Một số trò chơi ngôn ngữ trong giờ học tiếng Anh

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Ngày nay,những ai học tiếng Anh đều hiểu rằng tiếng Anh đóng một vai trò quan trọng trong giao tiếp.Tiếng Anh được xem như là ngôn ngữ thứ hai sau tiếng mẹ đẻ.Mỗi người học đều có những mục đích,động cơ học tập riêng của mình.Từ khi Việt nam hội nhập với thế giới,do nhu cầu,rất nhiều người đã tìm đến môn tiếng Anh để học hỏi,nghiên cứu với nhiều lí do,mục đích khác nhau.Từ nhưng mục đích,động cơ học tập rõ ràng đó,họ đã say mê học tập ngôn ngữ Anh,lĩnh hội và sử dụng chúng một cách có hiệu quả. Tuy nhiên,cũng có hàng ngàn sinh viên,học sinh học tiếng Anh không vì mục đích nào cả mà học chỉ để đối phó với chương trình học ở trường yêu cầu.Do không có mục đích và động cơ học tập rõ ràng nên học sinh cảm thấy học tiếng Anh không thú vị và khó đạt điểm cao trong môn này.Hơn nữa,tiếng Anh cũng như nhưng bộ môn khác như Toán,Lý,Hoá,Sinh cần phải co kiến thức tích luỹ từ những bài học trước ,từ đó học sinh mới có khả năng tiếp thu,lĩnh hội bài học mới tiếp theo.Nếu không có kiến thức đã được tích luỹ,học sinh sẽ học tiếng Anh một cách bị động,không hứng thú.Kết quả là việc dạy và học tiếng Anh dần dần trở nên nhàm chán. Trong thời gian công tác tại trường trung học cơ sở Tú an và được ban chuyên môn nhà trường phân công giảng dạy bộ môn tiếng Anh lớp 6,7,8,9 từ năm 2002 đến nay,tôi nhận thấy học sinh ở đây đa số là con em các gia đình nông dân nghèo và người dân tộc thiểu số.Học sinh đa phần chưa xác định đúng động cơ,mục đích học tập và tầm quan trọng của việc học tiếng Anh mà các em sẽ sử dụng để nâng cao kiến thức của mình,vì thế các em lơ là trong việc học,dẫn đến rất nhiều học sinh bị rỗng kiến thức,không thể tiếp thu được ngữ liệu mới và sử dụng kiến thức kế thừa một cách đầy đủ và hiệu quả. Để giải quyết vấn đề trên,làm thế nào để học sinh xác định đúng đắn động cơ học tập và tích cực trong việc học tiếng Anh,tôi cùng với các đồng nghiệp phải không ngừng nghiên cứu,học hỏi,tìm tòi,sáng tạo và luôn đổi mới phương pháp,thủ thuật giảng dạy trong mỗi tiết học sao cho phù hợp với đặc thù bộ môn,hiệu quả,thực hiện đúng chương trình cải cách,tìm giải pháp sao cho học sinh luôn luôn mong muốn,háo hức và chờ đợi đến giờ học tiếng Anh.Học sinh có thể tiếp thu ngữ liệu mới và vận dụng kiến thức một cách linh hoạt, chủ động và hiệu quả.Một trong những phương pháp đổi đó là chúng tôi áp dụng việc đưa một số trò chơi ngôn ngữ vào trong mỗi giờ học tiếng Anh.Đây cũng chính là đề tài mà tôi quan tâm và nghiên cứu.

doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 9224 | Lượt tải: 32download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số trò chơi ngôn ngữ trong giờ học tiếng Anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A.PHAÀN MÔÛ ÑAÀU I.GIÔÙI THIEÄU ÑEÀ TAØI: 1.Teân ñeà taøi: Moät soá troø chôi ngoân ngöõ trong giôø hoïc tieáng Anh. 2.Ngöôøi thöïc hieän: Huyønh Xuaân Hoaøng_ Ñôn vò: Tröôøng THCS Tuù An 3.Thôøi gian thöïc hieän: Naêm hoïc 2006- 2007 4.Muïc ñích vaø nhieäm vuï ñeà taøi: Giôùi thieäu vai troø cuûa troø chôi ngoân ngöõ trong vieäc daïy vaø hoïc tieáng Anh. Giôùi thieäu moät soá troø chôi ngoân ngöõ (language games) cô baûn nhaèm giuùp cho giaùo vieân vaø hoïc sinh tìm thaáy söï höùng thuù trong vieäc daïy vaø hoïc tieáng Anh. Phaân loaïi Language games theo 4 kó naêng : nghe,noùi,ñoïc,vieát. Giôùi thieäu phöông phaùp cuõng nhö moät soá thuû thuaät cô baûn ñeå thöïc hieän language games trong moãi giôø hoïc moät caùch linh hoaït,ña daïng vaø hieäu quaû. 5. Phaïm vi öùng duïng: Coù theå aùp duïng Language games trong taát caû caùc lôùp hoïc tieáng Anh coù trình ñoä töø thaáp ñeán cao. Language games coù theå aùp duïng cho taát caû nhöõng boä moân hoïc khaùc. Ñaõ öùng duïng: Hoïc sinh khoái THCS tröôøng THCS Tuù An. II.LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI: Ngaøy nay,nhöõng ai hoïc tieáng Anh ñeàu hieåu raèng tieáng Anh ñoùng moät vai troø quan troïng trong giao tieáp.Tieáng Anh ñöôïc xem nhö laø ngoân ngöõ thöù hai sau tieáng meï ñeû.Moãi ngöôøi hoïc ñeàu coù nhöõng muïc ñích,ñoäng cô hoïc