Một số biện pháp giúp dạy và học tốt các môn ở lớp 3

NHẬN THỨC VẤN ĐỀ: -Dạy học theo phương pháp tích cực và chuẩn kiến thức ở Trường Tiểu học không chỉ đòi hỏi giáo viên phải nói, giảng cung cấp kiến thức bài học chi học sinh đầy đủ, rỏ ràng, chính xác mà còn đòi hỏi học sinh phải nắm vững, khắc sâu những kiến thức đóvà vận dụng những điều đã học được vào bài tập thực hành, thực tiễn cuộc sống hàng ngày. Vì vậy có một câu nói rằng: “ Dù đã dắt ngựa đến bờ sông cũng không thể bắt nó uống nước được”. Vấn đề học tập của học sinh cũng vậy. Dù có bắt các em ngồi ngay ngắn học tập nhưng nếu không thích các em cũng sẽ không thể tiếp thu kiến thức, khắc sâu và vận dụng tốt được những điều đã học vào cuộc sống thực tiễn được. Chính vì vậy, là một giáo viên ngoài việc truyền đạt kiến thức cho học sinh thì cần phải gây được hứng thú và ý thức học tập tốt cho học sinh để tiết học được thực sự nhẹ nhàng, sinh động. Học sinh có ý thức trong học tập và tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, thoải mái, không gượng ép thì cần tạo hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học là điều cần thiết. Xuất phát từ thực tế dạy học theo chương trình thay sách mới, yêu cầu cần đạt được từ mục tiêu cũa mỗi bài học đặt ra theo chuẩn kiến thức, đồng thời xây dựng một môi trường học tập “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực” , nên tôi đã chọn đề tài: “ Một số biện pháp giúp dạy và học tốt các môn ở lớp 3”. Trong quá trình giảng dạy vận dụng những biện pháp này tôi đã đạt được một số kết quả khả quan, tâm đắc. Tôi mong những kinh nghiệm ( biện pháp) trong dạy học của tôi sẽ một phần nào đó giúp các bạn đồng nghiệp gỡ rối trong quá trình giảng dạy của mình.

doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 2279 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số biện pháp giúp dạy và học tốt các môn ở lớp 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Daøn baøi ñaïi cöông NHAÄN THÖÙC VAÁN ÑEÀ ÑAËT ÑIEÅM TÌNH HÌNH Thuaän lôïi Khoù khaên MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP THÖÏC HIEÄN Söï chæ ñaïo cuûa ban giaùm hieäu. Söï nhaän thöùc cuûa giaùo vieân. Söï nhaän thöùc cuûa hoïc sinh. Ñoåi môùi phöông phaùp. Toå chöùc nhieàu hình thöùc hoïc taäp. Phaùt huy toái ña hieäu quaû cuûa ñoà duøng daïy hoïc. Taïo ra moâi tröôøng hoïc taäp coâng baèng, thaân thieän, höùng thuù. KEÁT QUAÛ CAÙC MAËT TÍCH CÖÏC VAØ HAÏN CHEÁ KHI THÖÏC HIEÄN CAÙC BIEÄN PHAÙP TREÂN KEÁT LUAÄN NHAÄN THÖÙC VAÁN ÑEÀ: -Daïy hoïc theo phöông phaùp tích cöïc vaø chuaån kieán thöùc ôû Tröôøng Tieåu hoïc khoâng chæ ñoøi hoûi giaùo vieân phaûi noùi, giaûng cung caáp kieán thöùc baøi hoïc chi hoïc sinh ñaày ñuû, roû raøng, chính xaùc maø coøn ñoøi hoûi hoïc sinh phaûi naém