Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh

A.ĐẶT VẤN ĐỀ Mục tiêu giáo dục hiện nay đang tập trung hướng vào việc phát triển tính năng động, sáng tạo và tích cực của học sinh nhằm tạo ra khả năng nhận biết và giải quyết vấn đề cho các em. Để đạt được mục tiêu này không gì hơn là phải đổi mới phương pháp dạy học. Đây là vấn đề tất yếu và là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Dạy học theo phương pháp đổi mới đã tạo điều kiện cho giáo viên phát huy hết vai trò chỉ đạo, khả năng dẫn dắt, gợi mở, tổ chức, điều hành hoạt động học có hiệu quả, giúp học sinh phát huy hết vai trò trung tâm, học tập một cách tích cực, chủ động, sáng tạo trong hoạt động nhận thức và lĩnh hội tri thức để mở rộng tầm hiểu biết và ngày càng đam mê môn học. Đối với việc dạy học ngoại ngữ, tính sáng tạo, tích cực, chủ động học tập của học sinh càng cần thiết vì không ai có thể thay thế người học trong việc nắm các phương tiện ngoại ngữ và sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động giao tiếp bằng chính năng lực giao tiếp của các em. Phương pháp dạy học ngoại ngữ đã chọn giao tiếp là phương hướng chủ đạo, năng lực giao tiếp là đơn vị dạy học cơ bản, coi giao tiếp vừa là mục đích vừa là phương tiện dạy học (dạy học trong giao tiếp, bằng giao tiếp và để giao tiếp). Để dạy môn học Tiếng Anh ngày càng sinh động, đạt kết quả cao và đáp ứng nhu cầu giao tiếp đòi hỏi mỗi giáo viên phải nỗ lực hết mình, không ngừng nâng cao công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng, thường xuyên nghiên cứu, vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, khoa học và phù hợp. Qua việc trực tiếp giảng dạy môn Tiếng Anh trong giai đoạn đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay, bản thân tôi nhận thấy cần phải đổi mới thường xuyên phương pháp tổ chức các hoạt động dạy học. Từ thực nghiệm tôi rút ra rằng "Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh". Các trò chơi ngôn ngữ mới này có thể được xem là các kỹ thuật hay các hoạt động dạy học mới rất phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh, không chỉ gây hứng thú cho người học mà còn cho cả lẫn người dạy khi mà đã sử dụng thành thạo các trò chơi cũ. Ngoài ra chúng còn có khả năng nâng cao được chất lượng dạy học. Trong các trò chơi này, không ít khi bất ngờ xuất hiện năng khiếu nào đó ở học sinh.Ơ đó tất cả đều bình đẳng, chúng vừa sức và phù hợp với cả lớp, thậm chí cả học sinh yếu kém. Hơn thế nữa, nhiều khi một học sinh ít chuẩn bị lại có thể dẫn điểm trong trò chơi. Ơ đây sự nhanh trí, thông minh quan trọng hơn nhiều so với sự hiểu biết về sự vật, đối tượng. Cảm giác bình đẳng, bầu không khí hồ hởi, hấp dẫn, cảm giác vừa sức của trò chơi - tất cả các yếu tố đó tạo cho các em khả năng vượt qua tâm lý ngại ngùng thường cản trở việc sử dụng linh hoạt Tiếng Anh, điều này có ảnh hưởng rất tốt đến kết quả dạy học. Các em không nhận ra sự sử dụng các ngữ liệu ( từ, mẫu câu, cấu trúc ngữ pháp ) của mình, bên cạnh đó ở các em xuất hiện một cảm giác thoả mãn - hóa ra mình cũng có thể làm tốt như các bạn khác. Chính những lí do trên thôi thúc tôi chọn đề tài này làm sáng kiến kinh nghiệm cho mình.

doc14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 1961 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phßng gi¸o dôc ®µo t¹o lÖ thñy Tr­êng thcs hång thñy --------- bµa---------- S¸ng kiÕn kinh nghiÖm §Ò tµi: mét sè trß ch¬i ng«n ng÷ míi g©y høng thó häc tËp cho häc sinh trong giê häc tiÕng anh Ng­êi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ Hång Ph­îng Hång Thuû, th¸ng 01 n¨m 2009 A.§Æt vÊn ®Ò Môc tiªu gi¸o dôc hiÖn nay ®ang tËp trung h­íng vµo viÖc ph¸t triÓn tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ tÝch cùc cña häc sinh nh»m t¹o ra kh¶ n¨ng nhËn biÕt vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cho c¸c em. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu nµy kh«ng g× h¬n lµ ph¶i ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc. §©y lµ vÊn ®Ò tÊt yÕu vµ lµ chñ tr­¬ng ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta. D¹y häc theo ph­¬ng ph¸p ®æi míi ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn ph¸t huy hÕt vai trß chØ ®¹o, kh¶ n¨ng dÉn d¾t, gîi më, tæ chøc, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng häc cã hiÖu qu¶, gióp häc sinh ph¸t huy hÕt vai trß trung t©m, häc tËp mét c¸ch tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o trong ho¹t ®éng nhËn thøc vµ lÜnh héi tri thøc ®Ó më réng tÇm hiÓu biÕt vµ ngµy cµng ®am mª m«n häc. §èi víi viÖc d¹y häc ngo¹i ng÷, tÝnh s¸ng t¹o, tÝch cùc, chñ ®éng häc tËp cña häc sinh cµng cÇn thiÕt v× kh«ng ai cã thÓ thay thÕ ng­êi häc trong viÖc n¾m c¸c ph­¬ng tiÖn ngo¹i ng÷ vµ sö dông ngo¹i ng÷ trong ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng chÝnh n¨ng lùc giao tiÕp cña c¸c em. Ph­¬ng ph¸p d¹y häc ngo¹i ng÷ ®· chän giao tiÕp lµ ph­¬ng h­íng chñ ®¹o, n¨ng lùc giao tiÕp lµ ®¬n vÞ d¹y häc c¬ b¶n, coi giao tiÕp võa lµ môc ®Ých võa lµ ph­¬ng tiÖn d¹y häc (d¹y häc trong giao tiÕp, b»ng giao tiÕp vµ ®Ó giao tiÕp). §Ó d¹y m«n häc TiÕng Anh ngµy cµng sinh ®éng, ®¹t kÕt qu¶ cao vµ ®¸p øng nhu cÇu giao tiÕp ®ßi hái mçi gi¸o viªn ph¶i nç lùc hÕt m×nh, kh«ng ngõng n©ng cao c«ng t¸c båi d­ìng vµ tù båi d­ìng, th­êng xuyªn nghiªn cøu, vËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc, khoa häc vµ phï hîp. Qua viÖc trùc tiÕp gi¶ng d¹y m«n TiÕng Anh trong giai ®o¹n ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng hiÖn nay, b¶n th©n t«i nhËn thÊy cÇn ph¶i ®æi míi th­êng xuyªn ph­¬ng ph¸p tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc. Tõ thùc nghiÖm t«i rót ra r»ng "Mét sè trß ch¬i ng«n ng÷ míi g©y høng thó häc tËp cho häc sinh trong giê häc TiÕng Anh". C¸c trß ch¬i ng«n ng÷ míi nµy cã thÓ ®­îc xem lµ c¸c kü thuËt hay c¸c ho¹t ®éng d¹y häc míi rÊt phï hîp víi t©m lý løa tuæi häc sinh, kh«ng chØ g©y høng thó cho ng­êi häc mµ cßn cho c¶ lÉn ng­êi d¹y khi mµ ®· sö dông thµnh th¹o c¸c trß ch¬i cò. Ngoµi ra chóng cßn cã kh¶ n¨ng n©ng cao ®­îc chÊt l­îng d¹y häc. Trong c¸c trß ch¬i nµy, kh«ng Ýt khi bÊt ngê xuÊt hiÖn n¨ng khiÕu nµo ®ã ë häc sinh.¥ ®ã tÊt c¶ ®Òu b×nh ®¼ng, chóng võa søc vµ phï hîp víi c¶ líp, thËm chÝ c¶ häc sinh yÕu kÐm. H¬n thÕ n÷a, nhiÒu khi mét häc sinh Ýt chuÈn bÞ l¹i cã thÓ dÉn ®iÓm trong trß ch¬i. ¥ ®©y sù nhanh trÝ, th«ng minh quan träng h¬n nhiÒu so víi sù hiÓu biÕt vÒ sù vËt, ®èi t­îng. C¶m gi¸c b×nh ®¼ng, bÇu kh«ng khÝ hå hëi, hÊp dÉn, c¶m gi¸c võa søc cña trß ch¬i - tÊt c¶ c¸c yÕu tè ®ã t¹o cho c¸c em kh¶ n¨ng v­ît qua t©m lý ng¹i ngïng th­êng c¶n trë viÖc sö dông linh ho¹t TiÕng Anh, ®iÒu nµy cã ¶nh h­ëng rÊt tèt ®Õn kÕt qu¶ d¹y häc. C¸c em kh«ng nhËn ra sù sö dông c¸c ng÷ liÖu ( tõ, mÉu c©u, cÊu tróc ng÷ ph¸p…) cña m×nh, bªn c¹nh ®ã ë c¸c em xuÊt hiÖn mét c¶m gi¸c tho¶ m·n - hãa ra m×nh còng cã thÓ lµm tèt nh­ c¸c b¹n kh¸c. ChÝnh nh÷ng lÝ do trªn th«i thóc t«i chän ®Ò tµi nµy lµm s¸ng kiÕn kinh nghiÖm cho m×nh. B.Néi dung I. C¬ së khoa häc: §æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc h­íng ®Õn viÖc coi träng ng­êi häc, coi häc sinh lµ chñ thÓ ho¹t ®éng, khuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng häc tËp tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh d¹y häc. Nãi c¸ch kh¸c, ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc lµ qóa tr×nh chuyÓn tõ ph­¬ng ph¸p thÇy thuyÕt tr×nh, ph©n tÝch ng«n ng÷ - trß nghe vµ ghi chÐp thµnh ph­¬ng ph¸p míi: thÇy lµ ng­êi tæ chøc, gióp ®ì ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh, häc sinh lµ ng­êi chñ ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng häc tËp. Ph­¬ng ph¸p d¹y häc míi sÏ ph¸t huy tèt nhÊt vai trß chñ thÓ, chñ ®éng, tÝch cùc cña häc sinh trong viÖc rÌn luyÖn kÜ n¨ng ng«n ng÷ v× nh÷ng môc ®Ých thùc tiÓn vµ s¸ng t¹o. Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, viÖc vËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc nh»m h­íng dÉn häc sinh lÜnh héi kiÕn thøc mét c¸ch nhanh nhÊt, vËn dông tèt nhÊt kiÕn thøc ®ã lµ c¶ mét vÊn ®Ò lín ®èi víi c¸c bé m«n v¨n hãa nãi chung vµ bé m«n TiÕng Anh nãi riªng.ViÖc sö dông mét sè trß ch¬i míi trong tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc TiÕng Anh lµ c¶ mét thµnh c«ng gióp ph¸t triÓn tÝnh tÝch cùc nhËn thøc cña häc sinh trong viÖc häc ng«n ng÷, gióp häc sinh tËp trung hÕt trÝ lùc ®Ó n¾m ®­îc kiÕn thøc, ®ång thêi gióp häc sinh sö dông TiÕng Anh trong m«i tr­êng ngo¹i ng÷ víi nh÷ng t×nh huèng thËt vµ sèng ®éng.C¸c trß ch¬i ng«n ng÷ míi t¹o ®­îc sù míi l¹, sù høng thó häc tËp cho häc sinh, lµm cho häc sinh cã c¶m gi¸c tho¶i m¸i, gi¶m bít sù c¨ng th¼ng, nhµm ch¸n víi bµi häc cña m×nh ®ång thêi gióp c¸c em dÔ dµng tiÕp nhËn vµ kh¾c s©u kiÕn thøc, tù gi¸c chñ ®éng t×m tßi, ph¸t hiÖn, gi¶i quyÕt nhiÖm vô vµ cã ý thøc vËn dông linh ho¹t, s¸ng t¹o c¸c kiÕn thøc ®· thu nhËn ®­îc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµo thùc tÕ. Nãi c¸ch kh¸c, trß ch¬i ng«n ng÷ chøa ®ùng mét khëi ®iÓm tinh thÇn kh«ng nhá v× r»ng nã biÕn viÖc häc (n¾m