Muốn tăng lợi nhuận các doanh nghiệp phải làm gì

Lời Mở Đầu Đối với bất kì một doanh nghiệp nào trong cơ chế thị trường thì việc tìm kiếm lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu. Sở dĩ, lợi nhuận được xếp ở vị trí hàng đầu bởi lẽ, khi nhìn vào lợi nhuận cua một doanh nghiệp ta thấy được rất nhiều thứ. Đó là uy tín của doanh nghiệp , các dịch vụ ưu đãi kèm theo, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp , chu kì sống của sản phẩm . Điều này cho thấy vai trò và tầm quan trọng của việc tìm kiếm lợi nhuận. Lợi nhuận không những là mục đích của doanh nghiệp mà nó còn là một trong những tiêu chí để đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp . Vậy để tăng lợi nhuận, những nhà doanh nghiệp cần phải có những kế hoạch, chiến lược như thế nào? Trong bài viết này sẽ bao gồm những nội dung sau: I/ Lý luận chung về lợi nhuận thương mại 1/ Khái niệm và nguồn hình thành lợi nhuận thương mại 2/ Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận thương mại 3/ Những biện pháp để tăng lợi nhuận thương mại II/ Thực trạng về hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại ở các doanh nghiệp III/ Những vấn đề nảy sinh trong việc tìm kiếm lợi nhuận ở các doanh nghiệp Nội dung Tìm kiếm lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu của mọi doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. Sở dĩ, trong rất nhiều yếu tố và mục tiêu của doanh nghiệp việc tìm kiếm lợi nhuận được các doanh nghiệp ưu tiên vị trí hàng đầu vì lợi nhuận ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp . I/ Lý luận chung về lợi nhuận thương mại 1/ Khái niệm và nguồn hình thành lợi nhuận thương mại a/ Khái niệm Theo học thuyết giá trị, lao động thương mại ( thương mại thuần tuý) không sáng tạo ra giá trị do đó cũng không tạo ra lợi nhuận. Lợi nhuận trong hoạt động thương mại là một bộ phận thu nhập thuần tuý của xã hội được sáng tạo ra trong lĩnh vực sản xuất vật chất dành cho thương nhân đảm nhận lưu thông hàng hoá. Bộ phận thu nhập này hình thành lợi nhuận của ngành thương mại. Ngoài chức năng tổ chức lưu thông thuần tuý, các doanh nghiệp thương mại còn thực hiện chức năng tiếp tục quá trình sản xuất trong lưu thông, tạo ra giá trị và giá trị mới, do đó cũng tạo ra lợi nhuận. Từ những cơ sở lý luận trên, có thể rút ra khái niệm về lợi nhuận thương mại. Lợi nhuận thương mại là chênh lệch tổng thu và tổng chi phí bao gồm cả giá vốn hàng bán ra và chi phí lưu thông. b/ Nguồn hình thành lợi nhuận thương mại Lợi nhuận thương mại được hình thành trên sơ đồ sau: 1. Doanh thu thuần = Tổng doanh thu – thuế giá trị gia tăng và các khoản khấu trừ. 2. Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần – giá vốn hàng bán ra. 3. Giá vốn bán ra = Giá mua + chi phí mua. 4. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thương mại = Lợi nhuận gộp – chi phí bán hàng và quản lý. 5. Tổng lợi nhuận trước thuế =Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thương mại ± lãi ( lỗ ) hoạt động tài chính và các hoạt động khác. 6. Lợi nhuận sau thuế = Tổng lợi nhuận trước thuế – thuế thu nhập doanh nghiệp . 