Một số kinh nghiệm về giáo dục đạo đức cho học sinh cá biệt

Lí do chọn đề tài: Trẻ em là tương lai của đất nước . Vì vậy trong nhiệm vụ giáo dục hiện nay , việc giáo dục đạo đức cho học sinh là một vấn đề hết sức quan trọng . Muốn trở thành người có ích cho xã hội thì cần phải hội đủ hai điều kiện : đức và tài như Bác Hồ đã từng nói :“ Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó , còn có tài mà không có đức thì là người vô dụng ” . Muốn xây dựng con người có đạo đức tốt cho thế hệ mai sau thì không phải dễ . Vì vậy ngay từ bây giờ khi các em còn trẻ thơ, trong trắng , chúng ta phải giáo dục thật tốt để các em hiểu và tự giác thực hiện theo năm điều Bác Hồ dạy , trở thành một học sinh ngoan , trò giỏi . Để hoàn thành nhiệm vụ to lớn ấy không phải một sớm một chiều mà đòi hỏi phải có thời gian và lòng kiên trì của mỗi giáo viên chúng ta . Đối với học sinh, không phải em nào cũng ngoan ngoãn nghe theo lời của thầy, cô giáo , có những em đến trường không tuân theo nội quy của nhà trường , thiếu lễ phép , gây mất trật tự trong lớp học , Đối tượng những học sinh này thì số lượng không nhiều nhưng nó lại là vấn đề cần phải quan tâm . Nhiều lúc , tôi phải đau đầu, nhức óc không biết dành bao nhiêu thời gian cho những học sinh cá biệt này . Có giáo dục tốt từng học sinh cá biệt trong lớp thì tập thể mới đi lên , mới vững mạnh, mới tạo ra thế hệ trẻ có đầy đủ phẩm chất – nhân cách mới xứng đáng là những con người trong xã hội tương lai . Đấy chính là điều mà tất cả chúng ta phải trăn trở trước thực trạng hiện nay , vì thế , tôi xin đưa ra một số vấn đề về đạo đức cho học sinh cá biệt để chúng ta cùng nhau nghiên cứu .

doc5 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 2706 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số kinh nghiệm về giáo dục đạo đức cho học sinh cá biệt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SAÙNG KIEÁN KINH NGHIEÄM Ñeà taøi: Moät soá kinh nghieäm veà giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh caù bieät PHAÀN I MÔÛ ÑAÀU 1. Lí do choïn ñeà taøi: Treû em laø töông lai cuûa ñaát nöôùc . Vì vaäy trong nhieäm vuï giaùo duïc hieän nay , vieäc giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh laø moät vaán ñeà heát söùc quan troïng . Muoán trôû thaønh ngöôøi coù ích cho xaõ hoäi thì caàn phaûi hoäi ñuû hai ñieàu kieän : ñöùc vaø taøi nhö Baùc Hoà ñaõ töøng noùi :“ Coù ñöùc maø khoâng coù taøi thì laøm vieäc gì cuõng khoù , coøn coù taøi maø khoâng coù ñöùc thì laø ngöôøi voâ duïng ” . Muoán xaây döïng con ngöôøi coù ñaïo ñöùc toát cho theá heä mai sau thì khoâng phaûi deã . Vì vaäy ngay töø baây giôø khi caùc em coøn treû thô, trong traéng , chuùng ta phaûi giaùo duïc thaät toát ñeå caùc em hieåu vaø töï giaùc thöïc hieän theo naêm ñieàu Baùc Hoà daïy , trôû thaønh moät hoïc sinh ngoan , troø gioûi . Ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï to lôùn aáy khoâng phaûi moät sôùm moät chieàu maø ñoøi hoûi phaûi coù thôøi gian vaø loøng kieân trì cuûa moãi giaùo vieân chuùng ta . Ñoái vôùi hoïc sinh, khoâng phaûi em naøo cuõng ngoan ngoaõn nghe theo lôøi cuûa thaày, coâ giaùo , coù nhöõng em ñeán tröôøng khoâng tuaân theo noäi quy cuûa nhaø tröôøng , thieáu leã pheùp , gaây maát traät töï trong lôùp hoïc , … Ñoái töôïng nhöõng hoïc sinh naøy thì soá löôïng khoâng nhieàu nhöng noù laïi laø vaán ñeà caàn phaûi quan taâm . Nhieàu luùc , toâi phaûi ñau ñaàu, nhöùc oùc khoâng bieát daønh bao nhieâu thôøi gian cho nhöõng hoïc sinh caù bieät naøy . Coù giaùo duïc toát töøng hoïc sinh caù bieät trong lôùp thì taäp theå môùi ñi leân , môùi vöõng maïnh, môùi taïo ra theá heä treû coù ñaày ñuû phaåm chaát – nhaân caùch môùi xöùng ñaùng laø nhöõng con ngöôøi trong xaõ hoäi töông lai . Ñaáy chính laø ñieàu maø taát caû chuùng ta phaûi traên trôû tröôùc thöïc traïng hieän nay , vì theá , toâi xin ñöa ra moät soá vaán ñeà veà ñaïo ñöùc cho hoïc sinh caù bieät ñeå chuùng ta cuøng nhau nghieân cöùu . 2. Nhieäm vuï cuûa ñeà taøi : - Phaân loaïi hoïc sinh caù bieät - Xaùc ñònh nguyeân nhaân vaø neâu bieän phaùp thöïc hieän - Neâu keát quaû. - Ruùt ra baøi hoïc kinh nghieäm cuûa baûn thaân . 3. Phöông phaùp tieán haønh : Ñieàu tra , quan saùt , neâu göông , nghieân cöùu , lí luaän 4. Cô sôû vaø thôøi gian ñeå tieán haønh nghieân cöùu ñeà taøi : a) Thöïc traïng veà ñaïo ñöùc cuûa hoïc sinh ( vuøng noâng thoân ) - Ña soá hoïc sinh laø ôû vuøng noâng thoân neân vieäc giaùo duïc ñaïo ñöùc cho con caùi thieáu söï quan taâm cuûa ba meï . - Taâm lí cuûa caùc em raát hieáu ñoäng , hay baét chöôùc . b) Quaù trình tröïc tieáp giaûng daïy cuûa baûn thaân Qua nhieàu naêm giaûng daïy thöïc teá treân lôùp töø nhieàu naêm , baûn thaân toâi ñaõ nhaän thaáy nhöõng toàn taïi veà ñaïo ñöùc cuûa hoïc sinh vaø ñaõ khoâng ngöøng caûi tieán phöông phaùp giuùp hoïc sinh khaéc phuïc veà ñaïo ñöùc cuûa hoïc sinh. PHAÀN II : PHAÀN CÔ BAÛN Qua thöïc teá nhieàu naêm laøm coâng taùc chuû nhieäm vaø giaûng daïy , toâi coù theå phaân loaïi vaø xaùc ñònh nguyeân nhaân nhö sau: a) Hoïc sinh caù bieät veà ñaïo ñöùc do thieáu söï quan taâm chæ daïy cuûa gia ñình : Nhöõng hoïc sinh naøy thöôøng xuaát thaân töø con nhaø ngheøo , boá meï lao ñoäng vaát vaû , gia ñình ñoâng anh em , cô sôû vaät chaát cuõng nhö tinh thaàn bò thieáu thoán , cha meï chæ ñaùp öùng cho con aên no, khoâng coù thôøi gian giaùo duïc , chaêm soùc chu ñaùo cho con. Nhöõng em thuoäc hoaøn caûnh treân thöôøng ôû nhaø phuï giuùp gia ñình khoâng coù thôøi gian hoïc haønh, vui chôi daãn ñeán hoïc yeáu , löôøi hoïc . Nhieàu em vì thieáu thoán maø sinh ra aên caép vaët , … Giaùo vieân phaûi nhanh choùng tieáp xuùc , gaëp gôõ cha meï caùc em vaø trao ñoåi vôùi hoï veà nhöõng choã hoång caàn thieát ñeå hoï hieåu vaø coù bieän phaùp khaéc phuïc, ñoäng vieân phuï huynh quan taâm ñeán vieäc giaùo duïc con caùi mình baèng nhieàu hình thöùc khaùc nhau . ÔÛ tröôøng , giaùo vieân phaûi ñoäng vieân , khuyeân raên , nhaéc nhôû ñöa ra nhöõng taám göông toát cuøng hoaøn caûnh ñeå caùc em hoïc taäp trong suoát quaù trình tìm hieåu vaø giaùo duïc, traùnh tình traïng coi thöôøng vaø maëc xaùc hoïc sinh maø phaûi luoân coi troïng caùc em , hi voïng caùc em phaûi trôû thaønh ngöôøi toát. b) Ñoái töôïng hoïc sinh caù bieät do söï quan taâm giaùo duïc cuûa gia ñình khoâng ñuùng Cha meï quaù thöông