Một số qui định về môn học, khoá luận tốt nghiệp

Khoa sẽ tổ chức các hội đồng để đánh giá đồ án môn học. - Hội đồng có ít nhất 2 thành viên là những giảng viên có trình độ chuyên sâu về lĩnh vực liên quan đến đề tài, trong đó bắt buộc phải có giáo viên hướng dẫn. - Hội đồng bảo vệ khoá luận theo qui định chung của Nhà trường. - Nếu cần thiết có thể gọi nhóm đến chạy demo và chất vấn. - Sinh viên sẽ nhận điểm 0 nếu sao chép đề tài của người khác mà không có trích dẫn trong tài liệu tham khảo, không đầu tư nghiên cứu, và không phát triển thêm.

pdf3 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 2942 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số qui định về môn học, khoá luận tốt nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 TRƯỜNG ĐHSP ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CNTT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------- ---------------------- Số: …/QĐ.CNTT Đồng Tháp, ngày 05 tháng 01 năm 2011 MỘT SỐ QUI ĐỊNH VỀ ĐỒ ÁN MÔN HỌC, KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Nhằm thống nhất về qui cách trình bày, cấu trúc nội dung của một đồ án môn học, khoá luận tốt nghiệp, và đánh giá kết quả của đồ án môn học, khoá luận tốt nghiệp, nay Khoa Công nghệ thông tin ban hành các qui định như sau: I. VỀ CẤU TRÚC CỦA MỘT ĐỒ ÁN, KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 1. Về cấu trúc một đồ án môn học, khoá luận tốt nghiệp Một đồ án môn học, khoá luận tốt nghiệp phải được trình bày rõ ràng, chính xác, bắt buộc phải có các phần theo thứ tự sau: 1. Bìa chính đồ án môn học, khoá luận tốt nghiệp. 2. Bìa phụ tương tự bìa chính. 3. Lời nói đầu. 4. Mục lục 5. Lý do chọn đề 6. Nội dung của đề tài 7. Kết luận của đề tài 8. Phụ lục 9. Tài liệu tham khảo 1.1. Bìa chính, phụ của đồ án, khoá luận theo mẫu sau: 1.2. Lý do chọn đề tài: Phần này chủ yếu nêu những ý sau: - Lý do để tác giả chọn đề tài: Ý nghĩa khoa học, ý nghĩa ứng dụng thực tiễn của vấn đề. TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Đồ án 1(hoặc 2) (hoặc Khóa luận tốt nghiệp) Sinh viên thực hiện: Mã số sinh viên: Lớp: Hệ đào tào: Người hướng dẫn: Đồng Tháp, tháng …năm … 2 - Tóm tắt những nội dung nghiên cứu và mức độ nghiên cứu của các vấn đề, những công trình khác đã công bố liên quan đến đề tài. 1.3. Nội dung của đề tài: Nội dung của đề tài được chia thành các phần hoặc chương, mỗi phần (chương) trình bày một vấn đề lớn của đề tài, thông thường khoảng từ 2 đến 4 chương. Trước mỗi phần (chương) nên giới thiệu tóm tắt nội dung cơ bản được trình bày, mỗi chương được chia thành các mục nhỏ, mỗi mục nhỏ trình bày một vấn đề cụ thể của chương. Nội dung đề tài có thể trình bài cần tập trung vào những công việc chính của nhóm, ví dụ như: Đồ án 1: Phân tích yêu cầu, cấu trúc dữ liệu (lớp), giải thuật, thiết kế chương trình, giới thiệu demo chương trình. Đồ án 2: Phân tích yêu cầu, mô hình chức năng, mô hình dữ liệu (lớp), cơ sở dữ liệu và các ràng buộc toàn vẹn, thiết kế chương trình (giao diện, report), giới thiệu demo chương trình. 1.5. Kết luận của đề tài: Phần này phải nêu được những kết quả đạt được của đề tài; những vấn đề tồn tại và hướng phát triển tiếp theo của đề tài. 1.6. Phụ lục (nếu có) - Bảng phân công công việc của thành viên trong nhóm (nếu làm nhóm). - Hướng dẫn cài đặt cấu hình các phần mềm để chạy được demo. - Hướng dẫn cách restore CSDL (nếu có). - User name và password nếu có để có thể đăng nhập vào chương trình (web site) - Các biểu mẫu, chứng từ, công thức được sử dụng để thực hiện đề tài. - Chương trình mã nguồn quan trọng (không bắt buộc) 1.7. Tài liệu tham khảo: Danh mục tài liệu tham khảo là một phần không thể thiếu trong các