vöõng, khaéc saâu nhöõng kieán thöùc ñoùvaø vaän duïng nhöõng ñieàu ñaõ hoïc ñöôïc vaøo baøi taäp thöïc haønh, thöïc tieãn cuoäc soáng haøng ngaøy. Vì vaäy coù moät caâu noùi raèng: “ Duø ñaõ daét ngöïa ñeán bôø soâng cuõng khoâng theå baét noù uoáng nöôùc ñöôïc”. Vaán ñeà hoïc taäp cuûa hoïc sinh cuõng vaäy. Duø coù baét caùc em ngoài ngay ngaén hoïc taäp nhöng neáu khoâng thích caùc em cuõng seõ khoâng theå tieáp thu kieán thöùc, khaéc saâu vaø vaän duïng toát ñöôïc nhöõng ñieàu ñaõ hoïc vaøo cuoäc soáng thöïc tieãn ñöôïc. Chính vì vaäy, laø moät giaùo vieân ngoaøi vieäc truyeàn ñaït kieán thöùc cho hoïc sinh thì caàn phaûi gaây ñöôïc höùng thuù vaø yù thöùc hoïc taäp toát cho hoïc sinh ñeå tieát hoïc ñöôïc thöïc söï nheï nhaøng, sinh ñoäng. Hoïc sinh coù yù thöùc trong hoïc taäp vaø tieáp thu kieán thöùc moät caùch töï nhieân, thoaûi maùi, khoâng göôïng eùp thì caàn taïo höùng thuù hoïc taäp cho hoïc sinh trong giôø hoïc laø ñieàu caàn thieát. Xuaát phaùt töø thöïc teá daïy hoïc theo chöông trình thay saùch môùi, yeâu caàu caàn ñaït ñöôïc töø muïc tieâu cuõa moãi baøi hoïc ñaët ra theo chuaån kieán thöùc, ñoàng thôøi xaây döïng moät moâi tröôøng hoïc taäp “ Tröôøng hoïc thaân thieän, hoïc sinh tích cöïc” , neân toâi ñaõ choïn ñeà taøi: “ Moät soá bieän phaùp giuùp daïy vaø hoïc toát caùc moân ôû lôùp 3”. Trong quaù trình giaûng daïy vaän duïng nhöõng bieän phaùp naøy toâi ñaõ ñaït ñöôïc moät soá keát quaû khaû quan, taâm ñaéc. Toâi mong nhöõng kinh nghieäm ( bieän phaùp) trong daïy hoïc cuûa toâi seõ moät phaàn naøo ñoù giuùp caùc baïn ñoàng nghieäp gôõ roái trong quaù trình giaûng daïy cuûa mình. II. ÑAËC ÑIEÅM TÌNH HÌNH: Thuaän lôïi: - Ñoäi nguõ giaùo vieân ñaõ ñöôïc taäp huaán, boài döôõng qua chöông trình thay saùch ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc vaø daïy theo chuaån kieán thöùc ñeå naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc. - Ban Giaùm Hieäu tröôøng luoân quan taâm, giuùp ñôõ khi giaùo vieân gaëp khoù khaên trong giaûng daïy theo chöông trình thay saùch môùi vaø chuaån kieán thöùc. - Ñoäi nguõ giaùo vieân tröôøng ña soá thích hoïc hoûi nhöõng kinh nghieäm hay cuûa ñoàng nghieäp vaø coù tinh thaàn phaán ñaáu ñeå tieán boä raát cao. - Tröôøng coù chæ tieâu thao giaûng (5 tieát/1 giaùo vieân trong ñoù coù 3 tieát döï thi giaùo vieân daïy gioûi voøng tröôøng) vaø döï giôø (18 tieát/1 giaùo vieân) trong naêm hoïc nhaèm giuùp giaùo vieân coù ñieàu kieän trao ñoåi, hoïc hoûi kinh nghieäm giaûng daïy vôùi nhau. Moãi khoái ñeàu coù moät tieát thao giaûng hoäi ñoàng nhaèm giuùp giaùo vieân coù ñieàu kieän trao ñoåi, hoïc hoûi vaø ruùt kinh nghieäm giaûng daïy giöõa caùc khoái vôùi nhau. 2. Khoù khaên: - Trong thöïc teá giaûng daïy cho thaáy