Một số vấn đề thực tiễn và cơ sở lý luận đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Như ta đã biết mỗi phương thức sản xuất nhất định đều có cơ sở vật chất kỹ thuật tương ứng. Cơ sở vật chất kỹ thuật của một xã hội nhất định thường được hiểu là toàn bộ vật chất của lực lưoựng sản xuất cùng với kết cấu của xã hội đã đạt được trình độ xã hội tương ứng. Cơ sở vật chất kỹ thuật của một xã hội tồn tại trong phạm vi các quan hệ sản xuất nhất định nên nó mang dấu ấn và chịu sự tác động của các quan hệ sản xuất trong việc tổ chức quá trình công nghệ. Trong cơ cấu xã hội vì vậy khái niệm cơ sở vật chất kỹ thuật gắn bó chặt chẽ với các hình thức xã hội của nó. Đặc trưng cơ sở vật chất kỹ thuật của phương thức trước thời công nghiệp tư bản còn thủ công lạc hậu. Còn cơ sở vật chất kỹ thuật của nền sản xuất lớn, hiện đại chỉ có thể là nền công nghiệp hiện đại cân đối phù hợp dự trên trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ngày càng cao. Để có cơ sở vật chất và kỹ thuật như vậy các nước đang phát triển cần phải tiến hành công nghiệp hoá. Nước ta thuộc vào nhóm đang phát triển, là một trong những nước nghèo nhất thế giới, nông nghiệp lạc hậu còn chưa thoát khỏi xã hội truyền thống để sang "xã hội văn minh công nghiệp". Do đó khách quan phải tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá là nội dung, phương thức là con đường phát triển nhanh có hiệu quả. Đối với nước ta quá trình công nghiệp hoá còn gắn chặt với hiện đại hoá, nó làm cho xã hội chuyển từ xã hội truyền thống sang xã hội hiện đại làm biến đổi căn bản bộ mặt của xã hội trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị Hiện nay đất nước ta còn nghèo (thuộc nhóm thứ 3 thì việc công nghiệp hoá - hiện đại hoá là con đường tất yếu. Từ Đại hội Đảng VI của Đảng xác định đây là thời kỳ phát triển mới - thời kỳ "Đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước" định hướng phát triển nhằm mục tiêu "xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh. Để góp phần nghiên cứu về công nghiệp hoá - hiện đại hoá trong khôn khổ bài viết này em xin đề cập đến "Một số vấn để về thực tiễn và lý luận trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam" Do trình độ và thời gian có hạn, bài viết khó tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Vậy kính mong nhận được ý kiến của các thầy cô ở bộ môn triết học để bài viết của em đạt hiệu quả cao hơn. Em xin chân thành cảm ơn.

doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 2084 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số vấn đề thực tiễn và cơ sở lý luận đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu HiÖn nay trªn thÕ giíi ®ang diÔn ra cuéc ch¹y ®ua ph¸t triÓn kinh tÕ rÊt s«i ®éng, c¸c n­íc nhanh chãng thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ nh»m ®­a kinh tÕ ph¸t triÓn trong ®ã con ng­êi lµ vÞ trÝ trung t©m. Muèn vËy c¸c n­íc kh«ng cßn con ®­êng nµo kh¸c lµ ph¶i thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®aÞi ho¸. Do vËy vÊn ®Ò c«ng nghiÖp ho¸ lµ vÊn ®Ò chung mang tÝnh toµn cÇu khiÕn mäi ng­êi ®Òu ph¶i quan taam nghiªn cøu nã. Thùc tÕ lÞch sö ®· chøng minh r»ng, ph¸t triÓn kinh tÕ lµ quy luËt kh¸ch quan cña tån t¹i vµ ph¸t triÓn x· héi loµi ng­êi vµ bÊt cø ë giai ®o¹n nµo, ë bÊt kú ®Êt n­íc nµo kh«ng lo¹i trõ c¸c n­íc giµu m¹nh vÒ kinh tÕ suy ®Õn cïng ®Õu ®­îc b¾t ®Çu vµo quyÕt ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ nghÜa lµ ph¶i b¾t ®Çu tõ ph­¬ng thøc s¶n xuÊt. VÊn ®Ò kh¸ch nhau gi÷a c¸c n­íc chØ lµ ë môc tiªu, néi dung vµ c¸ch thøc ph¸t triÓn, cã sù kh¸c nhau vÒ tèc ®é vÒ hiÖu qu¶ vµ trªn thùc tÕ chØ mét sè Ýt n­íc c«ng nghiÖp ho¸ thµnh c«ng. Nh­ ta ®· biÕt mçi ph­¬ng thøc s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh ®Òu cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt t­¬ng øng. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña mét x· héi nhÊt ®Þnh th­êng ®­îc hiÓu lµ toµn bé vËt chÊt cña lùc l­oùng s¶n xuÊt cïng víi kÕt cÊu cña x· héi ®· ®¹t ®­îc tr×nh ®é x· héi t­¬ng øng. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña mét x· héi tån t¹i trong ph¹m vi c¸c quan hÖ s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh nªn nã mang dÊu Ên vµ chÞu sù t¸c ®éng cña c¸c quan hÖ s¶n xuÊt trong viÖc tæ chøc qu¸ tr×nh c«ng nghÖ. Trong c¬ cÊu x· héi v× vËy kh¸i niÖm c¬ së vËt chÊt kü thuËt g¾n bã chÆt chÏ víi c¸c h×nh thøc x· héi cña nã. §Æc tr­ng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña ph­¬ng thøc tr­íc thêi c«ng nghiÖp t­ b¶n cßn thñ c«ng l¹c hËu. Cßn c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña nÒn s¶n xuÊt lín, hiÖn ®¹i chØ cã thÓ lµ nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i c©n ®èi phï hîp dù trªn tr×nh ®é khoa häc kü thu¹at c«ng nghÖ ngµy cµng cao. §Ó cã c¬ së vËt chÊt vµ kü thuËt nh­ vËy c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn cÇn ph¶i tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸. N­íc ta thuéc vµo nhãm ®ang ph¸t triÓn, lµ mét trong nh÷ng n­íc nghÌo nhÊt thÕ giíi, n«ng nghiÖp l¹c hËu cßn ch­a tho¸t khái x· héi truyÒn thèng ®Ó sang "x· héi v¨n minh c«ng nghiÖp". Do ®ã kh¸ch quan ph¶i tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ lµ néi dung, ph­¬ng thøc lµ con ®­êng ph¸t triÓn nhanh cã hiÖu qu¶. §èi víi n­íc ta qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ cßn g¾n chÆt víi hiÖn ®¹i ho¸, nã lµm cho x· héi chuyÓn tõ x· héi truyÒn thèng sang x· héi hiÖn ®¹i lµm biÕn ®æi c¨n b¶n bé mÆt cña x· héi trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, x· héi, chÝnh trÞ… HiÖn nay ®Êt n­íc ta cßn nghÌo (thuéc nhãm thø 3 th× viÖc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ lµ con ®­êng tÊt yÕu. Tõ §¹i héi §¶ng VI cña §¶ng x¸c ®Þnh ®©y lµ thêi kú ph¸t triÓn míi - thêi kú "§Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc" ®Þnh h­íng ph¸t triÓn nh»m môc tiªu "x©y dùng n­íc ta thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i, c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé, phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cao, quèc phßng an ninh v÷ng ch¾c, d©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh. §Ó gãp phÇn nghiªn cøu vÒ c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ trong kh«n khæ bµi viÕt nµy em xin ®Ò cËp ®Õn "Mét sè vÊn ®Ó vÒ thùc tiÔn vµ lý luËn trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam" Do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n, bµi viÕt khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ h¹n chÕ. VËy kÝnh mong nhËn ®­îc ý kiÕn cña c¸c thÇy c« ë bé m«n triÕt häc ®Ó bµi viÕt cña em ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. b. néi dung I. Sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ 1. C«ng nghiÖp ho¸ lµ xu h­íng mang tÝnh quy luËt cña c¸c n­íc ®i tõ nÒn s¶n xuÊt nhá ®i lªn mét nÒn s¶n xuÊt lín. §Ó cã mét x· héi nh­ ngµy nay kh«ng ph¶i do tù nhiªn mµ cã, nã do qu¸ tr×nh tÝch luü vÒ l­îng ngay tõ khi loµi ng­êi xuÊt hiÖn th× s¶n xuÊt th« s¬, ®êi sèng kh«ng æn ®Þnh, c¬ së vËt chÊt hÇu nh­ kh«ng cã g× nh­ng tr¶i qua sù nç lùc cña con ng­êi t¸c ®éng vµo giíi tù nhiªn, c¶i biÕn nã th«ng qua lao ®éng, tr¶i qua nhiÒu th¨ng trÇm cña lÞch sö giê ®©y con ng­êi ®· t¹o ra ®­îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ. Thµnh tù ®¹t ®­îc lµ do quy luËt ph¸t triÓn do tù th©n vËn ®éng cña con ng­êi trong toµn x· héi. Ngµy nay c«ng cuéc x©y dùng c¸c n­íc ®· cè g¾ng rÊt nhiÒu trong cuéc c¹nh tranh ch¹y ®ua vÒ kinh tÕ. ThÓ hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, ®­êng lèi vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ ngµy mét toµn diÖn h¬n, vÒ c¸c mÆt quan hÖ s¶n xuÊt, lùc l­îng s¶n xuÊt, nÒn v¨n ho¸ vµ con ng­êi cña x· héi ®ã. C«ng nghiÖp ho¸ chÝnh lµ con ®­êng vµ b­íc ®i tÊt yÕu ®Ó t¹o ra c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho nÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i. Cã tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ chóng ta míi x©y dùng ®­îc c¬ së vËt chÊt - kü thuËt cho chñ nghÜa x· héi ë n­íc ta. - Míi tiÕn hµnh t¸i s¶n xuÊt më réng n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n, míi tÝch luü vÒ l­îng míi ®Ó x©y dùng thµnh c«ng nÒn s¶n xuÊt lín x· héi chñ nghÜa. - Míi t¨ng c­êng ph¸t triÓn lùc l­îng giai cÊp c«ng nh©n. - Míi cñng cè quèc phßng gi÷ v÷ng an nhinh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi. - Míi gãp phÇn x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn v¨n h¸o d©n téc, x©y dùng con ng­êi míi ë ViÖt Nam. Nh­ vËy c«ng nghiÖp ho¸ lµ xu h­íng mang tÝnh quy luËt c¶ c¸c n­íc ®i tõ mét nÒn s¶n xuÊt nhá sang nÒn s¶n xuÊt lín. 2. TÝnh tÊt yÕu ph¶i tiÕn hµnh ®ång thêi c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ cña nøoc ta. Sau chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø hai, nhiÒu n­íc dï th¾ng hay b¹i ®Òu trë thµnh n­íc kiÖt quÖ ®· trë thµnh mét trong nh÷ng nguyªn nh©n cho b­íc khëi ®éng cña cuéc khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Cã thÓ chia cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i thµnh hai giai ®o¹n. - Giai ®o¹n thø nhÊt b¾t ®µu t­ nh÷ng n¨m 40 ®Õn gi÷a nh÷ng n¨m 70. Giai ®o¹n nµy sö dông khoa häc kü thuËt ®Ó hiÖn ®¹i ho¸ c¸c c«ng cô s¶n xuÊt, ph¸t triÓn kinh tÕ theo h­íng më réng vµ t¨ng thªm c¸c yÕu tè s¶n xuÊt. Thùc chÊt ®©y lµ giai ®o¹n b¾t ®Çu ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt c¶ vÒ con ng­êi vµ c«ng cô s¶n xuÊt. B×nh qu©n t¨ng tr­ëng kinh tÕ hµng n¨m ë c¸c n­íc kinh tÕ ph¸t triÓn lµ 5,6%. Tèc ®é t¨ng tr­ëng nµy ®­îc gi÷ nguyªn trong vßng 20 n¨m kÓ t õ n¨m 1950 ®Õn 1970. - Giai ®o¹n hai b¾t ®Çu vµo nh÷ng n¨m 70 trë ®i vµ cho ®Õn nay vÉn ®ang tiÕp tôc rÊt m¹nh mÏ. Giai ®o¹n nµy lµ thùc hiÖn cuéc c¸ch m¹ng víi qui m« lín vµ toµn diÖn trªn lùc l­îng s¶n xuÊt trªn c¬ së ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc - kü thuËt, ®æi míi toµn bé bé m¸y s¶n xuÊt hiÖn hµnh trªn c¬ së sö dông nh÷ng ph­¬ng tiÖn kü thuËt vÒ c«ng nghÖ míi kh¸c h¼n vÒ nguyªn t¾c thay thÕ hµng lo¹t c¸c thiÕt bÞ l¹c hËu b»ng c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i lµm cho n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm lªn cao. §©y lµ giai ®o¹n biÕn ®æi h¼n vÒ chÊt cña lùc l­îng s¶n xuÊt ë c¸c n­íc t­ b¶n chñ nghÜa th× ®©y lµ thêi kú m©u thuÉn cña lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt lªn cao t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ra ®êi cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt míi. Qu¸ tr×nh diÔn ra kh«ng ®ång ®Òu ë c¸c n­íc do nhiÒu nguyªn nh©n dÔ dÉn ®Õn sù chªnh lÖch vÒ kinh tÕ. Trªn thÕ giíi h×nh thµnh 3 nhãm n­íc ®ã lµ c¸c c­êng quèc vÒ kinh tÕ, c¸c n­íc t vµ ®ang ph¸t triÓn. Sù ph©n chia nµy còng h×nh thµnh nªn c¸c m©u thuÉn c¬ b¶n cña x· héi, vÊn ®Ò c¬ b¶n cña c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn lµ ®­êng lèi ®Êu tranh hoµ b×nh gi¶i quyÕt m©u thuÉn th«ng qua lµm cuéc c¸ch m¹ng vÒ kinh tÕ. ViÖt Nam lµ mét n­íc cã nÒn kinh tÕ nhá, l¹c hËu vÒ khoa häc kü thuËt, lùc l­îng s¶n xuÊt cßn non nít ch­a phï hîp víi quan hÖ s¶n xuÊt cña x· héi chñ nghÜa. §Ó cã c¬ së kü thuËt cña nÒn s¶n xuÊt lín, kh«ng cßn con ®­êng nµo kh¸c lµ c«ng nghiÖp ho¸, c¬ khÝ ho¸ c©n ®èi vµ hiÖn ®¹i trªn tr×nh ®é khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn cao. Muèn vËy c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ lµ ph¸t triÓn tuÇn tù vµ ph¸t triÓn nhÈy vät, cïng mét lóc thùc hiÖn hai cuéc c¸ch m¹ng ®ã lµ chuyÓn lao ®éng th« x¬ sang lao ®éng b»ng m¸y mãc vµ chuyÓn lao ®éng m¸y mãc sang lao ®éng tù ®éng h¸o cã sù chØ ®¹o cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN. II. Mét sè vÊn ®Ò thùc tiÔn lý luËn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸. 1. Lý luËn chung. Theo quan niÖm cña c¸c nhµ s¸ng lËp chñ nghÜa M¸c, lÞch sö s¶n xuÊt vËt chÊt cña nh©n lo¹i ®· h×nh thµnh mèi quan hÖ kh¸ch quan, phæ biÕn: Mét mÆt, con ng­êi ph¶i quan hÖ víi giíi tù nhiªn nh»m biÕn ®æi giíi tù nhiªn ®ã, quan hÖ nµy ®­îc biÓu hiÖn ë lùc l­îng s¶n xuÊt, mÆt kh¸c, con ng­êi ph¶i quan hÖ víi nhau ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt, quan hÖ nµy ®­îc biÓu hiÖn ë quan hÑe s¶n xuÊt. Lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt lµ hai mÆt ®èi lËp biÖn chøng cña mét thÓ thèng nhÊt kh«ng thÓ t¸ch rêi - ph­¬ng thøc s¶n xuÊt. Mçi ph­¬ng thøc s¶n xuÊt ®Æc tr­ng cho mét h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi nhÊt ®Þnh, vµ lÞch sö x· héi loµi ng­êi lµ lÞch sö ph¸t triÓn kÕ tiÕp nhau cña c¸c ph­¬ng thøc s¶n xuÊt, ph­¬ng thøc s¶n xuÊt cò l¹c hËu tÊt yÕu ®­îc thay thÕ b»ng ph­¬ng thøc s¶n xuÊt míi, tiÕn bé h¬n. Trong mçi ph­¬ng thøc s¶n xuÊt th× lùc l­îng