Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam

Mục lục Lời nói đầu 1 chương I: Giới thiệu chung về marketing và hãng hàng không quốc gia việt nam I. Khái niệm marketing 3 II. Giới thiệu chung về hoạt động marketing trong ngành hàng không . 4 1. Đặc thù của hoạt động marketing trong ngành hàng không 4 2. Giới thiệu chung về hãng hàng không Quốc Gia Việt Nam 12 Chương II: Việc vận dụng marketing vào thực tiễn kinh doanh của hãng hàng không quốc gia việt nam I. Thực tiễn áp dụng marketing vào hoạt động kinh doanh của hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam 20 1. Hoạt động marketing trong nghiên cứu thị trường . 20 2. Hoạt động marketing mix . 24 II. Đánh giá về việc vận dụng marketing trong hoạt động kinh doanh của hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam . 47 1. Những kết quả . 47 2. Những vấn đề tồn tại 51 Chương III: Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Hãng hàng không quốc gia việt nam I. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam . 57 1. Xu thế phát triển của hoạt động vận tải hàng không dân dụng thế giới 57 2. Chiến lược phát triển đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 . . 58 3. Bài học kinh nghiệm của Singapore về định hướng phát triển của hãng hàng không . 61 II. Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh 63 1. Giải pháp vi mô 63 2. Giải pháp vĩ mô . 71 kết luận 76 Tài liệu tham khảo Phụ lục

doc7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/04/2013 | Lượt xem: 1575 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi c¶m ¬n Tr­íc hÕt, em xin ®­îc göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c tíi ThÇy gi¸o, Phã gi¸o s­, Phã tiÕn sü Lª §×nh T­êng, ng­êi ®· tËn t×nh chØ b¶o, gióp ®ì em hoµn thµnh tèt Kho¸ LuËn tèt nghiÖp nµy. Em còng xin ®­îc c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong tr­êng §¹i häc Ngo¹i Th­¬ng, nh÷ng ng­êi ®· nhiÖt t×nh d¹y dç, trao cho chóng em nh÷ng kiÕn thøc quý b¸u, lµ hµnh trang ®Ó chóng em b­íc vµo ®êi. §Ó cã thÓ hoµn thµnh Kho¸ luËn nµy, em kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c anh, c¸c chÞ c¸n bé phßng KÕ ho¹ch §­êng bay thuéc Ban KÕ ho¹ch ThÞ tr­êng, phßng KÕ ho¹ch vµ Ph¸t triÓn B¸n thuéc Ban TiÕp ThÞ Hµnh Kh¸ch cña h·ng Hµng kh«ng Quèc gia. C¸c anh, c¸c chÞ ®· lu«n s½n lßng cung cÊp tµi liÖu còng nh­ gi¶i ®¸p nh÷ng th¾c m¾c cã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò marketing trong hµng kh«ng nãi chung vµ Vietnam Airlines nãi riªng. Cuèi cïng, em xin ®­îc giµnh lêi c¶m ¬n s©u s¾c cña m×nh cho gia ®×nh, b¹n bÌ, nh÷ng ng­êi ®· lu«n ®éng viªn vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó em hoµn thµnh tèt Kho¸ luËn. Môc lôc Lêi nãi ®Çu…………………………………………………………… 1 ch­¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ marketing vµ h·ng hµng kh«ng quèc gia viÖt nam I. Kh¸i niÖm marketing ………………………………………………… 3 II. Giíi thiÖu chung vÒ ho¹t ®éng marketing trong ngµnh hµng kh«ng….