v÷ng) ngo¹i ng÷ thµnh mét c«ng viÖc hå hëi, s¸ng t¹o vµ tËp thÓ. TÊt nhiªn, häc ngo¹i ng÷ kh«ng chØ lµ ch¬i trß ch¬i mµ sù t©m t×nh, tù nhiªn trong sù giao tiÕp gi÷a gi¸o viªn vµ häc sinh xuÊt hiÖn nhê bÇu kh«ng khÝ trß ch¬i tËp thÓ vµ ®Æc biÖt lµ trß ch¬i sÏ h­íng c¸c em ®Õn c¸c cuéc trao ®æi nghiªm tóc, th¶o luËn nh÷ng t×nh huèng thËt bÊt kú nµo ®ã.TÊt c¶ ng÷ng ®iÒu nµy lµ yÕu tè rÊt quan träng nh»m môc ®Ých n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh d¹y häc. II. C¬ së thùc tiÓn: 1.Nh÷ng thµnh tùu: Trong nh÷ng n¨m võa qua mµ ®Æc biÖt lµ thêi gian gÇn ®©y, Së gi¸o dôc ®µo t¹o tØnh Qu¶ng B×nh vµ Phßng gi¸o dôc ®µo t¹o huyÖn LÖ Thñy rÊt quan t©m, chó träng vµo viÖc d¹y - häc TiÕng Anh. Ngµnh gi¸o dôc tØnh vµ huyÖn nhµ ®· tæ chøc ®Þnh k× c¸c héi thi gi¸o viªn d¹y giái, cuéc thi häc sinh giái cÊp huyÖn, cÊp tØnh. H»ng n¨m Së vµ Phßng gi¸o dôc ®µo t¹o ®· cã c¸c ®ît thanh tra tr­êng häc nh»m t­ vÊn vµ thóc ®Èy cho gi¸o viªn gi¶ng d¹y ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n. Ngoµi ra Phßng cßn tæ chøc héi th¶o chuyªn ®Ó ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc cho c¸c c¸n bé gi¸o viªn cèt c¸n, tæ chøc sinh ho¹t chuyªn m«n liªn tr­êng ®Ó ®óc rót kinh nghiÖm gi¶ng d¹y cã hiÖu qu¶. Bªn c¹nh ®ã, Phßng ®· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó cho gi¸o viªn d¹y TiÕng Anh trong huyÖn ®­îc theo häc c¸c khãa häc n©ng cao ë trong vµ ngoµi tØnh. HÇu hÕt c¸c gi¸o viªn d¹y TiÕng Anh trªn ®Þa bµn huyÖn ®· cè g¾ng t×m tßi, häc hái, s¸ng t¹o nh÷ng ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y hay, cã hiÖu qu¶. Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y gi¸o viªn ®· cè g¾ng vËn dông linh ho¹t, nhuÇn nhuyÔn c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc, chó ý ®óng møc ®Õn tõng ®èi t­îng häc sinh; b¶n th©n häc sinh høng thó h¬n víi m«n häc, nhê vËy mµ chÊt l­îng TiÕng Anh ngµy cµng ®­îc n©ng cao. 2. Mét sè nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng h¹n chÕ trong viÖc d¹y vµ häc TiÕng Anh ë tr­êng THCS: TiÕng Anh ®· trë thµnh mét m«n häc träng t©m nh­ c¸c m«n v¨n hãa kh¸c nh­ng vÉn lµ m«n häc khã vµ kh«ng ph¶i bÊt cø häc sinh nµo còng cã n¨ng khiÕu häc ngo¹i ng÷ ®Ó häc nã mét c¸ch dÔ dµng. Mét sè häc sinh, ®Æc biÖt lµ häc sinh c¸ biÖt vÉn cßn thiÕu ý thøc häc tËp, thiÕu tÝnh kiªn nhÉn trong häc tËp, ch­a theo kÞp víi ph­¬ng ph¸p häc tËp míi, cßn lóng tóng trong viÖc tiÕp thu vµ vËn dông kiÕn thøc vµo thùc hµnh kü n¨ng. NhiÒu em nhËn thøc vÒ m«n häc nµy ch­a ®óng ®¾n, ch­a hiÓu hÕt ý nghÜa cña m«n häc trong thêi kú héi nhËp quèc tÕ, cã em chØ häc v× tß mß nªn khi khã häc th× th¶ láng bu«ng xu«i. V× vËy c¸c em ch­a thËt sù nghiªm tóc vµ ch­a cã ®éng c¬ häc TiÕng Anh ®óng ®¾n. III. Thùc tr¹ng d¹y vµ häc TiÕng Anh ë Tr­êng THCS: 1. C¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ d¹y häc: Víi yªu cÇu ®æi míi gi¸o dôc, c¬ së vËt chÊt cña nhµ tr­êng ngµy cµng ®­îc t¨ng tr­ëng. Song v× sù thiÕu ®ång bé hãa trong c¸c khèi líp ( phßng häc, bµn ghÕ,…) nªn ¶nh h­ëng ®Õn sù tiÕp thu bµi cña häc sinh, g©y cho c¸c em sù mÖt mái, ch¸n n¶n. Trang thiÕt bÞ d¹y häc ®· ®­îc trang cÊp kh¸ ®Çy ®ñ nh»m phôc vô tèi ®a cho môc ®Ých ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc song tranh ¶nh cë lín ë mét sè bµi ë mét sè khèi líp vÉn cßn thiÕu. ThiÕt bÞ nghe nh×n ch­a ®­îc trang cÊp ®Çy ®ñ, nÕu ®· cã (m¸y mãc, b¨ng ®Üa ) th× hoÆc cßn thiÕu hoÆc cßn kÐm chÊt l­îng lµm cho tiÕt häc kÐm hÊp dÉn, Ýt l«i cuèn häc sinh ho¹t ®éng, ch­a cã phßng häc tiÕng mang tÝnh ®Æc tr­ng riªng cña bé m«n lµm cho häc sinh ch­a ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh trong qu¸ tr×nh häc bµi vµ rÌn luyÖn lü n¨ng. 2. T×nh h×nh thùc tÕ häc sinh: Trong nh÷ng n¨m qua, theo ch­¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa míi, ph­¬ng ph¸p míi trong d¹y vµ häc, nhiÒu häc sinh rÊt yªu thÝch m«n häc, n¨ng ®éng trong mäi ho¹t ®éng nh­ng chñ yÕu lµ häc sinh kh¸ vµ giái. §èi t­îng häc sinh yÕu cßn nhiÒu, c¸c em ch­a n¾m ch¾c kiÕn thøc, häc tËp mét c¸ch thô ®éng, chê ®îi kÕt qu¶ cña b¹n m×nh ®­a ra, nhiÒu em rÊt ng¹i thùc hµnh nãi trªn líp, sî nãi ra sÏ bÞ sai, mét sè em ch­a ®äc th«ng viÕt th¹o, thËm chÝ kh«ng ghi chÐp bµi ë trªn líp còng nh­ kh«ng lµm bµi tËp ë nhµ, c¸c em ch­a cã ph­¬ng ph¸p häc tËp phï hîp.Thùc tÕ nµy cho thÊy ®èi t­îng häc sinh nµy ch­a yªu thÝch m«n häc. 3. Thùc tr¹ng ®æi míi c¸ch tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc theo ph­¬ng ph¸p míi m«n TiÕng Anh ë Tr­êng THCS Hång Thñy: Thùc