Nâng cao hiệu quả giờ học môn Giáo dục công dân 8 bằng phương pháp trực quan

Lý do chọn đề tài: - Khẳng định tính khả thi, ưu việt của việc sử dụng phương pháp trực quan trong giảng dạy - Góp phần phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh trong học tập 2/ Đối tượng, phương pháp nghiên cứu: a/ Đối tượng nghiên cứu: Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân và học sinh lớp 8 trường THCS Thị Trấn b/ Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp đọc tài liệu - Phương pháp quan sát - Phương pháp điều tra giáo dục - pháp vấn - Phương pháp trò chuyện – trao đổi - Phương pháp phân tích sản phẩm - Phương pháp thực nghiệm - Phương pháp so sánh đối chiếu. 3/ Đề tài đưa ra giải pháp mới: Nêu kinh nghiệm nâng cao hiệu quả giờ học môn Giáo dục công dân 8 bằng phương pháp trực quan 4/ Hiệu quả ứng dụng: Qua thời gian nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp trên kết quả được nâng lên rõ rệt, số học sinh yếu giảm, trung bình, khá, giỏi tăng lên 5/ Phạm vi áp dụng: Với những biện pháp trên đề tài có thể ứng dụng rộng rãi ở các trường trung học cơ sở ( không chỉ ở lớp 8 mà còn áp dụng được ở các khối 6,7,9)

doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 4059 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nâng cao hiệu quả giờ học môn Giáo dục công dân 8 bằng phương pháp trực quan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAÛN TOÙM TAÉT ÑEÀ TAØI Teân ñeà taøi: Naâng cao hieäu quaû giôø hoïc moân Giaùo duïc coâng daân 8 baèng phöông phaùp tröïc quan Hoï vaø teân taùc giaû: Ngoâ Thò Dieãm Hoàng Ñôn vò coâng taùc: Tröôøng THCS Thò Traán 1/ Lyù do choïn ñeà taøi: Khaúng ñònh tính khaû thi, öu vieät cuûa vieäc söû duïng phöông phaùp tröïc quan trong giaûng daïy Goùp phaàn phaùt huy tính tích cöïc, chuû ñoäng saùng taïo cuûa hoïc sinh trong hoïc taäp 2/ Ñoái töôïng, phöông phaùp nghieân cöùu: a/ Ñoái töôïng nghieân cöùu: Giaùo vieân daïy moân Giaùo duïc coâng daân vaø hoïc sinh lôùp 8 tröôøng THCS Thò Traán b/ Phöông phaùp nghieân cöùu: Phöông phaùp ñoïc taøi lieäu Phöông phaùp quan saùt Phöông phaùp ñieàu tra giaùo duïc - phaùp vaán Phöông phaùp troø chuyeän – trao ñoåi Phöông phaùp phaân tích saûn phaåm Phöông phaùp thöïc nghieäm Phöông phaùp so saùnh ñoái chieáu. 3/ Ñeà taøi ñöa ra giaûi phaùp môùi: Neâu kinh nghieäm naâng cao hieäu quaû giôø hoïc moân Giaùo duïc coâng daân 8 baèng phöông phaùp tröïc quan 4/ Hieäu quaû öùng duïng: Qua thôøi gian nghieân cöùu vaø öùng duïng caùc bieän phaùp treân keát quaû ñöôïc naâng leân roõ reät, soá hoïc sinh yeáu giaûm, trung bình, khaù, gioûi taêng leân 5/ Phaïm vi aùp duïng: Vôùi nhöõng bieän phaùp treân ñeà taøi coù theå öùng duïng roäng raõi ôû caùc tröôøng trung hoïc cô sôû ( khoâng chæ ôû lôùp 8 maø coøn aùp duïng ñöôïc ôû caùc khoái 6,7,9) Thò Traán, ngaøy 10 thaùng 4 naêm 2010 Ngöôøi thöïc hieän Ngoâ Thò Dieãm Hoàng A. MÔÛ ÑAÀU 1/ Lyù do choïn ñeà taøi: Döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng coäng saûn Vieät Nam, söï nghieäp giaùo duïc ôû nöôùc ta ngaøy caøng phaùt trieån vaø ñöôïc xem laø“Quoác saùch haøng ñaàu”. Do ñoù muoán söï nghieäp giaùo duïc Vieät Nam ngaøy caøng phaùt trieån maïnh hôn, ñoøi hoûi xuùc tieán vieäc nghieân cöùu khoa hoïc giaùo duïc, xaây döïng neàn giaùo duïc laø nhieäm vuï cuûa toaøn xaõ hoäi, ñaëc bieät laø nhöõng ngöôøi laøm coâng taùc giaùo duïc. Trong nhaø tröôøng THCS, moân Giaùo duïc coâng daân coù vò trí quan troïng vaø laø moät boä moân khoa hoïc xaõ hoäi nhaèm phuïc vuï cho coâng taùc giaùo duïc tö töôûng, chính trò ñaïo ñöùc cho hoïc sinh, goùp phaàn vaøo vieäc ñaøo taïo, boài döôõng theá heä töông lai, nguoàn nhaân löïc cho ñaát nöôùc. Moân Giaùo duïc coâng daân trang bò cho hoïc sinh nhöõng chuaån möïc ñaïo ñöùc, phaùp luaät cô baûn, thieát thöïc phuø hôïp vôùi löùa tuoåi trong quan heä vôùi baûn thaân, vôùi moïi ngöôøi, vôùi coâng vieäc vaø moâi tröôøng soáng. Böôùc ñaàu hình thaønh cho caùc em nhöõng khaùi nieäm ñaïo ñöùc, phaùp luaät theo quan ñieåm môùi vaø tö töôûng Hoà Chí Minh. Giaùo duïc ñaïo ñöùc, phaùp luaät goùp phaàn boài döôõng cho hoïc sinh nhöõng tö töôûng tình caûm, ñaïo ñöùc toát ñeïp, nhöõng thoùi quen vaø haønh vi ñaïo ñöùc phaùp luaät ñuùng ñaén. Töø ñoù caùc em thaáy roõ traùch nhieäm cuûa mình: Luoân luoân coù yù thöùc soáng vaø laøm vieäc theo Hieán phaùp vaø phaùp luaät, bieát töï reøn luyeän baûn thaân ñeå trôû thaønh ngöôøi coâng daân höõu ích cho queâ höông ñaát nöôùc. . Ngaøy nay, ñaát nöôùc ta ñang tieán haønh söï nghieäp Coâng nghieäp hoùa- hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. Xu theá hoäi nhaäp vaø toaøn caàu hoùa ñang dieãn ra maïnh meõ töøng ngaøy, töøng giôø, ñoøi hoûi theá heä treû