Một số vấn đề về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng ở xí nghiệp xây dựng số 2 thuộc công ty xây dựng số 4

MỤC LỤC Bảng kê những chữ viết tắt Lời Nói Đầu CHƯƠNG I: Quản lý chất lượng công trình - sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp xây dựng 1 I. Chất lượng sản phẩm, vai trò của chất lượng sản phẩm trong sản xuất kinh doanh. 1 1. Các quan niệm về chất lượng sản phẩm. 1 2. Các loại chất lượng sản phẩm 2 4. Một số điều rút ra từ khái niệm chất lượng: 5 5. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm: 7 6. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sản phẩm . 9 II. Quản lý chất lượng: 10 1. Thực chất của quản lý chất lượng. 10 2. Nội dung cơ bản của quản lý chất lượng. 19 3. Các yêu cầu cơ bản của quản lý chất lượng: 21 III. Tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng là một biện pháp nâng cao hiệu quả và tăng cường sức cạnh tranh của các doanh xây dựng nghiệp hiện nay. 22 1. Tình hình phát triển của ngành xây dựng và vai trò của nó trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. 22 2. Đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản và yêu cầu về chất lượng sản phẩm xây dựng. 25 Chương II: Thực trạng việc thực hiện chất lượng công trình và quản lý chất lượng công trình của xí nghiệp xây dựng số 2 – công ty xây dựng số 4 32 I. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp xây dựng số 2. 32 II. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng tới công tác quản lý chất lượng công trình của công ty (xí nghiệp) xây dựng số 2. 36 1. Nhiệm vụ sản xuất và đặc điểm sản phẩm xây dựng của xí nghiệp xây dựng số 2. 36 2. Đặc điểm về công nghệ chế tạo ra sản phẩm xây dựng ở xí nghiệp xây dựng số 2. 37 3. Đặc điểm về nguyên liệu: 38 4. Đặc điểm về lao động: 38 5. Đặc điểm về tổ chức sản xuất của xí nghiệp 41 6. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 42 7. Đặc điểm về tài sản cố định của xí nghiệp . 46 III - Đánh giá tình hình thực hiện và đảm bảo chất lượng công trình xây dựng của xí nghiệp xây dựng số 2 trong những năm qua. 47 IV. Phân tích tìnhhình quản lý chất lượng công trình của xí nghiệp xây dựng số 2 trong những năm vừa qua. 49 Chương III: Một số biện pháp và kiến nghị về việc hoàn thiện trong công tác quản lý chất lượng nhằm nâng cao chất lượng công trình xây dựng ở xí nghiệp xây dựng số 2 61 I – Các biện pháp 61 1. Khuyến khích. 61 2. Đào tạo - huấn luyện: 62 3.Hợp tác nhóm: 63 4. Phối hợp chức năng – quản lý chéo: 64 II. Một số kiến nghị về việc hoàn thiện công tác quản lý chất lượng nhằm nâng cao chất lượng công trình xây dựng ở xí nghiệp xây dựng số 2 65 Kết luận 82

doc101 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/04/2013 | Lượt xem: 1800 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số vấn đề về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng ở xí nghiệp xây dựng số 2 thuộc công ty xây dựng số 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
×nh ë xÝ nghiÖp x©y dùng sè 2. Thø t­ lµ trong c«ng t¸c kiÓm tra , kiÓm so¸t chÊt l­îng c«ng tr×nh ë xÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 chØ dõng l¹i ë viÖc gi¶i quyÕt ®­îc viÖc yªu cÇu vÒ th«ng tin liªn quan tíi chÊt l­îng c«ng tr×nh. Ch¼ng h¹n qua kiÓm tra gi¸m s¸t biÕt ®­îc ë kh©u nµy, kh©u kia chÊt l­îng ch­a ®¹t yªu cÇu tiÕn hµnh tõ ®ã söa ch÷a l¹i, ®iÒu chØnh l¹i, chø xÝ nghiÖp ch­a thùc sù chó ý ®i s©u ph©n tÝch t×m nguyªn nh©n dÉn ®Õn kÕt qu¶ trªn . §iÒu nµy th­êng g©y ra sù l·ng phÝ nhiÒu khi rÊt lín mµ t¸c dông l¹i thÊp. Thø n¨m lµ xÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 còng nh­ c«ng ty x©y dùng kh¸c ®ang ph¶i cchÞu sù t¸c ®éng theo h­íng c¶n trë tíi c«ng t¸c, t¸c ®éng theo h­íng c¶n trë tíi c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh tõ phÝa m«i tr­êng kinh tÕ x· héi, cô thÓ lµ: Trong c«ng t¸c ®Êu thÇu, th«ng th­êng chñ ®Çu t­ th­êng chän nh÷ng nhµ x©y dùng nµo ®­a ra møc gi¸ thÊp nhÊt chø Ýt quan t©m tíi chØ tiªu vÒ chÊt l­îng còng nh­ n¨ng lùc thùc tÕ cña xÝ nghiÖp ®ang chän mét ®iÒu nµy dÉn ®Õn mét thùc tÕ lµ cã khi xÝ nghiÖp v× muèn gi¶i quyÕt viÖc lµm trong hiÖn t¹i ®· tù ®­a ra møc gi¸ thÊp ®Ó tróng thÇu vµ khi tiÕn hµnh c«ngviÖc do møc vèn ®Çu t­ thÊp mµ xÝ nghiÖp cã thÓ bá qua hoÆc kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc ®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu chÊt l­îng c«ng tr×nh. Trong hÖ thèng tiªu chuÈn x©y dùng, hiÖn nay cã rÊt nhiÒu lo¹i, nh­ hÖ thèng tiªu chuÈn chÊt l­îng cña nhµ n­ícViÖt Nam, hÖ thèng tiªu chuÈn n­íc ngoµi (Anh, Ph¸p, NhËt ...), hÖ thèng tiªu chuÈn quèc tÕ (ISO)...®iÒu nµy g©y khã kh¨n cho xÝ nghiÖp trong viÖc lùa chän, ¸p dông, cã nh÷ng c«ng tr×nh th× tiªu chuÈn nµy lµ phï hîp nh­ng ë c«ng tr×nh kh¸c th× kh«ng ®¹t yªu cÇu, vµ nh­ vËy còng g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c kiÓm tra ®¸nh gi¸ møc chÊt l­îng c«ng tr×nh v× ch­a cã mét tiªu chuÈn thùc sù chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ so s¸nh. VÒ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng nhµ n­íc tõ côc gi¸m ®Þnh nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng tíi c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng vµ c¸c bé ngµnh, c¬ quan ngang bé, c¸c tæng c«ng ty lín, còng nh­ c¸c tæ chøc t­ vÊn hµnh nghÒ b¶o ®¶m hoµn thµnh c¸c chØ tiªu chÊt l­îng ®Æt ra, mµ vÉn cã thÓ tån t¹i ®­îc. §©y còng lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan träng ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng c«ng tr×nh còng nh­ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh. ch­¬ng iii: Mét sè biÖn ph¸p vµ kiÕn nghÞ vÒ viÖc hoµn thiÖn trong c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng ë xÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 I – C¸c biÖn ph¸p Thêi gian võa qua xÝ nghiÖp ®· ¸p dông thµnh c«ng QTM th­êng vËn dông khÐo lÐo c¸c biÖn ph¸p sau: 1. KhuyÕn khÝch. ViÖc khuyÕn khÝch ®éng viªn nh©n sù b¾t ®Çu tõ khi hä hiÓu râ nhiÖm vô mµ hä sÏ thùc hiÖn vµ t¸c ®éng cña chóng ®Õn c¸c ho¹t ®éng. Mäi nh©n viªn ph¶i hiÓu râ lîi Ých cña viÖc hoµn thµnh tèt c¸c c«ng viÖc ë tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n vµ t¸c haÞ cña viÖc lµm ch­a tèt ®èi víi ng­êi kh¸c, ®èi víi sù tho¶ m·n kh¸ch hµng ®èi víi chi phÝ vµ ®èi víi lîi Ých cña xÝ nghiÖp. ViÖc khuyÕn khÝch mäi c«ng nh©n viªn h­íng vÒ chÊt l­îng kh«ng ph¶i chØ ¸p dông ®èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt mµ lµ ®èi víi tÊt c¶ mäi ng­êi trong c¸c lÜnh vùc nh­ Marketing, thiÕt kÕ, cung øng vËt t­ nguyªn vËt liÖu, kiÓm tra vµ dÞch vô kÓ c¶ nh©n viªn hµnh chÝnh vµ ®éi ngò l·nh ®¹o. ViÖc khuyÕn khÝch ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c sau: G¾n quyÒn lîi víi chÊt l­îng c«ng viÖc. LÊy chÊt l­îng lµm tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ trong viÖc tr¶ l­¬ng, th­ëng vµ c¸c quyÒn lîi kh¸c. KÕt hîp gi÷a khuyÕn khÝch vËt chÊtvµ khuýen khÝch tinh thÇn. Thiªn lÖch vÒ mét phÝa dÔ mÊt t¸c dông. C«ng bè c«ng khai c¸c phÐp ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c vÒ kÕt qu¶ chÊt l­îng cña c«ng viÖc. CÇn ph¶i c«ng nhËn kÕt qu¶ cña c«ng viÖc khi c¸c møc chÊt l­îng yªu cÇu ®­îc ®¸p øng. §Ó thùc hiÖn khuyÕn khÝch xÝ nghiÖp cÇn thùc hiÖn c¸c viÖc sau: HÖ thèng truyÒn th«ng: TruyÒn th«ng cã t¸c dông kÝch thÝch m¹nh mÏ, t¹o ra mét kh«ng khÝ lµm viÖc h¨ng h¸i, tÝch cùc, t¹o ra sù chan hoµ hîp t¸c trong c«ng viÖc. Cã thÓ x©y dùng hÖ thèng truyÒn th«ng b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p sau: - TruyÒn th«ng b»ng lêi trùc tiÕp nh­ b¸o c¸o, nãi chuyÖn, m¹n dµm nhãm... - TruyÒn th«ng viÕt d­íi h×nh thøc th«ng b¸o, tËp san, b¶ng tin b¸o c¸o... - TruyÒn th«ng b»ng thÞ gi¸c nh­ ¸p phÝch, b¨ng video, triÓn l·m. - Yªu cÇu cña hÖ thèng truyÒn th«ng lµ ®éng viªn mäi ng­êi lµm viÖc tèt vµ th«ng tin nhanh chãng kÞp thêi chÝnh x¸c t×nh h×nh ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp. HÖ thèng kiÕn nghÞ: hÖ thèng kiÕn nghÞ nh»m: - T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó mäi thµnh viªn cã thÓ ®ãng gãp ý kiÕn c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l­îng ë mäi khÝa c¹nh mét c¸ch dÔ dµng. C¸c phiÕu kiÕn nghÞ ®­îc in s½n. - C¸c ý kiÕn ®ãng gãp ®­îc ph©n lo¹i ( a,b,c,d...) vµ nghiªn cøu ¸p dông. - Ghi nhËn sù ®ãng gãp cña tõng c¸ nh©n, ®¬n vÞ cã h×nh thøc khen th­ëng thÝch hîp. HÖ thèng khen th­ëng: Ghi nhËn c«ng lao ®ãng gãp c¶i tiÕn chÊt l­îng cña tõng c¸ nh©n ®¬n vÞ trong xÝ nghiÖp. 