s¶n xuÊt ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh. Lùc l­îng s¶n xuÊt ch¼ng nh÷ng lµ th­íc ®o thùc tiÔn cña con ng­êi trong qu¸ tr×nh c¶i t¹o tù nhiªn nhµm ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng­êi mµ cßn lµm thay ®æi quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi trong s¶n xuÊt, thay ®æi c¸c quan hÖ x· héi. Tuy nhiªn nÕu lùc l­îng s¶n xuÊt lµ c¸i cÊu thµnh nÒn t¶ng vËt chÊt cña toµn bé lÞch sö nh©n lo¹i, th× quan hÑe s¶n xuÊt lµ c¸i t¹o thµnh c¬ së kinh tÕ x· héi, lµ c¬ së hiÖn thùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt tinh thÇn cña con ng­êi cña toµn bé nh÷ng quan hÖ t­ t­ëng, tinh thÇn vµ nh÷ng thiÕt chÕ t­¬ng øng trong x· héi. C.M¸c ®· ®­a ra kÕt luËn r»ng: x· héi loµi ng­êi ph¸t triÓn tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n cña sù ph¸t triÓn ®ã lµ sù vËn ®éng theo h­íng tiÕn lªn cña c¸c h×nh thµnh kinh tÕ x· héi, lµ sù thay thÕ h×nh th¸i kinh tÕ nµy b»ng h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi kh¸c cao h¬n mµ gèc rÔ s©u xa cña nã lµ sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña lùc l­îng s¶n xuÊt. R»ng sù vËt vµ ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi lµ do t¸c ®éng cña c¸c quy luËt kh¸ch quan. P.Ang - ghen kh¼ng ®Þnh "LÞch sö tõ x­a ®Õn nay ®· tiÕn triÓn theo mét qu¸ tr×nh tù nhiªn, vµ vÒ c¨n b¶n còng bÞ chi phèi bëi quy luËt vËn ®éng nh­ nhau". DÉu lu«n gi÷ quan niÖm coi sù ph¸t triÓn cña h×nh th¸i kinh tÕ x· héi lµ qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn, bÞ chi phèi bëi quy luËt nh­ nhau vµ "mét x· héi ngay c¶ khi ®· ph¸t hiÖn ra quy luËt tù nihªn cña sù vËn ®éng cña nã… còng kh«ng thÓ nµo nhÈy qua c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn tù nhiªn hayh dïng s¾c lÖnh ®Ó xo¸ bá nh­ng giai ®o¹n ®ã, song C.M¸c còng cho r»ng "nã cã thÓ rót ng¾n vµ lµm dÞu bít ®­îc nh÷ng c¬n ®au ®Î". §iÒu ®ã cã nghÜa r»ng qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn ch¼ng nh÷ng cã thÓ diÔn ra tuÇn tù tõ h×nh th¸i kinh tÕ x· héi nµy sang h×nh th¸i kinh tÕ x· héi nµo ®ã, trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸ch quan vµ hoµn c¶nh lÞch sö cô thÓ. Nh÷ng t­ t­ëng c¬ b¶n ®ã trong häc thuyÕt M¸c vÒ h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi chÝnh lµ c¬ së lý luËn cho phÐp chóng ta kh¼ng ®Þnh sù nghiÖp ho¸ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ theo h­íng x· héi chñ nghÜa ë n­íc ta hiÖn nay lµ phï hîp víi quy luËt kh¸ch quan trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña d©n téc ta, cña thêi ®¹i. Ngµy nay, trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi, c«ng nghiÖp ho¸ vÉn ®ang ®­îc coi lµ ph­¬ng h­íng chñ ®¹o, ph¶i tr¶i qua cña c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. §èi víi n­íc ta, khi nh÷ng t­ t­ëng c¬ b¶n trong häc thuyÕt M¸c vÒ h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi ®­îc nhËn thøc l¹i mét c¸ch khoa häc vµ s©u s¾c víi t­ c¸ch lµ c¬ së lý luËn cña c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc th× mét mÆt, chóng ta ph¶i ®Èy m¹nh sù nghiÖp nµy trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi ®Ó nhanh chãng t¹o ra lùc l­îng s¶n xuÊt, hiÖn ®¹i cho chÕ ®é x· héi míi. ë ®©y "c«ng nghiÖp ho¸ thùc chÊt lµ x©y dùng c¬ së vËt chÊt - kü thuËt cña chñ nghÜa x· héi. §ã kh«ng chØ ®¬n gi¶n lµ t¨ng thªm tèc ®é vµ tû träng cña s¶n xuÊt c«ng nghiÖp trong nÒn kinh tÕ, mµ lµ qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu g¾n víi c¨n b¶n c«ng nghiÖp, t¹o nÒn t¶ng cho sù t¨ng tr­ëng nhanh, hiÖu qu¶ cao vµ l©u bÒn cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. C«ng nghiÖ ho¸ ph¶i ®i ®«i víi hiÖn ®¹i ho¸, kÕt hîp nh÷ng b­íc tiÕn tuÇn tù vÒ c«ng nghÖ víi viÖc tranh thñ nh÷ng c¬ héi ®i t¾t, ®ãn ®Çu, h×nh thµnh nh÷ng mòi nhän ph¸t triÓn theo tr×nh ®é tiªn tiÕn cña khoa häc c«ng nghÖ thÕ giíi. Nh­ vËy, tõ quan ®iÓm cña C.M¸c vÒ kÕt cÊu chÝnh thÓ cña h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi víi t­ c¸ch lµ sù thèng nhÊt biÖn chøng gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt c¬ së h¹ tÇng kiÕn tróc th­îng tÇng, chóng ta hoµn toµn cã ®ñ c¬ së lý luËn ®Ó kh¼ng ®Þnh r»ng: sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ë n­íc