Một số giải pháp nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục học sinh ở lớp chủ nhiệm

PHẦN I- ĐẶT VẤN ĐỀ Sở dĩ bản thân tôi chọn đề tài “Công tác chủ nhiệm” vì đây là một vấn đề bức xúc và nóng bỏng nhất hiện nay. Thông qua nhiều năm chủ nhiệm bản thân tự rút ra được một số biện pháp giáo dục học sinh rất có hiệu quả. Muốn làm tốt được điều nêu trên phải thông qua công tác chủ nhiệm. Công tác chủ nhiệm lớp đóng vai trò rất quan trọng trong công tác giáo dục, nó góp phần hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh. Trong điều kiện kinh tế, xã hội hội nhập hiện nay, việc quản lý con em còn nhiều thiếu sót và lỏng lẻo, chưa chú trọng đúng mức, về học tập, lối sống đạo đức, giao tiếp trong cuộc sống, .ừ đó đã và đang nảy sinh rất nhiều hiện tượng tiêu cực trong học đường ( Nói năng cộc cằn, gây mất đoàn kết, thậm chí đánh nhau, nghiêm trọng hơn nữa là cư xử thiếu lễ độ với thầy cô giáo, học tập giảm sút, .), gây nhiều khó khăn trong công tác chủ nhiệm, ảnh hưởng rất lớn đến việc giáo dục và uy tín của nhà trường. Từ những hiện trạng xảy ra như thế đòi hỏi người giáo viên phải có một số biện pháp phù hợp để nhằm khắc phục những khó khăn bức xúc trong quá trình chủ nhiệm. Từ thực tiễn và không ngừng học hỏi ở đồng nghiệp, tôi xin nêu ra vài biện pháp giải quyết được những khó khăn đã nêu mà bản thân rút ra trong công tác chủ nhiệm lớp . PHẦN II –- NỘI DUNG I- CƠ SỞ LÝ LUẬN: Công tác chủ nhiệm là việc làm cực kỳ khó khăn, trước hết bản thân giáo viên là tấm gương sáng cho học sinh noi theo với những cử chỉ, thái độ đúng mực của người giáo viên, phải có sự công bằng trong việc xử lý học sinh. Công tác chủ nhiệm cần thiết lập được ba mối liên hệ gia đình – nhà trường – xã hội. Ngoài ra, còn liên kết chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm với giáo viên bộ môn và các lực lượng khác trong nhà trường. Đây là sự cộng tác toàn diện nhằm hoàn thiện một con người đáp ứng được yêu cầu hiện nay. Thêm vào đó, hưởng ứng cuộc vận động lớn của ngành 2 không với 4 nội dung “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc cho học sinh không đủ chuẩn lên lớp” của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục – Đào Tạo thì trách nhiệm đặt lên vai người giáo viên thêm nặng nề hơn . Từ đó đòi hỏi người giáo viên phải tiến hành bằng một số biện pháp cụ thể sau: * Tham mưu trực tiếp với BGH về công tác chủ nhiệm lớp. * Lập kế hoạch chủ nhiệm toàn năm học, học kỳ, tháng, tuần. * Lập kế hoạch cho từng thời điểm thi đua. * Cần lưu giữ cẩn thận hồ sơ chủ nhiệm. * Thường xuyên ghi chép nhật ký chủ nhiệm để theo dõi những chuyển biến của lớp. Trên cơ sở đó người giáo viên chủ nhiệm cần phát huy những kinh nghiệm; bổ sung hoàn thiện phương pháp tổ chức lớp để hoàn thiện nhiệm vụ góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp giáo dục ở địa phương nói riêng và sự nghiệp giáo dục nước nhà nói chung.