hoïc sinh tieáp thu kieán thöùc coøn thuï ñoäng. - Hoïc sinh chöa coù yù thöùc toát trong hoïc taäp, thieáu söï nhieät tình, tích cöïc trong hoaït ñoäng nhoùm. Hoïc sinh coøn yû laïi vaøo caùc baïn trong nhoùm. Chöa maïnh daïn baøy toû quan ñieåm, yù kieán cuûa caù nhaân mình. - Hoaït ñoäng troø chôi chöa ñöa vaøo nhieàu trong caùc hoaït ñoäng giaûng daïy, maø coù ñöa vaøo trong caùc hoaït ñoäng giaûng daïy thì cuõng chöa ñaït ñöôïc hieäu quaû cao. - Hoïc sinh chöa tích cöïc tö duy, saùng taïo trong hoïc taäp. Hoïc taäp coøn raäp khuoân, maùy moùc. - Haàu heát gia ñình hoïc sinh ñeàu thuoäc thaønh phaàn baàn noâng, cha meï caùc em phaûi laøm luïng vaát vaõ ñeå möu sinh, ít coù thôøi gian quan taâm ñeán vieäc hoïc cuûa caùc em. Ñeå khaéc phuïc nhöõng khoù khaên treân, toâi coù “ Moät soá bieän phaùp giuùp daïy vaø hoïc toát caùc moân ôû lôùp 3” nhö sau: MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP THÖÏC HIEÄN: Söï chæ ñaïo cuûa Ban Giaùm Hieäu: Toå chöùc chæ ñaïo ñoäi nguõû giaùo vieân quaùn trieät saâu saéc vieäc daïy hoïc theo phöông phaùp tích cöïc vaø chuaån kieán thöùc moät caùch linh hoaït, coù saùng taïo ñeå quaù trình daïy – hoïc ñaït keát quaû cao. Leân keá hoaïch cho khoái tröôûng theo doõi saùt vieäc daïy vaø soaïn keá hoaïch baøi daïy cuûa töøng giaùo vieân trong toå, khoái. Toå chöùc cho caùc khoái sinh hoaït chuyeân moân haøng thaùng nhaèm trao ñoåi, hoïc hoûi nhöõng kinh nghieäm vaø giaûi quyeát thaéc maéc trong chuyeân moân cuûa töøng giaùo vieân trong toå khoái moät caùch kòp thôøi, coù hieäu quaû cao. Phaùt ñoäng phong traøo “ thi giaùo vieân daïy gioûi voøng tröôøng” haøng naêm ( coù ñaùnh giaù, nhaän xeùt raát nghieâm tuùc cuûa Hoäi ñoàng chaám thi tröôøng goàm: Ban Giaùm Hieäu tröôøng, Chuû Tòch Coâng Ñoaøn Tröôøng vaø caùc khoái tröôûng cuûa caùc khoái) Haøng thaùng coù hoïp chuyeân moân moät laàn vaøo cuoái thaùng ñeå nhaän xeùt, ruùt kinh nghieäm hoaït ñoäng chuyeân moân trong thaùng qua vaø phoå bieán keá hoaïh chuyeân moân cuûa thaùng tôùi. Söï nhaän thöùc cuûa giaùo vieân: Ñoái töôïng chính trong daïy hoïc laø hoïc sinh tieåu hoïc. Daây laø löùa tuoåi hoïc sinh chuyeån töø giai ñoaïn chôi sang giai ñoaïn hoïc, khaû naêng tri giaùc cuûa caùc em raát toát vì vaäy neáu trong quaù trình hoïc taïo cho caùc em söï höùng thuù thì caøng boäc loä vaø phaùt trieån roõ reät khaû naêng tri giaùc. Ñaëc bieät laø höùng thuù nhaän thöùc, höùng thuù nhaän thöùc tìm hieåu theá giôùi xung quanh, caùc em theå hieän tính toø moø. Ham hieåu bieát. Tuy nhieân ñeå taïo söï höùng thuù trong hoïc taäp cho hoïc sinh thì coøn phuï thuoäc tröïc tieáp vaøo vieäc toå chöùc hoïc taäp cho hoïc sinh cuûa ngöôøi giaùo vieân. Chính vì vaäy, ñeå toå chöùc höôùng daãn thöïc hieän