Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của Hiệu trưởng trường THCS Thành Minh - Thạch Thành

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng Cộng Sản Việt Nam Quyết định đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH-HĐH) và phấn đấu năm 2020 cơ bản nước ta trở thành một nước công nghiệp. Tại Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương khóa 8 đã khẳng định “Muốn tiến hành CNH-HĐH thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục, đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”. Điều 2 Luật Giáo dục đã ghi: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo làm người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức, tri thức, sức khỏe. Thẩm mĩ và nghề nghiệp trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước” nghĩa là giáo dục, đào tạo ra những con người có tri thức, có nhân cách, những người có đủ “đức, trí, mĩ, thể”. Công viêc này không ai có thể làm được ngoài những nhà giáo dục và quản lý giáo dục mà đội ngũ giáo viên trong nhà trường là nhân tố trung tâm của sự phát triển giáo dục. Vì vậy người lãnh đạo, quản lý nhà trường phải hết sức coi trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng hay nói một cách khác là xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên “vừa hồng, vừa chuyên”. Nghị quyết Ban chấp hành TW 2 khóa 8 của Đảng cũng đã khẳng định “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục, đào tạo và được xã hội tôn vinh”. Ông, cha ta cũng đã nói “không có thầy đố mày làm nên”. Như vậy người thầy giáo có một vai trò hết sức quan trọng. Lê ninh vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản cũng nói: “Trong bất kỳ nhà trường nào điều quan trọng nhất là phương hướng, tư tưởng chính trị của bài giảng .”. Phương hướng và tư tưởng chính trị đó hoàn toàn do đội ngũ người Thầy quyết định. Vì vậy ta có thể khẳng định việc xây dựng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là một việc làm cực kỳ quan trọng.

doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/02/2013 | Lượt xem: 1949 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của Hiệu trưởng trường THCS Thành Minh - Thạch Thành, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc Trang PhÇn më ®Çu 1 1. Lý do chän ®Ò tµi 1 2. Môc ®Ých nghiªn cøu 3 3. NhiÖm vô nghiªn cøu 3 4. §èi t­îng nghiªn cøu 3 5. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 4 PhÇn néi dung 5 Ch­¬ng 1. C¬ së lý luËn vµ c¬ së ph¸p lý cña viÖc chØ ®¹o gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh trong tr­êng THPT 5 1.1. Mét sè c¬ së lý luËn cña viÖc chØ ®¹o … 5 1.2. Mét sè c¬ së ph¸p lý cña viÖc chØ ®¹o … 9 Ch­¬ng 2. Thùc tr¹ng cña viÖc chØ ®¹o nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc cña häc sinh tr­êng THPT NguyÔn Sü S¸ch, HuyÖn Thanh Ch­¬ng, TØnh NghÖ An trong giai ®o¹n hiÖn nay 11 2.1. Mét sè nÐt vÒ tr­êng THPT NguyÔn Sü S¸ch, HuyÖn Thanh Ch­¬ng, TØnh NghÖ An 11 2.2. Nh÷ng tån t¹i, khã kh¨n 13 2.3. Mét sè vÊn ®Ò ®Æt ra trong qu¶n lý n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ë tr­êng THPT NguyÔn Sü S¸ch, HuyÖn Thanh Ch­¬ng, TØnh NghÖ An trong giai ®o¹n hiªn nay 13 Ch­¬ng 3. Mét sè biÖn ph¸p chØ ®¹o nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ë tr­êng THPT NguyÔn Sü S¸ch, HuyÖn Thanh Ch­¬ng, TØnh NghÖ An 14 3.1. T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña Chi bé §¶ng trong tr­êng häc 14 3.2. N©ng cao vai trß, tr¸ch nhiÖm cña ®éi ngò gi¸o viªn bé m«n vµ gi¸o viªn chñ nhiÖm trong viÖc gi¸o dôc… 14 3.3. Ph¸t huy vai trß xung kÝch, s¸ng t¹o cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh vµ Héi liªn hiÖp thanh niªn 18 3.4. §Èy m¹nh c«ng t¸c gi¸o dôc truyÒn thèng 19 3.5. Ph¸t huy ho¹t ®éng tù qu¶n cña tËp thÓ häc sinh 20 3.6. KÕt hîp gi÷a nhµ tr­êng - gia ®×nh - x· héi ®Ó gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh 21 PhÇn kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 23 1. Mét sè kÕt luËn 23 2. Mét sè kiÕn nghÞ - ®Ò xuÊt 23 PhÇn tµi liÖu tham kh¶o 25 phÇn më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi: Ngay tõ thña s¬ khai cña ®Êt n­íc, c¸c bËc tiÒn nh©n ®· nãi : "Thiªn tµi lµ nguyªn khÝ cña quèc gia, nguyªn khÝ thÞnh th× ®Êt n­íc thÞnh, nguyªn khÝ suy th× ®Êt n­íc suy". Cã thÓ nãi lÞch s­ ph¸t triÓn cña hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®Òu thÊy r»ng: gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cã vai trß hÕt søc quan träng trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc, trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. ë n­íc ta, ®ang diÔn ra c«ng cuéc ®æi míi s©u s¾c trong ph¹m vi toµn x· héi. sù nghiÖp gi¸o dôc ®ang ®­îc coi träng lµ "Quèc s¸ch hµng ®Çu" (NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng kho¸ VIII). C«ng t¸c gi¸o dôc t­ t­ëng, ®¹o ®øc cho häc sinh phæ th«ng cÇn ®­îc c¶i tiÕn vµ ®Èy m¹nh, gãp phÇn tÝch cùc vµo sù nghiÖp gi¸o dôc toµn diÖn, hµi hoµ, ®¸p øng yªu cÇu míi cña x· héi. Trong v¨n kiÖn Héi ghÞ lÇn 2 Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng kho¸ VIII kh¼ng ®Þnh r»ng: "Muèn tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ th¾nglîi ph¶i ph¸t triÓn m¹nh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, ph¸t huy nguån lùc con ng­êi, yÕu tè c¬ b¶n cña sù ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng, ®Ó thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh. Ph¸t triÓn nguån lùc con ng­êi lµ ph¸t triÓn ®øc vµ tµi" §­¬ng thêi Hå Chñ TÞch lu«n quan t©m ®Õn gi¸o dôc lý t­ëng ,®¹o ®øc cho thÕ hÖ trÎ. Trong di chóc cña Ng­êi vÒ gi¸o dôc thanh niªn B¸c chØ râ : "Båi d­ìng ®¹o ®øc c¸ch m¹ng cho ®êi sau lµ mét viÖc lµm hÕt søc quan träng vµ cÇn thiÕt", vµ "….thanh niªn ta nãi chung lµ tèt, mäi viÖc ®Òu h¨ng h¸i xung phong kh«ng ng¹i khã kh¨n, cã chÝ tiÕn thñ, §¶ng cÇn båi d­ìng hä thµnh nh÷ng ng­êi kÕ tôc sù nghiÖp c¸ch m¹ng võa hång võa chuyªn". Con ng­êi ë thêi ®¹i nµo, ë x· héi nµo còng lµ chñ thÓ s¸ng t¹o ra lÞch sö, con ng­êi lµ ®éng lùc cña mäi sù ph¸t triÓn x· héi. Con ng­êi cµng cã nh©n c¸ch cao ®Ñp th× sù t¸c ®éng cña con ng­êi ®Õn x· héi ®ã cµng to lín. Do ®ã kh«ng thÓ xem nhÑ vai trß cña gi¸o dôc trong sù ph¸t triÓn cña x· héi. Trong c¸c mÆt §øc, TrÝ, ThÓ, Mü cña gi¸o dôc, gi¸o dôc §¹o ®øc bao giê còng ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu "§­îc xem lµ nÒn t¶ng, gèc rÔ ®Ó t¹o ra néi lùc tiÒm tµng v÷ng ch¾c cho c¸c mÆt gi¸o dôc kh¸c". Trong ®iÒu kiÖn ®êi sèng hiÖn nay, x· héi cã nh÷ng b­íc chuyÓn biÕn kh«ng ngõng, s©u réng vµ to lín vÒ mäi mÆt. Tuy nhiªn c¸i g× còng cã mÆt tr¸i cña nã, mÆt tr¸i cña c¬ chÕ thÞ tr­êng ®ang t¸c ®éng rÊt m¹nh ®Õn t­ r­ëng vµ lèi sèng cña mét bé d©n c­, trong ®ã sè l­îng thanh niªn, thiÕu niªn lµ rÊt lín, c¸c tÖ n¹n x· héi ®ang x©m nhËp vµo c¸c tr­êng häc. