Mục tiêu và những thách thức của cuộc Công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam

Chúng ta đang từng bước tiên vào thế kỉ 21 – thế kỉ văn minh của công nghệ mới. Vì vậy, nước ta đang chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Nhiệm vụ trọng tâm của thời kì này là tiến hành công nghiệp hoá hiện đại hoá ( CNH – HDH ), đòi hỏi phảI nhanh chóng tiếp cận lý luận và thực tiễn của các nước đI trước trên thế giới. Xác định đúng đắn những quan điểm của CNH – HDH sẽ là cơ sở cho việc xác định phương hướng, nội dung và bước đI của CNH – HDH Nước ta xuất phát từ một nước nông nghiệp lạc hậu với nền công nghiệp yếu kém, trì trệ. để thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh tất yếu phảI tiến hành CNH – HDH. Vì vậy hiện nay vấn đề CNH – HDH là cơ sở cho sự phát triển chung của đất nước. Chỉ bằng con đường CNH – HDH, phát triển khoa học công nghệ mới có thể đưa nước ta từ nghèo nàn , lạc hậu trở thanhf một nước giầu mạnh văn minh. Có thể bài viết này chưa phản ánh được hết vấn đề CNH – HDH của đất nước ta hiện nay bởi vì chúng em chưa hiểu biết nhiều về xã hội nên không tránh khỏi có nhiều sai xót. Chúng em rất mong thầy giáo xem xét và góp ý xây dựng thêm để đề án được hoàn thiện hơn.

doc7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2415 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mục tiêu và những thách thức của cuộc Công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Chóng ta ®ang tõng b­íc tiªn vµo thÕ kØ 21 – thÕ kØ v¨n minh cña c«ng nghÖ míi. V× vËy, n­íc ta ®ang chuyÓn sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc. NhiÖm vô träng t©m cña thêi k× nµy lµ tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ( CNH – HDH ), ®ßi hái ph¶I nhanh chãng tiÕp cËn lý luËn vµ thùc tiÔn cña c¸c n­íc ®I tr­íc trªn thÕ giíi. X¸c ®Þnh ®óng ®¾n nh÷ng quan ®iÓm cña CNH – HDH sÏ lµ c¬ së cho viÖc x¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng, néi dung vµ b­íc ®I cña CNH – HDH N­íc ta xuÊt ph¸t tõ mét n­íc n«ng nghiÖp l¹c hËu víi nÒn c«ng nghiÖp yÕu kÐm, tr× trÖ. ®Ó thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu n­íc m¹nh x· héi c«ng b»ng v¨n minh tÊt yÕu ph¶I tiÕn hµnh CNH – HDH. V× vËy hiÖn nay vÊn ®Ò CNH – HDH lµ c¬ së cho sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n­íc. ChØ b»ng con ®­êng CNH – HDH, ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ míi cã thÓ ®­a n­íc ta tõ nghÌo nµn , l¹c hËu trë thanhf mét n­íc giÇu m¹nh v¨n minh. Cã thÓ bµi viÕt nµy ch­a ph¶n ¸nh ®­îc hÕt vÊn ®Ò CNH – HDH cña ®Êt n­íc ta hiÖn nay bëi v× chóng em ch­a hiÓu biÕt nhiÒu vÒ x· héi nªn kh«ng tr¸nh khái cã nhiÒu sai xãt. Chóng em rÊt mong thÇy gi¸o xem xÐt vµ gãp ý x©y dùng thªm ®Ó ®Ò ¸n ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Néi dung I ) Vai trß vµ nhiÖm vô cña c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ 1. Sù cÇn thiÕt cña CNH – HDH Trong thêi ®¹i ngµy nay nh÷ng thµnh tùu vÒ khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ cña loµi ng­êi d· manhg l¹i kÕt qu¶ to lín cho nÒn kinh tÕ x· héi ë nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi. Nhê ¸p dông khoa häc kü thuËt cho nªn nhÞp ®ä t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña nhiÒu n­íc ngµy cµng cao. Bªn c¹nh ®ã cã nh÷ng n­íc cã nhiÒu tiÒm n¨ng nh­ tµi nguyªn thiªn nhiªn, tµi nguyªn nh©n v¨n … nh­ng l¹i cã tèc ®é t¨ng tr­ëng chËm, ®êi sèng nh©n d©n thÊp kÐm mµ trong ®ã cã n­íc ta. Ph¶I ch¨ng n­íc ta thiÕu nguån nh©n lùc ? Thùc vËy trang bÞ khoa häc kÜ thuËt cho c¸c ngµnh s¶n xuÊt ë n­íc ta cßn qu¸ th« s¬ vµ l¹c hËu nhiÒu so víi c¸c n­íc kh¸c, cho nªn c¸c s¶n phÈm cña chóng ta kh«ng ®¸p øng víi ®ßi hái cuéc sèng ngµy cµng cao cña nh©n d©n. S¶n phÈm s¶n xuÊt ra cña chóng ta cã gi¸ thµnh cao chÊt l­îng kh«ng tèt nªn kh«ng thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng, bÞ hµng nhËp khÈu lÊn ¸t v× cã gi¸ thµnh h¹, mÉu m· ®Ñp, chÊt l­îng cao h¬n. mÆt kh¸c, nÕu xÐt lÞch sö ph¸t triÓn x· héi cña mét n­íc lµ mét vÊn ®Ò CNH-H§H ®Êt n­íc lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. 2.Vai trß vµ nhiÖm vô cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. NhiÖm vô c¬ b¶n mµ CNH-H§H ph¶I gi¶I quyÕt lµ t¹o c¬ së vËt chÊt cho chñ nghÜa x· héi, ®ã lµ nÒn t¶ng cña s¶n xuÊt b»ng m¸y mãc thay thÕ cho s¶n xuÊt nhá thñ c«ng b»ng ch©n tay, c«ng nghiÖp ho¸ cho tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n dùa trªn ®iÖn khÝ ho¸ vµ Êp dông räng r·I nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt míi vµo ®Ó tæ chøc mét c¸ch cã kÕ ho¹ch trªn ph¹m vi c¶ n­íc. Nh»m tho¶ m·n ngµy cµng ®Çy ®ñ nh÷ng nhu cÇu vËt chÊt vµ v¨n ho¸ tinh thÇn cña ng­êi d©n trong x· héi.VÊn ®Ò chñ nghÜa x· héi t¹o ra mét hÖ thèng c«ng nghiÖp nÆng ®Æc biÖt lµ c«ng nghiÖp ®iÖn tö chÕ t¹o m¸y mãc, c«ng nghiÖp nhÑ chÕ biÕn . II ) C«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam §Æc ®iÓm cña c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ : §Æc ®iÓm vÒ m« h×nh kinh tÕ Thµnh tùu khoa häc hiÖn ®¹i ®­îc sö dông ngµy cµng nhiÒu trong c¸c doang nghiÖp, ®Æc biÖt lµ trong c¸ doanh nghiÖp liªn doanh víi n­íc ngoµi, hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tµng hiÖn ®¹i ®ang ph¸t triÓn … chØ trong mätt thêi gian ng¾n, khi ®Êt n­íc chuyÓn sang thêi k× ®Èy m¹nh CNH – HDH thùc thi chÝnh s¸ch kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vµ më cöa, lùc l­îng s¶n xuÊt ë n­íc ta ®· cã b­íc ph¸t triÓn ®ét ph¸, víi mét c¬ cÊu nhiÒu tr×nh ®é : thñ c«ng ( cßn lµ phæ biÕn ) - c¬ khÝ - ®iÖn tö vµ c¬ khÝ ho¸, víi mét ®éi ngò “ nh­ng ng­êi lao ®éng Êo tr¾ng” ®¹i biÓu cho nÒn c«ng nghÖ míi, cho lùc l­îng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i t¨ng lªn nhanh chãng vµ sÏ chiÕm ­u thÕ vµo cuèi thêi k× CNH. §Æc ®iÓm vÒ mÆt x· héi : MÊy thËp kØ qua, tuy x· héi n«ng nghiÖp truyÒn thèng VN ®É cã nhiÒu biÕn ®æi vÒ mÆt x· héi, nh­ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña nã th× vÉn cßn. §ã lµ giai cÊp n«ng d©n vÉn chiÕm gÇn 80% d©n sè c¶ n­íc, cïng tån t¹i víi nÒn s¶n xuÊt nhá cßn lµ phæ biÕn ë vïng trung du, miÒn nói vµ ë c¶ vïng ®ång b»ng. §Æc ®iÓm vÒ v¨n ho¸ CNH – HDH lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi c¸ch m¹ng mäi mÆt cña ®êi sèng con ng­êi, v× vËy chØ cã thÓ thµnh c«ng trong mét m«I tr­êng v¨n ho¸ phï hîp Quan ®iÓm c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ë VN ViÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n nh÷ng quan ®iÓm CNH – HDH ë VN hiÖn nay cã vÞ trÝ quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh CNH – HDH . bëi v× x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ c¸c quan ®iÓm CNH – HDH sÏ lµm c¬ së ®óng ®¾n cho viÖc ®Þnh h­íng ( ®Þnh tÝnh ), ®Þnh l­îng, chØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c néi dung vµ b­íc ®I cña CNH – HDH Ph¸t triÓn CNH – HDH lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu cña viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ n­íc nãi chung , kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XHCN ë VN nãi riªng. Ph¸t triÓn CNH – HDH lµ mét qu¸ tr×nh liªn tôc khai th¸c ph¸t huy søc manh t«ng hîp cña c¸c ngµnh kinh tÕ, c¸c lÜnh vùc, thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c ph­¬ng ph¸p c«ng nghiÖp, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i Ph¸t triÓn CNH – HDH ph¶I h­íng vµo viÖc ­u tiªn thóc ®Èy sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn m¹ng cña c¸c ngµnh c¸c lÜnh vùc, thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c vïng l·nh thæ cã kh¶ n¨ng ®em l¹i tÝch luü nhanh, tÝch luü lín vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao Ph¸t triÓn CNH – HDH lµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ Ph¸t triÓn CNH – HDH lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp tèi ­u hãa c¸c thÕ m¹nh cña c¸c lo¹i quy m« lín, quy m« võa vµ nhá. Ph¸t triÓn CNH – HDH cã thÓ thùc hiÖn ®­îc trªn c¬ së khai th¸c tèi ®a nguån vèn n­íc ngoµi vµ trong n­íc Ph¸t triÓn CNH – HDH ph¶I ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së ph¸t triÓn chiÕn l­îc h­íng vÒ xuÊt khÈu vµ thay thÕ nhËp khÈu Ph¸t triÓn CNH – HDH chØ ®­îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ th«ng qua mét hÖ thèng c«ng cô ( nh­ luËt ph¸p, kÕ ho¹ch, chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý ) thÝch hîp vµ ®ång bé cña nhµ n­íc ph¸p quyÒn Ph¸t triÓn CNH – HDH thµnh c«ng ph¶I lÊy yÕu tè con ng­êi mµ trong ®ã nguån nh©n lùc lµ quyÕt ®Þnh. III . Môc tiªu vµ nh÷ng th¸ch thøc cña c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ë viÖt nam Môc tiªu : VÒ kinh tÕ + GDP t¨ng gÊp kho¶ng 7-8 lÇn so víi n¨m 1995. + GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi ®¹t kho¶ng 5000 USD ( n¨m 2020). + C¬ cÊu GDP: c«ng nghiÖp kho¶ng 40%, dÞch vô kho¶ng 50%, n«ng nghiÖp kho¶ng 10% VÒ lao ®éng : 2/3 sè ng­êi lµm viÖc trong khu vùc c«ng nghiÖp vµ dÞch vô, 1/3 lµm viÖc trong khu vuc n«ng nghiÖp. T­¬ng øng, møc ®é ®« thÞ hãa ®¹t kho¶ng 60-70%(tÝnh theo d©n sè) VÒ ®êi sèng x· héi : + H×nh thµnh hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng hiÖn ®¹i trªn phÇn lín c¸c vïng ®Êt n­íc, víi nhiÒu ®Çu mèi giao l­u vµ hµnh lang liªn kÕt víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ thÕ giíi. Thùc hiÖn ®iÖn khÝ hãa trong c¶ n­íc víi m¹ng ®iÖn quèc gia phñ kh¾p l·nh thæ. Trinnhf ®é ¸p dông tin häc hãa chiÕm phÇn lín c¸c c«ng viÖc s¶n xuÊt, kinh doanh, qu¶n lÝ. + Cuéc sèng vËt chÊt cña trªn 90% d©n sè ®¹t møc sung tóc, kh«ng cßn ng­êi nghÌo khæ nh­ hiÖn nay. Møc ¨n b×nh qu©n 3000 kalo/ng­êi/ngµy. Tuæi thä trªn 70. Kho¶ng c¸ch giµu nghÌo ( so 20% sè ng­êi giµu nhÊt vµ 20% sè ng­êi nghÌo nhÊt) chªnh lÖch nhau kho¶ng 5-6 lÇn . VÒ gi¸o dôc: Thanh niªn ®­îc ®I häc phæ cËp cÊp II trung häc vµ cã ®ñ kiÕn thøc nghÒ nghiÖp ®Ó lµm mét viÖc nhÊt ®Þnh. Mét phÇn lín, chñ yÕu lµ ë ®« thÞ ®¹t møc phæ cËp cÊp III trung häc. VÒ m«I tr­êng : M«I tr­êng sinh th¸I ®­îc gi÷ g×n vµ c¶I thiÖn (xanh vµ s¹ch ). TØ lÖ che phñ cña rõng ®¹t trªn 50% diÖn tÝch l·nh thæ. * VÒ c¬ b¶n ®¹t ®­îc môc tiªu d©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh. §©y còng lµ lý t­ëng vÒ CNXH ë ViÖt Nam giai ®o¹n ®Çu. 2. Th¸ch thøc: a. §iÓm xuÊt ph¸t rÊt thÊp : - N­íc ta vÉn cßn lµ mét n­íc nghÌo vµ kÐm ph¸t triÓn, GDP/ng­êi n¨m 1997 la 321 USD. 20% sè d©n vÉn sèng trong t×nh tr¹ng nghÌo khæ (theo tiªu chuÈn cña ViÖt Nam, thÊp h¬n tiªu chuÈn cña LHQ). - D©n sè t¨ng nhanh (1,9%/n¨m) - TrÝnh ®é c«ng nghiÖ trong c¸c ngµnh kinh tÕ nãi chung cßn thÊp. §iÓm xuÊt ph¸t thÊp cã nghÜa lµ tôt hËu nhiÒu vµ nguy c¬ tôt hËu ngµy Cµng xa h¬n víi thÕ giíi lµ rÊt râ. Cã thÓ nãi kh¾c phôc nguy c¬ nµy lµ th¸ch thøc lín nhÊt. b. NÒn kinh tÕ cßn ®ang trong qu¸ tr×nh biÕn ®æi : - ViÖc chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr­êng tõ mét nÒn s¶n xuÊt nhá vµ theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung, bao cÊp trong nhiÒu thËp kØ lµ mét qu¸ tr×nh rÊt kh«ng ®¬n gi¶n, ph¶i cã nhiÒu thêi gian vµ tõng b­íc. c. C¹nh tranh quèc tÕ rÊt gay g¾t: Víi chÝnh s¸ch më cöa gia nhËp ASEAN vµ cam kÕt tham gia AFTA, chuÈn bÞ gia nhËp APEC, WTO, n­íc ta võa nhËn ®­îc sù hîp t¸c giao l­u ch­a tõng cã, võa ph¶I chÊp nhËn sù c¹nh tranh dan xen víi c¸c t¸c ®éng cña khñng ho¶ng, bÊt æn ®Þnh còng gay g¾t ch­a tõng cã. d. Nguån nh©n lùc : Chóng ta kh¼ng ®Þnh coi nguån nh©n lùc lµ yÕu tè c¬ b¶n vµ quyÕt ®Þnh cho sù ph¸t triÓn ®Ó thùc hiÖn CNH-H§H. N­íc ta cã tiÒm n¨ng lín vÒ nguån nh©n lùc, chñ yÕu lµ vÒ mÆt tinh thÇn vµ v¨n hãa. Môc Lôc A.Lêi nãi ®Çu B.phÇn néi dung I ) Vai trß vµ nhiÖm vô cña C«ng nghiÖp hãa – hiÖn ®¹i ho¸ 1. Sù cÇn thiÕt cña CNH – HDH 2. Vai trß vµ nhiÖm vô cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ II ) C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë viÖt nam 1. §Æc ®iÓm cña c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®aih ho¸ a. §Æc ®iÓm vÒ m« h×nh kinh tÕ b. §Æc ®iÓm vÒ mÆt x· héi c. §Æc ®iÓm vÒ mÆt v¨n ho¸ 2. Quan ®iÓm c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam III ) Môc tiªu vµ nh÷ng th¸ch thøc cña cuéc C«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam Môc tiªu Th¸ch thøc §iÓm xuÊt ph¸t rÊt thÊp NÒn kinh tÕ cßn ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi C¹nh tranh quèc tÕ rÊt gay g¾t Nguån nh©n lùc KÕt LuËn Tµi liÖu tham kh¶o

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTL310.DOC
Luận văn liên quan