2/ Các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận thương mại Lợi nhuận thương mại chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố khác nhau, có thể rút ra các nhân tố chủ yếu như sau: - Chính sách thuế của nhà nước ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận thương mại, hiện nay có nhiều loại thuế như thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế sử dụng đất . - Chu kì sống của sản phẩm ảnh hưởng đến doanh thu , đến chi phí , đến thời gian tiêu thụ và do đó ảnh hưởng đến lợi nhuận thương mại. - Lợi nhuận phụ thuộc trực tiếp vào uy tín của doanh nghiệp , uy tín doanh nghiệp càng cao thì doanh thu bán hàng càng nhiều. - Các hoạt động dịch vụ kèm theo bán hàng ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tiêu thụ được nhiều hàng và do đó lợi nhuận tăng lên. - Chiến lược kinh doanh chi phối toàn bộ mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và ảnh hưởng tới lợi nhuận thương mại. 3/ Những biện pháp để tăng lợi nhuạn thương mại Tăng lợi nhuận là mục đích kinh doanh của doanh nghiệp thương mại. Để đạt được mục đích này, trên cơ sở nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng, các doanh nghiệp cần áp dụng tổng hợp các biện pháp sau: - Tổ chức tốt công tác thị trường, đẩy mạnh bán ra và tăng nhịp độ phát triển tổng doanh thu , tìm mọi biện pháp nâng cao uy tín doanh nghiệp và tăng thị phần của doanh nghiệp . - Tổ chức tốt nguồn hành có uy tín và chất lượng trên thị trường, giá cả hợp lý và rẻ hơn. - Mở rộng dịch vụ thương mại, áp dụng phương thức bán hàng và phục vụ khách hàng văn minh thuận tiện và đáp ứng mọi yêu cầu của khách. - Hoàn thiện cơ chế quản lý doanh nghiệp . 4/ Những căn cứ để xây dựng kế hoạnh lợi nhuận Xây dựng kế hoạch lợi nhuận phải chia vào những căn cứ sau: - Kế hoạch lưu chuyển hàng hoá - Kế hoạch chi phí lưu thông - Chính sách thuế của nhà nước - Chính sách lợi tức tiền vay - Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch trong kì báo cáo. II, Thực trạng về hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại ở các doanh nghiệp . 1,Thị trừơng bảo hiểm nhân thọ – thực trạng và giải pháp Theo thuyết nhu cầu của Marlow, khi các cá nhân đã đáp ứng được nhu cầu cơ bản(như ăn no, mặc ấm) thì hị thường có khuynh hướng nghĩ tới nhu cầu cao hơn – nhu cầu an toàn. Xuất phát từ quan điểm cá nhân, bảo hiểm được xem như một cung cụ kinh tế trong đó một cá nhân trả chi phí bảo hiểm để rồi nhận được một khoản tiền bồi thường để khắc phục các rủi ro về mặt tài chính . Vì thế chức năng chính của bảo hiểm là cung cấp sự an toàn cho người sử dụng.Việc ra đời của các loại bảo hiểm sẽ giúp cho các cá nhân đáp ứng nhu cầu an toàn khi thu nhập của họ tăng lên. Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) là một loại hình bảo hiểm cung cấp sự đảm bảo an toàn về mặt tài chính cho một gia đình.

doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/02/2013 | Lượt xem: 3204 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Muốn tăng lợi nhuận các doanh nghiệp phải làm gì, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi Më §Çu §èi víi bÊt k× mét doanh nghiÖp nµo trong c¬ chÕ thÞ tr­êng th× viÖc t×m kiÕm lîi nhuËn lµ môc tiªu hµng ®Çu. Së dÜ, lîi nhuËn ®­îc xÕp ë vÞ trÝ hµng ®Çu bëi lÏ, khi nh×n vµo lîi nhuËn cua mét doanh nghiÖp ta thÊy ®­îc rÊt nhiÒu thø. §ã lµ uy tÝn cña doanh nghiÖp, c¸c dÞch vô ­u ®·i kÌm theo, chiÕn l­îc kinh doanh cña doanh nghiÖp, chu k× sèng cña s¶n phÈm... §iÒu nµy cho thÊy vai trß vµ tÇm quan träng cña viÖc t×m kiÕm lîi nhuËn. Lîi nhuËn kh«ng nh÷ng lµ môc ®Ých cña doanh nghiÖp mµ nã cßn lµ mét trong nh÷ng tiªu chÝ ®Ó ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. VËy ®Ó t¨ng lîi nhuËn, nh÷ng nhµ doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã nh÷ng kÕ ho¹ch, chiÕn l­îc nh­ thÕ nµo? Trong bµi viÕt nµy sÏ bao gåm nh÷ng néi dung sau: I/ Lý luËn chung vÒ lîi nhuËn th­¬ng m¹i 1/ Kh¸i niÖm vµ nguån h×nh thµnh lîi nhuËn th­¬ng m¹i 2/ C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn th­¬ng m¹i 3/ Nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó t¨ng lîi nhuËn th­¬ng m¹i II/ Thùc tr¹ng vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i ë c¸c doanh nghiÖp III/ Nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh trong viÖc t×m kiÕm lîi nhuËn ë c¸c doanh nghiÖp Néi dung T×m kiÕm lîi nhuËn lµ môc tiªu hµng ®Çu cña mäi doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Së dÜ, trong rÊt nhiÒu yÕu tè vµ môc tiªu cña doanh nghiÖp viÖc t×m kiÕm lîi nhuËn ®­îc c¸c doanh nghiÖp ­u tiªn vÞ trÝ hµng ®Çu v× lîi nhuËn ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp. I/ Lý luËn chung vÒ lîi nhuËn th­¬ng m¹i 1/ Kh¸i niÖm vµ nguån h×nh thµnh lîi nhuËn th­¬ng m¹i a/ Kh¸i niÖm Theo häc thuyÕt gi¸ trÞ, lao ®éng th­¬ng m¹i ( th­¬ng m¹i thuÇn tuý) kh«ng s¸ng t¹o ra gi¸ trÞ do ®ã còng kh«ng t¹o ra lîi nhuËn. Lîi nhuËn trong ho¹t ®éng th­¬ng m¹i lµ mét bé phËn thu nhËp thuÇn tuý cña x· héi ®­îc s¸ng t¹o ra trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vËt chÊt dµnh cho th­¬ng nh©n ®¶m nhËn l­u th«ng hµng ho¸. Bé phËn thu nhËp nµy h×nh thµnh lîi nhuËn cña ngµnh th­¬ng m¹i. Ngoµi chøc n¨ng tæ chøc l­u th«ng thuÇn tuý, c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i cßn thùc hiÖn chøc n¨ng tiÕp tôc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong l­u th«ng, t¹o ra gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ míi, do ®ã còng t¹o ra lîi nhuËn. Tõ nh÷ng c¬ së lý luËn trªn, cã thÓ rót ra kh¸i niÖm vÒ lîi nhuËn th­¬ng m¹i. Lîi nhuËn th­¬ng m¹i lµ chªnh lÖch tæng thu vµ tæng chi phÝ bao gåm c¶ gi¸ vèn hµng b¸n ra vµ chi phÝ l­u th«ng. b/ Nguån h×nh thµnh lîi nhuËn th­¬ng m¹i Lîi nhuËn th­¬ng m¹i ®­îc h×nh thµnh trªn s¬ ®å sau: Doanh thu thuÇn = Tæng doanh thu – thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ c¸c kho¶n khÊu trõ. Lîi nhuËn gép = Doanh thu thuÇn – gi¸ vèn hµng b¸n ra. Gi¸ vèn b¸n ra = Gi¸ mua + chi phÝ mua. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i = Lîi nhuËn gép – chi phÝ b¸n hµng vµ qu¶n lý. Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ =Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i ± l·i ( lç ) ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Lîi nhuËn sau thuÕ = Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ – thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 2/ C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi lîi nhuËn th­¬ng m¹i Lîi nhuËn th­¬ng m¹i chÞu ¶nh h­ëng cña nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau, cã thÓ rót ra c¸c nh©n tè chñ yÕu nh­ sau: - ChÝnh s¸ch thuÕ cña nhµ n­íc ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn th­¬ng m¹i, hiÖn nay cã nhiÒu lo¹i thuÕ nh­ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ xuÊt nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ sö dông ®Êt... - Chu k× sèng cña s¶n phÈm ¶nh h­ëng ®Õn doanh thu, ®Õn chi phÝ, ®Õn thêi gian tiªu thô vµ do ®ã ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn th­¬ng m¹i. - Lîi nhuËn phô thuéc trùc tiÕp vµo uy tÝn cña doanh nghiÖp, uy tÝn doanh nghiÖp cµng cao th× doanh thu b¸n hµng cµng nhiÒu. - C¸c ho¹t ®éng dÞch vô kÌm theo b¸n hµng ¶nh h­ëng ®Õn n©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng tiªu thô ®­îc nhiÒu hµng vµ do ®ã lîi nhuËn t¨ng lªn. - ChiÕn l­îc kinh doanh chi phèi toµn bé mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ ¶nh h­ëng tíi lîi nhuËn th­¬ng m¹i. 3/ Nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó t¨ng lîi nhu¹n th­¬ng m¹i T¨ng lîi nhuËn lµ môc ®Ých kinh doanh cña doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. §Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých nµy, trªn c¬ së nghiªn cøu c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng, c¸c doanh nghiÖp cÇn ¸p dông tæng hîp c¸c biÖn ph¸p sau: - Tæ chøc tèt c«ng t¸c thÞ tr­êng, ®Èy m¹nh b¸n ra vµ t¨ng nhÞp ®é ph¸t triÓn tæng doanh thu, t×m mäi biÖn ph¸p n©ng cao uy tÝn doanh nghiÖp vµ t¨ng thÞ phÇn cña doanh nghiÖp. - Tæ chøc tèt nguån hµnh cã uy tÝn vµ chÊt l­îng trªn thÞ tr­êng, gi¸ c¶ hîp lý vµ rÎ h¬n. - Më réng dÞch vô th­¬ng m¹i, ¸p dông ph­¬ng thøc b¸n hµng vµ phôc vô kh¸ch hµng v¨n minh thuËn tiÖn vµ ®¸p øng mäi yªu cÇu cña kh¸ch. - Hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý doanh nghiÖp. 4/ Nh÷ng c¨n cø ®Ó x©y dùng kÕ ho¹nh lîi nhuËn X©y dùng kÕ ho¹ch lîi nhuËn ph¶i chia vµo nh÷ng c¨n cø sau: - KÕ ho¹ch l­u chuyÓn hµng ho¸ - KÕ ho¹ch chi phÝ l­u th«ng - ChÝnh s¸ch thuÕ cña nhµ n­íc - ChÝnh s¸ch lîi tøc tiÒn vay - Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch trong k× b¸o c¸o. II, Thùc tr¹ng vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i ë c¸c doanh nghiÖp. 1,ThÞ trõ¬ng b¶o hiÓm nh©n thä – thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p Theo thuyÕt nhu cÇu cña Marlow, khi c¸c c¸ nh©n ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu c¬ b¶n(nh­ ¨n no, mÆc Êm) th× hÞ th­êng cã khuynh h­íng nghÜ tíi nhu cÇu cao h¬n – nhu cÇu an toµn. XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm c¸ nh©n, b¶o hiÓm ®­îc xem nh­ mét cung cô kinh tÕ trong ®ã mét c¸ nh©n tr¶ chi phÝ b¶o hiÓm ®Ó råi nhËn ®­îc mét kho¶n tiÒn båi th­êng ®Ó kh¾c phôc c¸c rñi ro vÒ mÆt tµi chÝnh. V× thÕ chøc n¨ng chÝnh cña b¶o hiÓm lµ cung cÊp sù an toµn cho ng­êi sö dông.ViÖc ra ®êi cña c¸c lo¹i b¶o hiÓm sÏ gióp cho c¸c c¸ nh©n ®¸p øng nhu cÇu an toµn khi thu nhËp cña hä t¨ng lªn. B¶o hiÓm nh©n thä (BHNT) lµ mét lo¹i h×nh b¶o hiÓm cung cÊp sù ®¶m b¶o an toµn vÒ mÆt tµi chÝnh cho mét gia ®×nh. a,Thùc tr¹ng thÞ tr­êng BHNT “ Sau nghÞ ®Þnh 100/ CP cña ChÝnh Phñ, nhiÒu c«ng ty b¶o hiÓm n­íc ngoµi ®· tham gia vµo thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam th«ng qua c¸c h×nh thøc nh­: liªn doanh víi c¸c c«ng ty trong n­íc, më chi nh¸nh hay 100% vèn n­íc ngoµi. §Õn nay trªn thÞ tr­êng cã 5 c«ng ty BHNT: B¶o ViÖt (TCT b¶o hiÓm VN- c«ng ty nhµ n­íc), c«ng ty liªn doanh TNHH b¶o hiÓm B¶o Minh- CMG, c«ng ty TNHH b¶o hiÓm Manulife, c«ng ty liªn doanh TNHH b¶o hiÓm Prudential VN, c«ng ty TNHH b¶o hiÓm quèc tÕ Mü- AIA. VÒ thÞ phÇn cña c¸c c«ng ty BHNT trong 3 n¨m qua cã nhiÒu biÕn chuyÓn râ rÖt. C¸c c«ng ty b¶o hiÓm kh¸c thÞ phÇn ®Òu t¨ng lªn, râ rÖt nhÊt lµ Prudential tõ 15,3 % n¨m 2000 lªn 29,9% n¨m 2001 vµ 34,94%,trong khi ®ã thÞ phÇn cña B¶o ViÖt l¹i gi¶m ®¸ng kÓ tõ 75,3% n¨m 2000 xuèng cßn 46,47% n¨m 2002.§©y lµ vÊn ®Ò mµ B¶o ViÖt cÇn xem l¹i khi muèn tiÕp tôc vai trß chñ ®¹o trong thÞ tr­êng BHNT nãi riªng vµ b¶o hiÓm nãi chung ë ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m tíi.” “ S¶n phÈm BHNT cña c¸c c«ng ty BHNT n­íc ngoµi ®a d¹ng h¬n rÊt nhiÒu so víi c¸c c«ng ty trong n­íc .C«ng ty B¶o Minh – CMG hay B¶o ViÖt chØ dõng l¹i ë c¸c s¶n phÈm chÝnh vµ mét vµi s¶n phÈm bæ sung, trong khi ®ã c¸c c«ng ty n­íc ngoµi víi s¶n phÈm hçn hîp rÊt ®a d¹ng vµ ®¸p øng kh¸ tèt nhu cÇu kh¸ch hµng. Riªng AIA cßn bao gåm 3 s¶n phÈm b¶o hiÓm : BHNT nhãm, b¶o hiÓm tö vong vµ tµn tËt do tai n¹n nhãm vµ b¶o hiÓm hç trî nhãm.” “ Tèc ®é t¨ng tr­ëng rÊt cao , 160% n¨m 2000, 116,7% n¨m 2001 vµ chØ cßn 44% s¸u th¸ng ®Çu n¨m 2003 so víi cïng kú n¨m tr­íc.Nh­ vËy, chóng ta thÊy râ rµng r»ng tèc ®é t¨ng tr­ëng cña BHNT gi¶m dÇn do n¨m 1999 c¸c c«ng ty BHNT n­íc ngoµi b¾t ®Çu tham gia vµo thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam. Tõ ®Çu n¨m 2003, c¸c c«ng ty BHNT rÊt cè g¾ng trong viÖc më réng ph¹m vi vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng tíi nhiÒu tØnh thµnh trªn c¶ n­íc vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cung cÊp cho kh¸ch hµng, viÖc øng dông b¸n BHNT th«ng qua hÖ thèng ng©n hµng còng ®­îc ph¸t triÓn, ®ång thêi lËp c¸c website ®Ó giíi thiÖu s¶n phÈm, t­ vÊn trùc tiÕp kh¸ch hµng vµ nhiÒu dÞch vô kh¸c.” Tuy nhiªn, sau 6 th¸ng ho¹t ®éng ®Çu n¨m 2003, víi tèc ®é t¨ng tr­ëng gi¶m râ rÖt th× phÇn chi phÝ cho c¸c dÞch vô qu¶ng c¸o vµ qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu cã dÊu hiÖu gi¶m, ®éi ngò nh©n viªn ®¹i lý t¨ng, chuyÓn tµi trî tõ c¸c thµnh phè lín sang tµi trî c¸c ®« thÞ nhá, vïng s©u, vïng xa. Mét vÊn ®Ò kh«ng kÐm phÇn quan träng lµ hÖ thèng ph¸p luËt ®iÒu chØnh ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm ch­a ®ång bé vµ thiÕu luËt c¹nh tranh, nªn nhiÒu biÓu hiÖn c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh trªn thÞ tr­êng BHNT vÉn ®ang diÔn ra ngµy mét lé liÔu. §Æc biÖt lµ cã nhiÒu c¸ nh©n lµm ®¹i lý mét lóc cho nhiÒu c«ng ty BHNT, ®iÒu nµy ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn ®é chÝnh x¸c cña th«ng tin hä ®­a ra vµ kh¸ch hµng lµ ng­êi chÞu thiÖt thßi nhiÒu nhÊt. b,Gi¶i ph¸p ®èi víi c«ng ty BHNT - BHNT cÇn n©ng cao chÊt l­îng phôc vô cïng víi viÖc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm phôc vô vµ kªnh ph©n phèi , ®Æc biÖt ®èi víi c¸c c«ng