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ mét c¸ch toµn diÖn, ®Æc biÖt lµ t¨ng c­êng gi¸o dôc lý t­ëng, ®¹o ®øc, gi¸o dôc nh÷ng gi¸ trÞ nh©n v¨n, gi¸ trÞ ®¹o ®øc ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô. Trong v¨n kiÖn Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng lÇn thø 2 kho¸ VIII ®· nªu râ: "X©y dùng nh÷ng con ng­êi vµ thÕ hÖ trÎ thiÕt tha, g¾n bã víi lý t­ëng ®éc lËp d©n téc vµ CNXH, cã ®¹o ®øc trong s¸ng, cã ý chÝ kiªn c­êng x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc". Qua nh÷ng n¨m thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi cña §¶ng, chóng ta ®· ®¹t ®­îc nhiÒu nh÷ng thµnh tùu to lín vÒ kinh tÕ - x· héi ,tuy vËy vÒ mÆt t­ t­ëng ,®¹o ®øc cã phÇn bÞ gi¶m sót . §Æc biÖt lµ thÕ hÖ trÎ, mét sè bé phËn thanh niªn, thiÕu niªn, häc sinh, sinh viªn sèng kh«ng cã lý t­ëng, kh«ng cã môc ®Ých, sèng ch¹y theo c¸c nhu cÇu tÇm th­êng, ng¹i cèng hiÕn, ng¹i khã kh¨n, sèng thÝch h­ëng thô, sèng kh«ng cã niÒm tin, hoang mang, sèng bu«ng th¶. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng nµy, trong v¨n kiÖn Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng 2 khãa VIII nhÊn m¹nh: "§Æc biÖt ®¸ng lo ngµi lµ trong mét bé phËn häc sinh, sinh viªn cã t×nh tr¹ng suy tho¸i vÒ ®¹o ®øc, mê nh¹t vÒ lý t­ëng, theo lèi sèng thùc dông, thiÕu hoµi b·o lËp th©n, lËp nghiÖp v× t­¬ng lai b¶n th©n vµ ®Êt n­íc" Tr­íc t×nh h×nh vµ thùc tr¹ng nµy trong nh÷ng n¨m qua ®· ®­îc c¸c cÊp c¸c ngµnh, ®¨c biÖt lµ nh÷ng ng­êi lµm gi¸o dôc quan t©m, ®Çu t­ gi¸o dôc toµn diÖn, nh­ng vÊn ®Ò gi¸o dôc lý t­ëng ®¹o ®øc cã nh÷ng lóc ,nh÷ng n¬i nµo ®ã cßn bÞ xem nhÑ ,ch­a ®­îc ®Çu t­ . §èi víi tr­êng THPT NguyÔn Sü S¸ch , HuyÖn Thanh Ch­¬ng, TØnh NghÖ An trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã nhiÒu khëi s¾c ,®¹t ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ trong gi¸o dôc toµn diÖn ®ã lµ nhê vµo kÕt qu¶ cña gi¸o dôc kû c­¬ng ,nÒ nÕp ®Æc biÖt lµ gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh. B¶n th©n tr­íc ®©y lµ mét c¸n bé §oµn, nay víi c­¬ng vÞ lµ Phã hiÖu tr­ëng phô tr¸ch c¬ së vËt chÊt ,c«ng t¸c thi ®ua cña nhµ tr­êng ... T«i tù thÊy vai trß gi¸o dôc ®¹o ®øc, lý t­ëng,hoµi b·o cho häc sinh lu«n lu«n ph¶i ®­îc coi träng vµ cã nhiÒu gi¶i ph¸p thÝch hîp tõ ®ã lµm nÒn t¶ng cho gi¸o dôc toµn diÖn ë tr­êng THPT nãi chung vµ tr­êng THPT NguyÔn Sü S¸ch, huyÖn Thanh Ch­¬ng, tØnh NghÖ An nãi riªng. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do kh¸ch quan vµ lý do chñ quan nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn, t«i m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tµi: "Mét sè biÖn ph¸p chØ ®¹o nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ë tr­êng THPT NguyÔn Sü S¸ch , huyÖn Thanh Ch­¬ng, tØnh NghÖ An trong giai ®o¹n hiÖn nay ". 2. Môc ®Ých nghiªn cøu: §­a ra mét sè biÖn ph¸p chØ ®¹o ®Ó n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh tr­êng THPT NguyÔn Sü S¸ch, huyÖn Thanh Ch­¬ng, tØnh NghÖ An ®Ó ®¸p øng t¹o ra con ng­êi míi phï hîp víi yªu cÇu cña ®Êt n­íc trong giai ®o¹n ph¸t triÓn míi. 3. NhiÖm vô nghiªn cøu: 3.1 X¸c ®Þnh c¬ së lý luËn vµ c¬ së ph¸p lý cña mét sè biÖn ph¸p chØ ®¹o nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh trong tr­êng THPT NguyÔn Sü S¸ch, huyÖn Thanh Ch­¬ng, tØnh NghÖ An. 3.2 Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ®¹o ®øc häc sinh ë tr­êng THPT NguyÔn Sü S¸ch, huyÖn Thanh Ch­¬ng, tØnh NghÖ An. 3.3 §Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ë tr­êng THPT NguyÔn Sü S¸ch, huyÖn Thanh Ch­¬ng, tØnh NghÖ An giai ®o¹n hiÖn nay. 4. §èi t­îng nghiªn cøu: 4.1 Nghiªn cøu thùc tÕ ®èi t­îng häc sinh cña tr­êng THPT NguyÔn Sü S¸ch, huyÖn Thanh Ch­¬ng, tØnh NghÖ An 4.2 Tõ thùc tr¹ng, nghiªn cøu nh÷ng biÖn ph¸p chØ ®¹o nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ë tr­êng THPT NguyÔn Sü S¸ch, huyÖn Thanh Ch­¬ng, tØnh NghÖ An. 5. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu: 5.1 Nghiªn cøu c¸c tµi liÖu cña §¶ng vÒ gi¸o dôc - ®µo t¹o, cña Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o,c¸c ngµnh cã liªn quan. 5.2 Nghiªn cøu c¸c gi¸o tr×nh, tµi liÖu, c¸c kinh nghiÖm thùc tiÔn vÒ gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ®­îc tiÕp thu trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr­êng c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. 5.3 Kh¶o s¸t thùc tÕ, ®iÒu tra thùc tÕ, so s¸nh, thèng kª chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc trong 3 n¨m häc 2002 - 2003; 2003 - 2004; 2004 - 2005 cña tr­êng THPT NguyÔn Sü S¸ch, huyÖn Thanh Ch­¬ng, tØnh NghÖ An. phÇn néi dung Ch­¬ng I C¬ së lý luËn vµ c¬ së ph¸p lý cña viÖc chØ ®¹o gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh trong tr­êng THPT 1.1 Mét sè c¬ së lý luËn cña viÖc chØ ®¹o gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh trong tr­êng THPT. XÐt vÒ gãc ®é t©m lý løa tuæi: Theo tæ chøc Y tÕ thÕ giíi WHO ®é tuæi vÞ thµnh niªn cã tõ 10 ®Õn 19 tuæi, ë ViÖt Nam quy ®Þnh ®é tuæi vÞ thµnh niªn tõ 10 ®Õn 18 tuæi, theo ®iÒu tra tû lÖ thanh niªn ë n­íc ta n¨m 1999 chiÕm 23% d©n sè, trong ®ã 81% ®ang theo häc.Nh­ vËy häc sinh THPT lµ løa tuæi cuèiløa tuæi vÞ thµnh niªn, giai ®o¹n nµy c¸c em ph¸t triÓn m¹nh vÒ thÓ chÊt, sinh lý. Lµ thêi kú chuyÓn tiÕp tõ trÎ em sang ng­êi lín, c¸c em lu«n cã xu h­íng tù kh¼ng ®Þnh m×nh, cã ý thøc v­¬n lªn lµm chñ b¶n th©n. ë giai ®o¹n ph¸t triÓn nµy sù chØ ®¹o, kiÓm tra, gi¸m s¸t cña ng­êi lín lµm c¸c em c¶m thÊy rÊt khã chÞu, bùc béi vµ rÊt dÔ næi nãng. Trong løa tuæi nµy c¸c em muèn t×m tßi, ph¸t hiÖn kh¸m ph¸,t×m hiÓu nh÷ng ®iÒu ch­a biÕt cña cuéc sèng, c¸c em muèn cã quyÒn tù quyÕt ®Þnh trong c¸c c«ng viÖc vµ viÖc lµm cña m×nh vµ muèn kh«ng bÞ sù rµng buéc cña gia ®×nh, bè mÑ vµ c¸c ng­êi lín tuæi. XÐt vÒ gãc ®é x· héi: ë løa tuæi nµy sù giao tiÕp víi b¹n bÌ lµ mét nhu cÇu rÊt lín. C¸c em cã xu h­íng tô tËp thµnh tõng nhãm cã cïng së thÝch, phï hîp víi t×nh t×nh ®Ó vui ch¬i, ®ïa nghÞch, cã nh÷ng lóc, nh÷ng n¬i c¸c em cã c¸c hµnh ®éng kh«ng ®óng, kh«ng phï hîp víi løa tuæi cña m×nh. Trong gia ®o¹n