Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng trong quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật ở Cục kỹ thuật - Quân khu 7

LỜI MỞ ĐẦU Khi bàn về sức mạnh chiến đấu của quân đội, Lênin cho rằng : "Trong cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đang đổ máu ở chiến trường". Từ đó Người đã khẳng định sức mạnh và hiệu lực to lớn của công tác Đảng, công tác chính trị : "Ở đâu mà công tác chính trị trong quân đội, công tác của các chính ủy làm được chu đáo nhất thì ở đấy không hề có tình trạng lỏng lẻo trong quân đội, quân đội giữ được trật tự tốt hơn và tinh thần của họ cũng cao hơn". Người coi công tác Đảng, công tác chính trị là một bộ phận cấu thành tất yếu của sự nghiệp xây dựng quân đội, là công cụ mạnh mẽ của Đảng cộng sản trong việc nâng cao khả năng chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Nhận thức sâu sắc tư tưởng của Lênin, ngay từ đầu Đảng ta đã xác định tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị là một nguyên tắc trong công cuộc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng. Thực tiễn chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của quân đội ta đã chứng minh công tác Đảng, công tác chính trị có sức mạnh to lớn, là linh hồn sống của quân đội, nhờ đó mà quân đội có sức mạnh chiến thắng mọi kẻ thù, hoàn thành mọi nhiệm vụ. Công tác Đảng, công tác chính trị đã góp phần trực tiếp xây dựng quân đội về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng và sức mạnh tổng hợp của quân đội. Công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt nam được xác định là một bộ phận rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam, một mặt công tác cơ bản của lãnh đạo và chỉ huy các cấp trong quân đội; là công tác xây dựng Đảng bộ quân đội về chính trị, tư tưởng và tổ chức công tác vận động quần chúng của Đảng trong quân đội; công tác xây dựng quân đội về chính trị và quán triệt sự lãnh đạo chính trị của Đảng trong mọi hoạt động của quân đội; bảo đảm cho quân đội luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc XHCN, với nhân dân, phát huy sức mạnh chính trị, tư tưởng làm cơ sở cho sức mạnh tổng hợp của quân đội. Công tác kỹ thuật quân sự là một bộ phận trong các mặt công tác quân sự của Đảng, của quân đội. Cục Kỹ thuật - Quân khu 7 vừa thực hiện chức năng làm tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu về công tác kỹ thuật quân sự, kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân khu tiến hành các mặt công tác kỹ thuật, vừa xây dựng các kế hoạch bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật, kế hoạch động viên kỹ thuật theo chỉ thị mệnh lệnh của Tư lệnh quân khu và tổ chức các hoạt động kỹ thuật : bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vũ khí trang bị kỹ thuật, quản lý, giữ gìn tiềm lực dự trữ lâu dài của quân đội. Công tác quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật vừa là nhiệm vụ chính trị trung tâm, vừa là công tác thường xuyên của các cơ quan, đơn vị trong toàn Cục kỹ thuật. Trên cơ sở quán triệt đường lối, quan điểm quân sự của Đảng về chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; từ khả năng của nền kinh tế đất nước và năng lực hiện tại của nền công nghiệp quốc phòng, có thể khẳng định trong tình hình hiện nay, việc bảo quản, cất giữ, sửa chữa, đồng bộ, tăng hạn sử dụng và cải tiến vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có là vấn đề hết sức quan trọng của công tác kỹ thuật quân sự. Bên cạnh đó, kẻ địch hàng ngày hàng giờ chống phá ta trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, xã hội và mặt trái của nền kinh tế thị trường luôn có tác động ảnh hưởng xấu đến tình hình tư tưởng của cán bộ chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng nói chung, làm công tác kỹ thuật quân sự nói riêng. Vì vậy, việc phát huy nhân tố con người - chủ thể của các hoạt động quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật vốn đã rất quan trọng, có vai trò quyết định lại còn có ý nghĩa quan trọng hơn trong tình hình mới. Tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật là nguyên tắc trong xây dựng các cơ quan, đơn vị của Cục kỹ thuật; là một bộ phận quan trọng của công tác lãnh đạo, có ý nghĩa quyết định để Đảng ủy, Ban chủ nhiệm Cục kỹ thuật thực hiện thắng lợi chức năng nhiệm vụ mà Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu giao cho. Trong phạm vi bài viết, tôi chỉ xin đề cập đến một số vấn đề về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng trong quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật ở Cục kỹ thuật - QK7. Kết cấu tiểu luận gồm 3 phần : Phần thứ nhất : Những vần đề về lý luận chung của công tác tư tưởng của Đảng trong quân đội nhân dân Việt nam. Phần thứ hai : Thực trạng công tác tư tưởng trong quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật ở Cục kỹ thuật - QK7 hiện nay. Phần thứ ba : Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật ở Cục kỹ thuật - QK7.

rarChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 5287 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng trong quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật ở Cục kỹ thuật - Quân khu 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • rarNâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng trong quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật ở Cục kỹ thuật - QK7.rar
Luận văn liên quan