Một số giải pháp chủ yếu thúc nay quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong giai đoạn mới

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.Y nghĩa đề tài nghiên cứu 2.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.Mục đích nghiên cứu 4.Phương pháp sử dụng 5.Bố cục PHẦN NỘI DUNG Chương 1 : Định nghĩa, bản chất ,vai trò ,đặc điểm Những yếu tố phát triển công nghiệp hoá ,hiện đại hoá 1.Định nghĩa,bản chất ,vai trò,đặc điểm: 1.1 Định nghĩa 1.2 Bản chất 1.3 Vai trò 1.4 Đặc điểm 2.Những yếu tố phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá: 2.1 Tại sao nước ta lại đặt vấn đề phát triển CNH,HĐH 2.2 Những yếu tố quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước Chương 2:Nội dung của công nghiệp hoá- hiện đại hoá ở Việt Nam 1.Điều kiện trong nước và quốc tế để Việt Nam phát triển và hội nhập với thế giớ 2.Hệ thống các quan điểm phát triển bền vững 3.Mục tiêu của CNH 4.Nội dung cơ bản của CNH-HĐH ở nước ta hiện nay 4.1 Những nội dung cơ bản của CNH-HĐH trong thời kì quá độ lên CNXH 4.2 Những nội dung cụ thể của CNH-HĐH ở nước ta trong những name trước mắt 4.3 Các giai đoạn phát triển của CNH-HĐH 5)Một số giải pháp chủ yếu thúc nay quá trình CNH-HĐH ở Việt Nam trong giai đoạn mới 5.1 Hình thành đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là giải pháp đột phá quan trọng hàng đầu để nay mạnh CNH-HĐH rút ngắn theo hướng hiện đại ở nước ta 5.2 Đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH 5.3 Dổi mới phát triển khoa học và công nghệ 5.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước KẾT LUẬN

doc70 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1700 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số giải pháp chủ yếu thúc nay quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong giai đoạn mới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ñoäng ngoaïi hoái, haûi quan, haøng khoâng, böu chính-vieãn thoâng... Phoái hôïp hoaït ñoäng phuïc vuï xuaát khaåu. Tieáp tuïc ñoåi môùi cô cheá quaûn lyù kinh teá- xaõ hoäi, naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ caùn boä vaø boå sung, söûa ñoåi moat soá vaán ñeà trong heä thoáng luaät phaùp veà kinh teá phuø hôïp vôùi thoâng leä quoác teá.Söûa ñoåi, boå sung, hoaøn thieän heä thoáng chính saùch vaø bieän phaùp khuyeán khích xuaát khaåu, baûo ñaûm hieäu löïc quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc, cuï theå trong moãi giai ñoaïn, naâng cao söùc caïnh tranh thò tröôøng cuûa haøng hoùa ñi ñoâi vôùi vieäc tìm kieám vaø môû roäng thò tröôøng ôû caû thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc. Höôùng caùc thaønh phaàn kinh teá phaùt trieån ñuùng höôùng, taïo cô sôû ñeå hình thaønh naêng löïc caïnh tranh môùi cho neàn kinh teá.Chuû ñoäng môû roäng thò phaàn treân nhöõng thò tröôøng truyeàn thoáng, tranh thuû moïi cô hoäi môû roäng thò tröôøng môùi, ña daïng hoùa thò tröôøng, ñaûm baûo thò tröôøng laâu daøi, coù quy moâ thích hôïp. Taäp trung khai thaùc caùc thò tröôøng coù khaû naêng tieâu thuï lôùn nhö Taây aâu ,EU, Mó, Nhaät baûn... Vaø môû roäng sang caùc thò tröôøng nhö Mó la tinh, Chaâu phi.Ñaëc bieät, khan tröông nghieân cöùu vaø chuû ñoäng thaâm nhaäp vaøo thò tröôøng Mó.Xaây döïng caùc chöông trình döï aùn xuaát khaåu coù muïc tieâu cuï theå ñoàng thôøi taäp chung thaùo gôõ vöôùng maéc cho doanh nghieäp nhaèm taïo ra böôùc phaùt trieån môùi, vöõng chaéc ,oån ñònh veà xuaát khaåu. Ña daïng hoùa maët haøng xuaát khaåu, naâng nhanh tæ troïng xuaát khaåu saûn phaåm cheá bieán coù giaù trò gia taêng cao, nhaát laø saûn phaåm coù haøm löôïng coâng ngheä cao, xuaát khaåu nhöõng saûn phaåm haøng hoùa vaø dòch vuï coù lôïi theá so saùnh vaø coù khaû naêng caïnh tranh treân thò tröôøng theá giôùi.Ñoàng thôøi , chuù troïng nhaäp khaåu dòch vuï, coâng ngheä nguoàn, kó thuaät cheá taïo coù naêng löïc caïnh tranh quoác teá trong daøi haïn. Caûi tieán vieäc thöïc thi caùc chính saùch hoã trôï xuaát khaåu qua caùc quyõ khuyeán khích xuaát khaåu theo höôùng taäp trung vaøo caùc chöông trình xuaát khaåu troïng ñieåm, coù chính saùch khuyeán khích kòp thôøi caùc doanh nghieäp xuaát khaåu maët haøng môùi. Töøng böôùc hieän ñaïi hoùa phöông thöùc kinh doanh phuø hôïp vôùi xu theá môùi cuûa thong maïi theá giôùi, ñaëc bieät laø thong maïi ñieän töû. Coi troïng coâng taùc nghieân cöùu vaø döï baùo, theo doõi chaët cheõ ñoäng thaùi thò tröôøng theá giôùi vaø khu vöïc, nhaát laø caùc dieãn bieán lieân quan ñeán caùc maët haøng ñöôïc coi laø theá maïnh nöôùc ta. 5.52)Ñaåy maïnh quaù trình chuyeån dòch cô caáu kinh teá theo höôùng coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa Trong boái caûnh trong nöôùc vaø quoác teá môùi, quaù trình chuyeån dòch cô caáu kinh teá phaûi ñaùp öùng moät thaùch thöùc cô baûn laø vöøa taän duïng toái ña caùc lôïi theá saün coù cuûa ñaát nöôùc vöùa taïo ra caùc lôïi theá so saùnh môùi vaø töøng böôùc bieán chuùng thaønh lôïi theá caïnh tranh quoác teá, maø thöïc chaát laø caûi thieän nhanh choùng trình ñoä cuûa neàn kinh teá, naâng cao söùc caïnh tranh quoác teá cuûa caùc saûn phaåm Vieät Nam.chuyeån dòch cô caáu kinh teá phaûi gaùnh vôùi cô caáu ñaàu tö, chuyeãn höôùng cô caáu ñaàu tö maïnh meõ nhaèm taän duïng toái ña lôïi theá so saùnh hieän coù , trong ñoù, lôïi theá lôùn nhaát laø lao ñoäng, ñoàng thôøi chuù troïng hyena dòch cô caáu trong lónh vöïc noâng nghieäp, nay ñöôïc coi laø moat trong nhöõng khaâu quan troïng nhaát. Tuy nhieân trong töøng giai ñoaïn cuï theà phaûi xaùc ñònh böôùc ñi hôïp lyù ñeå thu ñöôïc hieäu quaû cao nhaát. Vieät Nam vôùi lôïi theá cuûa “... nhöõng nöôùc caøng ñi sau thì cô hoäi ruùt ngaén caùc böôùc phaùt trieån nhöõng ngaønh coù tính öu tieân cuõng seõ caøng cao do choã tieán trình hyena dòch cô caáu kinh teá cuûa theá giôùi nhanh hôn, daûi kó thuaät coâng ngheä coù khaû naêng löïa choïn roäng hôn vaø ñieàu kieän thu huùt khoái löôïng voán can thieát coù theå deã daøng hôn” Nhaèm thöïc hieän caùc muïc tieâu treân coù theå taäp trung vaùo caùc giaûi phaùp sau: Moät laø chuyeån dòch cô caáu ngaønh söï chuyeån dòch cô caáu ngaønh theå hieän ra nhö keát quaû quaù trình CNH, nhöng cuõng ñöôïc xem nhö moat giaûi phaùp thuùc nay tieàn trình CNH khi xeùt ôû möùc ñoä ñieàu chænh cô caáu ñaàu tö vaø phaân boå caùc nguoàn löïc vaøo caùc lónh vöïc khaùc nhau. Theo nghóa naøy, Vieäc taäp trung phaùt trieån vaø nay maïnh hyena dòch cô caáu ngaønh kinh teá theo höôùng CNH,HÑH,taêng tæ troïng coâng nghieäp , dòch vuï vaø giaûm tæ troïng noâng nghieäp, hình thaønh caùc ngaønh troïng ñieåm vaø muõi nhoïn laø moat giaûi phaùp can thieát hieän nay.Chuyeån xu höôùng gia taêng maïnh xuaát khaåu saûn phaåm “thoâ” trong