nµy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn sinh lý ¶nh h­ëng ®Õn rÊt nhiÒu tÝnh c¸ch cña c¸c em: c¸c em rÊt dÔ bÞ xóc ®éng khi cã mét t¸c ®éng nµo ®ã, b¶n th©n c¸c em dÔ bÞ l«i kÐo, kÝch ®éng, lßng kiªn tr× vµ kh¶ n¨ng tù kiÒm chÕ yÕu. ë løa tuæi nµy tÝnh t×nh kh«ng æn ®Þnh, dÔ næi c¸u, khi th× qu¸ s«i næi nhiÖt t×nh nh­ng cã trë ng¹i l¹i dÔ bu«ng xu«i, ch¸n n¶n. §èi víi c¸c em ë løa tuæi nµy, c¸i g× còng dÔ dµng, ®¬n gi¶n, c¸c em lu«n ë tr¹ng th¸i hiÕu th¾ng hoÆc tù ti v× thÕ dÔ dµng ®i ®Õn nh÷ng hµnh ®éng thiÕu suy nghÜ chÝn ch¾n, nhiÒu lóc vi ph¹m mµ vÉn kh«ng biÕt. ChÝnh v× vËy, c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c bËc phô huynh vµ mäi tæ chøc trong x· héi ph¶i cã tr¸ch nhiÖm quan t©m s¸t sao, ®éng viªn kÞp thêi ®Ó h­íng c¸c em cã nh÷ng suy nghÜ vµ hµnh ®éng ®óng. §Ó chØ ®¹o vµ qu¶n lý tèt qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc trong tr­êng THPT, ng­êi c¸n bé qu¶n lý cÇn n¾m v÷ng vÊn ®Ò cô thÓ nh­ sau: 1.1.1. §¹o ®øc Cã nhiÒu c¸ch ®Þnh nghÜa kh¸c nhau vÒ kh¸i niÖm ®¹o ®øc. Tuy nhiªn cã thÓ hiÓu kh¸i niÖm nµy d­íi 2 gãc ®é. a. Gãc ®é x· héi: §¹o ®øc lµ mét h×nh th¸i x· héi ®Æc biÖt ®­îc ph¶n ¸nh d­íi d¹ng nguyªn t¾c, yªu cÇu, chuÈn mùc ®iÒu chØnh (hoÆc chi phèi) hµnh vi cña con ng­êi trong c¸c mèi quan hÖ gi÷a con ng­êi víi tù nhiªn, gi÷a con ng­êi víi x· héi, gi÷a con ng­êi víi nhau vµ víi chÝnh b¶n th©n m×nh. b. Gãc ®é c¸ nh©n: §¹o ®øc chÝnh lµ nh÷ng s¶n phÈm, nh©n c¸ch cña con ng­êi, ph¶n ¸nh ý thøc, t×nh c¶m, ý chÝ, hµnh vi, thãi quen vµ c¸ch øng xö cña hä trong c¸c mèi quan hÖ gi÷a con ng­êi víi tù nhiªn, víi x· héi, gi÷a b¶n th©n hä víi ng­êi kh¸c vµ víi chÝnh b¶n th©n m×nh. 1.1.2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®¹o ®øc cña c¸ nh©n, cña con ng­êi lµ qu¸ tr×nh t¸c ®éng qua l¹i gi÷a x· héi vµ c¸ nh©n ®Ó chuyÓn ho¸ nh÷ng nguyªn t¾c, yªu cÇu, chuÈn mùc, gi¸ trÞ ®¹o ®øc - x· héi thµnh nh÷ng phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ nh©n, lµm cho c¸ nh©n ®ã tr­ëng thµnh vÒ mÆt ®¹o ®øc, c«ng d©n vµ ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña x· héi. 1.1.3. Qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc lµ mét ho¹t ®éng cã tæ chøc, cã môc ®Ých, cã kÕ ho¹ch nh»m biÕn nh÷ng nhu cÇu, chuÈn mùc, gi¸ trÞ ®¹o ®øc theo yªu cÇu cña x· héi thµnh nh÷ng phÈm chÊt, gi¸ trÞ ®¹o ®øc cña c¸ nh©n, nh»m gãp phÇn ph¸t triÓn nh©n c¸ch cña mçi c¸ nh©n vµ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn, tiÕn bé cña x· héi. 1.1.4. C¸c ®Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc - Cã sù g¾n kÕt chÆt chÏ víi qu¸ tr×nh d¹y häc trªn líp vµ d¹y häc gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp. - Cã ®Þnh h­íng thèng nhÊt c¸c yªu cÇu, môc ®Ých gi¸o dôc gi÷a c¸c tæ chøc gi¸o dôc trong vµ ngoµi nhµ tr­êng. - TÝnh biÖn chøng, phøc t¹p trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, biÕn ®æi vÒ nh©n c¸ch cña häc sinh vÒ mÆt ®¹o ®øc. - TÝnh l©u dµi cña qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn c¸c phÈm chÊt ®¹o ®øc - TÝnh ®ét biÕn vµ kh¶ n¨ng tù biÕn ®æi - Ph¸t triÓn th«ng qua ho¹t ®éng vµ giao l­u tËp thÓ - TÝnh c¸ thÓ ho¸ cao - Chøa nhiÒu m©u thuÉn - Cã sù t­¬ng t¸c hai chiÒu gi÷a nhµ gi¸o dôc vµ ®èi t­îng ®­îc gi¸o dôc - TÝnh khã kh¨n trong viÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶, sù ph¸t triÓn ®¹o ®øc cña c¸ nh©n. 1.1.5. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc - Qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc lµ mét bé phËn cÊu thµnh qu¸ tr×nh gi¸o dôc trong tr­êng THPT. T¹o ra nhÞp cÇu g¾n kÕt gi÷a nhµ tr­êng vµ x· héi, con ng­êi víi cuéc sèng. - Gi¸o dôc ®¹o ®øc ®­îc xem lµ nÒn t¶ng, gèc rÔ t¹o ra néi lùc tiÒm n¨ng v÷ng ch¾c cho c¸c mÆt gi¸o dôc kh¸c. - Gi¸o dôc ®¹o ®øc ph¶i lµm cho häc sinh thÊm nhuÇn s©u s¾c thÕ giíi quan M¸c - Lªnin, t­ t­ëng ®¹o ®øc c¸ch m¹ng Hå ChÝ Minh, tÝnh ch©n lý kh¸ch quan cña c¸c gi¸ trÞ ®¹o ®øc, nh©n v¨n, nh©n b¶n cña c¸c t­ t­ëng ®ã, coi ®ã lµ kim chØ nam cho hµnh ®éng cña m×nh. - Gi¸o dôc ®¹o ®øc ph¶i thÊm nhuÇn c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, biÕt sèng vµ lµm viÖc theo ph¸p luËt, sèng cã kû c­¬ng nÒn nÕp, cã v¨n ho¸ trong c¸c mèi quan hÖ gi÷a con ng­êi víi tù nhiªn, víi x· héi vµ gi÷a con ng­êi. - Trªn c¬ së th«ng qua viÖc tiÕp cËn víi cuéc ®Êu tranh c¸ch m¹ng cña d©n téc vµ ho¹t ®éng cña c¸ nh©n ®Ó cñng cè niÒm tin vµ lÏ sèng, lý t­ëng sèng, lèi sèng theo con ®­êng CNXH. - Gi¸o dôc ®¹o ®øc ph¶i lµm cho nhËn thøc ngµy cµng s©u s¾c nguyªn t¾c, yªu cÇu, chuÈn mùc vµ c¸c gi¸ trÞ ®¹o ®øc x· héi XHCN. BiÕn c¸c gi¸ trÞ ®ã thµnh ý thøc, t×nh c¶m, hµnh vi, thãi quen vµ c¸ch øng xö trong ®êi sèng hµng ngµy. - Qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc cÇn ph¶i theo ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i ®èi t­îng trong gi¸o dôc. - Qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc cã nhiÖm vô: Ph¸t triÓn nhu cÇu ®¹o ®øc c¸ nh©n; h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ý thøc ®¹o ®øc; rÌn luyÖn ý chÝ, hµnh vi, h×nh thµnh thãi quen øng xö ®¹o ®øc; ph¸t triÓn c¸c gi¸ trÞ ®¹o ®øc c¸ nh©n theo nh÷ng ®Þnh h­íng gi¸ trÞ mang tÝnh ®Æc thï d©n téc vµ thêi ®¹i. - Qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc kh«ng chØ ®Þnh h­íng cho c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ®¹o ®øc mµ cßn ®Þnh h­íng cho ho¹t ®éng d¹y häc nãi chung, d¹y m«n häc ®¹o ®øc nãi riªng (m«n GDCD, mét sè m«n häc kh¸c…).Víi t­ c¸ch lµ ng­êi qu¶n lý gi¸o dôc, tr­íc hÕt cÇn ph¶i hiÓu biÕt mét c¸ch s©u s¾c nh÷ng vÊn ®Ò chung cña qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc. Tõ ®ã míi cã nh÷ng ®Þnh h­íng, môc tiªu s¸t thùc, x©y dùng ®­îc nh÷ng ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch kh¶ thi vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p tæ chøc chØ ®¹o thÝch hîp ®Ó n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cña qu¶n lý gi¸o dôc nãi chung, qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc nãi riªng. 