Một số kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy

I. Lí do chọn đề tài Hiện nay công nghệ thông tin đang phát triển rầm rộ, công nghệ thay đổi hàng ngày. Đất nước ta đang hoà nhập và phát triển cùng với sự phát triển của công nghệ thế giới. Công nghệ thông tin phát triển đã mở ra hướng đi mới cho ngành giáo dục trong việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học. Chính vì vậy bắt đầu từ năm học 2008 – 2009 Bộ Giáo dục và đào tạo đã triển khai cuộc vận động “dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy” đối với tất cả các bậc học từ đại học cao đẳng đến THPT, THCS, TH, Mầm non áo dục mầm non nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân là mắt xích đầu tiên trong việc thực hiện đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy nhiều giáo viên nhất là những đồng chí giáo viên trẻ rất say mê hứng thú. Qua việc ứng dụng công nghệ thông tin không những phát huy được tối đa khả năng làm việc của người giáo viên mà còn giúp cho người giáo viên trở lên năng động, sáng tạo phù hợp với sự phát triển của người giáo viên nhân dân trong thời đại công nghệ thông tin. Hiện nay có rất nhiều các phần mềm giáo dục hỗ trợ giáo viên thiết kế bài giảng điện tử, giảng dạy trên máy tính, máy chiếu như: phần mềm Kispix, Kismas, Happy Kids Năm học 2009 – 2010 tôi được phân công giảng dạy lớp C5. Trong quá trình giảng dạy tôi đã gặp nhiều những thuận lợi nhưng cũng có những khó khăn nhất định: đó là khó khăn về gia đình, về số lượng cháu trong lớp đông (sĩ số 46 cháu trong đó 22 cháu nam, 24 cháu nữ), đa số các cháu đều rất hiếu động kể cả cháu trai và cháu gái, vì vậy việc rèn nề nếp và tổ chức các hoạt động cho trẻ gặp rất nhiều khó nhăn. Nhưng được sự quan tâm, sự chỉ đạo chuyên môn của Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên dự giờ thăm lớp rút kinh nghiệm, hướng dẫn thêm việc sử dụng máy tính, máy chiếu trong giảng dạy và nhờ sự giúp đỡ của chị em đồng nghiệp đã giúp tôi vượt qua những khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó nhà trường đã trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại như: Máy tính, máy chiếu, ti vi, đầu đĩa, băng hình . để giáo viên có thể soạn giảng trên máy thuận tiện hơn. Từ những cơ sở lí luận và thực tế trên tôi đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài “dung công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy” với mục đích tìm ra những biện pháp tốt nhất cho công tác giảng dạy của mình.