doc7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 3758 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số giải pháp nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục học sinh ở lớp chủ nhiệm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG HAI MAËT GIAÙO DUÏC HOÏC SINH ÔÛ LÔÙP CHUÛ NHIEÄM PHAÀN I- ÑAËT VAÁN ÑEÀ Sôû dó baûn thaân toâi choïn ñeà taøi “Coâng taùc chuû nhieäm” vì ñaây laø moät vaán ñeà böùc xuùc vaø noùng boûng nhaát hieän nay. Thoâng qua nhieàu naêm chuû nhieäm baûn thaân töï ruùt ra ñöôïc moät soá bieän phaùp giaùo duïc hoïc sinh raát coù hieäu quaû. Muoán laøm toát ñöôïc ñieàu neâu treân phaûi thoâng qua coâng taùc chuû nhieäm. Coâng taùc chuû nhieäm lôùp ñoùng vai troø raát quan troïng trong coâng taùc giaùo duïc, noù goùp phaàn hình thaønh vaø phaùt trieån nhaân caùch toaøn dieän cho hoïc sinh. Trong ñieàu kieän kinh teá, xaõ hoäi hoäi nhaäp hieän nay, vieäc quaûn lyù con em coøn nhieàu thieáu soùt vaø loûng leûo, chöa chuù troïng ñuùng möùc, veà hoïc taäp, loái soáng ñaïo ñöùc, giao tieáp trong cuoäc soáng,...öø ñoù ñaõ vaø ñang naûy sinh raát nhieàu hieän töôïng tieâu cöïc trong hoïc ñöôøng ( Noùi naêng coäc caèn, gaây maát ñoaøn keát, thaäm chí ñaùnh nhau, nghieâm troïng hôn nöõa laø cö xöû thieáu leã ñoä vôùi thaày coâ giaùo, hoïc taäp giaûm suùt,...), gaây nhieàu khoù khaên trong coâng taùc chuû nhieäm, aûnh höôûng raát lôùn ñeán vieäc giaùo duïc vaø uy tín cuûa nhaø tröôøng. Töø nhöõng hieän traïng xaûy ra nhö theá ñoøi hoûi ngöôøi giaùo vieân phaûi coù moät soá bieän phaùp phuø hôïp ñeå nhaèm khaéc phuïc nhöõng khoù khaên böùc xuùc trong quaù trình chuû nhieäm. Töø thöïc tieãn vaø khoâng ngöøng hoïc hoûi ôû ñoàng nghieäp, toâi xin neâu ra vaøi bieän phaùp giaûi quyeát ñöôïc nhöõng khoù khaên ñaõ neâu maø baûn thaân ruùt ra trong coâng taùc chuû nhieäm lôùp . PHAÀN II –- NOÄI DUNG I- CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN: Coâng taùc chuû nhieäm laø vieäc laøm cöïc kyø khoù khaên, tröôùc heát baûn thaân giaùo vieân laø taám göông saùng cho hoïc sinh noi theo vôùi nhöõng cöû chæ, thaùi ñoä ñuùng möïc cuûa ngöôøi giaùo vieân, phaûi coù söï coâng baèng trong vieäc xöû lyù hoïc sinh. Coâng taùc chuû nhieäm caàn thieát laäp ñöôïc ba moái lieân heä gia ñình – nhaø tröôøng – xaõ hoäi. Ngoaøi ra, coøn lieân keát chaët cheõ giöõa giaùo vieân chuû nhieäm vôùi giaùo vieân boä moân vaø caùc löïc löôïng khaùc trong nhaø tröôøng. Ñaây laø söï coäng taùc toaøn dieän nhaèm hoaøn thieän moät con ngöôøi ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu hieän nay. Theâm vaøo ñoù, höôûng öùng cuoäc vaän ñoäng lôùn cuûa ngaønh 2 khoâng vôùi 4 noäi dung “ Noùi khoâng vôùi tieâu cöïc trong thi cöû vaø beänh thaønh tích trong giaùo duïc; Noùi khoâng vôùi vi phaïm ñaïo ñöùc nhaø giaùo vaø vieäc cho hoïc sinh khoâng ñuû chuaån leân lôùp” cuûa Boä tröôûng Boä Giaùo Duïc – Ñaøo Taïo thì traùch nhieäm