taäp rieâng cuûa mình.Töø khi Vieät nam hoäi nhaäp vôùi theá giôùi,do nhu caàu,raát nhieàu ngöôøi ñaõ tìm ñeán moân tieáng Anh ñeå hoïc hoûi,nghieân cöùu vôùi nhieàu lí do,muïc ñích khaùc nhau.Töø nhöng muïc ñích,ñoäng cô hoïc taäp roõ raøng ñoù,hoï ñaõ say meâ hoïc taäp ngoân ngöõ Anh,lónh hoäi vaø söû duïng chuùng moät caùch coù hieäu quaû. Tuy nhieân,cuõng coù haøng ngaøn sinh vieân,hoïc sinh hoïc tieáng Anh khoâng vì muïc ñích naøo caû maø hoïc chæ ñeå ñoái phoù vôùi chöông trình hoïc ôû tröôøng yeâu caàu.Do khoâng coù muïc ñích vaø ñoäng cô hoïc taäp roõ raøng neân hoïc sinh caûm thaáy hoïc tieáng Anh khoâng thuù vò vaø khoù ñaït ñieåm cao trong moân naøy.Hôn nöõa,tieáng Anh cuõng nhö nhöng boä moân khaùc nhö Toaùn,Lyù,Hoaù,Sinh… caàn phaûi co kieán thöùc tích luyõ töø nhöõng baøi hoïc tröôùc ,töø ñoù hoïc sinh môùi coù khaû naêng tieáp thu,lónh hoäi baøi hoïc môùi tieáp theo.Neáu khoâng coù kieán thöùc ñaõ ñöôïc tích luyõ,hoïc sinh seõ hoïc tieáng Anh moät caùch bò ñoäng,khoâng höùng thuù.Keát quaû laø vieäc daïy vaø hoïc tieáng Anh daàn daàn trôû neân nhaøm chaùn. Trong thôøi gian coâng taùc taïi tröôøng trung hoïc cô sôû Tuù an vaø ñöôïc ban chuyeân moân nhaø tröôøng phaân coâng giaûng daïy boä moân tieáng Anh lôùp 6,7,8,9 töø naêm 2002 ñeán nay,toâi nhaän thaáy hoïc sinh ôû ñaây ña soá laø con em caùc gia ñình noâng daân ngheøo vaø ngöôøi daân toäc thieåu soá.Hoïc sinh ña phaàn chöa xaùc ñònh ñuùng ñoäng cô,muïc ñích hoïc taäp vaø taàm quan troïng cuûa vieäc hoïc tieáng Anh maø caùc em seõ söû duïng ñeå naâng cao kieán thöùc cuûa mình,vì theá caùc em lô laø trong vieäc hoïc,daãn ñeán raát nhieàu hoïc sinh bò roãng kieán thöùc,khoâng theå tieáp thu ñöôïc ngöõ lieäu môùi vaø söû duïng kieán thöùc keá thöøa moät caùch ñaày ñuû vaø hieäu quaû. Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà treân,laøm theá naøo ñeå hoïc sinh xaùc ñònh ñuùng ñaén ñoäng cô hoïc taäp vaø tích cöïc trong vieäc hoïc tieáng Anh,toâi cuøng vôùi caùc ñoàng nghieäp phaûi khoâng ngöøng nghieân cöùu,hoïc hoûi,tìm toøi,saùng taïo vaø luoân ñoåi môùi phöông phaùp,thuû thuaät giaûng daïy trong moãi tieát hoïc sao cho phuø hôïp vôùi ñaëc thuø boä moân,hieäu quaû,thöïc hieän ñuùng chöông trình caûi caùch,tìm giaûi phaùp sao cho hoïc sinh luoân luoân mong muoán,haùo höùc vaø chôø ñôïi ñeán giôø hoïc tieáng Anh.Hoïc sinh coù theå tieáp thu ngöõ lieäu môùi vaø vaän duïng kieán thöùc moät caùch linh hoaït, chuû ñoäng vaø hieäu quaû.Moät trong nhöõng phöông phaùp ñoåi ñoù laø chuùng toâi aùp duïng vieäc ñöa moät soá troø chôi ngoân ngöõ vaøo trong moãi giôø hoïc tieáng Anh.Ñaây cuõng chính laø ñeà taøi maø toâi quan taâm vaø nghieân cöùu. III. NOÄI DUNG ÑEÀ TAØI: Cô sôû lí luaän: Chöông trình tieáng Anh caáp II hieän nay ñöôïc bieân soaïn theo chöông trình caûi caùch giaùo duïc trung hoïc cô sôû cuûa Boä giaùo duïc vaø ñaøo taïo.Moãi baøi hoïc ñöôïc phaùt trieån theo trình töï caùc böôùc:Giôùi thieäu baøi,giôùi thieäu noäi dung chuû ñieåm môùi,luyeän taäp,vaän duïng vaø cuûng coá.Vì vaäy,ñeå phaùt huy vai troø tích cöïc cuûa hoïc sinh trong quaù trình hoïc taäp,giuùp caùc em vöøa phaùt trieån naêng löïc giao tieáp vöøa naém ñöôïcheä thoáng töø vöïng vaø caáu truùc ngöõ phaùp,ñoàng thôøi traùnh söï nhaøm chaùn vaø taïo tieàn ñeà cho hoïc sinh phaùt trieån ngoân ngöõ vaø vaän duïng ngoân ngöõ moät caùch coù hieäu quaû ,ñieàu quan trong vaø khoâng theå thieáu ñoù laø giaùo vieân phaûi giaûi thích vaølaøm roõ phaàn giôùi thieäu ngöõ lieäu môùi. Neáu phaân tích theo giaùo hoïc phaùp thì phaàn giôùi thieäu ngöõ lieäu môùi laø moät tieán trình: HS laøm toát G.T.N.L Hoïc sinh Giaùo vieân Giôùi thieäu Hoïc sinh Kieåm tra Trong tình taùi taïo giaûi thích tình huoáng taùi taïo möùc ñoä Huoáng theo gôïi yù laøm roõ boå sung theo gôïi yù hieåu baøi HS laøm chöa toát Sô ñoà chung cho quaù trình giôùi thieäu ngöõ lieäu môùi Sau khi giôùi thieäu ngöõ lieäu môùi xong,giaùo vieân môùi tieán haønh cho hoïc sinh luyeän taäp,vaän duïng vaø cuûng coá.