caùc hoaït ñoäng hoïc taäp nhaèm gaây höùng thuù cho hoïc sinh trong quaù trình hoïc taäp, giuùp caùc em naém vöõng, khaéc saâu kieán thöùc hoïc moät caùch thoaûi maùi, töï nguyeän thì ngöôøi giaùo vieân caàn: + Naém vöõng phöông phaùp daïy hoïc môùi vaø chuaån kieán thöùc cuûa töøng baøi hoïc. Taêng cöôøng phöông phaùp troø chôi moät caùch tích cöïc. + Toå chöùc nhieàu hình thöùc daïy hoïc. Taêng cöôøng hieäu quaû cuûa caùc hoaït ñoäng trong nhoùm. + Phaùt huy toái ña vaø coù hieäu quaû cuûa vieäc söû dung ñoà duøng daïy hoïc. + Taïo ra moâi tröôøng hoïc taäp thaân thieän, coâng baèng, höùng thuù. + Phaûi nhaän thöùc ñöôïc vieäc daïy hoïc khoâng phaûi chaïy theo thaønh tích, maø laø daïy sao cho hoïc sinh lænh hoäi kieán thöùc moät caùch hieäu quaû nhaát, khaéc saâu nhaát vaø vaän duïng ñöôïc kieán thöùc ñaõ hoïc ñaït keát quaû cao nhaát. Phaûi daïy theo phaân hoùa ñoái töôïng hoïc sinh. Ví duï: Daïy baøi toaùn : Luyeän taäp ( trang 105 saùch giaùo khoa lôùp 3) Muïc tieâu ñaët ra cho töøng ñoái töôïng hoïc sinh nhö sau: + Hoïc sinh khaù-gioûi: Bieát tröø nhaåm caùc soá troøn traêm, troøn nghìn coù ñeán boán chöõ coá vaø bieát tröø caùc soá coù ñeán boán chöõ soá, vaän duïng vaøo giaûi toaùn coù hai pheùp tính ( giaûi ñöôïc baèng hai caùch) + Hoïc sinh trung bình-yeáu: Bieát tröø nhaåm caùc soá troøn traêm, troøn nghìn coù ñeán boán chöõ soá. Bieát tröø caùc soá coù ñeán boán chöõ soá vaø vaän duïng vaøo giaûi toaùn coù hai pheùp tính ( giaûi ñöôïc baèng moät caùch) Hoaëc khi daïy baøi Taäp ñoïc-Keå chuyeän: Nhaø aûo thuaät. ÔÛ tieát 2 trong phaàn hoïc sinh keå chuyeän thì muïc tieâu ñaët ra cho töøng ñoái töôïng hoïc sinh nhö sau: + Hoïc sinh khaù, gioûi: Keå ñöôïc töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän baèng lôøi cuûa Xoâ-phi hoaëc Maùc. + Hoïc sinh trung bình, yeáu: Keå noái tieáp ñöôïc töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän döïa theo tranh minh hoïa. Giaùo vieân caàn coù söï chuaån bò kó keá hoaïch baøi daïy vaø ñoà duøng daïy hoïc tröôùc khi leân lôùp . Döï ñoaùn tröôùc ñöôïc nhöõng tình huoáng coù theå xaûy ra vaø chuaån bò saün moät soá caâu hoûi gôïi môû ñeå hoïc sinh deã daøng tieáp thu kieán thöùc, khaéc saâu kieán thöùc hôn vaø vaän duïng ñöôïc nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo thöïc haønh hoaëc vaøo trong thöïc tieãn cuoäc soáng. Ví duï:Daïy baøi Töï nhieân vaø Xaõ hoäi: Khoâng chôi caùc troø chôi nguy hieåm ( tuaàn 13 tieát 26 trang 50 vaø 51 SGK lôùp 3) Muïc tieâu ñaët ra cho töøng ñoái töôïng: + Hoïc sinh khaù, gioûi: Nhaän bieát caùc troø chôi nguy hieåm nhö ñaùnh quay, neùm nhau, chaïy ñuoåi nhau, … Bieát söû duïng thôøi gian nghæ giöõa giôø ra chôi vui veû vaø an toaøn. Bieát caùch xöû lí khi xaûy ra