hiÖn ®æi míi gi¸o dôc cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o chóng t«i ®· chó träng nhiÒu ®Õn ph­¬ng ph¸p d¹y häc song trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn viÖc tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc TiÕng Anh chóng t«i vÉn cßn rËp khu«n víi nh÷ng g× ®· ®­îc h­íng dÉn, ch­a s¸ng t¹o, thiÕu linh ®éng nªn hiÖu qu¶ tiÕt häc ch­a cao, nhiÒu em ch­a thËt sù yªu thÝch m«n häc…V× vËy chÊt l­îng d¹y häc m«n TiÕng Anh ch­a ®­îc nh­ mong muèn. Cuèi HKII n¨m häc 2007 - 2008 chÊt l­îng m«n TiÕng Anh hai líp 7D, 7E ®­îc thÓ hiÖn qua sè liÖu sau ®©y: Líp Sè l­îng Nghe §äc Ng÷ ph¸p ViÕt N¾m ®­îc kiÕn thøc, vËn dông kh¸ Ch­a n¾m ®­îc kiÕn thøc, vËn dông yÕu N¾m ®­îc kiÕn thøc, vËn dông kh¸ Ch­a n¾m ®­îc kiÕn thøc, vËn dông yÕu N¾m ®­îc kiÕn thøc, vËn dông kh¸ Ch­a n¾m ®­îc kiÕn thøc, vËn dông yÕu N¾m ®­îc kiÕn thøc, vËn dông kh¸ Ch­a n¾m ®­îc kiÕn thøc, vËn dông yÕu SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 7C 37 17 46,0 20 54,1 20 54,1 17 46,0 18 48,6 19 51,4 18 48,6 19 51,4 7D 37 14 37,8 23 62,2 15 40,5 22 59,5 15 40,5 22 59,5 14 37,8 23 62,2 Céng 74 31 41,9 43 58,1 35 47,3 39 52,7 33 44,6 41 55,4 32 43,2 42 56,8 C¨n cø vµo b¶ng thèng kª chÊt l­îng trªn ta cã thÓ thÊy r»ng tØ lÖ häc sinh ch­a n¾m ®­îc kiÕn thøc, vËn dông cßn yÕu ë tÊt c¶ c¸c kü n¨ng ng«n ng÷ vµ kiÕn thøc ng«n ng÷ cßn kh¸ cao. §iÒu nµy chøng tá häc sinh ch­a n¾m ®­îc ph­¬ng ph¸p häc tËp bé m«n, ch­a tÝch cùc chñ ®éng vµ s¸ng t¹o vËn dông kiÕn thøc mµ gi¸o viªn ®· h­íng dÉn vµo c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp. Tõ thùc tÕ ®ã, lµ ng­êi trùc tiÕp gi¶ng d¹y TiÕng Anh t«i ®· cè g¾ng suy nghÜ, t×m tßi biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt l­îng häc tËp bé m«n.BiÕt ®­îc t©m - sinh lý cña häc sinh lµ thÝch lµm theo ý m×nh, thÝch c¸i míi l¹, ham ch¬i h¬n ham häc t«i ®· thay ®æi ph­¬ng ph¸p häc cho c¸c em, võa ch¬i võa häc, t¹o cho c¸c em kh«ng khÝ nhÑ nhµng, tho¶i m¸i khi häc b»ng c¸c trß ch¬i ng«n ng÷ míi ®­îc xem nh­ nh÷ng thñ thuËt d¹y häc míi thay thÕ cho c¸c thñ thuËt cò mµ c¸c em ®· qu¸ quen thuéc vµ nhµm ch¸n. Nh÷ng trß ch¬i ng«n ng÷ míi nµy thùc chÊt lµ nh÷ng cuéc thi lu«n lu«n ®ßi hái ë c¸c em nh÷ng quyÕt ®Þnh: Hµnh ®éng nh­ thÕ nµo? Nãi g×? Lµm thÕ nµo ®Ó th¾ng cuéc? Mong muèn gi¶i quyÕt nh÷ng c©u hái ®ã sÏ lµm ho¹t ®éng t­ duy cña c¸c em tinh vµ nh¹y h¬n bëi c¸c em sÏ huy ®éng hÕt trÝ lùc cña m×nh, t¹o ra ®­îc bÇu kh«ng khÝ nç lùc, vui vÎ, hå hë, hµo høng.Vµ nh­ thÕ tÊt c¶ c¸c em ®Òu bÞ l«i cuèn vµo viÖc häc mét c¸ch rÊt tù nhiªn.C¸c em vËn dông ®­îc kiÕn thøc mµ gi¸o viªn mong ®îi mét c¸ch kh«ng Ðp buéc - ®iÒu mµ c¸c em hay lo ng¹i l©u nay. IV. Mét sè trß ch¬i ng«n ng÷ míi g©y høng thó cho häc sinh trong giê häc TiÕng Anh: 1.Trß ch¬i: "Thing Snatch" (gièng nh­ trß ch¬i “C­íp cê” ë ViÖt Nam) - Môc ®Ých: Sö dông trß ch¬i nµy ®Ó kiÓm tra tõ vùng hoÆc luyÖn tËp tõ vùng ë giai ®o¹n Warm - up vµ rÌn kü n¨ng nghe cho tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng häc sinh, ®Æc biªt lµ häc sinh yÕu kÐm. - Thêi gian: 3 - 5 phót - ChuÈn bÞ ®å dïng: Gi¸o viªn chuÈn bÞ s½n vµ mang ®Õn líp mét sè ®å vËt (tªn gäi c¸c ®å vËt chÝnh lµ nh÷ng tõ vùng cÇn «n) - C¸c b­íc thùc hiÖn: + Gi¸o viªn ®Æt c¸c ®å vËt cã tªn gäi liªn quan ®Õn bµi häc lªn trªn ghÕ hoÆc bµn ®Ó ë gi÷a líp (ë vÞ trÝ dÔ quan s¸t) + Chia líp thµnh hai nhãm A vµ B + Chän kho¶ng 4 - 6 häc sinh ë mçi nhãm lªn b¶ng vµ yªu cÇu sè häc sinh ®¹i diÖn cho hai nhãm nµy ®øng c¸ch xa nhau + Giao sè cho c¸c häc sinh nµy + Gi¸o viªn nªu yªu cÇu trß ch¬i lµ gi¸o viªn sÏ gäi tªn ®å vËt b»ng TiÕng Anh cßn häc sinh ph¶i lÊy ®å vËt cã tªn gäi ®ã + Khi gi¸o viªn gäi sè nµo th× hai häc sinh mang sè Êy ë hai ®éi ®¹i diÖn cho hai nhãm ch¹y lªn ®Ó lÊy ®å vËt. Ai nhanh ch©n h¬n vµ lÊy ®óng ®å vËt mµ gi¸o viªn gäi tªn th× sÏ th¾ng cuéc vµ sÏ ghi ®­îc mét ®iÓm + Gi¸o viªn tæng kÕt: §éi nµo nhiÒu ®iÓm h¬n th× nhãm ®ã th¾ng cuéc - VÝ dô: VÝ dô 1: English 8 Unit 9: A first – aid course Lesson 1: Getting started + Listen and read - Môc ®Ých: ¤n mét sè tõ vùng ( sterile dressing / bandage, medicated oil, ice, water pack, alcohol ), rÌn kü n¨ng nghe cho häc sinh, ®­îc thùc hiÖn ë giai ®o¹n Warm-up - Thêi gian: 3 - 5 phót - ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn chuÈn bÞ nh÷ng ®å vËt cã tªn gäi TiÕng Anh nh­ trªn - C¸c b­íc thùc hiÖn: + Gi¸o viªn ®Æt c¸c ®å vËt nµy lªn trªn ghÕ ®Ó ë gi÷a líp + Chia líp thµnh hai nhãm A vµ B + Chän 5 häc sinh ë mçi nhãm t­¬ng øng víi 5 ®å vËt cã