phaûi naêng ñoäng, saùng taïo, nhaïy beùn, thích öùng nhanh…Ñieàu ñoù phuï thuoäc raát nhieàu vaøo phöông phaùp daïy hoïc cuûa giaùo vieân. Ñeå laøm ñöôïc nhieäm vuï treân ngöôøi giaùo vieân daïy moân Giaùo duïc coâng daân giöõ vai troø raát lôùn. Giuùp caùc em hieåu bieát vaø naém vöõng nhöõng tri thöùc, nhöõng khaùi nieäm cô baûn veà ñaïo ñöùc, phaùp luaät. Ngöôøi giaùo vieân khoâng chæ truyeàn thuï ñaày ñuû nhöõng tri thöùc ñaïo ñöùc, phaùp luaät, maø coøn phaûi giuùp caùc em bieát vaän duïng kieán thöùc vaøo giaûi quyeát caùc vaán ñeà, bieát lieân heä noäi dung baøi hoïc vôùi thöïc teá cuoäc soáng haèng ngaøy. Thöïc teá cuoäc soáng cho thaáy nhöõng naêm gaàn ñaây ñaïo ñöùc xaõ hoäi ñang bò xuoáng caáp, toäi phaïm cuûa nhöõng ngöôøi chöa thaønh nieân coù chieàu höôùng gia taêng. Tình traïng naøy ñang laø noãi “nhöùc nhoái” cuûa toaøn xaõ hoäi. Vì vaäy moân Giaùo duïc coâng daân trong nhaø tröôøng coù yù nghóa ñaëc bieät quan troïng trong vieäc giaùo duïc vaø reøn luyeän caùc em coù yù thöùc tuaân theo nhöõng chuaån möïc ñaïo ñöùc vaø bieát tuaân theo phaùp luaät. Chính vì leõ ñoù baûn thaân toâi choïn ñeà taøi: “Naâng cao hieäu quaû giôø hoïc moân Giaùo duïc coâng daân 8 baèng phöông phaùp tröïc quan ” @ & ? 2/ Ñoái töôïng nghieân cöùu: Học sinh lớp 8 Trường THCS Thị Trấn Châu Thành 3/ Phaïm vi nghieân cöùu: Naâng cao chaát löôïng hieäu quaû giôø hoïc moân Giaùo duïc coâng daân theo yeâu caàu ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc.Vôùi ñònh höôùng laáy hoïc sinh laøm trung taâm giaùo vieân caàn ña daïng hoùa caùc phöông phaùp daïy hoïc.Vì vaäy khi daïy moân Giaùo duïc coâng daân giaùo vieân khoâng chæ söû duïng phöông phaùp tröïc quan maø coøn phaûi söû duïng nhieàu phöông phaùp nhö thuyeát trình, ñaøm thoaïi, thaûo luaän nhoùm…Nhöng do thôøi gian coù haïn vaø caên cöù vaøo yeâu caàu cuûa ñeà taøi. Neân toâi chæ xoay quanh vaán ñeà “Naâng cao chaát löôïng hieäu quaû giôø hoïc moân Giaùo duïc coâng daân 8 baèng phöông phaùp tröïc quan” 4/ Phöông phaùp nghieân cöùu: a/ Phöông phaùp ñoïc taøi lieäu: Laø phöông phaùp nghieân cöùu caùc taøi lieäu coù lieân quan ñeán nhöõng vaán ñeà caàn nghieân cöùu, taäp hôïp caùc döõ kieän coù lieân quan ñeán ñeà taøi naøy. b/ Phöông phaùp quan saùt: Laø phöông phaùp thu thaäp thoâng tin veà ñoái töôïng nghieân cöùu. Duøng phöông phaùp naøy ñeå quan saùt hoïc sinh qua caùc tieát daïy, xem thaùi ñoä hoïc taäp cuûa caùc em nhö theá naøo? Qua ñoù tìm hieåu saâu veà vaán ñeà nghieân cöùu c/ Phöông phaùp troø chuyeän- trao ñoåi: Duøng phöông phaùp naøy ñeå troø chuyeän vôùi hoïc sinh ñeå bieát ñöôïc keát quaû vieäc tieán haønh loaïi baøi naøy. d/ Phöông phaùp phaân tích saûn phaåm: Nghieân cöùu saûn phaåm hoïc taäp cuûa hoïc sinh vaø giaûng daïy cuûa giaùo vieân. Cho ta xaùc ñònh khaû naêng nhaän thöùc, trình ñoä nhaän thöùc, thaùi ñoä höùng thuù hoïc taäp cuûa hoïc sinh, trình ñoä nghieäp vuï kieán thöùc, ñaëc ñieåm, tính caùch vaø khaû naêng vöôn tôùi cuûa giaùo vieân ñ/ Phöông phaùp ñoái chieáu so saùnh: Qua moät thôøi gian nghieân cöùu, giaùo vieân tieán haønh so saùnh, ñoái chieáu vôùi soá lieäu cuõ vôùi soá lieäu môùi ñeå thaáy keát quaû nghieân cöùu cuûa ñeà taøi. B/ NOÄI DUNG 1/ Cô sôû lyù luaän: a/ Caùc vaên baûn chæ ñaïo cuûa Trung Öông Hoäi nghò laàn thöù hai Ban chaáp haønh Trung Öông Ñaûng khoùa VIII (1996) ñaõ chæ roõ: “ Phaûi ñoåi môùi maïnh meõ, phaùt trieån giaùo duïc vaø ñaøo taïo”. Nghò quyeát Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác cuûa Ñaûng laàn thöù IX ( thaùng 4 naêm 2001) vaø trong moät loaït caùc vaên baûn, chæ thò cuûa Quoác hoäi chuû tröông ñoåi môùi giaùo duïc lieân tuïc ñöôïc ñeà ra. Luaät Giaùo duïc, ñieàu 28.2 coù neâu “Phöông phaùp giaùo duïc phoå thoâng phaûi phaùt huy tích cöïc töï giaùc, chuû ñoäng saùng taïo cuûa hoïc sinh, phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm cuûa töøng lôùp hoïc, moân hoïc, boài döôõng phöông phaùp töï hoïc, reøn luyeän khaû naêng vaän duïng kieán thöùc vaøo thöïc tieãn, taùc ñoäng ñeán tình caûm ñem laïi nieàm vui, höùng thuù hoïc taäp cho hoïc sinh” b/ Caùc quan nieäm khaùc veà giaùo duïc: Ñeå thöïc hieän thaéng lôïi söï nghieäp Coâng nghieäp hoùa- Hieän ñaïi hoùa. Caàn giaùo duïc theá heä treû trôû thaønh nhöõng con ngöôøi: Naêng ñoäng saùng taïo- coù naêng löïc, nhöõng con ngöôøi töï tin coù traùch nhieäm. Do ñoù trong quaù trình giaûng daïy caàn phaûi söû duïng nhieàu phöông phaùp phuø hôïp phaùt huy tính tích cöïc, chuû ñoäng, saùng taïo cuûa hoïc sinh. Theo quan ñieåm cuûa caùc nhaø quaûn lyù giaùo duïc, ñeå laøm ñöôïc ñieàu ñoù caàn coù söï phoái hôïp toát giöõa ngöôøi daïy vaø ngöôøi hoïc- giöõa giaùo vieân vaø hoïc sinh. Cho neân söû duïng