thôøi gian vöøa qua sang xu höôùng taêng tæ troïng caùc saûn phaåm coâng nghieäp cheá bieán trong kim ngaïch xuaát khaåu, thoâng qua phaùt trieån maïnh xuaát khaåu haøng noâng saûn vaø khoaùng saûn cheá bieán, phuïc vuï xuaát khaåu treân cô sôû döïa vaøo ñònh höôùng coâng nghieäp kyõ thuaät cao. Thay ñoåi ñònh höôùng cô caáu ñaàu tö coâng nghieäp, ñoái vôùi khu vöïc DNNN ñaàu tö ñeå phaùt trieån caùc ngaønh xuaát khaåu thay vì ñaàu tö cho thay theá nhaäp khaåu, coøn ñoái vôùi khu vöïc FDI thì öu tieân löïa choïn caùc döï aùn coù trieån voïng coâng ngheä vaø thò tröôøng quoác teá. Hyena höôùng ñaàu tö taäp trung cho caùc ngaønh söû duïng nhieàu voán sang nhöõng ngaønh söû duïng nhieàu lao ñoäng vaø nhöõng ngaønh haøm löôïng coâng ngheä - kyõ thuaät cao.. Cuï theå caàn giaûi quyeát caùc vaán ñeà nhö: + Thaùo gôõ nhöõng trôû ngaïi theå cheá nhaèm taïo ñieàu kieän thuùc ñaåy quaù trình chuyeån dòch cô caáu khu vöïc noâng nghieäp, noâng thoân- nay laø khu vöïc coù vai troø ñaëc bieät quan troïng ñoái vôùi nhieäm vuï oån ñònh chính trò, kinh teá- xaõ hoäi, treân cô sôû nay maïnh quaù trình CNH noâng nghieäp vaø HD9h noâng thoân nhaèm giaûi quyeát vieäc laøm, taêng thu nhaäp,caûi thieän ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn, xoùa ñoùi giaûm ngheøo, baûo ñaûm coâng baèng xaõ hoäi, goùp phaàn quan troïng vaøo thaønh coâng cuûa nhieäm vuï CNH,HÑH ñaát nöôùc. Khu vöïc naøy khoâng chæ taïo ra nguoàn nguyeân lieäu thuùc nay caùc ngaønh saûn xuaát xuaát khaåu vaø thay theá nhaäp khaåu nhö coâng nghieäp cheá bieán noâng , laâm, thuûy saûn maø coøn taïo ra moat thò tröôøng vôùi dung löôïng lôùn cho caùc ngaønh coâng nghieäp tieâu duøng phaùt trieån. Töø moät neàn kinh teá noâng nghieäp töï cung töï caáp chuyeån sang moät neàn kinh teá haøng hoùa caïnh tranh ngaøy caøng gay gaét treân thò tröôøng trong nöôùc vaø xuaát khaåu ,ñoøi hoûi phaûi ñònh höôùng laïi saûn xuaát noâng nghieäp theo khaû naêng vaø yeâu caàu cuûa thò tröôøng . Xaây döïng cô caáu saûn xuaát noâng nghieäp hôïp lyù, ñieàu chænh quy hoaïch saûn xuaát long thöïc baûo ñaûm an ninh long thöïc quoác gia, ñoàng thôøi nhanh choùng hình thaønh nhöõng vuøng saûn xuaát haøng hoùa lôùn, taäp trung, gaén vôùi xaây döïng coâng nghieäp cheá bieàn ,baûo ñaûm haøng noâng saûn coù naêng suaát, chaát löôïng cao, söùc caïnh tranh maïnh treân thò tröôøng noäi ñòa vaø xuaát khaåu; phaùt trieån nuoâi troàng thuûy haûi saûn, naâng cao naêng löïc ñaùnh baét vaø cheá bieán, taïo ra moat soá ngaønh xuaát khaåu muõi nhoïn Nhaø nöôùc can khuyeán khích môû roäng phaïm vi vaø naâng cao chaát löôïng cung caáp dòch vuï noâng nghieäp nhö: trôï giuùp kyõ thuaät, cung caáp thoâng tin thò tröôøng , hoã trôï taøi chính vaø hoã trôï tieâu thuï saûn phaåm,... xoùa boû tình traïng ñoäc quyeàn, haïn cheá caùc ruûi ro thò tröôøng baèng vieäc caûi thieän ñieàu kieän mua baùn saûn phaåm cuûa ngöôøi noâng daân; ñaàu tö xaây döïng keát caáu haï taàng noâng thoân, tröôùc heát laø ñöôøng giao thoâng, phaùt trieån maïng löôùi cung caáp thoâng tin thò tröôøng cho khu vöïc noâng thoân, nhaát laø ñoái vôùi vuøng saâu, vuøng xa, vuøng khoù khaên, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho noâng daân chuyeån ñoåi cô caáu saûn xuaát, giao dòch thò tröôøng. Haïn cheá thaáp nhaát nhaäp khaåu nhöõng maët haøng trong nöôùc coù theå saûn xuaát ñöôïc ñeå taïo vieäc laøm, naâng cao thu nhaäp cho noâng daân. Taïo döïng vaø phaùt trieån coâng nghieäp vaø dòch vuï ôû noâng thoân, thoâng qua vieäc chuyeån moät soá doanh nghieäp gia coâng vaø cheá bieán noâng saûn ôû thaønh phoá, thò xaõ veà noâng thoân, ñoàng thôøi vôùi vieäc phaùt trieån caùc doanh nghieäp coâng nghieäp coù quy moâ vöøa vaø nhoû theo höôøng caàn ít voán ñaàu tö vaø coù khaû naêng tieáp nhaän coâng ngheä hieän ñaïi, taäp trung vaøo vieäc cheá bieán noâng saûn vaø vaät lieäu taïi choã, caùc maët haøng phuïc vuï saûn xuaát noâng nghieäp, noâng thoân nhaèm phuïc vuï cho vieäc ñaàu tö vaøo saûn xuaát vaø ñaàu ra cuûa noâng nghieäp, hôn nöõa ñeå giaûi quyeát soá choã laøm vieäc môùi cho ngöôøi thieáu vieäc laøm ôû noâng thoân. Döï tính, tæ troïng lao ñoäng ôû khu vöïc naøy seõ giaûm, coøn khoaûng 50% vaøo naêm 2010 so vôùi khoaûng 62% hieän nay,nhöng giaù trò gia taêng saûn löôïng trong noâng nghieäp vaãn phaûi taêng lean. Ôû nhöõng nôi coù ñieàu kieän coù theå xaây döïng nhöõng trung taâm coâng nghieäp lôùn nhö thuûy ñieän, vaät lieäu xaây döïng... “hình thaønh caùc khu vöïc taäp trung coâng nghieäp, caùc ñieåm coâng nghieäp ôû noâng thoân , caùc laøng ngheà gaén vôùi thò tröôøng trong nöôùc vaø xuaát khaåu” +Trong boái caûnh hoäi nhaäp kinh teá khu vöïc vaø theá giôùi, vieäc phaùt huy lôïi theá cuûa caùc ngaønh söû duïng nhieàu lao ñoäng ôû nöôùc ta laø heát söùc caàn thieát, vôùi ñaëc ñieåm kinh teá kyõ thuaät ñaëc thuø, caùc ngaønh coâng nghieäp söû duïng nhieàu lao ñoäng luoân duy trì ñöôïc soá ICOR thaáp töông ñoái laâu daøi. Maët khaùc, coâng ngheä vaän haønh khoâng quaù phöùc taïp, söû duïng ñöôïc lao ñoâng khoâng ñoøi hoûi trình ñoä laønh ngheà cao vaø coù theå ñi ngay vaøo saûn xuaát trong thôøi gian ngaén döôùi hình thöùc chuyeån giao coâng ngheä , gia coâng xuaát khaåu. Xaùc ñònh coù troïng taâm vaø ñaàu tö ñuùng möùc vaøo nhöõng ngaønh kinh teá muõi nhoïn, nhöõng ngaønh trong nu7oùc saûn xuaát coù hieäu quaû ñeå phaùt trieån ( coù theå bao goàm caùc ngaønh coâng nghieäp ñieän töû,tin hoïc, ngaønh deät may, cheá bieán caây coâng nghieäp, khai thaùc vaø cheá bieán daáu khí, thuûy saûn...) vaø caùc ngaønh coù theå naâng cao nhanh choùng kim ngaïch xuaát khaåu trong thôøi gian ngaèn, coù khaû naêng chieám lónh ñöôïc thò tröôøng veà haøng tieâu duøng thieát yeáu. Caùc ngaønh coâng nghieäp khai thaùc vaø cheá bieán taøi nguyeân thieân nhieân coù choïn loïc phuø hôïp vôùi ñieàu kieän veà voán, coâng ngheä, thò tröôøng giuùp cho quaù trình tích luõy voán nhanh hôn,taïo ra cô sôû oån ñònh laâu daøi cho vieäc cung caáp nhöõng nguyeân lieäu cô baûn cuûa toaøn boä söï phaùt trieån coâng nghieäp,goùp phaàn thöïc hieän caùc muïc tieâu kinh teá- xaõ hoäi, bao goàm caùc ngaønh coâng nghieäp saûn xuaát tö lieäu saûn xuaát:daáu thoâ, khí ñoát, than, luyeän theùp, vaät lieäu xaây doing, phaân boùn… Caùc ngaønh coâng nghieäp söû duïng nhieàu voán, kyõ thuaät, coâng ngheä nhö caùc ngaønh cô khí cheá taïo, ñoùng taøu, saûn xuaát haøng tieâu duøng cao caáp… coù yù nghóa chieán löôïc xeùt veà trung vaø daøi haïn. Tröôùc heat, taäp trung hieän ñaïi hoùa moät soá ngaønh cô khí coù ñuû khaû naêng cung caáp coâng cuï vaø thieát bò cho moät soá ngaønh noâng, laâm, ngö nghieäp vaø coâng nghieäp cheá bieán Chuù troïng ñaàu tö, phaùt trieån keát caáu