tai naïn, baùo cho ngöôøi lôùn hoaëc thaày coâ giaùo ñeå ñöa ngöôøi bò naïn ñeán cô sôû gaàn nhaát. + Hoïc sinh trung bình, yeáu: Nhaän bieát caùc troø chôi nguy hieåm nhö ñaùnh quay, neùm nhau, chaïy ñuoåi nhau, … Bieát söû duïng thôøi gian nghæ giöõa giôø ra chôi vui veû vaø an toaøn. -Giaùo vieân caàn phaûi linh ñoäng trong vieäc giaûng daïy. Vaø döôùi hình thöùc khoaùn chöông trình cho giaùo vieân, giaùo vieân ñöôïc chuû ñoäng ñöa ra keá hoaïch giaûng daïy, nhöng vaãn ñaûm baûo daïy ñuû, daïy ñuùng chuaån kieán thöùc theo chöông trình tieåu hoïc. Bieát tích hôïp loàng gheùp kieán thöùc moät caùch coù hieäu quaû. Ví duï: Khi daïy baøi Taäp ñoïc: Baùo caùo keát quaû thaùng thi ñua “ Noi göông chuù boä ñoäi” ( Tuaàn 19 trang 10 SGK taäp 2 lôùp 3), giaùo vieân caàn khaéc saâu cho hoïc sinh veá noäi dung, boá cuïc khi vieát moät baûn baùo caùo nhaèm laøm tieàn ñeà cho cho tieát hoïc Taäp laøm vaên: Baùo caùo hoaït ñoäng ( Tuaàn 20 trang 20 SGK taäp 2 lôùp 3) 3. Söï nhaän thöùc cuûa hoïc sinh: -Phaûi nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng ôû moãi moân hoïc laø nhö nhau, khoâng neân nghó raèng moân hoïc naày laø moân hoïc chính, moân hoïc kia laø moân hoïc phuï. -Phaûi coù söï chuaån bò baøi, vôû tröôùc khi ñeán lôùp, bieát söu taàm hình aûnh, tö lieäu coù lieân quan ñeán baøi hoïc do giaùo vieân yeâu caàu. Hoïc thuoäc baøi vaø laøm baøi taäp ñaày ñuû khi ñeán lôùp. Ví duï: Khi hoïc baøi Töï nhieân vaø Xaõ hoäi: Laù caây ( tuaàn 23 tieát 45 trang 86, 87 SGK) hoïc sinh caàn söu taàm tröôùc moät soá laù caây ( moät hoïc sinh söu taàm töø 3-5 loaïi laù caây ) khi ñeán lôùp. Hoaëc khi daïy baøi Ñaïo ñöùc: Ñoaøn keát vôùi thieáu nhi quoác teá. Hoïc sinh caàn söu taàm caùc baøi thô, baøi haùt, tranh noùi veà tình höõu nghò giöõa thieáu nhi Vieät Nam vôùi thieáu nhi quoác teá. Söï ñoåi môùi phöông phaùp: -Khoâng coù moät phöông phaùp naøo laø toái öu. Beân caïnh nhöõng phöông phaùp daïy hoïc hieän ñaïi: thaûo luaän nhoùm, ñoäng naõo, ñoùng vai, … Ngöôøi giaùo vieân caàn phaùt huy nhöõng phöông phaùp daïy hoïc truyeàn thoáng: quan saùt, hoûi ñaùp, thöïc haønh, thuyeát minh, … - Trong suoát quaù trình daïy hoïc caàn laáy hoïc sinh laøm trung taâm, caàn phaùt huy tính tích cöïc, saùng taïo vaø tìm toøi cuûa hoïc sinh. - Hoïc sinh töï nhaän xeùt vaø ruùt ra keát luaän ( kieán thöùc) cho mình döôùi söï daãn daét, höôùng daãn cuûa giaùo vieân. - Taêng cöôøng phöông phaùp troø chôi moät caùch tích cöïc, saùng taïo vaø coù hieäu quaû cho moãi tieát daïy, moân daïy. - Ñeå phuø hôïp vôùi caùch tieáp caän naøy thì caáu truùc chöông trình khoâng phaûi laø nhöõng kieán thöùc boä moân maø phaûi ñan caøi, loàng gheùp chuùng laïi vôùi nhau ñeå coù hieäu quaû cao trong vieäc giaûng daïy