2. §µo t¹o - huÊn luyÖn: Mét phÇn quan träng cña qu¶n lý chÊt l­îng ®ång bé (TQM) lµ ®µo t¹o vµ huÊn luyÖn ®éi ngò. §µo t¹o huÊn luyÖn lµ phÇn tiÕp theo tù nhiªn cña kh¸i niÖm g¾n chÊt l­îng vµo con ng­êi. §Ó thùc hiÖn TQM th× viÖc ®Çu tiªn ph¶i lµm cho toµn thÓ c«ng nh©n viªn thÊm nhuÇn kh¸i niÖm TQM, nghÜa lµ ph¶i lµm mét cuéc c¸ch m¹ng vÒ nhËn thøc ®µo tµo vµ huÊn luyÖn lµ mét nh©n tè hÕt søc quan träng ®Ó thùc hiÖn c¶i tiÕn chÊt l­îng. ë NhËt B¶n, c©u nãi “ TQM b¾t ®Çu b»ng huÊn luyÖn, kÕt thóc b»ng huÊn luyÖn” rÊt phæ biÕn. Hçu hÕt c¸c c«ng ty NhËt ®Òu cã ch­¬ng tr×nh huÊn luyÖn nh©n viªn, th­êng xuyªn vÒ lÜnh vùc chÊt l­îng. C¸c ch­¬ng tr×nh huÊn luyÖn vÒ chÊt l­îng ®­îc x©y dùng cho c¸n bé cÊp cao nhÊt, ®Õn cÊp trung gian, cho c«ng nh©n l©u n¨m bËc cao, ®Õn c¸c c«ng nh©n lµm viÖc b¸n thêi gian. TÊt c¶ mäi ng­êi ®­îc huÊn luyÖn mét c¸ch thÝch hîp vÒ chÊt l­îng. §µo t¹o huÊn luyÖn lµ mét nh©n tè hÕt søc quan träng ®Ó thùc hiªn c¶i tiÕn chÊt l­îng. Tuy nhiªn, muèn cã hiÖu qu¶ th× viÖc huÊn luyÖn ph¶i ®­îc ho¹ch ®Þnh mét c¸ch cã hÖ thèng vµ thiÕt thùc. ViÖc huÊn luyÖn ph¶i ®­îc tiÕn hµnh liªn tôc ®Ó d¸p øng kh«ng nh÷ng thay ®æi vÒ c«ng nghÖ mµ c¶ nh÷ng thay ®æi vÒ m«i tr­êng ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp còng nh­ nh÷ng thay ®æi vÒ c¬ cÊu tæ chøc. B¶n th©n mçi nh©n viªn ph¶i ®­îc huÊn luyÖn t­¬ng øng vÒ vai trß cña hä trong viÖc thùc hiªn c¶i tiÕn chÊt l­îng. Trong c¸c nç lùc c¶i tiÕn cña hä ph¶i cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn c¸c vÊn ®Ò gi¶i quyÕt chóng. ViÖc ph¸t hiÖn c¸c vÊn ®Ò kh«ng pahØ b»ng c¶m tÝnh mµ ph¶i b»ng c¸c cø liÖu ®Þnh l­îng. ViÖc ph©n tÝch vÊn ®Ò ph¶i ®­îc thùc hiÖn qua c¸c sè liÖu víi ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch thÝch hîp. Mçi ng­êi ph¶i hiÓu biÕt vÒ kiÓm tra chÊt l­îng vµ biÕt sö dông c¸c c«ng cô kiÓm tra chÊt l­îng... Hä cÇn ph¶i cã kiÕn thøc vÒ qu¶n lý chÊt l­îng, biÕt râ môc tiªu ®ang theo ®uæi, hiÓu ®óng ®¾n c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng bªn trong còng nh­ bªn ngoµi... C¸c néi dung ®ã ph¶i ®­îc ®­a vµo ch­¬ng tr×nh huÊn luyÖn. §Ó cã hiÖu qu¶ huÊn luyÖn, c©n x¸c ®Þnh ®µo t¹o huÊn luyÖn lµ mét bé phËn cña chÝnh s¸ch chÊt l­îng cña xÝ nghiÖp, ph¶i ph©n c«ng l·nh ®¹o phô tr¸ch, ph¶i x¸c ®Þnh râ tõng môc tiªu tõng ®ît huÊn luyÖn, cã ch­¬ng tr×nh tµi liÖu, tæ chøc chu ®¸o vµ qua mçi ®ît ph¶i cã ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ rót kinh nghiÖm. VÒ h×nh thøc huÊn luyÖn cã thÓ sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn nh­ nghe, nh×n, thuyÕt tr×nh, héi th¶o ... CÇn tæ chøc nhÑ nhµng, kh«ng ¶nh h­ëng tíi t¸c nghiÖp ®Ó mäi ng­êi ®Òu ®­îc huÊn luyÖn vÒ chÊt l­îng. 3.Hîp t¸c nhãm: XÝ nghiÖp ®· thùc thi TQM ®Òu h×nh thµnh c¸c nhãm nhá vÒ ho¹t ®éng chÊt l­îng. Cã thÓ ®Þnh nghÜa c¸c nhãm nhá lµ c¸c ho¹t ®éng cã tÝnh c¸ch t×nh nguyÖ vµ kh«ng chÝnh thøc, tæ chøc trong xÝ nghiÖp nh»m thùc thi c¸c nhiÖm vô cô thÓ cña tõng tæ ®éi cã nhiÒu h×nh thøc tuú thuéc vµo tæ ®éi, cã nh÷ng nhãm, ®éi tæ nh­ nhãm thî c¶, nhãm kiÓm chÊt l­îng, nhãm kiÕn nghÞ, nhãm an toµn ... c¸c nhãm nµy h×nh thµnh vµ ho¹t ®éng trong c¸c phong trµo c¶i tiÕn chÊt l­îng, phng trµo lµm viÖc kh«ng sai sãt. Cã mét sù trïng h¬p ë c¸c xÝ nghiÖp thùc hiÖn QTM thµnh c«ng th× c¸c nhãm nhá ho¹t ®éng rÊt hiÖu qu¶ vµ thµnh c«ng ng­îc l¹i ë c¸c xÝ nghiÖp thùc hiÖn QTM mét c¸ch h×nh thøc kh«ng cã hiÖu qu¶ th× c¸c nhãm nµy ®­îc thµnh lËp kh«ng cã hiÖu qu¶. Nhãm hîp t¸c lµ hÖ qu¶ trùc tiÕp cña quan ®iÓm coi träng vai trß con ng­êi, coi con ng­êi lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh chÊt l­îng. ChÊt l­îng cña s¶n phÈm cuèi cïng lµ kÕt qu¶ nç lùc chung cña mäi ng­êi trong tæ chøc. Sù liªn kÕt tæ ®éi ®Ó gi¶i quyÕt chÊt l­îng lµ lÏ tù nhiªn. TÝnh chÊt phøc t¹p trong quy tr×nh x©y dùng chóng v­ît qu¸ tÇm kiÓm so¸t cña bÊt k× c¸ nh©n nµo. C¸ch duy nhÊt ®Ó gi¶i quyÕt c¸c quy tr×nh ®ã lµ ph¶i hîp t¸c víi nhau. ViÖc dïng h×nh thøc hîp t¸c ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cã nhiÒu lîi thÕ h¬n lµ ®Ó c¸ nh©n gi¶i quyÕt khã kh¨n mét c¸ch ®¬n ®éc. Sù liªn kÕt tæ ®éi lµ tæ chøc kh«ng chÝnh thøc, cho nªn nã cã thÓ v­ît ra ngoµi ph¹m vi chøc n¨ng cña phßng ban. Nã sö lý c¸c vÊn ®Ò v­ît ph¹m vi chøc n¨ng phßng ban dÔ dµng h¬n linh ho¹t h¬n. Cho nªn c¸c vÊn ®Ò n¶y sinh sÏ ®­îc gi¶i quyÕt nhanh chãng. §ã lµ ­u viÖt cña h×nh thøc hîp t¸c tæ ®éi. Hîp t¸c tæ ®éi chØ cã ®éng lùc ho¹t ®éng khi con ng­êi ®­îc ®Ò cao, giíi qu¶n lý cã sù tin t­ëng, khuyÕn khÝch n©ng ®ì, tr©n träng nh÷ng ®ãng gãp cña hä. NÕu c¸c c¸ nh©n kh«ng cã ý thøc vÒ chÊt l­îng, kh«ng nhËn thÊy lîi Ých cña viÖc c¶i tiÕn qu¶n lý chÊt l­îng, kh«ng g¾n bã víi xÝ nghiÖp ... nghÜa lµ hä ch­a thÊm nhuÇn TQM th× còng kh«ng cã hîp t¸c l¾m. 4. Phèi hîp chøc n¨ng – qu¶n lý chÐo: XÝ nghiÖp th­êng ®­îc tæ chøc víi c¸c chøc n¨ng nghiªn cøu thiÕt kÕ x©y l¾p c«ng tr×nh, cung øng nguyªn vËt liÖu. Th«ng qua c¸c chøc n¨ng cña c¸c bé ph©n mµ xÝ nghiÖp thøc hiÖn ®­îc chøc n¨ng cña m×nh, môc tiªu lµ n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh. Môc ®Ých cña viÖc n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh nh»m c¶i tiÕn tæng qu¸t trªn c¸c lÜnh vùc ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh, gi¶m chi phÝ ®Ó phôc vô kh¸ch hµng tèt h¬n, ®¶m b¶o bµn giao c«ng tr×nh ®óng thêi h¹n, ph¸t triÓn nh÷ng c«ng tr×nh míi. Nh÷ng môc tiªu nµy ®ßi hái sù nç lùc cña toµn xÝ nghiÖp. ChØ riªng phßng ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ kiÓm tra chÊt l­îng kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc, cÇn cã sù tham gia cña tÊt c¶ c¸c phßng ban chøc n¨ng. Tõ ®ã cã kh¸i niÖm phèi h¬pn chøc n¨ng: qu¶n lý chøc n¨ng. Qu¶n lý chøc n¨ng chÐo nh»m kh¾c phôc tÝnh côc bé, gi¶m ng¨n c¸ch gi÷a phong ban t¹o sù phèi hîp nhÞp nhµng ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých chung. Thùc hiÖn qu¶n lý chøc n¨ng chÐo kh«ng lµm yÕu chøc n¨ng chÝnh cña c¸c bé phËn mµ ng­îc l¹i gióp c¸c bé phËn thùc hiÖn chøc n¨ng chÝnh tèt h¬n thuËn lîi h¬n. Nh÷ng ng­êi phô tr¸ch c¸c phßng ban th­êng dµnh ­u tiªn cho c¸c chøc n¨ng thuéc phßng ban cña hä h¬n lµ viÖc thùc hiªn môc tiªu chung cña toµn xÝ nghiÖp. Môc ®Ých cña qu¶n lý chøc n¨ng chÐo gióp cho nhµ qu¶n lý gi÷ ®­îc c©n b»ng trong c«ng viÖc, t¹o sù phèi hîp gi÷a c¸c phßng ban v× môc tiªu tèi hËu cña xÝ nghiÖp chø kh«ng v× lîi Ých cña bé phËn nµo. L·nh ®¹o cao nhÊt quyÕt ®Þnh môc tiªu cho qu¶n lý chøc n¨ng chÐo. §Ó qu¶n lý môc tiªu