haï taàng kyõ thuaät can thieát cho moät soá ngaønh döïa vaøo coâng ngheä-kyõ thuaät cao cuûa neàn kinh teá coâng nghieäp hieän ñaïi nhö coâng ngheä thoâng tin, vieãn thoâng, ñieän töû, töï ñoäng hoùa vaø xaây döïng cô sôû tieàn ñeà cho vieäc chuyeån moat böôùc sang neàn kinh teá döïa treân tri thöùc. Taäp trung phaùt trieån coâng nghieäp saûn xuaát phaàn meàm tin hoïc thaønh moät ngaønh kinh teá muõi nhoïn. Taäp trung phaùt trieån khu vöïc dòch vuï taïo ra cô caáu kinh teá môùi coù hieäu quaû, lieân keát vôùi caùc ngaønh coâng nghieäp vaø noâng nghieäp, gaén vôùi thò tröoøng khu vöïc vaø theá giôùi. Tieáp tuïc hieän ñaïi hoaù vaø phaùt trieån nhanh caùc ngaønh dòch vuï cô baûn, khu vöïc coù tieàm naêng lôùn ñeå giaûi quyeát moái quan heä giöõa haøm löôïng voán, lao ñoäng vaø coâng ngheä trong höôùng ñaàu tö, naâng cao moät böôùc chaát löôïng dòch vuï, coù theå thu huùt ñöôïc nhieàu lao ñoäng , treân cô sôû chuyeån höôùng cô caáu trong töøng lónh vöïc, phaùt trieån caùc ngaønh dòch vuï nhö böu chính – vieãn thoâng, tin hoïc, thong maïi ñòeân töû, taøi chính – ngaân haøng… can ñöôïc xaùc ñònh nhö moat nhieäm vuï cô caáu öu tieân vôùi nhöõng möùc ñoä khaùc nhau cho nhöõng ngaønh khaùc nhau, bôûi nöôùc ta coù khoâng ít tieàm naêng vaø kinh nghieäm ñeå phaùt trieån maïnh caùc ngaønh naøy trong thôøi gian vöøa qua. Theo quy ñònh cuûa WTO, thong maïi dòch vuï laø moat noäi dung cô baûn cuûa neàn thong maïi hieän ñaïi. Cho neân can naâng cao naêng löïc caïnh tranh vaø chaát löôïng hoaït ñoäng hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp ñeå môû roäng thò tröôøng trong nöôùc vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, phaán ñaáu ñeán naêm 2010 khu vöïc dòch vuï trong neàn kinh teá “… chieám 42 – 43 % GDP , 26 – 27 % toång soá lao ñoäng [13 ,tr.179] Nhìn chung chuyeån dòch cô caáu kinh teá seõ keùo theo söï thay ñoåi cô caáu lao ñoäng xaõ hoäi, do vaäy ñaåy maïnh cô caáu kinh teá theo höôùng giaûm tyû troïng cuûa khu vöïc noâng nghieäp trong cô caáu GDP cuõng coù nghóa laø giaûm tyû troïng cuûa lao ñoäng noâng nghieäp trong neàn kinh teá vaø töông öùng vôùi söï taêng leân cuûa khu vöïc coâng nghieäp vaø dòch vuï. Hai laø, chuyeån dòch cô caáu vuøng: xuaát phaùt töø caùc ñieàu kieän phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc vaø yeâu caàu ñaåy maïnh CNH, HD9H theo ñònh höôùng XHCN, nhaø nöôùc can thoáng nhaát quy hoaïch phaùt trieån trong caû nöôùc, giöõa caùc vuøng, taïo ra moat moâi tröôøng phaùt trieån thoâng thoaùng giuùp caùc chuû theå kinh teá ñöôïc quyeàn chuû ñoäng trong saûn xuaát kinh doanh, tieáp can deã daøng vaø coâng baèng ñeán caùc cô hoäi phaùt trieån laø caùch thöùc ôïp lyù ñeå moãi vuøng coù theå phaùt huy lôïi theá so saùnh voán coù cuõng nhö taïo laäp caùc lôïi theá so saùnh môùi, töøng böôùc thöïc hieän coù hieäu quaû söï chuyeån dòch cô caáu kinh teá giöõa caùc vuøng nhaèm taïo ra söï bình ñaúng vaø coâng baèng trong phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi. Treân cô sôû ñaùnh giaù coù lôïi theá , nguoàn löïc cuûa töøng vuøng ñeå phaùt trieån, khai thaùc theá maïnh cuûa töøng vuøng theo cô caáu kinh teá môû, gaén vôùi nhu caàu cuûa thò tröôøng noäi ñòa vaø quoác teá, thu heïp daàn khoaûng caùch cheânh leäch phaùt trieån giöõa caùc vuøng, tieáp tuïc taäp trung nguoàn löïc, öu tieân phaùt trieån tröôùc heat cho 3 vuøng kinh teá troïng ñieåm ôû mieàn Baéc laø Haø Noäi-Haûi Phoøng-Quaûng Ninh, mieàn Trung laø Ñaø Naüng- Dung quaát vaø mieàn nam laø TP.Hoà Chí Minh- Bình döông- Ñoàng Nai- Baø Ròa- Vuõng Taøu. Ñaây laø caùc vuøng coù lôïi theá so saùnh veà kinh teá, coù khaû naêng taêng tröôûng nhanh, taïo ra nhieàu coâng aên vieäc laøm,… thöïc söï trôû thaønh ñoäng löïc cho phaùt trieån. Khi caùc vuøng kinh teá troïng ñieåm naøy ñaõ giaûi quyeát ñöôïc yeâu caàu phaùt trieån cuûa mình, ñeán löôït noù, seõ taïo ñoäng löïc phaùt trieån sang caùc vuøng khaùc cuûa ñaát nöôùc baèng caùch môû roäng quan heä thò tröôøng, caïnh tranh-hôïp taùc giöõa caùc vuøng, thu huùt, loâi cuoán caùc vuøng khaùc phaùt trieån. Xeùt töø goùc ñoä vuøng, vieäc thöïc thi chieán löôïc phaùt trieån naøy laø thöïc chaát cuûa böôùc ñi CNH cuûa nöôùc ta trong giai ñoaïn hieän nay. Baøi hoïc kinh nghieäm töø coâng cuoäc caûi caùch, môû cöûa cuûa Trung Quoác suoát 20 naêm qua laø nhöõng tham khaûo toát cho vieäc thöïc thi chieán löôïc phaùt trieån vuøng trong thôøi gian tôùi. Tuy nhieân, giaûi phaùp naøy deã laøm taêng khoaûng caùch phaùt trieån giöõa caùc vuøng trong nhöõng giai ñoaïn nhaát ñònh, nhöng treân thöïc teá, nhaø nöôùc can vaø coù theå haïn cheá xu höôùng treân thoâng qua caùc chöông trình hoã trôï phaùt trieån vaø cô cheá taøi chính nhaèm phaân phoái laïi coâng baèng hôn cho caùc vuøng ngheøo hôn Maët khaùc, nhaø nöôùc taïo haønh lang phaùp lyù ñeå khuyeán khích caùc nhaø ñaàu tö ñaàu tö thích ñaùng vaø thoâng qua caùc chính saùch xoaù ñoùi, giaûm ngheøo giaûn quyeát töøng böôùc caùc vaán ñeà xaõ hoäi cho caùc vuøng chaäm phaùt trieån,caùc vuøng coù nhieàu khoù khaên ñeå hoï coù theå töï vöôn töï phaùt trieån, töøng böôùc trôû thaønh vuøng khaù veà kinh teá – xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc. Döa vaøo nhu caàu cuûa thò tröôøng vôùi khaû naêng vaø theá maïnh cuûa töøng vuøng ñeå öu tieân phaùt trieån moät soá muõi nhoïn, coù khaû naêng ñoùng vai troø chuû ñaïo nhöng ngaønh coâng ngheä – kyõ thuaät cao, moät soá lónh vöïc dòch vuï … gaén vôùi caùc trung taâm taêng tröôûng mang tính ñòa phöông ñeå hình thaønh vaø phaùt trieån trong töøng vuøng nhö caùc thaønh phoá , thò xaõ , thò traán, caùc cöûa khaåu kinh teá doïc bieân giôi vaø ven bieån… can xaây doing caùc cuïm coâng nghieäp – thong maïi – dòch vuï hay caùc khu coâng nghieäp coù qui moâ vöøa phaûi. Thöôøng xuyeân ñieàu chænh cô caáu ñaàu tö giöõa caùc vuøng phaùt trieån vaø caùc vuøng chaäm phaùt trieån , nay maïnh caùc vuøng phaùt trieån ñeå kích thích caùc vuøng chaäm phaùt trieån, taêng voán ñaàu tö maïnh hôn vaøo maët xaây döïng keát caáu haï taàng cho phuø hôïp , nhaát laø maïng löôùi giao thoâng, thoâng tin lieân laïc, ñieän , nöôùc … ñaàu tö xaây doing cô sôû haï taàng kyõ thuaät phuïc vuï yeâu caàu phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi ôû giai ñoaïn tröôùc maét cuõng nhö laâu daøi, taïo ra böôùc tieán môùi, goùp phaàn giaûm bout caùc haïn cheá cuûa nhöõng vuøng chaäm phaùt trieån ñoàng thôøi taïo ñieàu kieän cho caùc vuøng lieân keát, phoái hôïp phaùt trieån. Treân cô sôû phaùt trieån caùc vuøng noâng thoân – coâng nghieäp coù lôïi theá phaùt trieån nhö vuøng duyeân haûi , bieån ñaûo , vuøng mieàn ñoâng vaø taây nam boä … laø nhöõng vuøng coù theá maïnh tieàm naêng