Một số biện pháp quản lý các hoạt động chuyên môn ở trường THCS vùng đặc biệt khó khăn

Một số biện pháp quản lý nhằm tổ chức các hoạt động chuyên môn- Nâng cao chất lượng dạy và học 1. Lý do chọn đề tài Chúng ta đang sống trong thập niên đầu của thế kỷ XXI – thế kỷ mà tri thức và kỹ năng của con người được coi là yếu tố quyết định sự phát triển xã hội. Người ta nói “nền văn minh trí tuệ” là nền văn minh của thế kỷ XXI. Để có được nền văn minh đó thì nền giáo dục phải đào tạo được “sản phẩm” là những con người thông minh, trí tuệ phát triển, sáng tạo và giàu tính nhân văn cho xã hội. Muốn đáp ứng được mục tiêu đào tạo đó thì vai trò của người thầy là vô cùng quan trọng. Hoạt động dạy và học là một hoạt động đặc thù của nhà trường nó giữ vị trí trung tâm và mang tính quyết định . Chất lượng dạy và học quyết định uy tín của nhà trường . Do đó để có được hoạt động Dạy và học ổn định và chất lượng điều đầu tiên người cán bộ quản lý phải thực hiện việc chỉ đạo và quản lý hoạt động tổ chuyên môn của nhà trường . Xây dựng đội ngũ và chỉ đạo hoạt động chuyên môn là công việc quan trọng của người hiệu trưởng công việc này góp phần không nhỏ để nâng cao chất lượng giáo dục

doc27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/02/2013 | Lượt xem: 2657 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số biện pháp quản lý các hoạt động chuyên môn ở trường THCS vùng đặc biệt khó khăn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m tæ chøc c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n – n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc PhÇn Thø NhÊt : Më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi Chóng ta ®ang sèng trong thËp niªn ®Çu cña thÕ kû XXI – thÕ kû mµ tri thøc vµ kü n¨ng cña con ng­êi ®­îc coi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn x· héi. Ng­êi ta nãi “nÒn v¨n minh trÝ tuÖ” lµ nÒn v¨n minh cña thÕ kû XXI. §Ó cã ®­îc nÒn v¨n minh ®ã th× nÒn gi¸o dôc ph¶i ®µo t¹o ®­îc “s¶n phÈm” lµ nh÷ng con ng­êi th«ng minh, trÝ tuÖ ph¸t triÓn, s¸ng t¹o vµ giµu tÝnh nh©n v¨n cho x· héi. Muèn ®¸p øng ®­îc môc tiªu ®µo t¹o ®ã th× vai trß cña ng­êi thÇy lµ v« cïng quan träng. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc lµ mét ho¹t ®éng ®Æc thï cña nhµ tr­êng nã gi÷ vÞ trÝ trung t©m vµ mang tÝnh quyÕt ®Þnh . ChÊt l­îng d¹y vµ häc quyÕt ®Þnh uy tÝn cña nhµ tr­êng . Do ®ã ®Ó cã ®­îc ho¹t ®éng D¹y vµ häc æn ®Þnh vµ chÊt l­îng ®iÒu ®Çu tiªn ng­êi c¸n bé qu¶n lý ph¶i thùc hiÖn viÖc chØ ®¹o vµ qu¶n lý ho¹t ®éng tæ chuyªn m«n cña nhµ tr­êng . X©y dùng ®éi ngò vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng chuyªn m«n lµ c«ng viÖc quan träng cña ng­êi hiÖu tr­ëng c«ng viÖc nµy gãp phÇn kh«ng nhá ®Ó n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc . B¶n th©n lµ mét c¸n bé qu¶n lý t«i lu«n tr¨n trë : Lµm sao ®Ó gi¸o viªn chóng ta d¹y giái ? Häc sinh chóng ta häc tèt ? §ã chÝnh lµ lý do ®Ó t«i chän s¸ng kiÕn “ Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n ë tr­êng THCS vïng ®Æc biÖt khã kh¨n ” 2. Môc ®Ých nghiªn cøu : §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ gi¸o dôc -Mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p ®­îc BGD&§T ®­a ra, ®ã lµ: “Ph¸t triÓn ®éi ngò nhµ gi¸o - ®æi míi ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y”; ®©y ®­îc coi lµ kh©u ®ét ph¸ - gãp phÇn quyÕt ®Þnh thµnh c«ng sù nghiÖp ®æi míi gi¸o dôc cña chóng ta hiÖn nay. §Ó n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc th×: Nhµ gi¸o gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc ®¶m b¶o chÊt l­îng gi¸o dôc. Nhµ gi¸o ph¶i kh«ng ngõng häc tËp, rÌn luyÖn, nªu g­¬ng tèt cho ng­êi häc (®iÒu 14- LuËt Gi¸o dôc) S¸ng kiÕn ®­îc x©y dùng víi môc ®Ých : X©y dùng vµ n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn, c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc theo tinh thÇn ChØ thÞ 40- CT/TW cña Ban BÝ th­ vµ quyÕt ®Þnh sè 09/2005/Q§-TTg cã phÈm chÊt chÝnh trÞ vµ ®¹o ®øc lèi sèng, ®ñ vÒ sè l­îng, ®ång bé vÒ c¬ cÊu, chuÈn ho¸ vÒ tr×nh ®é ®µo t¹o. TriÓn khai cã hiÖu qu¶ vµ b»ng c¸c h×nh thøc s¸ng t¹o ChØ thÞ sè 06 – CT/TW ngµy 07/11/2006 cña Bé ChÝnh trÞ vÒ tæ chøc cuéc vËn ®éng “ Häc tËp vµ lµm theo g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” nh»m t¹o chuyÓn biÕn m¹nh mÏ vÒ ý thøc tu d­ìng phÈm chÊt ®¹o ®øc, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm tr­íc sø mÖnh lÞch sö mµ x· héi ta giao phã lµ sù nghiÖp gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ. 3. §èi t­îng nghiªn cøu C¨n cø vµo nhiÖm vô , yªu cÇu vµ néi dung cña ®Ò tµi , t«i ®· chän ®èi t­îng nghiªn cøu lµ gi¸o viªn tr­êng THCS T« HiÖu n¬i t«i ®· vµ ®ang trùc tiÕp qu¶n lý , chØ ®¹o . 4. Giíi h¹n ph¹m vi néi dung nghiªn cøu Trong ph¹m vi kh¶ n¨ng vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh, vÊn ®Ò mµ bµi viÕt cña t«i ®Ò cËp ®Õn lµ : ViÖc x©y dùng ®éi ngò vµ qu¶n lý ho¹t ®éng chuyªn m«n ë chÝnh n¬i t«i c«ng t¸c .C«ng viÖc chØ ®¹o cña ng­êi c¸n bé qu¶n lý ®èi víi ho¹t ®éng chuyªn m«n cña nhµ tr­êng gåm nhiÒu mÆt, tuy nhiªn trong khu«n khæ ®Ò tµi nµy t«i chñ yÕu ®i s©u tr×nh bµy mét sè biÖn ph¸p mµ chóng t«i ®· thùc hiÖn trong qu¶n lý chØ ®¹o chuyªn m«n cña tr­êng THCS T« HiÖu trong nh÷ng n¨m võa qua. 5. NhiÖm vô nghiªn cøu : Trong thêi ®¹i ph¸t triÓn vµ ®æi míi ®ßi hái chóng ta ph¶i ®æi míi vµ ph¸t triÓn trong gi¸o dôc ®Ó dµo t¹o nh÷ng con ng­êi míi cã tri thøc , cã ®¹o ®øc ®Ó v­¬n lªn cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi. Muèn ®¹t ®­îc môc tiªu gi¸o dôc th× tr­íc hÕt ph¶i quan t©m ®Õn chØ ®¹o chuyªn m«n vµ x©y dùng ®éi ngò . Qua nghiªn cøu ®Ò tµi sÏ gióp ng­êi qu¶n lý cã c¸i nh×n toµn diÖn vµ s©u s¾c h¬n vÒ nhiÖm vô cña m×nh ®Ó chØ ®¹o linh ho¹t ,nh¹y bÐn , ®¹t kÕt qu¶ vµ sau khi vËn dông ®Ò tµi ,chÊt l­îng ®éi ngò nhµ gi¸o trong tr­êng sÏ ®­îc n©ng lªn , chÊt l­îng gi¸o dôc dÇn ®i vµo æn ®Þnh . 6. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu : Tr­íc hÕt t«i ph¶i t×m hiÓu kÜ c¬ së lý luËn vµ c¬ së thùc tiÔn cña c«ng t¸c qu¶n lý - §äc – Ph©n tÝch – Tæng hîp tµi liÖu tham kh¶o- Kh¶o s¸t ®èi t­îng nghiªn cøu sau ®ã x©y dùng ®Ò c­¬ng s¸ng kiÕn ¸p dông s¸ng kiÕn råi ®i ®Õn thèng nhÊt ®Ó viÕt s¸ng kiÕn . 7. Thêi gian nghiªn cøu : Sau khi ®¨ng ký ®Ò tµi t«i ®· tiÕn hµnh ®äc c¸c tµi liÖu giµnh cho c¸n bé qu¶n lý, kh¶o s¸t ®éi ngò gi¸o viªn ®Ó x©y dùng s¸ng kiÕn – Thùc chÊt vÊn ®Ò nµy t«i ®· suy nghÜ tõ nh÷ng n¨m tr­íc nh­ng ®Õn n¨m häc nµy t«i míi chän ®Ó nghiªn cøu . Thêi gian thùc hiÖn ®­îc cô thÓ nh­ sau: Th¸ng 9/ 08 : §¨ng ký ®Ò tµi Th¸ng 10/ 08à th¸ng 3/ 09 : Kh¶o s¸t GV, viÕt ®Ò c­¬ng,¸p dông s¸ng kiÕn s¸ng kiÕn . Th¸ng 4/ 09 : ViÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm . PhÇn thø hai : Néi dung Ch­¬ng I: C¬ së lý luËn cña ®Ò tµi Cã thÓ nãi n¨ng lùc vµ phÈm chÊt ®¹o ®øc cña ng­êi thÇy lµ bµi häc sèng, sinh ®éng ®èi víi häc sinh, cã t¸c dông quan träng trong viÖc h×nh thµnh vµ gi¸o dôc nh©n c¸ch häc sinh. Kh«ng cã thÇy giái th× khã cã thÓ cã trß giái ®­îc, ®Ó ®µo t¹o ra nh÷ng c«ng d©n cã Ých cho x· héi th× ng­êi thÇy l¹i cµng cã vai trß quan träng. Trong t×nh h×nh ®Êt n­íc ®ang ®æi míi, héi nhËp nh­ hiÖn nay, khi mµ c¶ ngµnh gi¸o dôc ®ang triÓn khai thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng” cña Bé GD-§T víi 4 néi dung “ Nãi kh«ng víi tiªu cùc trong thi cö, bÖnh thµnh tÝch, vi ph¹m ®¹o ®øc nhµ gi¸o vµ t×nh tr¹ng häc sinh ngåi nhÇm líp” th× h¬n bao giê hÕt ng­êi thÇy cµng ph¶i kh«ng ngõng rÌn luyÖn, tu d­ìng, n©ng cao tr×nh ®é, n¨ng lùc chuyªn m«n còng nh­ phÈm chÊt ®¹o ®øc nhµ gi¸o. §Ó n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc th× ®iÒu cÇn thiÕt lµ ph¶i x©y dùng ®­îc mét ®éi ngò ng­êi thÇy cã phÈm chÊt chÝnh trÞ v÷ng vµng, tinh th«ng vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ ®ång thêi ph¶i t¹o ®­îc m«i tr­êng gi¸o dôc thuËn lîi ®Ó cho hä cã thÓ ph¸t huy ®Õn møc cao nhÊt n¨ng lùc cña b¶n th©n, ®Ó mçi con ng­êi kh«ng ngõng häc tËp, tù båi d­ìng vÒ n¨ng lùc chuyªn m«n nghiÖp vô, th­êng xuyªn cËp nhËt kiÕn thøc míi, c«ng nghÖ th«ng tin, n©ng tÇm hiÓu biÕt cña m×nh ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu ngµy cµng cao cña ngµnh gi¸o dôc. ViÖc chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n nh»m n©ng cao chÊt l­îng toµn diÖn trong nhµ tr­êng lµ mét vÊn ®Ò rÊt réng lín. Nã g¾n bã chÆt chÏ víi viÖc n©ng cao nhËn thøc cña c¸n bé gi¸o viªn, cña häc sinh, cña cha mÑ häc sinh. Nã liªn quan ®Õn viÖc båi d­ìng gi¸o viªn, tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cña tõng c¸ nh©n thÇy c« gi¸o. ë bÊt cø mét nhµ tr­êng nµo, ng­êi c¸n bé qu¶n lý ®Òu ph¶i x¸c ®Þnh râ vÞ trÝ träng t©m cña m×nh trong viÖc chØ ®¹o d¹y vµ häc. §ã lµ kh©u qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n, nghiÖp vô theo quy ®Þnh cña BGD&§T vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý trùc tiÕp (cô thÓ lµ qu¶n lý viÖc lËp kÕ ho¹ch cña tæ chuyªn m«n, so¹n bµi lªn líp cña gi¸o viªn, kiÓm tra - ®¸nh gi¸ häc sinh, båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é gi¸o viªn, ®æi míi ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, nghiªn cøu khoa häc, …) ChÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn nãi chung phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè, song thÇy gi¸o – ng­êi trùc tiÕp ®øng líp ph¶i lµ yÕu tè sè mét. ChÊt l­îng cña ng­êi thÇy quyÕt ®Þnh chÊt l­îng cña häc trß. Cha «ng ta ®· tõng nãi “kh«ng thÇy ®è mµy lµm nªn”. §Êt n­íc ta ®ang b­íc vµo giai ®o¹n c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, héi nhËp ngµy cµng s©u réng trªn khu vùc vµ thÕ giíi. Nh©n tè quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cña c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc vµ héi nhËp quèc tÕ lµ con ng­êi, lµ nguån nh©n lùc ViÖt Nam ®­îc ph¸t triÓn vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng trªn c¬ së mÆt b»ng d©n trÝ ®­îc n©ng cao ®Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®µo t¹o, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cã chÊt l­îng, dåi dµo vÒ sè l­îng.§¸p øng ®­îc yªu cÇu cña ®Êt n­íc th× viÖc x©y dùng ®éi ngò nhµ gi¸o lµ ®iÒukh«ng thÓ thiÕu, h¬n thÕ n÷a cã thÓ nãi r»ng chÊt l­îng cña ®éi ngò nhµ gi¸o cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®èi víi chÊt l­îng ®µo t¹o nguån nh©n lùc trong thêi gian tíi. V× vËy tr­íc vµ ngay trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o, x©y dùng nguån nh©n lùc lµ viÖc x©y dùng ®éi ngò nhµ gi¸o võa hång võa chuyªn ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nhiÖm vô. NghÞ quyÕt 40/2000/QH10 ngµy 09/12/2000 cña Quèc héi kho¸ X vÒ ®æi míi ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng ®· kh¼ng ®Þnh môc tiªu cña viÖc ®æi míi ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng lÇn nµy lµ “ §¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn nguån nh©n lùc phôc vô c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc” §Ó ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng. NghÞ quyÕt TW2 ra ®êi ®· thæi luång sinh khÝ míi cho sù nghiÖp gi¸o dôc, ®µo t¹o, ®· ®Ò ra nhiÖm vô quan träng cho ngµnh gi¸o dôc ph¶i