doc8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3830 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mét sè kinh nghiÖm øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y I. LÝ do chän ®Ò tµi HiÖn nay c«ng nghÖ th«ng tin ®ang ph¸t triÓn rÇm ré, c«ng nghÖ thay ®æi hµng ngµy. §Êt n­íc ta ®ang hoµ nhËp vµ ph¸t triÓn cïng víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ thÕ giíi. C«ng nghÖ th«ng tin ph¸t triÓn ®· më ra h­íng ®i míi cho ngµnh gi¸o dôc trong viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p vµ h×nh thøc d¹y häc. ChÝnh v× vËy b¾t ®Çu tõ n¨m häc 2008 – 2009 Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®· triÓn khai cuéc vËn ®éng “øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y” ®èi víi tÊt c¶ c¸c bËc häc tõ ®¹i häc cao ®¼ng ®Õn THPT, THCS, TH, MÇm non.. Gi¸o dôc mÇm non n»m trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n lµ m¾t xÝch ®Çu tiªn trong viÖc thùc hiÖn ®µo t¹o nguån nh©n lùc c«ng nghÖ th«ng tin, vµ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo d¹y häc. Víi viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y nhiÒu gi¸o viªn nhÊt lµ nh÷ng ®ång chÝ gi¸o viªn trÎ rÊt say mª høng thó. Qua viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin kh«ng nh÷ng ph¸t huy ®­îc tèi ®a kh¶ n¨ng lµm viÖc cña ng­êi gi¸o viªn mµ cßn gióp cho ng­êi gi¸o viªn trë lªn n¨ng ®éng, s¸ng t¹o phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña ng­êi gi¸o viªn nh©n d©n trong thêi ®¹i c«ng nghÖ th«ng tin. HiÖn nay cã rÊt nhiÒu c¸c phÇn mÒm gi¸o dôc hç trî gi¸o viªn thiÕt kÕ bµi gi¶ng ®iÖn tö, gi¶ng d¹y trªn m¸y tÝnh, m¸y chiÕu nh­: phÇn mÒm Kispix, Kismas, Happy Kids… N¨m häc 2009 – 2010 t«i ®­îc ph©n c«ng gi¶ng d¹y líp C5. Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y t«i ®· gÆp nhiÒu nh÷ng thuËn lîi nh­ng còng cã nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh: ®ã lµ khã kh¨n vÒ gia ®×nh, vÒ sè l­îng ch¸u trong líp ®«ng (sÜ sè 46 ch¸u trong ®ã 22 ch¸u nam, 24 ch¸u n÷), ®a sè c¸c ch¸u ®Òu rÊt hiÕu ®éng kÓ c¶ ch¸u trai vµ ch¸u g¸i, v× vËy viÖc rÌn nÒ nÕp vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho trÎ gÆp rÊt nhiÒu khã nh¨n. Nh­ng ®­îc sù quan t©m, sù chØ ®¹o chuyªn m«n cña Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng th­êng xuyªn dù giê th¨m líp rót kinh nghiÖm, h­íng dÉn thªm viÖc sö dông m¸y tÝnh, m¸y chiÕu trong gi¶ng d¹y vµ nhê sù gióp ®ì cña chÞ em ®ång nghiÖp ®· gióp t«i v­ît qua nh÷ng khã kh¨n hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao. Bªn c¹nh ®ã nhµ tr­êng ®· trang bÞ ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh­: M¸y tÝnh, m¸y chiÕu, ti vi, ®Çu ®Üa, b¨ng h×nh... ®Ó gi¸o viªn cã thÓ so¹n gi¶ng trªn m¸y thuËn tiÖn h¬n. Tõ nh÷ng c¬ së lÝ luËn vµ thùc tÕ trªn t«i ®· ®i s©u vµo nghiªn cøu ®Ò tµi “øng dung c«ng nghÖ th«ng tin vµo qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y” víi môc ®Ých t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p tèt nhÊt cho c«ng