Một số giải pháp rèn học sinh yếu chính tả (cho khối 2 + 3)

Lời mở đầu: Trong thực tế hiện nay, học sinh ở các lớp tiểu học cần phải thành thạo 4 kĩ năng: Nghe, nói, đọc, viết. Trong đó, kĩ năng đọc và viết là 2 kĩ năng rất quan trọng đối với học sinh tiểu học.Trong bài viết chính tả,có một số em chữ viết rất đẹp nhưng lại mắc nhiều lỗi chính tả.Vì vậy ,đối với học sinh tiểu học, chẳng những rèn chữ viết đẹp mà chúng ta cần phải rèn cho các em viết đúng. Vậy chúng. ta cần phải đưa ra những giải pháp trong việc rèn viết đúng chính tả cho học sinh Từ đó, mới tạo điều kiện cho các em học tốt các môn học khác.

doc7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/02/2013 | Lượt xem: 4541 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số giải pháp rèn học sinh yếu chính tả (cho khối 2 + 3), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN HỌC SINH YẾU CHÍNH TAÛ (CHO KHỐI 2 + 3) Năm học: 2008- 2009. Tên giáo viên: VÕ VĂN THÔNG - TT: Khối 2+3 Đơn vị: Trường Tiểu học Hàm Thắng 1. Lời mở đầu: Trong thực tế hiện nay, học sinh ở các lớp tiểu học cần phải thành thạo 4 kĩ năng: Nghe, nói, đọc, viết. Trong đó, kĩ năng đọc và viết là 2 kĩ năng rất quan trọng đối với học sinh tiểu học.Trong baøi vieát chính taû,coù moät soá em chöõ vieát raát ñeïp nhöng laïi maéc nhieàu loãi chính taû.Vì vaäy ,ñoái vôùi hoïc sinh tieåu hoïc, chaúng nhöõng reøn chöõ vieát ñeïp maø chuùng ta caàn phaûi reøn cho caùc em vieát ñuùng. Vaäy chuùng. ta caàn phaûi ñöa ra nhöõng giaûi phaùp trong vieäc reøn vieát ñuùng chính taû cho hoïc sinh Töø ñoù, môùi taïo ñieàu kieän cho caùc em hoïc toát caùc moân hoïc khaùc. Hoàn cảnh nảy sinh: Nhìn chung, hoïc sinh ôû taát caû caùc lôùp, chaát löôïng yeáu ôû moân tieáng Vieät laø do bò ñieåm yeáu ôû phaân moân chính taû. Qua kết quả khảo sát chất lượng ở đầu năm học, học sinh khối 2 +3 yếu rất nhiều ở môn Tiếng Việt. Phần lớn những em yếu ở môn này là do các em viết sai chính tả, cụ thể như bảng thống kê dưới đây: Khối Môn Giỏi Khá Trung bình Yếu Ghi chú SL TL SL TL SL TL SL TL 2 Tiếng việt 38 38.2 32 33 18 18.6 9 9.3 3 Tiếng việt 30 28.3 44 41.5 22 20.8 10 9.4 Với số lượng học sinh yếu nhiều ở môn Tiếng việt, mà đặc biệt là phân môn chính tả. Tôi cảm thấy rất lo lắng và trăn trở cho chất lượng của khối. Chính vì sự lo lắng này, tôi đã ñöa ra một số giải pháp để cả tổ cùng bàn bạc và thực hiện: Giúp cho học sinh yếu viết đúng chính tả. II. Thực trạng học sinh ở khối 2 + 3 hiện nay: Mặc dù tất cả các giáo viên trong tổ có rất nhiều cố gắng, tích cực trong việc phụ đạo học sinh yếu. Hiện nay, học sinh ở các lớp vẫn còn yếu môn chính tả rất nhiều. Một số em viết chính tả lúc nào