töï nhieân cho pheùp taïo nhieàu vieäc laøm vaø taêng thu nhaäp vôùi moät soá voán ñaàu tö haïn cheá , nhaø nöôùc ñònh höôùng ñaàu tö hoã trôï phaùt trieån cho moãi vuøng, ñòa phöông moät caùch thích hôïp. Tieáp tuïc ban haønh caùc qui ñònh ( veà ñaát ñai , veà thueá, veà lao ñoäng ) vaø ñeà ra caùc giaûi phaùp chính saùch ñoàng boä ( hoã trôï veà cung caáp tín duïng, toå chöùc thò tröôøng tieâu thuï… ) khuyeán khích phaùt trieån maïnh kinh keá trang traïi nhaát laø ôû vuøng mieàn nuùi noâng thoân, vuøng saâu vuøng xa… ñeå taän duïng toái ña caùc nguoàn löïc chöa ñöïc khai thaùc, bieán chuùng thaønh lôïi theá phaùt trieån. Ba laø : Chuyeån dòch cô caáu caùc thaønh phaàn kinh teá : Taïo moâi tröôøng hoaït ñoäng vaø phaùt trieån thuaän lôïi cho caùc doanh nghieäp, caùc chuû theå thuoäc taát caû moïi thaønh phaàn kinh teá phaùt trieån saûn xuaát kinh doanhtreân cô sôû phaùt huy toái ña moïi tieàm naêng vaø nguoàn löïc cuûa mình. Tieáp tuïc ñoåi môùi vaø hoaøn thieän caùc chính saùch kinh teá vó moâ, nhaát laø heä thoáng luaät phaùp kinh teá. Ñaây laø ñieàu kieän phöông tieän chuû yeáu ñeå thöïc hieän chính saùch kinh teá vó moâ cuûa nhaø nöôùc vaø caùc chính saùch lieân quan tröïc tieáp, taùc ñoäng ñeán hoaït ñoäng maïnh meõ kinh doanh cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá nhö chính saùch tín duïng , chính saùch thueá, chính saùch ñaát ñai … Söû duïng linh hoaït vaø hieäu quaû hôn nöõa caùc coâng cuï noon bay kinh teá maø thöïc chaát laø khuyeán khích lôïi ích ñoái vôùi caùc chuû theå, caùc doanh nghieäp ñeå hoï phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh theo ñònh höôùng cuûa nhaø nöôùc. Trong töøng giai ñoaïn cuï theå , tuøy theo yeâu caàu phaùt trieån cuûa nhöõng ngaønh vaø vuøng can khuyeán khích phaùt trieån thì thoâng qua caùc noon bay kinh teá höôùng vaøo ñoù ñeå khuyeán khích caùc chuû theå kinh teá caùc doanh nghieäp phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh, qua ñoù ñöa caùc ngaønh , caùc vuøng naøy phaùt trieån leân. Ñoàng thôøi coù chính saùch öu tieân nhö nhau cho baát cöù loaïi hình kinh doanh naøo hoaëc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh theo ngaønh , vuøng kinh teá can khuyeán khích phaùt trieån.Ñieàu chænh cô caáu caùc loaïi hình doanh nghieäp thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá trong töøng ngaønh vaø töøng vuøng kinh teá troïng ñieåm, nhaèm taän duïng öu theá cuûa töøng thaønh phaàn kinh teá trong quaù trình xaây doing caùc ngaønh vaø caùc vuøng troïng ñieåm. Chaúng haïn, ôû caùc vuøng chaäm phaùt trieån, kinh teá nhaø nöôùc phaûi taïo ra caùc löïc löôïng saûn xuaát môùi ñeå thuùc nay taêng tröôûng. Taïo moâi tröôøng thoâng thoaùng cho phaùt trieån laønh maïnh, ñuùng höôùng cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá trong chöông ñieàu chænh kinh teá ôû nöôùc ta.Caàn sôùm trieån khai nghò quyeát trung öông 3 (Khoaù 9) “ Veà tieáp tuïc saép xeáp , ñoåi môùi , phaùt trieån vaø naâng cao hieäu quaû cuûa doan nghieäp nhaø nöôùc” , taäp trung taïo ra söï chuyeån bieán coù tính ñoät phaù trong quaù trình ñoåi môùi vaø phaùt trieån Doanh nghieäp nhaø nöôùc nhaèm tôùi muïc tieâu daøi haïn laø hoaøn thieän moät böôùc cô cheá thò tröôøng, naâng cao hieäu quaû kinh teá – xaõ hoäi vaø naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp, hình thaønh naêng löïc caïnh tranh môùi cho neàn kinh teá, ñeå kinh teá nhaø nöôùc töïc hieän ñöôïc vai troø chuû ñaïo trong neàn kinh teá Quoác daân. Môû roäng quyeàn töï chuû cho doanh nghieäp, ñoàng thôøi taïo ñieàu kieän cho caùc cô quan nhaø nöôùc thöïc hieän coù hieäu quaû chöùc naêng quaûn lyù ñöôïc giao. Caûi tieán quaûn lyù vaø saép xeáp laïi heä thoáng DNNH ñeå ñaït ñöôïc hieäu quaû kinh doanh cao, moät maët phuïc vuï ñònh höôùng phaùt trieån kinh teá nhaø nöôùc, maët khaùc laøm nhieäm vuï daãn daét caùc thaønh phaàn kinh teá khaùc cuøng phaùt trieån. Toå chöùc thöïc hieän chaët cheõ loä trình ñieàu chænh cô caáu DNNN , treân cô sôû xaùc ñònh caùc nhoùm doanh nghieäp can duy trì 100% voán nhaø nöôùc hoaëc naém coå phaàn chi phoái, hoaëc khoâng can naém giöõ doanh nghieäp yeáu keùm thua loã keùo daøi . Qua ñoù aùp duïng moät trong caùc bieäbn phaùp töông öùng nhö cuûng coá hoaøn thieän, coå phaàn hoaù, baùn , khoaùn , cho thueâ, saùt nhaäp , giaûi theå hoaëc cho phaù saûn tuyø theo ñieäu kieän sau khi ñöôïc saép xeáp laïi vaø taäp trung vaøo caùc laõnh vöïc ñoøi hoûi voán ñaàu tö lôùn, trình ñoä coâng ngheä cao. Khuyeán khích vaø taïo ñieàu kieänb thoâng thoaùng hôn ñeå phaùt trieån kinh teá tö nhaân – khu vöïc kinh teá naêng ñoäng vaø veà laâu daøi seõ ñoùng vai troø khoâng nhoû trong quaù trình taêng tröôûng vaø hoäi nhaäp kinh teá Quoác teá , nhaát laø caùc doanh nghieäp coù quy moâ vöøa vaø nhoû .Baøi hoïc kinh nghieäm cuûa caùc quoác gia phaùt trieån cho thaáy, phaùt trieån caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû phaûi ñöôïc coi laø moät trong nhöõng öu tieân haøng ñaàu, bôûi noù khoâng chæ laø moät noäi dung quan troïng cuûa chính saùch coâng nghieäp, ñaëc bieät trong thôøi kì CNH,HÑH ,phuø hôïp vôùi xu höôùng phaùt trieån cuûa neàn kinh teá hieän ñaïi, maø noù coøn coù vai troø to lôùn trong giaûi quyeát vaán ñeà vieäc laøm vaø that nghieäp hieän nay. Maët khaùc, treân cô sôû xaây doing chieán löôïc thu huùt FDI , caûi thieän moâi tröôøng ñaàu tö, kinh doanh nhaèm thu huùt nhieàu hôn voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi, tranh thuû coâng ngheä nguoàn, kó thuaät hieän ñaïi ñeå naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa neàn kinh teá, nhaát laø trong lónh vöïc saûn xuaát haøng xuaát khaåu vaø saûn phaåm chaát löôïng cao. Öu tieân thu huùt voán ñaàu tö vaøo caùc ngaønh söû duïng nhieàu lao ñoäng vaø coù haøm löôïng khoa hoïc- coâng ngheä-kyõ thuaät cao. Coù theå noùi nay laø ñòng höôùng xuyeân suoát trong quaù trình phaùt trieån neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn ôû nöôùc ta vaø coù vai troø ñaëc bieät quan troïng trong ñieàu chænh cô caáu theo höôùng taïo vieäc laøm vaø taêng khaû naêng caïnh tranh. Treân nguyeân taéc caùc doanh nghieäp thuoäc moïi thaønh phaàn kinh teá töï nguyeän hôïp taùc, lieân keát vaø taùc ñoäng thuùc nay qua laïi laãn nhau , nhaø nöôùc can höôùng daãn ,giuùp ñôõ, hoã trôï, taïo ñieàu kieän veà cô sôû haï taàng kyõ thuaät trong saûn xuaát kinh doanh. Ñaëc bieät, ñeå goùp phaàn xaây doing vaø phaùt trieån moät cô caáu kinh teá ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa, caùc DNNN neân ñoùng vai troø laø haït nhaân trong vieäc lieân keát, hôï taùc ôû moät soá vuøngso6 5.3 Ñoåi môùi , phaùt trieån khoa hoïc coâng ngheä Cuoäc caùch maïng khoa hoïc vaø coâng