ta hiÖn nay lµ mét cuéc c¸ch m¹ng toµn diÖn, s©u s¾c vµ triÖt ®Ó t¸c ®éng s©u xa ®Õn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc ®êi sèng x· héi ®Ó x©y dùng h×nh th¸i kinh tÕ x· héi ë n­íc ta. NhiÖm vô lín lao mµ cuéc c¸ch m¹ng ®ã ph¶i thùc hiÖn lµ "t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn thiÕt yÕu vÒ vËt chÊt - kü thuËt, vÒ con ng­êi vµ khoa häc c«ng nghÖ, thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, nh»m gãp phÇn huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ mäi nguån lùc, kh«ng ngõng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, lµm cho nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng nhanh vµ bÒn v÷ng, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ v¨n ho¸ cña nh©n d©n, thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi, b¶o vÖ vµ c¶i thiÖn m«i tr­êng sinh th¸i". a. Tæng kÕt, hÖ thèng, kh¸i qu¸t ho¸ cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸: - Nh­ ta ®· biÕt tõ khi chñ nghÜa x· héi ®­îc x©y dùng tÊt c¶ c¸c n­íc XHCN ®Òu thùc hiÖn nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp chung. C¬ chÕ nµy duy tr× mét thêi gian kh¸ dµi vµ ®­îc xem lµ ®Æc tr­ng riªng biÖt cña chñ nghÜa x· héi. ThËt sù th× kh«ng ph¶i nh­ vËy. NÒn kinh tÕ t¹p chung kh«ng ph¶i lµ s¶n phÈm riªng biÖt cña chñ nghÜa x· héi, còng nh­ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng kh«ng ph¶i lµ duy nhÊt ®­îc thiÕt lËp trong chñ nghÜa t­ b¶n. nÒn kinh tÕ tËp chung ®· ®­îc thiÕt lËp trong chñ nghÜa t­ b¶n ®­îc c¸c n­íc t­ b¶n ¸p dông tõ tr­íc khi nhiÒu n­íc x¸c lËp XHCN nh­ng hä ®· xo¸ bá nã ®Ó chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng. Nh­ng c«ng b»ng mµ nãi còng ch­a ph¶i lµ c¸i duy nhÊt ®¶m b¶o sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn x· héi theo quan ®iÓm M¸c - Lªnin th× x· héi céng s¶n lµ mét x· héi tiªn tiÕn, con ng­êi cã thÓ "lµm theo n¨ng lùc h­ëng theo nhu cÇu" nh­ng thùc tÕ trong chñ nghÜa x· héi cña c¶i x· héi ch­a ®¹t ®Õn møc hÕt søc phong phó, d­ thõa vµ c¶ trong giai ®o¹n tiÕp theo, do vËy trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi th× tån t¹i nÒn s¶n xuÊt kinh tÕ hµng ho¸, nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng b­íc ph¸t triÓn cao cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ lµ lÏ ®­¬ng nhiªn. - §æi míi ë n­íc ta kh«ng chØ giíi h¹n vÒ lÜnh vùc kinh tÕ mµ cßn t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng ta nhËn thøc míi chÝnh x¸c h¬n vÒ vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ chñ nghÜa M¸c - Lªnin t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi, tr­íc ®©y ta nhËn thøc ch­a ®óng, h¬n thÕ ta cßn nhËn thøc sai lÇm nghiªm träng ®Çy ¶o t­ëng duy ý chÝ vÒ m×nh. Chóng ta ®· nhËn thøc l¹i vµ ®¸nh gi¸ ®óng sù thËt. Nhê ®æi míi t­ duy nhiÒu vÊn ®Ò vÒ c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®­îc nhËn thøc l¹i. - B¶o vÖ vËn dông ph¸t triÓn s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh. §ã lµ môc tiªu nhiÖm vô kh«ng kÐm phÇn quan träng, lµm s¸ng tá thªm ý nghÜa vai trß c¸ch m¹ng cña c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ cña n­íc ta hiÖn nay. Chñ nghÜa M¸c - Lªnin lµ khoa häc vµ lµ mét trong nh÷ng ®Ønh cao cña trÝ tuÖ loµi ng­êi, kh«ng cã ai cã thÓ phñ nhËn r»ng khi lý luËn ®ã ®­îc qu¸n triÖt vµ vËn dông ®óng ®¾n th× nh©n d©n thÕ giíi ®· lµm lªn biÕn cè lÞch sö vÜ ®¹i do vËy §¶ng ta ®· tuyªn bè lÊy chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ MÞnh lµm kim chØ nam cho mäi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng. - Mét môc tiªu cùc kú quan träng thÓ hiÖn râ tÝnh c¸ch m¹ng cña c«ng nghiÖp ho¸ ViÖt Nam ®ã lµ phÊn ®Êu x©y dùng n­íc ta trë thµnh quèc gia c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ "d©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh". b. §­êng lèi chØ ®¹o: - Néi dung cña c«ng nghiÖp ho¸ ë n­íc ta bao gåm 2 néi dung chñ yÕu lµ trang bÞ kü thuËt vµ c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, x©y dùng c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý. - C¸c M¸c nhËn xÐt khoa häc lµ ®éng lùc cña c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸". V× môc tiªu d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh, héi