phöông phaùp tröïc quan chính laø moät khaâu quan troïng giuùp hoïc sinh tieáp thu tri thöùc vaø lieân heä thöïc tieån. Ñuùng nhö Leâ Nin vieát “Töø tröïc quan sinh ñoäng ñeán tö duy tröøu töôïng, vaø töø tö duy tröøu töôïng ñeán thöïc tieãn- Ñoù laø con ñöôøng bieän chöùng cuûa nhaän thöùc chaân lyù, cuûa söï nhaän thöùc hieän thöïc khaùch quan” ( Buùt kyù trieát hoïc, nhaø xuaát baûn SöÏ thaät, Haø Noäi, naêm 1963 trang 189) 2/ Cô sôû thöïc tieãn: a/ Thöïc tieãn vaán ñeà nghieân cöùu: Söû duïng coù hieäu quaû phöông phaùp tröïc quan trong daïy hoïc moân Giaùo duïc coâng daân seõ laøm cho giôø hoïc theâm soáng ñoäng, laøm cho hoïc sinh say meâ, thích thuù khi tìm hieåu caùc chuaån möïc ñaïo ñöùc vaø phaùp luaät. Caùc em naém baøi vöõng, hieåu baøi saâu. Nhöõng ñoà duøng tröïc quan aáy seõ taùc ñoäng tröïc tieáp ñeán taâm tö, tình caûm cuûa caùc em. Töø ñoù caùc em coù nieàm tin ñuùng ñaén cuûa caùc chuaån möïc ñaõ hoïc vaø höôùng tôùi nhöõng giaù trò xaõ hoäi toát ñeïp. Qua ñoù caùc em seõ coù traùch nhieäm ñoái vôùi haønh ñoäng cuûa baûn thaân vaø bieát töï ñieàu chænh, töï hoaøn thieän mình. Ngöôïc laïi, trong giôø daïy ñaïo ñöùc vaø phaùp luaät, giaùo vieân khoâng söû duïng phöông phaùp tröïc quan thì hieäu quaû giôø hoïc seõ khoâng cao seõ laøm cho baøi hoïc trôû neân khoâ khan vaø teû nhaït. b/ Söï caàn thieát cuûa ñeà taøi: Trong nhöõng naêm tröôùc ñaây moân Giaùo duïc coâng daân ñöôïc xem laø moân phuï, coù vai troø thöù yeáu vaø môø nhaït. Cho neân vieäc daïy vaø hoïc thöôøng dieãn ra moät caùch khoâ khan vaø naëng neà, ít gaây höùng thuù cho hoïc sinh. Do ñoù hieäu quaû giôø hoïc chöa cao. Song nhöõng naêm gaàn ñaây moân hoïc naøy ñaõ ñöôïc quan taâm chuù yù, ñöôïc ñaët ngang baèng vôùi nhöõng moân khoa hoïc khaùc. Neân vieäc daïy vaø hoïc moân Giaùo duïc coâng daân dieãn ra vôùi nhieàu hình thöùc khaùc nhau, böôùc ñaàu ñaõ thu huùt ñöôïc söï chuù yù cuûa hoïc sinh, caùc em baét ñaàu say meâ vaø yeâu thích moân hoïc naøy. Chính vì nhöõng lí do treân neân toâi choïn ñeà taøi: “Naâng cao hieäu quaû giôø hoïc moân Giaùo duïc coâng daân 8 baèng phöông phaùp tröïc quan ” laø raát caàn thieát, bôûi vì noù giuùp cho giaùo vieân ñuùc keát ñöôïc kinh nghieäm giaûng daïy cuûa mình ngaøy caøng ñöôïc keát quaû cao hôn. 3/ Noäi dung ñeà taøi: a/ Vaán ñeà ñaët ra trong ñeà taøi: Ñeå tieáp tuïc naâng cao chaát löôïng vaø hieäu quaû giôø hoïc vôùi ñònh höôùng “ Laáy hoïc sinh laøm trung taâm” giaùo vieân caàn ña daïng hoùa caùc phöông phaùp daïy hoïc vaø hoïc sinh tích cöïc chuû ñoäng trong hoïc taäp. Vì vaäy trong giaûng daïy moân Giaùo duïc coâng daân giaùo vieân khoâng chæ söû duïng phöông phaùp thuyeát trình, ñaøm thoaïi maø coøn phaûi söû duïng phöông phaùp tröïc quan, töùc laø söû duïng caùc phöông tieän, ñoà duøng daïy hoïc nhaèm minh hoïa cho noäi dung baøi giaûng nhö: tranh aûnh, baûn ñoà, sô ñoà, baêng hình, baûng soá lieäu, thoáng keâ...Thoâng qua ñoà duøng tröïc quan hoïc sinh coù theå tieáp thu tri thöùc thieát laäp moái quan heä giöõa noäi dung vôùi thöïc teá cuoäc soáng. Cho neân chaát löôïng giôø hoïc ñöôïc naâng cao, hoïc sinh naém baét caùc chuaån möïc cuûa ñaïo ñöùc vaø phaùp luaät chaéc vaø nhanh hôn. b/ Giaûi phaùp thöïc hieän: *Muoán söû duïng ñoà duøng tröïc quan coù hieäu quaû, tröôùc heát ngöôøi giaùo vieân caàn hieåu roõ caùc phöông tieän ñoà duøng tröïc quan. Daïy ñaïo ñöùc, phaùp luaät phaûi bieát söû duïng trieät ñeå caùc phöông tieän, ñoà duøng tröïc quan. Ñaây laø moät trong nhöõng yeâu caàu veà ñoåi môùi daïy hoïc. Vaäy ñoà duøng tröïc quan trong caùc tieát daïy ñaïo ñöùc, phaùp luaät laø nhöõng caùi gì? Nhöõng ñoà duøng ñoù laáy ôû ñaâu ra? Söû duïng baèng caùch naøo ñeå ñaït hieäu quaû? Nhöõng caâu hoûi aáy cöù vang leân, thuùc giuïïc toâi phaûi suy nghó, nghieân cöùu vaø tìm hieåu. Qua quaù trình giaûng daïy vaø hoïc hoûi baïn beø ñoàng nghieäp, ñöôïc söï chæ ñaïo cuûa Ban giaùm hieäu nhaø tröôøng, toâi ñaõ hieåu roõ: Moân Giaùo duïc coâng daân cuõng nhö taát caû caùc moân hoïc khaùc laø phaûi söû duïng ñoà duøng tröïc quan ñeå minh hoïa cho noäi dung baøi giaûng. Bôûi vì ñoà duøng tröïc quan trong caùc tieát daïy ñaïo ñöùc vaø phaùp luaät khoâng phaûi laø hieám maø raát ña daïng vaø phong phuù nhaát laø trong giai ñoaïn hieän nay khi khoa hoïc coâng ngheä phaùt trieån nhö vuõ baõo ( Ñaëc bieät laø khoa hoïc coâng ngheä thoâng tin nhö: maùy vi tính, maïng Intenet ñang ñöôïc söû duïng ngaøy caøng roäng raõi). Vì vaäy trong tieát daïy giaùo vieân coù theå söû duïng nhieàu hình thöùc tröïc quan khaùc nhau vaøo nhöõng muïc ñích khaùc nhau nhaèm laøm cho baøi giaûng theâm hay, haáp daãn vaø ñaït hieäu quaû cao. Töø thöïc tieãn giaûng daïy, toâi nhaän thaáy coù nhöõng