ngheä seõ ñöa ñeán böôùc phaùt trieån nhaûy voït to lôùn cho caùc quoác gia giaøu, phaùt trieån , song noù laïi laøm giaûm hai lôïi theá töông ñoái cuûa caùc quoác gia ngheøo , chaäm phaùt trieån veà lao ñoäng giaù reû vaø saûn phaåm “thoâ”. Trong khi ôû Vieät Nam, heä thoáng khoa hoïc vaø coâng ngheä coøn raát baát caäp, chöa trôû thaønh ñoäng löïc maïnh meõ ñeå phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi, chöa coù cô cheá ñuû maïnh ñeå thuùc ñaåysöï gaén keát caùc hoaït ñoäng khoa hoïc – coâng ngheä vôùi saûn phaåm vaø ñaøo taïo, chöa keát hôïp toát ñaàu tö cuûa nhaø nöôùc vôùi phaùt huy khaû naêng cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá … thì yeâu caàu ñaët ra laø phaûi ñoåi môùi heä thoáng moät caùch caên baûn vaø toaøn dieän. Cuøng vôùi giaùo duïc vaø ñaøo taïo, khoa hoïc vaø coâng ngheä laø lónh vöïc coù taàm quan troïng quyeát ñònh trieån voïng phaùt trieån daøi haïn vaø laø ñoäng löïc chính thuùc ñaåy söï phaùt trieån nhanh vöôït baäc cuûa neàn kinh teá. Vì theá , Ñaïi hoäi 1X ñaõ xaùc ñònh: “…coi phaùt trieån giaùo vaø ñaøo taïo, khoa hoïc vaø coâng ngheä laø neàn taûng vaø ñoäng löïc cuûa söï nghieäp coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoaù”[13,tr 91]. Trong giai ñoaïn 2001 – 2010 , phaùt trieån khoa hoïc vaø coâng ngheä caàn taäp trung moät soá vaán ñeà sau: Moät laø , tieáp tuïc ñoåi môùi vaø hoaøn thieän cô cheá, chính saùch veà quaûn lyù hoaït ñoäng khoa hoïc vaø coâng ngheä, taïo moâi tröôøng thuaän lôïi cho nghieân cöùu vaø trieån khai. Trong ñieàu kieän nguoàn löïc cuûa nhaø nöôùc coøn haïn heïp, vieäc tieáp caän vôùi neàn kinh teá tri thöùc coøn chaäm, chöa coù söï chuyeån ñoäng roõ reät vaø chöa taïo ñöôïc böôùc tieán vöôït baäc trong lónh vöïc coâng ngheä muõi nhoïn , vôùi ñònh höôùng cô baûn laø öu tieân cho nghieân cöùu öùng duïng , caàn xaây döïng chieán löôïc quoác gia veà phaùt trieån khoa hoïc vaø coâng ngheä, ñònh höôùng phaùt trieån vaø xaây döïng keá hoaïch vôùi caùc böôùc ñi phuø hôïp ñeå trieån khai coù hieäu quaû moät soá ngaønh muõi nhoïn, bao goàm 4 chöông trình coâng ngheä öu tieân ñaõ ñöôïc nhaø nöôùc xaùc ñònh löïa choïn , nhö coâng ngheä thoâng tin, coâng ngheä sinh hoïc , coâng ngheä vaät lieäu môùi vaø coâng ngheä töï ñoäng hoaù. Ñaët bieät , coâng ngheä thoâng tin ñöôïc coi laø chìa khoaù ñeå ñi vaøo kinh teá tri thöùc , ñaây laø lónh vöïc nöôùc ta coù nhieàu tieàm naêng vaø coù taùc duïng thuùc ñaåy caùc lónh vöïc khaùc phaùt trieån. Muoán ruùt ngaén quaù trình CNH,HÑH ñaát nöôùc phaûi ruùt ngaén khoaûng caùch phaùt trieån veà coâng ngheä thoâng tin, phoå caäp Internet, phaùt trieån coâng ngheä phaàn meàm - ñaây laø moät trong nhöõng neàn taûng ñeå ñöa nöôù ta tieáp caän nhanh vôùi ñieàu kieän cuûa nöôùc ta, nhaát la caùc coâng ngheä coo khaû na7ng giaûi quyeát nhieàu vieäc laøm cho nguoàn lao ñoäng doài daøo hieän nay. Ñoái vôùi nhöõng coâng ngheä cô baûn, coo vai troø quyeát ñònh trong vieäc naâng cao trình ñoä coâng ngheä cuûa nhieàu ngaønh, baèng con ñöôøng HÑH coâng ngheä – giaûi phaùp caên baûn vaø beàn vöõng nhaát, nhaèm taïo ra böôùc nhaûy voït veà chaát löôïng vaø hieäu quaû phaùt trieån cuûa neàn kinh teá, thu heïp khoaûng caùch veà trình ñoä coâng ngheä so vôùi caùc nöôùc tieân tieán trong khu vöïc. Chuù troïng ñaàu tö vaø phaùt trieån caùc ngaønh kha hoïc xaõ hoäi vaø nhaân vaên – coi ñaây laø moät höôùng öu tieân trong chieán löôïc phaùt trieån khoa hoïc – coâng ngheä trong giai ñoaïn tôùi, vôùi nhöõng nhieäm vuï raát quan troïng laø cung caáp luaän cöù khoa hoïc cho vieäc hoaïch ñònh ñöôøng loái, chuû chöông , chính saùch, xaây döïng con ngöôøi, goùp phaàn xaùc ñònh moâ hình phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc, baûo ñaûm cho tieán trình CNH, HÑh theo ñònh höôùng XHCN. Ñoàng thôøi, ñaåy maïnh nghieân cöùu khoa hoïc töï nhieân vaø coâng ngheä, gaén nghieân cöùu khoa hoïc – coâng ngheä vôùi söï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi ôû nöôùc ta. Hai laø, thoâng qua xaõ hoäi hoùa vaø ña daïng hoùa caùc nguoàn voán ñaàu tö phaùt trieån khoa hoïc vaø coâng ngheä, ta7ng nguoàn voán ñaàu tö cho nghieân cöùu cô baûn, nghieân cöùu trieån khai vaø cho phaùt trieån tieàm löïc khoa hoïc vaø coâng ngheä. Ñaây laø cô sôû kinh teá – xaõ hoäi phaùt trieån nhanh vaø beàn vöõng. Caûi thieän hieäu suaát cuûa nguoàn voán ñaàu tö, ñoåi môùi coâng ngheä vaø löïa choïn caùc lónh vöïc khoa hoïc môùi. Coù theå chuyeån voán töø caùc döï aùn phaùt trieån maø khoâng caàn duøng nhieàu lao ñoäng vaø khoù caïnh tranh trong ñieàu kieän hieän nay sang ñaàu tö cô sôû haï taàng vaø ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc cho lónh vöïc coâng ngheä thoâng tin. Caùc nöôùc phaùt trieån haøng naêm ñaàu tö cho khoa hoïc coâng ngheä vaøo khoaûng töø 2 – 2.5% GDP (ôû Myõ ñaàu tö cho nghieân cöùu vaø trieån khai laø 2.8% GDP, EU laø 2.3% GDP), trong khi ôû Vieät Nam con soá naøy laø khoaûng1.5% GDP, thaáp xa so vôùi yeâu caàu phaùt trieån. Ngoaøi ra, caàn coo moät tyû leä thaùivh ñaùng cho nghieân cöùu trieån khai khoa hoïc - coâng ngheä, toå chöùc vaø phaùt trieån caùc döï aùn phaùt trieån, nhaát laø ñoái vôùi noâng nghieäp vaø noâng thoân. Maët khaùc, tieáp tuïc ñoåi môùi cô cheá taøi chính ñoái vôùi lónh vöïc khoa hoïc – coâng ngheä. Chaúng haïn, cho vay vôùi laõi suaát öu ñaõi thoûa ñaùng; mieãn giaûm thueá lôïi töùc trong moät thôøi gian thích hôïp cho doanh nghieäp coù coâng ngheä môùi, saûn phaåm môùi, hoã trôï moät phaàn kinh phí cho ñeà taøi nghieân cöùu trieån khai cuûa doanh nghieäp, nhaát laø caùc nghieân cöùu mang tính kyõ thuaät – coâng ngheä, qua ñoù taïo ñieàu kieän ñeå doanh nghieäp tích cöïc ñaàu tö kinh phícoøn laïi thöïc hieän ñeà taøi, khuyeán khích caùc doanh nghieäp laøm aên coù hieäu quaû, khaáu hao nhanh taøi saûn coá ñònh ñeå nhanh choùng ñaàu tö ñoåi môùi coâng ngheä, thieát bò. Theo moät soá nghieân cöùu thì neáu caùc doanh nghieäp chæ caàn daønh 1% doanh thu, ñaàu tö nghieân cöùu ñoåi môùi coâng ngheä cho chính ngaønh mình hoaït ñoäng khoa hoïc – coâng ngheä seõ coù voán gaáp 4 laàn hieän nay. Hoaøn thieän cô cheá quaûn lyù thoâng qua caùc bieän phaùp ñieàu tieát vó moâ thích hôïp vaø caùc quy ñònh veà chuyeån giao coâng ngheä nöôùc ngoaøi vaøo Vieät Nam, taïo thò tröôøng cho tieán boä khoa hoïc vaø coâng ngheä, doàng thôøi coù nhöõn giaûi phaùp quaûn ly, kieåm soaùt chaët cheõ, ñaûm baûo chuyeån giao ñöôïc nhöõng coâng ngheä tieân tieán. Chaúng haïn, boå sung thueá ñaùnh vaøo caùc saûn phaåm coâng ngheä caûn trôû tieán boä khoa hoïc – coâng ngheä ñöôïc saûn xuaát trong nöôùc, giaûm thueá cho caùc saûn phaåm coo theå thay theá haøng ngoaïi nhaäp hoaëc phuïc vuï xuaát