nghÞ TW II mét lÇn n÷a nhÊn m¹nh" cïng víi gi¸o dôc vµ ®µo t¹o khoa häc vµ c«ng nghÖ lµ quèc s¸ch hµng ®Çu lµ ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó gi÷ v÷ng ®éc lËp d©n téc, x©y dùng thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi, lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸". - X©y dùng c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ lµ mét ho¹t ®éng cã ý thøc, cã kÕ ho¹ch vµ do ®ã tÊt yÕu ph¶i dùa vµo nh©n tè d©n sè vµ nhu cÇu, ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ tiÒm tµng cña ®Êt n­íc, ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ, nguån vèn tÝch luü quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ. Theo qui luËt cña vËn ®éng th× ®Êu tranh lµ cha ®Î cña vËn ®éng. ë n­íc ta lµ mét n­íc cã nÒn kinh tÕ thÊp th× viÖc tån t¹i 5 thµnh phÇn kinh tÕ lµ tÊt yÕu. 5 thµnh phÇn ®ã lµ: kinh tÕ nhµ n­íc (quèc doanh), kinh tÕ tËp thÓ, kinh tÕ c¸ thÓ, kinh tÕ t­ nh©n vµ kinh tÕ t­ b¶n nhµ n­íc trong ®ã kinh tÕ nhµ n­íc gi÷ vai trß chñ ®¹o d­íi sù l·nh ®¹o cña Nhµ n­íc. ViÖc tån t¹i 5 thµnh phÇn kinh tÕ lµ kh¸ch quan nh­ng kiÓm so¸t ®­îc nh»m ®¶m b¶o c¸c qui luËt cña c¹nh (cã c¹nh tranh míi cã ph¸t triÓn) cña néi bé ngµnh kinh tÕ theo h­íng XHCN. Tæng kÕt: NhËn thøc sai lÇm vÒ chñ nghÜa x· héi vµ vÒ thêi kú qu¸ ®é, tõ nhËn thøc trªn nÒn trong thùc tiÔn kh«ng thÓ dÉn ®Õn nh÷ng sai lÇm n«n nãng trong c¸ch lµm vµ b­íc ®i, thiÕu kÕt hîp hµi hoµ qu¸ tr×nh vËn dông quy luËt tuÇn tù víi qui luËt nh¶y vät, ®Ó t×m ra m« h×nh ph¸t triÓn nhanh, ®­a n­íc ta ph¸t triÓn theo ®Þnh h­íng ®· ®Þnh. - ¸p dông mét c¸ch m¸y mãc m« h×nh "kinh tÕ chØ huy" vµ theo ®ã lµ c¬ chÕ quan liªu bao cÊp mang nÆng tÝnh hiÖn vËt kÐo dµi, chÝnh m« h×nh vµ c¬ chÕ nµy ®· vi ph¹m nghiªm träng qui luËt lîi Ých cña ng­êi lao ®éng vµ cña chñ thÓ kinh tÕ. V« t×nh hay h÷u ý ®· xo¸ ®i nh÷ng mÆt tÝch cùc cña kinh tÕ thÞ tr­êng, lµm k×m h·m sù ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ vµ lùc l­îng s¶n xuÊt. 2. Thùc tiÔn: a. Kinh nghiÖm cña c¸c n­íc ®i tr­íc cho thÊy mäi qu¸ t×nh c«ng ngiÖp ho¸ thµnh c«ng cho ®Õn nay ®Òu ®ßi hái ph¶i cã ®iÒu kiÖn sau ®©y: + Thø nhÊt lµ thÞ tr­êng: LÞch sö nh©n lo¹i ch­a cã mét quèc gia nµo khi c«ng nghiÖp ho¸ mµ kh«ng cÇn ®Õn thÞ tr­êng, vèn, c«ng nghÖ, lao ®éng, tµi nguyªn. C¸c chÝnh s¸ch tù do ho¸ th­¬ng m¹i, gi¸ c¶, tÝn dông… Lµ cùc kú quan träng trong viÖc më réng tÞ tr­êng trong n­íc cßn thÞ tr­êng ngoµi n­íc, trong thêi kú tr­í c¸c quèc gia ®· ph¶i dïng chiÕn tranh ®Ó ph©n chia thÞ tr­êng thÕ giíi. Ngµy nay ng­êi ta kh«ng cßn chiÕn tranh mµ vÉn më réng thÞ tr­êng th«ng qua tho¶ thuËn ký kÕt c¸c hiÖp nghÞ th­¬ng m¹i gi÷a c¸c quèc gia trªn c¬ së hai bªn cïng cã lîi. §èi víi ViÖt Nam th× thÞ tr­êng cã ý nghÜa rÊt quan träng, ®ång thêi ViÖt Nam lµ thÞ tr­êng hÊp dÉn cho viÖc ®Çu t­ n­íc ngoµi. + Nguån nh©n lùc: §©y lµ mét trong nh÷ng h¹t nh©n cña lùc l­äng s¶n xuÊt. Thùc tÕ ë c¸c n­íc ®· tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ cho thÊy viÖc x¸c lËp mét c¬ cÊu nguån nh©n lùc thÝch hîp, ®Çu t­ tµi chÝnh ®ñ cho c¸c gi¸o dôc vµ y tÕ, thùc hiÖn c¬ chÕ thÞ tr­êng trong viÖc sö dông nh©n lùc kÕt hîp víi chÝnh s¸ch ­u ®·i. Lµ nguån gèc c¬ b¶n cña thµnh c«ng. §èi víi ViÖt Nam kh«ng cßn con ®­êng nµo kh¸c lµ hîp t¸c trung t©m kü thuËt cã nguån nh©n lùc chÊt l­îng cao ®ång thêi ®Èy m¹nh gi¸o dôc ®µo t¹o. + Thø hai lµ c«ng nghÖ vÒ vèn: §Ó ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt phï hîp víi quan hÖ s¶n xuÊt cña XHCN th× kh«ng thÓ kh«ng cÇn ®Õn c«ng nghÖ vµ vèn. Thùc tÕ cho thÊy c¸c n­íc ®i tr­íc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Òu dùa chñ yÕu vµo ph¸t triÓn c«ng nghÖ vµ vèn. §èi víi ViÖt Nam th× thu hót vèn vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña n­íc ngoµi lµ cÇn thiÕt ®ång thêi cã chÝnh s¸ch thu hót vèn trong n­íc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ víi 3 ®Æc tr­ng chñ yÕu trªn m« h×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam ph¶i tËn dông tèi ®a lîi thÕ cña nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao h¬n, cã chÝnh s¸ch cô thÓ ®óng ®¾n ®Ó ®iÒu chØnh sù vËn ®éng cña c¸c nh©n tè trªn phôc vô ®¾c lùc vµo thùc tiÔn. b. Ph­¬ng