ñaët leân vai ngöôøi giaùo vieân theâm naëng neà hôn . Töø ñoù ñoøi hoûi ngöôøi giaùo vieân phaûi tieán haønh baèng moät soá bieän phaùp cuï theå sau: * Tham möu tröïc tieáp vôùi BGH veà coâng taùc chuû nhieäm lôùp. * Laäp keá hoaïch chuû nhieäm toaøn naêm hoïc, hoïc kyø, thaùng, tuaàn. * Laäp keá hoaïch cho töøng thôøi ñieåm thi ñua. * Caàn löu giöõ caån thaän hoà sô chuû nhieäm. * Thöôøng xuyeân ghi cheùp nhaät kyù chuû nhieäm ñeå theo doõi nhöõng chuyeån bieán cuûa lôùp. Treân cô sôû ñoù ngöôøi giaùo vieân chuû nhieäm caàn phaùt huy nhöõng kinh nghieäm; boå sung hoaøn thieän phöông phaùp toå chöùc lôùp ñeå hoaøn thieän nhieäm vuï goùp phaàn nhoû beù cuûa mình vaøo söï nghieäp giaùo duïc ôû ñòa phöông noùi rieâng vaø söï nghieäp giaùo duïc nöôùc nhaø noùi chung. II/ CAÙC BIEÄN PHAÙP THÖÏC HIEÄN 1. Coâng taùc toå chöùc: a.Baàu ban caùn söï lôùp: Naêm hoïc 2006 – 2007 toâi ñöôïc phaân coâng chuû nhieäm lôùp 9 toång soá 33 hoïc sinh. Tröôùc khi oån ñònh toå chöùc lôùp baûn thaân toâi tìm hieåu kyû hoà sô, lieân heä tröïc tieáp vôùi giaùo vieân chuû nhieäm, lieân heä tröïc tieáp gia ñình, ñeå böôùc ñaàu phaân loaïi hoïc sinh cuûa lôùp. Cuï theå:02 hoïc sinh gioûi ( 01 gioûi toaøn dieän, 01 gioûi boä moân), 04 hoïc sinh caù bieät, 01 hoïc sinh coù hoaøn caûnh khoù khaên, 04 hoïc sinh yeáu keùm,... Böôùc tieáp theo, sau moät tuaàn hoïc tìm hieåu treân thöïc teá bieåu hieän cuûa hoïc sinh gioáng nhö keát quaû tìm hieåu ban ñaàu. Tieán haønh baàu ban caùn söï lôùp vaø saép xeáp choã ngoài. Hình thöùc thöïc hieän: Baàu ban caùn söï lôùp treân tinh thaàn daân chuû, coâng baèng, khaùch quan, coù naêng löïc, nhaïy beùn, hoaït ñoäng coù hieäu quaû ( ñaàu tuaàn thöù hai cho lôùp ñeà cöû nhaân söï, cuoái tuaàn thöù hai cho tieán haønh baàu baèng caùch phaùt phieáu cho lôùp ghi teân nhaân söï maø mình tín nhieäm, giaùo vieân cuøng 01 hoïc sinh thu phieáu, kieåm phieáu, roài coâng boá tröôùc lôùp töøng chöùc danh tröø toå tröôûng). Phaân coâng nhieäm vuï cuï theå cho töøng chöùc danh. - Lôùp tröôûng: chòu traùch nhieäm chung veà nhieäm vuï cuûa lôùp. Laõnh chæ ñaïo toaøn boä caùc hoaït ñoäng cuûa lôùp döôùi söï quan saùt cuûa giaùo vieân chuû nhieäm,coù nhieäm vuï baùo caùo veà vieäc thöïc hieän keá hoaïch cuûa lôùp veà giaùo vieân chuû nhieäm kòp thôøi. - Caùc lôùp phoù: moãi ngöôøi moät nhieäm vuï ( gioûi vaên chòu traùch nhieäm giaûi quyeát nhöõng thaéc ôû boä moân Vaên, gioûi Lyù cuõng coù traùch nhieäm töông töï). - Caùc toå tröôûng, toå phoù ( giaùo vieân chuû nhieäm cô caáu ) coù nhieäm vuï theo doõi hoaït ñoäng hoïat ñoäng cuûa toå, baùo caùo keát quaû veà giaùo vieân chuû nhieäm qua caùc buoåi sinh hoaït 15 phuùt ñaàu giôø, ñeå giaùo vieân chuû nhieäm coù giaûi phaùp chaán chænh kòp thôøi. - ... b.Xeáp choã ngoài: Sau khi hình thaønh ñöôïc ñoäi nguõ caùn söï lôùp, phaân coâng nhieäm vuï giaùo vieân tieán haønh saép xeáp choã ngoài. Thoâng thöôøng