1.1.6. Néi dung gi¸o dôc ®¹o ®øc Trong giai ®o¹n hiÖn nay, ë n­íc ta ®ang diÔn ra c«ng cuéc ®æi míi s©u s¾c trong ph¹m vi toµn x· héi. Sù nghiÖp gi¸o dôc ®ang ®­îc coi träng, lµ "Quèc s¸ch hµng ®Çu". C«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng, ®¹o ®øc cho häc sinh cÇn ®­îc coi träng vµ ®Æt lªn vÞ trÝ hµng ®Çu. Gi¸o dôc chÝnh trÞ, t­ t­ëng ®¹o ®øc cÇn ph¶i t¨ng c­êng gi¸o dôc thÕ giíi quan khoa häc. Trªn c¬ së t¨ng c­êng thÕ giíi quan khoa häc cÇn t¨ng c­êng gi¸o dôc t­ t­ëng c¸ch m¹ng XHCN cho häc sinh. Qua gi¸o dôc ®¹o ®øc ph¶i n©ng cao lßng yªu n­íc, t¨ng c­êng ý thøc lao ®éng vµ tù lao ®éng (®éng c¬, th¸i ®é ®óng ®¾n, ch¨m chØ, nç lùc v­¬n lªn lµm chñ khoa häc…). Bªn c¹nh ®ã còng ph¶i ®ång thêi t¨ng c­êng gi¸o dôc ph¸p luËt, gi¸o dôc lßng th­¬ng yªu con ng­êi vµ hµnh vi øng xö cã v¨n ho¸ (¨n nãi côc c»n, th« lç, thiÕu v¨n ho¸, thiÕu t«n träng ng­êi kh¸c… biÕt øng xö lÔ phÐp tÕ nhÞ, lÞch sù…) Trong nhµ tr­êng phæ th«ng, c¸c phÈm chÊt ®¹o ®øc cÇn trau dåi cho häc sinh mét c¸ch liªn tôc, khoa häc, hîp lý, vµ ®­îc ph©n thµnh tõng nhãm theo tõng quan hÖ x· héi: quan hÖ c¸ nh©n víi x· héi, céng ®ång (trung thµnh víi lý t­ëng CNXH vµ CNCS, yªu n­íc XHCN, yªu hoµ b×nh, tù hµo d©n téc, tin yªu §¶ng vµ kÝnh yªu B¸c Hå…); quan hÖ c¸ nh©n víi lao ®éng (ch¨m chØ häc tËp, say mª khoa häc kü thuËt, quý träng lao ®éng…); quan hÖ c¸ nh©n víi b¶n th©n, víi ng­êi kh¸c nh­ ruét thÞt, b¹n bÌ, ®ång chÝ…); ®ång thêi còng ph¶i gi¸o dôc ®¹o ®øc gia ®×nh, quan hÖ b¹n bÌ, t×nh yªu. 1.2. Mét sè c¬ së ph¸p lý cña viÖc chØ ®¹o gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh trong tr­êng THPT Trong v¨n kiÖn Héi nghÞ lÇn thø 2 Ban chÊp hµnh TW §¶ng kho¸ VIII ®· nªu râ: "NhiÖm vô môc tiªu c¬ b¶n cña gi¸o dôc lµ nh»m x©y dùng nh÷ng con ng­êi vµ thÕ hÖ thiÕt tha g¾n bã víi lý t­ëng ®éc lËp d©n téc vµ CNXH, cã ®¹o ®øc trong s¸ng, cã ý chÝ kiªn c­êng x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc, CNH-H§H ®Êt n­íc, gi÷ g×n vµ ph¸t huy c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ cña d©n téc, cã n¨ng lùc tiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸ cña nh©n lo¹i, ph¸t huy tiÒm n¨ng cña d©n téc vµ con ng­êi ViÖt Nam, cã ý thøc céng ®ång vµ ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña c¸ nh©n, lµm chñ tri thøc khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, cã t­ duy s¸ng t¹o, cã tÝnh tæ chøc kû luËt cao lµ nh÷ng con ng­êi kÕ thõa vµ x©y dùng CNXH võa hång võa chuyªn". Quan ®iÓm cña §¶ng vÒ ph¸t triÓn gi¸o dôc trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 2001 - 2010 ®· kh¼ng ®Þnh: "Gi¸o dôc con ng­êi ViÖt Nam ph¸t triÓn toµn diÖn cã ®¹o ®øc, cã tri thøc, cã søc khoÎ vµ thÈm mü… gãp phÇn lµm cho d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ v¨n minh, phôc vô sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc". §iÒu 2 ch­¬ng I cña LuËt Gi¸o dôc nªu râ: "Môc tiªu gi¸o dôc lµ ®µo t¹o con ng­êi ViÖt Nam ph¸t triÓn toµn diÖn, cã ®¹o ®øc, tri thøc, søc khoÎ, thÈm mü vµ nghÒ nghiÖp, trung thµnh víi lý t­ëng ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi; h×nh thµnh vµ båi d­ìng nh©n c¸ch, phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cña c«ng d©n, ®¸p øng yªu cÇu x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc". Trong §iÒu 23 môc 2 ch­¬ng II LuËt Gi¸o dôc còng kh¼ng ®Þnh: "Môc tiªu cña gi¸o dôc phæ th«ng lµ gióp häc sinh ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt, thÈm mü vµ c¸c kü n¨ng c¬ b¶n nh»m h×nh thµnh nh©n c¸ch con ng­êi ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa, x©y dùng t­ c¸ch vµ tr¸ch nhiÖm c«ng d©n, chuÈn bÞ cho häc sinh tiÕp tôc häc lªn hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng, tham gia x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc". Gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ph¶i ®­îc tiÕn hµnh b»ng nhiÒu biÖn ph¸p, cã môc tiªu phï hîp. Ph¶i ®­îc x©y dùng néi dung, kÕ ho¹ch cô thÓ vµ ®­îc lµm th­êng xuyªn liªn tôc, ph¶i cã hÖ thèng míi ®¹t kÕt qu¶ cao. Gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh ph¶i ®­îc tiÕn hµnh b»ng nhiÒu h×nh thøc phong phó ,linh ho¹t, phï hîp víi løa tuæi häc sinh. Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc trong vµ ngoµi nhµ tr­êng. §ång thêi ph¶i biÕt kÕt hîp gi¸o dôc gi÷a nhµ tr­êng - gia ®×nh - x· héi ®Ó t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp. Huy ®éng mäi nguån lùc, mäi sù hç trî cña tÊt c¶ c¸c tæ chøc, c¸c c¬ quan ban ngµnh, c¸c ®oµn thÓ cïng phèi hîp ®Ó thùc hiÖn tèt x· héi ho¸ gi¸o dôc, gãp phÇn n©ng cao ®¹o ®øc ,chÊt l­îng cho häc sinh. Ch­¬ng 2 Thùc tr¹ng cña viÖc chØ ®¹o nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc cña häc sinh tr­êng THPT nguyÔn sü s¸ch,huyÖn thanh ch­¬ng,tØnh nghÖ an trong giai ®o¹n hiÖn nay 2.1. Mét sè nÐt vÒ tr­êng THPT NguyÔn Sü S¸ch, huyÖn Thanh Ch­¬ng , tØnh NghÖ An Thanh Ch­¬ng lµ huyÖn miÒn nói , nÒn kinh tÕ chñ yÕu lµ n«ng nghiÖp ,trång chÌ ,vµ trång rõng nh­ng ch­a ph¸t triÓn m¹nh .Nguån thu nhËp vµ ®êi sèng cña ng­êi d©n cßn thÊp.Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y HuyÖn Thanh Ch­¬ng ®­îc nhµ n­íc ®Çu t­ ph¸t triÓn nhiÒu , trong ®ã chñ yÕu lµ giao th«ng cô thÓ cã ®­êng mßn Hå ChÝ Minh ®i qua dµi gÇn 30 km ,®­êng mßn Hå ChÝ Minh nèi liÒn quª B¸c dµi 24 km ,cã cÇu Ré nèi liÒn hai bê b¾c nam . Cöa khÈu ViÖt -Lµo ®ang ®­îc x©y dùng . Tr­êng THPT NguyÔn Sü S¸ch n»m ë h¹ huyÖn Thanh Ch­¬ng ,phÝa ®«ng gi¸p huyÖn Nam §µn, phÝa b¾c gi¸p §« L­¬ng, häc sinh cña tr­êng lµ con em vïng d©n c­ cña s¸u x· Thanh D­¬ng, Thanh L­¬ng ,Thanh Yªn, Thanh Khai, Xu©n T­êng, Ngäc S¬n . §êi sèng ng­êi d©n c¬ b¶n lµ thu nhËp tõ nguån n«ng nghiÖp ,cã mét sè con em cña tiÓu th­¬ng nghiÖp bu«n b¸n nhá ë thÞ tø chî Cån. Tr­êng THPT NguyÔn Sü S¸ch ®­îc x©y dùng n¨m 1973 ,lóc nµy tr­êng lµ ph©n hiÖu cña tr­êng cÊp 3 Thanh Ch­¬ng 2, n¨m 1981 tr­êng chÝnh thøc ®­îc thµnh lËp ®­îc mang tªn lµ tr­êng cÊp 3 Thanh Ch­¬ng 4 ,n¨m 1984 tr­êng ®æi tªn lµ tr­êng THPT NguyÔn Sü S¸ch. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan nªn chÊt l­îng gi¸o dôc cña tr­êng cßn thÊp so víi nhu cÇu x· héi vµ ®Þa ph­¬ng chØ xÕp ë møc trung b×nh .Tõ n¨m häc 2003-2004 nhµ tr­êng cã sù thay ®æi vÒ c¸n bé qu¶n lý víi c¸ch nh×n míi ,chÊt l­îng gi¸o dôc cña nhµ tr­êng ph¸t triÓn râ rÖt vÒ mäi mÆt nh­: Kû c­¬ng nÒ nÕp, chÊt l­îng ®éi ngò, c¬ sá vËt chÊt ®Æc biÖt lµ chÊt l­îng gi¸o dôc häc sinh. HiÖn nay quy m« nhµ tr­êng cã 41 líp ,trong ®ã cã 28 líp c«ng lËp ,13 líp b¸n c«ng . §éi ngò c¸n bé gi¸o viªn gåm 76 ®ång chÝ trong ®ã cã 3 §/c tr×nh ®é th¹c sü, 2 §/c tr×nh ®é d­íi chuÈn . c¬ cÊu tæ chøc cña nhµ tr­êng nh­ sau: - Chi bé gåm 23 §/c §¶ng viªn - BGH gåm 3 §/c ®­îc ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ ( HiÖu tr­ëng phô tr¸ch chung, phã hiÖu tr­ëng phô tr¸ch chuyªn m«n, phã hiÖu tr­ëng phô tr¸ch c¬ së vËt chÊt vµ c«ng t¸c thi ®ua - Tæ chøc c«ng ®oµn cã 7 §/c trong BCH ®ù¬c ph©n c«ng phô th¸ch vÒ c¸c mÆt nh­ ®êi sèng ,néi tró, n÷ c«ng ... -Tæ chøc ®oµn thanh niªn cã 42 chi ®oµn trong ®ã 41 chi ®oµn häc sinh vµ 1 chi ®oµn gi¸o viªn .C§GV gåm 45 §/c . KÕt qu¶ gi¸o dôc trong 3 n¨m gÇn ®©y nh­ sau : N¨m häc Sè häc sinh KÕt qu¶ h¹nh kiÓm Tèt Kh¸ TB Yõu KÐm Kû luËt §uæi häc 2002-2003 1427 432 30,2% 808 66,5% 163 11,5% 24 1,8% 0 5 2 2003-2004 1648 526 35% 940 63% 157 10.2% 25 1,8% 0 3 0 2004-2005 1735 621 36% 931 63,1% 162 9,7% 21 1,2% 0 3 0 N¨m häc ChÊt l­îng ®Çu vµo (®iÓm TB) KÕt qu¶ häc tËp Giái Kh¸ TB Yõu KÐm HS giái tØnh HS ®Ëu ®¹i häc 2002-2003 6,1 0 231 1371 26 0 26 65 2003-2004 6,05 0 273 1351 24 0 26 67 2004-2005 6,4 9 302 406 27 0 29 85 §Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ trªn dã lµ nhê sù nç lùc cña ®éi ngò qu¶n lý, c¸c tæ chøc trong nhµ tr­êng, ®Æc biÖt lµ tËp thÓ héi ®ång s­ ph¹m nhµ tr­êng.Tuy vËy ®éi ngò qu¶n lý cÇn ph¶i cã g¾ng t×m gi¶i ph¸p tèt h¬n n÷a ®Î ®­a nhµ tr­êng ph¸t triÓn h¬n n÷a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña x· héi vµ cña ®Þa ph­¬ng. 2.2. Nh÷ng tån t¹i, khã kh¨n Qua nh÷ng n¨m c«ng t¸c t¹i tr­êng, t«i nhËn thÊy do mét sè nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan mµ chÊt l­îng gi¸o dôc ch­a cao lµ kû c­¬ng nÒ nÕp cña gi¸o viªn ,häc sinh ch­a thùc sù ®­îc ®­a lªn hµng ®Çu, cßn thiÕu nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ trong viÖc n©ng chÊt l­îng chÊt l­îng ®¹o ®øc cho häc sinh . Cô thÓ ë häc sinh cßn cã nh÷ng biÓu hiÖn sa sót vÒ mÆt ®¹o ®øc nh­ sau: - Mét sè em ch­a x¸c ®Þnh ®­îc môc tiªu häc ®Ó lµm c¸i g×? häc nh÷ng g×? cã nhiÒu tr­êng hîp coi viÖc häc lµ do gia ®×nh yªu cÇu nªn ®éng c¬ häc tËp ch­a cao. - Do c¸c em lµ häc sinh phÇn lín lµ sèng ë n«ng th«n nªn trong giao tiÕp c¸c em cßn vông vÒ, hay nãi trèng kh«ng hoÆc nãi n¨ng cßn côc c»n kh«ng suy nghÜ, nhiÒu lóc cßn ph¸t ng«n bõa b·i. - Mét sè em cßn m¶i ch¬i, ®ua ®ßi, thiÕu trung thùc trong häc tËp, thËm chÝ cã em cßn uèng r­îu ,®¸nh b¹c g©y bÌ ph¸i lµm mÊt trËt tù n¬i c«ng céng vµ trong nhµ tr­êng . -ViÖc kÕt hîp gi÷a gi¸o dôc nhµ tr­êng -gia ®×nh-x· héi cßn ch­a ®ång bé . NhiÒu lóc ®Þa ph­¬ng cßn bao che ,gi¶i quÕt ch­a nhÊt qu¸n. 2.3. Mét sè vÊn ®Ò ®Æt ra trong qu¶n lý n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ë tr­êng THPT NguyÔn Sü S¸ch, huyÖn Thanh Ch­¬ng tØnh NghÖ An trong giai ®o¹n hiÖn nay Dùa trªn c¬ së lý luËn, c¬ së ph¸p lý vµ ph©n tÝch cô thÓ thùc tr¹ng cña viÖc qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ë tr­êng THPT NguyÔn Sü S¸ch, huyÖn Thanh Ch­¬ng,tØnh NghÖ An t«i nhËn thÊy cã vÊn ®Ò ®Æt ra lµ: a/ T¨ng c­êng vai trß l·nh ®¹o cña Chi bé §¶ng. b/ N©ng cao vai trß, tr¸ch nhiÖm cña ®éi ngò gi¸o viªn bé m«n vµ gi¸o viªn chñ nhiÖm trong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc vµ rÌn luyÖn nh©n c¸ch cho häc sinh. c/ Ph¸t huy vai trß xung kÝch s¸ng t¹o cña ®oµn thanh niªn vµ héi liªn hiÖp thanh niªn ViÖt Nam d/ §Èy m¹nh c«ng t¸c gi¸o dôc truyÒn thèng . e/ Ph¸t huy ho¹t ®éng tù qu¶n cña tËp thÓ häc sinh f/ KÕt hîp gi¸o dôc gi÷a nhµ tr­êng-x· héi - gia ®×nhtrong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh Ch­¬ng 3 Mét sè biÖn ph¸p chØ ®¹o nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ë tr­êng THPT nguyÔn sü s¸ch,huyÖn thanh ch­¬ng,tØnh nghÖ an trong giai ®o¹n hiÖn nay 3.1.. T¨ng c­êng vai trß l·nh ®¹o cña Chi bé §¶ng. Trong tr­êng THPT vÞ trÝ cña chi bé ®¶ng lµ trung t©m chÝnh trÞ tËp hîp c¸c lùc l­îng quÇn chóng nh»m thùc hiÖn tèt c¸c chñ tr­¬ng ,®­¬ng lèi ,chÝnh schs cña §¶ng vµ nhµ n­íc Trong tr­êng häc, Chi bé §¶ng n¾m quyÒn l·nh chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng, lµ h¹t nh©n, lµ nÒn t¶ng cña sù ®oµn kÕt, chÝnh v× thÕ ph¶i x©y dùng chi bé §¶ng nhµ tr­êng lu«n lu«n trong s¹ch v÷ng m¹nh, thùc hiÖn tèt vai trß cña m×nh, lu«n thùc hiÖn theo ph­¬ng ch©m "§¶ng l·nh ®¹o, nh©n d©n lµm chñ, Nhµ n­íc qu¶n lý".Mçi mét ®¶ng viªn ph¶i ®Çu tµu g­¬ng mÉu trong mäi ho¹t ®éng ,®Æc biÖt lµ trong c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ ,t­ t­ëng . Th­êng xuyªn cËp nhËt th«ng tin, qu¸n triÖt c¸c quan ®iÓm, ®­êng lèi, nghÞ quyÕt cña §¶ng vµ c¸c cÊp chÝnh quyÒn.Häp ®Þnh kú vµo cuèi th¸ng ®Ó ®Ò ra chñ tr­¬ng cô thÓ ,giao tr¸ch nhiÖm cho c¸c tæ chøc trong nhµ tr­êng thùc hiÖn.§Æc biÖt lµ c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng, ®¹o ®øc cho c¸n bé gi¸o viªn ,häc sinh . Theo dâi kiÓm tra ,®«n ®èc ,uèn n¾n ,s÷a ch÷a nh÷ng t­ t­ëng lÖch l¹c sai ®­êng lèi chñ tr­¬ng mµ chi bé ®· ®Ò ra . 3-2. N©ng cao vai trß, tr¸ch nhiÖm cña ®éi ngò gi¸o viªn bé m«n vµ cña gi¸o viªn chñ nhiÖm trong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc vµ rÌn luyÖn nh©n c¸ch cho häc sinh. a/§èi víi gi¸o viªn bé m«n vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong nhµ tr­êng §Æc thï cña ng­êi gi¸o viªn võa lµ nhµ s­ ph¹m, võa lµ nhµ tæ chøc, võa tham gia c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ, x· héi. Ph­¬ng tiÖn lao ®éng cña ng­êi gi¸o viªn lµ phÈm chÊt nh©n c¸ch vµ trÝ tuÖ cña chÝnh hä .Nh÷ng phÈm chÊt ®ã t¹o nªn søc m¹nh , niÒm tin vµ lý t­ëng nã thÊm nhuÇn vµo bµi gi¶ng ,tõng ho¹t ®éng gi¸o dôc cña hä. §Ó gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh tr­îc hÕt ng­êi qu¶n lý cÇn ph¶i chó y båi d­ìng lßng nh©n ¸i s­ ph¹m cho ®éi ngò gi¸o viªn. Long nh©n ¸i t×ng yªu th­¬ng con ng­êi lµ c¸i gèc cña ®¹o lý lµm ng­êi , t×nh yªu th­¬ng häc sinh lµ ®iÓm xuÊt ph¸t cña sù s¸ng t¹o s­ ph¹m lµm cho gi¸o viªn cã tr¸ch nhiÖm cao víi c«ng viÖc cña m×nh .Xukh«mlinki ®· nãi "nhê søc m¹nh cña t×nh yªu ®ã mµ nhµ s­ ph¹m cã t©m hån cao th­îng , tinh thÇn s¶ng kho¸i , trÝ tÖu s¸ng suèt t×nh c¶m nh¹y bÐn vµ tinh tÕ …" .T×nh yªu th­¬ng häc sinh thÓ hiÖn trong c¸c ho¹t ®éng d¹y häc vµ gi¸o dôc ®ã còng lµ c¬ së xuÊt ph¸t cña t×nh yªu nghÒ nghiÖp .