quan t©m tíi viÖc ®µo t¹o vµ båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn – lùc l­îng quyÕt ®Þnh chÊt l­îng gi¸o dôc ®µo t¹o. coi träng nghÒ thÇy gi¸o còng cã nghÜa lµ ph¶i coi träng sù nghiÖp ®µo t¹o vµ båi d­ìng thÇy gi¸o. ChØ thÞ sè 40/CT-TU ngµy 15/6/2004 cña Ban bÝ th­ vµ chØ thÞ 22/2003/CT-BGD&§T cña Bé tr­ëng vÒ viÖc x©y dùng, n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc nh»m n©ng cao tr×nh ®é vÒ chÝnh trÞ, chuyªn m«n vµ qu¶n lý gi¸o dôc ®Ó ®¸p øng yªu cÇu n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc. */ KÕt luËn : Muèn ®¹t ®­îc môc tiªu gi¸o dôc th× tr­íc hÕt ng­êi qu¶n lý ph¶i quan t©m ®Ðn c«ng t¸c chØ ®¹o chuyªn m«n bëi ho¹t ®éng chuyªn m«n cã tÇm quan träng vµ quyÕt ®Þnh ®Õn ho¹t ®éng S­ ph¹m cña nhµ tr­êng . X©y dùng ®­îc ®éi ngò gi¸o viªn cã phÈm chÊt cã n¨ng lùc lµ chóng ta ®· gãp phÇn x©y dùng ®­îc mét thÕ hÖ cã ®ñ ®øc vµ tµi phôc vô ®Êt n­íc , phôc vô nh©n d©n . Nhµ b¸c häc CoMenx ky ®· nãi : “ Thêi th¬ Êu lµ thêi kú quan träng nhÊt cña ®êi ng­êi , ®ã kh«ng ph¶i lµ chuÈn bÞ cho cuéc sèng thùc sù mµ ®øa trÎ h«m nay sau nµy trë thµnh ng­êi nh­ thÕ nµo ? ThÕ giíi quanh em ®i vµo tr¸i tim vµ khèi ãc em ra sao ? Phô thuéc vµo nh÷ng ng­êi d×u d¾t em ” do ®ã viÖc n©ng cao tr×nh ®é n¨ng lùc chuyªn m«n cña ng­êi lµ v« cïng cÇn thiÕt . Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng cña ®Ò tµi 1. S¬ l­îc lÞch sö cña ®Ò tµi Tr­êng THCS T« HiÖu lµ mét tr­êng cã chøc n¨ng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o häc sinh cÊp THCS cña x· H¸t Lõu – Mét x· thuéc vïng ®Æc biÖt khã kh¨n cña huyÖn Tr¹m TÊu –N¨m 2004 tr­êng ®­îc t¸ch ra tõ tr­êng PTCS B¶n lõu . Trong nh÷ng n¨m qua víi sù chØ ®¹o s¸t sao cña c¸c cÊp c¸c ngµnh - ®Æc biÖt lµ sù chØ ®¹o cña phßng GD&§T - tr­êng ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn. GÇn ®©y tr­êng ®· c¬ b¶n æn ®Þnh vÒ sè biªn chÕ gi¸o viªn nh­ng ch­a ®ång bé vÒ c¬ cÊu. §éi ngò gi¸o viªn trÎ khoÎ ,n¨ng ®éng , nhiÖt t×nh trong c«ng t¸c song cßn thiÕu kinh nghiÖm . Tõ nhËn thøc vÒ vai trß cña ®éi ngò gi¸o viªn nh­ trªn, trong nh÷ng n¨m qua BGH ®· tËp trung nhiÒu biÖn ph¸p qu¶n lý cã hiÖu qu¶ ®Ó x©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn vµ nÒn nÕp chuyªn m«n trong nhµ tr­êng, gãp phÇn t¹o nªn chÊt l­îng gi¸o dôc cña nhµ tr­êng ngµy cµng æn ®Þnh, ph¸t triÓn. Nh×n chung, chÊt l­îng cña ®éi ngò nhµ gi¸o ®· ngµy cµng ®­îc n©ng cao, cã ®¹o ®øc tèt, tËn tuþ víi nghÒ nghiÖp, cã tinh thÇn vµ ý thøc phÊn ®Êu n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n, nghiÖp vô, ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi , ph¸t triÓn cña ngµnh. 2. Kh¶o s¸t chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn ®Çu n¨m : Tæng sè gi¸o viªn : 14 */ XÕp lo¹i vÒ ®¹o ®øc ,lèi sèng : - Tèt : 14 ®¹t 100% */ XÕp lo¹i chuyªn m«n : Giái : 4 ®¹t Kh¸ : 4 TB : 6 T«i thùc sù ch­a hµi lßng víi kÕt qu¶ trªn v× x· héi ngµy mét thay ®æi vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ ®ßi hái chuyªn m«n cña ng­êi thµy còng ph¶i thay ®æi vµ ngµy cµng n©ng cao ®¸p øng yªu cÇu cña x· héi . C¸c M¸c ®· nãi “ Con ng­êi lµ mét thùc thÓ tù t¹o ra m×nh b»ng ho¹t ®éng cña chÝnh m×nh ”. §Ó n©ng cao chÊt l­îng trong nhµ tr­êng phæ th«ng nãi chung vµ cña tr­êng T« HiÖu nãi riªng th× cÇn ph¶i lµm tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc nh­ng quan träng nhÊt lµ n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò . Gi¸o viªn cÇn v÷ng ph­¬ng ph¸p theo ®Æc thï bé m«n vµ ®èi t­îng häc sinh.Qua thùc tÕ qu¶n lý chØ ®¹o chuyªn m«n ë nhµ tr­êng vµ qua t×m hiÓu ,t«i nhËn thÊy : Nguyªn nh©n chñ yÕu cña dÉn ®Õn t×nh tr¹ng chÊt l­îng gi¸o viªn nhµ tr­êng ch­a ®¶m b¶o lµ : §éi ngò gi¸o viªn cßn trÎ c¶ vÒ tuæi ®êi lÉn tuæi nghÒ , cßn thiÕu kinh nghiÖm . ChÊt l­îng chuyªn m«n cña mét bé phËn gi¸o viªn cßn ch­a chuyÓn biÕn m¹nh, cßn yÕu vÒ ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, t×nh tr¹ng gi¸o viªn võa thõa võa thiÕu, kh«ng ®ång bé vÒ c¬ cÊu bé m«n ®ang diÔn ra ë c¸c bËc häc. Sù hiÓu biÕt cña gi¸o viªn vÒ ph­¬ng ph¸p ®æi míi cßn h¹n chÕ . ViÖc gi¶ng d¹y lång ghÐp tÝch hîp ®an cµi gi÷a c¸c m«n ch­a phï hîp . Tµi liÖu cho gi¸o viªn tham kh¶o vµ m«i tr­êng ®Ó gi¸o viªn cä s¸t båi d­ìng chuyªn m«n ch­a nhiÒu. ThiÕt bÞ phôc vô gi¶ng d¹y cßn qu¸ Ýt vµ thiÕu thèn. Vai trß cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ phô huynh vÒ vÊn ®Ò gi¸o dôc ch­a mang tÇm chiÕn l­îc… v× vËy ®· ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn chÊt l­îng gi¸o dôc Ngoµi ra mét sè gi¸o viªn cßn cã t©m lý ng¹i ®æi míi hoÆc kh«ng cËp nhËt ®­îc c«ng nghÖ th«ng tin ¸p dông trong d¹y häc, mét bé phËn gi¸o viªn cßn cã hoµn c¶nh khã kh¨n ch­a theo kÞp ®­îc yªu cÇu nhiÖm vô. Tr­êng THCS T« HiÖu míi ®­îc t¸i thµnh lËp, ®éi ngò c¸n bé, gi¸o viªn ®­îc chia t¸ch ra tõ tr­êng PTCS nªn c¬ së vËt chÊt cßn ch­a æn dÞnh ,c¸c phßng chøc n¨ng ch­a cã , s©n ch¬i ,b·i tËp ch­a ®¶m b¶o, trang thiÕt bÞ cßn thiÕu nhiÒu . VÒ tr×nh ®é ®µo t¹o chñ yÕu ®¹t chuÈn THCS, , mét sè míi ra tr­êng kinh nghiÖm gi¶ng d¹y cßn Ýt, cuéc sèng cßn nhiÒu khã kh¨n Ýt nhiÒu cã ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng gi¶ng d¹y .häc sinh chñ yÕu lµ con n«ng d©n nªn ®iÒu kiÖn häc tËp cßn nhiÒu khã kh¨n. Lµ mét x· thuÇn n«ng nªn nhËn thøc cña mét bé phËn CMHS cßn h¹n chÕ. Tr­íc thùc tr¹ng vÒ t×nh h×nh nhµ tr­êng, ®Þa ph­¬ng, ®éi ngò gi¸o viªn, tr­íc yªu cÇu vµ nhiÖm vô gi¸o dôc trong t×nh h×nh míi, tõ nhËn thøc vÒ vai trß cña ®éi ngò gi¸o viªn nh­ trªn, trong nh÷ng n¨m qua tr­êng t«i ®· tËp trung thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý cã hiÖu qu¶ ®Ó x©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn vµ nÒn nÕp chuyªn m«n trong nhµ tr­êng gãp phÇn t¹o nªn chÊt l­îng gi¸o dôc cña nhµ tr­êng æn ®Þnh, ngµy cµng ph¸t triÓn. Sau ®©y t«i xin tr×nh bµy mét sè biÖn ph¸p mµ chóng t«i ®· thùc hiÖn trong qu¶n lý, chØ ®¹o chuyªn m«n cña tr­êng THCS T« HiÖu trong n¨m võa qua nh­ sau: Ch­¬ng III: Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò 1. N©ng cao c«ng t¸c t­ t­ëng, nhËn thøc : Muèn cã ®­îc kÕt qu¶ kh¶ quan th× ng­êi c¸n bé qu¶n lý ph¶i cã n¨ng lùc , b¶n lÜnh ,ãc ph¸n ®o¸n linh ho¹t ,nh¹y bÐn . Trong thùc tÕ ,hiÖn nay ®éi ngò gi¸o viªn ch­a ®ång ®Òu vÌ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô , nhu cÇu t©m lý cña mçi ng­êi kh¸c nhau céng thªm ®êi sèng kinh tÕ gia ®×nh chi phèi phÇn nµo ®Õn ho¹t ®éng chuyªn m«n . §Ó qu¶n lý tèt ho¹t ®éng chuyªn m«n t«i ®· ph¶i th­êng xuyªn häc hái n©ng cao hiÓu biÕt vÒ kÜ n¨ng qu¶n lý , n¾m b¾t vµ chØ ®¹o kÞp thêi c¸c c«ng v¨n , nghÞ quyÕt , quyÕt ®Þnh cña cÊp trªn ®­a xuèng ®ång thêi t×m hiÓu t©m t­ nguyÖn väng vµ kh¶ n¨ng cña gi¸o viªn ®Ó ph©n c«ng nhiÖm vô hîp lý , ®éng viªn chia xÎ nh÷ng khã kh¨n cña nh©n viªn gióp hä tù tin h¬n trong khi thùc hiÖn nhiÖm vô chuyªn m«n Th«ng qua c¸c buæi sinh ho¹t, héi häp vµ c¸c ho¹t ®éng chØ ®¹o kh¸c ph¶i lµm cho mäi thµnh viªn trong nhµ tr­êng n¾m v÷ng ®­êng lèi, quan ®iÓm gi¸o dôc, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n­íc qua viÖc tæ chøc cho gi¸o viªn häc tËp c¸c NghÞ quyÕt, ChØ thÞ, Th«ng t­ vÒ chiÕn l­îc, gi¶i ph¸p, môc tiªu gi¸o dôc ®µo t¹o ®èi víi bËc THCS.. Tõ ®ã x¸c ®Þnh vµ lµm cho mäi thµnh viªn trong héi ®ång nhµ tr­êng hiÓu râ tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña m×nh ®Ó mäi ng­êi cã ý thøc häc hái kinh nghiÖm, tù häc, tù rÌn, cïng nhau x©y dùng mét tËp thÓ s­ ph¹m ®oµn kÕt, nhÊt trÝ.Tæ chøc cho gi¸o viªn häc tËp NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng c¸c cÊp, n©ng cao viÖc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc truyÒn thèng nhµ tr­êng, ®Þa ph­¬ng, kh¬i dËy niÒm tù hµo lµ gi¸o viªn cña ng«i tr­êng ®ang gi¶ng d¹y ®Ó mäi ng­êi cã ý thøc gi÷ v÷ng vµ ph¸t huy ®­îc truyÒn thèng cña nhµ tr­êng. Tæ chøc cho gi¸o viªn nhµ tr­êng ký cam kÕt , h­ëng øng cuéc vËn ®éng “hai kh«ng” do Bé tr­ëng Bé GD-§T ph¸t ®éng ngay tõ ®Çu n¨m häc b»ng c¸c viÖc lµm cô thÓ, thiÕt thùc trong c«ng t¸c chuyªn m«n vµ c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ kh¸c trong nhµ tr­êng. Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cô thÓ trong c«ng t¸c chuyªn m«n, mçi th¸ng chóng t«i tæ chøc mét buæi ®Ó gi¸o viªn nghiªn cøu c¸c, tµi liÖu vµ trao ®æi th¶o luËn trùc tiÕp vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn thùc tr¹ng ®éi ngò gi¸o viªn nhµ tr­êng, rót kinh nghiÖm vÒ chÊt l­îng häc tËp cña häc sinh, viÖc d¹y cña thÇy – so víi yªu cÇu, nhiÖm vô ®­îc giao ®Ó gi¸o viªn nhËn thøc râ ®­îc vÊn ®Ò, tõ ®ã mµ tù gi¸c häc hái, rÌn luyÖn, phÊn ®Êu theo kÞp yªu cÇu ®æi míi cña sù nghiÖp gi¸o dôc. 2. X©y dùng- cñng cè ho¹t ®éng cña tæ, nhãm chuyªn m«n X¸c ®Þnh tæ chuyªn m«n lµ c¬ së h¹t nh©n cña c«ng t¸c chuyªn m«n trong nhµ tr­êng – n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n. T«i rÊt coi träng c¸c ho¹t ®éng cña tæ, nhãm chuyªn m«n vµ x¸c ®Þnh viÖc x©y dùng, cñng cè ho¹t ®éng cña tæ, nhãm chuyªn m«n lµ mét néi dung quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý, cã vai trß rÊt lín trong c«ng t¸c båi d­ìng, x©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn vµ n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc.Ho¹t ®éng cña tæ, nhãm chuyªn m«n cã hiÖu qu¶ th× sÏ t¹o ra c¸c ®iÒu kiÖn tèt, t¹o ra m«i tr­êng tèt ®Ó mçi gi¸o viªn tù häc hái lÉn nhau vÒ kiÕn thøc chuyªn m«n vµ øng sö s­ ph¹m, tõ ®ã n©ng cao tr×nh ®é vµ n¨ng lùc cña m×nh. Víi vai trß quan träng nh­ vËy, ®ßi hái tæ, nhãm chuyªn m«n ph¶i ®­îc tæ chøc hîp lý vµ ho¹t ®éng cã nÒn nÕp, khoa häc vµ hiÖu qu¶. *)Nhµ tr­êng ph©n chia, s¾p xÕp tæ, nhãm chuyªn m«n C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ ®éi ngò gi¸o viªn nhµ tr­êng, còng nh­ yªu cÇu nhiÖm vô c¸c bé m«n t«i ph©n chia tæ theo nhãm liªn bé m«n. Tr­êng cã hai tæ lµ tæ khoa häc tù nhiªn vµ tæ khoa häc x· héi. Tæ khoa häc tù nhiªn gåm gi¸o viªn gi¶ng d¹y c¸c m«n : To¸n- Lý- C«ng nghÖ - Ho¸- Sinh- ThÓ dôc. Tæ khoa häc x· héi gåm gi¸o viªn d¹y c¸c m«n : Ng÷ v¨n- Sö- §Þa – GDCD -TiÕng Anh- Nh¹c- Ho¹. Tæ tr­ëng, tæ phã vµ c¸c nhãm tr­ëng lµ c¸c gi¸o viªn cã chuyªn m«n v÷ng vµng, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao ®­îc gi¸o viªn trong tæ tÝn nhiÖm. Chuyªn m«n nhµ tr­êng lªn kÕ ho¹ch cho c¸c tæ sinh ho¹t vµo chiÒu thø s¸u trong tuÇn ; Tæ tr­ëng 2 tæ x©y dùng kÕ ho¹ch – Chuyªn m«n nhµ tr­êng duyÖt kÕ ho¹ch vµo chiÒu thø n¨m . LÞch ho¹t ®éng chuyªn m«n cô thÓ cho c¸c tæ thÓ hiÖn trªn thêi kho¸ biÓu. VÒ viÖc ph©n c«ng gi¶ng d¹y : T«i lu«n chØ ®¹o tæ chuyªn m«n ph©n c«ng gi¸o viªn d¹y c¸c m«n, líp theo ®óng chuyªn m«n ®­îc ®µo t¹o,phï hîp víi kh¶ n¨ng , n¨ng lùc vµ tr×nh ®é , ®¶m b¶o cã gi¸o viªn kh¸ ,giái cïng nhãm kÌm cÆp, gióp ®ì gi¸o viªn míi vµo nghÒ, gi¸o viªn cßn h¹n chÕ vÒ chuyªn m«n. Thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh trong d¹y häc. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó gi¸o viªn ph¸t huy ®­îc kh¶ n¨ng cña m×nh, hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô ®­îc giao. Ngay tõ ®Çu n¨m häc , yªu cÇu c¸c tæ chuyªn m«n x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña m×nh s¸t víi gi¸o viªn vµ häc sinh t×nh h×nh thùc tÕ cña nhµ tr­êng . */ VÒ båi d­ìng n¨ng lùc chuyªn m«n: §Ó ®¸nh gi¸ gi¸o viªn t«i chØ ®¹o thùc hiÖn xÕp lo¹i giê d¹y theo c«ng v¨n sè 906/2006/GDTrH ngµy 05/9/2006 cña SGD&§T, tæ chøc viÖc ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i gi¸o viªn nghiªm tóc lµm c¬ së cho viÖc s¾p xÕp,sö dông, ®µo t¹o, båi d­ìng l¹i mét c¸ch khoa häc, chÝnh x¸c. §Ó n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc t«i lu«n x¸c ®Þnh: §éi ngò gi¸o viªn ph¶i cã kü n¨ng vËn dông tèt c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc s¸ng t¹o, kü n¨ng gi¶ng d¹y thùc hµnh, am hiÓu c¸c thao t¸c sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn d¹y häc míi hiÖn ®¹i, sö dông vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®iÖn tö, m¹ng Internet…§Ó lµm ®­îc nh÷ng yªu cÇu trªn, t«i th­êng xuyªn chØ ®¹o c¸c tæ chuyªn m«n tæ chøc båi d­ìng cho gi¸o viªn d­íi nhiÒu h×nh thøc nh­ båi d­ìng theo chuyªn ®Ò, båi d­ìng th­êng xuyªn, tù båi d­ìng qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin, trong ®ã coi träng båi d­ìng t¹i chç qua dù giê, sinh ho¹t tæ, nhãm chuyªn m«n, gi¸o viªn ®­îc båi d­ìng nh÷ng néi dung m×nh cßn thiÕu, cßn yÕu, thùc hiÖn khÈu hiÖu “thÇy lµ ta, trß lµ ta” . Chóng t«i lu«n coi träng viÖc tù häc, tù båi d­ìng, kh«i phôc vµ ph¸t huy phong c¸ch ng­êi gi¸o viªn víi phong trµo “tù häc – tù rÌn”. §iÒu quan träng lµ ®Ó ng­êi gi¸o viªn tù soi räi , tù tu d­ìng th«ng qua nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa , s¸ch gi¸o viªn , c¸c t¹p chÝ chuyªn san , s¸ch tham kh¶o , khai th¸c m¹ng Internet… TriÓn khai kÕ ho¹ch häc tËp båi d­ìng chuyªn m«n, thÓ hiÖn qua c¸c chuyªn ®Ò ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc vµ c¸c buæi sinh ho¹t cña tæ mçi tuÇn mét buæi, t¨ng c­êng chÊt l­îng sinh ho¹t chuyªn m«n nhãm, tæ, chó träng vµo viÖc ®Þnh h­íng ph­¬ng ph¸p d¹y häc trong tiÕt nµy lµ g×? c¸ch thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nh­ thÕ nµo? bµn cô thÓ chi tiÕt , tr¸nh h×nh thøc. Ph©n c«ng gi¸o viªn cã kü n¨ng sö dông c«ng nghÖ th«ng tin bçi d­ìng cho gi¸o viªn , ®¶m b¶o gi¸o viªn cã thÓ sö dông t­¬ng ®èi thµnh th¹o m¸y vi tÝnh . §èi víi gi¸o viªn ®øng líp: ChØ ®¹o gi¸o viªn th­êng xuyªn häc hái nh÷ng ph­¬ng ph¸p tèt ,c¸ch lµm hay ®Ó cã tiÕt d¹y thµnh c«ng . LÊy t­ t­ëng ®éng viªn khÝch lÖ lµ chÝnh ,tr¸nh g©y øc chÕ , ¸p ®Æt v× ®èi t­îng häc sinh lµ ng­êi d©n téc thiÓu sè ,c¸c em rÊt dÔ mÆc c¶m ,tù ty . Mçi lêi ®éng viªn , khuyÕn khÝch cña c« gi¸o sÏ gióp c¸c em tù tin , høng thó trong häc tËp ng­îc l¹i nÕu gi¸o viªn kh«ng khÐo lÐo häc sinh sÏ ch¸n n¶n dÉn ®Õn nghØ häc … Yªu cÇu gi¸o viªn tham gia ®Çy ®ñ c¸c buæi sinh ho¹t chuyªn m«n ,sinh ho¹t chuyªn ®Ò ®Ó båi d­ìng chuyªn m«n nghiÖp vô… Hå s¬ sæ s¸ch ®¶m b¶o , néi dung khoa häc chÝnh x¸c . ViÖc khai th¸c m¹ng ph¶i ®Çu t­ thêi gian chÝnh söa sao cho phï hîp víi ®èi t­îng häc sinh mµ vÉn ®¶m b¶o yªu cÇu ®Æc tr­ng m«n häc , tr¸nh lèi sao chÐp trµn lan , kÖch cìm, kh«ng phï hîp */ §èi víi gi¸o viªn chñ nhiÖm: Tæ chøc chuyªn ®Ò kinh nghiÖm gi¸o dôc häc sinh c¸ biÖt, kÜ n¨ng ®iÒu tra- n¾m b¾t ®èi t­îng häc sinh, kÜ n¨ng giao tiÕp- xö lý c«ng viÖc víi cha, mÑ häc sinh vµ häc sinh. KhuyÕn khÝch gi¸o viªn t×m hiÓu phong tôc tËp qu¸n cña ®Þa ph­¬ng ,häc tiÕng d©n téc ®Ó gióp cho viÖc tiÕp cËn , tuyªn truyÒn nhiÖm vô gi¸o dôc ®Õn c¸c bËc cha mÑ häc sinh mét c¸ch dÔ dµng ,thuËn lîi v× ngoµi nhiÖm vô lo cho chÊt l­îng gi¶ng d¹y th× cßn ph¶i l­u ý ®Õn c«ng t¸c ph¸t triÓn sè l­îng , viÖc duy tr× sÜ sè còng kh«ng kÐm phÇn quan träng trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng . Häc sinh nghØ häc nhiÒu sÏ ¶nh h­ëng ®Õn viÖc tiÕp thu kiÕn thøc v× vËy GVCN kÕt hîp víi gi¸o viªn bé m«n th­êng xuyªn kiÓm diÖn häc sinh b¸o c¸o kÞp thêi lªn BGH vÒ c¸c tr­êng hîp häc sinh nghØ häc nhiÒu ®Ó nhµ tr­êng tham m­u víi cÊp uû chÝnh quyÒn cã c¸c biÖn ph¸p hç trî tuyªn truyÒn vËn ®éng . Th­êng xuyªn ph¸t ®éng thi ®ua chuyªn cÇn trong tuÇn , trong c¸c tiÕt ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp hoÆc trong bµi d¹y gi¸o viªn nªn s­u tÇm c¸c trß ch¬i kÝch thÝch trÝ th«ng minh, s¸ng t¹o cña häc trß ®ång thêi t¹o sù tho¶i m¸i khi ®Õn tr­êng ,®Õn líp , gióp duy tr× sè l­îng häc sinh . SÜ sè æn ®Þnh th× viÖc tiÕp thu kiÕn thøc cña c¸c em míi ®¹t kÕt qu¶ . Tæ chøc líp båi d­ìng tËp huÊn chung cho gi¸o viªn vÒ tin häc, so¹n th¶o v¨n b¶n, so¹n- gi¶ng b»ng gi¸o ¸n ®iÖn tö, sö dông phÇn mÒm tÝnh ®iÓm trªn m¸y tÝnh gióp cho viÖc tÝnh ®iÓm cña gi¸o viªn chÝnh x¸c . nh÷ng gi¸o viªn cña tr­êng kh¶ n¨ng sö dông m¸y tÝnh thµnh th¹o sÏ gióp ®ì gi¸o viªn trong khi häc . Trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o t«i lu«n nhËn thøc râ: C«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng chuyªn m«n lµ con ®­êng, biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc trong ®ã ®µo t¹o lµ c¬ b¶n, båi d­ìng lµ th­êng xuyªn – coi träng c«ng t¸c tù båi d­ìng cña b¶n th©n tõng gi¸o viªn. *)Tæ, nhãm chuyªn m«n + Yªu cÇu tæ chuyªn m«n ph¶i cã néi dung sinh ho¹t cô thÓ b»ng kÕ ho¹ch tuÇn, th¸ng, tõng häc kú vµ c¶ n¨m häc. Tuú t×nh h×nh tõng tæ ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch riªng cho mtõng tæ . Trong kÕ ho¹ch ph¶i chØ ra ®­îc c¸c ®Çu môc c«ng viÖc, ng­êi (bé phËn) thùc hiÖn, thêi gian thùc hiÖn, ai phô tr¸ch, kÕt qu¶, ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch. + X©y dùng kÕ ho¹ch sinh ho¹t chuyªn ®Ò vµ ph¶i coi ®©y lµ ph­¬ng ph¸p tèt nhÊt ®Ó båi d­ìng chuyªn m«n cho gi¸o viªn . Tæ kÕt hîp víi chuyªn m«n nhµ tr­êng