toâi xeáp hoïc sinh gioûi caëp vôùi em coù hoïc löïc yeáu,keùm xaây döïng phong traøo “Ñoâi baïn cuøng tieán” thöïc hieän ñöôïc deã daøng hôn, chia hoïc sinh caùc bieät ra ñeàu caùc toå trong lôùp cho caùc em ít coù cô hoäi theå hieän mình. 2/Phaân loaïi ñoái töôïng vaø bieän phaùp giaùo duïc: Sau moät thôøi gian tìm hieåu qua hoà sô, chuû nhieäm cuõ, hoaøn caûnh gia ñình,... Toâi tieán haønh giaùo duïc hoïc sinh: gioûi, caù bieät, coù hoaøn caûnh khoù khaên vaø hoïc sinh yeáu, keùm vì ñaây laø löïc löôïng quyeát ñònh söï thaønh baïi trong quaù trình giaùo duïc hoïc sinh. a.Hoïc sinh gioûi :Tìm hieåu kyõ xem em gioûi ôû moân naøo, hay gioûi toaøn dieän ñeå coù caùch chæ daãn phuø hôïp. Ví duï: Hoïc sinh gioûi vaên thöôøng giao cho baøi taäp khoù, ngoaøi ra coøn cung caáp cho kyõ naêng vieát moät baøi vaên toát, vaên hay vaø kieán thöùc naâng cao. Hoïc sinh gioûi toaøn dieän toâi thöôøng xuyeân lieân heä vôùi caùc giaùo vieân boä moân tieáp thu phöông phaùp hoïc toát boä moân ñeå truyeàn ñaït laïi cho hoïc sinh naém baét, nhôø giaùo vieân boä moân cung caáp kieán thöùc naâng cao cho caùc em veà nhaø laøm coù giao thôøi gian ñeå kieåm tra vaø ñieàu chænh. b.Hoïc sinh caù bieät cuûa lôùp 04 em. Ñoái töôïng naøy thöôøng xuyeân vi phaïm noäi quy nhaø tröôøng vaø coù keát quûa hoïc taäp raát thaáp. Qua tìm hieåu toâi môùi bieát trong soá ñoù coù 01 em cha meï ly hoân, cha coù vôï khaùc, meï böôùc theâm böôùc nöõa neân phaûi soáng vôùi baùc; 01 em cha meï khoâng quan taâm ñeán vieäc hoïc cuûa con maø chæ cho tieàn xin bao nhieâu cho baáy nhieâu, coøn 02 em thích theå hieän baûn lónh cuûa mình muoán cho caùc baïn trong lôùp xem mình nhö ñaïi ca. Böôùc ñaàu toâi aùp duïng nhieàu bieän phaùp maïnh( caûnh caùo tröôùc lôùp, vieát tôø töï kieåm, caûnh caùo döôùi côø,...) ñeå giaùo duïc nhöng khoâng coù hieäu quaû. Töø cô sôû ñoù toâi môùi nghó mình chuyeån sang caùch giaùo duïc khaùc vöøa meàm deûo, vöøa cöùng raén thì ñem laïi hieäu quaû raát cao. Cuï theå: + Ñoái vôùi tröôøng hôïp soáng vôùi baùc toâi thöôøng xuyeân quan taâm gaëp gôõ, ñoäng vieân, taâm söï (Baûn thaân em hieän taïi soáng vôùi baùc, beân caïnh coøn coù baùc daâu vaø anh chò. Neáu nhö em khoâng ngoan keát quûa hoïc taäp khoâng toát khi gia ñình hay em bò thoâi hoïc vaäy töông lai cuûa em sau naøy gaëp khoù khaên, em phaûi coá gaéng hoïc ñeå mai ñaây coù ngheà nghieäp vaø cuoäc soáng ñöôïc oån ñònh). + Ñoái vôùi hoïc sinh cha meï chæ bieát cho tieàn khoâng quan taâm ñeán vieäc hoïc toâi gaëp tröïc tieáp phuï huynh taâm söï anh chò khoâng neân cho tieàn quaù nhieàu vì khi coù nhieàu tieàn em thöôøng ruû baïn beø tham gia nhöõng troø chôi khoâng laønh maïnh. Maët khaùc anh chò caàn daønh ít thôøi gian quan taâm ñeán giôø giaác vaø vieäc hoïc ôû nhaø . Coøn veà phía nhaø tröôøng , giaùo vieân chuû nhieäm ñoäng vieân nhaéc nhôû, gaëp gôõ rieâng mang tính chaát taâm tình. + Ñoái vôùi nhöõng em