………………………………………………………………….. 4 1. §Æc thï cña ho¹t ®éng marketing trong ngµnh hµng kh«ng…………… 4 2. Giíi thiÖu chung vÒ h·ng hµng kh«ng Quèc Gia ViÖt Nam…………… 12 Ch­¬ng II: ViÖc vËn dông marketing vµo thùc tiÔn kinh doanh cña h·ng hµng kh«ng quèc gia viÖt nam I. Thùc tiÔn ¸p dông marketing vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña h·ng Hµng Kh«ng Quèc Gia ViÖt Nam……………………………………… 20 1. Ho¹t ®éng marketing trong nghiªn cøu thÞ tr­êng…………………. 20 2. Ho¹t ®éng marketing mix…………………………………………... 24 II. §¸nh gi¸ vÒ viÖc vËn dông marketing trong ho¹t ®éng kinh doanh cña h·ng Hµng Kh«ng Quèc Gia ViÖt Nam …………………………... 47 1. Nh÷ng kÕt qu¶…………………………………………………………. 47 2. Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i…………………………………………………… 51 Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p marketing nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña H·ng hµng kh«ng quèc gia viÖt nam I. §Þnh h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña h·ng Hµng Kh«ng Quèc Gia ViÖt Nam……………………………………………... 57 1. Xu thÕ ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng vËn t¶i hµng kh«ng d©n dông thÕ giíi…………………………………………………………………….. 57 2. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010 vµ ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020 …………………………………………………………………….…... 58 3. Bµi häc kinh nghiÖm cña Singapore vÒ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña h·ng hµng kh«ng………………………………………………………. 61 II. Mét sè gi¶i ph¸p marketing nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh 63 1. Gi¶i ph¸p vi m«…………………………………………………….. 63 2. Gi¶i ph¸p vÜ m«……………………………………………………... 71 kÕt luËn……………………………………………………………… 76 Tµi liÖu tham kh¶o Phô lôc Phô lôc ViÖc trao ®æi th­¬ng quyÒn (TQ) lµ néi dung ®­îc quan t©m trong c¸c hiÖp ®Þnh chÝnh phñ vÒ vËn t¶i hµng kh«ng vµ viÖc kiÓm so¸t TQ chÝnh lµ néi dung chÝnh cña chÝnh s¸ch ®iÒu tiÕt vËn t¶i hµng kh«ng. Cã c¸c lo¹i TQ chÝnh sau: TQ1: QuyÒn ®­îc phÐp bay qua l·nh thæ cña mét n­íc kh¸c, kh«ng h¹ c¸nh. TQ2: QuyÒn h¹ c¸nh kü thuËt (phi th­¬ng m¹i) trªn l·nh thæ mét n­íc. Hai th­¬ng quyÒn nµy lµ hai th­¬ng quyÒn c¬ b¶n vµ phæ biÕn hay ®­îc c¸c n­íc trao ®æi cho nhau. TQ3: QuyÒn chë hµnh kh¸ch vµ hµng ho¸ tõ n­íc m×nh tíi mét n­íc thø hai. TQ4: QuyÒn chë hµnh kh¸ch vµ hµng ho¸ tõ mét n­íc thø hai vÒ n­íc m×nh. Hai th­¬ng quyÒn nµy thÓ hiÖn tÝnh chÊt kinh doanh th­¬ng m¹i cña vËn t¶i hµng kh«ng. TQ5: QuyÒn vËn chuyÓn hµnh kh¸ch vµ hµng ho¸ gi÷a hai n­íc víi ®iÒu kiÖn chuyÕn bay xuÊt ph¸t tõ n­íc m×nh. TQ6: QuyÒn vËn chuyÓn hµnh kh¸ch vµ hµng ho¸ tõ mét n­íc qua n­íc m×nh (cã h¹ c¸nh) tíi mét n­íc thø ba. TQ7: QuyÒn vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch gi÷a hai ®iÓm cña mét n­íc thø hai hay vËn chuyÓn néi ®Þa trong mét n­íc thø hai. Th­¬ng quyÒn nµy Ýt ®­îc dïng vµ ViÖt Nam còng ph¶n ®èi. TQ8: QuyÒn vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch tõ mét n­íc