hình thöùc tröïc quan nhö sau: C Thöù nhaát: Laø tranh aûnh, sô ñoà, bieåu ñoà vaø baûn ñoà Nhöõng ñoà duøng tröïc quan naøy seõ coù taùc duïng gaây aán töôïng saâu saéc trong kyù öùc cuûa moãi hoïc sinh. Neáu ngöôøi giaùo vieân söû duïng toát caùc phöông tieän ñoù seõ giuùp cho hoïc sinh phaùt trieån ñöôïc oùc quan saùt, trí töôûng töôïng, khaû naêng tö duy lieân heä thöïc teá. Noù coøn giuùp hoïc sinh nhôù kyõ, hieåu saâu nhöõng ñieàu thu nhaän ñöôïc. Ví duï: Khi giaûng baøi 7: “ Tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng chính trò xaõ hoäi” (GDCD 8) ñeå giuùp hoïc sinh hieåu : Hoaït ñoäng chính trò xaõ hoäi laø gì? Bao goàm nhöõng lónh vöïc naøo? Toâi cho caùc em xem moät soá tranh aûnh veà lao ñoäng saûn xuaát, coâng an saên baét cöôùp, boä ñoäi canh giöõ bieân giôùi, thanh nieân leân ñöôøng laøm nghóa vuï quaân söï, thanh nieân tình nguyeän giöõ gìn traät töï an toaøn giao thoâng, thu gom raùc thaûi, thaêm gia ñình lieät só. Khi xem nhöõng böùc aûnh naøy caùc em seõ hình dung ra ñöôïc caùc lónh vöïc cuûa hoaït ñoäng chính trò xaõ hoäi: + Hoaït ñoäng xaây döïng vaø baûo veä toå quoác +Hoaït ñoäng töø thieän, nhaân ñaïo, baûo veä moâi tröôøng soáng + Hoaït ñoäng trong caùc toå chöùc chính trò, ñoaøn theå Vaø caùc em cuõng hieåu ñöôïc hoaït ñoäng chính trò- xaõ hoäi laø nhöõng hoaït ñoäng coù noäi dung lieân quan ñeán vieäc xaây döïng baûo veä nhaø nöôùc, cheá ñoä chính trò, traät töï an ninh xaõ hoäi, hoaït ñoäng trong caùc toå chöùc chính trò, quaàn chuùng vaø hoaït ñoäng nhaân ñaïo baûo veä moâi tröôøng soáng. Cuõng qua caùc böùc aûnh ñoù, caùc em coù theå thaáy roõ ñöôïc baûn thaân mình coù theå tham gia vaøo nhöõng hoaït ñoäng naøo ñeå ñem laïi lôïi ích cho baûn thaân, gia ñình vaø xaõ hoäi. CANH GIÖÕ BIEÂN GIÔÙI NHAÄP NGUÕ SAÊN BAÉT CÖÔÙP THANH NIEÂN TÌNH NGUYEÄN . VEÄ SINH MOÂI TRÖÔØNG PHUÏ NÖÕ ÑI BOÄ VÌ NGÖÔØI NGHEØO HIEÁN MAÙU NHAÂN ÑAÏO GIUÙP ÑÔÕ NGÖÔØI KHUYEÁT TAÄT Hoaëc khi daïy baøi 15: “ Phoøng ngöøa tai naïn vuõ khí chaùy, noå vaø caùc chaát ñoäc haïi” (GDCD 8) Khi giaûng veà noäi dung kieán thöùc: Söï nguy hieåm cuûa tai naïn do vuõ khí, chaùy, noå vaø caùc chaát ñoäc haïi gaây ra, toâi cho hoïc sinh xem moät soá aûnh veà tai naïn vuõ khí, chaùy, noå vaø caùc chaát ñoäc haïi. Vì khi xem caùc böùc aûnh naøy hoïc sinh khoù xoùa môø ñöôïc nhöõng hình aûnh veà tai naïn khuûng khieáp, gaây thieät haïi to lôùn veà ngöôøi vaø cuûa. Töø ñoù caùc em hieåu roõ raèng: Caùc tai naïn do vuõ khí, chaùy, noå vaø ñoäc haïi gaây ra laø voâ cuøng nguy hieåm vaø caùc em bieát thaän trong traùnh xa caùc nôi nguy hieåm nhö: nôi ñeå xaêng, daàu, ga, nôi chöùa caùc chaát ñoäc, khoâng toø moø nghòch caùc loaïi suùng ñaïn, ñoát caùc loaïi phaùo saûn xuaát traùi pheùp. Caùc em bieát chaáp haønh caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät vaø noäi quy cuûa nhaø tröôøng. NOÅ BÌNH GA CHAÙY NGOÄ ÑOÄC THÖÏC PHAÅM NAÏN NHAÂN SAU VUÏ CHAÙY CHIEÁC XE CHÔÛ XAÊNG BOÁC CHAÙY HAØ NOÄI CHAÙY, NOÅ ( Laøm 111 ngöôøi cheát, 200 ngöôøi bò thöông) ( Xe oâ toâ 7 choå chaùy ) Hoaëc khi daïy tieát ngoaïi khoùa veà “ Thöïc hieän traät töï an toaøn giao thoâng” Khi cho hoïc sinh tìm hieåu nhöõng quy ñònh cuûa phaùp luaät veà traät töï an toaøn giao thoâng ñöôøng saét, toâi söû duïng baûn ñoà vaø sô ñoà ñoaïn ñöôøng saét caét ngang vôùi ñöôøng boä ñeå giôùi thieäu maïng löôùi ñöôøng saét ôû Vieät Nam. SÔ ÑOÀ ÑOAÏN ÑÖÔØNG BOÄ GIAO CAÉT VÔÙI ÑÖÔØNG SAÉT C Thöù hai: Laø baûng thoáng keâ, soá lieäu ñöôïc trích daãn trong giaûng daïy. Baûng thoáng keâ, soá lieäu aáy laø nhöõng minh chöùng coù söùc thuyeát phuïc nhaát, sinh ñoäng nhaát veà thöïc tieãn cuoäc soáng. Noù coù taùc duïng thuyeát phuïc ngöôøi nghe gaáp nhieàu laàn so vôùi lyù thuyeát chung chung. Töø ñoù caùc em naém baøi vöõng, hieåu baøi saâu. Ví duï: Khi giaûng baøi 14: “ Phoøng choáng nhieãm HIV/ AIDS” ( GDCD 8) Ñeå minh hoïa cho noäi dung kieán thöùc: Tính chaát nguy hieåm cuûa HIV/ AIDS, toâi duøng baûng thoáng keâ caùc soá lieäu nhö sau: Baûng thoáng keâ ( Naêm 2008) Vieät Nam Naêm 2001 Naêm 2003 Naêm 2006 Naêm 2007 Naêm 2008 Soá ngöôøi nhieãm Hiv 41.622 79.660 104.111 128.367 135.171 Soá beänh nhaân Aids 6.251 11.254 17.289 25.219 29.134 Soá ngöôøi töû vong vì Aids 3.426 6.325 10.071 14.042 41.418 Qua baûng thoáng keâ, soá lieäu treân, caùc em deã daøng nhaän thaáy nguy cô, möùc ñoä laây lan nhanh choáng cuûa ñaïi dòch HIV/AIDS ôû nöôùc ta ñoái vôùi taát caû moïi ngöôøi khoâng phaân bieät giaøu, ngheøo, giaø treû, trai gaùi. Ñoù laø caên beänh voâ cuøng nguy hieåm ñoái vôùi söùc khoûe vaø tính maïng con ngöôøi, töông lai noøi gioáng daân toäc, aûnh höôûng nghieâm troïng ñeán kinh teá-xaõ hoäi. Vì hôn 85% soá ngöôøi nhieãm HIV/ AIDS ñang ôû ñoä tuoåi lao ñoäng, haàu heát caùc ca nhieãm ñeàu thuoäc giôùi treû ôû ñoä tuoåi töø 15 ñeán 30 tuoåi C Thöù ba: Laø sa baøn, moâ hình, baêng hình. Caùc phöông tieän tröïc quan naøy seõ coù taùc duïng taùi hieän söï vaät, laøm cho hoïc sinh deã tieáp thu baøi giaûng, giuùp hoïc sinh tröïc tieáp hieåu baøi hoïc. Töø ñoù caùc em naém caùc chuaån möïc ñaïo ñöùc, phaùp luaät vöõng vaø nhanh, hieåu baøi saâu hôn. Ví duï: Khi daïy tieát ngoaïi khoùa veà “ Thöïc hieän traät töï an toaøn giao thoâng” Ñeå giuùp hoïc sinh tìm hieåu noäi dung kieán thöùc: Heä thoáng baùo hieäu ñöôøng boä, giaùo vieân coù theå söû duïng sa baøn, moâ hình veà caùc bieån baùo, vaïch keû ñöôøng. Qua quan saùt sa baøn caùc em coù theå tröïc tieáp thaáy ñöôïc heä thoáng baùo hieäu ñöôøng boä, haèng ngaøy caùc em vaãn thaáy treân caùc tuyeán ñöôøng maø caùc em thöôøng tham gia giao thoâng. Töø ñoù caùc em hieåu vaø naém vöõng yù nghóa söû duïng cuûa töøng loaïi baùo hieäu vaø bieát chaáp haønh toát luaät giao thoâng. SA BAØN: HEÄ THOÁNG GIAO THOÂNG ÑÖÔØNG BOÄ Hoaëc khi giaûng baøi 12: “ Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa coâng daân trong gia ñình” Khi giaûng veà noäi dung kieán thöùc: Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa cha meï, oâng baø ñoái vôùi con chaùu, toâi söû duïng ñoaïn baêng hình vaø moät soá hình aûnh veà sinh hoaït trong gia ñình. Chæ baèng moät ñoaïn phim ngaén, moät vaøi hình aûnh veà sinh hoaït thöôøng ngaøy trong moät gia ñình, caùc em seõ tröïc tieáp tai nghe, maét thaáy nhöõng cöû chæ, lôøi noùi, haønh ñoäng cuûa nhöõng thaønh vieân trong gia ñình. Töø ñoù caùc em thaáy ñöôïc raèng muoán coù ñöôïc moät gia ñình ñaàm aám, hoøa thuaän, haïnh phuùc thì moãi thaønh vieân trong gia ñình phaûi laøm troøn boån phaän cuûa mình. SUM HOÏP BEÙ NGOAN HAÕY AÊN NHIEÀU QUAN TAÂM AÊN SAÙNG NGON MIEÄNG * Löïa choïn caùc phöông tieän ñoà duøng tröïc quan caàn söû duïng trong baøi giaûng: Sau khi ñaõ hieåu roõ veà caùc hình thöùc tröïc quan, ngöôøi giaùo vieân caàn löïa choïn caùc phöông tieän, ñoà duøng tröïc quan caàn söû duïng trong baøi giaûng. Khi chuaån bò giaùo vieân caàn quyeát ñònh: Giaûng baøi naøy caàn söû duïng phöông tieän, ñoà duøng tröïc quan gì? Vaø söû duïng khi naøo? Vaøo muïc ñích gì? Ñeå phuø hôïp vôùi noäi dung baøi giaûng, vöøa phuø hôïp vôùi thöïc teá cuoäc soáng. Döïa vaøo ñaâu ñeå quyeát ñònh löïa choïn phöông tieän ñoà duøng tröïc quan caàn söû duïng trong baøi giaûng? Neáu döïa vaøo yù thích chuû quan cuûa baûn thaân thì raát deã bò sai laàm. Neáu söû duïng tuøy tieän seõ laïc chuû ñeà vaø phaûn taùc duïng giaùo duïc. Nhö vaäy hieäu quaû giôø hoïc seõ thaáp. Qua thöïc teá giaûng daïy, nghieân cöùu, tìm toøi, toâi nhaän thaáy: Muoán söû duïng ñoà duøng tröïc quan ñuùng vaø phuø hôïp vôùi noäi dung baøi giaûng thì ngöôøi giaùo vieân phaûi thöïc hieän caùc böôùc nhö sau: @ Böôùc thöù nhaát: Giaùo vieân phaûi tìm hieåu thaät kyõ SGK ñeå xaùc ñònh roõ muïc ñích, yeâu caàu cuûa baøi giaûng: + Veà maët kieán thöùc: Ñaâu laø kieán thöùc cô baûn, troïng taâm caàn khaéc saâu, khai thaùc, môû roäng. + Veà maët giaùo duïc: Trong baøi giaûng naøy caàn giaùo duïc cho hoïc sinh ñieàu gì? Treân cô sôû muïc ñích, yeâu caàu cuûa baøi giaûng, giaùo vieân quyeát ñònh caùc phöông tieän tröïc quan caàn söû duïng ñeå minh hoaï cho baøi giaûng. Ví duï: Khi daïy baøi 7: “Tích cực tham gia các hoạt động chính trị-xã hội” (GDCD 8), qua tìm hieåu saùch giaùo khoa, toâi xaùc ñònh muïc tieâu baøi hoïc laø giuùp hoïc sinh hieåu vaø naém ñöôïc: + Theá naøo laø hoaït ñoäng chính trò – xaõ hoäi? Caùc lónh vöïc hoaït ñoäng chính trò – xaõ hoäi? + Lôïi ích vaø yù nghóa cuûa caùc hoaït ñoäng chính trò – xaõ hoäi.? Töø ñoù hoïc sinh coù kyõ naêng tham gia caùc hoaït ñoäng chính trò – xaõ hoäi. Treân cô sôû aáy hình thaønh ôû hoïc sinh nieàm tin yeâu cuoäc soáng, tin vaøo con ngöôøi mong muoán tham gia hoaït ñoäng chính trò – xaõ hoäi.Töø muïc tieâu baøi hoïc treân, toâi xaùc ñònh kieán thöùc troïng taâm caàn khaéc saâu, môû roäng, khai thaùc laø: Caùc lónh vöïc hoaït ñoäng chính trò – xaõ hoäi vaø lôïi ích, yù nghóa cuûa caùc hoaït ñoäng chính trò – xaõ hoäi. Ñeå giaûng nhöõng noäi dung kieán thöùc naøy ñöôïc hay vaø haáp daãn, sinh ñoäng, hoïc sinh hieåu vaø naém noäi dung baøi hoïc chaéc vaø nhanh giaùo vieân caàn söû duïng ñoà duøng tröïc quan. Phöông tieän tröïc quan caàn duøng ôû ñaây coù giaù trò thuyeát phuïc nhaát laø nhöõng hình aûnh veà caùc hoaït ñoäng chính trò – xaõ hoäi ñang dieãn ra haøng ngaøy, haøng giôø trong thöïc teá cuoäc soáng ngay ôû ñòa phöông, tröôøng, lôùp. Nhö vaäy töø muïc tieâu baøi hoïc toâi löïa choïn ñöôïc phöông tieän, ñoà duøng tröïc quan caàn söû duïng