x©y dùng kÕ ho¹ch d¹y c¸c bµi khã, x©y dùng c¸c chuyªn ®Ò trong tõng häc kú, ph©n c«ng gi¸o viªn d¹y cô thÓ, cã dù giê, rót kinh nghiÖm + Cã kÕ ho¹ch kiÓm tra th­êng xuyªn viÖc thùc hiÖn quy chÕ chuyªn m«n cña nhµ tr­êng .Trong kÕ ho¹ch chuyªn m«n tuÇn ®Æc biÖt coi träng sinh ho¹t chuyªn m«n nhãm, ë ®ã gi¸o viªn trong nhãm rót kinh nghiÖm c¸c néi dung ®· triÓn khai d¹y trong tuÇn tr­íc vµ thèng nhÊt c¸ch thøc d¹y c¸c bµi trong tuÇn. T«i th­êng xuyªn cïng tæ chuyªn m«n tæ chøc dù giê th¨m líp b»ng nhiÒu h×nh thøc ,qua ®ã ph¸t hiÖn ®­îc nh÷ng thiÕu sãt , h¹n chÕ vÒ ph­¬ng ph¸p , vÒ c¸ch thøc tiÕn hµnh bµi gi¶ng cña gi¸o viªn . Yªu cÇu gãp ý nghiªm tóc th¼ng th¾n ,gi¸o viªn tiÕp thu tÝch cùc ®¶m b¶o sau mçi ®ît rót kinh nghiÖm gi¸o viªn sÏ cã nh÷ng trang bÞ nhÊt ®Þnh cho m×nh vÒ chuyªn m«n Quy tr×nh sinh ho¹t chuyªn ®Ò trong c¸c buæi snh ho¹t chuyªn m«n :Bµn x©y dùng bµi d¹y – thèng nhÊt néi dung – kiÕn thøc c¬ b¶n- ph­¬ng ph¸p – cö ®¹i diÖn thÓ hiÖn- rót kinh nghiÖm- triÓn khai d¹y ®¹i trµ c¸c líp.Th«ng qua sinh ho¹t chuyªn m«n nhãm thèng nhÊt ph­¬ng ph¸p chung cho tõng kiÓu bµi, d¹ng bµi. + Ph¸t ®éng s©u réng trong gi¸o viªn phong trµo lµm vµ sö dông ®å dïng d¹y häc .TÝch cùc so¹n gi¶ng b»ng ®å dïng d¹y häc hiÖn ®¹i, th«ng qua kh©u tù häc, tù båi d­ìng tõng gi¸o viªn cã kÕ ho¹ch cô thÓ so¹n c¸c tiÕt d¹y b»ng gi¸o ¸n ®iÖn tö tËp trung vµo c¸c lo¹i bµi khã, bµi «n tËp ch­¬ng, häc kú, chñ ®éng sö dông c¸c phÇn mÒm d¹y häc c¸c m«n häc ®Ó lµm c¸c thÝ nghiÖm , m« pháng, t¸i hiÖn …Khai th¸c c¸c th«ng tin trªn m¹ng ®­a vµo bµi gi¶ng minh ho¹ ®Ó tiÕt d¹y sinh ®éng, hÊp dÉn, l«i cuèn häc sinh trong c¸c giê häc . + Cã kÕ ho¹ch kiÓm tra hå s¬, gi¸o ¸n ®Þnh kú ®Ó gióp ®ì lÉn nhau trong c«ng t¸c chuyªn m«n. + Ph©n c«ng cô thÓ c¸c cÆp, nhãm gi¸o viªn gióp ®ì nh÷ng ®ång nghiÖp míi ra tr­êng, hoÆc nh÷ng ng­êi cßn yÕu vÒ tõng mÆt ®¶m b¶o c«ng viÖc c¸c nhãm ®Òu tay, th«ng suèt. 3. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng thi ®ua “d¹y tèt” vµ héi thi c¸c cÊp Ngay tõ ®Çu n¨m häc, trong kÕ ho¹ch ho¹t ®éng c¸ nh©n cña mçi gi¸o viªn chóng t«i ®· tæ chøc cho gi¸o viªn x©y dùng kÕ ho¹ch cña b¶n th©n tõng ng­êi theo nhiÖm vô n¨m häc ®­îc ph©n c«ng, trong ®ã chó träng viÖc ®éng viªn gi¸o viªn ®¨ng ký thi ®ua c¸c cÊp, phÊn ®Êu trë thµnh gi¸o viªn giái, viÕt c¸c chuyªn ®Ò kinh nghiÖm cña tõng c¸ nh©n. Trong héi nghÞ c¸n bé c«ng chøc ®Çu n¨m häc, c¸c tæ chuyªn m«n ®· ®¨ng ký danh hiÖu cña tæ, c¸ nh©n trong tæ vµ c¸c chuyªn ®Ò lµm trong n¨m häc. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai nhiÖm vô n¨m häc, chóng t«i tæ chøc c¸c ®ît thi ®ua “hai tèt” chµo mõng c¸c ngµy lÔ lín nh­: Ngµy TLHLH Phô n÷ ViÖt Nam (20/10), ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam (20/11), ngµy thµnh lËp qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam (22/12), ngµy thµnh lËp §¶ng (3/2), ngµy thµnh lËp §oµn (26/3), ngµy gi¶i phãng hoµn toµn MiÒn Nam (30/4), ngµy Quèc tÕ lao ®éng (1/5), ngµy sinh nhËt B¸c (19/5). C¸c gi¸o viªn ®¨ng ký c¸c tiÕt d¹y thÓ nghiÖm c¸c chuyªn ®Ò vÒ ®æi míi ph­¬ng ph¸p hoÆc c¸c chuyªn ®Ò d¹y bµi khã, bµi «n tËp theo ph©n c«ng cña tæ, nhãm chuyªn m«n. Chuyªn m«n nhµ tr­êng tæ chøc héi thi gi¸o viªn giái cÊp tr­êng víi néi dung: Thi d¹y trªn líp Thi hå s¬, gi¸o ¸n ®­îc ph©n c«ng gi¶ng d¹y Thi chuyªn ®Ò s¸ng kiÕn kinh nghiÖm gi¶ng d¹y Thi lµm ®å dïng d¹y häc 4. Ban Gi¸m hiÖu vµ c¸c tæ chuyªn m«n t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra C¸c kÕ ho¹ch cña chuyªn m«n, cña tæ ®­îc triÓn khai ra nh­ng nÕu kh«ng cã kh©u thanh kiÓm tra cña ban Gi¸m hiÖu, cèt c¸n chuyªn m«n th× khã mµ n¾m b¾t ®­îc diÔn biÕn c¸c ho¹t ®éng còng nh­ kÕt qu¶, do ®ã kh«ng thÓ cã nh÷ng biÖn ph¸p ®iÒu chØnh kÞp thêi khi cã kÕt qu¶ kh«ng mong muèn x¶y ra còng nh­ ph¸t hiÖn nh÷ng c¸i tèt, tÝch cùc cÇn nh©n réng, ph¸t huy. Do ®ã trong nhµ tr­êng viÖc th­êng xuyªn thùc hiÖn c«ng t¸c thanh kiÓm tra chÝnh lµ nh¾c nhë mäi ng­êi lµm viÖc ®óng, ®ång thêi chÊn chØnh c¸c ho¹t ®éng ®i vµo nÒ nÕp ®óng theo yªu cÇu quy ®Þnh. Nh×n chung thãi quen nghiªm tóc, tÝnh kÕ ho¹ch trong c«ng viÖc kh«ng ph¶i tù nhiªn cã ®­îc mµ hÇu hÕt ®­îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn trong suèt c¶ mét qu¸ tr×nh mµ lóc ®Çu th­êng lµ kh«ng tù gi¸c. Nh­ vËy nÕu lµm tèt c«ng t¸c thanh, kiÓm tra theo ®óng nguyªn t¾c, thiÕt thùc sÏ t¹o nªn mét thãi quen lµm viÖc tù gi¸c, cã kÕ ho¹ch, sÏ t¹o nªn hiÖu qu¶ ®Ých thùc tèt h¬n, gióp mçi ng­êi thùc hiÖn nghiªm tóc c«ng viÖc ®­îc giao. NhËn thøc ®­îc vai trß, t¸c dông cña c«ng t¸c thanh, kiÓm tra nh­ vËy nªn chóng t«i tËp huÊn cho ®éi ngò cèt c¸n chuyªn m«n vÒ néi dung, ph­¬ng ph¸p thanh, kiÓm tra, rót kinh nghiÖm viÖc thanh, kiÓm tra tõng n¨m häc nh»m hoµn thiÖn h¬n vÒ c¸c kh©u kiÓm tra ®Ó hiÖu qu¶ thanh kiÓm tra thiÕt thùc h¬n ®èi víi môc tiªu n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn vµ chÊt l­îng gi¸o dôc häc sinh, x©y dùng kÕ ho¹ch kiÓm tra néi vô nhµ tr­êng, tæ, gi¸o viªn theo tõng kú, th¸ng ®¶m b¶o 100% gi¸o viªn ®Òu ®­îc kiÓm tra, x¸c ®Þnh néi dung kiÓm tra lµ viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ quy chÕ chuyªn m«n nh­ kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y, so¹n gi¸o ¸n, thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh, thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm tra, cho ®iÓm, chÊm, ch÷a, tr¶ bµi cho häc sinh, sö dông ®å dïng d¹y häc, chó ý nh÷ng tiÕt sö dông ®å dïng d¹y häc hiÖn ®¹i, viÖc dù giê th¨m líp, chÊt l­îng gi¶ng d¹y, viÖc tù häc, båi d­ìng th­êng