ÔÛ moãi giai ñoaïn ,tuyø theo baøi hoïc maø giaùo vieân coù theå söû duïng caùc troø chôi ngoân ngöõ khaùc nhau ñeå giôùi thieäu,luyeän taäp,vaän duïng hoaëc cuûng coá. Vieäc hoïc ngoân ngöõ phaûi thuù vò trong khi ñoù language games laøm ñöôïc ñieàu naøy.Trong moät baøi hoïc,coù theå noäi dung chính laø vieäc giôùi thieäu moät ñieåm ngöõ phaùp môùi,moät soá töø vöïng môùi hoaëc ñoïc moät baøi text ,hay moät baøi taäp ngöõ phaùp…cho neân ngöôøi giaùo vieân phaûi chaéc chaén raèng baøi hoïc ñoù nhieàu kieán thöùc,ña daïng,vaø thuù vò. Language games coù theå giuùp giaùo vieân baét ñaàu vôùi moät Quick warm-up ñeå hoïc sinh baét ñaàu baøi hoïc deã daøng vaø troâi chaûy.Language games cuõng giuùp oân laïi hoaëc giôùi thieäu töø vöïng ñeå baét ñaàu moät baøi text môùi…vv.Trong moïi tình huoáng Language games luoân laøm cho khoâng khí lôùp hoïc luoân vui veû,haøo höùng,phaùt huy tinh thaàn hoïc taäp cuûa hoïc sinh moät caùch tích cöïc. 2.Cô sôû thöïc tieãn: Khaùc vôùi tieáng meï ñeû - tieáng Vieät - vieäc daïy vaø hoïc tieáng Anh nhö laø moät ngoân ngöõ thöù hai trong moâi tröôøng khoâng thuaän lôïi cho vieäc thöïc haønh giao tieáp vaø söû duïng ngoân ngöõ môùi laø moät vieäc khoù khaên vaø coù nhieàu haïn cheá,cho neân giaùo vieân boä moân phaûi taïo cho hoïc sinh,ñònh höôùng cho caùc em töï taïo ra moät moâi tröôøng giao tieáp vaø thöïc haønh ngoân ngöõ môùi.Coù theå laáy lôùp hoïc ,caùc khoái lôùp vôùi nhau trong tröôøng laøm moâi tröôøng thöïc haønh tieáng Anh. Hoïc sinh caáp II ñang ôû vaøo ñoä tuoåi ham chôi,hieáu ñoäng cho neân vieäc hoïc ngoân ngöõ caàn phaûi thuù vò ,traùnh nhaøm chaùn,khoâng khí lôùp hoïc thoaûi maùi thì hoïc sinh môùi phaùt huy ñöôïc tính chuû ñoäng trong vieäc tieáp thu baøi môùi vaø vaän duïng ngoân ngöõ moät caùch tích cöïc.Thoâng qua Language games,giaùo vieân coù theå loàng gheùp caùc kyõ thuaät vaø hoaït ñoäng daïy hoïc cuõng nhö caùc loaïi hình baøi taäp giuùp hoïc sinh phaùt trieån 4 kó naêng: nghe_noùi_ñoïc_vieát vaø thöïc haønh ngoân ngöõ ngay treân lôùp. Theá nhöng,thöïc teá toâi thaáy raát ít giaùo vieân aùp duïng Language games trong nhöõng baøi giaûng cuûa mình.Lí do chung ôû ñaây laø: Thöù nhaát,neáu giaùo vieân khoâng phaûi laø “ngöôøi quaûn troø toát” thì Language games seõ tieâu toán nhieàu thôøi gian cuûa tieát hoïc.Thöù hai,do ñieàu kieän khaùch quan veà taøi lieäu nghieân cöùu ,tham khaûo veà Language games,neân soá löôïng troø chôi quaù ít.Moät troø chôi ñöôïc duøng ñi duøng laïi nhieàu laàn trong nhieàu giôø hoïc lieân tieáp ñoâi khi “lôïi baát caäp haïi” . Töø nhöõng vaán ñeà treân,toâi ñaõ maïnh daïn nghieân cöùu vaø ñöa Language games vaøo trong nhöõng giôø hoïc tieáng Anh. 3.Noäi dung: Theo phaân phoái chöông trình,moãi baøi hoïc tieáng Anh coù theå coù muïc ñích reøn luyeän cho hoïc sinh kó naêng Listening hoaëc Speaking hoaëc Reading hoaëc Writing hoaëc coù khi phaûi keát hôïp 2 hoaëc 3 kó naêng cuøng moät baøi hoïc.Vì theá khi aùp duïng daïy tieáng Anh baèng caùc troø chôi ngoân ngöõ,chuùng ta coù theå söû duïng nhöõng troø chôi phuø hôïp vôùi nhöõng muïc ñích daïy kó naêng khaùc nhau tuyø theo baøi hoïc. Trong phaàn phaân loaïi döôùi ñaây moãi troø chôi ñöôïc phaân loaïi theo 4 kó naêng,nhöng khi söû duïng chuùng ta coù theå linh hoaït aùp duïng saùng taïo hôn . a/ Moät soá troø chôi giuùp phaùt trieån kó naêng nghe: * Categories: -Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh veõ hai coät vaøo trong vôû vaø noùi hai chuû ñeà khaùc nhau. Ví duï: Food and Drinks Giaùo vieân ñoïc taäp hôïp caùc töø vöïng.Hoïc sinh nghe vaø ñieàn vaøo hai coät chuû ñeà sao cho phuø hôïp. Ví duï: Giaùo vieân ñoïc: water,meat,egg,soda,lemon juice… Hoïc sinh nghe vaø vieát: Food Drinks Meat Egg …………. Water Soda ………….. * Grid: -Giaùo vieân keõ baûng bieåu.Hoïc sinh keõ vaøo vôû. -Ví duï: What time? He gets up He leaves the museum School starts _Hoïc sinh nghe baêng vaø ñieàn caùc thoâng tin caàn thieát vaøo baûng. * Hearing mistakes: -Giaùo vieân chuaån bò moät baøi nghe hieåu trong ñoù coù moät soá loãi sai veà töø vöïng hoaëc caáu truùc ngöõ phaùp. -Cho hoïc sinh nghe vaø tìm ra nhöõng loãi ñoù. -Chia lôùp thaønh hai ñoäi chôi.Hoïc sinh moãi ñoäi vieát ra nhöõng loãi sai,ñoäi naøo phaùt hieän nhieàu loãi hôn ñoäi ñoù