trong baøi giaûng. Cöù nhö theá trong taát caû caùc baøi giaûng ñaïo ñöùc, phaùp luaät, toâi ñeàu tìm hieåu saùch giaùo khoa, ñeå xaùc ñònh yeâu caàu kieán thöùc cô baûn, troïng taâm. Treân cô sôû aáy ñeå löïa choïn caùc ñoà duøng tröïc quan caàn söû duïng trong baøi giaûng, laøm cho baøi giaûng sinh ñoäng, ñaït keát quaû cao. @ Bước thứ hai: Phaûi nghieân cöùu kyõ saùch giaùo vieân, ñeå xem saùch giaùo vieân chæ daãn cho nhöõng phöông tieän tröïc quan caàn söû duïng trong tieát daïy. Qua tìm hieåu toâi thaáy saùch giaùo vieân theo chöông trình ñoåi môùi hieän nay quan taâm ñeán vaán ñeà naøy. Trong saùch giaùo vieân GDCD 6, 7, 8 vaø GDCD 9 beân caïnh nhöõng muïc nhö: Muïc tieâu baøi hoïc, nhöõng ñieàu caàn löu yù veà noäi dung, phöông phaùp coøn coù: muïc taøi lieäu vaø phöông tieän. Muïc naøy thöôøng gôïi yù, höôùng daãn cho giaùo vieân caàn chuaån bò nhöõng tö lieäu, ñoà duøng tröïc quan caàn söû duïng trong baøi giaûng. Vaø ñaây chính laø moät trong nhöõng cô sôû ñeå giaùo vieân löïa choïn ñoà duøng tröïc quan. Ví duï ôû baøi 13 : “ Phoøng chống tệ nạn xã hội”(GDCD 8), Saùch giaùo vieân ñaõ ghi roõ ôû muïc taøi lieäu vaø phöông tieän ñeå giaùo vieân chuaån bò nhö sau: - Luaät Phoøng, choáng ma tuyù naêm 2000. - Boä luaät hình söï naêm 1999. - Tranh aûnh, baêng hình taùc haïi vaø hoaït ñoäng phoøng choáng teä naïn xaõ hoäi. - Maùy chieáu, giaáy khoå lôùn, buùt daï, phieáu hoïc taäp… Hay ôû baøi 14: Phoøng choáng HIV/AIDS (GDCD 8), SGV ñaõ chæ daãn cho ngöôøi giaùo vieân nhöõng ñoà duøng tröïc quan caàn minh hoaï cho baøi giaûng laø: - Caùc soá lieäu baûng bieåu veà ñaïi dòch AIDS - Tranh aûnh, aùp phích, baêng hình veà HIV/ AIDS. - Maùy chieáu, baûng phuï, phieáu hoïc taäp… @Böôùc thöù ba: Nghieân cöùu, tìm ñoïc nhöõng taøi lieäu coù lieân quan ñeán baøi giaûng vaø theo doõi tìm hieåu tình hình thöïc teá. Khi soaïn baøi, toâi thöôøng tìm ñoïc theâm nhöõng taøi lieäu khaùc coù lieân quan ñeán baøi giaûng. Vì coù ñoïc vaø tìm hieåu theâm taøi lieäu tham khaûo thì giaùo vieân môùi coù voán kieán thöùc, hieåu bieát saâu roäng maø ñeå khai thaùc, söû duïng ñoà duøng tröïc quan, laøm cho vieäc söû duïng caùc phöông tieän, ñoà duøng naøy hay hôn, haáp daãn hôn vaø ñaït hieäu quaû cao. Tìm ñoïc taøi lieäu tham khaûo vaø tìm hieåu tình hình thöïc teá ñeå giaùo vieân coù theâm cô sôû löïa choïn caùc hình aûnh, phöông tieän minh hoaï cho baøi giaûng ñieån hình nhaát, môùi nhaát, saùt hôïp vôùi thöïc tieãn vaø coù tính giaùo duïc cao. Ví duï: Khi daïy chuyeân ñeà: “Thöïc hieän traät töï an toaøn giao thoâng” ñeå coù nhöõng phöông tieän ñoà duøng tröïc quan nhö: tranh aûnh veà traät töï an toaøn giao thoâng, baûn ñoà, baêng hình, soá lieäu… Toâi ñaõ tìm ñoïc tham khaûo nhöõng taøi lieäu sau ñaây: - Moät soá vaên baûn phaùp luaät qui ñònh veà traät töï an toaøn giao thoâng ñöôøng boä, ñöôøng saét vaø giao thoâng ñoâ thi. ( nhaø xuaát baûn GTVT- 1999 ). - Saùch giaùo duïc phaùp luaät veà traät töï an toaøn giao thoâng ( taøi lieäu duøng trong caùc tröôøng PTTH vaø THCS ). - Luaät giao thoâng ñöôøng boä naêm 2001. - Tìm ñoïc baùo chí, theo doõi treân truyeàn hình trong chuyeân muïc: An toaøn giao thoâng - Tìm hieåu heä thoáng baùo hieäu ñöôøng boä Vieät Nam ( Nhaø xuaát baûn GTVT – 1988 ). - Tìm hieåu tình hình traät töï an toaøn giao thoâng ôû ñòa phöông.. Hoaëc khi daïy baøi 13: “ Phoøng chống tệ nạn xã hội” ( GDCD 8), ngoaøi vieäc tìm hieåu saùch giaùo khoa, saùch giaùo vieân, toâi coøn nghieân cöùu vaø tìm hieåu nhöõng taøi lieäu sau: - Luaät Phoøng, choáng ma tuyù naêm 2000. - Boä luaät hình söï Naêm 1999 ( NXB Chính trò Quoác gia ). - Caùc loaïi baùo chí - Tìm hieåu tình hình ñòa phöông. - Theo doõi tin töùc treân ñaøi truyeàn hình, phaùt thanh. - Tìm ñoïc taøi lieäu treân maïng Internet. Töông töï nhö vaäy, khi daïy baøi 15 : Phoøng ngöøa tai naïn vuõ khí chaùy, noå vaø caùc chaát ñoäc haïi (GDCD 8), ñeå baøi giaûng cuûa mình theâm hay, haáp daãn, loâi cuoán ngöôøi nghe, ñeå coù nhöõng soá lieäu thoáng keâ, tranh aûnh minh hoaï cho baøi giaûng toâi ñaõ tìm hieåu tình hình thöïc teá ôû ñòa phöông, tìm ñoïc baùo chí, ñoïc vaø tìm hieåu nhöõng qui ñònh cuûa phaùp luaät veà phoøng ngöøa tai naïn vuõ khí, chaùy, noå vaø caùc chaát ñoäc haïi, tìm ñoïc caùc tö lieäu treân maïng Internet…Qua ñoïc nhöõng taøi lieäu ñoù, toâi ñaõ coù nhöõng soá lieäu cuï theå nhaát, soáng ñoäng nhaát ñeå minh hoaï cho baøi giaûng. Thoâng qua nhöõng soá lieäu, hình aûnh ñoù hoïc sinh tröïc tieáp hieåu roõ tính chaát nguy hieåm cuûa caùc tai naïn do vuõ khí, chaùy noå vaø caùc chaát ñoäc haïi gaây ra. Ñoàng thôøi caùc em cuõng thaáy roõ caùc bieän phaùp phoøng choáng cuûa nhaø nöôùc vaø ñòa phöông. * Nghieân cöùu, tìm