con , nuoâng chieàu con heát möïc , con muoán gì , cha meï ñaùp öùng ngay . Nhöõng em naøy xuaát thaân töø nhöõng gia ñình giaøu coù , con ñoøi hoûi gì cuõng cho maø queân ñi vieäc giaùo duïc , ñeå yù xem con mình laø ngöôøi nhö theá naøo. Giaùo vieân ñeán gaëp phuï huynh ñeå trao ñoåi tröïc tieáp veà vieäc giaùo duïc con caùi trong gia ñình , chæ vaø giaûi thích cho hoï hieåu khoâng neân chieàu chuoäng con quaù möùc maø phaûi haïn cheá , ñieàu chænh haønh vi cuûa con mình , khoâng neân cho con quaù nhieàu tieàn , hoaëc mua cho con nhöõng ñoà chôi baïo löïc maø neân mua cho con nhöõng ñoà chôi phuïc vuï cho vieäc hoïc taäp , oùc saùng taïo ÔÛ tröôøng , giaùo vieân neân theo doõi baùo caùo nhöõng bieåu hieän haèng ngaøy cuûa hoïc sinh , coù bieän phaùp phoái hôïp ñuùng luùc. c) Hoïc sinh caù bieät veà ñaïo ñöùc do cha meï laø ngöôøi thieáu vaên hoaù . Cha meï ñoái xöû nhau khoâng toát, thöôøng hay ñaùnh ñaäp, chöûi bôùi nhau . Caùc em lôùn leân trong moâi tröôøng khoâng toát nhö theá chaéc chaén seõ bò hö hoûng , thieáu söï quan taâm giaùo duïc cuûa nhaø tröôøng, thaày coâ thì buoàn raàu daãn ñeán hieän töôïng chaùn naûn , boû hoïc, rong chôi hö hoûng. Trong tröôøng hôïp naøy , giaùo vieân neân gaëp cha meï hoïc sinh ñeå trao ñoåi vaø chæ cho hoï thaáy ñöôïc söï sai laàm cuûa hoï ñaõ daãn ñeán söï hö hoûng sai laàm caû ñôøi con . Haõy vì con maø thay ñoåi caùch nhìn , caùch soáng , caùch cö xöû trong gia ñình , laøm cho hoï hieåu con caùi chòu aûnh höôûng raát lôùn ôû cha meï . Gia ñình laø teá baøo cuûa xaõ hoäi , laø caùi noâi nuoâi con khoân lôùn neân ngöôøi. Ngoaøi ra , giaùo vieân phaûi laøm cho hoïc sinh hieåu ñöôïc caàn phaûi noùi naêng chuaån möïc , leã ñoä trong giao tieáp , giaùo vieân luoân ñoäng vieân an uûi , chia seû , ñöa ra phöông höôùng ñeå hoïc sinh vöôn tôùi. d) Hoïc sinh caù bieät veà ñaïo ñöùc do aûnh höôûng cuûa baïn beø xaáu xung quanh . Caùc em soáng ôû gia ñình laønh maïnh nhöng giao löu vôùi nhoùm baïn beø khoâng toát, bò baïn ruû reâ , taùc ñoäng laøm cho caùc em ñoù suy thoaùi veà ñaïo ñöùc. Caùc em chöa coù yù thöùc chaéc chaén thöôøng baét chöôùc caùc thoùi hö , taät xaáu cuûa baïn beø . Giaùo vieân caàn gaëp gôõ chính quyeàn ñòa phöông nôi ñoù , trao ñoåi vôùi cha meï caùc em ñeå tìm bieän phaùp ngaên caámvieäc giao löu cuûa caùc em vôùi nhöõng ngöôøi xaáu xung quanh. Cuøng vôùi gia ñình theo doõi caùch aên noùi , caùch cö xöû cuûa caùc em , ngaên caám hoïc sinh chöûi theà , noùi tuïc , laøm cho hoïc sinh thaáy ñöôïc loãi laàm vaø coù yù thöùc khaéc phuïc . Giaùo vieân caàn phaùt ñoäng phong traøo: “ Noùi lôøi hay , laøm vieäc toát “ trong tröôøng , trong lôùp vaø nhaéc nhôû laãn nhau cuøng tieán boä. e) Cuõng coù nhöõng hoïc sinh caù bieät do thieáu tình thöông yeâu cuûa baïn beø vaø ngöôøi thaân. Ñoái vôùi nhöõng em naøy , giaùo vieân laø ngöôøi coù traùch nhieäm nhieàu nhaát , thay cho cha meï giaùo duïc caùc em , gaëp ngöôøi ñang chaêm soùc em ñeå taâm söï , trao ñoåi ñeå hoï taïo cho caùc em cuoäc soáng thoaûi maùi hôn , deã gaàn hôn , thöôøng an uûi , nhaéc nhôû caùc em , laøm cho caùc em thaáy raèng: “ Giaùo vieân laø ngöôøi meï hieàn , lôùp