thaéng. * Listen and draw: -Giaùo vieân ñoïc chaäm moät baøi khoaù ngaén vaø ñôn giaûn. -Hoïc sinh veõ tranh theo lôøi giaùo vieân moâ taû. * Ordering vocabulary: -Giaùo vieân vieát moät soá töø leân baûng.Hoïc sinh vieát vaøo vôû. -Giaùo vieân ñoïc moät ñoaïn vaên coù caùc töø treân baûng nhöng khoâng theo thöù töï. -Hoïc sinh nghe vaø ñaùnh soá thöù töï 1,2,3… tröôùc caùc töø maø caùc em nghe. -Coù theå duøng ngay nhöõng töø vöøa giôùi thieäu. * Simon says: -Giaùo vieân hoâ to caâu meänh leänh.Hoïc sinh chæ laøm theo meänh leänh cuûa giaùo vieân neáu giaùo vieân baét ñaàu baèng ñoaïn ngöõ “Simon says”. -Ví duï: Neáu giaùo vieân noùi : “Simon says stand up”, hoïc sinh seõ phaûi ñöùng daäy. Neáu giaùo vieân chæ noùi: “stand up”, hoïc sinh khoâng laøm theo meänh leâïnh ñoù. Giaùo vieân coù theå toå chöùc troø chôi naøy theo nhoùm.Nhoùm naøo coù ít hoïc sinh phaïm loãi thì thaéng. * Slap the board: -Vieát töø môùi hoïc sinh vöøa hoïc hoaëc daùn tranh leân baûng. Goïi hai nhoùm hoïc sinh leân baûng ,moãi nhoùm 4-5 em. Yeâu caàu hoïc sinh ñöùng caùch baûng moät khoaûng caùch baèng nhau. Neáu töø treân baûng laø tieáng Anh thì giaùo vieân hoâ to töø baèng tieáng Vieät töông öùng vaø ngöôïc laïi; Neáu töø baèng tranh veõ thì hoâ to baèng tieáng Anh. Laàn löôït töøng caëp hoïc sinh ôû hai nhoùm chaïy leân baûng vaø voã vaøo töø ñöôïc goïi. Hoïc sinh naøo voã ñuùng vaø nhanh hôn thì ghi ñöôïc moät ñieåm. Nhoùm naøo ghi ñöôïc nhieàu ñieåm hôn thì thaéng. b/ Moät soá troø chôi giuùp phaùt trieån kó naêng noùi: * Chain games: Chia lôùp thaønh 8-10 em ngoài quay maët laïi vôùi nhau. Em hoïc sinh ñaàu tieân trong nhoùm laëp laïi caâu noùi cuûa giaùo vieân. Hoïc sinh thöù 2 laëp laïi caâu cuûa hoïc sinh thöù nhaát vaø theâm vaøo moät yù khaùc. Hoïc sinh thöù 3 laëp laïi caâu cuûa hoïc sinh thöù nhaát,thöù 2 vaø theâm vaøo moät yù khaùc. Cöù tieáp tuïc nhö theá cho ñeán khi trôû laïi vôùi hoïc sinh thöù nhaát trong nhoùm. Ví duï: GV: In my town,there’s a bank. HS1: In my town,there’s a bank,and a hotel. HS 2: In my town,there’s a bank, a hotel,and a supermarket. Etc.. Nhoùm naøo laëp laïi vaø theâm yù vaøo hoaøn chænh nhaát thì thaéng. * Counting game: Giaùo vieân noùi moät con soá.Hoïc sinh phaûi ñeám tieáp töø soá ñoù.Sau moät vaøi con soá,giaùo vieân voã tay vaø caû lôùp döøng laïi. Giaùo vieân goïi moät con soá khaùc vaø hoïc sinh laäp töùc ñeám. Ví duï: GV: twenty HS: 21,22,23,24,25,26 (gv voã tay) GV: eleven HS: 12,13,14,15,16,17 (gv voã tay) * Evidence: Giaùo vieân goïi moät hoïc sinh ñoùng vai thaùm töû ñöùng quay löng veà phía baûng. Giaùo vieân vieát moät töø hoaëc moät caâu leân baûng. Giaùo vieân goïi moät hoïc sinh khaùc laøm nhaân chöùng vaø giaûi thích cho thaùm töû baèng nhöõng caâu noùi khaùc sao cho thaùm töû noùi ra ñöôïc töø hoaëc caâu treân baûng. Ví duï: GV: Summer HS: It’s hot in the… Thaùm töû: Summer * Find someone who: Giaùo vieân keõ bieåu baûng.Hoïc sinh keõ vaøo vôû. Name Swim Play the guitar Cook Hoa Play volleyball Yeâu caàu hoïc sinh ñaët caâu hoûi daïng Yes/No cho nhöõng töø ñaõ coù trong bieåu baûng. Ví duï: Can you swim? Laøm maãu vôùi moät hoïc sinh.Hoûi moät caâu hoûi baát kì trong baûng.Neáu hoïc sinh ñoù traû lôøi Yes thì ghi teân hoïc sinh ñoù vaøo coät “Name”.Löu yù hoïc sinh raèng caùc em phaûi ñieàn vaøo coät “Name” caùc teân khaùc nhau. Yeâu caàu hoïc sinh ñi quanh lôùp vaø hoûi caùc baïn mình.Hoïc sinh naøo ñieàn ñuû teân vaøo bieåu baûng tröôùc laø ngöôøi chieán thaéng. * Lucky numbers: Giaùo vieân vieát caùc soá leân baûng coù 3-5 soá laø nhöõng con soá may maén.Neáu choïn ñuùng soá may maén,hoïc sinh seõ ñöôïc moät ñieåm maø khoâng phaûi traû lôøi caâu hoûi.Nhöõng soá coøn laïi,moãi soá töông öùng vôùi moät caâu hoûi.Neáu traû lôøi ñuùng caâu hoûi,hoïc sinh ñöôïc moät ñieåm.Neáu traû lôøi sai,caùc nhoùm khaùc coù quyeàn tieáp tuïc traû lôøi caâu hoûi. Giaùo vieân coù theå chia lôùp thaønh nhoùm nhoû tuyø theo soá löôïng hoïc sinh trong lôùp. * Mapped dialogue: Giaùo vieân vieát moät vaøi töø gôïi yù hoaëc hình veõ minh hoaï leân baûng. Giaùo vieân trình baøy baøi hoäi thoaïi döïa vaøo caùc coät