tªn trªn lªn b¶ng vµ yªu cÇu sè häc sinh ®¹i diÖn cho hai nhãm nµy ®øng c¸ch xa nhau + Giao sè cho c¸c häc sinh nµy ( tõ 1 ®Õn 5 ) + Gi¸o viªn nªu yªu cÇu trß ch¬i lµ gi¸o viªn sÏ gäi tªn ®å vËt b»ng TiÕng Anh cßn häc sinh ph¶i lÊy ®å vËt cã tªn gäi ®ã + Khi gi¸o viªn gäi sè 3 vµ tªn mét ®å vËt nh­ “alcohol” th× hai häc sinh mang sè 3 ë hai ®éi ®¹i diÖn sÏ ch¹y lªn ®Ó lÊy vËt ë trªn ghÕ. Ai nhanh ch©n h¬n vµ lÊy ®óng ®å vËt “alcohol” th× sÏ th¾ng cuéc vµ sÏ ghi ®­îc mét ®iÓm + LÇn l­ît ch¬i cho ®Õn khi gi¸o viªn gäi hÕt sè tõ cÇn kiÓm tra + Gi¸o viªn tæng kÕt: §éi nµo nhiÒu ®iÓm h¬n sÏ th¾ng cuéc * L­u ý: - Gi¸o viªn kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i gäi häc sinh theo thø tù tõ 1 ®Õn 5 VÝ dô 2: English 8 Unit 10: Recycling Lesson 2: Speaking+Listening - Môc ®Ých: ¤n mét sè tõ vùng ( used paper, old newspaper, bottles, glass, plastic bags, food cans, drinking tins, metal, leather, vegetable matter, cardboard boxes, shoes ), rÌn kü n¨ng nghe cho häc sinh, ®­îc thùc hiÖn ë giai ®o¹n Warm-up. - Thêi gian: 5 phót - ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn chuÈn bÞ nh÷ng ®å vËt cã tªn gäi TiÕng Anh nh­ trªn - C¸c b­íc thùc hiÖn: + Gi¸o viªn ®Æt c¸c ®å vËt cã tªn gäi nh­ trªn lªn trªn bµn ®Ó ë gi÷a líp + Chia líp thµnh hai nhãm A vµ B + Chän 6 häc sinh ë mçi nhãm lªn b¶ng, yªu cÇu sè häc sinh ®¹i diÖn cho hai nhãm nµy ®øng c¸ch xa nhau + Giao sè cho c¸c häc sinh nµy (tõ 1 ®Õn 6) + Khi gi¸o viªn gäi sè 5 vµ tªn mét ®å vËt nh­ “plastic bags” th× hai häc sinh mang sè 5 ë hai ®éi ®¹i diÖn sÏ ch¹y lªn ®Ó lÊy vËt ë trªn ghÕ. Ai nhanh ch©n h¬n vµ lÊy ®óng ®å vËt “plastic bags” th× sÏ th¾ng cuéc vµ sÏ ghi ®­îc mét ®iÓm + LÇn l­ît ch¬i cho ®Õn khi gi¸o viªn gäi hÕt sè tõ cÇn kiÓm tra ( L­u ý: Mçi em sÏ cã hai lÇn c­íp vËt ) + Gi¸o viªn tæng kÕt: §éi nµo cã nhiÒu ®iÓm h¬n sÏ th¾ng cuéc 2.Trß ch¬i: Sentence Arranging ( cã thÓ thay thÕ cho thñ thuËt Jumbled sentences ) - Môc ®Ých: Sö dông trß ch¬i nµy ®Ó «n l¹i mét sè cÊu tróc ng÷ ph¸p ë c¸c tiÕt Language focus hoÆc c¸c tiÕt «n tËp. - Thêi gian: 5-7 phót - ChuÈn bÞ ®å dïng: Gi¸o viªn chuÈn bÞ c¸c tÊm b×a giÊy (cã thÓ sö dông b×a cøng hoÆc tê lÞch treo t­êng ®Ó lµm) hoÆc c¸c tÊm thÎ b»ng plastic (c¾t tõ b¶ng phô plastic cã b¸n nhiÒu ë hiÖu s¸ch ®Ó dïng ®­îc nhiÒu lÇn), kÝch th­íc to hay nhá phô thuéc néi dung cÇn kiÓm tra / «n. - C¸c b­íc thùc hiÖn: + Gi¸o viªn chuÈn bÞ s½n mét sè c©u cÇn «n tËp vµ viÕt mçi tõ cña c¸c c©u nµy lªn mét tÊm b×a hoÆc tÊm thÎ (tïy theo tr×nh ®é häc sinh ®Ó gi¸o viªn cã thÓ chuÈn bÞ c©u dµi hay ng¾n, khã hay dÔ) + Chia líp thµnh hai nhãm A vµ B + Tïy theo sè tõ cña mçi c©u ®Ó gi¸o viªn gäi sè häc sinh cña mçi nhãm lªn tr­íc líp (vÝ dô c©u cã 6 tõ th× gäi 6 häc sinh) + Gi¸o viªn x¸o trén c¸c tõ trong c©u tr­íc khi ph¸t cho sè häc sinh ®­îc gäi lªn b¶ng, mçi em mét tõ + Trong kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh (vÝ dô: 30 gi©y) nh÷ng häc sinh nµy ph¶i ®­a tõ cña m×nh ra phÝa tr­íc vµ tù s¾p xÕp trong ®éi ®Ó cã ®­îc mét c©u hoµn chØnh + §éi nµo s¾p xÕp ®óng vµ nhanh nhÊt ®­îc gi¸o viªn cho 2 ®iÓm + Gi¸o viªn tæng kÕt: §éi nµo nhiÒu ®iÓm h¬n sÏ th¾ng cuéc * VÝ dô: English 8 Period 50: Reviewing - Môc ®Ých: ¤n l¹i mét sè cÊu tróc ng÷ ph¸p sö dông adverbs of manner; modal: should; commands, requests and advice in reported speech - Thêi gian: 7 phót - ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn chuÈn bÞ s½n 5 c©u vµ viÕt mçi tõ cña nh÷ng c©u nµy lªn mét tÊm b×a hoÆc thÎ plastic mµu tr¾ng, máng, cã kÝch th­íc 20x60cm . Last night I watched T.V . He is strong enough to lift the box. . You should learn the new words everyday. . We used to go to school on foot. . My English teacher asked me to do the homework. - C¸c b­íc thùc hiÖn: + Chia líp thµnh 2 nhãm + Gi¸o viªn sÏ gäi 5 l­ît häc sinh lªn b¶ng, mçi l­ît cã sè häc sinh cña mçi nhãm t­¬ng øng víi víi sè tõ trong mçi c©u. + Gi¸o viªn x¸o trén c¸c tõ trong c©u tr­íc khi ph¸t cho sè häc sinh ®­îc gäi lªn b¶ng, mçi em mét tõ. . night / watched / I / T.V / last . strong / enough / He / to / is / box / lift / the . learn / words / everyday / you / should / the / new . We / go / foot / school / to / to / used / on . My/ teacher / asked / English / the / me / to / homework / do + Trong kho¶ng thêi gian 30 gi©y, nh÷ng häc sinh nµy ph¶i ®­a tõ cña m×nh ra phÝa tr­íc vµ tù s¾p xÕp trong nhãm ®Ó cã mét c©u hoµn chØnh. + Nhãm nµo s¾p xÕp ®óng vµ ®óng thêi gian ®­îc gi¸o viªn cho 2 ®iÓm + Gi¸o viªn tæng kÕt: nhãm nµo cã sè ®iÓm nhiÒu h¬n th× nhãm ®ã th¾ng cuéc. 3. Trß ch¬i:Concentration (Cã thÓ thay thÕ cho ho¹t ®éng häc tËp Pelmanism) - Môc ®Ých: Trß ch¬i nµy ®­îc sö dông ®Ó kiÓm tra hoÆc «n c¸c tõ vùng, c¸c ®iÓm ng÷ ph¸p,…vµ ®­îc thùc hiÖn ë giai ®o¹n Warm up ë c¸c tiÕt d¹y kü n¨ng, c¸c tiÕt d¹y Language focus hoÆc c¸c tiÕt «n tËp - Thêi gian: 6 - 8 phót - ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn ph¶i chuÈn bÞ mét b¶ng nh­ sau ®Ó ®Ýnh lªn b¶ng líp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 vµ mét b¶ng t­¬ng tù nh­ trªn nh­ng ®· cã s½n néi dung cÇn kiÓm tra ®Ó gi¸o viªn sö dông - C¸c b­íc tiÕn hµnh: + Gi¸o viªn chia líp thµnh hai nhãm hoÆc nhiÒu h¬n tïy ý + C¸c nhãm sÏ ph¶i o¼n tï tú hoÆc b¾t th¨m ®Ó ph©n ®Þnh thø tù l­ît ®i + Nhãm ®Õn l­ît ®i sÏ gäi ra 2 sè vµ gi¸o viªn ph¶i viÕt néi dung nh­ ®· chuÈn bÞ vµo 2 « ®ã vµ kiÓm tra sù phï hîp cña chóng + Khi hai néi dung phï hîp nhau th× gi¸o viªn cho nhãm ®ã 1 ®iÓm vµ gi¸o viªn ph¶i g¹ch hai néi dung ®ã ®i nh­ng vÉn ®Ó chóng trªn b¶ng. Nhãm nµy sÏ ®­îc ®i thªm l­ît n÷a. + NÕu nh­ hai néi dung kh«ng phï hîp nhau th× gi¸o viªn ph¶i xãa chóng ®i vµ l­ît ch¬i sÏ dµnh cho nhãm tiÕp theo + Gi¸o viªn tæng kÕt: Nhãm nµo cã sè ®iÓm nhiÒu h¬n sÏ lµ nhãm th¾ng cuéc Chó ý: C¸c nhãm cã thÓ th¶o luËn víi nhau vÒ c¸c sè vµ cö ng­êi nãi c¸c sè ®ã khi ®Õn l­ît ®i *VÝ dô: English 8 Unit 4: Our past Lesson 3: Listen + Language focus 1,2,3 - Môc ®Ých: KiÓm tra h×nh thøc qu¸ khø cña mét sè ®éng tõ bÊt quy t¾c, ®­îc thùc hiÖn ë giai ®o¹n Warm up - Thêi gian: 8 phót - ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn ph¶i chuÈn bÞ mét b¶ng nh­ sau ®Ó ®Ýnh lªn b¶ng líp: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 vµ mét b¶ng t­¬ng tù nh­ trªn nh­ng ®· cã s½n néi dung cÇn kiÓm tra ®Ó gi¸o viªn sö dông: 1 do 2 fly 3 ride 4 eat 5 take 6 go 7 sit 8 run 9 have 10 be 11 took 12 went 13 was/were 14 flew 15 did 16 ate 17 ran 18 sat 19 had 20 rode - C¸c b­íc tiÕn hµnh: + Gi¸o viªn giíi thiÖu cho häc sinh biÕt r»ng tõ 1-10 lµ nh÷ng ®éng tõ d¹ng nguyªn cßn tõ 11-20 lµ nh÷ng ®éng tõ d¹ng qu¸ khø; ®Õn l­ît ®i häc sinh ph¶i chän mét sè ë d·y 1-10 vµ mét sè ë d·y 11-20 + Gi¸o viªn chia líp thµnh 4 nhãm + 4 nhãm sÏ ph¶i b¾t th¨m ®Ó ph©n ®Þnh thø tù l­ît ®i + Nhãm ®Õn l­ît ®i sÏ gäi ra 2 sè, gi¸o viªn ph¶i viÕt néi dung nh­ ®· chuÈn bÞ vµo 2 « ®ã vµ kiÓm tra sù phï hîp cña chóng VÝ dô: Nhãm 1 gäi hai sè 2 vµ 14 th× gi¸o viªn viÕt néi dung vµo hai « nµy 1 2 fly 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 flew 15 16 17 18 19 20 + Khi hai néi dung phï hîp nhau th× gi¸o viªn cho nhãm ®ã 1 ®iÓm vµ gi¸o viªn ph¶i g¹ch hai néi dung ®ã ®i nh­ng vÉn ®Ó chóng trªn b¶ng. Nhãm nµy sÏ ®­îc ®i thªm l­ît n÷a. VÝ dô: Nhãm 1 ®· chän hai tõ phï hîp nhau th× gi¸o viªn g¹ch ngay hai tõ nµy trong « vµ ®Ó vËy + NÕu nh­ hai néi dung kh«ng phï hîp nhau th× gi¸o viªn ph¶i xãa chóng ®i vµ l­ît ch¬i sÏ dµnh cho nhãm tiÕp theo + Gi¸o viªn tæng kÕt: Nhãm nµo cã sè ®iÓm nhiÒu h¬n sÏ lµ nhãm th¾ng cuéc. 4. Trß ch¬i: Spelling bee - Môc ®Ých: Trß ch¬i nµy ®­îc sö dông ®Ó kiÓm tra hoÆc «n mét sè tõ vùng, ®iÓm ng÷ ph¸p… vµ ®­îc thùc hiÖn ë giai ®o¹n Warm - up - Thêi gian: 3-5 phót - C¸c b­íc thùc hiÖn: + Gi¸o viªn chia líp thµnh 2 nhãm vµ chän hai d·y häc sinh (hµng ngang hoÆc hµng däc) ®¹i diÖn cho hai nhãm ®øng lªn t¹i chæ + Gi¸o viªn giíi thiÖu néi dung trß ch¬i r»ng gi¸o viªn sÏ ®­a ra mét tõ vµ yªu cÇu häc sinh nãi ra mét tõ kh¸c cïng chñ ®Ò hoÆc cïng tõ lo¹i hoÆc cã thÓ kÕt hîp ®­îc víi tõ cña gi¸o viªn,...vµ häc sinh ph¶i ®¸nh vÇn ®­îc tõ mµ häc sinh ®­a ra + Hai em ®øng ®Çu hai d·y b¾t th¨m ®Ó dµnh quyÒn ch¬i tr­íc. + Gi¸o viªn ®­a cho em ®øng ®Çu tiªn cña d·y dµnh ®­îc quyÒn ch¬i tr­íc mét tõ vµ em nµy ph¶i nãi ra mét tõ kh¸c cïng chñ ®Ò hoÆc cïng tõ lo¹i hoÆc cã thÓ kÕt hîp ®­îc víi tõ cña gi¸o viªn. Gi¸o viªn kiÓm tra sù phï hîp cña tõ nµy víi tõ gi¸o viªn ®­a ra + NÕu häc sinh nµy ®­a ra tõ sai hoÆc ®¸nh vÇn kh«ng chÝnh x¸c th× d·y kh¸c sÏ giµnh ®­îc c¬ héi tr¶ lêi. + NÕu häc sinh tr¶ lêi ®óng vµ ®¸nh vÇn ®óng th× nhãm ®ã ®­îc 1 ®iÓm + Sau khi tr¶ lêi xong, bÊt k× ®óng hay sai, em häc sinh Êy ph¶i ngåi xuèng ®Ó dµnh l­ît ch¬i cho em kÕ tiÕp + LÇn l­ît ch¬i cho ®Õn khi gi¸o viªn ®· ®i hÕt sè tõ cÇn kiÓm tra hoÆc cho ®Õn khi thêi gian gi¸o viªn Ên ®Þnh ®· hÕt. + Gi¸o viªn tæng kÕt: §éi cã nhiÒu ®iÓm h¬n lµ ®éi th¾ng cuéc *VÝ dô: English 8 Unit 5: Study habits Lesson 5: Language focus - Môc ®Ých: ¤n l¹i mét sè tr¹ng tõ chØ thÓ c¸ch (adverbs of manner) nh­: softly, well, fast, badly, hard vµ ®­îc thùc hiÖn ë giai ®o¹n Warm up - Thêi gian: 5 phót - C¸c b­íc thùc hiÖn: + Gi¸o viªn chia líp thµnh hai nhãm vµ chän hai d·y häc sinh (hµng däc) ®¹i diÖn ®øng dËy (mçi d·y 5 em) + Gi¸o viªn giíi thiÖu néi dung trß ch¬i r»ng gi¸o viªn sÏ ®­a ra mét sè tÝnh tõ vµ yªu cÇu häc sinh nãi ra c¸c tr¹ng tõ chØ thÓ c¸ch cÊu t¹o tõ c¸c tÝnh tõ nµy vµ häc sinh ph¶i ®¸nh vÇn ®­îc tr¹ng tõ mµ häc sinh ®­a ra + Hai em ®øng ®Çu hai d·y b¾t th¨m ®Ó dµnh quyÒn ch¬i tr­íc. + Gi¸o viªn ®­a cho em ®øng ®Çu tiªn cña hµng dµnh ®­îc quyÒn ch¬i tr­íc tÝnh tõ “ soft" vµ em nµy ph¶i nãi ra “softly". + NÕu häc sinh nµy ®¸nh vÇn kh«ng chÝnh x¸c th× d·y kh¸c sÏ giµnh ®­îc c¬ héi tr¶ lêi. + NÕu häc sinh tr¶ lêi ®óng vµ ®¸nh vÇn ®óng th× nhãm ®ã ®­îc 1 ®iÓm + Sau khi tr¶ lêi xong, em häc sinh Êy ph¶i ngåi xuèng ®Ó em kÕ tiÕp theo ch¬i. + LÇn l­ît ch¬i cho ®Õn khi gi¸o viªn ®· ®­a ra hÕt 5 tr¹ng tõ cÇn kiÓm tra + Gi¸o viªn tæng kÕt: §éi cã nhiÒu ®iÓm h¬n lµ ®éi th¾ng cuéc *§¸p ¸n: soft - softly, good - well, fast - fast, bad - badly, hard - hard 5. Trß ch¬i: Relay - Môc ®Ých : Sö dông trß ch¬i nµy ®Ó kiÓm tra tõ vùng nh­ tr¹ng tõ chØ thÓ c¸ch, ®éng tõ (cã giíi tõ ®i kÌm), c¸c h×nh thøc cña ®éng tõ, tÝnh tõ (cã giíi tõ ®i kÌm), d¹ng so s¸nh cña tÝnh tõ / tr¹ng tõ,...vµ ®­îc thùc hiÖn ë giai ®o¹n Warm up. - Thêi gian: 5-7 phót - C¸c b­íc thùc hiÖn: +Gi¸o viªn chuÈn bÞ s½n mét sè tõ cÇn kiÓm tra nh­ c¸c tÝnh tõ, ®éng tõ,...vµ viÕt nh÷ng tõ nµy lªn hai tÊm b×a (võa tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian vµ d¹y ®­îc nhiÒu líp) (tõ trªn hai tÊm b×a ph¶i kh¸c nhau) vµ d¸n chóng lªn b¶ng. + Chia líp thµnh hai nhãm vµ mêi ®¹i diÖn hai nhãm lªn b¶ng.Yªu cÇu sè häc sinh ®¹i diÖn xÕp thµnh hai hµng däc ®øng ë gi÷a líp. + §­a ra yªu cÇu cho häc sinh ®ã lµ lÇn l­ît mçi em sÏ viÕt mét tr¹ng tõ chØ thÓ c¸ch tõ c¸c tÝnh tõ trªn, viÕt d¹ng ®óng cña mét ®éng tõ ë qu¸ khø ®¬n hoÆc qu¸ khø ph©n tõ,...Chó ý: häc sinh cã thÓ söa bÊt k× lçi nµo mµ b¹n m×nh ®· viÕt + Hai em häc sinh ®øng ®Çu tiªn ch¹y lªn b¶ng viÕt sau ®ã nhanh chãng chuyÓn phÊn cho b¹n tiÕp theo trong hµng m×nh vµ cø tiÕp tôc cho ®Õn hÕt sè tõ cho s½n + Nhãm nµo cã c©u tr¶ lêi ®óng nhiÒu h¬n trong kho¶ng thêi gian quy ®Þnh lµ nhãm th¾ng cuéc *VÝ dô: English 8 Unit 7: My neighborhood Lesson 5: Language focus - Môc ®Ých : Sö dông trß ch¬i nµy ®Ó kiÓm tra d¹ng qu¸ khø ph©n tõ cña mét sè ®éng tõ. Trß ch¬i ®­îc thùc hiÖn ë giai ®o¹n Warm-up. - Thêi gian: 5-7 phót - C¸c b­íc thùc hiÖn: + Gi¸o viªn chuÈn bÞ s½n mét sè ®éng tõ sau vµ viÕt nh÷ng ®éng tõ nµy lªn hai tÊm b×a vµ d¸n chóng lªn b¶ng A B Infinitive Past Participle visit eat listen attend see buy be go collect work ( b¶ng ®en) Infinitive Past Participle walk study play find read watch have do come live ( b¶ng ®en ) ( Chó ý: PhÇn b¶ng ®en xuÊt hiÖn khi gi¸o viªn sö dông l¹i hai tÊm b×a ®Ó d¹y c¸c líp sau ) + Chia líp thµnh hai nhãm vµ mêi 5 ®¹i diÖn tõ mçi nhãm lªn b¶ng.Yªu cÇu sè häc sinh ®¹i diÖn xÕp thµnh hai hµng däc ®øng ë gi÷a líp. + §­a ra yªu cÇu cho häc sinh ®ã lµ lÇn l­ît mçi em sÏ lªn viÕt d¹ng ®óng cña mét ®éng tõ ë qu¸ khø ph©n tõ vµ c¸c em cã hai l­ît ®Ó viÕt + Hai em häc sinh ®øng ®Çu tiªn cña mçi nhãm ch¹y lªn b¶ng viÕt been / walked sau ®ã nhanh chãng chuyÓn phÊn cho b¹n tiÕp theo trong hµng m×nh vµ cø tiÕp tôc cho ®Õn hÕt sè tõ ®­a ra + Gi¸o viªn tæng kÕt: Nhãm nµo cã c©u tr¶ lêi ®óng nhiÒu h¬n trong kho¶ng thêi gian quy ®Þnh lµ nhãm th¾ng cuéc * §¸p ¸n: A B Infinitive Past Participle visit eat listen attend see buy be go collect work visited eaten listened attended seen bought been gone collected worked Infinitive Past Participle walk study play find read watch have do come live walked studied played found read watched had done come lived V.Mét sè kÕt qu¶ b­íc ®Çu Sau khi ®· ¸p dông nh÷ng trß ch¬i ng«n ng÷ míi nµy t«i cã kÕt qu¶ kh¶o s¸t chÊt l­îng häc k× I n¨m häc 2008-2009 ë hai líp 8C vµ 8D nh­ sau: Líp Sè l­îng Nghe §äc Ng÷ ph¸p ViÕt N¾m ®­îc kiÕn thøc, vËn dông kh¸ Ch­a n¾m ®­îc kiÕn thøc, vËn dông yÕu N¾m ®­îc kiÕn thøc, vËn dông kh¸ Ch­a n¾m ®­îc kiÕn thøc, vËn dông yÕu N¾m ®­îc kiÕn thøc, vËn dông kh¸ Ch­a n¾m ®­îc kiÕn thøc, vËn dông yÕu N¾m ®­îc kiÕn thøc, vËn dông kh¸ Ch­a n¾m ®­îc kiÕn thøc, vËn dông yÕu SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 8C 37 31 83,8 6 16,2 33 89,2 4 10,8 30 81,1 7 18,9 30 81,1 7 18,9 8D 37 28 75,7 9 24,3 25 67,6 12 32,4 26 70,3 11 29,7 27 73,0 10 27,0 Céng 74 59 79,7 15 20,3 58 78,4 16 21,6 56 75,7 18 24,3 