cũng bị điểm 1. Như ở khối 3, bài viết chỉ có 50 – 60 chữ, có em sai đến 1/4 số lượng chữ trong bài viết. Phần lớn, những em viết chính tả sai nhiều là do các em học yếu, cũng có một số ít em học trung bình, khá nhưng cũng viết sai nhiều lỗi chính tả. Hầu hết, học sinh viết yếu chính tả các em đều đọc rất chậm, tốc độ đọc chưa đạt yêu cầu, có em đọc ê, a phải đánh vần thầm trong miệng mới đọc được, có em đọc đúng theo tốc độ nhưng đọc sai nhiều do phaùt aâm cuûa ñòa phöông. Tìm hiểu nguyên nhân: Với kinh nghiệm giảng dạy hiện có, tìm hiểu thêm ở giáo viên trong tổ và phụ huynh học sinh. Học sinh học yếu phân môn chính tả là do: Học sinh lười đọc bài ở nhà, ít đọc, ít viết, thậm chí về đến nhà, các em chẳng màng đến bài vở gì cả. Nhận mặt chữ chậm, đọc chậm, đọc còn sai nhiều. Chưa biết phân biệt và hiểu nghĩa của từ. Phát âm sai, khuyết tật về giọng nói ( ngọng, đớt…). Phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập của con em. Do nặng tai, ( thính âm kém), lơ đễnh khi viết bài. Một số em còn viết hoa tuỳ tiện. Moät soá em vieát ñuùng nhöng queân boû daáu thanh. Do chưa nắm chắc ở một số hiện tượng chính tả theo quy định về “ng, ngh; g, gh”. Do giaùo vieân chöa löu yù ñeán gioïng ñoïc cuûa mình khi ñoïc baøi cho hoïc sinh vieát ,ñoïc chöa phaân bieät ñöôïc aâm ñaàu nhö: s/x ,vaàn an/ang,aêc/aêt,oan/on… hoaëc daáu thanh hoûi/ngaõ… Do ngoài vieát chöa ñuùng tö theá,meät moûi trong khi vieát. IV. Giải pháp thực hiện: - Trong giờ học, giáo viên cần quan tâm , giúp đỡ niều đối với học sinh yếu. - Thường xuyên gọi học sinh yếu đọc bài để giúp đỡ, sửa sai cách phát âm. - Chuù yù söûa sai tö theá ngoài vieát vaø caùch caàm buùt cho hoïc sinh ñeå traùnh söï meät moûi,chaùn naûn cuûa hoïc sinh trong tieát hoïc. - Giờ dạy chính tả, giáo viên cần phaùt huy tính tích cöïc cuûa hoïc sinh, cho học sinh töï tìm ra những từ khó trong bài viết, đoạn viết, giáo viên có nhiệm vụ hướng dẫn các em phân biệt nghĩa của từ. Sử dụng triệt để về việc dùng bảng con để viết từ khó, tiếng khó trong giờ dạy chính tả. Luyeän phaùt aâm ñuùng cho hoïc sinh ñoái vôùi nhöõng töø khoù tìm ñöôïc. Phối hợp với phụ huynh động viên, nhắc nhở học sinh đọc bài, viết bài ở nhà. ( Học sinh có vở riêng, hoặc số tay riêng để viết nhiều lần các từ đã viết sai trong bài chính tả). Giáo viên cung cấp cho học sinh một số quy tắc về cách viết từ có phụ âm “ng, ngh; g, gh”.