc kh¸c vµo ho¹t ®éng “Lµm quen v¨n häc” còng lµ mét biÖn ph¸p bæ Ých, g©y høng thó cho trÎ. VÝ dô: Dïng mét bµi h¸t, trß ch¬i ®Ó tÝch hîp vµo néi dung c©u chuyÖn, bµi th¬ “Thá con kh«ng v©ng lêi”, “T×m æ”, “§«i b¹n nhá”. 3/ BiÖn ph¸p phèi kÕt hîp: - Th«ng qua viÖc häp phô huynh ®ãn tr¶ trÎ t«i ®· gi¶i thÝch râ cho phô huynh hiÓu môc ®Ých, yªu cÇu tÇm quan träng cña bé m«n “Lµm quen v¨n häc” ®· gióp trÎ h×nh thµnh nh»m tÝnh c¸ch con ng­êi x· héi chñ nghÜa vµ quan träng h¬n nã gióp trÎ ph¸t triÓn vÒ lêi nãi, ng«n ng÷ mét c¸ch tÝch cùc, trÎ nãi ®­îc nhiÒu tõ ng÷ chÝnh x¸c, chuÈn bÞ vÒ ©m tiÕt vµ ®ñ c©u, ý... bëi ë trÎ lªn 3 “C¶ nhµ tËp nãi” “Lµm quen v¨n häc” míi ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu t©m sinh lý ë trÎ løa tuæi 24-36 th¸ng, gióp trÎ b­íc qua giai ®o¹n khñng ho¶ng vÒ t©m lý ë ®é tuæi lªn 3. - X©y dùng gãc tuyªn truyÒn cã tñ bµy mét sè h×nh ¶nh, c©u chuyÖn bµi th¬ cã tÝnh gi¸o dôc cao, chç dÔ nh×n khi phô huynh ®ãn trÎ. - GÆp gì nh÷ng phô huynh cã trÎ c¸ biÖt nh­: Nãi l¾p, nãi ngäng, c« kÕt hîp víi phô huynh kÌm cÆp thªm, tËp cho trÎ ph¸t ©m ®óng, chuÈn. -TrÎ løa tuæi nµy rÊt thÝch nghe chuyÖn kÓ nªn «ng, bµ, bè mÑ ë nhµ nªn kÓ cho trÎ nghe nh÷ng c©u chuyÖn ng¾t Ýt t×nh tiÕt hoÆc c« gi¸o ghi c¸c mÉu chuyÖn ch¸u ®· ®­îc häc ë líp, phèi kÕt hîp cho trÎ lµm quen t¸c phÈm, tËp kÓ chuyÖn. - Tæ chøc tèt nh÷ng buæi biÓu diÔn t¹i líp: KÓ chuyÖn, ®äc th¬ ®Ó t¹o phÊn khëi cho trÎ vµ c¸c bËc phô huynh. - Tham m­u víi phô huynh xin nh÷ng ®å dïng phÕ liÖu, v¶i vôn, xèp, len... ®Ó lµm ®å ch¬i, lµm rèi tay... III - KÕt qu¶: Qua viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p míi, s¸ng t¹o trong viÖc d¹y m«n “Lµm quen v¨n häc” t«i ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ sau: 1/ VÒ trÎ: - Kh¶ n¨ng nhËn thøc cña trÎ th¨ng dÇn theo tõng giai ®o¹n, c¸c ch¸u ngµy cµng thÝch c« kÓ chuyÖn, nhanh nhÑ tr¶ lêi c¸c c©u hái ®óng, m¹nh d¹n h¬n thÝch kÓ chuyÖn, mét sè trÎ nãi ngäng ®­îc gi¶m ®i râ rÖt, nãi l­u lo¸t h¬n, ng«n g÷ ®Þa ph­¬ng ®­îc thay ®æi b»ng ng«n tõ phæ th«ng. Néi dung Tr­íc ®Êy Sau khi sö dông biÖn ph¸p TrÎ chó ý l¾ng nghe t¸c phÈm tÝch cùc chñ ®éng vµo giê häc 50% 85% Sè trÎ nãi ®óng ng÷ ph¸p, ®óng ©m tiÕt, ng«n ng÷ ph¸t triÓn 45 80% Sè trÎ thÓ hiÖn t×nh c¶m yªu th­¬ng gÇn gòi mäi ng­êi vµ thÕ giíi xung quanh 20% 60% 2/ VÒ phô huynh: + C« gi¸o ®· phãi kÕt hîp víi phô huynh vµ phô huynh ®· nhËn thøc ra tÇm quan träng cña m«n: “Lµm quen v¨n häc” - Phô huynh tù nguyÖn ®ãng s¸ch chuyÖn t¨ng thªm tñ s¸ch cña líp thªm phong phó. - Phô huynh nhiÖt t×nh ®ãng gãp ®Çy ®ñ c¸c lo¹i ®å dïng, mét sè phô