khaåu… Khuyeán khích vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïicho vieäc môû roäng hôïp taùc veà khoa hoïc vaø coâng ngheä vôùi caùc nöôùc. Tieáp caän ñöôïc trình ñoä theá giôùivaø töng böôùc giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà khoa hoïc vaø coâng ngheä ñaët ra, thích hôïp vôùi nhu caàu cuûa thò tröôøng, tieán tôùi phaùt trieån coâng ngheä rieâng cuûa mình, laøm cô sôû cho vieäc saûn xuaát caùc maët haøng ñaët thuø cuûa quoác gia coù söùc caïnh tranh maïnh meõ treân thò tröôøng quoác teá cuõng nhö thò tröôøng noäi ñòa. Phaùt trieån hoaït ñoäng tö vaán vaø dòch vuï cho nghieân cöùu öùng duïng khoa hoïc coâng ngheä vaø chuyeån giao coâng ngheä. Löïa choïn coâng ngheä vaø kyõ thuaät thích hôïp, ñoøi hoûi söùc ñaàu tö thaáp, thu hoài voán nhanh coù khaû naêng ñaùp öùng nhieäm vuï taïo vieäc laøm, xoaù ñoùi giaûm ngheøo vaø phuïc vuï phaùt trieån vuøng saâu, vuøng xa, vuøng khoù khaên trong giai ñoaïn 2001 – 2010. Ba laø, trong ñieàu kieän kinh teá vaø khoa hoïc – coâng ngheä coøn thaáp keùm nhö hieän nay, caàn xaùc ñònh nhaát quaùn chính saùch phuø hôïp ñeå söû duïng vaø huy ñoäng tieàm naêng cuûa ñoäi nguõ trí thöùc ôû nöôùc ta. Taïo ñoäng löïc veà tinh thaàn vaø vaät chaát cuõng nhu nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå thu huùt söï tham gia cuûa taàng lôùp trí thöùc, hieän coù maët ôû haàu heát caùc lónh vöïc khoa hoïc vaø coâng ngheä ôû nöùôc ngoaøi, trong ñoù nhieàu ngöôøi mong muoán goùp phaàn xaây döïng ñaát nöôùc. Nhaø nöôùc caàn taïo ra moâi tröôøng thaät söï daân chuû trong nghieân cöùu vaø saùng taïo cuõng nhö moâi tröôøng caïnh tranh trong nghieân cöùu vaø öùng duïng khoa hoïc - coâng ngheä vaøo thöïc tieãn. Ñoàng thôøi, khuyeàn khích vaø coo cheá ñoä öu ñaõi ñoäi nguõ caùn boä khoa hoïc vaø coâng ngheä hoaït ñoäng phuïc vuï tröïc tieáp ôû taát caû caùc lónh vöïc, nhaát laø trong quaù trình CNH, HÑH noâng nghieäp, noâng thoân. Sôùm hoaøn thaønh vieäc xaây döïng vaø phaùt trieån khu coâng ngheä cao (High Technology Part) ôû Hoaø Laïc (Haø Taây) vaø ôû TP. HCM taïo ñieàu kieän ñeå gaén keát caùc quaù trình nghieân cöùu thöïc nghieäm khoa hoïc, trieån khai coâng ngheä vaø saûn xuaát saûn phaåm,… Muoán coù ñöôïc caùc saûn phaåm coù haøm löôïng tri thöùc cao, caàn chuù troïng cuûng coá vaøsaép xeáp hôïp lyù caùc cô sôû nghieân cöùu khoa hoïc hieän coù, thaønh laäp caùc ñôn vò nghieân cöùu, trieån khai coù ñuû khaû naêng naém baét vaø laøm chuû caùc coâng ngheä môùi. Saép xeáp, ñoåi môùi heä thoáng nghieân cöùu khoa hoïc trong caû nöôùc, taïo ra söï phoái hôïp chaët cheõ giöõa caùc ngaønh khoa hoïc – moät quy luaät ñang taùc ñoäng maïnh meõ tôùi söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc hieän ñaïi. Gaén nghieân cöùu vôùi daøo taïo vaø saûn xuaát. Caàn coo cô cheá khuyeán khích caùc doanh nghieäp thuoäc moïi thaønh phaàn kinh teá trong vieäc chuû ñoäng bieán caùc tri thöùc, coâng ngheä thaønh saûn phaåm goùp phaàm thuùc ñaåy khoa hoïc vaø coâng ngheä phaùt trieån. Chuù troïng phaùt trieån coù hieäu quaû giöõa hoaït ñoäng nghieân vaø öùng duïng khoa hoïc – coâng ngheä vôùi caùc nhu caàu phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi, naâng cao tyû troïng ñoùng goùp cuûa khoa hoïc – coâng ngheä vaøo taêng tröôûng cuûa töøng ngaønh, töøng saûn phaåm, töøng lónh vöïc vaø ôû töøng vuøng kinh teá. Chaúng haïn nhö phaûi heát söùc quan taâm tôùi vieäc nghieân cöùu, chuyeån giao öùng duïng tieán boä khoa hoïc – coâng ngheä vaøo noâng nghieäp vaø noâng thoân, ñaëc bieät la coâng ngheä sinh hoïc, gioáng môùi, qui trình saûn xuaát môùi, coâng ngheä môùi trong baûo quaûn, cheá bieán noâng saûn… Ñaây laø nhaân toá taïo ra söï phaùt trieån nhaûy voït trong quaù trình CNH, HÑH noâng nghieäp, noâng thoân. Nhö vaäy, vôùi muïc tieâu chuyeån heä thoáng kinh teá – xaõ hoäi töø traïng thaùi laïc haäu,naêng suaát vaø hieäu quaû thaáp, söû duïng lao ñoäng thuû coâng laø chính sang moät neàn kinh teá maø söï phaùt trieàn kinh teá döïa vaøo nhöõng thaønh töïu cuûa khoa hoïc – coâng ngheä coo naêng suaát, chaát löôïng vaø hieäu quaû cao, caàn coù nhöõng chính saùch vaø bieän phaùp ñoàng boä, taïo moâi tröôøng caïnh tranh laønh maïnh, thu huùt caùc doanh nghieäp vaøo vieäc ñaàu tö ñoåi môùi coâng ngheä taïo ra nhöõng vaät lieäu môùi, saûn phaåm môùi coù chaát löôïng cao, ñoàng thôøi thuùc ñaày khoa hoïc vaø coâng ngheä phaùt trieàn maïnh meõ, xöùng ñaùng vôùi vò trí laø neàn taûng vaø doäng löïc cho CNH, HÑH daát nöôùc. Naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc, ñaùp öùng yeâu caàu CNH, HÑH ñaát nöôùc. Ngaøy nay, thaùch thöùc lôùn nhaát coù tính cô baûn vaø laâu daøi maø quaù trình CNH,HÑH ñaát nöôùc phaûi ñöông ñaàu laø cuoäc caïnh tranh quoác teá raát phaùt trieån vaø quyeát lieät veà phaùt trieån nguoàn nhaân löïc (Human Resource Development), ñaët bieät veà naêng löïc trí tueä cuûa con ngöôøi vaø cuûa toaøn xaõ hoäi nhaèm giaûi quyeát thaønh coâng nhöõng vaán ñeà ñaët ra. Kinh nghieäm cuûa caùc caùc quoác gia ñaõ CNH cho thaáy,khoâng moät neàn kinh teá phaùt trieån naøo baét ñaàu taêng tröôûng kinh teá nhanh maø trình ñoä phaùt trieån nhaân löïc keùm , laïi coo theå duy trì tyû leä taêng tröôûng vì phaùt trieån nguoàn nhaân löïc laø moät nhaân toá chieán löôïc quyeát ñònh toác ñoä taêng tröôûng nhanh, ñoàng thôøi laø khaâu quyeát ñònh trieån voïng cuûa tieán trình CNH,HÑH ñaùt nöôùc , nhaát laø xeùt veà trung vaø daøi haïn. Vì vaäy phaûi Ñaïi hoäi IX: “…phaùt huy nguoàn löïc con ngöôøi – yeáu toá cô baûn deå phaùt trieån xaõ hoäi, taêng tröôûng kinh teá nhanh vaø beàn vöõng”[13,tr.109]. Ñaây laø moät ñoøi hoûi vöøa co baûn , vöøa caáp baùch. Ñeå taïo böôùc böùc phaù maïnh meõ veà phaùt trieån nguoàn nhaân löïc caàn giaûi quyeát ñoøng boä moät soá vaán ñeà sau : Moät laø , nhaø nöôùc caà tieáp tuïc caûi caùch maïnh meõ vaø caên baûn heä thoáng giaùo duïc – ñaøo taïo, vôùi tö caùch laø yeáu toá quan troïng quyeát ñònh chaát löôïng nguoàn löïc cuûa con ngöôøi, ñaùp öùng muïc tieâu taïo neàn taûng ñeå thöïc hieän moâ hình CNH,HÑH ruùt ngaén ñuû söùc töï mình vöôn leân phaùt trieån neàn kinh teá tri thöùc. Ñaây khoâng phaûi laø moät qui trình ñoàng boä trong vieäc taïo ra naêng löïc môùi cho nguoàn nhaâ löïc cuûa ñaát nöôùc maø laø moät trong nhöõng ñeå phaùt huy söùc maïnh hoûa löïc phuïc vuï cho CNH,HÑH ñaát nöôùc. Töøng böôùc hieän ñaïi hoùa giaùo duïc, tröùôc heát öu tieân cho vieäc thieát laäp cô sôû haï taàng phuø hôïp cho heä thoáng giaùo duïc _ ñaøo taïo nhö cô sôû vaät chaát,maïng thoâng tin vieãn thoâng,…treân nhöõng nguyeân taéc vaø noäi dung môùi. Ñieàu chænh cô caùu ñaøo taïo ñaïi hoïc , cao ñaúng- trung hoïc-coâng nhaân moät caùch hôïp