nµy cÇn lËp héi ®ång hoÆc uû ban phô tr¸ch qu¶n lý chøc n¨ng chÐo. Héi ®ång qu¶n lý chøc n¨ng chÐo cã quyÒn h¹n cao ®Ó quyÕt ®Þnh cña héi ®ång ®­îc c¸c bé ph©n thùc thi. Héi ®ång nµy th­êng cã ®¹i diÖn c¸c phßng liªn quan tíi chÊt l­îng c«ng tr×nh, nh÷ng chuyªn gia cã uy tÝn. Ban l·nh ®¹o cÊp cao ( chñ tÞch hoÆc phã chñ tÞch ). Môc tiªu cña chøc n¨ng chÐo lµ chÊt l­îng, chi phÝ vµ thêi gian bµn giao c«ng tr×nh. Kh«ng ®¹t ®­îc môc tiªu chÊt l­îng chi phÝ vµ thêi gian bµn giao c«ng tr×nh th× xÝ nghiÖp sÏ kh«ng ®¹t ®­îc môc tiªu lîi nhuËn c«ng tr×nh. II. Mét sè kiÕn nghÞ vÒ viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng ë xÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 KiÕn nghÞ 1 : CÇn nhanh chãng hoµ nhËp quan ®iÓm míi vÒ chÊt l­îng vµ qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm nãi chung còng nh­ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng nãi riªng _ Quan ®iÓm míi vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm : nã lµ kÕt qu¶ cña mét qu¸ tr×nh kh«ng ngõng ®æi míi vµ hoµn thiÖn . VÒ nhËn thøc trong lÜnh vùc qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm vµ hiÖn t¹i nã lµ mét quan ®iÓm tiÕn bé nhÊt , ®óng ®¾n nhÊt .ViÖc hoµ nhËp víi quan niÖm míi nµy lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt vµ ®óng ®¾n ®èi víi mçi c«ng ty xÝ nghiÖp . Nã cho phÐp xÝ nghiÖp cã ®­îc nh÷ng c¸i nh×n hoµn thiÖn vµ ®Çy ®ñ vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh . Cã ®­îc mét hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng còng nh­ cã mét c¬ chÕ ho¹t ®éng cña hÖ thèng hoµn h¶o h¬n . Cuèi cïng nã t¹o kh¶ n¨ng cho xÝ nghiÖp cã thÓ cung cÊp cho thÞ tr­êng nh÷ng s¶n phÈm lµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cã chÊt l­îng cao vµ ngµy cµng phï hîp víi nhu cÇu x· héi víi møc chi phÝ thÊp nhÊt . _ XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn trong nh÷ng n¨m qua xÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 trong viÖc nhËn thøc vµ qu¸n triÖt quan ®iÓm míi vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm . Theo t«i xÝ nghiÖp cÇn nhanh chãng hoµ nhËp quan ®iÓm míi ë c¸c khÝa c¹nh sau : + xÝ nghiÖp cÇn tiÕn hµnh c¸c c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh ë tÊt c¶ c¸c kh©u , c¸c giai ®o¹n trong suèt qóa tr×nh t¹o ra s¶n phÈm lµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng . . Qóa tr×nh qu¶n lý ®ã kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc qu¶n lý cuãi mçi kh©u mçi giai ®o¹n mµ nã ph¶i ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch liªn tôc , th«ng suèt . ë ®©y cã nghÜa lµ qu¸n triÖt nguyªn t¾c ngay tõ ®Çu . §Ó thùc hiÖn nguyªn t¾c nµy tèt ngay tõ ®Çu th× ph¶i thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu sau : Kh©u nghiªn cøu thÞ tr­êng : nh­ mÉu m· , lo¹i h×nh c«ng tr×nh nµo ®ang ®­îc ­a chuéng vµ trong t­¬ng lai sÏ ®­îc ­a chuéng tøc lµ x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu thÞ hiÕu hiÖn t¹i vµ thÞ hiÕu t­¬ng lai . X¸c ®Þnh nh÷ng lo¹i nguyªn vËt liÖu vµ n¬i cung cÊp nguyªn vËt liÖu sÏ cã chÊt l­îng tèt , thuËn tiÖn trong c«ng t¸c cung øng . X¸c ®Þnh ®­îc tr×nh ®é c«ng nghÖ cña xÝ nghiÖp, cña ngµnh , cña khu vùc , trªn thÕ giíi hiÖn t¹i , lùa chän vµ t×m ra nh÷ng lo¹i c«ng nghÖ tiªn tiÕn cã thÓ trang bÞ cho xÝ nghiÖp ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt phï hîp víi kh¶ n¨ng hiÖn cã cña xÝ nghiÖp Nghiªn cøu cøu vµ t×m ra c¸c nguyªn vËt liÖu míi cã thÓ sö dông ®Ó n©ng cao vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh , h¹ gi¸ thµnh c«ng tr×nh x©y dùng Kh©u thiÕt kÕ : lµ kh©u quan träng t¹o ra h×nh d¸ng s¶n phÈm, kh¶ n¨ng tho¶ m·n nhu cÇu sö dông cña c«ng tr×nh ®©y lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh C¸c b¶n thiÕt kÕ ph¶i ®­îc giao cho c¸c kü s­ cã tr×nh ®é cao, ph¶i ®­îc phª duyÖt tr­íc khi ®i vµo thùc hiÖn khi thiÕt kÕ. Ph¶i c¨n cø vµo c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu cña bé phËn Marketing ®Ó lµm sao cho c«ng tr×nh thÓ hiÖn qua b¶n thiÕt kÕ lµ hoµn h¶o vµ phï hîp víi nhu cÇu , thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng c¶ trong hiÖn t¹i vµ trong t­¬ng lai vµ thiÕt kÕ lµm sao b¶o ®¶m c«ng tr×nh x©y dùng cã tuæi thä cao, c«ng tr×nh cã kh¶ n¨ng l©u bÞ l¹c hËu tøc lµ thêi gian c«ng tr×nh vÉn thÝch nghi phï hîp phong tôc tËp qu¸n, v¨n ho¸, m«i tr­êng ... +) Tãm l¹i thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng hoµn h¶o khi nã b¶o ®¶m yªu cÇu: mÉu m· ®Ñp, ®¶m b¶o kÕt cÊu bÒn v÷ng, diÖn tÝch x©y dùng nhá, diÖn tÝch sö dông lín thuËn tiÖn sö dông, t¹o kh¶ n¨ng h¹ chi phÝ gi¸ thµnh cã kh¶ n¨ng thÝch øng víi nhu cÇu thÞ tr­êng, c«ng tr×nh ®ã ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng thùc hiÖn. - Kh©u cung cÊp nguyªn vËt liÖu: lµ mét bé phËn cÊu thµnh c«ng tr×nh. Do ®ã nã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh nÕu nguyªn vËt liÖu tèt chÊt l­îng c«ng tr×nh sÏ tèt vµ ng­îc l¹i. V× vËy nã ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: +) ViÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu: lu«n ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é thi c«ng x©y l¾p vµ cã thÓ nhanh chãng h¬n ®Ó rót gän thêi gian thi c«ng. +) Cã kh¶ n¨ng lµm h¹ gi¸ thµnh c«ng tr×nh: ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng yªu cÇu nµy th× xÝ nghiÖp cÇn thùc hiÖn c¸c b­íc sau: Khi ®· tróng thÇu x©y dùng th× xÝ nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh râ rµng thêi gian thi c«ng - x¸c ®Þnh râ c¸c phÇn viÖc vµ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu cÇn dïng t­¬ng øng víi tõng thêi ®iÓm tõng phÇn viÖc. TÝnh to¸n khèi l­îng nguyªn vËt liÖu cung cÊp nã lµ bao nhiªu nguyªn vËt liÖu cÇn dïng øng tõng thêi ®iÓm tõng phÇn c«ng viÖc vµ l­îng nguyªn vËt liÖu cÇn cung cÊp. Cã ý nghÜa chiÕn l­îc ( tøc lµ mua h«m nay ®em l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n ngµy mai mÆc dï ngµy mai vÉn ch­a dïng ). Vµ tõ ®©y ta lîi dông ®­îc chÝnh s¸ch b¸n hµng cña nhµ m¸y cung øng + §óng chñng lo¹i : + Nguyªn vËt liÖu cã chÊt l­îng cao . - Lùa chän nh÷ng nguyªn vËt liÖu n¬i cung øng cã chÊt l­îng tèt gi¸ c¶ ­u ®·i, thuËn tiÖn trong c«ng t¸c vËn chuyÓn. - Lu«n nghiªn cøu t×m ra nh÷ng lo¹i nguyªn vËt liÖu míi, nguyªn vËt liÖu thay thÕ - Kh©u thi c«ng x©y l¾p : §Ó qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng ®­îc tèt th× mét trong nh÷ng kh©u quan träng nhÊt cÇn ®­îc ­u tiªn , chó träng ®ã lµ kh©u thi c«ng x©y l¾p . Bëi lÏ kh©u thi c«ng x©y l¾p lµ qóa tr×nh kÕt hîp c¸c yÕu tè vËt chÊt ( vËt t­ ) kü thuËt ®­îc bµn tay cña nh÷ng ng­êi thî x©y dùng ®Ó t¹o ra nh÷ng c«ng tr×nh theo thiÕt kÕ ban ®Çu , cuèi kh©u nµy mét s¶n phÈm lµ c«ng tr×nh x©y dùng hoµn chØnh sÏ ra ®êi. + ViÖc qu¶n lý chÊt l­îng trong kh©u thi c«ng x©y l¾p cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung sau : TiÕn hµnh tiÕp nhËn vËt t­ theo ®óng chñng lo¹i quy c¸ch thiÕt kÕ vµ tiÕn ®é ®· x¸c ®Þnh tr­íc. Bè trÝ nh©n lùc theo ®óng ngµnh nghÒ bËc thî do c«ng viÖc yªu cÇu, ®ång thêi víi viÖc ®¶m b¶o trang bÞ m¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng cô. + H­íng dÉn gi¸m s¸t c¸n bé kü thuËt hiÖn tr­êng x¸c ®Þnh vÞ trÝ , kÝch th­íc, yªu cÇu chÊt l­îng, khèi l­îng vµ tiÕn ®é cho c¸c tæ , nhãm thî , th­êng xuyªn kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh ( nÕu cã sai sãt ) cho thî lµm ®óng víi nh÷ng yªu cÇu kü thuËt ®· nªu. Trong kh©u nµy h×nh d¸ng kÝch th­íc cña c«ng tr×nh ®­îc h×nh thµnh do vËy viÖc