ý thøc th¸i ®é vµ t×nh yªu nghÒ nghiÖp thÓ hiÖn ë viÖc kh«ng ngõng n©ng cao phÈm chÊt ®¹o ®øc ®Ó trë thµnh g­¬ng s¸ng ,g©y niÒm tin ®¹o ®øc tr­íc HS,tr­íc nh©n d©n .Sinh thêi Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· ®Æt yªu cÇu ®¹o ®øc cña ng­êi thÇy lªn hµng ®Çu ,ng­êi ®ßi hái thÇy gi¸o "kh«ng nh÷ng ph¶i cã trÝ tuÖ phæ th«ng mµ ph¶i cã ®¹o ®øc c¸ch m¹ng chØ v× quÇn chóng chØ quý mÕn nh÷ng ng­êi cã t­ c¸ch ®¹o ®øc …". §èi víi ng­êi gi¸o viªn lßng yªu nghÒ , sù say s­a høng khëi , sù kiªn tr× ,kh¾c phôc khã kh¨n trong häc hái rÌn luyÖn ,toµn t©m toµn ý víi sù nghiÖp gi¸o dôc ,tÊt c¶ v× HS th©n yªu lµ biÕu hiªn ®¹o ®øc c¸ch m¹ng vµ lý t­ëng nghª nghiÖp . Ng­êi qu¶n lý cÇn cã tr¸ch nhiªm : - X©y dùng ®­îc phong trµo tù häc, tù rÌn luyÖn, kh«ng ngõng n©ng cao phÈm chÊt chÝnh trÞ, t­ t­ëng cho c¸n bé gi¸o viªn th«ng qua c¸c buæi sinh ho¹t chuyªn m«n häp héi ®ång, c¸c buæi häc tËp chÝnh trÞ. - Tæ chøc c¸c buæi héi th¶o, häc tËp chÝnh trÞ ®Ó tõ ®ã gi¸o viªn thÊy vai trß cña m×nh vµ nhiÖt t×nh cïng víi Ban gi¸m hiÖu tham gia vµo ho¹t ®éng gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh th«ng qua c¸c bµi häc trªn líp. Nh­ héi th¶o víi chuyªn ®Ò "C¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh trong giai ®o¹n hiÖn nay" - Th«ng qua c¸c buæi häc tËp c¸c gi¸o viªn bé m«n cã thÓ ®an xen, lång ghÐp, tÝch hîp c¸c kiÕn thøc vµo gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh nh­: M«n V¨n häc båi d­ìng t©m hån, t×nh c¶m, lßng yªu th­¬ng con ng­êi, biÕt ph©n biÖt c¸c viÖc nªn lµm, biÕt ghÐt c¸i xÊu, biÕt lµm theo ®iÒu thiÖn, biÕt gióp ®ì nh÷ng con ng­êi ho¹n n¹n khã kh¨n. Víi m«n häc LÞch sö gióp häc sinh hiÓu biÕt truyÒn thèng ®Êu tranh dùng n­íc vµ gi÷ n­íc cña «ng cha ta, biÕt tù hµo vµ tr©n träng vÒ nh÷ng truyÒn thèng ®ã mµ thÊy râ tr¸ch nhiÖm cña m×nh víi quª h­¬ng ®Êt n­íc. M«n §Þa lý qua c¸c bµi gi¶ng gióp häc sinh hiÓu thªm vÒ quª h­¬ng, ®Êt n­íc nh÷ng di s¶n thÕ giíi, nh÷ng danh lam th¾ng c¶nh cña ®Êt n­íc tõ ®ã gióp c¸c em lßng tr©n träng vµ b¶o vÖ c¸c di s¶n, danh lam ®ã. MÆt kh¸c gióp häc sinh hiÓu vÒ m«i tr­êng vµ b¶o vÖ m«i tr­êng. §èi víi c¸c m«n Khoa häc tù nhiªn gióp häc sinh nhËn thøc, lùa chän ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n c¸c gi¸ trÞ vµ t×m ra nh÷ng hµnh vi, biÖn ph¸p hîp lý trong ®êi sèng ®¹o ®øc cña m×nh. §Æc biÖt th«ng qua m«n Gi¸o dôc c«ng d©n gióp häc sinh n¾m ®­îc c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ c¸c ph¹m trï ®¹o ®øc trong viÖc øng xö hµng ngµy, n¾m ®­îc c¸c chuÈn mùc vÒ ®¹o ®øc, c¸c hµnh vi trong c¸c ho¹t ®éng vµ c¸c mèi quan hÖ; biÕt râ tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô, l­¬ng t©m, tiÒn ®å ®¹o ®øc ®Ó chuÈn bÞ b­íc vµo cuéc sèng míi. - Th­êng xuyªn ®éng viªn, nh¾c nhë c¸c gi¸o viªn bé m«n ®Ó hä hiÓu tr¸ch nhiÖm gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh trong tr­êng lµ mét nhiÖm vô cña mäi ng­êi, kh«ng cña riªng ai. Tõ ®ã trong c¸c giê lªn líp gi¸o viªn sÏ chó ý h¬n, quan t©m h¬n ®Ó uèn n¾n lêi nãi, t¸c phong, hµnh ®éng cña häc sinh trong viÖc thùc hiÖn nh÷ng néi quy, quy chÕ nhµ tr­êng. BiÖn ph¸p nµy cã t¸c ®éng tÝch cùc trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh. §iÒu 29 ch­¬ng IV §iÒu lÖ tr­êng Trung häc nªu râ: "Gi÷ g×n phÈm chÊt, danh dù, uy tÝn cña nhµ gi¸o, g­¬ng mÉu tr­íc häc sinh, th­¬ng yªu, t«n träng häc sinh, ®èi xö c«ng b»ng víi häc sinh.." Nh­ vËy vai trß cña gi¸o viªn rÊt quan träng trong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh. b/ §èi víi gi¸o viªn chñ nhiÖm Gi¸o viªn chñ nhiÖm lµ ng­êi trùc tiÕp qu¶n lý häc sinh, gÇn gòi, g¾n bã dÔ t×m hiÓu ®­îc t©m t­, nguyÖn väng vµ hoµn c¶nh cña c¸c em, lµ ng­êi mµ c¸c em c¶m thÊy th©n thiÕt nh­ cha mÑ, nh­ ng­êi th©n ruét thÞt cña m×nh, muèn thæ lé, gi¶i bµy. V× thÕ ®Ó lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh th× ng­êi c¸n bé qu¶n lý cÇn ph¶i lµm tèt c¸c c«ng viÖc sau: - Ph©n c«ng gi¸o viªn chñ nhiÖm: ViÖc ph©n c«ng gi¸o viªn chñ nhiÖm ng­êi c¸n bé qu¶n lý ph¶i chän trong c¸c gi¸o viªn v÷ng vµng vÒ lËp tr­êng chÝnh trÞ t­ t­ëng, cã phÈm chÊt tèt, cã nhiÒu kinh nghiÑm, yªu nghÒ, n¨ng ®éng, th­¬ng yªu häc sinh, hÕt lßng v× sù nghiÖp gi¸o dôc, ®Æc biÖt quan t©m ®Õn gi¸o viªn ®Þa ph­¬ng. - Th­êng xuyªn båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn chñ nhiÖm ®Ó häc n¾m v÷ng ®­îc nhiÖm vô, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®Ó cã kÕ ho¹ch cô thÓ, phï hîp trong c«ng t¸c chñ nhiÖm. §ång thêi biÕt kÕt hîp víi gi¸o viªn bé m«n, ban c¸n sù líp vµ ban ®¹i diÖn phô huynh ®Ó theo dâi, gióp ®ì ®Ó kÞp thêi uèn n¾n, gi¸o dôc häc sinh. NhÊt lµ c¸c häc sinh cã vÊn ®Ò vÒ ®¹o ®øc, nh­ trong §iÒu 29 ch­¬ng IV §iÒu lÖ tr­êng trung häc quy ®Þnh vÒ nhiÖm vô cña gi¸o viªn chñ nhiÖm lµ: "Céng t¸c chÆt chÏ víi phô huynh häc sinh, chñ ®éng phèi hîp víi c¸c gi¸o viªn bé m«n… trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y vµ gi¸o dôc häc sinh". - Thµnh lËp tæ gi¸o viªn chñ nhiÖm, tæ chøc héi nghÞ gi¸o viªn chñ nhiÖm ®Ó trao ®æi vµ häc tËp lÉn nhau. Chó träng c«ng t¸c häc tËp kinh nghiÖm b»ng c¸ch cho c¸c gi¸o viªn chñ nhiÖm ®i giao l­u víi c¸c gi¸o viªn chñ nhiÖm cña tr­êng b¹n, ®Ó häc hái vµ n©ng cao n¨ng lùc chñ nhiÖm. - Gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ víi Ban chÊp hµnh §oµn tr­êng ®Ó kÞp thêi uèn n¾n vµ xö lý kÞp thêi, nghiªm minh ®èi víi nh÷ng häc sinh vi ph¹m néi quy, quy ®Þnh cña tr­êng nh­: ®i muén, trèn häc, bá tiÕt, trang phôc kh«ng ®óng quy ®Þnh… - Gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¶i thùc sù kh¸ch quan, c«ng b»ng trong viÖc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i ®Ó t¹o niÒm tin cho c¸c em. §©y lµ biÖn ph¸p t©m lý rÊt quan träng, cã hiÖu qu¶ tÝch cùc. - Mçi th¸ng 2 gi¸o viªn chñ nhiÖm cïng víi ban giµm hiÖu , ®¹i diÖn héi cha mÑ häc sinh giao ban nh»m th«ng tin 2 chiÒu víi nhau nh÷ng tån t¹i trong häc sinh vÒ c¸c mÆt ®¹o ®øc còng nh­ nguyÖn väng cña c¸c em tõ ®ã cã biÖn ph¸p kh¾c phôc trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh nhÊt lµ c¸c em häc sinh c¸ biÖt vÒ ®¹o ®øc. - Cuèi mçi ®ît thi ®ua, Ban gi¸m hiÖu cã tr¸ch nhiÖm ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i ®Ó ®éng viªn kÞp thêi nh÷ng gi¸o viªn chñ nhiÖm lµm tèt c«ng viÖc, bªn c¹nh ®ã còng nh¾c nhë c¸c gi¸o viªn chñ nhiÖm lµm ch­a tèt c«ng viÖc cña m×nh. Tr­êng hîp ®· nh¾c nhë mµ vÉn kh«ng chuyÓn biÕn th× kh«ng ®Ó cho gi¸o viªn ®ã lµm c«ng t¸c chñ nhiÖm n÷a. 3.3 Ph¸t huy vai trß xung kÝch s¸ng t¹o cña ®oµn TNCS Hå ChÝ Minh vµ héi liªn hiÖp thanh niªn ViÖt Nam §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh vµ Héi liªn hiÖp thanh niªn cã tr¸ch nhiÖm tr­íc chi bé, ban gi¸m hiÖu gi¸o dôc môc tiªu, lý t­ëng c¸ch m¹ng cho ®oµn viªn, thanh niªn trong nhµ tr­êng th«ng qua nhiÒu h×nh thøc: Héi th¶o, thi t×m hiÓu, d· ngo¹i, c¾m tr¹i giao l­u víi c¸c ®oµn tr­êng b¹n ®Ó gióp c¸c em lÜnh héi kiÕn thøc mét c¸ch nhÑ nhµng tõ ®ã h×nh thµnh c¸c ­íc m¬ vµ hoµi b·o cao ®Ñp. Héi liªn hiÖp thanh niªn cïng víi ®oµn tr­êng thµnh lËp c¸c c©u l¹c bé theo së thÝch