vaø phuø hôïp vôùi söï phaùt trieån cuûa treû. 5. Toå chöùc nhieàu hình thöùc hoïc taäp: - Coù nhieàu hình thöùc toå chöùc hoïc taäp nhö caù nhaân, lôùp, nhoùm. Tuøy töøng muïc tieâu caàn ñaït ñöôïc theo chuaån kieán thöùc maø giaùo vieân löïa choïn, phoái hôïp moät caùch hôïp lí caùc hình thöùc hoïc taäp ñeå ñaït ñöôïc hieäu quaû cao trong moãi tieát daïy. - Taêng cöôøng toå chöùc cho hoïc sinh laøm vieäc nhoùm ( nhoùm 2,3,4,… ) ñeå hoïc sinh coù cô hoäi trao ñoåi, baøn baïc vaø reøn luyeän tính maïnh daïn, töï tin cho mình trong giao tieáp. Tuy nhieân, khoâng phaûi luùc naøo hoïc taäp nhoùm cuõng laø toát. Chuùng ta chæ neân choïn cho lôùp laøm vieäc nhoùm khi caâu hoûi hoaëc baøi taäp ñaët ra khaù roäng, khoù, caàn söï goùp yù cuûa nhieàu ngöôøi thì khi ñoù laøm vieäc nhoùm môùi thaät söï caàn thieát vaø ñaït hieäu quaû cao ( tuùy theo möùc ñoä khoù cuûa caâu hoûi, baøi taäp maø soá löôïng hoïc sinh trong nhoùm nhieàu hay ít) Ví duï: Daïy baøi Töï nhieän vaø Xaõ hoäi: Thöïc haønh: Phaân tích vaø veõ sô ñoà moái quan heä hoï haøng ( tuaàn 11 tieát 22 trang 43 SGK lôùp 3) giaùo vieân coù theå toå chöùc cho hoïc sinh thaûo luaän nhoùm boán ñeå thaûo luaän veõ sô ñoà veà moái quan heä hoï haøng noäi, ngoaïi. -Taïo nhoùm ngaãu nhieân. Ví duï: khi daïy baøi: Soá 10 000-Luyeän taäp ( Tuaàn 19 tieát 95 SGK lôùp 3). Giaùo vieân coù theå phaùt cho moãi hoïc sinh moät theû soá ( soá troøn nghìn, troøn traêm, troøn chuïc) sau ñoù yeâu caàu hoïc sinh di chuyeån ñeán nhoùm coù theû soá cuøng daïng soá vôùi mình. - Toå chöùc hình thöùc di chuyeån traïm ( sau khi thaûo luaän trong nhoùm, hoïc sinh nhoùm naày seõ ñoái ñaùp vôùi hoïc sinh cuûa nhoùm khaùc) ñeå hoïc sinh ñöôïc trao ñoåi, hoïc taäp theâm töø nhoùm khaùc. 6. Phaùt huy toái ña cuûa ñoà duøng daïy hoïc: - Beân caïnh nhöõng lôøi giaûng daïy, höôùng daãn cuûa giaùo vieân, thì ñoà duøng daïy hoïc tröïc quan cuõng laø moät phöông tieän hoã trôï hieäu quaû, giuùp hoïc sinh tieáp thu kieán thöùc moät caùch deã daøng. Ñoà duøng daïy hoïc tröïc quan phaûi ñaûm baûo tính khoa hoïc, tính thaãm mó thì môùi haáp daãn hoïc sinh vaø mang laïi hieäu quaû cao trong quaù trình hoïc sinh tìm toøi, lónh hoäi vaø khaéc saâu kieán thöùc. Ví duï: Daïy baøi Töï nhieân vaø xaõ hoäi: Quaû ( tuaàn 24 tieát 48 trang 92,93 SGK lôùp 3) hoïc sinh ñöôïc taän maét quan saùt, xeû quaû aên ñeå naém vöõng veà caáu taïo, ñaëc ñieåm cuûa quaû chính xaùc, nhanh choùng vaø khaéc saâu hôn. Tuy nhieân chuùng ta khoâng neân quaù laïm duïng vaøo ñoà duøng daïy hoïc, maø ñoà duøng daïy hoïc khi söû duïng phaûi ñuùng luùc, ñuùng nôi, ñuùng choã. Duøng xong giaùo vieân neân caát ngay ñeå traùnh gaây maát taäp trung cho hoïc sinh trong quaù trình hoïc. Taïo ra moâi tröôøng hoïc