t¸c gi¶ng d¹y cña m×nh. II. Néi dung Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y t«i lu«n cè g¾ng t×m tßi häc hái nh»m n©ng cao kÜ n¨ng sö dung m¸y tÝnh, còng nh­ sù thay ®æi kinh nghiÖm víi chÞ em ®ång nghiÖp kÕt hîp víi sù gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn cña Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng, t«i ®· t×m ra ®­îc mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng “øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y” cña b¶n th©n. 1. Nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ Víi mçi bµi d¹y t«i lu«n suy nghÜ m×nh cÇn lµm g× ®Ó l«i cuèn vµ ph¸t huy ®­îc tÝnh s¸ng t¹o n¨ng ®éng, sù høng thó cña trÎ vµo bµi häc. Bëi kh«ng ph¶i bµi häc nµo, kiÕn thøc nµo cung cÊp cho trÎ kÓ c¶ lµ kiÕn thøc míi còng l«i cuèn ®­îc trÎ. ChÝnh v× vËy t«i ®· sö dông m¸y chiÕu cho mét sè bµi d¹y cña m×nh vµ t«i thÊy r»ng trÎ rÊt høng thó, víi nh÷ng bµi d¹y cã sö dông c«ng nghÖ th«ng tin ngay lËp tøc thu hót ®­îc sù chó ý vµ kÝch thÝch høng thó cña trÎ, trÎ d­îc chñ ®éng nhiÒu h¬n ®Ó kh¸m ph¸ néi dung bµi d¹y. Bëi nh÷ng h×nh ¶nh mµ trÎ ®­îc nh×n thÊy th­êng to râ rµng, sèng ®éng (nh÷ng con vËt ngé nghÜnh ®¸ng yªu ®ang vËn ®éng, nh÷ng b«ng hoa ®ñ mµu s¾c ®ang tõ tõ në ra, nh÷ng ®å vËt biÕt chuyÓn ®éng...) Víi nh÷ng bµi d¹y ®ã t«i thÊy r»ng nã rÊt phï hîp víi ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña trÎ vµ l¹i thùc hiÖn ®­îc nguyªn t¾c gi¸o dôc “LÊy trÎ lµm trung t©m”. §Ó t¹o ra ®­îc nh÷ng bµi gi¶ng ®ã t«i ®· t×m kiÕm h×nh ¶nh vµ t¹o thµnh c¸c file Power Point hoÆc c¸c ®o¹n phim Video ng¾n cho phï hîp víi bµi d¹y. NÕu nh­ tr­íc ®©y khi d¹y trÎ t«i th­êng ph¶i phô thuéc vµo nh÷ng ®å dïng cã s½n nh­ tranh ¶nh hay ®å dïng trùc quan kh«ng cã h×nh ¶nh ®éng. HoÆc rÊt ph¶i vÊt v¶ ®Ó cã thÓ t×m kiÕm nh÷ng h×nh ¶nh, ®å dïng phôc vô cho bµi d¹y cña m×nh. HiÖn nay víi viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin t«i cã thÓ tù quay phim, chôp ¶nh (cã khi lµ sö dông lu«n m¸y ®iÖn tho¹i di ®éng ®Ó quay phim chôp ¶nh) nh÷ng h×nh ¶nh thùc tÕ, hoÆc sö dông Internet lÊy t­ liÖu cho bµi gi¶ng nhanh chãng, tiÖn lîi. VÝ dô (1) Khi cho trÎ kh¸m ph¸ vÒ mét sè con vËt nu«i trong gia ®×nh t«i kh«ng thÓ mang hÕt ®­îc mét sè con vËt thËt ®Õn ®Ó cho trÎ quan s¸t, mµ chØ cho trÎ quan s¸t b»ng tranh hoÆc m« h×nh th× sÏ kÐm hÊp dÉn ®èi víi trÎ. Do vËy t«i ®· sö dông m¸y quay vµ quay nh÷ng th­íc phim vÒ mét sè con vËt: Con chã, con gµ, con bß…sau ®ã t¹o thµnh mét ®o¹n phim Video vÒ vËt nu«i trong gia ®×nh ®Õn cho trÎ kh¸m ph¸. Khi ®­îc kh¸m ph¸ trªn m¸y vÒ nh÷ng con vËt ®ã trÎ rÊt thÝch, trÎ thÊy ®­îc nh÷ng h×nh ¶nh ®éng vÒ con vËt, kÓ c¶ tiÕng kªu, tiÕng sña cña chóng, mét sè trÎ tá ra rÊt thÝch thó khi lÇn ®Çu