Một số kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi

Phần I : Lý do chọn đề tài Xuất phát từ phong trào thi đua: "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" do Bộ giáo dục và đào tạo phát động tới các cấp học trong toàn ngành giáo dục. Từ đặc điểm của bậc học mầm non là dạy trẻ thông qua hình thức "Học bằng chơi, chơi mà học", tôi luôn mong muốn tìm cho mình cách dạy học làm sao khơi gợi được khả năng ham học hỏi, tìm tòi khám phá của trẻ, phát huy được tính tích cực, sự sáng tạo của trẻ trong tất cả các hoạt động giáo dục. Trong quá trình phát triển của xã hội, công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng, những lợi ích mà công nghệ thông tin đem lại cho cuộc sống con người là rất lớn. Chúng ta có thể khai thác nguồn tài nguyên kiến thức trên mạng, các hình ảnh sinh động, chi tiết, đầy đủ ở mọi lĩnh vực. Chính vì vậy, tôi mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào trong các tiết dạy của mình, để làm cho các tiết dạy sinh động hơn, trẻ học tập hứng thú hơn.

doc4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 2015 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mét sè kinh nghiÖm øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc trÎ mÉu gi¸o 5-6 tuæi PhÇn I : Lý do chän ®Ò tµi XuÊt ph¸t tõ phong trµo thi ®ua: "X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc" do Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ph¸t ®éng tíi c¸c cÊp häc trong toµn ngµnh gi¸o dôc. Tõ ®Æc ®iÓm cña bËc häc mÇm non lµ d¹y trÎ th«ng qua h×nh thøc "Häc b»ng ch¬i, ch¬i mµ häc", t«i lu«n mong muèn t×m cho m×nh c¸ch d¹y häc lµm sao kh¬i gîi ®­îc kh¶ n¨ng ham häc hái, t×m tßi kh¸m ph¸ cña trÎ, ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc, sù s¸ng t¹o cña trÎ trong tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña x· héi, c«ng nghÖ th«ng tin ®ãng vai trß quan träng, nh÷ng lîi Ých mµ c«ng nghÖ th«ng tin ®em l¹i cho cuéc sèng con ng­êi lµ rÊt lín. Chóng ta cã thÓ khai th¸c nguån tµi nguyªn kiÕn thøc trªn m¹ng, c¸c h×nh ¶nh sinh ®éng, chi tiÕt, ®Çy ®ñ ë mäi lÜnh vùc. ChÝnh v× vËy, t«i m¹nh d¹n øng dông c«ng nghÖ th«ng tin (CNTT) vµo trong c¸c tiÕt d¹y cña m×nh, ®Ó lµm cho c¸c tiÕt d¹y sinh ®éng h¬n, trÎ häc tËp høng thó h¬n. PhÇn 2 : Gi¶i ph¸p thùc hiÖn T­ duy cña trÎ 5 - 6 tuæi chñ yÕu vÉn lµ t­ duy trùc quan h×nh t­îng, v× vËy trong tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc trÎ, khi muèn gi¶ng d¹y cho trÎ biÕt mét kh¸i niÖm hay mét sù vËt hiÖn t­îng nµo ®ã c« ph¶i cã ®å dïng trùc quan. Yªu cÇu cña ®å dïng trùc quan ph¶i ®Ñp, sinh ®éng vµ cã tÝnh gi¸o dôc cao th× míi l«i cuèn ®­îc trÎ. Thay v× sö dông c¸c bøc tranh tÜnh, t«i ®· khai th¸c trªn m¹ng nh÷ng h×nh ¶nh ®éng, diÔn t¶ ®­îc hÕt qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng cña sù vËt hiÖn t­îng, c¸c ch¸u ®· høng thó, say x­a häc h¬n khi ®­îc