thích theå hieän mình toâi cuõng gaëp trao ñoåi caùc em muoán theå hieän mình baèng caùch quaäy phaù baïn beø ñaùnh giaù baûn thaân mình thieáu giaùo duïc, cha meï mình khoâng bieát daïy con. Vaäy em muoán caùc baïn toân troïng mình thì caùc em phaûi hoïc thaät gioûi, thaät ngoan ñeå laøm taám göông cho caùc baïn noi theo, cha meï ñöôïc haûnh dieän. Ngoaøi ra, toâi phaân coâng caùc em ñaûm nhieäm toå tröôûng ñeå caùc em coá cô hoäi theå hieän maët toát cuûa mình. b.Hoïc sinh coù hoaøn caûnh khoù khaên 01 em. Khi tìm hieåu môùi bieát nhaø ngheøo khoâng coù tieàn mua taäp, vieát; nhaø xa tröôøng, khoâng coù tieàn ñi ñoø; maëc caûm vôùi baïn beø, boû beâ vieäc hoïc. Toâi thöôøng xuyeân taâm söï, ñoäng vieân ñeå em coù nieàm tin trong cuoäc soáng. Toâi noùi ngheøo khoâng phaûi laø caùi toäi, ngheøo thì mình thua thieät veà vaät chaát nhöng mình phaûi coù yù chí vöôn leân ñeå vöôït qua, muoán thoaùt ngheøo em phaûi hoïc thaät gioûi, thaät ngoan. Toâi coøn vaän ñoäng trong lôùp huøn tieàn mua taäp, vieát vaø hoã trôï tieàn ñi ñoø cho em ñeán lôùp deã daøng. Ñoái vôùi hoïc sinh yeáu keùm 04 em . Toâi thöôøng xuyeân kieåm tra, chæ daãn caùch hoïc taäp trong caùc buoåi sinh hoaït 15 phuùt ñaàu giôø, cho caùc em ngoài caïnh nhöõng em hoïc khaù gioûi keøm theâm, phaân coâng nhöõng em hoïc khaù, gioûi ôû gaàn nhaø hoïc nhoùm theo phong traøo “Ñoâi baïn cuøng tieán”. 3. Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp nhaèm naâng cao hieåu bieát veà caùc lónh vöïc cuûa caùc ñôøi soáng xaõ hoäi , tích luyõ theâm kinh nghieäm giao tieáp vaø hoaït ñoäng taäp theå , taïo tính chuû ñoäng tham gia caùc hoaït ñoäng taäp theå coi ñoù laø quyeàn lôïi, vöøa laø traùch nhieäm cuûa baûn thaân trong vieäc goùp phaàn xaây döïng taäp theå lôùp. Nhöng ñeå phaùt huy ñöôïc tính saùng taïo cuûa hoïc sinh khi thöïc hieän caùc hoaït ñoäng giaùo vieân chuû nhieäm caàn chuù yù moät soá vaán ñeà : - Giaùo vieân caàn nghieân cöùu ñeå hieåu ñuùng vaø ñaày ñuû caùc yeâu caàu giaùo duïc ñaëc bieät laø tính giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh . - Giaùo vieân chuû nhieäm chuaån bò tröôùc veà phöông tieän cuõng nhö phaân coâng toå chöùc caùc coâng vieäc vaø chuaån bò veà maët taâm lí cho hoïc sinh , caàn phaùt huy yù thöùc traùch nhieäm cao , söï töï giaùc taïo taâm theá phaán khôûi cho taát caû caùc em . Ñeå laøm ñöôïc ñieàu ñoù coâng taùc chuaån bò cuûa ngöôøi giaùo vieân chuû nhieäm laø heát söùc quan troïng chaúng haïn trong tieát “ Hoäi vui hoïc taäp” muoán toå chöùc ñöôïc toát tieát naøy giaùo vieân chuû nhieäm caàn keát hôïp vôùi caùc giaùo vieân boä moân ñeå tìm moät soá caâu hoûi ôû taát caû caùc boä moân hoïc ñoàng thôøi cho ñaùp aùn, caùc caâu hoûi naøy nhaèm thaâu toùm laïi caùc kieán thöùc caùc em ñaõ hoïc . 