lyù, baùm saùt yeâu caàu vaø söï chuyeån ñoäng cuûa thò tröôøng söùc lao ñoäng. Taäp trung phaùt trieån ñaøo taïo ngheà (coâng nhaân ,Kyõ thuaät vieân vaønhaân nghieäp vuï)theo nhieàu taàng trình ñoä, ñaët bieät chuù troïng trang bò caùc tri thöùc cô baûn, hieän ñaïi. Xaây döïng caùc tröôøng ñaøo taïo ña ngaønh ngheà ôû caùc ñòa phöông ñaùp öùng nguoàn lao ñoäng taïi choã. Khuyeán khích phaùt trieån caùc toå chöùc tö vaán ngheà nghieäp cho hoïc sinh vaø ngöôøi lao ñoäng. Taêng tröôûng tæ leä lao ñoäng ñöôïc ñaøo taïo theo höôùng ñaûm baûo chaát löôïng vaø nhu caàu nhaân löïc cuûa caû nöôùc , ñaùp öùng nhu caàu hoäi nhaäo kinh teá quoác teá vaø phaùt trieån kinh teá tri thöùc. Ñoàng thôøi, caàn coi vieäc ñaàu tö cho lónh vöïc giaùo duïc – ñaøo taïo chính laø tröïc tieáp ñaàu tö cho phaùt trieån, laø khoaûn ñaàu tö quan troïng haøng ñaàu vaø mang laïi hieäu quaû cao nhaát, bôûi treân thöïc teá ñaàu tö cho giaùo duïc – ñaøo taïo ôû nöôùc ta coøn nhieàu haïn cheá. Söû duïng coù hieäu quaû nguoàn voán ODA trong phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cuõng nhö trong giaùo duïc vaø ñaøo taïo. Taêng ngaân saùch nhaø nöôùc cho giaùo duïc - ñaøo taïo theo nhòp ñoä taêng tröôûng cuûa neàn kinh teá. Maët khaùc , tieáp tuïc duy trì vaø cuûng coá vöõng chaéc keát quaû phoå caäp giaùo duïc tieåu hoïc, daåy nhanh vaø thöïc hieän coù chaát löôïng phoå caäp giaùo duïc trung hoïc cô sôû trong caû nöôùc. Thöïc hieän coù hieäu quaû caùc ñaàu tö hoã trôï taïo vieäc laøm trong xaõ hoäi. Coù keá hoaïch söû duïng vaø söû duïng ñuùng nguoàn nhaân löïc ñaõ ñöôïc ñaøo taïo, taïo ra moâi tröôøng phaùp lyù thuaän lôïi ñaûm baûo cho coâng daân bình ñaúng, töï do lao ñoäng, saùng taïo cao nhaát laøm giaøu chính ñaùng cho baûn thaân vaø xaõ hoäi. Hai laø, toå chöùc thöïc hieän coâng taùc giaùo duïc – ñaøo taïo hteo höôùng xaõ hoäi hoaù thieát thöïc vôùi vai troø ñònh höôùng, chæ ñaïo vaø quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc. Caàn coù caùc chính saùch huy ñoäng vaø toå chöùc thu huùt moïi nguoàn löïc trong vaø ngoaøi nöôùc vaøo vieäc ñaøo taïo ñoäi nguõ nhöõng ngöôøi lao ñoäng coù phaåm chaát vaø naêng löïc ngaøy caøng cao, xoaù boû tình traïng chaát löôïng ñaøo taïo coøn khoaûng caùch raát xaso vôùi yeâu caàu cuûa thöïc tieãn. Ña daïng hoùa caùc loaïi hình giaùo duïc – ñaøo taïo. Hieän ñaïi hoùa moät soá cô sôû daïy ngheà, taêng nhanh tyû leä lao ñoäng ñöôïc ñaøo taïo trong toaøn boä hoaït ñoäng xaõ hoäi.maëc duø chính phuû ñaõ ñaët muïc tieâu naâng cao tyû leä lao ñoäng ñöôïc ñaøo taïo tôùi 25% löïc löôïng lao ñoäng vaø naâng caáp caùc chöông trình ñao taïo theo saùt hôn vôùi caùc coâng ngheä môùi, nhöng muïc tieâu naøy caàn phaûi ñöôïc chi tieát hoùa thaønh caùc chæ tieâu cuï theå, nhaát laø gaén tröïc tieáp vôùi tyû leä cuï theå cuûa caùc caáp ñaøo taïo ñeå coo tính khaû thi khi trieån khai. Ôû caùc nöôùc Trung, Ñoâng AÂu vaø Trung Quoác, tyû leä hoïc sinh tham hoïc ngheà ôû baäc trung hoïc laø 50% - 70% toång soá hoïc sinh baäc trung hoïc. Tröôùc thaùch thöùc lôùn veà caïnh tranh vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, lôïi theá veà giaù nhaân coâng reû ñang maát daàn, caàn ñaøo taïo laïi, boài döôõng thöôøng xuyeân vaø coù keá hoaïch ñaøo taïo môùi boå sung nguoàn nhaân löïc hieän ñang laøm vieäc trong caùc lónh vöïc, nhaát laø trong ngaønh kinh teá vaø trong caùc doanh nghieäp,ñaëc bieät laø ñoäi nguõ caùn boä nghieân cöùu vaø thöïc haønh coo khaû naêng tieáp nhaän, aùp duïng vaø thích öùng nhanh vôùi coâng ngheä môùi. Öu tieân ñaøo taïo nhaân löïc cho moät soá ngaønh muõi nhoïn vôùi chaát löôïng cao, nhaát laø coâng nghieäp phaàn meàm, neân chaêng tham khaûo baøi hoïc kinh nghieäm trong vieäc môû caùc cô sôû ñaøo taïo chuyeân saûn xuaát phaàn meàm maùy tính cuûa AÁn Ñoä, ñeå ñaøo taïo moät ñoäi nguõ ñoâng ñaûo nhöõng ngöôøi laäp trình coù trình ñoä cao, nhôø ñoù khoâng chæ thu huùt ñöôïc nhieàu döï aùn saûn xuaát phaàn meàm cuûa nöôùc ngoaøi maø coøn taïo ra moät nguoàn nhaân löïc maïnh meõ trong neàn kinh teá . Ba laø , ñoàng thôøi vôùi vieäc ñaøo taïo nguoàn löïc con ngöôøi , caàn toå chöùc toát quaûn lyù vó moâ treân quy moâ caû nöôùc, töøng vuøng, töøng ñòa phöông, trong ñoù ñoøi hoûi phaûi quan taâm ñeán vieäc ñaøo taïo, boài döôõng, tuyeån choïn vaø troïng duïng nhaân taøi nhaát laø taøi naêng treû cho moïi ñoái töôïng (ngöôøi saûn xuaát, kinh doanh, caùn boä nghieân cöùu, ngöôøi quaûn lyù…). Do vaäy, caàn öu tieâ cho vieäc xaây döïng chính saùch söû duïng nhaân löïc hôïp lyù, nhaát laø ñoái vôùi ñoäi nguõ caùn boä khoa hoïc – coâng ngheä. Taïo cô hoäi bình ñaúng trong vieäc tuyeån duïng ñeà baïc ñeå thöïc söï löïa choïn ñöôïc nhaân taøi cuûa ñaát nöôùc. Cuï theå laø caàn coù caùc chính saùch ñeå phaùt trieån ñoäi nguõ chuyeân gia coo trình ñoä cao, chuaån bò cho caùc böôùc phaùt trieån, mang tính ñoät phaù ôû moät soá lónh vöïc coo öu theá vaø töøng böôùc laøm chuû, tieán tôùi saùng taïo coâng ngheä môùi. Chuù troïng giaùo duïc höôùng nghieäp thieát thöïc cho hoïc sinh phoå thoâng. Trang bò vaø naâng cao kieán thöùc tin hoïc,ngoaïi ngöõ cho hoïc sinh caùc tröôøng. Tích cöïc ñoäi nguõ coâng chöùc nhaø nöôùc veà trình ñoä vaø naêng löïc, ñaëc bieät ôû nhöõng lónh vöïc öu tieân phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa xu höôùng TCH kinh teá vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. Nhanh choùng ñieàu chænh tieàn löông moät caùch hôïp lyù ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng – ñaây laø moät trong nhöõng giaûi phaùp kích thích tính tích cöïc cuûa hoï, ñoàng thôøi taïo ra söï coâng baèng töông ñoái giöõa caùc taàng lôùp khaùc nhau trong xaõ hoäi. Ngöôïc laïi, tính tích cöïc cuûa ngöôøi lao ñoäng goùp phaàn taïo ra naêng suaát lao ñoäng cao hôn. Xaây döïng moái quan heä hôïp taùc, trao ñoåi kinh nghieäm veà phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ñoái vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân theá giôùi. Nhö vaäy, ñeå phaùt huy ñöôïc moïi khaû naêng vaø tieàm naêng cuûa nguoàn nhaân löïc vaøo coâng cuoäc CNH,HÑH ñaát nöôùc,ñieàu heát söùc quan troïng laø ñaåy maïnh quaù trình ñoåi môùi theå cheá kinh teá nhaèm taïo ra moät moâi tröôøng khuyeán khích söï tham gia cuûa taát caû caùc löïc löôïng xaõ hoäi,nhaát laø chính saùch ñaøo taïo vaø söû duïng nhaân löïc moät caùch hôïp lyù, cheá ñoä troïng duïng nhaân taøi caàn ñöôïc xem laø ñieåm coát loõi cuûa giaûi phaùp veà huy ñoäng nguoàn nhaân löïc ñi ñoâi vôùi vieäc thöïc hieän nhaát quaùn quan ñieåm toân troïng lôïi ích caù nhaân, xem lôïi ích caù nhaân laø ñoäng löïc cuûa söï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi. Keát hôïp giöõa kích thích