tiªn ®­îc nh×n thÊy h×nh ¶nh c¸c chó chã con ®ang ®­îc chã mÑ ch¨m sãc hay c¸c chó mÌo con ®ang ®­îc mÑ d¹y c¸ch b¾t chuét… (2) Cho trÎ kh¸m kh¸ vÒ “Mét sè quy ®Þnh giao th«ng ®­êng bé” mÆc dï trÎ ®· cã nh÷ng tr¶i nghiÖm thùc tÕ khi cïng ng­êi lín tham gia giao th«ng. Nh­ng t«i vÉn muèn cho trÎ thÊy trùc tiÕp h×nh ¶nh ®Ó trÎ cã thÓ nªu nhËn xÐt cho chÝnh x¸c vµ kh¾c s©u kiÕn thøc cho trÎ. Nh­ng t«i kh«ng thÓ dÉn trÎ ra ngoµi ng· t­ ®Ó quan s¸t thùc tÕ ®­îc bëi ®­êng xa ®i kh«ng ®¶m b¶o an toµn.cho c« vµ trÎ. Do vËy t«i ®· ®i quay nh÷ng h×nh ¶nh vÒ ng· t­, h×nh ¶nh biÓn b¸o…sau ®ã cho trÎ quan s¸t vµ nªu ý kiÕn nhËn xÐt vÒ nh÷ng hµnh vi ®óng, sai cña ng­êi tham gia giao th«ng, nh÷ng quy ®Þnh giao th«ng, nh÷ng biÓn b¸o ®¬n gi¶n trÎ th­êng thÊy. (3) Hay cã nh÷ng bµi d¹y gióp trÎ kh¸m ph¸ vÒ ®éng vËt sèng trong rõng th× kh«ng thÓ cã h×nh ¶nh thùc tÕ, hay c« gi¸o kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó lªn v­ên b¸ch thó quay phim, hoÆc kh¸m ph¸ vÒ thÕ giíi c«n trïng rÊt khã cã thÓ b¾t ®­îc nh÷ng con vËt thËt.V× vËy t«i ®· sö dông Internet t×m kiÕm vµ Save vÒ nh÷ng h×nh ¶nh phï hîp sèng ®éng cho trÎ kh¸m ph¸. HiÖn nay chóng ta ®ang thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non míi ch­¬ng tr×nh ®­îc x©y dùng lµ ch­¬ng t×nh khung, bao gåm nh÷ng néi dung cèt lâi cã tÝnh linh ho¹t mÒm dÎo lµm c¬ së cho viÖc lùa chän néi dung gi¸o dôc cô thÓ, phï hîp víi kinh nghiÖm sèng, kh¶ n¨ng cña trÎ vµ thùc tÕ cña tõng ®Þa ph­¬ng. Trong qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y chóng t«i ®· lùa chän nh÷ng néi dung ch­¬ng tr×nh sao cho phï hîp víi häc sinh cña m×nh. Do ®ã cã nh÷ng bµi th¬ c©u chuyÖn khi t«i lùa chän l¹i kh«ng cã trong ch­¬ng tr×nh cò, kh«ng cã tranh in s½n. §Ó gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò ®ã t«i ®· vÏ tranh sau ®ã chôp l¹i sö dông phÇn mÒm tr×nh chiÕu Microsoft Power Point ®Ó ch×nh chiÕu. Víi phÇn mÒm Microsoft Power Point t«i ®· sö dông ®Ó viÕt c¸c bµi th¬ ch÷ to sö dông mµu s¸c theo ý thÝch ®Ó d¹y trÎ thay v× ph¶i viÕt trªn giÊy nh­ tr­íc ®©y, vµ lång ghÐp thªm c¸c hiÖu øng vÒ ©m thanh, h×nh ¶nh cho thËt sèng ®éng. HiÖn nay trªn thÞ tr­êng còng cã rÊt nhiÒu nh÷ng b¨ng ®Üa vÒ nh÷ng c©u chuyÖn theo néi dung cña c¸c chñ ®Ò, t«i ®· s­u tÇm lùa chän vµ chØnh söa c¸c ®o¹n b¨ng ®Üa ®ã sao cho phï hîp nhÊt. VÝ dô (1) C©u chuyÖn “GÊu con bÞ s©u r¨ng” c«ng ty TuyÕt Mai ®· lµm thµnh ®o¹n phim ho¹t h×nh nh­ng cã nh÷ng ®o¹n phim qu¸ dµi kh«ng phï hîp víi néi dung c©u chuyªn t«i kÓ, t«i ®· c¾t bít ®i nh÷ng ®o¹n ®ã ®i, sau ®ã cßn cho thªm hiÖu øng ch÷ vµo råi t¹o thµnh mét Video míi. ®Ó kÓ chuyÖn vµ cho trÎ kÓ chuyÖn cïng h×nh ¶nh. (2) C©u chuyÖn “Cñ c¶i tr¾ng” t«i ®· cho thªm mét sè h×nh ¶nh ®Ó gióp trÎ hiÓu