caùch thöùc söû duïng ñoà duøng tröïc quan hôïp lyù Cuøng vôùi vieäc löïa choïn, tìm hieåu caùc phöông tieän, ñoà duøng tröïc quan, ngöôøi giaùo vieân coøn phaûi suy nghó, nghieân cöùu tìm ra caùch thöùc söû duïng ñoà duøng tröïc quan cho phuø hôïp vaø ñem laïi hieäu quaû cao. Hoïc ñaïo ñöùc, phaùp luaät vaø tìm hieåu veà ñaïo ñöùc, phaùp luaät söû duïng ñoà duøng tröïc quan laø caàn thieát, nhöng khoâng phaûi tieát daïy naøo cuõng söû duïng taát caû caùc loaïi ñoà duøng tröïc quan. Vì söû duïng tuyø tieän, khoâng ñuùng muïc ñích seõ khoâng ñem laïi keát quaû maø coøn aûnh höôûng khoâng toát ñeán chaát löôïng, hieäu quaû daïy vaø hoïc. Do ñoù toâi phaûi tö duy xem ôû moãi loaïi phöông tieän, ñoà duøng tröïc quan neân söû duïng vaøo muïc ñích gì? Vaø söû duïng nhö theá naøo? Qua quaù trình daïy hoïc vaø nghieân cöùu, toâi thöôøng söû duïng ñoà duøng tröïc quan vaøo nhöõng muïc ñích nhö sau: Moät laø: Söû duïng ñoà duøng tröïc quan khi giôùi thieäu vaøo baøi môùi, laøm lôøi daãn chuyeån yù hoaëc keát thuùc baøi giaûng. ÔÛ tröôøng hôïp naøy, toâi thöôøng söû duïng caùc phöông tieän tröïc quan nhö: Maùy chieáu, baêng hình, tranh aûnh keát hôïp vôùi phöông phaùp neâu vaán ñeà baèng caùch ñaët caâu hoûi ñeå kích thích hoaït ñoäng tö duy cuûa hoïc sinh, höôùng caùc em vaøo nhöõng vaán ñeà, kieán thöùc cô baûn trong baøi caàn phaûi tìm hieåu. Ví duï: Khi daïy baøi:“Thöïc hieän traät töï an toaøn giao thoâng”, ñeå giôùi thieäu vaøo baøi ,toâi söû duïng baêng hình, cho hoïc sinh xem veà moät soá hình aûnh tai naïn giao thoâng, uøn taéc giao thoâng, caùc hieän töôïng vi phaïm traät töï an toaøn giao thoâng. Naïn nhaân cuûa vuï ñoå xe khaùch. Taøu ñoå Giao thoâng uøn taéc Chuyeän xaûy ra haèng ngaøy Baù vai nhau ñeán tröôøng. Ñaù boùng döôùi loøng ñöôøng. Sau ñoù toâi neâu caâu hoûi: “Nhöõng hình aûnh caùc em vöøa xem ñeà caäp ñeán vaán ñeà gì ?” HS: Nhöõng hình aûnh treân ñeà caäp ñeán tình hình traät töï an toaøn giao thoâng ôû nöôùc ta. GV: Ñuùng nhöõng hình aûnh treân ñaõ vaø ñang ñeà caäp ñeán tình hình traät töï an toaøn giao thoâng ôû nöôùc ta trong thôøi gian qua vaø hieän nay. Ñaây laø moät vaán ñeà lôùn cuûa toaøn xaõ hoäi. An toaøn giao thoâng luoân laø moät vaán ñeà ñöôïc toaøn xaõ hoäi quan taâm nhaát laø trong giai ñoaïn hieän nay khi neàn kinh teá cuûa ñaát nöôùc ñang treân ñaø phaùt trieån maïnh meõ vaø hoäi nhaäp vôùi theá giôùi. Theá maø trong nhöõng naêm gaàn ñaây, maëc duø Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta ñaõ coù nhieàu bieän phaùp ñeå phoøng ngöøa vaø haïn cheá, song tai naïn giao thoâng vaãn xaûy ra nghieâm troïng. Con soá hôn 10.000 ngöôøi cheát moãi naêm, trôû thaønh moät con soá kinh hoaøng. Neáu nhö HIV/ AIDS ñöôïc coi laø caên beänh theá kyû thì tai naïn giao thoâng ñöôïc coi laø thaûm hoaï thöù 3 cuûa nhaân loaïi sau chieán tranh vaø thieân tai.Vaäy: + Taïi sao giao thoâng laïi khoâng an toaøn? + Taïi sao tai naïn giao thoâng vaãn xaûy ra nhieàu vaø gaây haäu quaû nghieâm troïng? + Nhaø nöôùc ta, nhaân daân ta vaø moãi hoïc sinh chuùng ta caàn phaûi laøm ñeå goùp phaàn ngaên chaën tình traïng ñoù? Beân caïnh vieäc söû duïng caùc phöông tieän, ñoà duøng tröïc quan ñeå giôùi thieäu baøi môùi, toâi coøn söû duïng ñoà duøng tröïc quan laøm lôøi daãn chuyeån yù vaø keát thuùc baøi giaûng. Ví duï: Khi daïy baøi 13: “ Phoøng chống tệ nạn xã hội” (GDCD 8), sau khi cho hoïc sinh tìm hieåu noäi dung 4: “ Nhöõng qui ñònh cuûa phaùp luaät”, ñeå chuyeån sang noäi dung 5, toâi söû duïng tranh aûnh hoaëc baêng hình cho hoïc sinh quan saùt: “ Moät soá hoaït ñoäng phoøng, choáng teä naïn xaõ hoäi ” vaø ôû caùc ñòa phöông. Tuyeân truyeàn phoøng choáng HIV/ AISD Thanh nieân tuyeân truyeàn phoøng choáng HIV/AISD. Roài ñaët caâu hoûi: Nhöõng hình aûnh treân ñeà caäp ñeán caùc bieän phaùp phoøng, choáng teä naïn xaõ hoäi ñaõ vaø ñang dieãn ra treân khaép caùc ñòa phöông, tænh, thaønh phoá. + Vaäy ñòa phöông em ñaõ coù nhöõng bieän phaùp gì ñeå phoøng ngöøa caùc teä naïn xaõ hoäi ? + Moãi hoïc sinh chuùng ta caàn phaûi laøm gì ñeå goùp phaàn phoøng, choáng teä naïn xaõ hoäi ? Treân cô sôû theo doõi caùc hình aûnh, caùc em suy nghó, lieân heä vôùi thöïc teá, lieân heä vôùi baûn thaân thaáy roõ nhöõng vieäc caàn phaûi laøm ñeå goùp phaàn phoøng, choáng teä naïn xaõ hoäi ôû tröôøng, lôùp vaø ñòa phöông nhö: + Tích cöïc tham gia coâng taùc tuyeân truyeàn phoøng, choáng teä naïn xaõ hoäi.. + Thöïc hieän toát noäi qui, qui ñònh cuûa nhaø tröôøng + Nghieâm chænh tuaân theo phaùp luaät. + Soáng giaûn dò, laønh maïnh, bieát giöõ mình vaø giuùp nhau khoâng sa vaøo teä naïn xaõ hoäi. + Leân aùn, toá caùo caùc haønh vi vi phaïm phaùp luaät. Hai laø: Khi caàn tìm hieåu veà noäi dung