4/ Coâng taùc phoái hôïp: a.Trong nhaø tröôøng: Toâi thöôøng xuyeân trao ñoåi vôùi giaùo vieân boä moân, naém baét thoâng tin kòp thôøi nhöõng maët toàn taïi cuûa lôùp, nhöõng caù nhaân xuaát saéc, nhöõng bieåu hieän tieâu cöïc ñeå kòp thôøi uoán naén.Ngoaøi ra, lieân heä vôùi Ñoaøn thanh nieân, Ñoäi thieáu nieân ñeå cho lôùp tham gia toát caùc phong traøo thi ñua cuûa nhaø tröôøng toå chöùc nhö: Haùi hoa hoïc taäp, Keå chuyeän theo saùch, Vieát thö UPU, ñoïc saùch ôû thö vieän,...nhaèm höôùng caùc em coù yù thöùc cao trong hoïc taäp vaø coù loái soáng laønh maïnh. b.Ngoaøi nhaø tröôøng: Toâi lieân heä Hoäi cha meï hoïc sinh, phuï huynh cuûa lôùp. Moät maët laø quaûn lyù giôø giaác hoïc taäp, caùch öùng xöû ôû nhaø, vôùi moïi ngöôøi xung quanh; maët khaùc huy ñoäng moïi löïc löôïng xaõ hoäi cuøng tham gia vaøo vieäc hoïc taäp vaø reøn luyeän ñaïo ñöùc con em mình ngaøy moät hoaøn thieän hôn. Treân ñaây laø toaøn boä coâng vieäc cuûa giaùo vieân chuû nhieäm maø toâi ñaã thöïc hieän thaønh coâng. Tuy nhieân trong quaù trình thöïc hieän caùc tình huoáng khaùc coù theå xaûy ra, nhöng baûn thaân giaùo vieân chuû nhieäm coù theå uyeån chuyeån sao cho phuø hôïp vôùi hoaøn caûnh ôû töøng lôùp. Nhaèm giaùo duïc hoïc sinh ñaït hieäu quaû cao. 5. Keát quaû : Nhôø vieäc aùp duïng keát nhöõng bieän phaùp keå treân, neân toâi ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu keát quaû toát trong coâng taùc chuû nhieäm nhö sau: Keát quûa ñaàu naêm: LOAÏI HOÏC LÖÏC HAÏNH KIEÅM Soá löôïng % Soá löôïng % Gioûi ( Toát) 01 3,03 20 60,60 Khaù 08 24,24 09 27,27 TB 15 45,45 04 12,12 Yeáu 09 27,27 Keát quûa hoïc kyø I: LOAÏI HOÏC LÖÏC HAÏNH KIEÅM Soá löôïng % Soá löôïng % Gioûi ( Toát) 02 6,06 24 72,72 Khaù 10 30,30 07 21,21 TB 17 51,51 02 6,06 Yeáu 04 12,12 Keát quûa Caû naêm: LOAÏI HOÏC LÖÏC HAÏNH KIEÅM Soá löôïng % Soá löôïng % Gioûi ( Toát) 03 9,09 28 84,84 Khaù 12 36,36 05 15,15 TB 18 54,54 0 Yeáu 0 0 Hoïc sinh gioûi voøng huyeän : 02 HS ; chuyeân caàn ñaït 99%; duy trì só soá 100%; tham gia caùc phong traøo ñaït 100% . PHAÀN III- KEÁT LUAÄN Trong nhieàu naêm laøm coâng taùc chuû nhieäm lôùp , baûn thaân toâi ñaõ ruùt ra ñöôïc moät soá kinh nghieäm nhö ñaõ neâu. Nhöõng kinh nghieäm treân cuõng coù coøn haïn cheá nhöng toâi cuõng raát töï haøo khi aùp duïng nhöõng bieän phaùp treân vaøo thöïc tieãn daïy vaø hoïc neân ñaõ ñaït nhieàu keâùt quaû cao, söï gaàn guõi cuûa toâi ñoái vôùi caùc em taïo neân moät tình caûm raát khaéng khít, ñoù cuõng chính laø ñoäng löïc giuùp toâi laøm toát coâng taùc chuû nhieäm cuûa ngöôøi giaùo vieân. Toâi seõ coá gaéng hoïc hoûi theâm ôû caùc ñoàng nghieäp, ôû thoâng tin ñaïi chuùng veà taám göông saùng ñeå ngaøy caøng hoaøn thieän hôn, mang laïi nhieàu hieäu quaû toát ñeïp hôn trong coâng taùc boài döôõng theá heä töông lai cuûa ñaát nöôùc . Long Hoaø, ngaøy 22 thaùng 11 naêm 2007 Ngöôøi vieát saùng kieán Nguyeãn Vaên Coâng HÑKH TRÖÔØNG THCS LONG HOAØ HIEÄU TRÖÔÛNG CHUÛ TÒCH HÑKH

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục học sinh ở lớp chủ nhiệm.doc