h­íng dÉn kiÓm tra cïng víi tay nghÒ ng­êi thî quyÕt ®Þnh lín tíi chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng Kh©u nghiÖm thu - bµn giao sö dông b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng cña xÝ nghiÖp sè 2 ( tõ trang 56 ®Õn cuèi trang 58 ) Tr­íc ®©y coi th­êng kh©u nµy lµ chñ yÕu lµ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh Ýt cã t¸c dông thóc ®Èy chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng , nãi nh­ vËy kh«ng hoµn toµn sai , nÕu nh­ kh©u bµn giao - sö dông - b¶o hµnh chñ yÕu lµ nh÷ng thñ tôc hµnh chÝnh thuÇn tuý th× nã t¹o ra mét chç hë lín , t¹o ra sù dùa dÉm , n­¬ng nhÑ trong viÖc qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh ë c¸c kh©u kh¸c , bëi lÏ nÕu chÊt l­îng c«ng tr×nh cã thÓ ®­îc nghiÖm thu , ®iÒu nµy thËt lµ ®¸ng ng¹i . ChÝnh v× vËy mµ hiÖn nay c¸c xÝ nghiÖp cÇn chó ý quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn c«ng t¸c nghiÖm thu bµn giao vµ sö dông vµ b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng trong kh©u nghiÖm thu bµn giao vµ sö dông , b¶o hµnh cÇn ®­îc thùc hiÖn tèt c¸c néi dung sau ®©y : C«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh râ rµng c«ng tr×nh x©y dùng chØ ®­îc bµn giao toµn bé cho ng­êi sö dông khi ®· x©y dùng hoµn chØnh theo thiÕt kÕ ®­îc phª duyÖt vµ nghiÖm thu ®¹t yªu cÇu chÊt l­îng ( kÓ c¶ viÖc hoµn thiÖn néi ngo¹i thÊt c«ng tr×nh vµ thu dän vÖ sinh m«i tr­êng ) . Khi bµn giao c«ng tr×nh , ph¶i bµn giao c¶ hå s¬ , hoµn thµnh c«ng tr×nh vµ nh÷ng tµi liÖu vÒ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn c«ng tr×nh ®­îc bµn giao . §Ó ®¶m b¶o cho viÖc bµn giao sö dông c«ng tr×nh ®­îc thuËn tiÖn th× c«ng t¸c nghiÖm thu ph¶i hÕt søc cÈn thËn , cÇn ®­îc qu¶n lý , gi¸m s¸t chÆt chÏ t­ nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c nghiÖm thu , ®ã lµ nh÷ng ng­êi ph¶i ®èi chiÕu c¸c chØ tiªu chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng , ®ã ph¶i lµ nh÷ng m¸y mãc thiÕt bi hiÖn ®¹i , ®é chÝnh x¸c cao, cÇn ®Æc biÖt chó ý kh«ng ®Ó c¸c hiÖn t­îng bu«ng láng, n­¬ng nhÑ cè t×nh lµm sai trong c«ng t¸c nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng g©y ¶nh h­ëng tíi viÖc bµn giao vµ b¶o hµnh c«ng tr×nh. Sau khi ®· bµn giao sö dông c«ng tr×nh th× xÝ nghiÖp tiÕp tôc b¶o hµnh c«ng tr×nh. CÇn lo¹i bá quan ®iÓm cho r»ng qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh ®­¬c kÕt thóc khi ®· tiÕn hµnh bµn giao c«ng tr×nh sö dông xong bëi lÏ viÖc b¶o hµnh c«ng tr×nh trong qóa tr×nh sö dông lµ mét trong nh÷ng c«ng viÖc cã t¸c dông duy tr× , kh«i phôc kÐo dµi thªm gi¸ trÞ sö dông cña c«ng tr×nh x©y dùng trong qóa tr×nh sö dông ®iÒu nµy còng cã ý nghÜa lµ nã còng cã t¸c dông rÊt lín trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng. Do ®ã mµ cÇn ph¶i tiÕp tôc c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh trong kh©u b¶o hµnh c«ng tr×nh. Néi dung cña c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh ë giai ®o¹n b¶o hµnh c«ng tr×nh trong qóa tr×nh c«ng tr×nh ®i vµo sö dông thÓ hiÖn. C«ng ty cÇn cÇn x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt, tr­íc xÝ nghiÖp vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh bao gåm nh÷ng ng­êi nh­ : ng­êi cung cÊp tµi liÖu , sè liÖu kh¶o s¸t (kÓ c¶ s¶n phÈm sao chôp, do vÏ, thÝ nghiÖm) phôc vô thiÕt kÕ, x©y l¾p nghiÖm thu, gi¸m ®Þnh c«ng tr×nh, chñ nhiÖm ®Ò ¸n thiÕt kÕ, chñ thÇu x©y l¾p, ng­êi cung øng vËt t­ cho x©y dùng vµ ng­êi gi¸m s¸t x©y dùng . XÝ nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh râ thêi h¹n b¶o hµnh ®èi víi tõng ng­êi trªn. Trong ®ã ®èi víi bé phËn kh¶o s¸t, thiÕt kÕ x©y l¾p c«ng tr×nh th× do bé x©y dùng quy ®Þnh , cßn ®èi víi bé phËn cung øng vËt t­ thiÕt bÞ lµ do bé khoa häc - c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng quy ®Þnh . XÝ nghiÖp cÇn tiÕn hµnh viÖc h­íng dÉn sö dông vµ còng víi viÖc vËn hµnh thö c«ng tr×nh cho ng­êi sö dông . xÝ nghiÖp cÇn thiÕt ph¶i x¸c ®Þnh râ lÞch kiÓm tra, b¶o hµnh c«ng tr×nh, tiÕp thu ý kiÕn ph¶n ¸nh cña ng­êi sö dông ®¸p øng mét c¸ch nhanh chãng nh÷ng yªu cÇu cña ng­êi sö dông ®Ó lµm sao ®¶m b¶o cho kh¸ch hµng ng­êi sö dông lu«n tin t­ëng vµo xÝ nghiÖp. Trong ®æi míi nhËn thøc th× luËn ®iÓm ( giai ®o¹n sau qóa tr×nh s¶n xuÊt lµ ng­êi tiªu dïng s¶n phÈm cña b¹n ) lµ ®iÒu kiÖn b¾t buéc ®èi víi ho¹t ®éng b×nh th­êng cña c¶ qóa tr×nh s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp . Môc tiªu chñ yÕu cña qóa tr×nh qu¶n lý chÊt l­îng cña xÝ nghiÖp lµ tho¶ m·n nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. §èi víi xÝ nghiÖp, ng­êi tiªu dïng lµ giai ®o¹n sau cña qóa tr×nh s¶n xuÊt, lµ ng­êi trùc tiÕp ®­îc h­ëng nh÷ng ­u ®·i vÒ nh÷ng yÕu tè chÊt l­îng cña s¶n phÈm vµ nh­ vËy hiÓn nhiªn ng­¬× tiªu dïng sÏ lµ ng­êi ®¸nh gi¸ vµ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c møc chÊt l­îng cña s¶n phÈm th«ng qua c¸c møc ®é tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu cña hä. Nh­ vËy mét s¶n phÈm c«ng tr×nh x©y dùng cã chÊt l­îng cao th× tr­íc hÕt nã ph¶i tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu cña ng­êi tiªu dïng chø kh«ng ph¶i lµ nã tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn quèc gia hoÆc c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt. Qu¶n lý chÊt l­îng kh«ng thÓ thiÕu ®­îc sù ®iÒu chØnh gi¸ c¶, thu nhËp vµ chi phÝ. §ã lµ mét quan ®iÓm n÷a mµ xÝ nghiÖp cÇn ®æi míi, xÝ nghiÖp cÇn ph¶i cã sù ®iÒu chØnh chi phÝ hîp lý sao cho øng víi mét møc chÊt l­îng nhÊt ®Þnh cña c«ng tr×nh x©y dùng lµ mét møc chi phÝ nhÊt ®Þnh mµ møc chi phÝ nµy ph¶i lµm sao cho tr­íc hÕt lµ ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng hiÖn cã cña xÝ nghiÖp vµ sau n÷a lµ ph¶i ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn. Khi mµ xÝ nghiÖp ®· b¶o ®¶m ®­îc nh÷ng ®iÒu kiÖn trªn th× cÇn ph¶i tiÕp tôc cè g¾ng ®iÒu chØnh møc chi phÝ sao cho cã thÓ h¹ thÊp møc chi phÝ xuèng mµ møc chÊt l­îng vÉn t¨ng hoÆc kh«ng thay ®æi ®Ó t¹o søc m¹nh cho xÝ nghiÖp trong thÞ tr­êng. Muèn ®¹t ®­îc nh÷ng ®iÒu kiÖn trªn th× xÝ nghiÖp cÇn ph¶i x¸c lËp vÒ kÕ ho¹ch chi phÝ cho chÊt l­îng mét c¸ch râ rµng, chÝnh x¸c, c©n ®èi chi phÝ víi chÊt l­îng, cÇn tÝnh to¸n mét c¸ch cô thÓ møc chi cÇn bá ra tr­íc khi muèn c¶i thiÖn hoÆc n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh, sau ®ã so s¸nh møc chi phÝ ®ã víi kh¶ n¨ng cña b¶n th©n c«ng tr×nh, so s¸nh chi phÝ b×nh qu©n ®Ó c¶i thiÖn, hoÆc n©ng cÊp chÊt l­îng cña ngµnh sau ®ã míi quyÕt ®Þnh cã nªn thùc hiÖn hay kh«ng ®Ó sao cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng do xÝ nghiÖp tiÕn hµnh ®Òu cã chÊt l­îng cao víi møc chi phÝ hîp lý ®­îc ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn. KiÕn nghÞ 2 : §Èy m¹nh ph¸t triÓn c«ng nghÖ míi vµ ®Çu t­ trang thiÕt bÞ ngµy cµng n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ x©y dùng cña xÝ nghiÖp. §Èy m¹nh ph¸t triÓn c«ng nghÖ míi. Sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c«ng nghÖ x©y dùng trong vµi n¨m gÇn ®©y lµ kÕt qu¶ cña ®­êng lèi ®æi míi nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ héi nhËp quèc tÕ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. Sù gia t¨ng nhanh chãng cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c«ng nghÖ vµ d©n dông ®· ®Æt ra yªu cÇu míi cho ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng nghÖ m¸y mãc x©y dùng cña xÝ nghiÖp nh»m phôc vô môc tiªu ph¸t triÓn tr­íc m¾t vµ l©u dµi cña m×nh. Tr­íc ®©y nguån vèn ®Çu t­ chñ yÕu