nh­: c©u l¹c bé yªu th¬, c©u l¹c bé To¸n häc… X©y dùng vµ kiÖn toµn ®éi ngò c¸n bé ®oµn, héi lµ nh÷ng ng­êi cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, cã n¨ng lùc chuyªn m«n, n¨ng næ nhiÖt t×nh trong mäi c«ng viÖc. Phèi hîp th­êng xuyªn víi ban chÊp hµnh huyÖn ®oµn tæ chøc c¸c líp båi d­ìng tËp huÊn c¸n bé ®oµn nßng cèt, båi d­ìng ®èi t­îng vµ coi träng c«ng t¸c ph¸t triÓn ®oµn viªn míi hµng n¨m. Trong n¨m häc ph¶i b¸m s¸t nhiÖm vô n¨m häc vµ nhiÖm vô cña §oµn tr­êng häc ®Ó tõ ®ã lËp ra c¸c kÕ ho¹ch cô thÓ. Tæ chøc c¸c ®ît thi ®ua theo tõng chñ ®Ò, thi ®ua dµi h¹n vµ ng¾n h¹n. Thµnh lËp c¸c ®éi an ninh xung kÝch häc sinh ®Ó th­êng xuyªn kiÓm tra ®¸nh gi¸ thi ®ua. §ång thêi cã tæng kÕt, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ chÊt l­îng ho¹t ®éng ®Ó cã sù ®éng viªn khen th­ëng c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ kÞp thêi, bªn c¹nh ®ã phª b×nh khiÓn tr¸ch c¸c c¸ nh©n vi ph¹m ®Ó kÞp thêi söa ch÷a. X©y dùng kÕ ho¹ch, phèi hîp chÆt chÏ gi÷a §oµn tr­êng, gi¸o viªn chñ nhiÖm, gi¸o viªn bé m«n, ®Æc biÖt víi §oµn cÊp trªn, víi Ban ®¹i diÖn Héi phô huynh, t¹o ra c¸c ho¹t ®éng bæ Ých gãp phÇn gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ®¹t kÕt qu¶ cô thÓ: - Th¨m hái c¸c gia ®×nh th­¬ng binh liÖt sÜ nh©n ngµy 27/7, tæ chøc th¨m hái vµ nhËn ch¨m sãc Bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng, tu bæ lµm vÖ sinh vµ th¨m viÕng nghÜa trang liÖt sÜ. - Tæ chøc c¸c buæi lao ®éng s¶n xuÊt gióp ®ì c¸c gia ®×nh neo ®¬n, c¸c hé nghÌo, gia ®×nh gÆp nhiÒu khã kh¨n, ho¹n n¹n. - Tæ chøc tèt phong trµo "l¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch", thùc hiÖn tèt phong trµo ñng hé häc sinh vïng cao, häc sinh nghÌo. Tham gia tèt c¸c phong trµo tõ thiÖn, nh©n ®¹o. Tæ chøc tèt th¸ng thanh niªn cho ®oµn viªn, thanh niªn. - Tõng th¸ng cã kÕ ho¹ch tæ chøc cho ®oµn viªn, thanh niªn tham gia c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ m«i tr­êng ë nhµ tr­êng vµ ë n¬i c«ng céng. - Tham gia vµ ch¨m sãc tèt c«ng tr×nh thanh niªn (v­ên c©y thanh niªn). Tham gia vµ huy ®éng c¸c ®oµn viªn, thanh niªn trång c©y ®Çu xu©n. - Tæ chøc c¸c buæi lao ®éng c«ng Ých ®Ó t¹o nguån quü ho¹t ®éng. Tõ ®ã gióp c¸c em cã ý thøc lµm chñ, båi d­ìng t×nh yªu th­¬ng, ý chÝ céng ®ång t¹o ra sù g¾n kÕt gi÷a c¸ nh©n - gia ®×nh - x· héi. Båi d­ìng lßng nh©n ¸i, khoan dung, träng nghÜa t×nh ®¹o lý. RÌn luyÖn ®øc tÝnh, cÇn cï, s¸ng t¹o, quan t©m ®Õn hÖ sinh th¸i, ham häc hái, suy nghÜ ®éc lËp vµ cã sù quyÕt ®o¸n trong mäi ho¹t ®éng. - KÕt hîp víi huyÖn ®oµn chñ ®éng kÕt nghÜa víi c¸c tæ chøc ®oµn trong huyÖn nh­: chi ®oµn c«ng an, chi ®oµn huyÖn ®éi, ®oµn tr­êng b¹n… Tõ ®ã ®Ó gi¸o dôc ý thøc cña ®oµn viªn thanh niªn vÒ trËt tù giao th«ng, an toµn x· héi, tr¸nh xa c¸c tÖ n¹n x· héi. - Ban gi¸m hiÖu t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho ®oµn cã c¬ héi giao l­u häc hái víi c¸c ®oµn tr­êng b¹n cã phong trµo ho¹t ®éng ®oµn tèt ®Ó rót ra c¸c kinh nghiÖm ®ång thêi gi¸o dôc tinh thÇn ®oµn kÕt trong ®oµn viªn thanh niªn. - Ban chÊp hµnh ®oµn tr­êng ph¶i thùc hiÖn vµ gi¸m s¸t ký kÕt gi÷a ®oµn tr­êng vµ ®oµn viªn thanh niªn kh«ng tham gia vµo c¸c tÖ n¹n x· héi. - Ph¶i cã lÔ ký kÕt bµn giao c¸c ®oµn viªn cho c¬ së trong dÞp hÌ, dùa vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng hÌ t¹i ®Þa ph­¬ng ®Ó ®¸nh gi¸, nhËn xÐt ý thøc cña ®oµn viªn trong dÞp hÌ. 3.4. §Èy m¹nh c«ng t¸c gi¸o dôc truyÒn thèng Nhµ tr­êng cÇn thu thËp ®Çy ®ñ cho phßng truyÒn thèng cña nhµ tr­êng. §Çu n¨m häc míi giíi thiÖu cho häc sinh truyÒn thèng cña nhµ tr­êng, c¸c h×nh ¶nh vÒ nh÷ng th¸ng n¨m míi thµnh lËp cßn nhiÒu gian khæ, nh÷ng thµnh tÝch mµ nhµ tr­êng ®· ®¹t ®­îc, nh÷ng anh hïng liÖt sÜ lµ häc sinh cña tr­êng, c¸c thÕ hÖ ®· tr­ëng thµnh tõ nhµ tr­êng nay ®ang gãp søc x©y dùng quª h­¬ng ®Êt n­íc, c¸c thÕ hÖ thÇy c« gi¸o ®· vµ ®ang c«ng t¸c trong nhµ tr­êng vµ c¸c thµnh tÝch cña hä. Hµng n¨m Ban gi¸m hiÖu tæ chøc ngµy thµnh lËp tr­êng ®Ó ®oµn viªn, thanh niªn cã c¬ héi gÆp gì vµ giao l­u víi häc sinh cò. Tæ chøc buæi nãi chuyÖn cña häc sinh cò ®· thµnh ®¹t víi häc sinh nhµ tr­êng. §©y lµ c¬ héi vµ viÖc lµm cã t¸c ®éng tÝch cùc ®éng viªn häc sinh trong häc tËp vµ hµnh ®éng. Tæ chøc c¸c buæi nãi chuyÖn, to¹ ®µm cña c¸c c¸n bé l·o thµnh c¸ch m¹ng, c¸c cùu chiÕn binh víi ®oµn viªn, thanh niªn, tæ chøc c¸c ®ît ®i th¨m c¸c di tÝch lÞch sö nh­: Di tÝch ®Òn b¹ch m·, quª B¸c ,Mé bµ Hoµng ThÞ Loan… Tõ ®ã sÏ h×nh thµnh trong häc sinh lßng yªu quª h­¬ng ®Êt n­íc, ý chÝ tù c­êng vÒ m¸i tr­êng, vÒ quª h­¬ng, lßng tù hµo d©n téc. Tæ chøc tèt th¸ng Thanh niªn, huy ®éng "Thanh niªn t×nh nguyÖn" ®Ó häc sinh gÆp gì, gióp ®ì c¸c gia ®×nh khã kh¨n, c¸c gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng ®Ó båi d­ìng lßng nh©n ¸i, khoan dung, träng nghÜa t×nh ®¹o lý. LËp kÕ ho¹ch, tæ chøc tèt c¸c ®ît thi ®ua theo c¸c chñ ®Ò cuèi mçi ®ît ph¶i cã ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i cho tõng c¸ nh©n theo chi ®oµn. 3.5 Ph¸t huy ho¹t ®éng tù qu¶n cña tËp thÓ häc sinh TËp thÓ häc sinh lµ mét tæ chøc cã cïng m«i tr­êng häc tËp, cã cïng løa tuæi, lµ n¬i c¸c em dÔ béc lé b¶n th©n. V× thÕ ng­êi c¸n bé qu¶n lý kÕt hîp víi gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¶i gióp c¸c em x©y dùng ®­îc mét tËp thÓ líp cã kÕ ho¹ch vµ tæ chøc ho¹t ®éng tù qu¶n. §Ó ph¸t huy ®­îc ho¹t ®éng tù qu¶n cña häc sinh cÇn cã sù ®Çu t­ vÒ ®éi ngò c¸n bé líp, c¸n bé chi ®oµn cô thÓ: - Ban c¸n sù líp lµ nh÷ng häc sinh cã phÈm chÊt, cã n¨ng lùc, nhiÖt t×nh vµ cã uy tÝn víi tËp thÓ líp. - C¨n cø vµo sè l­îng häc sinh ph©n chia líp thµnh c¸c tæ cã tû lÖ chÊt l­îng, phï hîp víi vÞ trÝ ®Þa lý. Trong mçi tæ cã thÓ chia thµnh c¸c nhãm nhá cã cïng së thÝch, tæ chøc tèt phong trµo "®«i b¹n cïng tiÕn" - Cã sù ®Þnh h­íng gi÷a gi¸o viªn chñ nhiÖm víi Ban chÊp hµnh ®oµn tr­êng vÒ c¬ cÊu nh©n sù cña Ban chÊp hµnh chi ®oµn ®Ó cã sù thèng nhÊt ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña tËp thÓ líp. §éi ngò c¸n sù líp vµ Ban chÊp hµnh chi ®oµn cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña líp theo c¸c tiªu chÝ cña líp vµ quyÕt ®Þnh cña nhµ tr­êng. §iÒu hµnh tËp thÓ líp gióp gi¸o viªn chñ nhiÖm trong c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ. Sau mçi ®ît ph¸t ®éng thi ®ua, cuèi häc kú, cuèi n¨m häc, c¸n sù líp ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i kÞp thêi ®Ó biÓu d­¬ng, khen th­ëng c¸c tæ, c¸c c¸ nh©n thµnh