xuyªn, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c,… §Ó viÖc kiÓm tra ®­îc chñ ®éng trong n¨m häc, t«i ph©n c«ng trong ban Gi¸m hiÖu ng­êi phô tr¸ch tõng tæ, c«ng khai kÕ ho¹ch kiÓm tra cña ban Gi¸m hiÖu: - KiÓm tra sæ ®iÓm líp, sæ ®iÓm c¸ nh©n, sæ m­în ®å dïng vµo cuèi th¸ng. - KiÓm tra sæ ®Çu bµi c¸c líp vµo cuèi tuÇn thø t­ hµng th¸ng vµ tÝnh ®iÓm thi ®ua hµng th¸ng . - KiÓm tra toµn diÖn tæ chuyªn m«n1 lÇn/ tæ/ n¨m (cã kÕ ho¹ch cô thÓ tõng th¸ng). - KiÓm tra toµn diÖn gi¸o viªn theo kÕ ho¹ch kiÓm tra néi vô hµng th¸ng. Ngoµi kiÓm tra theo lÞch, chóng t«i thùc hiÖn viÖc kiÓm tra theo chuyªn ®Ò, kiÓm tra ®ét xuÊt, dù giê kh«ng b¸o tr­íc, … Sau mçi lÇn kiÓm tra chóng t«i ®Òu tæ chøc rót kinh nghiÖm, ph¸t huy nh÷ng ®iÓm m¹nh, h¹n chÕ nh÷ng tån t¹i, nh©n réng nh÷ng ®iÓn h×nh tèt, t¨ng c­êng kh¶o s¸t häc sinh ®Ó cã th«ng tin ng­îc vÒ kÕt qu¶ häc tËp. Sö dông kÕt qu¶ kiÓm tra víi môc ®Ých gi¸o dôc nªn víi thiÕu sãt qua kiÓm tra, tr­íc tiªn chóng t«i nh¾c nhë, rót kinh nghiÖm, khi vi ph¹m 3 l­ît mµ kh«ng söa ch÷a míi tÝnh vµo ®iÓm thi ®ua. 5. KÕt qu¶ Sau mét thêi gian ¸p dông s¸ng kiÕn ®Õn nay tr­êng chóng t«i ®· cã ®éi ngò gi¸o viªn c¬ tr×nh ®é vµ n¨ng lùc chuyªn m«n ®¶m b¶o ,sè gi¸o viªn h¹n chÕ vÒ chuyªn m«n ®· gi¶m , sè gi¸o viªn kg¸ giái t¨ng lªn ®¸ng kÓ . ChÊt l­îng häc tËp cña häc sinh còng tõng b­íc ®­îc c¶i thiÖn chÊt l­îng gi¸o dôc dÇn æn ®Þnh. Cô thÓ nh­ sau : +/ VÒ Häc sinh: - KÕt qu¶ kiÓm tra chÊt l­îng cuèi häc kúI : Tæng sè häc sinh toµn tr­êng : 209 Trong ®ã : XÕp lo¹i h¹nh kiÓm tèt : Kh¸ TB XÕp lo¹i häc lùc : Giái : Kh¸ : TB : +/ VÒ Gi¸o viªn: Tæng sè gi¸o viªn : 14 */ XÕp lo¹i vÒ ®¹o ®øc ,lèi sèng : - Tèt : 14 ®¹t 100% */ XÕp lo¹i chuyªn m«n : Giái : 7 ®¹t - Trong ®ã 2 GV ®­îc c«ng nhËn lµ GV d¹y giái cÊp huyÖn Kh¸ : 5 TB : 2 Víi nhËn thøc t­ t­ëng ®óng ®¾n , ®Õn nay 100% gi¸o viªn ®Òu yªn t©m c«ng t¸c , cã phÈm chÊt ®¹o ®øc lèi sèng trong s¹ch ,lµnh m¹nh. Thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c qui ®Þnh vÒ chuyªn m«n - Gi¶ng d¹y theo ®óng PPCT- TKB - §¶m b¶o tiÕn hµnh ®Çy ®ñ c¸c tiÕt thùc hµnh theo quy ®Þnh cña ch­¬ng tr×nh. §· thùc hiÖn d¹y bµi gi¶ng ®iÖn tö ë c¸c m«n LÞch sö, To¸n , Ho¸,C«ng nghÖ ;Ng÷ v¨n . C¸c tiÕt d¹y ®· sö dông ®å dïng trùc quan hoÆc thÝ nghiÖm chøng minh mét c¸ch triÖt ®Ó . Gi¸o viªn trÎ míi ra tr­êng ®­îc tæ ph©n c«ng gióp ®ì nªn ®· cã tiÕn bé trong chuyªn m«n. ChÊt l­îng gi¸o viªn cña tr­êng kh¸ ®Òu, chÊp hµnh quy chÕ chuyªn m«n vµ chÊt l­îng gi¶ng d¹y ®¹t møc ®é kh¸ vµ tèt. C¸c tæ chuyªn m«n ®Òu ®¹t thµnh tÝch tæ lao ®éng giái. Ho¹t ®éng cña tæ chuyªn m«n ®· thùc sù cã t¸c dông trong viÖc båi d­ìng chuyªn m«n cho gi¸o viªn . Trong thêi gian qua tæ chuyªn m«n ®· x©y dùng ®­îc mét ssã chuyªn ®Ò nh­ : §æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc tiÕt thùc hµnh luyÖn tËp theo h­íng ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh; chuyªn ®Ò : §æi míi ph­¬ng ph¸p trong tiÕt lµm bµi tËp lÞch sö ; TiÕt gi¶ng bµi :T×m hiÓu chung phÇn tËp lµm v¨n cña m«n ng÷ v¨n ; Chuyªn ®Ò Sö dông ®å dïng d¹y häc sao cho cã hiÖu qu¶. §Æc biÖt trong n¨m häc qua nhµ tr­êng ®· x©y dùng ®­îc chuyªn ®Ò : X©y dùng vµ gi¶ng d¹y gi¸o ¸n ®iÖn tö. MÆc dï cßn cã nh÷ng h¹n chÕ trong viÖc x©y dùng vµ triÓn khai chuyªn ®Ò song c¸c buæi sinh ho¹t chuyªn ®Ò ®· thùc sù cã nh÷ng ®ãng gãp tÝch cùc trong viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p ,n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc trong nhµ tr­êng Sau héi thi cÊp tr­êng chóng t«i tuyÓn chän nh÷ng gi¸o viªn ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó dù thi gi¸o viªn giái cÊp huyÖn. Sau mçi ®ît thi ®Òu cã tæng kÕt, rót kinh nghiÖm, trao gi¶i th­ëng – mÆc dï kinh phÝ chi khen th­ëng lµ kh«ng ®¸ng kÓ song nã cã t¸c dông ®éng viªn, khÝch lÖ tinh thÇn phÊn ®Êu cña anh, chÞ, em gi¸o viªn lªn rÊt nhiÒu.Qua héi thi gi¸o viªn giái c¸c cÊp, gi¸o viªn trong nhµ tr­êng ®­îc tham dù nh÷ng ®ît sinh ho¹t chuyªn m«n rÊt s©u réng vµ bæ Ých, gióp mäi ng­êi tr­ëng thµnh lªn vÒ mäi mÆt. Ho¹t ®éng ®ã thùc sù l«i cuèn gi¸o viªn tÝch cùc tham gia, gióp Ých cho c«ng t¸c tù häc, tù rÌn cña mçi c¸ nh©n. Víi viÖc kiÓm tra theo kÕ ho¹ch th­êng xuyªn tõ cÊp tæ ®Õn cÊp tr­êng nªn kh«ng cã gi¸o viªn bÞ vi ph¹m quy chÕ so¹n bµi, kiÓm tra, cho ®iÓm. Mét sè tån t¹i chØ tËp trung vµo mét vµi gi¸o viªn d¹y nhiÒu líp , chÐo m«n … nh­ng theo t«i sù cè g½ng cña gi¸o viªn lµ rÊt ®¸ng khÝch lÖ ,rÊt ®¸ng ®éng viªn . Qua c¸c ®ît thanh, kiÓm tra cña PGD, c¸c ®ît thi GVG, ho¹t ®éng chuyªn m«n cña tr­êng ®­îc c¸c cÊp l·nh ®¹o ®¸nh gi¸ cao. KÕt qu¶ qua thanh, kiÓm tra cña nhµ tr­êng c¸c tiÕt d¹y xÕp lo¹i kh¸ giái ®­îc t¨ng dÇn , gi¸o viªn tÝch cùc lµm vµ sö dông ®å dïng d¹y häc. TÝnh ®Õn th¸ng 4 n¨m 2009 tæng sè ®å dïng tù lµm ®­îc xÕp lo¹i A lµ :112 ®å dïng. HÇu hÕt gi¸o viªn d· biÕt sö dông m¸y tÝnh vµ biÕt øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y häc vµ qu¶n lý. Cã thÓ nãi nh÷ng biÖn ph¸p chØ ®¹o qu¶n lý chuyªn m«n nh»m x©y dùng ®éi ngò vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n trong nhµ tr­êng ®· gãp phÇn kh«ng nhá t¹o nªn chÊt l­îng gi¸o dôc cña nhµ tr­êng trong nhiÒu n¨m qua, tr­êng ®· vµ ®ang lµ ®Þa chØ tin cËy cña con em nh©n d©n trong ®Þa ph­¬ng x·. Tuy nhiªn,trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, t«i thÊy cßn béc lé mét sè h¹n chÕ ®ã lµ : - §éi ngò gi¸o viªn cèt c¸n ch­a thùc sù quyÕt liÖt trong c«ng t¸c, cßn e dÌ , c¶ nÓ trong ®Êu tranh phª vµ tù phª . - C¸c tæ ho¹t ®éng ch­a ®ång bé ,ch­a cã nhiÒu c¸ch lµm hay, c¸c s¸ng kiÕn cã tÝnh kh¶ thi . . . 