taäp coâng baèng, thaân thieän vaø höùng thuù: Giaùo vieân caàn thöôøng xuyeân khen ngôïi hoïc sinh ñeå caùc em coù töï tin khi ñaët caâu hoûi vaø traû lôøi caâu hoûi. Traùnh cheâ bai hay khieån traùch hoïc sinh tröôùc lôùp khi caùc em ñaët caâu hoûi hay traû lôøi caâu hoûi sai, khieán caùc em caêng thaúng, lo sôï, maát töï tin daãn ñeán caùc em löôøi hoïc, chaùn hoïc vaø sôï ñeán lôùp. - Giaùo vieân caàn gaây höùng thuù hoïc taäp cho hoïc sinh ngay töø thôøi ñieåm baét ñaàu tieát hoïc. Ví duï: Khi baét ñaàu daïy baøi : Quaû ( moân Töï nhieân vaø Xaõ hoäi tuaàn 24 tieát 48 trang 92,93 SGK lôùp 3) + Cho hoïc sinh haùt baøi haùt: Vöôøn caây cuûa ba. + Toå chöùc cho hoïc sinh quan saùt quaû thaät, xeû quaû vaø aên quaû. + Hoûi: Haõy neâu ñaëc ñieåm, caáu taïo, muøi vò cuûa quaû? -Taïo khoâng gian lôùp hoïc tích cöïc, saïch seõ, thoaùng maùt, ñeïp. Ví duï: Sau khi daïy baøi: Gaáp, caét, daùn boâng hoa ( moân Thuû coâng tuaàn 8 lôùp 3) giaùo vieân toång hôïp caùc saûn phaåm ñeïp nhaát cuûa hoïc sinh ñeå trang trí lôùp hoïc nhaàm khích leä tinh thaàn hoïc taäp cuûa hoïc sinh vaø taïo cho lôùp hoïc theâm ñeïp. -Thænh thoaûng thay ñoåi khoâng gian hoïc taäp. Ví duï: +Xeáp laïi baøn gheá theo hình chöõ U raát thuaän lôïi cho vieäc hoïc taäp theo nhoùm boán. + Hoïc ôû saân tröôøng vaøo tieát sinh hoaït chuû nhieäm khi giaùo duïc cho hoïc sinh yù thöùc giöõ gìn veä sinh moâi tröôøng. KEÁT QUAÛ: Trong naêm hoïc 2009-2010 naøy toâi ñaõ aùp dung nhöõng bieän phaùp daïy- hoïc treân vaøo vieäc giaûng daïy ôû lôùp 3B nhöõng moân maø toâi phuï traùch vôùi vai troø laø moät giaùo vieân chuû nhieäm lôùp ( toaùn, tieáng vieät, töï nhieän vaø xaõ hoäi, thuû coâng, ñaïo ñöùc), toâi ñaõ thu ñöôïc moät soá keát quaû ñaùng khaû quan: -Hoïc sinh coù höùng thuù, yù thöùc toát trong hoïc taäp. - Hoïc sinh ngaøy caøng maïnh daïn vaø töï tin hôn trong giao tieáp ( ñaëc bieät laø trong quaù trình hoïc khi ñaët caâu hoûi cho baïn hoaëc khi traû lôøi caâu hoûi tröôùc lôùp). - Hoïc sinh laøm vieäc nhoùm coù hieäu quaû hôn, lieân heä roäng hôn, naém baét kieán thöùc nhanh vaø khaéc saâu, vaän duïng kieán thöùc vaøo thöïc haønh, thöïc teá ñaït hieäu quaû cao. - Döôùi ñaây laø keát quaû maø lôùp 3B toâi thu ñöôïc trong hoïc kì I naêm hoïc 2009-2010 khi vaän duïng caùc bieän phaùp treân ñoái vôùi caùc moân toâi tröïc tieáp giaûng daïy: SSHS/ nöõ Thôøi ñieåm Moân Gioûi/ nöõ Khaù/ nöõ T. bình/nöõ Yeáu/ nöõ 26/14 Ñaàu naêm Toaùn Tieáng vieät 2/2 1/1 12/7 9/5 8/3 10/5 4/2 6/3 27/15 Giöõa HKI Toaùn TieángVieät 5/3 4/3 15/9 13/8 5/3 6/2 2 4/2 27/15 Cuoái HKI Toaùn TieángVieät 7/4 7/5 16/9 15/8 4/2 4/2 0 1 SSHS/nöõ Thôøi ñieåm Moân HTT/nöõ HT/nöõ CHT/nöõ 27/15 Cuoái HKI Ñaïo ñöùc Töï nhieân vaø Xaõ hoäi Thuû coâng 2/2 3/1 1/1 