lôïi ích vaät chaát vaø lôïi ích tinh thaàn. Boán nhoùm giaûi phaùp chuû yeáu neâu treân chaéc chaén chöa phaûi ñaõ bao quaùt taát thaûy moïi vaán ñeà caàn giaûi quyeát hieän nay, nhöng thieát nghó laø nhöõng vaán ñeà coát loõi, neàn taûng maø coâng cuoäc CNH,HÑH cuûa baát cöù quoác gia naøo ñi sau nhö Vieät nam ñeàu khoâng theå boû qua. Chæ coù ñieàu,tuyø töøng tröôøng hôïp cuï theå, möùc ñoä yeâu caàu cuûa töøng nhoùm giaûi phaùp coo theå khoâng gioáng nhau. Veà phaàn mình, chuùng toâi cho raèng, vieäc hoaøn thieän theå cheá kinh teá thò tröôøng ñeå hoaøn taát quaù trình chuyeån ñoåi cô cheá kinh teá vaø naâng cao chaát löôïng moïi maët cuûa nguoàn löïc con ngöôøi caàn ñöôïc coi laø nhöõng giaûi phaùp öu tieân cuûa caùc öu tieân trong nhöõng naêm tröôùc maét cuûa tieán trình CNH,HÑH ôû nöôùc ta. Toùm laïi , böôùc sang theá kyû XXI, cuøng vôùi söï gia taêng cuûa xu höôùng TCH vaø söï phaùt trieån cuûa kinh teá tri thöùc, moät dieän maïo môùi cuûa ñôøi soáng kinh teá – chính trò vaø xaõ hoäi cuûa theá giôùi ñang hình thaønh vaø coo taùc ñoäng heát söùc saâu roäng ñoái vôùi moïi quoác gia. Quaù trình CNH,HÑH cuûa Vieät Nam vöøa coù ñöôïc ñieåm xuaát phaùt môùi do qu aù trình ñoåi môùi ñoåi môùi vöøa qua ñem laïi, laïi vöøa chòu söï taùc ñoäng aûnh höôûng raát lôùmcuûa boái caûnh quoác teá môùi naøy. Töø nhöõng phaân tích treân, chuùng toâi ñaõ ñöa ra boán quan ñieåm cô baûn vaø moät soá giaûi phaùp chuû yeáu nhaèm thuùc ñaåy tieán trình CNH,HÑH ôû Vieät Nam trong thôøi gian tôùi ñoù laø : Quan ñieåm veà söï löïa choïn vaø thöïc thi chieán löôïc CNH,HÑH trong thôøi gian tôùi cuûa Vieät Nam laø vaãn chuû yeáu döïa treân nguyeân taéc tieáp caän cuûa chieán löôïc CNH höôùng veà xuaát khaåu, trong doù nhaán maïnh nhöõng khía caïnh sau : ñaûm baûo ñònh höôùng XHCN, ruùt ngaén veà maët thôøi gian, phaùt huy lôïi theá so saùnh, coi troïng ñoàng thôøi xaây döïng neàn kinh teá ñoäc laäp töï chuû vaø chuû ñoäng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá vaø söï beàn vöõng. Trong heä thoáng caùc giaûi phaùp ñoàng boä thöïc hieän CNH,HÑH trong nhöõng naêm tôùi ñaây,caùc nhoùm giaûi phaùp chuû yeáu caàn ñöôïc ñaëc bieät chuù yù laø :hình thaønh ñoàng boä theå cheá kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng XHCN; thuùc ñaåy söï chuyeån dòch cô caáu kinh teá; phaùt trieån khoa hoïc – coâng ngheä; vaø naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc. KEÁT LUAÄN Treân cô sôû nghieâ cöùu nhöõng vaán ñeà lyù luaän vaø thöïc tieãn cuûa chieán löôïc CNH höôùng veà xuaát khaåu, nhöõng xu höôùng vaän ñoäng vaø phaùt trieån môùi cuûa tình hình trong nöôùc vaø quoác teá taùc ñoäng ñeán söï löïa choïn moâ hình CNH thích hôïp cho Vieät Nam trong nhöõng naêm ñaàu cuûa theá kyû XXI, coâng trình ñaõ phaân tích vaø luaän giaûi moät soá vaán ñeà cô baûn sau : 1. Baèng caùch tieáp caän heä thoáng vaø logic, coâng trình ñaõ toång hôïp vaø phaân tích nhöõng vaán ñeà cô baûn veà CNH,HÑH trong ñoù bao goàm caùc vaán ñeà lieân quan ñeán khaùi nieäm CNH,chieán löôïc CNH, ñaëc ñieåm ñaëc tröng cuûa caùc kieåu (moâ hình) CNH trong lòch söû vaø moät soá baøi hoïc kinh nghieäm theá giôùi veà moâ hình CNH höôùng veà xuaát khaåu. Ñaây laø cô sôû ñeå phaân tích nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán vieäc löïa choïn chieán löôïc CNH ôû Vieät Nam trong ñieàu kieän hieän nay 2.treân cô sôû phaân tích nhöõng xu höôùng vaän ñoängvaø phaùt trieån cuûa ñôøi soáng kinh teá – chính trò – xaõ hoäi cuûa theá giôùi trong nhöõng naêm giao thôøi cuûa hai theá kyû ( vaø cuõng laø cuûa hai thieân nieân kyû) hieän nay döôùi söï taùc ñoäng cuûa nhöõng tieán boä vöôït baäc cuûa khoa hoïc – coâng ngheä,ñaët bieät laø coâng ngheä thoâng tin, coâng ngheä sinh hoïc, cuûa xu höôùng toaøn caàu hoaù,v.v..,coâng trình cuõng phaân tích nhöõng cô hoäi vaø vieäc löïa choïn, vaän duïng chieán löôïc CNH höôùng veà xuaát khaåu trong 10 naêm ñaàu cuûa theá kyû XXI ñoái vôùi nhöõng quoác gia ñi sau, trong ñoù coù Vieät Nam. 3. Tieáp caän vaán ñeà töø goùc ñoä thöïc tieãn, chuùng toâi cho raèng,sau 15 naêm thöïc hieän ñoåi môùi kinh teá, vôùi nhöõng keát quaû ban ñaàu ñaït ñöôïc, theá vaø löïc cuûa kinh teá Vieät Nam ñaõ coù nhieàu thay ñoåi raát caên baûn. Caùc moái töông quan lôùn cuûa neàn kinh teá nhö tích luyõ – tieâu duøng ; tieát kieäm – ñaàu tö; xuaát khaåu – nhaäp khaåu; thu –chi ngaân saùch; söï oån ñònh cuûa ñôøi soáng kinh teá xaõ hoäi…ñaõ coo söï caûi thieän rat ñaùng keå. Nhôø ñoù , thôøi kyø “taïo laäp nhöõng tieàn ñeà caàn thieát cho CNH” veà cô baûn ñaõ vöôït qua. Giôø ñaây, khi böôùc vaøo theá kyû XXI,Vieät Nam coù theå chuyeån troïng taâm sang nhieäm vuïmôùi : “ñaåy maïnh CNH,HÑH” neàn kinh teá ñaát nöôùc. Tuy nhieân,nhöõng thaønh coâng taêng tröôûng kinh teá ban ñaàu vaãn chöa phaûi ñuû söùc thanh toaùn heát maët yeáu keùm cuûa tình traïng chaäm phaùt trieån cuõng nhö söùc yø quaùn tính cuûa cô cheá kinh teá cuõ. Ñoù laø chöa keå vì nhieàu lyù do,coo moät soá maët tieâu cöïc coøn traàm troïng hôn. Vì theá , coâng cuoäc “ñaåy maïnh VNH,HÑH” khoâng theå taùch rôøi vôùi nhieäm vuï “tieáp tuïc ñoåi môùi” toaøn dieän cô cheá kinh teá, nhanh choùng vöôït qua thôøi kyø “kinh teá chuyeån ñoåi” hieån nay. 4. Treân cô sôû phaân tích boái caûnh quoác teávaø ñieåm xuaát phaùt môùi cuûa CNH ôû nöôùc ta, chuùng toâi cho raèng, quan ñieåm veà söï löïa choïn chieán löôïc CNH ôû Vieät Nam trong thôøi gian tôùi veà cô baûn vaãn neân döïa treân nhöõng tö töôûng chuû yeáu cuûa CNH höôùng veà xuaát khaåu bôûi noù vaãn coù yù nghóa xuyeân suoát trong quaù trình hoaïch ñònh chính saùch CNH trong hieän taïi vaø töông lai : ñoù laø phaùt huy toái ña lôïi theá so saùnh vaø lôïi theá caïnh tranh cuûa caû neàn kinh teá; môû roäng vaø keát hôïp haøi hoøa giöõa thò tröôøng trong nöôùc cuõng nhö thò tröôøng ngoaøi nöôùc,ñaåy maïnh xuaát khaåu; naâng cao söùc caïnh tranh cuûa saûn phaåm haøng hoùa vaø dòch vuï, cho duø chuùng ñöôïc tieâu thuï ôû baát kì thò tröôøng naøo, trong nöôùc hay quoác teá; xaùc ñònh roõ chöùc naêng vaø söï phoái hôïp giöõa caùc löïc löôïng nhaø nöôùc – thò tröôøng – doanh nghieäp. Ñoàng thôøi, chieán löôïc CNH cuûa thôøi kì môùi phaûi döïa treân quan ñieåm ruùt ngaén veà thôøi gian, giöõ vöõng ñònh höôùng XHCN, khai thaùc toái ña lôïi theá so saùnh, coi troïng ñoàng thôøi xaây döïng neàn kinh teá ñoäc laäp töï chuû vaø chuû ñoäng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, baûo ñaûm tính beàn vöõng caû veà maët xaõ hoäi laãn moâi tröôøng töï nhieân

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTRAN NGOC DIEM NGAN -NOI DUNG.doc
  • inidesktop.ini
  • docTRAN NGOC DIEM NGAN ( TRANG BIA).doc
Luận văn liên quan