( Ví dụ: “ngh” thường đi phía sau là: i, e, ê; “ng” thường đi phía sau là: u, ư, o, ô, ơ, a). Khi đọc bài viết giáo viên cần đọc to, rõ, phát âm đúng, đọc chậm, tách câu dài ra thành các cụm từ có nghĩa để học sinh dễ nghe, dễ viết. Giaùo vieân caàn chuù yù gioïng ñoïc vaø caùch phaùt aâm,phaân bieät caùc phuï aâm,vaàn,daáu thanh khi ñoïc baøi cho hoïc sinh vieát. Thường xuyên nhắc nhở đối với những em viết hoa tuỳ tiện. Luyện phát âm đúng cho hoïc sinh yeáu caùc từ khó trước khi viết bài. Tập cho học sinh thói quen đổi vở, hoặc tự soát lỗi chính tả của bạn, của mình. Trong các tiết ôn buổi chiều, giáo viên cần rèn cho học sinh kĩ năng viết từ khó đã được chọn trong các bài chính tả chính khoá. Học sinh rèn viết từ khó trên bảng con, lớp nhận xét-sửa sai rồi mới viết vào vở. Thöôøng xuyeân toå chöùc cho hoïc sinh yeáu thi vieát ñuùng ,ñeå tuyeân döông,ñoäng vieân cho caùc em coá gaéng. Taïo moâi tröôøng thaân thieän trong lôùp hoïc. (Ñoâi baïn hoïc sinh giuùp ñôõ nhau cuøng tieán boä). Toå chöùc caùc phong traøo: Hoa chaêm ngoan, hoa hoïc toát trong lôùp hoïc ñeå taïo söï thích thuù cho hoïc sinh… * Minh hoaï qua moät tieát chính taû daïy treân lôùp : BAØI: COÙC KIEÄN TRÔØI (Nghe vieát) 1-Chuaån bò: Ñoïc baøi vieát ôû nhaø ,taäp vieát töø khoù, hoaëc coù theå vieát caû baøi vieát vaøo vôû nhaùp. 2-Leân lôùp: - Höôùng daãn vieát töø khoù: - Giaùo vieân ñoïc baøi vieát. - Moät hoïc sinh khaù gioûi ñoïc baøi vieát. - Caû lôùp ñoïc thaàm ñoaïn vieát –Tìm töø môùi,töø khoù phaùt aâm vaø deã vieát sai . - Giaùo vieân ghi caùc töø khoù leân baûng lôùp vaø höôùng daãn hoïc sinh phaân bieät nghóa cuûa töø. (Hoïc sinh töï tìm töø môùi ñeå phaân bieät nghóa) . haïn haùn # haïng (haïng nhaát) . chim muoâng # chieâm (luùa chieâm) muoân (muoân naêm) .khaùt (khaùt nöôùc) # khaùc (khaùc nhau) .quyeát (quyeát taâm) # vieát (vieát chöõ) . chæ huy # hy (hy sinh) (hy voïng) . traàn gian # giang (giang sôn) (Ngoaøi ra giaùo vieân coøn löu yù cho hoïc sinh caùc vaàn, phuï aâm trong caùc töø khoù) - Höôùng daãn hoïc sinh yeáu phaùt aâm ñuùng. - Caû lôùp vieát töø khoù treân baûng con. (Caû lôùp cuøng nhaän xeùt söûa sai) - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh töï tìm vaø vieát treân baûng con caùc töø vieát hoa (danh töø rieâng)-Coùc,Cua,Gaáu,Coïp,Ong,Caùo. - Giaùo vieân nhaéc nhôû tö theá ngoài ,caùch caàm buùt vaø ñoïc baøi cho hoïc sinh vieát. * Löu yù caùch ñoïc: (Ñoïc chaäm,ngaét ra töøng cuïm töø coù nghóa) VD: Thaáy trôøi haïn haùn quaù laâu,/ laøm ruoäng ñoàng,/caây coû,/chim muoâng/cheát daàn cheát moøn vì khaùt,/Coùc quyeát leân thieân ñình/ kieän oâng trôøi./Cuøng ñi vôùi Coùc coù Cua,/Gaáu,/Ong vaø Caùo./… - Ñoïc laïi baøi cho hoïc sinh doø tröôùc khi höôùng daãn söûa loãi. - Söûa loãi (HS ñoåi vôû ,kieåm tra cheùo, gaïch chaân töø vieát sai baèng buùt chì, Giaùo vieân ñoïc chaäm töøng caâu vaø löu yù laïi töø khoù cho hoïc sinh söûa loãi. * Phaàn baøi taäp (Vôùi nhieàu hình thöùc – Coù theå cho hoïc sinh thöïc hieän theo nhoùm). V. Kết quả thực hiện: - Qua moät naêm thöïc hieän aùp duïng caùc giaûi phaùp ñeå reøn vieát ñuùng chính taû cho hoïc sinh.Qua töøng thôøi kyø vaø ñeán cuoái naêm hoïc ,hoïc sinh trong khoái tieán boä roõ reät,keát quaû khaû quan. Nhìn chung, qua từng thời gian KTĐK, học sinh ñeàu có tiến bộ khá rõ, các học sinh yeáu ñaõ ñoïc nhanh hôn, troâi chaûy hôn viết ñuùng chính tả , viết đúng được từ khó trong các bài viết, lỗi sai ít hơn. Chất lượng ở phân môn chính tả được nâng cao, hoïc sinh vieát taäp laøm vaên yù roõ raøng hôn, dẫn đến chất lượng ở phân môn Tiếng Việt được nâng cao. Cụ thể qua các bảng số liệu sau: 1. Cuối học kì I: Khối Môn Giỏi Khá Trung bình Yếu Ghi chú SL TL SL TL SL TL SL TL 2 Tieáng vieät 57 58.8 28 28.9 11 11.3 1 1 3 Tieáng vieät 42 39.3 42 39.3 20 18.7 3 2.7 2.Cuối học kì II: Khối Môn Giỏi Khá Trung bình Yếu Ghi chú SL TL SL TL SL TL SL TL 2 Tieáng vieät 60 61.9 27 27.8 9 9.3 1 1 3 Tieáng vieät 68 63.6 26 24.3 13 12.1 VI. Rút kinh nghiệm: Sau một năm thực hiện các giải pháp rèn cho học sinh yếu chính tả trong khối 2+3. Bản thân nhận thấy chất lượng có tiến triển cao. Bản thân cần phải tìm hiểu và học hỏi thêm ở đồng nghiệp, anh chị em ở khối lôùp khaùc. Cần tìm hiểu nhiều ở tự điển để có vốn từ phong phú. Tuy nhiên, qua các giải pháp thực hiện, bản thân cũng rút được một số kinh nghiệm sau: Caàn taïo moâi tröôøng thaân thieän trong lôùp hoïc.Taïo nhieàu nieàm tin cho hoïc sinh yeáu. Phoái hôïp chaët cheõ vôùi gia ñình hoïc sinh vaø giaùo vieân daïy chöông trình buoåi chieàu ñeå giuùp ñôõ caùc em. Cần quan tâm, giúp đỡ nhiều cho học sinh yếu trong tiết dạy. Chú ý phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy như việc tìm từ khó trong bài viết vaø vieäc hoïc taäp theo nhoùm theo nhoùm. Sử dụng bảng con trong tiết dạy để có hiệu quả. Giáo viên đọc bài cho học sinh phải đọc to, rõ ràng, đọc chậm theo từng cuïm töø coù nghóa. Nếu caâu ngaén thì ñoïc caû caâu. Chú ý phân biệt nghĩa của các từ khó và luyện phát âm đúng trước khi đọc cho học sinh viết bài. Thöïc hieän keá hoaïch giaùo duïc caù nhaân ñoái vôùi hoïc sinh yeáu vaø hoïc sinh caù bieät. Haøm Thaéng, ngaøy 30 thaùng 5 naêm 2009 Ngöôøi vieát Voõ Vaên Thoâng ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG - XEÁP LOAÏI : Haøm Thaéng, ngaøy…..thaùng…..naêm 2009 TM HOÄI ÑOÀNG KHOA HOÏC ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC HUYEÄN - XEÁP LOAÏI : ……………….., ngaøy ……thaùng …..naêm 2009 TM HOÄI ÑOÀNG KHOA HOÏC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp rèn học sinh yếu chính tả (cho khối 2 + 3).doc
Luận văn liên quan