25/13 24/14 26/14 CAÙC MAËT TÍCH CÖÏC VAØ HAÏN CHEÁ KHI THÖÏC HIEÄN CAÙC BIEÄN PHAÙP TREÂN: Caùc maët tích cöïc: -Giaùo vieân caàn ñaøo saâu, nghieân cöùu kó moân daïy ( baøi daïy) tröôùc khi leân lôùp. -Vaän duïng nhieàu phöông phaùp daïy hoïc tích cöïc, phong phuù trong moät giôø hoïc. -Phaùt huy ñöôïc tính chuû ñoäng, saùng taïo cuûa hoïc sinh, gaây ñöôïc höùng thuù trong hoïc taäp cho hoïc sinh. -Hoïc sinh chuû ñoäng naém baét kieán thöùc, vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc thaønh thaïo vaøo baøi taäp thöïc haønh, vaø vaøo trong thöïc tieãn cuoäc soáng. -Hoïc sinh coù yù thöùc toát trong hoïc taäp, hoïc taäp moät caùch töï nguyeän, coù traùch nhieäm, thích ñeán tröôøng, ñeán lôùp, xem lôùp hoïc laø nhaø. 2.Caùc maët haïn cheá: - Ñoøi hoûi moãi giaùo vieân phaûi coù söï say meâ trong moãi moân mình giaûng daïy. - Giaùo vieân phaûi coù moät taám loøng yeâu ngheà, yeâu treû. Taát caû vì ñaøn hoïc sinh thaân yeâu khoâng gôïn moät chuùt suy nghó. - Gaëp nhieàu khoù khaên trong vieäc söu taàm, tìm kieám tö lieäu, ñoà duøng daïy hoïc phuïc vuï cho moãi tieát daïy. - Ñoà duøng daïy hoïc ôû tröôøng coøn haïn cheá, quaù cuõ, raùch, khoâng coøn ñaày ñuû. VI. KEÁT LUAÄN: Treân ñaây laø nhöõng kinh nghieäm maø trong suoát quaù trình giaûng daïy maø toâi ñaõ ñuùc keát ra ñöôïc. Toâi nghó raèng vôùi chöông trình thay saùch môùi, cuøng vôùi yeâu caàu veà chuaån kieán thöùc caàn ñaït ñöôïc trong moãi tieát daïy hoïc thì vieäc gaây höùng thuù trong hoïc taäp cho hoïc sinh laø ñieàu khoâng theå thieáu ñöôïc. Trong hoïc taäp ñeå caùc em naém baét kieán thöùc moät caùch chuû ñoäng, thoaûi maùi, saùng taïo vaø töï nhieân, ñoàng thôøi vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc moät caùch linh hoaït trong thöïc haønh , trong cuoäc soáng haøng ngaøy, ñoù laø ñieàu maø moãi giaùo vieân ñöùng lôùp ñeàu raát quan taâm vaø mong muoán ñaït ñöôïc. Vaø toâi tin chaéc raèng vôùi caùi taâm cuûa moät nhaø giaùo chaân chính, vôùi loøng yeâu ngheà meán treû thöïc söï thì moãi giaùo vieân chuùng ta cuõng seõ taïo ñöôïc söï höùng thuù, yù thöùc hoïc taäp toát cho hoïc sinh thaân yeâu cuûa mình vaø ñoù cuõng seõ laø moät thaønh coâng lôùn trong cuoäc ñôøi giaûng daïy cuûa moãi ngöôøi giaùo vieân chuùng ta. Qua ñeà taøi naøy toâi mong ñöôïc caùc caáp laõnh ñaïo, baïn ñoàng nghieäp goùp yù kieán ñeå phaàn trình baøy cuûa toâi veà vieäc vaän duïng moät soá bieän phaùp nhaèm giuùp daïy vaø hoïc theo chuaån kieán thöùc ñaït hieäu quaû cao, goùp phaàn vaøo vieäc naâng cao chaát löôïng daïy hoïc ôû khoái 3. Thanh An, ngaøy 21 thaùng 2 naêm 2010 Ngöôøi vieát Nguyeãn Thuøy Dung

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp giúp dạy và học tốt các môn ở lớp 3.doc
Luận văn liên quan