tíi mét n­íc thø ba kh«ng cÇn ®iÒu kiÖn chuyÕn bay xuÊt ph¸t tõ n­íc m×nh. Tµi liÖu tham kh¶o - Airline Marketing and Management - Stephen Shaw, Nhµ xuÊt b¶n Pitman, 1990. - Nh÷ng nguyªn lý vÒ tiÕp thÞ – Philip Kotler, Nhµ xuÊt b¶n Tp. Hå ChÝ Minh, 1994. - Qu¶n trÞ marketing dÞch vô - PTS L­u V¨n Nghiªm (chñ biªn), Nhµ xuÊt b¶n Lao ®éng, 1997. - Marketing du lÞch - Th¹c sÜ TrÇn Ngäc Nam, Nhµ xuÊt b¶n tæng hîp §ång Nai, 2000. - T¹p chÝ Heritage sè th¸ng 8,9,10/2003. - B¶n tin néi bé sè th¸ng 7,8/2001, Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam. - B¶n tin néi bé sè th¸ng 2,8/2002, Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam. - B¶n tin néi bé sè th¸ng 1, 3, 7/2003, Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam. - Thêi b¸o kinh tÕ sè 39 ngµy 18/9/2003. - T¹p chÝ Giao th«ng vËn t¶i th¸ng 4, 10/2003. - Gi¸o tr×nh vÒ quan hÖ hµnh kh¸ch, Líp ®µo t¹o bæ tóc nghiÖp vô hµng kh«ng ViÖt Nam, th¸ng 10/2002. - B¸o c¸o kÕt qu¶ ®iÒu tra th­êng xuyªn trªn chuyÕn bay, Ban kÕ ho¹ch thÞ tr­êng, H·ng Hµng kh«ng Quèc gia ViÖt Nam, th¸ng 4/2003. - B¸o c¸o kÕt qu¶ vËn chuyÓn hµnh kh¸ch n¨m 2002, Ban kÕ ho¹ch thÞ tr­êng, H·ng Hµng kh«ng Quèc gia ViÖt Nam. - B¸o c¸o thÞ tr­êng vËn chuyÓn hµnh kh¸ch 6 th¸ng ®Çu n¨m 2003, Ban kÕ ho¹ch thÞ tr­êng, Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam. B¶ng ch÷ viÕt t¾t IATA: international Air Transport Association - HiÖp héi hµng kh«ng quèc tÕ. SITI: Sale inside and ticket issued inside: B¸n ë trong vµ xuÊt vÐ ë trong n­íc xuÊt ph¸t cña hµnh tr×nh vËn chuyÓn quèc tÕ. SOTO: Sale outside and ticket issued outside: B¸n ë ngoµi vµ xuÊt vÐ ë ngoµi n­íc xuÊt ph¸t cña hµnh tr×nh vËn chuyÓn quèc tÕ. SITO: Sale inside and ticket issued outside: B¸n ë trong vµ xuÊt vÐ ë ngoµi n­íc xuÊt ph¸t cña hµnh tr×nh vËn chuyÓn quèc tÕ. SOTI: Sale outside and ticket issued inside: B¸n ë ngoµi vµ xuÊt vÐ ë trong n­íc xuÊt ph¸t cña hµnh tr×nh vËn chuyÓn quèc tÕ. BSP: §¹i lý b¸n vÐ sö dông hÖ thèng thanh to¸n qua tµi kho¶n ng©n hµng Non- BSP: §¹i lý b¸n vÐ kh«ng sö dông hÖ thèng thanh to¸n qua tµi kho¶n ng©n hµng mµ tiÕn hµnh thanh to¸n trùc tiÕp víi c¸c h·ng hµng kh«ng. §¹i lý l÷ hµnh in-house: §¹i lý l÷ hµnh trong n­íc. FIT: Free Individual Traveller: Kh¸ch ®i lÎ Corporate account lµ bé phËn phô tr¸ch vÊn ®Ò ®i l¹i cña c«ng ty, tæ chøc lín. §èi t­îng phôc vô lµ kh¸ch c«ng vô, th­êng cã quan hÖ víi h·ng bay chñ nhµ ®Ó sö dông tèi ®a m¹ng bay cña h·ng vµ h­ëng c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i kh¸c. GhÕ h¹ng F: First class- GhÕ h¹ng nhÊt. GhÕ h¹ng C: Business class- GhÕ h¹ng th­¬ng nh©n. GhÕ h¹ng Y: Economy class- GhÕ h¹ng b×nh d©n. Mét sè tªn thµnh phè theo code ®¨ng kÝ víi IATA: - Trong n­íc: HAN: Hµ Néi, SGN: TP. Hå ChÝ Minh, DAD: §µ N½ng, HUI: HuÕ -Ngoµi n­íc: BKK: B¨ng cèc, HKG: Hång K«ng, PNH: Phn«m-pªnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docluanvan.doc
  • docluanvan1.doc
  • docTemp45.Doc