quan s¸t c¸c h×nh ¶nh ®éng qua mµn h×nh m¸y chiÕu. VD 1: Trong tiÕt d¹y m«i tr­êng xung quanh vÒ 1 sè con vËt sèng d­íi n­íc thay v× dïng tranh vÏ h×nh con c¸ heo, t«i ®· cho trÎ quan s¸t 1 ®o¹n phim vÒ con c¸ heo víi c¸c ho¹t ®éng: b¬i, ®íp måi... trong n­íc. Khi ®ã trÎ ®· ®­îc quan s¸t ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña c¸, c« gi¸o ®ãng vai trß lµ ng­êi cung cÊp tõ cho c¸c ho¹t ®éng ®ã mét c¸ch chÝnh x¸c. HÇu hÕt c¸c trÎ ®Òu thÝch ®­îc xem h×nh ¶nh ®éng h¬n lµ xem qua tranh, gióp trÎ nhí mét c¸ch cã chñ ®Þnh n¾m b¾t kiÕn thøc rÔ rµng rÊt phï hîp víi nhËn thøc cña trÎ. §Ó t×m ®­îc nh÷ng h×nh ¶nh, tµi liÖu mµ b¹n cÇn cho tiÕt d¹y b¹n nªn vµo c¸c trang Wed: mamnon.edu.vn; google.com .... Khi muèn trÎ quan s¸t kü h¬n mét bé phËn nµo ®ã cña con c¸ heo t«i ®· cho dõng h×nh l¹i ë bé phËn ®ã, råi l¹i tiÕp tôc quan s¸t tiÕp. Trong phÇn so s¸nh hai ®èi t­îng t«i cho hai ®o¹n phim ch¹y song song ®Ó trÎ cã thÓ so s¸nh 1 c¸ch toµn diÖn. Trong phÇn më réng, t«i kh«ng dïng tranh mµ cho ch¹y c¸c h×nh ¶nh thËt sèng ®éng ®Ó më réng thªm kiÕn thøc cho trÎ vÒ c¸c con vËt sèng d­íi n­íc. Nhê øng dông ®­îc c«ng nghÖ th«ng tin mµ t«i ®· d¹y trÎ nh÷ng con vËt sèng ë ®¹i d­¬ng, khi mµ vËt thËt th× khã t×m, cßn tranh th× chØ lµ h×nh tÜnh. Hay trong khi d¹y trÎ vÒ hoa, trÎ ®­îc tri gi¸c c¶ qu¸ tr×nh b«ng hoa tõ nô ®Õn khi hoa në trong mét ®o¹n phim, nh÷ng øng dông nµy th× chØ cã thÓ ®¹t kÕt qu¶ cao khi chóng ta ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo gi¶ng d¹y. Chóng ta còng cã thÓ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó thiÕt kÓ bµi gi¶ng ®iÖn tö: VD 2: Trong tiÕt d¹y cho trÎ lµm quen víi ch÷ viÕt: khi cho trÎ lªn chän c¸c ch÷ c¸i ®· häc, ngoµi viÖc dïng c¸c thÎ ch÷ ®Ó trÎ ghÐp ch÷ ë ngoµi b¶ng, c« cã thÓ cho trÎ lªn thao t¸c víi chuét ®Ó chän c¸c ch÷ c¸i ®· häc. NÕu trÎ t×m ®óng ch÷, Ên chuét tr¸i vµo ch÷ c¸i ®ã th× ch÷ c¸i ®ã biÕn mÊt, nÕu sai th× ch÷ c¸i ®ã kh«ng biÕn mÊt (thay ®æi h×nh thøc trÎ lªn rót c¸c ch÷ c¸i ®· häc). Nh­ vËy rÊt thuËn lîi c« vµ trÎ cã thÓ thÊy ®­îc ngay kÕt qu¶ lùa chän cña trÎ, nÕu ch­a chÝnh x¸c trÎ cã thÓ tù biÕt ®Ó t×m ch÷ c¸i kh¸c ®óng h¬n. + Trong phÇn cho trÎ lµm quen qua cÊu t¹o cña ch÷: t«i ®· cho tõng nÐt ch÷ xuÊt hiÖn, dõng l¹i ph©n tÝch, råi c¸c nÐt ch÷ ghÐp l¹i víi nhau t¹o thµnh ch÷ c¸i hoµn chØnh, gióp cho trÎ tri gi¸c ®­îc râ h¬n tõng nÐt ch÷. +Trong phÇn trß ch¬i cñng cè, t«i ®· chän trß ch¬i t×m c¸c ch÷ c¸i võa häc trong tªn c¸c bµi th¬, hoÆc c¸c h×nh ¶nh phï hîp víi chñ ®Ò, trÎ lªn t×m ch÷ c¸i ®· häc, nÕu t×m ®óng th× ch÷ c¸i ®ã sÏ chuyÓn mµu (vÝ dô chuyÓn tõ mµu xanh sang mµu ®á); ®iÒu nµy khiÕn cho trÎ v« cïng thÝch thó vµ ng¹c nhiªn +TrÎ ®­îc thao t¸c víi kü n¨ng ®¬n gi¶n nh­: Ên chuét, di chuét, ®Ó t×m nh÷ng ch÷ c¸i ®· häc vµ quan s¸t hiÖu øng. Kh«ng cÇn c¸c hç trî nh­ ®µn, ®µi, ®Çu ®Üa...chØ víi 1 chiÕc m¸y vi