gôïi yù hoaëc hình veõ ñoù. Reøn luyeän baøi hoäi thoaïi ñoù vôùi caû lôùp. Hoïc sinh reøn luyeän theo caëp. Ví duï: Is there ….? Yes,… Could…how to…? Go straight…The… is on… How far…? It’s about… Thank you… You’re… Possible dialouge: A: Is there a souvenir shop near here? B: Yes.There is one on Quang Trung Street. A: Could you show me how to get there? B:Go straight ahead… A: How far is it from here to there? B: It’s about….. A: Thank you very much. B: You’re welcome. * Noughts and crosses: - Giaùo vieân giaûi thích cho hoïc sinh bieát troø chôi naøy cuõng gioáng nhö troø chôi “caroâ” nhöng chæ caàn 3 “O” hoaëc 3 “X” treân moät haøng ngang,doïc,cheùo laø thaéng. Keû 9 oâ treân baûng,moãi oâ chöùa moät töø vöïng,moät con soá hoaëc moät hình veõ..vv. Ví duï: hotel lake tree Park river School paddy flower village Laøm moät caâu maãu vôùi hoïc sinh,söû duïng moät töø baát kì trong caùc oâ. Ví duï: There’s a hotel near my house. Chia hoïc sinh ra thaønh 2 nhoùm: moät nhoùm laø Nought (O) vaø moät nhoùm laø cross (X). Hai nhoùm laàn löôït choïn töø trong oâ vaø ñaët caâu. Nhoùm naøo ñaët caâu ñuùng seõ ñöôïc moät (O) hoaëc moät (X). Ví duï: Nhoùm Nought choïn töø “river”.Neáu moät hoïc sinh trong nhoùm ñaët caâu ñuùng: “There’s a river near my house.” ,nhoùm seõ ñöôïc moät (O). Nhoùm Cross choïn töø “tree”.Neáu moät hoïc sinh trong nhoùm ñaët caâu ñuùng: “There’s a tree near my house.” ,nhoùm seõ ñöôïc moät (X). X O Nhoùm naøo coù 3 “O” hoaëc 3 “X” treân moät haøng ngang,doïc,cheùo seõ thaéng. c/ Moät soá troø chôi giuùp phaùt trieån kó naêng ñoïc: * Gossip: Chia lôùp thaønh 4 nhoùm. Giaùo vieân ñoïc moät caâu naøo ñoù cho hoïc sinh ngoài baøn ñaàu moãi nhoùm sao cho nhöõng hoïc sinh khaùc khoâng nghe thaáy. Ví duï: When it’s hot,Nam usually goes swimming. Hoïc sinh thöù nhaát noùi vôùi hoïc sinh thöù hai,hoïc sinh thöù hai noùi vôùi hoïc sinh thöù ba,cöù nhö vaäy cho ñeán hoïc sinh sau cuøng cuûa nhoùm nghe ñöôïc vaø ñoïc to caâu noùi maø giaùo vieân ñaõ ñoïc.Nhoùm naøo ñoïc hoaøn chænh nhaát thì thaéng. * Rub out and Remember: Sau khi giôùi thieäu xong töø môùi giaùo vieân coù theå duøng troø chôi naøy ñeå kieåm tra xem hoïc sinh coù nhôù töø hay khoâng. Giaùo vieân laàn löôït xoaù caùc töø treân baûng nhöng khoâng theo thöù töï.Sau khi xoaù caùc töø tieáng Anh,giaùo vieân chæ vaøo töø tieáng Vieät vaø hoïc sinh ñoïc to töø tieáng Anh töông öùng. Tieáp tuïc cho ñeán khi taát caû caùc töø treân baûng ñöôïc xoaù heát vaø hoïc sinh ñaõ ghi nhôù töø môùi. Chia hoïc sinh laøm hai nhoùm vaø yeâu caàu moãi nhoùm ghi laïi nhöõng töø tieáng Anh töông öùng leân baûng. * Search through: Giaùo vieân giaûi thích luaät chôi.Ñaây laø moät daïng baøi taäp ñoïc löôùt nhanh. Vieát caùc töø vaøo trong voøng troøn.Tröôùc khi xoaù,cho hoïc sinh ñoïc laïi caùc töø ñoù.Xoaù xong ,giaùo vieân chæ vaøo voøng troøn cho hoïc sinh ñoïc laïi.Cöù laøm nhö vaäy cho ñeán khi hoïc sinh nhôù heát taát caû caùc töø. Chia lôùp thaønh hai ñoäi,ñeán löôït ñoäi mình hoïc sinh ñöôïc yeâu caàu phaûi vieát laïi caùc töø vaøo ñuùng vò trí trong voøng troøn.Neáu ñuùng hình thaùi vaø vò trí thì ñöôïc moät ñieåm,sai thì khoâng coù ñieåm. Tieáp tuïc nhö vaäy cho ñeán khi caùc voøng troøn ñeàu ñöôïc ghi chöõ.Ñoâi naøo ghi ñöôïc nhieàu ñieåm hôn thì thaéng. d/ Moät soá troø chôi giuùp phaùt trieån kó naêng vieát: * Correcting common mistakes: Giaùo vieân chuaån bò nhöõng töø hoaëc caâu trong ñoù coù töø hoaëc caâu ñuùng vaø sai. Hoïc sinh phaùt hieän ra nhöõng töø hoaëc caâu coù loãi sai vaø söûa laïi. Nhoùm naøo phaùt hieän ra nhieàu loãi sai vaø söûa laïi ñuùng thì thaéng. * Fill in the letters: Giaùo vieân chuaån bò moät soá töø vöïng hoïc sinh ñaõ hoïc trong ñoù coù moät hoaëc hai kí töï bò thieáu. Hoïc sinh phaûi theâm kí töï thích hôïp vaøo töø vöïng sao cho töø ñoù coù nghóa. Ví duï: bo_k : book ans_ _r : answer * Jumbled sentenses: Giaùo vieân vieát moät soá caâu,trong ñoù coù caùc töø bò xaùo troän leân baûng. Yeâu caàu hoïc sinh saép xeáp laïi traät töï töø ñeå thaønh nhöõng caâu hoaøn chænh. * Jumbled words: Giaùo vieân vieát 5-8 töø ñaõ bò xaùo troän caùc kí töï leân