6. Bµi häc kinh nghiÖm Trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ¸p dông s¸ng kiÕn ,t«i tù rót ra cho m×nh mét sè bµi häc kinh nghiÖm sau: + VÒ nhËn thøc: T«i nhËn thÊy ®Ò tµi “Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n ë tr­êng THCS vïng ®Æc biÖt khã kh¨n” ®· ®em l¹i l¹i nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ. NÕu c¸c gi¶i ph¸p ®· nªu ®­îc thùc hiÖn kiªn tr×, liªn tôc, ®ång bé, th­êng xuyªn th× t«i hy väng hiÖu qu¶ sÏ cao h¬n. Muèn chØ ®¹o tèt ho¹t ®éng chuyªn m«n th× tr­íc hÕt ng­êi chØ ®¹o ph¶i cã sù kiªn tr× , nç lùc t×m hiÓu ,cã lßng yªu nghÒ ,lu«n quan t©m ®Õn gi¸o viªn ,hiÓu ®­îc t©m lý cña ®Ó gióp gi¸o viªn nhËn thøc râ, ®óng vÊn ®Ò vµ tÇm quan träng cña viÖc n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc. Nghiªn cøu kü c¸c tµi liÖu vÒ gi¸o dôc,vÒ qu¶n lý … Muèn ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc th× tr­íc hÕt ph¶i ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý . C«ng t¸c båi d­ìng gi¸o viªn ®Æc biÖt lµ ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y lµ mét vÊn ®Ò khã vµ phøc t¹p cÇn ph¶i cã sù kiªn tr× vµ ®Çu t­ mäi mÆt. Ng­êi c¸n bé qu¶n lý ph¶i biÕt ®éng viªn, khÝch lÖ khen chª kÞp thêi, ®óng lóc, ®óng chç, t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ®éi ngò gi¸o viªn ®­îc båi d­ìng chuyªn m«n tr¸nh tr­êng hîp ch­a t×m hiÓu râ nguyªn nh©n mµ ®· phª b×nh , biÕt th«ng c¶m ,chia xÎ nh÷ng khã kh¨n mµ ®ång nghiÖp gÆp ph¶i . §ång thêi hiÖu tr­ëng còng ph¶i kh«ng ngõng häc hái ,tù häc ,tù rÌn n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô vµ kü n¨ng qu¶n lý ®Ó cã thÓ thÝch øng víi c¸c t×nh huèng s­ ph¹m. Lª Nin ®· tõng nãi : “ Kh«ng thÓ nµo qu¶n lý tèt nÕu kh«ng cã tri thøc vµ khoa häc qu¶n lý , muèn qu¶n lý ph¶i am hiÓu vµ thµnh th¹o c«ng viÖc” + VÒ ph­¬ng ph¸p: Muèn lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý, ng­êi hiÖu tr­ëng ph¶i ®¶m b¶o sù thèng nhÊt gi÷a c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c ®¬n vÞ tr­êng vµ c¸c bé phËn trong ®¬n vÞ m×nh phô tr¸ch. Lu«n chó ý kiÓm tra kh¶o s¸t ®Ó n¾m b¾t thùc tr¹ng d¹y – häc cña gi¸o viªn – häc sinh ®Ó cã biÖn ph¸p uèn n¾n, xö lý kÞp thêi. §¶m b¶o kÕt hîp gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tÕ, gi÷a tËp thÓ vµ c¸ nh©n, gi÷a thÝ ®iÓm vµ nh©n diÖn réng trong viÖc t¨ng c­êng c«ng t¸c t­ t­ëng, nhËn thøc ®èi víi gi¸o viªn, häc sinh, cha mÑ häc sinh. Xem ho¹t ®éng chuyªn m«n lµ ho¹t ®éng quan träng cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh trong sù ph¸t triÓn cña nhµ tr­êng cho nªn ph¶i h­íng dÉn tû mû , chØ ®¹o mäi ®oµn thÓ ho¹t ®éng ®Òu tay , c¸c kÕ ho¹ch ®­a ra ph¶i mang tÝnh kh¶ thi , hîp qui luËt , . Cã nh÷ng quyÕt ®Þnh phï hîp nh»m ®­a mäi ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt . Th­êng xuyªn n©ng cao chÊt l­îng c¸c buæi sinh ho¹t chuyªn m«n Cã kh¶ n¨ng ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch , tham m­u víi c¸c cÊp c¸c ngµnh ,tranh thñ mäi sù gióp ®ì cña c¸c tæ chøc ,c¸ nh©n ,æn ®Þnh c¬ së vËt chÊt tr­êng häc . BiÕt kÝch thÝch lßng yªu nghÒ cña gi¸o viªn , biÕt th­¬ng yªu häc sinh , tËn tuþ víi c«ng t¸c . X©y dùng m« h×nh chuÈn, mÉu trong viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶. pHÇn thø ba . kÕt luËnvµ kiÕn nghÞ I/ KÕt LuËn ChÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè, song gi¸o viªn- ng­êi trùc tiÕp ®øng líp gi¶ng d¹y ph¶i lµ yÕu tè sè mét. Ho¹t ®éng D¹y – Häc lµ mét ho¹t ®éng ®Æc thï cña nhµ tr­êng nã gi÷ vÞ trÝ trung t©m trong c¸c ho¹t ®éng s­ ph¹m . ChÊt l­îng d¹y häc quyÕt ®Þnh uy tÝn cña nhµ tr­êng vµ cña ng­êi thÇy . Do vËy ®Ó ho¹t ®éng D¹y –Häc æn ®Þnh vµ cã chiÒu s©u, ®iÒu ®Çu tiªn ng­êi c¸n bé qu¶n lý ph¶i biÕt phÊn ®Êu ®Ó hoµn thiÖn m×nh ,cã t©m víi nghÒ m×nh ®· chän §Ó cã ®­îc mét ®éi ngò c¸c thÇy c« gi¸o ®¸p øng ®­îc nh÷ng ®ßi hái cña x· héi ngµy nay ®ang biÕn ®éng kh«ng ngõng qu¶ thùc kh«ng ph¶i dÔ. Ng­êi thÇy gi¸o ngoµi kiÕn thøc chuyªn m«n ®­îc ®­îc ®µo t¹o trong tr­êng s­ ph¹m, qua thùc tÕ gi¶ng d¹y cho thÊy cÇn ph¶i hoµn thiÖn m×nh rÊt nhiÒu vÒ mäi mÆt, ®Æc biÖt lµ kiÕn thøc thùc tÕ, øng xö s­ ph¹m, cÇn ph¶i coi träng kh©u tù häc, tù båi d­ìng, hoµn thiÖn b¶n th©n, lµm giµu h¬n vèn kiÕn thøc, tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô. Ph¶i cã lßng yªu nghÒ mÕn trÎ, ph¶i cã niÒm tin ®èi víi sù cè g¾ng tiÕn bé cña häc sinh, ph¶i cã vèn sèng phong phó, viÖc rÌn luyÖn, tu d­ìng cña b¶n th©n ng­êi thÇy ph¶i trë thµnh mét tÊm g­¬ng sèng ®éng cho häc sinh häc tËp vµ noi theo. II/ KiÕn NghÞ §Ó ho¹t ®éng chuyªn m«n ë nhµ tr­êng THCS nãi chung vµ tr­êng THCS T« HiÖu ®¹t kÕt qu¶ cao víi tr¸ch nhiÖm cña ng­êi qu¶n lý t«i xin kiÕn nghÞ víi c¸c cÊp l·nh ®¹o mét sè vÊn ®Ò sau: Trªn ®©y lµ mét sè trong nh÷ng biÖn ph¸p chóng t«i ®· thùc hiÖn ®Ó x©y dùng mét ®éi ngò, mét m«i tr­êng gi¸o dôc víi nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc nh­ hiÖn nay, t«i coi ®©y lµ nh÷ng bµi häc trong c«ng t¸c chØ ®¹o chuyªn m«n cña m×nh. Ch¾c ch¾n phÇn tr×nh bµy ë trªn sÏ kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, rÊt mong sù nhËn xÐt, gãp ý cña c¸c ®ång chÝ. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n./. Tr¹m TÊu , th¸ng 4 n¨m 2009 Ng­êi viÕt NguyÔn ThÞ B¾c ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i cña héi ®ång khoa häc nhµ tr­êng ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i cña héi ®ång khoa häc cÊp c¬ së ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp quản lý các hoạt động chuyên môn ở trường THCS vùng đặc biệt khó khăn.doc
Luận văn liên quan