tÝnh t«i cã thÓ lång nh¹c vµo bµi d¹y, cho trÎ ®­îc xem nh÷ng ®o¹n phim trong phÇn trß chuyÖn…. - §Ó cã thÓ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao khi øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo bµi d¹y, hµng ngµy th«ng qua trß ch¬i kidsmart trong c¸c giê ho¹t ®éng gãc, giê ®ãn tr¶ trÎ, t«i ®· cho trÎ líp t«i lµm quen víi c¸c thao t¸c víi chuét nªn khi vµo bµi d¹y trÎ ®· sö dông chuét 1 c¸ch thµnh th¹o. - Ngoµi ra t«i trang trÝ líp, t¹o m«i tr­êng cho trÎ ®­îc ho¹t ®éng vÝ dô t«i c¾t nh÷ng ch÷ c¸i to treo xung quanh líp ®Ó trÎ ®­îc tri gi¸c th­êng xuyªn. ë gãc t¹o h×nh t«i ®· lµm 1 b¶ng lín ®Ó tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm t¹o h×nh cña trÎ. Trªn t­êng líp t«i t¹o mét gãc më cho trÎ ®­îc lµm quen víi v¨n häc vµ ch÷ viÕt, trÎ cã thÓ dïng ng«n ng÷ cña m×nh ®Ó kÓ l¹i c©u chuyÖn vµ t×m ch÷ c¸i ®· häc trong lêi tho¹i cña nh©n vËt PhÇn 3 : KÕt qu¶ Tõ nh÷ng kinh nghiÖm vµ viÖc lµm cô thÓ ®Ó øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo gi¶ng d¹y t«i ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ sau - 99% trÎ chó ý say mª häc tËp. - Ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc, ham häc hái, t×m tßi kh¸m ph¸ cña trÎ. -TrÎ kh¾c s©u vµ ghi nhí kiÕn thøc tèt h¬n th«ng qua c¸c ho¹t ®éng "häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc" ®· ph¸t triÓn t­ duy cña trÎ, trÎ m¹nh d¹n h¬n, nhanh nhÑn h¬n nãi n¨ng l­u lo¸t h¬n, ng«n ng÷ cña trÎ ®­îc ph¸t triÓn. TrÎ hiÓu biÕt vÒ c¸c sù vËt hiÖn t­îng 1 c¸ch ®Çy ®ñ, chi tiÕt, hiÓu biÕt cña trÎ vÒ thÕ giíi xung quanh ®­îc phong phó, ®a d¹ng. T¹o tiÒn ®Ò tèt cho trÎ b­íc vµo líp 1. - TrÎ líp t«i rÊt m¹nh d¹n, tù tin, høng thó khi sö dông m¸y tÝnh. phô huynh rÊt phÊn khëi hµi lßng, tin t­ëng vµo kh¶ n¨ng d¹y häc cña gi¸o viªn. PhÇn 4 :Bµi häc kinh nghiÖm - §Ó cã thÓ thiÕt kÕ ®­îc c¸c bµi gi¶ng ®iÖn tö ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i n¾m v÷ng chuyªn m«n mÇm non, tù trau dåi cho m×nh kiÕn thøc vÒ c«ng nghÖ th«ng tin. Th­êng xuyªn t×m kiÕm, trao ®æi c¸c th«ng tin trªn m¹ng internet. - C« gi¸o cÇn th­êng xuyªn cho trÎ tiÕp xóc víi m¸y vi tÝnh, phèi hîp víi phô huynh trong c«ng t¸c ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ. Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm cña t«i trong viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo c«ng t¸c gi¸o dôc trÎ ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña trÎ. T«i rÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c ®ång chÝ trong ngµnh häc vµ b¹n bÌ ®ång nghiÖp gióp ®ì ®Ó n¨m häc tiÕp theo ®Ó nhµ tr­êng vµ b¶n th©n t«i cã kinh nghiÖm tèt h¬n trong viÖc øng dông c«ng nghhÖ th«ng tin vµo c«ng t¸c gi¸o dôc trÎ ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña trÎ. Ng­êi viÕt NguyÔn Ph­¬ng Thóy

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.doc
Luận văn liên quan