baûng vaø neâu chuû ñeà cuûa caùc töø ñoù. Hoïc sinh saép xeáp laïi traät töï töø vaø vieát leân baûng. * Living words: -Giaùo vieân chia lôùp ra laøm hai nhoùm vaø ñöa cho moãi nhoùm moät kí töï a,b,hoaëc o… -Hoïc sinh ghi ra caøng nhieàu caøng toát nhöõng töø baét ñaàu baèng nhöõng kí töï ñoù. Ví duï: HS1 coù kí töï a vieát: apple,armchair… HS2 coù kí töï b vieát: bread,book,… HS3 coù kí töï o vieát: orange,onion,… Nhoùm naøo ghi ñöôïc nhieàu töø ñuùng hôn thì thaéng. * Net works: Vieát maïng töø leân baûng. Hoïc sinh ôû moãi ñoäi leân baûng vaø ghi nhöõng thoâng tin veà caùc chuû ñieåm ñoù. Ví duï: summer activities winter in seasons go swimming play soccer B. THÖÏC HIEÄN ÑEÀ TAØI I/ Moät soá thuû thuaät vaø hoaït ñoäng boå trôï: Ñeå söû duïng Language games moät caùch hieäu quaû,ngöôøi giaùo vieân caàn phaûi söû duïng keát hôïp nhöõng thuû thuaät vaø hoaït ñoäng khaùc nhau ñeå traùnh nhaøm chaùn vaø laøm cho hoïc sinh thaáy ñöôïc vieäc “hoïc maø chôi,chôi maø hoïc” laø söï khaùm phaù tri thöùc vaø khaû naêng cuûa caùc em. * Black board drill: Giaùo vieân veõ hình minh hoaï leân baûng.Hoïc sinh ñaët caâu hoûi vôùi hình veõ söû duïng caáu truùc ñang hoïc.( Neáu giaùo vieân chöa coù naêng khieáu veõ coù theå tham khaûo saùch 1000+Pictures for Teachers to Copy do taùc giaû Andrew Wright bieân soaïn ) * Comprehension questions: Söû duïng nhöõng caâu hoûi lieân quan ñeán noäi dung chính cuûa baøi ñoïc hoaëc baøi nghe ñeå kieåm tra khaû naêng hieåu baøi cuûa hoïc sinh. * Mine drill: Giaùo vieân laøm ñieäu boä (ví duï: gv môû saùch ra…)hoïc sinh ñaët caâu vôùi caáu truùc ñang hoïc. Ví duï : Open your book. I’m reading a book. .etc…. * Picture drill: Giaùo vieân chuaån bò töø 6- 8 tranh veõ. Löôùt qua caùc töø vöïng trong tranh veõ. Ñöa tranh veõ leân.Hoïc sinh ñaët caâu döïa vaøo tranh veõ söû duïng caáu truùc ñang hoïc. * Questions and answers: Giaùo vieân ñöa cho hoïc sinh moät loaït caùc caâu hoûi.Nhöõng caâu hoûi naøy ñöôïc thieát keá sao cho caùc caâu traû lôøi seõ taïo thaønh moät ñoaïn vaên hoaøn chænh. * Substitution drill: Giaùo vieân coù theå cho hoïc sinh thay theá caùc boä phaän khaùc nhau trong caâu nhö chuû ngöõ,ñoäng töø,taân ngöõ,… * Transformation drill: Thuû thuaät naøy ñöôïc duøng ñeå luyeän taäp caáu truùc caâu. Giaùo vieân neâu caâu tình huoáng vaø hoïc sinh phaûi bieán ñoåi thaønh moät caâu khaùc coù caáu truùc ñang reøn luyeän. Ví duï: Hoïc sinh ñang luyeän taäp caáu truùc “ I’d like…” GV: You are hungry. HS: I’d like some chicken. GV: You are thirsty. HS: I’d like some orange juice. Hoaëc: Hoïc sinh ñang hoïc caáu truùc “It’s+adj+to-infinitive” GV: English is easy to learn. HS: It’s easy to learn English. * Word cue drill: Töông töï nhö thuû thuaät Picture drill nhöng thay vì söû duïng tranh veõ,giaùo vieân söû duïng töø gôïi yù ñeå luyeän taäp cho hoïc sinh. * Listening to sounds: Hoïc sinh nhaém maét laïi,khoanh hai tay leân baøn,goái ñaàu leân hai tay. Hoïc sinh nghe nhöõng aâm thanh khaùc nhau vaø coá gaéng nhaän ra nhöõng aâm thanh nghe ñöôïc. Sau hai phuùt hoïc sinh môû maét ra vaø thaûo luaän vaø moâ taû aâm thanh hoï nghe ñöôïc. Hoaït ñoâng naøy thích hôïp cho vaän duïng töø vöïng vaø thì quaù quaù khöù ñôn. * kim’s game: Ñaây coù theå xem laø moät troø chôi cuõng coù theå xem laø moät hoaït ñoäng oân taäp töø vöïng. Taäp hôïp khoaûng 6-8 vaät duïng cuûa hoïc sinh. Cho hoïc sinh xem tröôùc nhöõng vaät ñoù tröôùc khi boû vaøo tuùi. Hoûi hoïc sinh trong tuùi coù nhöõng ñoà vaät gì ,hình daùng,vaø sôû höõu cuûa ai. Cuoái cuøng laáy ñoà vaät ra vaø traû laïi cho hoïc sinh. * Invisible elephant: Veõ vaøo khoâng khí hình daùng con voi hoaëc moät hình naøo ñoù baát kì. Hoïc sinh noùi ra teân hình ñoù baèng tieáng Anh . Thích hôïp oân taäp töø vöïng. * Miming: Vieát moät soá töø vöïng leân baûng. Chia lôùp thaønh hai nhoùm,moãi nhoùm laàn löôït choïn moät töø treân baûng vaø dieãn taû baèng haønh ñoäng sao cho ñoäi baïn noùi ra ñöôïc töø ñaõ choïn. II/ Noäi dung thöïc hieän: 1/ Bieän phaùp: Ñeå ñaït ñöôïc hieäu quaû cao trong vieäc aùp duïng Language games trong nhöõng giôø hoïc tieáng Anh,giaùo vieân vaø hoïc