báo cáo khoa học. Phần tài liệu tham khảo có thể trình bày theo mẫu sau, mỗi tài liệu tham khảo được trình bày trong một đoạn (paragraph) bao gồm: - Số thứ tự tài liệu đặt trong cặp dấu ngoặc vuông, ví dụ [1], [2]… Có 3 phương pháp để sắp xếp thứ tự các tài liệu tham khảo: Cách thứ nhất là sắp xếp theo thứ tự năm xuất bản từ mới đến cũ, ví dụ tài liệu xuất bản năm 2003 sẽ được liệt kê trước tài liệu xuất bản năm 2002. Cách thứ hai là sắp xếp theo mức độ tham khảo, nghĩa là tài liệu nào được tham khảo nhiều hơn sẽ được liệt kê trước. Cách thứ ba là sắp xếp theo thứ tự alphabet của tên tác giả. Trong báo cáo nếu có trích dẫn tài liệu tham khảo thì cần phải để số thứ tự của tài liệu tham khảo ngay sau câu trích dẫn. Ví dụ “Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật = Chương trình” [10] (trang 120) chỉ ra rằng câu trích dẫn này lấy trong trang 120 của tài liệu được đánh số [10] trong danh mục tài liệu tham khảo. - Tên tác giả hoặc các tác giả, thường được in đậm. - Tên tài liệu thường được in nghiêng. - Có thể ghi thêm tập mấy (nếu tài liệu có nhiều tập), những chương nào (nếu chỉ tham khảo một số chương), từ trang đến trang (nếu chỉ tham khảo các trang đó). - Tên nhà xuất bản, năm xuất bản. - Địa chỉ Website nếu có. Ví dụ: 3 [1] Đinh Mạnh Tường. Cấu trúc dữ liệu & Thuật toán. Chương 1 và 8. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. Hà nội, 2001. [2] Aho A.V. , Hopcroft J.E. and Ullman J.D. Data Structures and Algorithms. Pages: 200-345. Addison-Wesley. London, 1983. 2. Về các qui định font chữ, căn lề, cỡ giấy Đồ án môn học, khoá luận được trình bày trên giấy A4, qui định cụ thể như sau: - Sử dụng bộ mã tiếng Việt unicode: Tiêu đề phần/chương (Heading 1): font Arial,Size 14, Bold, chữ hoa; Tiêu đề mục la mã (Heading 2): font Arial, Size 13, Bold,chữ hoa; Tiêu đề mục nhỏ (Heading 3): font Arial, Size 13, Bold, chữ thường; Nộidung thông thường (normal): font Times New Roman, size 13, chữ thường. Sửdụng format/style để định nghĩa các style trên. Mục lục trình bày đến 3 cấp(heading 1, 2, 3). Sử dụng Insert/Index and Table/ Table of Contents để làm mụclục tự động. - Quy cách đánh số chương mục theo kiểu Outline, ví dụ 1.2.1 là mục 1 nhỏ trongmục 2 la mã của chương 1. Sử dụng Format/Bullets and Numbering/OutlineNumbered. - Trình bày mạch lạc, súc tích, không có lỗi chính tả. 3. Chương trình Demo (nếu có) Gửi kèm theo đĩa CD chứa chương trình và mã nguồn của chương trình demo, file backup CSDL (nếu có). II. VỀ ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN, KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 1. Về tổ chức đánh giá - Khoa sẽ tổ chức các hội đồng để đánh giá đồ án môn học. - Hội đồng có ít nhất 2 thành viên là những giảng viên có trình độ chuyên sâu về lĩnh vực liên quan đến đề tài, trong đó bắt buộc phải có giáo viên hướng dẫn. - Hội đồng bảo vệ khoá luận theo qui định chung của Nhà trường. - Nếu cần thiết có thể gọi nhóm đến chạy demo và chất vấn. - Sinh viên sẽ nhận điểm 0 nếu sao chép đề tài của người khác mà không có trích dẫn trong tài liệu tham khảo, không đầu tư nghiên cứu, và không phát triển thêm. 2. Thang điểm đánh giá Để thống nhất trong khâu đánh giá, Khoa qui định tiêu chuẩn đánh giá như sau: Thang điểm đánh giá là 10 điểm, được chia thành những phần sau: - Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài: 1 điểm; - Hình thức trình bày, bố cục của đề tài: 2 điểm; - Nội dung và kết quả của đề tài: 7 điểm; nếu đề tài có chương trình Demo đánh giá bằng ½ số điểm của nội dung và kết quả. CHỦ NHIỆM KHOA Nguyễn Hữu Duyệt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQui định mẫu đồ án - khóa luận.pdf
Luận văn liên quan