57 77,0 17 23,0 Tõ b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy chÊt l­îng bé m«n chuyÓn biÕn râ rÖt vµ cao h¬n nhiÒu so víi kÕt qu¶ häc k× II n¨m häc 2007-2008. §iÒu nµy kh¼ng ®Þnh r»ng c¸c trß ch¬i ng«n ng÷ míi ®· mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong d¹y häc. NÕu ¸p dông nh÷ng trß ch¬i míi nµy mét c¸ch réng r·i ë c¸c khèi líp kh¸c th× t«i tin r»ng kÕt qu¶ sÏ cao kh«ng kÐm. VI. Mét sè bµi häc kinh nghiÖm Muèn ®¹t kÕt qu¶ cao trong gi¶ng d¹y bé m«n TiÕng Anh tr­íc hÕt gi¸o viªn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm, cã lßng nhiÖt t×nh, yªu nghÒ, mÕn trÎ, biÕt ®Çu t­ cho bµi so¹n còng nh­ bµi gi¶ng cã chÊt l­îng, ph¶i x¸c ®Þnh râ môc ®Ých yªu cÇu träng t©m cña bµi d¹y, biÕt sö dông vµ kÕt hîp linh ho¹t, s¸ng t¹o c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp víi ®Æc tr­ng bé m«n, víi néi dung bµi häc cô thÓ, phï hîp víi tõng ®èi t­îng häc sinh, kÕt hîp tèt c¸c ph­¬ng ph¸p ngay trong c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc. Bªn c¹nh ®ã chóng ta nªn th­êng xuyªn linh ®éng thay thÕ c¸c thñ thuËt ho¹t ®éng mµ chóng ta th­êng dïng ë c¸c tiÕt d¹y kü n¨ng b»ng nh÷ng thñ thuËt ho¹t ®éng míi cã tÝnh vui mµ häc ®Ó tr¸nh sù lÆp ®i lÆp l¹i g©y nhµm ch¸n ë häc sinh. Gi¸o viªn biÕt khai th¸c, sö dông vµ kÕt hîp tèt c¸c ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ d¹y häc nh­ m¸y chiÕu, tranh ¶nh, phiÕu, thÎ, vËt thËt vµ t¹o ra nhiÒu ®å dïng cã tÝnh thÈm mü vµ kü thuËt cao gióp häc sinh høng khëi tiÕp thu kiÕn thøc mét c¸ch v÷ng ch¾c vµ rÌn luyÖn ®­îc c¸c kü n¨ng nghe, nãi, ®äc, viÕt mét c¸ch thµnh th¹o ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®Æt ra cña bé m«n. Mét ®iÒu t«i muèn nãi thªm n÷a lµ ngoµi néi dung bµi häc cã ë trong s¸ch gi¸o khoa ra th× gi¸o viªn nªn biÕt t×m tßi thu l­îm nh÷ng g× cã liªn quan vÒ kiÕn thøc v¨n hãa, ®Êt n­íc häc…®Ó giíi thiÖu cho häc sinh, gióp cho c¸c em thªm høng thó häc, dÔ tiÕp thu vµ ghi nhí tèt h¬n kiÕn thøc cña bé m«n. C. KÕt luËn vµ ®Ò xuÊt: ViÖc häc tËp bé m«n TiÕng Anh ®Ó rÌn luyÖn c¸c kü n¨ng nghe, nãi, ®äc, viÕt lµ c«ng viÖc l©u dµi, vÊt v¶, khã nhäc ®èi víi häc sinh. Do vËy ng­êi gi¸o viªn ph¶i nhËn thøc ®Çy ®ñ vÒ ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, ph¶i kh«ng ngõng phÊn ®Êu häc hái, trao ®æi, trau dåi n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô. Ng­êi gi¸o viªn ngoµi nhiÖm vô truyÒn ®¹t kiÕn thøc cßn ph¶i tr¨n trë, t×m c¸ch lµm cho giê häc TiÕng Anh trë nªn hÊp dÉn, thó vÞ l«i cuèn bëi ®©y lµ m«n häc cã tÝnh ®Æc tr­ng cao nh»m thu hót c¸c em høng thó, h¨ng say häc tËp, n¾m ch¾c kiÕn thøc, vËn dông tèt kiÕn thøc, tù t×m tßi s¸ng t¹o, h×nh thµnh thãi quen lµm viÖc ®éc lËp tù chñ , h­íng ®Õn môc ®Ých giao tiÕp cña m«n häc, ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi cña Gi¸o dôc phæ th«ng d­íi sù h­íng dÉn chØ ®¹o cña gi¸o viªn.§©y chÝnh lµ nÒn t¶ng ®Ó x©y dùng t¸c phong lµm viÖc cña thÕ hÖ ng­êi ViÖt Nam trong thêi kú c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc vµ thêi kú héi nhËp quèc tÕ hiÖn nay. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chóng t«i kh«ng tr¸nh khái nh÷ng v­íng m¾c ®Ò nghÞ l·nh ®¹o c¸c cÊp quan t©m h¬n ®ã lµ: - X©y dùng phßng chøc n¨ng cã s½n ®Ìn chiÕu, m¸y chiÕu dµnh cho viÖc d¹y vµ häc bé m«n TiÕng Anh t¹i ë mçi tr­êng THCS - T¹o nguån kinh phÝ ®Ó mua s¾m c¸c lo¹i b¨ng h×nh cã néi dung phong phó vÒ tËp tôc v¨n hãa, danh nh©n, lÔ héi hoÆc vÒ ®Êt n­íc häc cña c¸c n­íc Anh, Mü ®Ó gi¸o viªn còng nh­ häc sinh ®­îc trau dåi thªm vÒ kiÕn thøc mµ m×nh ®ang ®­îc d¹y vµ ®ang ®­îc häc hoÆc thay thÕ mét sè thiÕt bÞ cò ( b¨ng, ®µi,..) ®· háng hãc. - T¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó cho gi¸o viªn tham gia vµo c¸c líp tin häc, gióp gi¸o viªn tiÕp cËn víi c«ng nghÖ th«ng tin phôc vô cho viÖc gi¶ng d¹y ®­îc tèt h¬n. Trªn ®©y lµ nh÷ng suy nghÜ vµ viÖc lµm thiÕt thùc cña b¶n th©n trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y bé m«n TiÕng Anh ë tr­êng THCS Hång Thñy. ThiÕu sãt lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái, t«i mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c b¹n ®ång nghiÖp trong nhµ tr­êng, trong huyÖn ®Ó b¶n s¸ng kiÕn nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n vµ ®­îc sö dông réng r·i. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hång Thñy, ngµy 20 th¸ng 1 n¨m 2009 §¸nh gi¸ cña Héi ®ång khoa häc Tr­êng THCS Hång Thñy Ng­êi thùc hiÖn Ph¹m ThÞ Hång Ph­îng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh.doc