h­íng néi dung, môc tiªu cña c«ng gnhiÖp ho¸. - Ph­¬ng h­íng hiÖn nay lµ c«ng nghiÖp ho¸ rót ng¾n. M« h×nh nµy thõa kÕ tÊt c¶ ­u viÖc cña m« h×nh c«ng nghiÖp ho¸ ë c¸c n­íc trªn thÕ giíi ®ång thêi tÝnh ®Õn ®Æc ®iÓm cô thÓ thiªn nhiªn con ng­êi ViÖt Nam. + Néi dung tuú thuéc vµo giai ®o¹n mµ §¶ng ®· ®Ò ra tõng néi dung cô thÓ. N¨m 1960 - 1966 nhiÖm vô trung t©m cña thêi kú qu¸ ®é ë miÒn B¾c mµ mÊu chèt lµ ­u tiªn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp. N¨m 1976 ®Õn 1980 néi dung cña c«ng nghiÖp ho¸ lµ tËp trung søc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ®­a n«ng nghiÖ lªn s¶n xuÊt lín XHCN ra søc ®Èy m¹nh hµng tiªu dïng tiÕp tôc x©y dùng mét sè ngµnh c«ng nghiÖp nÆng quan träng. N¨m 1986 ®Õn 1990 thËt sù tËp trung søc ng­êi søc cña vµo thùc hiÖn b»ng ®­îc ba ch­¬ng tr×nh môc tiªu vÒ s¶n l­îng thùc phÈm, hµng tiªu dïng vµ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. + Môc tiªu x©y dùng n­íc ta thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp c¬ së vËt chÊt kü thuËty hiÖn ®¹i, c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé phï hîp víi lùc l­îng s¶n xuÊt, ®êi sèng vËt ch¸t vµ tinh thÇn cao, quèc phßng, an ninh v÷ng ch¾c, d©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh. Môc tiªu nµy cho thÊy sù nghiÖp ®ã lµ mét cuéc c¸ch m¹ng toµn diÖn s©u s¾c trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi. §ã tr­íc hÕt lµ v× con ng­êi do con ng­êi. III. ý kiÕn c¸ nh©n: 1. §Ó c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ thµnh c«ng: Kh«ng thÓ thiÕu c¸c h¹t nh©n cña nã, muèn ph¸t huy ®­îc vai trß cña nã ta ph¶i ph¸t triÓn nã. a. Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc: §Ó triÓn khai nh÷ng ý t­ëng vÒ c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi ph¶i tÝnh ®Õn yÕu tè hµng ®Çu cña nguån nh©n lùc. ë ®©y vÊn ®Ò lµ gi¸o dôc lµ c¸i nÒn cña chÊt l­îng nh©n lùc, kh«ng ph¶i nh©n lùc chng mµ ®©y ë ®©y nh©n lùc cña mét nÌn s¶n xuÊt lín x· héi chru nghÜa. Ngoµi viÖc båi d­ìng, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc cßn ®ßi hái ph¶i chó ý ®Õn ch¨m sãc søc khoÎ cho céng ®ång. b. Ph¸t huy søc m¹nh cña n¨m thµnh phÇn kinh tÕ. Muèn vËy ph¶i kiÓm so¸t gi¶m nh÷ng yÕu tè tù ph¸t trong c¬ chÕ míi vµ ®¶m b¶o nã ph¸t triÓn theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. c. VÒ thÞ tr­êng vµ vèn: ThÞ tr­êng còng lµ mét nh©n tè quan trong, lµ n¬i mµ c«ng nghiÖp ho¸ cã thÓ thµnh c«ng, lµ m«i tr­êng c¹nh tranh t¹o sù ph¸t triÓn vÒ kinh tÕ nã lµ n¬i gi¶i quyÕt c¸c m©u thuÉn tån t¹i bªn trong nÒn kinh tÕ. Do vËy chóng ta cÇn chó ý ®Õn c¶ thÞ tr­êng trong n­íc vµ ngoµi n­íc ®Ó t¹o ra ®éng lùc. d. Bªn c¹nh c¸c nh©n tè lµm nªn c«ng nghiÖp ho¸ cßn rÊt nhiÒu c¸c yÕu tè liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc, tµi nguyªn, m«i tr­êng tù nhiªn… 2. Thùc tiÔn ®· chøng minh c«ng nghiÖp ho¸ lµ ®éng lùc trùc tiÕp ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ. ViÖt nam lµ mét n­íc cã ®iÓm xuÊt ph¸t vÒ kinh tÕ thÊp chÞu hËu qu¶ cña chiÕn tranh, kinh tÕ ph¸t triÓn muén. Muèn ph¸t triÓn nhanh nÒn kinh tÕ, muèn rót ng¾n kho¶ng c¸ch l¹c hËu cÇn ph¸t huy c¸c ®iÓm sau: §iÓm thø nhÊt: Ph¶i sö dông lîi thÕ n­íc ph¸t triÓn muén vÒ c«ng nghiÖp. Chóng ta cã ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u vÒ thµnh c«ng lÉn thÊt b¹i cña c¸c n­íc ®i tr­íc. Thõa kÕ nh÷ng kinh nghiÖm ®ã, §¶ng ta ®· kh¼ng ®Þnh "t¨ng tr­ëng kinh tÕ g¾n liÒn víi tiÕn ®é vµ c«ng b»ng x· héi, gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc, b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i". Thõa kÕ c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña trong vµ ngoµi n­íc th«ng qua chuyÓn giao c«ng nghÖ lµm chñ tr­¬ng ®Ó t¨ng tr­ëng c«ng nghiÖp, t¹o c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho lùc l­îng x· héi. §iÓm thø hai: lµ tr¸nh chiÕn tranh t¹o khung c¶nh hoµ b×nh ®Ó lµm kinh tÕ, vÊn ®Ò nµy lµ bao hµm c¶ vÒ æn ®Þnh chÝnh trÞ. §iÓm thø 3: lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc vµ ®óng m« h×nh ph¸t triÓn thi c«ng nghÖ vµ kinh tÕ thÞ tr­êng. 3. Khi tiÕn hµnh c«ng ngiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ chóng ta ph¶i chó ý ®Õn môc tiªu cña nã suy cho cïng th× môc tiªu ®ã ph¶i