s©u h¬n vÒ néi dung c©u chuyÖn. Bªn c¹nh nh÷ng viÖc lµm trªn trong qu¸ tr×nh sö dông m¸y tÝnh t«i ®· tù ghi ©m giäng kÓ cña m×nh, t¹o ra nh÷ng ©m thanh theo ý muèn. §Ó thùc hiªn ®­îc ®iÒu ®ã chØ cÇn mét viÖc lµm ®¬n gi¶n lµ c¾m thiÕt bÞ thu (tai nghe) vµo m¸y tÝnh s¸ch tay thªm mét sè thao t¸c ®¬n gi¶n kÝch chuét vµo biÓu t­îng JetAudio/Rîad/Start/Side Show/Cutom Animation/Effeet Options lµ cã thÓ ghi ©m ®­îc. Víi viÖc lµm nµy c« gi¸o cã thÓ cho trÎ cïng tham gia ghi ©m. TrÎ mÇm non “Häc b»ng ch¬i, ch¬i mµ häc”do ®ã trong qu¸ tr×nh so¹n gi¶ng t«i rÊt chó träng ®Õn viÖc lµm sao cho trÎ cã thÓ ®­îc ch¬i mµ vÉn häc. T«i ®· häc hái vµ lµm ®­îc mét sè trß ch¬i b»ng c¸ch sö dông c¸c hiÖu øng h×nh ¶nh ©m thanh sèng ®éng cho trÎ trùc tiÕp tham gia ch¬i mét sè trß ch¬i ®¬n gi¶n trªn m¸y. VÝ dô: Khi cho trÎ kh¸m ph¸ vÒ “mét sè lo¹i hoa” t«i ®· t¹o ra trß ch¬i “T×m l¸ cho hoa” trÎ kÝch chuét vµo hinh 1 b«ng hoa lËp tøc sÏ chuyÓn sang mét slide kh¸c cã h×nh ¶nh mét sè lo¹i l¸ ®Ó trÎ lùa chän, nÕu chän ®óng th× sÏ cã hiÖu øng vÒ tiÕng ®éng nh­ tiÕng vç tay h×nh ¶nh vui nhén hiÖn ra, nÕu chän sai sÏ lµ mét tiÕng ®éng, mét h×nh ¶nh mÆt mÕu kh¸c cho trÎ biÕt lµ trÎ ®· sai. Bªn c¹nh ®ã t«i ®· nghiªn cøu tham kh¶o mét sè b¨ng ®Üa h×nh trß ch¬i cña bÐ cña Së gi¸o dôc H¶i Phßng vµ ®· t¹o ra mét sè trß ch¬i rÊt thó vÞ nh­ trß ch¬i “BÐ kh¸m ph¸ ®å dïng”, “Sù ph¸t triÓn cña c©y tõ h¹t”… Ngoµi ra víi mét sè néi dung cÇn trß chuyÖn, kh¸m ph¸ trong chñ ®Ò còng rÊt cÇn sö dông c«ng nghÖ th«ng tin. VÝ dô nh­ trß chuyÖn vÒ mét sè mãn ¨n, danh lam th¾ng c¶nh, lÔ héi cña quª h­¬ng ®Êt n­íc…trong chñ ®Ò “Quª h­¬ng ®Êt n­íc – B¸c Hå” c« kh«ng thÓ chØ trß chuyÖn b»ng lêi vµ viÖc dïng tranh còng rÊt khã. Néi dung c¸c t­ liÖu cña c¸c bµi gi¶ng t«i giíi thiÖu cho trÎ th­êng mang tÝnh ch©n thùc, phong phó, trÎ cã thÓ ®­îc lµm quen víi mét sè hiÖn t­îng tù nhiªn x· héi mµ trÎ khã cã thÓ b¾t gÆp trong thùc tÕ. Trong nh÷ng giê ho¹t ®éng chiÒu nÕu cã ®iÒu kiÖn t«i cho trÎ tham gia ch¬i nh÷ng trß ch¬i trªn m¸y hoÆc h­íng dÉn trÎ mét sè thao t¸c ®¬n gi¶n víi m¸y tÝnh lµm cho trÎ rÊt thÝch. 2. KÕt qu¶ Qua nh÷ng nç lùc cña b¶n th©n sau mét n¨m häc t«i ®· thu ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ tèt ®Ñp. Nhê øng dông c«ng nghÖ th«ng tin chÊt l­îng ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ cña trÎ líp t«i ngµy cµng ®­îc n©ng cao, trÎ lu«n thÝch ®­îc ®Õn líp. TrÎ lu«n høng thó tÝch cùc chñ ®éng vµ s¸ng t¹o tham gia vµo ho¹t ®éng häc, ph¸t huy ®­îc tÝnh ham hiÓu biÕt t×m tßi kh¸m ph¸, phï hîp víi ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña trÎ. TrÎ tÝch luü ®­îc vèn kiÕn thøc phong phó, kÜ n¨ng nhËn xÐt, so s¸nh cña trÎ ph¸t triÓn h¬n . Th«ng qua c¸c bµi häc cã øng dông c«ng nghÖ th«ng tin th× nh÷ng hµnh vi ®Ñp, nh÷ng kÜ n¨ng sèng ®­îc truyÒn ®¹t ®Õn trÎ mét c¸ch nhÑ nhµng gãp phÇn h×nh thµnh cho trÎ nhËn thøc vÒ c¸i ®Ñp, mong muèn t¹o ra c¸i ®Ñp trong cuéc sèng vµ nh÷ng kÜ n¨ng sèng cÇn thiÕt cho trÎ. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn t«i thÊy say mª víi nghÒ h¬n, qu¸ ®ã còng häc hái ®­îc rÊt nhiÒu vÒ viÖc kiÕn thøc tin häc. III. Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm vµ kiÕn nghÞ. Qua viÖc thùc hiÖn øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y t«i ®· rót ra cho m×nh mét sè kinh nghÖm sau: Tr­íc hÕt gi¸o viªn ph¶i cã mét sè hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ m¸y tÝnh, c¸ch sö dông, c¸ch sö lý t×nh huèng x¶y ra khi dïng m¸y tÝnh, m¸y chiÕu. Bëi v× lµ m¸y mãc lªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã thÓ g©y ra mét sè t×nh huèng bÊt lîi cho gi¸o viªn nh­ m¸y bÞ treo, bÞ virus, bÞ nh¶y tõ slide nµy sang slide kh¸c mµ kh«ng biÕt c¸ch quay l¹i…vµ mçi khi cã nh÷ng sù cè nh­ vËy nÕu kh«ng biÕt c¸ch sö lý ngay gi¸o viªn khã cã thÓ hoµn thµnh bµi d¹y cña m×nh nh­ ý muèn. Lu«n cã kÕ ho¹ch tr­íc ®Ó t×m kiÕm chuÈn bÞ h×nh ¶nh, tµi liÖu cho bµi d¹y cña m×nh. Cã thÓ chñ ®éng khai th¸c nh÷ng h×nh ¶nh phong phó trªn Internet. §Ó thùc hiÖn ®­îc c¸c thao t¸c lµm video t¹o ra c¸c h×nh ®éng, tiÕng ®éng th× m¸y tÝnh cña b¹n cÇn cµi ®Æt thªm mét sè phÇn mÒm nh­: Flash, ProShow Producer, Qicktime… Tuy c«ng nghÖ th«ng tin mang l¹i nhiÒu tiÖn dông cho gi¸o viªn nh­ng kh«ng nªn l¹m dông m¸y tÝnh. cho tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc. Bëi v× m¸y tÝnh kh«ng thÓ thay thÕ hoµn toµn cho c¸c ph­¬ng ph¸p trùc quan kh¸c ®­îc. Lu«n cã ý thøc häc hái vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô vµ kÜ n¨ng sö dông c«ng nghÖ th«ng tin. Nhê viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin mµ ®· tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian cho gi¸o viªn: L­u l¹i c¸c bµi d¹y trong n¨m ®Õn c¸c n¨m häc sau nÕu cÇn gi¸o viªn chØ cÇn chØnh söa l¹i cã thÓ d¹y trÎ lu«n kh«ng mÊt nhiÒu thêi gian t×m tµi liÖu. §Ò nghÞ c¸c cÊp l·nh ®¹o t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i còng nh­ c¸c chÞ em ®ång nghiÖp kh¸c ®­îc ®i häc c¸c líp tin häc nh»m n©ng cao kÜ n¨ng øng dông c«ng ghÖ th«ng tin cho b¶n th©n. Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiªm t«i rót ra ®­îc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn néi dung “øng dông c«ng nghÖ th«ng tin”. T«i rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c cÊp l·nh ®¹o còng nh­ chÞ em ®ång nghiÖp. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Phñ Lý, ngµy th¸ng n¨m Ng­êi viÕt Lª ThÞ Thu Hµ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy.doc