ty ch­a cã s¶n phÈm hçn hîp - CÇn t¨ng c­êng ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô, phong c¸ch phôc vô, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp ®Ó tiÕn tíi tõng bø¬c tiªu chuÈn ho¸ ®éi ngò c¸n bé, ®¹i lý. - Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c ®ît tuyªn truyÒn, gi¸o dôc vÒ b¶o hiÓm trªn ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng , qu¶ng b¸ cho th­¬ng hiÖu cña c«ng ty m×nh. - N©ng cao uy tÝn cña c«ng ty trªn th­¬ng tr­êng b»ng c¸ch båi th­êng nhanh vµ ®óng víi c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång - KÐt hîp víi Nhµ n­íc trong viÖc nghiªn cøu c¬ héi ®Çu t­ ®Ó cã h×nh thøc sö dông vèn hiÖu qu¶ h¬n. 2, ThÞ tr­êng ®iÖn tho¹i di ®éng - thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p QuyÕt ®Þnh gi¶m gi¸ c­íc viÔn th«ng míi ®©y cña TCT B­u chÝnh – ViÔn th«ng(VNPT) ®· t¹o ra mét có hÝch khiÕn thÞ tr­êng viÔn th«ng trë nªn s«i ®éng h¬n. ChÝnh v× vËy, sau khi VNPT ®­a ra møc c­íc míi , c¸c doanh nghiÖp kh¸c còng chuÈn bÞ ®éng th¸i gi¶m c­íc. “ Cô thÓ S-Fone ®· quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh c­íc di ®éng theo h­íng bá c¸ch tÝnh c­íc 2 vïng sang chØ tÝnh c­íc 1 vïng. Víi c¸ch tÝnh míi th× c­íc di ®éng cña S-Fone gi¶m kho¶ng 40% so víi c­íc c¸ch vïng tr­íc ®©y, tøc lµ c­íc di ®éng tõ 450®/block 10 gi©y xuèng 250®/10” §ång thêi ®Ó t¨ng thuª bao, S-Fone còng cã chÝnh s¸ch ®Èy m¹nh viÖc më réng vïng phñ sãng ra 40 tØnh thµnh trong c¶ n­íc thau v× 14 tØnh, thµnh phè nh­ hiÖn nay.” Tuy nhiªn vÒ l©u dµi viÖc gi¶m c­íc sÏ kh«ng cã lîi cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, nh­ng ®Ó thu hót kh¸ch hµng buéc c«ng ty ph¶i ®­a ra ph­¬ng ¸n gi¶m c­íc, thËm chÝ c«ng ty cßn tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng tÝnh c­íc theo block 6”. Trong khi ®ã, c«ng ty §iÖn tö-ViÔn th«ng Qu©n ®éi Viettel còng ®ang c©n nh¾c møc c­íc míi cu¶ c¸c ®èi thñ, cã thÓ c¹nh tranh ®­îc khi dÞch vô cña hä ®i vµo ho¹t ®éng. “ Tuy nhiªn, theo c¸c chuyªn gia ViÔn th«ng, cho dï c¸c doanh nghiÖp míi cã h¹ thÊp møc c­íc di ®éng h¬n VNPT th× còng kh«ng thÓ giµnh ®­îc ­u thÕ nh­ VNPT, v× chØ riªng viÖc ®­îc phÐp tÝnh c­íc block 30” ®· gióp cho TCT nµy cã thÓ t¨ng sè thuª bao lªn rÊt nhiÒu, trong khi hiÖn t¹i sè thuª bao di ®éng cña VNPT ®· chiÕm gÇn 99% sè thuª bao di ®éng c¶ n­íc. §iÒu nµy cho thÊy c¸c doanh nghiÖp míi muèn c¹nh tranh ®­îc kh«ng thÓ chØ dïng ph­¬ng ¸n gi¶m gi¸ c­íc, mµ ph¶i n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô cña m×nh.” Ngoµi ra, bªn c¹nh nh÷ng m¹ng ®iÖn tho¹i di ®éng cã vïng phñ sãng toµn quèc nh­ vinafone, mobifone, ng­êi tiªu dïng ®ang cã c¬ häi lùa chän c¸c dÞch vô th«ng tin di ®éng cña mét sè nhµ cung cÊp míi mµ cÇn nãi ®Õn lµ Cityfone. M¹ng ®iÖn tho¹i néi thÞ cityfone lµ sù lùa chän cña nhiÒu kh¸ch hµng cã nhu cÇu trao ®æi th«ng tin trong ph¹m vi c¸c thµnh phè lín nh­ Hµ Néi vµ TP.HCM. Víi ­u ®iÓm lµ c­íc cuéc gäi rÎ mµ l¹i cã thÓ xµi ®iÖn tho¹i theo kiÓu di ®éng nªn m¹ng cityphone ®ang ®­îc ­a chuéng víi sè thuª bao ngµy mét t¨ng. "Tèc ®é t¨ng tr­ëng cña cityphone hiÖn ®¹t 200%.HiÖn ®· cã 100000 thuª bao.Cityphone ®· kh«ng ngõng t¨ng vïng phñ sãng, n©ng cÊp vµ ®­a ra nhiÒu dÞch vô t¨ng gi¸ trÞ nh­ : nh¾n tin SMS, truy cËp internet, dÞch vô cityphone tr¶ tr­íc ...X©y dùng mét th­¬ng hiÖu trÎ bªn c¹nh nh÷ng “®¹i gia”cung cÊp dÞch vô viÔn th«ng di ®éng ®· cã hµng triÖu kh¸ch hµng, cityphone nh¾m ®Õn ®èi t­îng kh¸ch hµng b×nh d©n. Víi ­u ®iÓm gi¸ c­íc rÎ cïng c¸c dÞch vô tiÖn Ých, cityphone nh¾m ®Õn ®èi t­îng kh¸ch hµng cã thu nhËp thÊp. Nh­ vËy, nh×n chung c¸c doanh nghiÖp trÎ muèn t×m kiÕm lîi nhuËn, t¨ng doanh thu, cñng cè vµ ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu cÇn biÕt quan s¸t , ph©n tÝch thÞ tr­êng, t×m kiÕm vµ ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp còng nh­ cËp nhËt ®Ó thùc sù lµm hµi lßng, tho¶ m·n mäi nhu cÇu cña mäi ®èi t­îng kh¸ch hµng. III. Nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh trong viÖc t×m kiÕm lîi nhuËn cña c¸c doanh nghiÖp T×m kiÕm lîi nhuËn lµ môc tiªu ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu cña mäi doanh nghiÖp, song nã kh«ng ph¶i lµ ®iÒu dÔ ®¹t ®­îc. §Ó t¨ng lîi nhuËn, tøc lµ mçi doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng tiÕp tôc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong l­u th«ng, t¹o ra gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ míi. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy doanh nghiÖp cÇn chó ý ®Õn nh÷ng nguån gèc h×nh thµnh lîi nhuËn, c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn nã. Ph¶i x¸c ®Þnh cho c«ng ty m×nh mét kÕ ho¹ch lîi nhuËn hîp lý vµ hiÖu qu¶. Cã rÊt nhiÒu yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn th­¬ng m¹i do ®ã c¸c doanh nghiÖp cÇn kÕt hîp ®Çy ®ñ vµ ®ång bé c¸c b­íc ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých lîi nhuËn cña m×nh. Nh­ c¸c vÝ dô ®· ph©n tÝch ( thÞ tr­êng BHNT, thÞ tr­êng di ®éng) ®· cho ta thÊy nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh khi c¸c doanh nghiÖp t×m kiÕm lîi nhuËn, c¹nh tranh nhau trªn th­¬ng tr­êng trong cïng mét lÜnh vùc kinh doanh. ViÖc chØ tËp trung gi¶m gi¸ c­íc, khuyÕn m¹i... th«i lµ kh«ng ®ñ. TÊt nhiªn, ®©y lµ nh÷ng gi¶i ph¸p hÊp dÉn thu hót kh¸ch hµng song vÒ l©u dµi nã kh«ng cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn cña c«ng ty. Ngoµi nh÷ng chiÕn dÞch gi¶m gi¸, khuyÕn m¹i, qu¶ng b¸ s¶n phÈm, th­¬ng hiÖu... nh÷ng nhµ kinh doanh cÇn t×m hiÓu t©m lý kh¸ch hµng, xu h­íng ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng, c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc ( thuÕ...) còng nh­ xem xÐt møc ®é ®Çu t­ vèn, tû suÊt lîi tøc, kÕ ho¹ch l­u chuyÓn hµng ho¸, c¸c kho¶n chi phÝ l­u th«ng. Nh÷ng ®iÒu nµy thËt sù cÇn thiÕt vµ quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nh»m thu lîi nhuËn lín nhÊt. Nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh mµ c¸c doanh nghiÖp cã thÓ gÆp ph¶i nh­ : t©m lý kh¸ch hµng cßn ch­a tin t­ëng vµo s¶n phÈm dÞch vô, th«ng tin cho kh¸ch hµng cßn Ýt, c¸c mÆt hµng ch­a thùc sù thuyÕt phôc vµ thu hót hä, th«ng tin tõ c¸c nhµ cung cÊp cßn thiÕu tÝnh chÝnh x¸c, th¸i ®é vµ ®¹o ®øc phôc vô ch­a tèt, ch÷ tÝn cña doanh nghiÖp ch­a cao, ph¹m vi vµ quy m« ®Çu t­ cßn hÑp, mèi quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp vµ kh¸ch hµng cßn láng