cña xÝ nghiÖp lµ do Nhµ n­íc cÊp, qu¶n lý ®Çu t­ Nhµ n­íc, thùc hiÖn còng lµ Nhµ n­íc. Tõ ®Æc ®iÓm hµnh chÝnh bao cÊp nµy dÉn ®Õn sù thiÕu coi träng chÊt l­îng c«ng tr×nh. HiÖn nay do c¬ chÕ thÞ tr­êng ng­êi chñ ®Çu t­ c«ng tr×nh muèn cã c«ng tr×nh ®Ñp nhÊt tèt nhÊt nhµ thÇu x©y dùng muèn cã chi phÝ thÊp nhÊt trong thiÕt kÕ vµ thi c«ng x©y l¾p, do vËy mµ cÇn ph¶i cã mét hÖ thèng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i tiªn tiÕn ®Ó t¨ng c­êng hiÖu qu¶ vèn ®Çu t­ vµ thi c«ng x©y l¾p. C¸c lo¹i c«ng tr×nh trong giai ®o¹n hiÖn nay rÊt ®a d¹ng vµ cã yªu cÇu cao vÒ nhiÒu mÆt, nhiÒu c«ng tr×nh cao tÇng, kiÕn tróc ®a d¹ng ®ßi hái kÕt cÊu vµ trang thiÕt bÞ , tiÖn nghi hiÖn ®¹i sö dông nhiÒu lo¹i vËt liÖu míi, cã yÒu cÇu vÒ mü quan còng nh­ ®é bÒn v÷ng cao, yªu cÇu thêi gian thi c«ng ng¾n, chi phÝ x©y dùng vµ vËn hµnh c«ng tr×nh hîp lý. MÆt kh¸c nhiÒu c«ng tr×nh sö dông vèn n­íc ngoµi còng nh­ c¸c c«ng tr×nh liªn doanh yªu cÇu chÊt l­îng cao, theo tiªu chuÈn kü thuËt n­íc ngoµi ®ßi hái c«ng nghÖ x©y dùng ®æi míi hoµn thiÖn. Thêi gian qua do tr×nh ®é c«ng nghÖ x©y l¾p cña xÝ nghiÖp cßn thÊp, chñ yÕu vÉn ®ang sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn, vËt liÖu x©y dùng, c«ng nghÖ cña c«ng ty mang tÝnh truyÒn thèng, hiÖu qu¶ kinh tÕ thÊp, tèc ®é x©y dùng chËm mÆt b»ng thi c«ng c«ng tr×nh ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn c«ng t¸c m«i tr­êng ®è còng lµ nguyªn nh©n t¹o nªn nh÷ng khã kh¨n lµm cho viÖc ®¸p øng c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu vµ h×nh thøc kiÕn tróc hiÖn ®¹i. ChÝnh v× lÏ ®ã mµ yªu cÇu cÊp b¸ch ®Æt ra víi xÝ nghiÖp hiÖn nay lµ ph¶i t×m c¸ch n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ cña m×nh mét c¸ch nhanh nhÊt ®Ó n¾m b¾t, ®i t¾t, lµm chñ c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i tõ ®ã t¹o ®­îc søc m¹nh, ­u thÕ trªn thÞ tr­êng x©y dùng trong n­íc còng nh­ t¹o ®iÒu kiÖn trong n­íc cã kh¶ n¨ng v­¬n ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi ®Æc biªt lµ mét sè n­íc l¸ng giÒng trong khu vùc ... Trong thêi gian võa qua xÝ nghiÖp ®· tiÕn hµnh ®æi míi vµ mua s¾m mét sè thiÕt bÞ m¸y mãc míi nh­ c«ng nghÖ thi c«ng khoan coc nhåi, c«ng nghÖ kÐo c¨ng øng tr­íc bª t«ng cèt thÐp cña Ph¸p, tuy nhiªn vÉn cßn mét sè h¹n chÕ lµ hÇu hÕt c¸c c«ng nghÖ míi nµy míi chØ ®­îc ®Çu t­ mua s¾m ®Ó ®i vµo ho¹t ®éng chø ch­a kÞp ®Çu t­ n¾m b¾t s©u vÒ c«ng nghÖ, viÖc tæng kÕt rót kinh nghiÖm nhËn chuyÓn giao vµ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c c«ng nghÖ x©y dùng hiÖn nay vÉn ch­a ®­îc thùc hiÖn. Tõ nh÷ng lý do trªn xÐt thÊy xÝ nghiÖp cÇn nhanh chãng ®æi míi ®Çu t­ t¨ng c­êng tr×nh ®é c«ng nghÖ x©y dùng cña m×nh theo c¸c khÝa c¹nh sau: Tr­íc hÕt xÝ nghiÖp ph¶i ý thøc ®­îc trong viÖc ®æi míi c«ng nghÖ vµ ®Çu t­ cho c«ng nghÖ cã ý nghÜa chiÕn l­îc cho sù sèng cßn trong sù nghiÖp ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp. TiÕn hµnh ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn vÒ thiÕt kÕ vµ thi c«ng c¸c lo¹i c«ng tr×nh cao tÇng §Çu t­ ph¸t triÓn c¸c c«ng nghÖ ®¶m b¶o an toµn, chÊt l­îng ®Æc biÖt coi träng c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ míi vÒ nÒn mãng trong tr­êng hîp ®Êt yÕu, gi¶i ph¸p vÒ c«ng nghÖ kü thuËt c«ng tr×nh ®¶m b¶o víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu vµ m«i tr­êng ë ViÖt Nam, b¶o ®¶m an toµn phßng ho¶, tiÕt kiÖm sö dông n¨ng l­îng ... §Çu t­ ph¸t triÓn c¸c c«ng nghÖ s¶n xuÊt trang bÞ hiÖn ®¹i trong kinh doanh. Muèn ®¹t ®­îc nh÷ng c«ng tr×nh cã chÊt l­îng cao ph¶i sö dông trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ ®ång bé. VÝ dô: C«ng nghÖ bª t«ng trén s½n ph¶i ®i ®«i víi xe «t« vËn chuyÓn võa ®i võa trén vµ m¸y trén bª t«ng, nÕu kh«ng cã hai thiÕt bÞ nµy thi kh«ng thÓ sö dông bª t«ng trén s½n cã hiÖu qu¶ ®­îc. HoÆc x©y dùng nhµ ë cao tÇng ph¶i ®i ®«i víi c¸c ph­¬ng tiÖn chuyªn chë theo chiÒu cao nhanh chãng cã hiÖu qu¶ vµ hiÖu qu¶ ..vµ hiÖn nay nh÷ng c«ng nghÖ s¶n xuÊt, trang bÞ xÝ nghiÖp cÇn vµ cã thÓ ®Çu t­ ph¸t triÓn bao gåm : C«ng nghÖ giµn gi¸o C«ng nghÖ vËn chuyÓn theo chiÒu cao cÇn trôc th¸p, cÇn cÈu b¸nh xÝch vµ b¸nh h¬i, vËn th¨ng. C«ng nghÖ bª t«ng, tr¹m trén bª t«ng ®ång bé, xe chuyÓn bª t«ng, m¸y b¬m bª t«ng c¸c lo¹i . C«ng nghÖ chÕ ®é c¸c lo¹i cÇu kiÖn, cèp pha kim lo¹i, kÝch c¨ng øn xuÊt tr­íc. C¸c lo¹i m¸y ®µo ®Êt ... H×nh thµnh vµ trang bÞ hÖ thèng m¸y mãc , c«ng cô kiÓm tra chÊt l­îng cña c¸c bé phËn lµm chÊt l­îng tõ víi mäi cÊp tæ ®éi , xÝ nghiÖp HÖ thèng c¸c m¸y mãc thiÕt bi , dôngcô kiÓm tra chÊt l­îng lµ mét bé phËn hÕt søc quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm. Nã lµ bé phËn kh«ng thÓ thiÕu ®­îc bëi lÏ nã lµ tiÕng nãi b»ng sè trong c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng x©y dùng. NÕu nh­ kh¸ch hµng kh«ng cã hÖ thèng m¸y mãc, c«ng cô nµy th× kh«ng thÓ cã c¸ch g× x¸c ®Þnh chÊt l­îng x©y dùng cao hay thÊp cña c«ng tr×nh . HiÖn nay ë xÝ nghiÖp x©y dùng sè 2, hÖ thèng m¸y mãc, c«ng cô kiÓm chÊt l­îng ®· b­íc ®Çu ®­îc trang bÞ, nh­ng víi xu h­íng quèc tÕ ho¸ nh­ hiÖn nay, ®Ó c«ng ty cã nhiÒu kh¶ n¨ng vµ c¬ héi liªn doanh hîp t¸c víi nh÷ng h·ng x©y dùng n­íc ngoµi cïng thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh lín ®ßi hái kü thuËt cao, ®é chÝnh x¸c lín th× yªu cÇu ®Æt ra víi c«ng ty lµ cÇn tiÕp tôc ®Çu t­ trang thiÕt bÞ hÖ thèng m¸y mãc, c«ng cô kiÓm tra chÊt l­îng, sao cho xÝ nghiÖp cã ®­îc mét hÖ thèng c«ng cô kiÓm tra chÊt l­îng hiÖn ®¹i , ®Çy ®ñ c¸c c«ng cô nµy cã ®é chÝnh x¸c cao , tèc ®é xö lý th«ng tin nhanh, dÔ dµng thuËn tiÖn trong sö dông vµ ®­îc sù thõa nhËn cña céng ®ång. §Ó cã thÓ trang bÞ ®­îc hÖ thèng c«ng cô chÊt l­îng c«ng tr×nh tiªn tiÕn hiÖn ®¹i vµ ®Çy ®ñ th× xÝ nghiÖp cÇn ph¶i cã nguån kinh phÝ, nguån kinh phÝ trong c«ng t¸c ®Çu t­ nµy lµ lÊy tõ s¶n xuÊt. TiÕp ®ã xÝ nghiÖp ph¶i tiÕp tôc nghiªn cøu n¾m b¾t c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng c«ng nghÖ x©y dùng nãi chung vµ c¸c c«ng nghÖ kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh nãi riªng, x¸c ®Þnh c¸c lo¹i c«ng nghÖ kiÓm tra n¹o lµ tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i nhÊt lµ nh÷ng lo¹i nµo ®Ó cã thÓ phï hîp nhÊt víi kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña xÝ nghiÖp còng nh­ toµn ngµnh x©y dùng hiÖn nay, tõ ®ã mµ xÝ nghiÖp x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng lo¹i c«ng nghÖ mµ xÝ nghiÖp cÇn vµ cã thÓ ®Çu t­ trang bÞ. Cuèi cïng xÝ nghiÖp tiÕn hµnh bá chi phÝ ®Ó ®Çu t­ trang bÞ. Còng cÇn chó ý r»ng viÖc x¸c ®Þnh lo¹i m¸y mãc c«ng cô kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh cÇn quan t©m gi¸ c¶ cña chóng ra sao cho khi chän c«ng nghÖ cã ®­îc nh÷ng c«ng cô, thiÕt bÞ võa ®¶m b¶o tÝnh tiªn tiÕn hiÖn ®¹i võa ®¶m b¶o møc chi phÝ hîp lý. Víi t×nh h×nh nh­ hiÖn nay th× c«ng ty cÇn trang bÞ mét sè lo¹i m¸y mãc, c«ng cô kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh sau: _ M¸y siªu ©m ®Ó kiÓm tra ®é khÝt kÝn cña mèi hµn _ M¸y sóng b¾n ®iÖn tö ®Ó kiÓm tra c­êng ®é bª t«ng _ M¸y ®éng lùc thuû tÜnh ®Ó kiÓm tra t©m mèc _ §ång hå v¹n n¨ng ®Ó kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ ®iÖn chèng sÐt _ M¸y b¬m ¸p lùc ®Ó kiÓm tra c¸c ®­êng èng. KiÕn nghÞ 3 : X©y dùng vµ kiÖn toµn hÖ thèng tæ chøc nãi chung vµ bé phËn qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm - c«ng tr×nh nãi riªng. Tr­íc hÕt xÝ nghiÖp cÇn chó ý x©y dùng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý nãi chung vµ c¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng nãi riªng. S¾p xÕp ®éi ngò c¸n bé nµy theo c¸c phong ban, c¸c chøc danh cô thÓ trªn c¬ së c¨n cø vµo tr×nh ®é chuyªn m«n cña tõng ng­êi. Muèn vËy xÝ nghiÖp cÇn x©y dùng c¸c tiªu chuÈn chuyªn m«n cho tõng chøc danh qu¶n lý vµ cÇn nghiªm tóc, chÆt chÏ trong qóa tr×nh tuyÓn dông c¸n bé qu¶n lý vµo xÝ nghiÖp, lµm sao cho ng­êi c¸n bé qu¶n lý ph¶i cã tr×nh ®é häc vÊn cao ( ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc ) vµ thùc sù am hiÓu s©u s¾c vÒ lÜnh vùc m×nh ®ang phô tr¸ch. VÒ bé phËn qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh th× xÝ nghiÖp cÇn x©y dùng mét hÖ thèng suèt tõ trªn xuèng d­íi ( xÝ nghiÖp - tæ, ®éi ) tøc lµ x©y dùng ë mçi ®¬n vÞ trùc thuéc mét bé phËn, c¸c phong ban, hay nh÷ng ng­êi trùc tiÕp lµm c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh , cña cÊp trªn giao xuèng phæ biÕn thùc hiÖn ë ®¬n vÞ m×nh phô tr¸ch, b¸o c¸o kÕt qu¶ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn víi cÊp trªn m×nh. Cô thÓ: ë xÝ nghiÖp thµnh lËp mét phong ban chÊt l­îng c«ng tr×nh, bao gåm nh÷ng c¸n bé cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc vÒ kinh tÕ, kü thuËt, am hiÓu s©u s¾c vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh cã nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch vµ chiÕn l­îc chÊt l­îng c«ng tr×nh cho toµn bé xÝ nghiÖp, sau ®ã x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn vµ ph©n nhiÖm xuèng c¸c ph©n x­ëng trùc thuéc. ë ph©n x­ëng còng x©y dùng mét bé phËn lam chÊt l­îng c«ng tr×nh ( ch¼ng h¹n ®éi ngò chÊt l­îng c«ng tr×nh ) cã nhiÖm vô tiÕp nhËn kÕ ho¹ch nhiÖm vô vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh tõ phßng ban chÊt l­îng c«ng tr×nh ë xÝ nghiÖp phæ biÕn thùc hiÖn ë ph©n x­ëng m×nh ®ång thíi b¸o c¸o vµ chÞu tr¸ch nhiÖm víi cÊp trªn xÝ nghiÖp vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn cña phßng ban m×nh. Sù ph©n cÊp râ rµng nay võa b¶o ®¶m tÝnh thèng nhÊt trong qu¶n lý, gióp cho xÝ nghiÖp dÔ dµng trong c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung vµ qu¶n lý chÊt l­îng nãi riªng nh­ qóa tr×nh ra quyÕt ®Þnh, quy tr¸ch nhiÖm vÒ ®iÒu chØnh nh÷ng sai lÖch dÔ dµng h¬n , nhanh chãng h¬n , ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc thi thùc hiÖn mét c¸ch n¨ng ®éng h¬n , hiÖu qu¶ h¬n . TiÕp ®ã xÝ nghiÖp cÇn tiÕn hµnh ®µo t¹o c¸n bé lµm c«ng t¸c gi¸m s¸t , qu¶n lý x©y dùng nãi chung vµ lµm c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng nãi riªng . Chóng ta cÇn ph¶i nhËn thøc ®­îc mét ®iÒu r»ng qu¶n lý chÊt l­îng b¾t ®Çu b¨ng ®µo t¹o vµ kÕt thóc tõng b­íc ®µo t¹o c¸n bé §µo t¹o c¸n bé lµ mét c«ng viÖc cÊp b¸ch bëi lÏ kh¸ch hµng kh«ng dÔ g× cã mét ®éi ngò cã kiÕn thøc vÒ ph¸p luËt vÒ kinh tÕ vµ kü thuËt víi chÊt l­îng cao c¶ vÒ chuyªn m«n lÉn nh©n c¸ch , trong thêi gian ng¾n . NÕu kh«ng cã líp c¸n bé ®­îc ®µo t¹o th× dï cã c¸c ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i th× c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng sÏ trë thµnh lêi bµn xu«ng . Qu¶n lý chÊt l­îng ®ßi hái sù ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý cña toµn xÝ nghiÖp, do ®ã ®ßi hái cã sù thay ®æi t­ duy cña tÊt c¶ c¸n bé cña xÝ nghiÖp. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy th× qóa tr×nh ®µo t¹o ph¶i ®­îc tiÕn hµnh liªn tôc. C«ngt¸c ®µo t¹o c¸n bé lµm c«ng t¸c gi¸m s¸t, qu¶n lý x©y dùng nãi chung vµ lµm c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng x©y dùng nãi riªng ë xÝ nghiÖp hiÖn nay cÇn ®­îc tiÕn hµnh theo c¸c h­íng sau: D¹ng c¸c ph­¬ng ph¸p qu¶n lý ë tÊt c¶ c¸c cÊp. xÝ nghiÖp cÇn triÓn khai nh÷ng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o chi tiÕt cho mäi cÊp c«ng t¸c bao gåm gi¸m ®èc c¸c ban, c¸c kü s­, ®èc c«ng, nh÷ng ng­êi phæ biÕn ho¹t ®éng cña c¸c nhãm, c«ng nh©n s¶n xuÊt, tæ chøc c¸c kho¸ chuyªn cho c¸n bé phßng cung øng vËt t­, kü thuËt, phßng kinh tÕ thÞ tr­êng. HuÊn luyÖn dµi ngµy ë xÝ nghiÖp trong thêi gian võa qua, viÖc d¹y c¸c ph­¬ng ph¸p qu¶n lý chÊt l­îng th«ng th­êng kÐo dµi n¨m s¸u ngµy. ThÕ ch­a ®ñ, xÝ nghiÖp tæ chøc c¸c líp kho¸ häc dµi h¬n ch¼ng h¹n ba, bèn th¸ng, h¬n n÷a cÇn cã nhiÒu buæi trong th¸ng. Häc viªn trong mçi tuÇn hoÆc th¸ng häc th× ®em nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ¸p dông vµo thùc tiÔn n¬i lµm viÖc. Sau ®ã hä chuyÓn sang giai ®o¹n häc sau ®· ®­îc trang bÞ nh÷ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng thùc tiÔn võa qua, nãi c¸ch kh¸c ch­¬ng tr×nh ®ã ®ßi hái lý thuyÕt vµ thùc hµnh lu©n phiªn nhau. Cã nh­ vËy th× ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o míi thu ®­îc kÕt qu¶ cao. Sù huÊn luyÖn ph¶i liªn tôc. H»ng n¨m ch­¬ng tr×nh huÊn luyÖn tæng hîp ®Òu bæ sung nh÷ng kho¸ míi bëi lÏ mçi n¨m mçi ng­êi qua thªm mét tuæi vµ l¹i cã nh÷ng c¸n bé míi ®Õn lµm ë xÝ nghiÖp do ®ã qóa tr×nh huÊn luyÖn ph¶i x©y dùng sao cho ®¸p øng ®­îc nh÷ng nhu cÇu cña xÝ nghiÖp vµ cña c¸c thµnh viªn trong xÝ nghiÖp . KiÕn nghÞ 4: xÝ nghiÖp cÇn dùa vµo ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt bËc cao, thî ®Çu ®µn lµm nßng cèt ®ång thêi cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt cho c¸n bé c«ng nh©n ®Ó n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng. §Ó cã nhiÒu c«ng tr×nh cã chÊt l­îng cao xÝ nghiÖp cÇn ph¶i dùa vµo lùc l­îng c«ng nh©n kü thuËt bËc cao thî ®Çu ®µn cña c¸c ngµnh nghÒ cña xÝ nghiÖp, giao tr¸ch nhiÖm vµ ®éng viªn c«ng nh©n gi÷ g×n vai trß h¹t nh©n trong c«ng viÖc gióp ®ì c«ng nh©n trong tæ s¶n xuÊt, thi c«ng theo quy tr×nh quy ph¹m, tiªu chuÈn kü thuËt, b¶o nhau lµm theo b¶n thiÕt kÕ, chèng lµm dèi lµm Èu ®Ó ®¶m b¶o c«ng tr×nh ®¹t chÊt l­îng cao theo yªu cÇu c«ng viÖc. MÆt kh¸c xÝ nghiÖp còng cÇn ph¶i chó ý ®Õn chÕ ®é l­¬ng th­ëng theo sè l­îng vµ chÊt l­îng c«ng viÖc, trong ®ã cã khuyÕn khÝch ®¬n gi¸ l­¬ng, kho¸n víi nh÷ng c«ng viÖc ®¹t chÊt l­îng theo yªu cÇu, tiªu chuÈn quy ®Þnh cña xÝ nghiÖp. §ång thêi cÇn cã chÕ ®é trî cÊp cho c«ng nh©n, thî ®Çu ®µn trong nh÷ng tr­êng hîp t¹m thiÕu viÖc lµm, trong trõong hîp gia ®×nh cã hiÕu, hû ... Nhê ®ã mµ t¹o ra sù g¾n bã l©u dµi gi÷a c«ng nh©n víi xÝ nghiÖp. §©y lµ nh÷ng viÖc cÇn lµm bëi lÏ c«ng nh©n lµ ng­êi trùc tiÕp lµm ra s¶n phÈm, c«ng tr×nh ®¹t chÊt l­îng cao. ë xÝ nghiÖp sè 2 chó ý hÕt søc ®Õn viÖc ®éng viªn c«ng nh©n viªn chøc trong toµn xÝ nghiÖp ph¸t huy s¸ng kiÕn, c¸i tiÕn bé kü thuËt ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, ®æi míi c«ng nghÖ trong s¶n xuÊt x©y l¾p nh»m ®¹t ®­îc n¨ng suÊt, chÊt l­îng hiÖu qu¶ cao. ë xÝ nghiÖp sö dông sè 2 hiÖn nay còng bao c«ng ty, xÝ nghiÖp x©y dùng kh¸c c«ng nh©n cña xÝ nghiÖp gåm 2 bé phËn ®· qua biªn chÕ ®µo t¹o vµ mét bé phËn hîp ®ång theo thêi vô ch­a qua ®µo t¹o hoÆc cã ch¨ng th× còng chØ qua tËp huÊn 1-2 ngµy. §©y hiÖn ®ang lµ mét trong nh÷ng khã kh¨n ®èi víi xÝ nghiÖp trong viÖc qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng. TØ lÖ c«ng nh©n ®­îc ®µo t¹o theo biªn chÕ , gi¶m sè c«ng nhan hîp ®ång theo thêi vô hoÆc lµ tiÕn hµnh ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cña ®éi ngò c«ng nh©n hîp ®ång theo thêi vô , t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra ®¸nh gi¸ tay nghÒ trong kh©u tuyÓn dông ký hîp ®ång víi ®éi ngò c«ng nh©n hîp ®ång theo thêi vô nµy . Trong qóa tr×nh lµm viÖc cÇn tæ chøc theo dâi , gi¸m s¸t chÆt chÏ ®Ó tr¸nh hiÖn t­îng bá bª c«ng viÖc, lµm viÖc thiÕu tr¸ch nhiÖm cña c«ng nh©n. CÇn cho c«ng nh©n nhËn thøc ®­îc r»ng qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh kh«ng ph¶i lµ c«ng viÖc cña mét ai mµ cña mäi ng­¬× cïng tham gia lµm c«ng tr×nh. C«ng nh©n còng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi chÊt l­îng c«ng tr×nh. KiÕn nghÞ 5 : ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p thèng kª trong qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh cã thÓ nãi tõ tr­íc ®Õn giê, ë xÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 vÉn tån t¹i mét c¸ch thuÇn tuý mét ph­¬ng ph¸p qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh ®ã lµ kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh, ®iÒu nµy nh­ ®· ph©n tÝch lµ g©y ra sù l·ng phÝ lín vµ khã kh¨n cho kh¸ch hµng n¨ng tr¸nh khái sù lÆp l¹i. §Ó kh¸ch hµng kh¾c phôc ®iÒu nµy th× xÝ nghiÖp nªn ®æi míi ph­¬ng ph¸p qu¶n lý theo h­íng kiÓm tra ph©n tÝch, ®iÒu chØnh tøc lµ tiÕn hµnh kiÓm tra ph¸t hiÖn sai háng sau ®ã tiÕn hµnh ®iÒu chØnh. C¸i míi ë ®©y lµ thªm b­íc ph©n tÝch - ph©n tÝch thèng kª. Ph©n tÝch thèng kª th­êng ®­îc ¸p dông vµ tiÕn hµnh ph©n tÝch chÊt l­îng s¶n phÈm vµ qóa tr×nh nã cho phÐp lµm râ mäi liªn hÖ gi÷a c¸c yÕu tè nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶, cho phÐp t×m kiÕm c¸c nh©n tè chñ yÕu ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. §¸ C­êng ®é bª t«ng thÊp C«ng nghÖ M«i tr­êng Nguyªn vËt liÖu Con ng­êi ThiÕt bÞ §é bÈn Phô gia TÝnh chÊt §é bÈn C¸t Xi m¨ng §é Èm NhiÖt ®é C¸ch thøc §­êng bé Thêi gian M¸y Trén §éng lùc Thêi gian T×nh tr¹ng Thêi gian M¸y ®Çm T­ t­ëng Ph©n t¸n Tr¸ch nhiÖm Kh«ng nghiªm Qu¶n lý CÊp bËc b×nh qu©n Tr×nh ®é kü thuËt Gi¸o dôc ch­a tèt N¨ng l­îng §Þnh l­îng Cì h¹t §Þnh l­îng §Þnh l­îng §Þnh l­îng B¶o qu¶n H×nh 9 ë ®©y xin giíi thiÖu cô thÓ vÒ ph­¬ng ph¸p s¬ ®å nh©n qu¶ cßn gäi lµ s¬ ®å cµnh c©y, s¬ ®å x­¬ng c¸. ChÊt l­îng s¶n phÈm chÞu ¶nh h­ëng ë møc ®é kh¸c nhau cña c¸c yÕu tè chÝnh l¹i chÞu ¶nh h­ëng bëi c¸c nh©n tè cã liªn quan theo thø bËc tõ lín tíi nhá. Cã thÓ ®­a ra n¨m yÕu tè c¬ b¶n th­êng g©y ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng s¶n phÈm - c«ng tr×nh x©y dùng lµ: VËt liÖu, thiÕt bÞ m¸y mãc, ph­¬ng ph¸p c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng s¶n xuÊt kinh doanh (xem s¬ ®å trang 77). Khi ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh ph¶i ®i tõ tæng qu¸t ®Õn cô thÓ, tõ ngoµi vµo trong, tõ lín ®Õn nhá, ®Ó n¾m b¾t ®óng, chi tiÕt vÒ b¶n chÊt. Lo¹i s¬ ®å nµy ®­îc sö dông thuËn lîi trong qu¶n lý chÊt l­îng toµn diÖn cho phÐp xÝ nghiÖp t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n tõ lín ®Õn nhá n»m trong qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp. Ta vÝ dô: Theo dâi kiÓm tra c­êng ®é kÕt cÊu bª t«ng do mét ®éi x©y dùng thùc hiÖn thÊy c­êng ®é bª t«ng thÊp h¬n so víi quy ®Þnh, ta cã thÓ vÏ s¬ ®å x­¬ng c¸ ®Ó ph©n tÝch vµ t×m ra nguyªn nh©n hiÖn t­îng nµy nh­ s¬ ®å x­¬ng c¸ (trang 77) Ph­¬ng ph¸p s¬ ®å nh©n qu¶ (S¬ ®å x­¬ng c¸ trang 77) cßn gióp xÝ nghiÖp ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh ®óng n¬i, ®óng chç vµ cã hiÖu qña, nã lµ mét c«ng cô quan träng ®¸p øng kiÓm so¸t chÊt l­îng toµn diÖn trong ®ã cã kiÓm tra chÊt l­îng. KiÕn nghÞ 6: Trong qóa tr×nh tham gia dù thÇu x©y dùng c«ng tr×nh, xÝ nghiÖp cÇn nhËn râ yªu cÇu vÒ kü thuËt kh«ng ®¬n thuÇn lµ mét tµi liÖu gi¶i thÝch kü thuËt cho b¶n vÏ mµ nã cßn lµ mét bé phËn cÊu thµnh hå s¬ mêi thÇu vµ quyÕt ®Þnh gi¸ thµnh cña hîp ®ång mµ nhµ thÇu th¾ng thÇu sÏ ký kÕt víi chñ ®Çu t­ . Trong bÊt kú hå s¬ mêi thÇu nµo còng bao gåm 2 néi dung c¬ b¶n ®ã lµ nhµ ®Çu t­ ®­a ra møc gi¸ dù thÇu vµ c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt vÒ c«ng tr×nh cña m×nh, trong ®ã c¸c yªu cÇu kü thuËt lµ tµi liÖu b»ng v¨n b¶n m« t¶ chi tiÕt néi dung c«ng viÖc, vËt liÖu sö dông, ph­¬ng ph¸p l¾p ®Æt vµ yªu cÇu chÊt l­îng nh»m nh©n c«ng ®Ó thùc hiÖn mét c«ng viÖc ®· ®­îc ký kÕt trong hîp ®ång kinh tÕ. NhiÒu n¨m tr­íc ®©y trong x©y dùng ch­a b¾t buéc tiÕn hµnh ®Êu thÇu chØ tõ khi ban hµnh quy chÕ ®Çu th©ï x©y l¾p sè 60 BXD/ VKT ngµy 30 /3/1994 ®iÒu lÖ qu¶n lý x©y dùng c¬ b¶n cã nh÷ng quy ®Þnh vÒ ®Êu thÇu x©y l¾p th× c«ng viÖc so¹n th¶o " c¸c yÕu tè kü thuËt " trong hå s¬ ®Êu thÇu míi ®­îc thùc hiÖn. ChÝnh v× vËy mµ xÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 còng nh­ c¸c c«ng ty x©y dùng kh¸c Ýt nhiÒu ch­a quan t©m ®Õn c¸c yªu cÇu kü thuËt nµy, hä chØ coi ®ã lµ nh÷ng tµi liÖu gi¶i thÝch kü thuËt cho b¶n thiÕt kÕ. Hä chØ chó träng ®Õn khèi l­îng vµ thêi gian khi ®­a ra gi¸ trÞ thÇu, ®iÒu nµy ®· lµm cho gi¸ thÇu nhiÒu khi ch­a ®ñ ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc víi c¸c yªu cÇu kü thuËt t­¬ng øng. Do vËy mµ khi th¾ng thÇu, tiÕn hµnh x©y dùng th× kh«ng ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu kü thuËt dÉn ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh kÐm hay nÕu ®¶m b¶o ®­îc c¸c yªu cÇu kü thuËt th× sÏ lµm cho gi¸ c«ng tr×nh t¨ng lªn. Ta lÊy vÝ dô: Trong mét cuéc ®Êu thÇu trong c¸c yªu cÇu kü thuËt chñ ®Çu t­ ®­a ra yªu cÇu sö dông ®¸ ®æ bª t«ng lµ mét lo¹i ®¸ cã c­êng ®é cao chØ cã ë miÒn trung n­íc ta ®Ó chÕ t¹o bª t«ng cã c­êng ®é cao. C«ng ty th¾ng thÇu ®· kh«ng ®Ó ý tíi viÖc nµy v× cho r»ng ®¸ ®Ó ®æ bª t«ng lµ lo¹i vËt liÖu th«ng th­êng, khi thi c«ng c«ng ty ®· buéc ph¶i bá qua yªu cÇu kü thuËt nµy v× c«ng tr×nh l¹i ë Hµ néi, ®iÒu nµy dÉn ®Õn chÊt l­îng bª t«ng nãi riªng hay chÊt l­îng c«ng tr×nh nãi chung ®· gi¶m thÊp. Trong cuéc ®Êu thÇu kh¸c trong c¸c yªu cÇu kü thuËt nèi x©y lµ mét däc mét ngang c«ng ty kh«ng tÝnh ®Õn nªn ®Ó tèn nhiÒu nh©n c«ng ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc nµy g©y tèn phÝ lín. Qua ph©n tÝch ë trªn ta thÊy c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh th× yªu cÇu xÝ nghiÖp cÇn cã sù qu¶n lý ngay c¶ trong kh©u ®Êu thÇu, cÇn quan t©m nghiªn cøu kü vÒ yªu cÇu kü thuËt trong hå s¬ mêi thÇu khi quyÕt ®Þnh ®Þnh gi¸ trÞ dù thÇu ,®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thùc hiÖn vµ b¶o ®am chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng. Mét sè ý kiÕn víi nhµ n­íc VÒ phÝa nhµ n­íc ®Ó ®¶m b¶o tèt, t¹o ®iÒu kiÖn, m«i tr­êng thu©n lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh ë xÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 còng nh­ c¸c c«ng ty kh¸c trong c¶ n­íc th× theo t«i Nhµ n­íc tiÕn hµnh thùc hiÖn mét sè viÖc sau ®©y : Thø nhÊt: Nhµ n­íc cÇn tiÕp tôc, söa ®æi, bæ sung vµ ban hµnh quy chÕ ®Êu thÇu nh»m tiÕp tôc ®æi míi qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng, ®¸p øng t¨ng c­êng qu¶n lý lÜnh vùc nµy trong giai ®o¹n ®æi míi. Trong ®ã Nhµ n­íc cÇn quan t©m chó ý ®Õn " c¸c yªu cÇu kü thuËt " trong c¸c hå s¬ mêi thÇu b¾t buéc c¸c hå s¬ 2 ph¶i cã vµ lµm sao cho trong ®Êu thÇu ngµy méi nghiªm vÒ ®Êu c¸c yªu cÇu kü thuËt h¬n lµ vÒ ®Êu gi¸, tøc lµ nhµ ®Çu t­ ®­a ra c¸c yªu cÇu kü thuËt cao vµ ngµy cµng cao trong hå s¬ mêi thÇu. C¸c nhµ ®Êu thÇu sÏ xem ®¸nh gi¸ nÕu b¶o ®¶m ®­îc h¬n th× th¾ng thÇu, lÊy c¸c yªu cÇu kü thuËt lµ tiªu chuÈn ®Ó nghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh khi ®· hoµn thµnh. Thø hai: ph¶i thiÕt lËp mét chÝnh s¸ch chiÕn l­îc trong ngµnh x©y dùng vµ v¹ch ra c¸c b­íc thùc hiÖn cô thÓ trong ®ã cÇn nh×n réng ra thÕ giíi vµ khu vùc ®Ó häc tËp nh»m t¨ng tèc ®é vµ ®uæi kÞp tr×nh ®é chung trong thêi gian ng¾n nhÊt. Thø ba: Ph¶i hoµn thiÖn qu¶n lý chÊt l­îng thèng nhÊt tõ Côc gi¸m ®Þnh Nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng tíi c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng, c¸c