huynh gióp c« lµm mét sè sa bµn,rèi dÑp, s©n kh©u rèi... sinh ®éng ®¶m b¶o tÝnh gi¸o dôc. - Phô huynh ®· thùc sù quan t©m ®Õn ph¸t triÓn ng«n ng÷ cña con, ch¸u m×nh th­êng xuyªn trao ®æi t×nh h×nh häc tËp cña trÎ ë líp ®Ó vÒ luyÖn thªm cho con m×nh ph¸t ©m ®óng, söa nãi ngäng, nãi l¾p. 3/ VÒ c«: Qua nh÷ng n¨m gi¶ng d¹y trÎ cña t«i, lóc ®Çu ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ch­a linh ho¹t, s¸ng t¹o nªn kÕt qu¶ tiÕt häc ch­a cao. Tõ khi sö dông c¸c nghÖ thuËt lªn líp mét c¸ch linh ho¹t, s¸ng t¹o, sö dông ®å dïng trùc quan nhuÇn nhuyÔn víi lêi kÓ, häc hái kinh nghiÖm cña b¹n ®ång nghiÖp, sù rÌn luyÖn b¶n th©n vµ biÕt t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p hay nhÊt t«i ®· ®em l¹i kÕt qu¶ cao trong giê d¹y, ®Æc biÖt m«n: “Lµm quen v¨n häc” IV - Bµi häc kinh nghiÖm: Qua nh÷ng kinh nghiÖm ®óc rót trong qóa tr×nh gi¶ng d¹y nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña bé m«n “Lµm quen v¨n häc”qua c¸c buæi dù giê b¹n ®ång nghiÖp trong tr­êng, tr­êng b¹n, víi lßng say mª t×m tßi míi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cho tõng tiÕt d¹y, tõng c©u chuyÖn, bµi th¬ nh»m d¹y tèt m«n “Lµm quen v¨n häc”, qua ®ã gióp trÎ ph¸t triÓn toµn diÖn: §øc - TrÝ - ThÈm mü vµ ng«n ng÷ ë trÎ ph¸t triÓn mét c¸ch tÝch cùc: TrÎ kh«ng nãi l¾p, nãi ngäng, nãi ®ñ c©u, ®óng ng÷ ph¸p... T«i ®· rót ra mét sè kinh nghiÖm qua nh÷ng n¨m d¹y th× thùc hiÖn biÖn ph¸p víi m«n “Lµm quen v¨n häc”. - ChuÈn bÞ tèt tiÕtd¹y, n¾m v÷ng ph­¬ng ph¸p, ®å dïng trùc quan ®Ñp, hÊp dÉn, g©y ®­îc sù chó ý, høng thó trÎ tham gia vµo tiÕt häc mét c¸ch tÝch cùc. - Lu«n lu«n t¹o t×nh huèng bÊt ngê, thó vÞ ®Ó l«i cuèn sù tß mß kÝch thÝch sù tËp trung chó ý vµo bµi häc nh»m thu l¹i kÕt qu¶ cao cho trÎ. - ¤n luyÖn, lµm quen c¸c tiÕt häc kh¸c vµ mäi ho¹t ®éng ë mäi lóc mäi n¬i. - BiÕt lång ghÐp, tÝch hîp hµi hoµ víi c¸c bé m«n ®Ó nh»m ®em l¹i kÕt qu¶ cao cho tiÕt d¹y. - Lµm tèt phèi kÕt hîp víi c¸c bËc phô huynh c¸c cÊp, c¸c ngµnh nh»m gi¸o dôc trÎ ngµy cµng ph¸t triÓn toµn diÖn h¬n, trÎ trë thµnh con ng­êi míi x· héi chñ nghÜa, gãp phÇn x©y dùng ®Êt n­íc x· héi chñ nghÜa. Trªn ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p d¹y m«n “Lµm quen v¨n häc” cña t«i ®· rót ra trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y t«i rÊt mong ®­îc sù gãp ý vµ x©y dùng cña ®ång nghiÖp vµ b¹n ®äc. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! T©n S¬n, ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2011 Ng­êi ViÕt Hµ ThÞ H¹nh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCopy of s kien VH MN.doc
Luận văn liên quan