viªn tèt, ®ång thêi nh¾c nhë, khiÓn tr¸ch vµ cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh c¸c vi ph¹m. C¸n sù líp kÕt hîp víi gi¸o viªn chñ nhiÖm, ®oµn tr­êng, t×m hiÓu vµ n¾m ®­îc hoµn c¶nh, søc khoÎ, ®Æc biÖt lµ c¸c em cã hoµn c¶nh khã kh¨n, h¹n chÕ vÒ nhËn thøc hoÆc cã mÆc c¶m vÒ cuéc sèng, b¹n bÌ, ®Ó cã kÕ ho¹ch gióp ®ì, chia sÎ, t­¬ng th©n t­¬ng ¸i, ®éng viªn khuyÕn khÝch b¹n v­ît qua hoµn c¶nh, tin yªu b¹n bÌ v­ît lªn sè phËn. 3.6. KÕt hîp gi¸o dôc gi÷a nhµ tr­êng - x· héi - gia ®×nh ®Ó gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh Ho¹t ®éng gi¸o dôc häc sinh lµ nhiÖm vô cña toµn x· héi, ®¹o ®øc häc sinh l¹i cµng cÇn sù phèi kÕt hîp cña toµn x· héi. nhµ qu¶n lý gi¸o dôc cÇn ph¶i: - X©y dùng ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh cã tæ chøc ho¹t ®éng tÝch cùc cã hiÖu qu¶ : Hµng tuÇn ban chÊp hµnh héi cïng BGH, GVCN n¾m b¾t c¸c th«ng tin vÒ rÌn luyÖn cña con em m×nh kÞp thêi th«ng b¸o víi gia ®×nh ®Ó cïng nhau gi¸o dôc . - Thùc hiÖn tèt cam kÕt gi÷a häc sinh - nhµ tr­êng - gia ®×nh - x· héi. §iÒu 82 ch­¬ng VI LuËt Gi¸o dôc quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm cña gia ®×nh: "… Mäi ng­êi trong gia ®×nh cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸, t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt…". Còng trong ch­¬ng VI ®iÒu 84 quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm cña x· héi: "Gióp nhµ tr­êng c«ng t¸c c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc… gãp phÇn x©y dùng phong trµo häc tËp vµ m«i tr­êng gi¸o dôc lµnh m¹nh, ng¨n chÆn nh÷ng ho¹t ®éng cã ¶nh h­ëng xÊu ®Õn thanh niªn…". Nh­ vËy gia ®×nh - x· héi cã vai trß rÊt lín trong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh. - Thùc hiÖn cam kÕt kh«ng vi ph¹m ph¸p luËt, kh«ng sa vµo c¸c tÖ n¹n x· héi gi÷a häc sinh vµ c«ng an ®­îc lµm th­êng xuyªn trong n¨m häc.X©y dùng ®Ò ¸n an ninh tr­êng häc kÕt hîp víi an ninh ®Þa ph­¬ng cã häc sinh häc t¹i tr­êng ,häp giao ban hµng th¸ng, th«ng tin ,th«ng b¸o c¸c hiÖn t­îng häc sinh vi ph¹m vµ cã biÖn ph¸p cïng nhau gi¸o dôc . Víi ®Ò ¸n an ninh tr­êng trong mÊy n¨m qua hiÖn t­îng häc sinh vi ph¹m ph¸p luËt gi¶m râ rÖt - C¸c gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¶i cã tr¸ch nhiÖm th«ng tin ®Çy ®ñ, th­êng xuyªn, kÞp thêi vÒ t×nh h×nh häc tËp vµ rÌn luyÖn cña häc sinh ®Õn Ban gi¸m hiÖu, ®Æc biÖt lµ víi phô huynh häc sinh. §ång thêi ph¶i n¾m ch¾c, t×m hiÓu cô thÓ nh÷ng th«ng tin ph¶n håi tõ phÝa phô huynh häc sinh. Tõ ®ã phèi hîp víi gia ®×nh ®Ó uèn n¾n, gi¸o dôc häc sinh khi sù viÖc cßn ë trøng n­íc, tr¸nh tr­êng hîp x¶y ra míi xö lý. - Nhµ tr­êng cïng víi Ban ®¹i diÖn phô huynh ph¶i cã sù liªn hÖ chÆt chÏ víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, th«ng qua c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®Ó qu¶n lý häc sinh cïng víi nhµ tr­êng vµ gia ®×nh. - Tr­êng hîp cã häc sinh vi ph¹m kû luËt, Ban gi¸m hiÖu ph¶i kÕt hîp víi Ban ®¹i diÖn phô huynh, vµ cha mÑ häc sinh vi ph¹m ®Ó kÞp thêi gi¸o dôc mét c¸ch nghiªm kh¾c. Sau ®ã ph¶i cã kÕ ho¹ch theo dâi vµ gióp ®ì häc sinh vi ph¹m tiÕn bé. PhÇn kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 1. Mét sè kÕt luËn Cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng: Gi¸o dôc cho häc sinh lµ gi¸o dôc c¬ b¶n, nÒn t¶ng cho c¸c mÆt gi¸o dôc kh¸c. Trong giai ®o¹n hiÖn nay §¶ng vµ Nhµ n­íc ta hÕt søc coi träng ®Õn c«ng t¸c gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. §¶ng ®· coi "Gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu". Nh­ vËy ®ßi hái nhµ tr­êng nhÊt lµ ng­êi lµm c«ng t¸c qu¶n lý ph¶i ®Æt sù nghiÖp trång ng­êi lªn hµng ®Çu, ®Æc biÖt lµ gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh. Cã thÓ nh¾c l¹i c©u nãi cña B¸c: "Cã tµi mµ kh«ng cã ®øc lµ ng­êi v« dông". XuÊt ph¸t tõ c¬ së lý luËn, c¬ së ph¸p lý vµ ph©n tÝch thùc tr¹ng vÒ gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ë tr­êng THPT NguyÔn Sü S¸ch , Thanh Ch­¬ng , NghÖ An. Nh­ vËy môc ®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu ®· hoµn thµnh. T«i m¹nh d¹n ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p chØ ®¹o mang tÝnh kh¶ thi lµ: a. T¨ng c­êng vai trß l·nh ®¹o cña Chi bé §¶ng trong nhµ tr­êng b. N©ng cao vai trß, tr¸ch nhiÖm cña ®éi ngò gi¸o viªn bä m«n vµ gi¸o viªn chñ nhiÖm trong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh. c. Ph¸t huy vai trß xung kÝch, s¸ng t¹o cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh vµ Héi liªn hiÖp thanh niªn ViÖt Nam. d. §Èy m¹nh c«ng t¸c gi¸o dôc truyÒn thèng e. Ph¸t huy ho¹t ®éng tù qu¶n cña tËp thÓ häc sinh f. KÕt hîp gi÷a nhµ tr­êng - gia ®×nh - x· héi ®Ó gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh MÆc dï ®Ò tµi ®· ®­îc nghiªn cøu rÊt c«ng phu vµ thËn träng nh­ng cßn nhiÒu khÝa c¹nh vµ vÊn ®Ò ch­a ®Ò cËp ®Õn. §ã chÝnh lµ nh÷ng khiÕm khuyÕt cña ®Ò tµi vµ ®ã còng lµ h­íng nghiªn cøu tiÕp cña ®Ò tµi. 2. Mét sè kiÕn nghÞ - ®Ò xuÊt * Víi Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o cã c¸c ®Ò xuÊt sau: - Ph¶i chuÈn ho¸ ®éi ngò gi¸o viªn, ®¶m b¶o ®ñ sè l­îng vµ chÊt l­îng - Cã chÕ ®é tho¶ ®¸ng víi gi¸o viªn nhÊt lµ c¸c gi¸o viªn vïng s©u, vïng xa. - T¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt ®Ó c¸c tr­êng ®Èy m¹nh c«ng t¸c gi¶ng d¹y, ho¹t ®éng. - §æi míi ph­¬ng ph¸p thi cö nh»m n©ng cao chÊt l­îng. Bµi trõ bÖnh thµnh tÝch * Víi Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o cã c¸c kiÕn nghÞ: - T¨ng c­êng båi d­ìng chuyªn m«n, nghiÖp vô th­êng xuyªn cho gi¸o viªn - Cã kÕ ho¹ch cung cÊp nh÷ng th«ng tin míi vµ cÇn thiÕt phôc vô cho viÖc gi¸o viªn ®¹o ®øc häc sinh. * Víi nhµ tr­êng THPT NguyÔn Sü S¸ch, huyÖn Thanh Ch­¬ng, tØnh NghÖ An. - Th¾t chÆt mèi quan hÖ gi÷a nhµ tr­êng - gia ®×nh - x· héi. Thùc hiÖn tèt ®Ò ¸n an ninh tr­êng häc - Mua s¾m, bæ sung c¬ së vËt chÊt phôc vô cho ho¹t ®éng ngoµi giê ®Ó viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ®¹t kÕt qu¶ cao. Tµi liÖu tham kh¶o 1. NghÞ quyÕt Trung ­¬ng 2 kho¸ VIII 2. NghÞ quyÕt §¹i héi IX §¶ng CSVN 3. ChØ thÞ 40 cña Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng CSVN 4. LuËt Gi¸o dôc. NXB ChÝnh trÞ Quèc gia 5. Hå ChÝ Minh "VÒ ®¹o ®øc c¸ch m¹ng". NXB Sù thËt 6. §iÒu lÖ tr­êng Trung häc. NXB Gi¸o dôc 7. Néi dung c¸c gi¸o tr×nh cña tr­êng CBQL GD&§T

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGD Dao duc HS.doc
  • docNang cao chat luong doi ngu.doc
  • doctieu luan HD NGLL.doc