bé vµ c¬ quan ngang bé, c¸c tæng c«ng ty lín. Thùc hiÖn chÕ ®é ph©n cÊp, nh»m qu¶n lý cho c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong ph¹m vi toµn quyÒn. Thø t­ : Ph¶i ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i vµ qu¶n lý ®­îc c¸c tæ chøc t­ vÊn hµnh nghÒ ®¶m b¶o chÊt l­îng cho c¸c s¶n phÈm µ c«ng tr×nh x©y dùng. Muèn qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh th× ph¶i qu¶n lý vµ kiÓm tra c¸c chÊt l­îng ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc nµy trong qóa tr×nh lµm ra s¶n phÈm thiÕt kÕ, kh¶o s¸t lËp dù ¸n thiÕt kÕ - c¸c giai ®o¹n thi c«ng x©y l¾p vµ c¶ trong quy tr×nh khai th¸c sö dông ho¹t ®éng cã chÊt l­îng cña thÞ tr­êng cung cÊp dÞch vô chÊt x¸m nµy sÏ ®¶m b¶o cho thÞ tr­êng x©y dùng lµnh m¹nh. Thø n¨m: Ph¶i ®Çu t­ thiÕt bÞ ®o l­êng vµ thÝ nghiÖm ë cÊp ®é kh¸c nhau ®Ó t¹o thµnh mét hÖ thèng c¸c phßng thÝ nghiÖm s¾p tíi c¸c phßng thÝ nghiÖm ph¶i ®­îc ph©n theo ba cÊp: Phßng thÝ nghiÖm cña c¸c nhµ ®Çu t­ x©y dùng, phßng thÝ nghiÖm nµy ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng viÖc cña nhµ thÇu x©y l¾p. Phßng thÝ nghiÖm tÜnh hoÆc phßng thÝ nghiÖm hËu tr­êng cña c¸c ®¬n vÞ t­ vÊn, qu¶n lý chÊt l­îng. C¸c phßng thÝ nghiÖm nµy gióp cho chñ ®Çu t­ kiÓm so¸t chÊt l­îng c«ng tr×nh cña c¸c nhµ thÇu x©y l¾p. Phßng thÝ nghiÖm träng ®iÓm thùc hiÖn c¸c xÝ nghiÖp träng tµi hoÆc phóc tra, phôc vô c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng. C¸c phßng thÝ nghiÖm nµy cã thÓ ®Æt ë c¸c viÖn nghiªn cøu lín, c¸c tr­êng ®¹i häc lín v× ë ®ã cã ®éi ngò chuyªn gia giái ®ñ n¨ng lùc tæ chøc thùc hiÖn vµ ®¸nh gi¸. HÖ thèng c¸c phong thÝ nghiÖm víi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®éi ngò c¸n bé thÝ nghiÖm viªn tinh th«ng nghÒ nghiÖp vµ ®éi ngò kü s­ giái sÏ lµ c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong qóa tr×nh qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng. Tíi mét thêi ®iÓm nµo ®ã chØ c¸c tæ chøc t­ vÊn c¸c phßng thÝ nghiÖm ®­îc c«ng nhËn theo ISO-9000 míi cã quyÒn tham gia c«ng viÖc ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng. Thêi ®iÓm ®ã sÏ kh«ng cßn xa n÷a v× qóa tr×nh c«ng nhËn lÉn nhau gi÷a c¸c n­íc ASEAN ®· tíi gÇn. Thø 6 lµ: Nhµ n­íc cÇn tæ chøc héi nghÞ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng trong toµn quèc ®Ó bµn vÒ c¸c biÖn ph¸p lín nh»m t¨ng c­êng n¨ng lùc cña c¸c Nhµ n­íc trong lÜnh vùc kh¶o s¸t thiÕt kÕ thi c«ng x©y l¾p vµ nghiÖm thu c«ng tr×nh, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, cung øng vËt t­ thiÕt bÞ, phôc vô x©y dùng c«ng tr×nh, t¨ng c­êng n¨ng lùc cña ban qu¶n lý dù ¸n, c«ng tr×nh c¸c c«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng, hÖ thèng kiÓm ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ chÊt l­îng c«ng tr×nh, hÖ thèng gi¸m ®Þnh Nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng. Thø b¶y: CÇn cã quy chÕ khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n trong viÖc ¸p dông tiªu chuÈn Quèc tÕ vÒ chÊt l­îng nh­ ISO 9000 trong x©y dùng vµ tiªu chuÈn chÊt l­îng ViÖt Nam ISO 8402-1994 TCVN 5814-1994 ISO 9000-1 TCVN 5200-1994 ISO 9001-1994 TCVN 5201-1995 ISO 9002-1994 TCVN 5202-1995 ISO 9003-1994 TCVN 5203-1995 ISO 9004-1-1994 TCVN 5204-1-1995 ISO 9004-2-1994 TCVN 5204-2- 995 ISO 10011-1- 1994 TCVN 5950-1-1995 ISO 10011-2- 1994 TCVN 5950-2-995 ISO 10011-3- 1994 TCVN 5950-3-1995 ISO 10013-1994 TCVN 5951-1995 Thø t¸m lµ: Nhµ n­íc cÇn cã ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch v¨n b¶n ph¸p quy biªn so¹n c¸c ph­¬ng ph¸p luËn cña ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng, nh÷ng ng­êi thÈm ®Þnh viªn, thÈm kÕ viªn vµ gi¸m ®Þnh viªn x©y dùng. KÕt luËn Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc nh­ n­íc ta hiÖn nay. Mäi tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ®ang ®øng tr­íc nh÷ng khã kh¨n thö th¸ch lín trong viÖc lµm nh­ thÕ nµo ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc tr­íc c¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh trong vµ ë khu vùc còng nh­ trªn thÕ giíi. Khã kh¨n vµ th¸ch thøc nµy chØ cã thÓ gi¶i quyÕt khi doanh nghiÖp chó träng ®Õn viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña m×nh mµ muèn vËy th× kh«ng cßn g× kh¸c lµ ph¶i n©ng cao chÊt l­îng cña c«ng tr×nh qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm. Qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh ë xÝ nghiÖp sè 2 hiÖn nay còng nh­ ë mét sè c«ng ty x©y dùng kh¸c vÉn ®ang ë b­íc giao thêi tõ nhËn thøc ®Õn thùc hiÖn, vÉn ch­a ®­îc ®óng ®¾n vµ hiÖu qu¶ do ®ã mµ nã ®ßi hái sù ®æi míi vµ hoµn thiÖn viÖc ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng ë xÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 chØ cã thÓ thµnh c«ng khi xÝ nghiÖp x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng tån t¹i cña c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n cña nã tõ ®ã ®­a ra mét hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc, ®èi chiÕu víi c¸c gi¶i ph¸p víi kh¶ n¨ng hiÖn thùc cña c«ng ty ®Ó t×m ra biÖn ph¸p hiÖu qu¶ nhÊt , cã tÝnh kh¶ thi cao ®Ó råi ¸p dông mét c¸ch triÖt ®Ó. ViÖc ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng ë xÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 còng cÇn ph¶i cã sù hç trî kÕt hîp cu¶ Nhµ n­íc. Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p cña m×nh ®Ó t¹o ra mét m«i tr­êng thuËn lîi cho c¸c c«ng ty nãi chung vµ xÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 nãi riªng trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Qu¶n trÞ kinh doanh – NXB thèng kª - 2000 NguyÔn TrÝ Tông – QTCL – s¶n phÈm Qu¶n trÞ dù ¸n ®Çu t­ - NXB thèng kª - 2000 Qu¶n tri chÊt l­îng s¶n phÈm theo ph­¬ng ph¸p NhËt b¶n Gi¸o tr×nh tæ chøc thi c«ng - §HXD Qu¶n lý chÊt l­îng ®ång bé §iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng C¸c tiªu chuÈn nghiÖm thu kü thuËt c«ng t¸c bª t«ng, lÒ cèt thÐp – Bé XD C¸c t¹p chÝ x©y dùng C¸c ®iÒu lÖ x©y dùng c¬ b¶n B¸o c¸o tæng kÕt cña xÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 giai ®o¹n 1994-2001 môc lôc B¶ng kª nh÷ng ch÷ viÕt t¾t NhËn xÐt cña xÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 Trong thêi gian thùc tËp t¹i xÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 sinh viªn TrÞnh Ngäc Chu©n lu«n chÊp hµnh tèt néi quy, quy chÕ cña xÝ nghiÖp ®Ò ra. Sinh viªn Chu©n ®i s©u vµo t×m hiÓu, nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng cña xÝ nghiÖp. Chuyªn ®Ò cña sinh viªn Chu©n ®· ph¶n ¸nh x¸c thùc c«ng t¸c chÊt l­îng s¶n phÈm c«ng tr×nh mµ xÝ nghiÖp ®ang ¸p dông. §ång thêi ®· ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p víi xÝ nghiÖp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ chÊt l­îng c«ng tr×nh trong nh÷ng n¨m tíi. Hµ Néi, ngµy 23 th¸ng 04 n¨m 2002 B¶ng kª c¸c ch÷ viÕt t¾t IOTC: Tæ chøc tiªu chuÈn chÊt l­îng Nhµ n­íc Liªn X« ISO: Tæ chøc tiªu chuÈn chÊt l­îng thÕ giíi CP: ChÝnh phñ XHCN: X· héi chñ nghÜa KCS: KiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm PDCA: Phßng qu¶n lý chÊt l­îng P: C¶i tiÕn D: KiÓm tra C: Thùc hiÖn A: Cñng cè TQM: Qu¶n lý chÊt l­îng ®ång bé SDCA: Tiªu chuÈn ho¸, thùc hiÖn, kiÓm tra, hµnh ®éng TCVN: Tiªu chuÈn chÊt l­îng ViÖt Nam MEC: Uû ban ®iÖn kü thuËt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số vấn đề về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng ở xí nghiệp xây dựng số 2 thuộc công ty xây dựng số 4.doc
Luận văn liên quan