lµ tiÕn bé x· héi, t¹o tiÒn ®Ò kinh tÕ, vËt chÊt cho sù gi¶i phãng con ng­êi, gi¶i phãng sù tha ho¸ con ng­êi, lµm cho con ng­êi thùc sù lµ con ng­êi vµ mét "x· héi v¨n minh" cã ®iÒu kiÖn h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn, vµ chó ý ®Õn quy luËt ph¸t triÓn kh¸ch quan cña x· héi. C. kÕt luËn Sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam lµ mét tÊt yÕu lÞch sö. Nã nh»m tíi nh÷ng môc tiªu rÊt cô thÓ vµ mang tÝnh c¸ch m¹ng. Nã thay ®æi míi hµng lo¹t vÊn ®Ó c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn, c¶ vÒ kinh tÕ vµ chÝnh trÞ - x· héi. Nã b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh trong hoµn c¶nh ®iÒu kiÖn míi. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ lµ nh»m môc tiªu biÕn ®æi n­íc ta thµnh n­íc c«ng nghiÖp, c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i, c¬ cÊu kinh tÕ h¬p lý, quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé, phï hîp víi sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt, nguån lùc con ng­êi ®­îc ph¸t huy, møc sèng vËt chÊt tinh thÇn ®­îc n©ng cao, quèc phßng an ninh v÷ng ch¾c, d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng vµ v¨n minh. Nh­ vËy c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ lµ qu¸ tr×nh l©u dµi ®Ó t¹o ra sù chuyÓn ®æi c¬ b¶n toµn bé bé mÆt n­íc ta vÒ kinh tÕ chÝnh trÞ - quèc phßng - an ninh. Qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn nay míi chØ lµ b­íc ®Çu nh÷ng thµnh tùu khiªm tèn mµ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®¹t ®­îc rÊt ®¸ng khÝch lÖ. ViÖc §¶ng vµ Nhµ n­íc chän con ®­êng tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ lµ hÕt søc ®óng ®¾n. B»ng sù th«ng minh, s¸ng t¹o cÇn cï con ng­êi ViÖt Nam chóng ta hoµn toµn tin t­ëng r»ng trong mét t­¬ng lai kh«ng xa ViÖt Nam sÏ cÊt c¸nh trë thµnh con rång Ch©u ¸ vµ chóng ta hoµn thµnh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, ®­a ®Êt n­íc ViÖt Nam s¸nh vai c¸c n­íc b¹n bÌ trong céng ®ång quèc tÕ trªn con ®­êng ph¸t triÓn. Cuèi cïng em xin bµy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh cña m×nh ®èi víi thÇy c« gi¸o ®· h­íng dÉn vµ ®Þnh h­íng cho em ®Ò cËp ®Ò tµi mét c¸ch khoa häc vµ nghiªm tóc. C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ lµ mét ®Ò tµi hÕt søc réng lín, v× vËy trong bµi viÕt nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ h¹n chÕ. Em rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ c¸c b¹n. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. S¸ch giao tr×nh kinh tÕ n«ng nghiÖp 2. S¸ch vÒ thùc tr¹ng CNH - H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n ViÖt Nam "NXB thèng kª Hµ Néi - 1998" 3. CNH - H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n. Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn "NXB chÝnh trÞ quèc gia" 4. T¹p chÝ céng s¶n "sè ra th¸ng 1/1999" 5. T¹p chÝ ph¸t triÓn kinh tÕ "Sè 95, th¸ng 9/1998" Môc lôc A. PhÇn më ®Çu 1 B. Néi dung 3 I. Sù cÊp thiÕt ph¶i tiÕn hµnh CNH - H§H 3 1. C«ng ngiÖp ho¸ lµ xu h­íng mang tÝnh quy luËt cña c¸c n­íc ®i tõ nÒn s¶n xuÊt nhá ®i lªn mét nÒn s¶n xuÊt lín 3 2. TÝnh tÊt yÕu ph¶i tiÕn hµnh ®ång thêi CNH - H§H ë n­íc ta 3 II. Mét sè vÊn ®Ò thùc tiÔn lý luËn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸. 4 1. Lý luËn chung. 4 2. Thùc tiÔn 8 III. ý kiÕn c¸ nh©n 9 1. §Ó CNH - H§H thµnh c«ng 9 2. Thùc tiÔn ®· chøng minh CNH lµ ®éng lùc trùc tiÕp ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ 10 3. Khi tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ chóng ta ph¶i chó ý 10 C. KÕt luËn 11 Tµi liÖu tham kh¶o 12 Lêi c¶m ¬n lêi cam ®oan Bµi viÕt tiÓu luËn trªn cña em lµ hoµn toµn do em tù t×m tµi liÖu vµ tù viÕt. Kh«ng sao chÐp tõ bÊt cø nguån nµo, kh«ng sao chÐp l¹i bµi cña b¹n, kh«ng thuª viÕt hé, kh«ng nhê ng­êi kh¸c viÕt hé. Em xin cam ®oan nh÷ng lêi khai trªn lµ hoµn toµn ®óng. Em xin chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn víi lêi khai trªn cña em. KÝnh mong c¸c thÇy c« gi¸o bæ sung cho em ®Ó bµi viÕt cña em hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c«!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số vấn đề thực tiễn và cơ sở lý luận đối với quá trình CNH - HĐH ở VN.doc
Luận văn liên quan