hoïc nhö moät gia ñình ñaàm aám “ 2) Keát quaû thöïc hieän: Qua kinh nghieäm giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh caù bieät ôû tieåu hoïc noùi treân , baûn thaân toâi ñaõ aùp duïng cho lôùp chuû nhieäm cuûa mình . Toâi thaáy keát quaû ñaïo ñöùc cuûa hoïc sinh ñaït toát , khoâng coøn hoïc sinh caù bieät veà ñaïo ñöùc vaø tính taäp theå trong lôùp ñöôïc phaùt huy cao hôn . Cuï theå laø: Naêm hoïc Ñaàu naêm ( HS caù bieät ) Cuoái hoïc kì I ( HS caù bieät ) Cuoái hoïc kì II ( HS caù bieät ) Naêm 2008 - 2009 3 em 1 em 0 em Naêm 2009 – 2010 2 em 1 em 0 em 3) Qua kinh nghieäm thöïc teá giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh caù bieät , toâi ruùt ra baøi hoïc sau: a) Baøi hoïc veà tö caùch giaùo vieân Muoán giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh, giaùo vieân caàn phaûi laø ngöôøi chuaån möïc, laø taám göông saùng cho hoïc sinh noi theo . Giaùo vieân caàn phaûi luoân caân nhaéc thaän troïng moïi cöû chæ lôøi noùi , vieäc laøm , khoâng ñeå hoïc sinh coù nhaän xeùt khoâng toát veà thaày coâ. b) Baøi hoïc veà tìm hieåu hoïc sinh: Quaù trình tìm hieåu phaûi kó löôõng , chính xaùc vaø chín chaén . Tìm hieåu veà gia ñình, xaõ hoäi xung quanh , quan heä vôùi baïn beø , thöïc hieän xem hoïc baï ôû caùc naêm hoïc tröôùc hoaëc hoûi thaêm giaùo vieân chuû nhieäm cuõ. c) Baøi hoïc kinh nghieäm trong giaùo duïc: Giaùo duïc hoïc sinh caù bieät khoâng neân noùng voäi luoân theå hieän söï thöông yeâu hoïc sinh , tin töôûng caùc em seõ tieán boä , coù luùc phaûi xöû phaït nghieâm khaéc vaø tieán boä. d) Phoái hôïp: Caàn phoái hôïp chaët cheõ vôùi nhaø tröôøng , hoäi phuï huynh , cha meï hoïc sinh . Khoâng neân giaùo duïc baèng lí thuyeát maø phaûi neâu göông ñieån hình ñeå caùc em hoïc taäp. PHAÀN III : KEÁT LUAÄN Toùm laïi caùc bieän phaùp giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh caù bieät thaät ña daïng vaø phong phuù . Xong , duø bieän phaùp naøo thì cuõng ñoøi hoûi giaùo vieân thaät nhieät tình , coù traùch nhieäm cao , phaûi bieát phoái hôïp vôùi ba moâi tröôøng giaùo duïc: Nhaø tröôøng – Gia ñình – Xaõ hoäi ñeå taïo cô sôû ban ñaàu cho vieäc hoïc sinh thaønh caùc chuaån möïc, haønh vi ñaïo ñöùc cho hoïc sinh ôû tieåu hoïc. Neáu töø thuôû nhoû , caùc em ñaõ coù nhöõng haønh vi toát thì sau naøy caùc em seõ trôû thaønh nhöõng con ngöôøi coù phaåm chaát ñaïo ñöùc toát vaø ngöôïc laïi . Vì vaäy vieäc giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh tieåu hoïc coù vai troø raát quan troïng trong vieäc hình thaønh nhaân caùch cho hoïc sinh. Treân ñaây laø moät soá vaán ñeà veà giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh caù bieät maø toâi ñaõ suy nghó . Toâi tin chaéc raèng neáu chuùng ta quan taâm ñuùng möùc vaø thöïc hieän toát caùc bieän phaùp treân thì seõ khoâng coøn tình traïng hoïc sinh caù bieät ôû trong nhaø tröôøng . Tuy nhieân khoâng sao traùnh khoûi nhöõng haïn cheá cuûa noù , raát mong ñoàng nghieäp cuøng ñoùng goùp ñeå hoaøn thieän hôn. Nhôn Haïnh , ngaøy17 thaùng 04 naêm 2010 Ngöôøi vieát Leâ Thò Myõ Haïnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGDDD cho hs ca biet.doc
Luận văn liên quan