sinh phaûi laøm vieäc thaät söï tích cöïc vaø chuû ñoäng. Ñoái vôùi giaùo vieân: Caàn phaûi chuaån bò baøi caån thaän,chu ñaùo veà moïi phöông dieän nhö: giaùo aùn,giaùo cuï tröïc quan… Tieán haønh töøng böôùc vaø ñuùng phöông phaùp giaûng daïy cuûa moãi kieåu baøi hoïc,giuùp cho hoïc sinh naém vöõng ngöõ phaùp,caáu truùc,maãu caâu,hình thaùi töø vöïng,ngöõ nghóa,chöùc naêng… Söû duïng linh hoaït caùc thuû thuaät daïy hoïc,aùp duïng thöïc teá. Phaûi khoâng ngöøng tìm toøi saùng taïo nhöõng thuû thuaät giaûng daïy ñeå truyeàn ñaït cho hoïc sinh sao cho hieäu quaû nhaát. Taïo ra khoâng khí lôùp hoïc thoaûi maùi,haøo höùng,khuyeán khích hoïc sinh duøng tieáng Anh trong lôùp hoïc. Giaùo vieân phaûi ñoùng vai troø laø “ngöôøi quaûn troø xuaát saéc” ,theå hieän Language games hieäu quaû. Khoâng ngöøng hoïc hoûi,tham khaûo,saùng taïo nhöõng troø chôi môùi ñôn giaûn, hieäu quaû. Ñoái vôùi hoïc sinh: Coù tinh thaàn hoïc taäp tích cöïc. Hoïc baøi vaø soaïn baøi ñaày ñuû tröôùc khi ñeán lôùp. Naém vöõng kieán thöùc ñaõ hoïc. Taäp trung nghe giaûng vaø ghi cheùp ñaày ñuû. 2/ Moät soá ví duï: Vôùi nhöõng loaïi hình troø chôi ñaõ ñöôïc heä thoáng vaø phaân loaïi ôû treân,tuy khoâng nhieàu nhöng toâi ñaõ vaän duïng chuùng vaøo baøi giaûng vaø ñaït ñöôïc keát quaû cao.Coù theå laáy ví duï cuï theå: a. Unit 9 The body Lesson 2. A.3-5 (page 97-99 book 6) Muïc tieâu: Sau khi hoaøn thaønh baøi hoïc,hoïc sinh seõ coù khaû naêng moâ taû hình daùng ngöôøi. Noäi dung ngoân ngöõ: Caáu truùc: He’s fat. She’s tall. Töø vöïng: big,tall,heavy,strong,small,… Aùp duïng: Duøng troø chôi “Noughts and crosses” Hoïc sinh luyeän taäp söû duïng caáu truùc:She’s tall. Hoaëc She’s a tall girl. Big fat Short Heavy thin Small light Weak strong Duøng “Grid” ñeå luîeân taäp theâm Tall?short?fat?thin? Listen a (4) b (3) c (2) d (1) b. Unit 10. Staying healthy Lesson 5 C.1-5 ( page 112-113 book 6) Muïc tieâu: Sau khi hoaøn thaønh baøi hoïc,hoïc sinh seõ coù khaû naêng : -Noùi teân moät soá thöùc aên,thöùc uoáng thoâng thöôøng. -Noùi veà sôû thích thoâng thöôøng. Noäi dung ngoân ngöõ: Caáu truùc: I like fish. I don’t like carrot. Töø vöïng: Trang 112-113 Aùp duïng: Game: Living words Chia lôùp thaønh hai nhoùm.Moãi nhoùm ñeàu coù caùc kí töï :A,B,C,O Hoïc sinh moãi ñoâi ghi ra vaø ñoïc: Ví duï: apple,apple juice,bean,bread,carrot,coffee,cucumber,orange,… Game: Find someone who Do you like vegetables? Would you like…? Name Fish Chicken Rice Vegetables Extra- game: Noughts and crosses Noùi chung tuyø theo muïc tieâu baøi hoïc vaø yù ñoà giaûng daïy cuûa mình,giaùo vieân coù theå söû duïng Language games linh hoaït hôn. III/ Baøi hoïc kinh nghieäm vaø keát quaû ñaït ñöôïc: 1/ Baøi hoïc kinh nghieäm: Tröôùc ñaây,do chöa naém ñöôïc tình hình hoïc taäp cuûa hoïc sinh xaõ vuøng 3 –hoïc sinh con em noâng daân vaø daân toäc thieåu soá ít coù ñieàu kieän hoïc taäp,neân khi leân lôùp toâi giaûng vaø noùi raát nhieàu nhöng ña soá caùc em thöôøng hay queân nhöõng kieán thöùc vöøa hoïc treân lôùp vì caùc em ít coù thôøi gian hoaëc löôøi hoïc baøi ôû nhaø. Thaáy ñöôïc vaán ñeà ñoù,nhöõng naêm gaàn ñaây toâi ñaõ ñeà ra cho mình phöông phaùp giaûng daïy vaø boài döôõng hoïc sinh moät caùch linh ñoäng,saùng taïo hôn,giuùp caùc em nhôù baøi hoïc ngay taïi lôùp.Caùc em luyeän taäp,thöïc haønh vaø vaän duïng ngoân ngöõ môùi hieäu quaû hôn. Khi vaän duïng Language games,giaùo vieân caàn phaûi dieãn giaûi troø chôi vaø hoïc sinh thöïc hieän troø chôi moät caùch roõ raøng,nhanh choùng vaø hieäu quaû.Giaùo vieân phaûi chuû ñoäng thôøi gian töø 5 ñeán 7 phuùt theo tinh thaàn cuûa moãi troø chôi vaø moãi baøi hoïc khaùc nhau,keát hôïp vôùi vieäc vaän nhöõng kieán thöùc maø hoïc sinh ñaõ tích luyõ ñöôïc,giuùp cho hoïc sinh caûm thaáy deã vaø thích thuù tham gia vaøo troø chôi. Höôùng daãn hoïc sinh laøm quen vôùi nhieàu troø chôi ñeå ñeán nhöõng giôø hoïc sau hoïc sinh khoâng phaûi bôõ ngôõ vaø tham gia nhieät tình hôn. 2/ Keát quaû ñaït ñöôïc: Qua thôøi gian nghieân cöùu vaø aùp duïng ñeà taøi vaøo thöïc teá giaûng daïy toâi ñaõ gaët haùi ñöôïc moät soá keát quaû ñaùng phaán khôûi;cuï theå laø hoïc sinh ñaõ xaùc ñinh ñöôïc ñoäng cô hoïc taäp roõ raøng,yeâu thích boä moân tieáng Anh hôn;Lôùp hoïc,giôø hoïc tieáng Anh khoâng coøn nham chaùn maø luoân thích thuù,thoaûi maùi cho caû thaày vaø troø.Vieäc daïy hoïc thoâng qua Language games ñaõ giuùp cho hoïc sinh khoâng bò thuï ñoäng maø luoân phaùt huy tinh thaàn hoïc taäp cao hôn.Nhieàu hoïc sinh tröôùc ñaây coøn e ngaïi hoïc tieáng Anh,nay ñaõ maïnh daïn hôn,phaùt bieåu nhieàu hôn,coá gaéng söû duïng ngoân ngöõ ñích nhieàu hôn.