lÎo, c¸c dÞch vô hËu m·i nhiÒu khi chØ dõng l¹i ë h×nh thøc. ChØ chó träng t×m kiÕm lîi nhuËn lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng phôc vô, chÊt l­îng s¶n phÈm... §Ó thùc sù t×m kiÕm lîi nhuËn cho doanh nghiÖp m×nh tøc lµ t¨ng doanh thu ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu c¸c doanh nghiÖp cÇn kh¾c phôc nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh còng nh­ ph¸t huy nh÷ng ­u ®iÓm cña doanh nghiÖp m×nh. KÕt luËn Nh÷ng vÊn ®Ò tr×nh bµy ë trªn phÇn nµo ®· cho thÊy tÇm quan träng cña lîi nhuËn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Nãi ®Õn c¬ chÕ thÞ tr­êng ta nghÜ ngay ®Õn sù c¹nh tranh trªn th­¬ng tr­êng, “C¸ lín nuèt c¸ bÐ “ lµ ®iÒu kh«ng tr¸nh khái. VËy lµm thÕ nµo ®Ó t×m kiÕm ®­îc lîi nhuËn cho doanh nghiÖp m×nh lµ vÊn ®Ò mµ nhiÒu nhµ kinh doanh ph¶i ®au ®Çu. Muèn thu ®­îc lîi nhuËn c¸c doanh nghiÖp cÇn quan s¸t vµ t×m hiÓu thÞ tr­êng, ®Èy m¹nh c¸c dÞch vô ­u ®·i cho kh¸ch hµng, nghiªn cøu c¸c chÝnh s¸ch nhµ n­íc, c©n ®èi chi phÝ l­u th«ng, chi phÝ sau s¶n xuÊt, xem xÐt møc ®é ®Çu t­, më réng ph¹m vi kinh doanh, quan t©m h¬n ®Õn kh¸ch hµng...Còng nh­ t¨ng c­êng cung cÊp th«ng tin cho kh¸ch hµng, qu¶ng b¸ cho th­¬ng hiÖu cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c, kh¾c phôc c¸c vÊn ®Ò n¶y sinh trong viÖc t×m kiÕm lîi nhuËn, tr¸nh ®Ó viÖc t¨ng lîi nhuËn lµm gi¶m uy tÝn doanh nghiÖp, chÊt l­îng phôc vô vµ chÊt l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt. §iÒu nµy sÏ ¶nh h­ëng xÊu ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, thiÖt h¹i ®Õn ng­êi tiªu dïng. Tãm l¹i, t×m kiÕm lîi nhuËn lµ môc tiªu hµng ®Çu cña mäi doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, mäi doanh nghiÖp ®Òu v­¬n lªn ®Ó ®¹t ®­îc nã nh­ng kh«ng ph¶i lµ b»ng mäi c¸ch. Doanh nghiÖp lu«n lu«n ph¶i ®Æt môc tiªu t¨ng lîi nhuËn bªn c¹nh lîi Ých chÝnh ®¸ng cña kh¸ch hµng, cã nh­ vËy th× viÖc t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp míi mang ý nghÜa tÝch cùc cho sù ph¸t triÓn cña m×nh vµ míi cã thÓ kh¼ng ®Þnh th­¬ng hiÖu cña m×nh l©u dµi vµ æn ®Þnh. Môc lôc §Ò môc trang Më ®Çu 1 Néi dung 2 Lý luËn chung vÒ lîi nhuËn th­¬ng m¹i 2 Kh¸i niÖm vµ nguån h×nh thµnh lîi nhuËn th­¬ng m¹i 2 C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn th­¬ng m¹i 3 Nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó t¨ng lîi nhuËn th­¬ng m¹i 3 Nh÷ng c¨n cø ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch lîi nhuËn 4 Thùc tr¹ng vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i ë c¸c doanh nghiÖp 4 ThÞ tr­êng b¶o hiÓm nh©n thä - Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p 4 ThÞ tr­êng ®iÖn tho¹i di ®éng - Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p 6 Nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh trong viÖc t×m kiÕm lîi nhuËn th­¬ng m¹i 8 KÕt luËn 10 Tµi liÖu tham kh¶o 1, Gi¸o tr×nh Th­¬ng m¹i 1 TS. Vò Quang Anh TS. NguyÔn B¸ L©m PGS.TS. Phan §øc Th¾ng 2,Thêi b¸o §Çu t­ Sè 54 (ra ngµy 5.5.04) 3,B¸o Nghiªn cøu Kinh tÕ Sè 309(ra 2.04) 4,B¸o Th­¬ng m¹i Sè 36(ra ngµy 4.5.04)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMuốn tăng lợi nhuận các doanh nghiệp phải làm gì.doc
Luận văn liên quan