Ñoù cuõng nhôø hieäu öùng “hoïc maø chôi,chôi maø hoïc” cuûa Language games. C.KEÁT LUAÄN I/Keát luaän chung: Treân ñaây laø moät vaøi kinh nghieäm cuûa baûn thaân toâi trong quaù trình giaûng daïy moân tieáng Anh. Nhieàu ngöôøi cho raèng söû duïng Language games trong giôø hoïc seõ toán nhieàu thôøi gian.Theá nhöng neáu chuùng ta nghieân cöùu vaø thieát keá laïi cho phuø hôïp vôùi baøi hoïc thì chính Language games laø yeáu toá giuùp cho baøi giaûng troâi chaûy vaø thaønh coâng,ñoàng thôøi taïo höng phaán cho hoïc sinh tieáp thu vaø vaän duïng ngoân ngöõ moät caùch tích cöïc nhaát. Thöïc teá toâi ñaõ aùp duïng nhöõng troø chôi ngoân ngöõ trong lôùp hoïc vaø ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû ñaùng khích leä vì theá toâi ñaõ maïnh daïn vieát saùng kieán naøy vôùi mong muoán noùi leân tính thieát thöïc vaø khaû thi cuûa Language games trong giaûng daïy boä moân tieáng Anh.Do giôùi haïn cuûa baøi vieát naøy toâi chæ xin ñöa ra moät soá ít Games vaø hoaït ñoäng cô baûn ñeå chöùng minh cho tính thieát thöïc vaø hieäu quaû cuûa Language games. Language games,neáu ngöôøi giaùo vieân bieát caùch thieát keá cho phuø hôïp vôùi baøi giaûng vaø ñoái töôïng hoïc sinh cuûa mình thì khoâng chæ Language Games thích hôïp cho boä moân tieáng Anh maø coøn phuø hôïp cho taát caû caùc boä moân khaùc trong tröôøng hoïc. II/ Kieán nghò: Nhö ñaõ trình baøy ôû phaàn treân,tieáng Anh laø boä moân caàn coù söï tích luyõ kieán thöùc laâu daøi,thöôøng xuyeân vaø lieân tuïc.Trong khi ñoù, tieáng Anh ñöôïc xem laø moät boä moân töông ñoái khoù ñoái vôùi moät boä phaän hoïc sinh.Vì theá ñeå naâng cao chaát löôïng boä moân ,toâi xin coù moät vaøi kieán nghò nhö sau: Ban laõnh ñaïo chuyeân moân thöôøng xuyeân toå chöùc nhöõng ñôït tieáp thu chuyeân ñeà theo ñaëc thuø cuûa boä moân,taïo ñieàu kieän cho giaùo vieân hoïc hoûi, giao löu kinh nghieäm töø ñoù naâng cao chaát löôïng vaø trình ñoä chuyeân moân,naâng cao chaát löôïng boä moân trong toaøn thò xaõ. Thoáng nhaát boä hoà sô giaùo aùn,caùc kieåu baøi daïy cho moãi ñôn vò baøi hoïc,nhöõng qui ñònh veà kieåm tra khaûo saùt giaùo vieân. Yeâu caàu giaùo vieân vaø toå chuyeân moân laäp keá hoaïch chuyeân moân cuï theå theo töøng hoïc kì hoaëc caû naêm,neâu leân thöïc traïng,tình hình chaát löôïng cuûa hoïc sinh,bieän phaùp caûi thieän,nhöõng kieán nghò cuï theå.Töø ñoù ban chuyeân moân môùi coù nhöõng bieän phaùp chæ ñaïo cuï theå vaø kòp thôøi,vöøa giaùm saùt vöøa hoã trôï cho giaùo vieân giuùp hoï hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï nhöng kì thöïc laø laøm cho chaát löôïng boä moân ñöôïc naâng cao leân. Treân ñaây laø moät vaøi kinh nghieäm vaø nhöõng suy nghó cuûa cuûa baûn thaân toâi vôùi mong muoán moät goùp phaàn nhoû beù cuûa mình vaøo vieäc naâng cao chaát löôïng boä moân tieáng Anh trong tröôøng THCS. Song nhöõng gì toâi neâu ra trong ñeà taøi naøy khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu xoùt.Vaäy toâi raát mong caùc caáp laõnh ñaïo chuyeân moân,caùc thaày coâ giaùo vaø caùc baïn ñoàng nghieäp goùp yù cho ñeà taøi naøy ñeå cho ñeà taøi ñöôïc hoaøn thieän hôn.Toâi hy voïng ñeà taøi naøy ñöôïc nghieân cöùu kó hôn vaø vaän duïng Language games moät caùch roäng raõi. Xin chaân thaønh caûm ôn. An kheâ,ngaøy 20 thaùng 03 naêm 2007 Ngöôøi vieát Huyønh Xuaân Hoaøng TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Saùch giaùo khoa lôùp 6,7 Five-Minute Activities _ Penny Ur-Andrew Wright Phöông phaùp daïy tieáng Anh trong tröôøng phoå thoâng _ Nguyeãn Haïnh Dung

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số trò chơi ngôn ngữ trong giờ học tiếng Anh.doc
Luận văn liên quan