kieán thöùc cô baûn, moät khaùi nieäm, moät ñònh nghóa naøo ñoù, giaùo vieân coù theå söû duïng ñoà duøng tröïc quan nhö baêng hình, soá lieäu, baûn ñoà, baûng thoáng keâ…yeâu caàu hoïc sinh theo doõi, quan saùt, thaûo luaän nhaèm phaùt hieän vaø ruùt ra nhöõng noäi dung kieán thöùc cô baûn, troïng taâm. Luùc naøy giaùo vieân chæ laø ngöôøi gôïi yù, höôùng daãn chöù nhaát thieát khoâng phaûi trình baøy, khi hoïc sinh coù theå töï laøm ñöôïc. Ba laø: Khi caàn gôïi nhôù, cuûng coá vaø khaéc saâu moät noäi dung kieán thöùc cô baûn, moät ñònh nghóa, moät khaùi nieäm, giaùo vieân cuõng coù theå söû duïng ñoà duøng tröïc quan ñeå giuùp hoïc sinh nhôù laïi, cuûng coá laïi vaø naém vöõng noäi dung baøi hoïc, nhöõng qui ñònh cuûa phaùp luaät, phaân bieät ñöôïc nhöõng khaùi nieäm deã nhaàm laãn. Ví duï: Khi daïy chuyeân ñeà: “ Thöïc hieän traät töï an toaøn giao thoâng” sau khi cho hoïc sinh tìm hieåu veà: Qui taéc chung giao thoâng ñöôøng boä, toâi söû duïng moät soá hình aûnh veà nhöõng hieän töôïng vi phaïm qui taéc giao thoâng nhö sau: Ñi traùi ñöôøng Ñi khoâng ñuùng phaàn ñöôøng qui ñònh. Roài ñaët caâu hoûi: + Quan saùt hình aûnh vaø cho bieát yù kieán cuûa em veà haønh vi cuûa ngöôøi trong aûnh? Treân cô sôû quan saùt tranh, caùc em suy ngaãm, nhôù laïi kieán thöùc vöøa hoïc vaø nhaän ra ngay ñöôïc: Caùc haønh vi treân vi phaïm vaøo qui taéc giao thoâng ñöôøng boä, nhöõng haønh vi ñoù thieáu an toaøn vaø raát deã gaây tai naïn nguy hieåm. Chính töø nhöõng böùc tranh aáy seõ giuùp caùc em nhôù kyõ, naém vöõng qui taéc giao thoâng ñöôøng boä. Ñoàng thôøi caùc em cuõng thaáy roõ yù nghóa to lôùn cuûa caùc qui ñònh ñoù trong vieäc ñaûm baûo cho giao thoâng an toaøn vaø thoâng suoát. Hoaëc khi caàn choát laïi (ruùt ra moät keát luaän chung) veà moät noäi dung kieán thöùc naøo ñoù, giaùo vieân coù theå yeâu caàu hoïc sinh quan saùt ñoà duøng tröïc quan, nhaän xeùt, phaân tích roài ruùt ra keát luaän. Ví duï: Khi giaûng baøi 13: “ Phoøng chống tệ nạn xã hội” (GDCD 8), sau khi giaûng xong noäi dung thöù 2: Taùc haïi cuûa teä naïn xaõ hoäi, toâi söû duïng: “ Sô ñoà con ñöôøng ñi cuûa teä naïn xaõ hoäi” Sô ñoà: Con ñöôøng ñi cuûa caùc teä naïn xaõ hoäi Troämcaép, gieát ngöôøi Traïi giam Ģ Nghóa ñòa AIDS Söùc khoûe giaûm suùt Maïi daâm Côø baïc Ma tuùy Roài ñaët caâu hoûi: + Haõy giaûi thích sô ñoà treân? Qua ñoù em ruùt ra keát luaän chung gì veà caùc teä naïn xaõ hoäi? Qua quan saùt sô ñoà , döïa vaøo kieán thöùc giaùo vieân vöøa giaûng caùc em seõ giaûi thích vaø ruùt ra ñöôïc nhaän xeùt chung laø: + Caùc teä naïn xaõ hoäi (côø baïc, ma tuyù, maïi daâm ) coù moái lieân heä maät thieát vôùi nhau. + Noù voâ cuøng nguy hieåm ñoái vôùi moãi ngöôøi, moãi gia ñình vaø toaøn xaõ hoäi. *Chuaån bò ñoà duøng tröïc quan: Muoán söû duïng ñoà duøng tröïc quan ñaït hieäu quaû cao trong moãi baøi daïy ñaïo ñöùc, phaùp luaät, moät vieäc quan troïng maø ngöôøi giaùo vieân daïy Giaùo duïc coâng daân phaûi laøm ñoù laø: Chuaån bò ñoà duøng tröïc quan söû duïng trong tieát daïy cho toát. Thöïc teá giaûng daïy cho thaáy nhöõng ñoà duøng tröïc quan söû duïng trong caùc tieát daïy cuûa moân Giaùo duïc coâng daân ít coù saün nhö ñoà duøng tröïc quan cuûa moân: Söû, Ñòa, Sinh hoïc, Hoaù hoïc hay moân Vaät lyù. Do ñoù vieäc chuaån bò ñoà duøng cho moät tieát daïy khaù coâng phu ñoøi hoûi giaùo vieân phaûi coù söï ñaàu tö veà maët thôøi gian, coâng söùc, trí tueä vaø loøng nhieät tình.. Tröôùc heát ngöôøi giaùo vieân phaûi xaùc ñònh xem trong tieát daïy naøy caàn söû duïng loaïi ñoà duøng gì? Caùc ñoà duøng thoâng thöôøng nhö: Baûng, phaán, giaáy, buùt, thöôùc, tö lieäu, tranh aûnh, baûn ñoà, bieåu ñoà, sô ñoà; phieáu hoïc taäp, baûng phuï… Hay caùc loaïi phöông tieän kyõ thuaät nghe nhìn nhö: Maùy baêng ñóa, tivi, maùy chieáu, caùc phöông tieän ña chöùc naêng nhö: maùy tính ñieän töû, caùc phaàn meàm daïy hoïc treân maùy vi tính. Sau khi ñaõ xaùc ñònh ñöôïc baøi daïy naøy caàn söû duïng nhoùm loaïi ñoà duøng thoâng thöôøng hay nhoùm caùc phöông tieän kyõ thuaät? Tranh aûnh, baûn ñoà, sô ñoà, soá lieäu, baûng thoáng keâ hay sa baøn, baêng hình, maùy chieáu hay maùy vi tính…Toâi xem nhöõng ñoà duøng aáy ñaõ coù hay chöa? Neáu ñoà duøng naøo chöa coù toâi baét ñaàu söu taàm vaø laøm ñeå söû duïng. Ví duï, khi daïy chuyeân ñeà:“Thöïc hieän traät töï an toaøn giao thoâng” qua nghieân cöùu, tìm hieåu vaø thaûo luaän trong nhoùm daïy Giaùo duïc coâng daân, toâi thaáy ôû baøi naøy caàn söû duïng nhöõng ñoà duøng sau: Maùy vi tính. Maùy chieáu Potrestor. Baêng hình, tranh aûnh veà caùc tình huoáng ñi ñöôøng Baûn ñoà heä thoáng giao thoâng ñöôøng saét Vieät Nam. Thoâng tin, soá lieäu veà tình hình traät töï an toaøn giao thoâng. Hình veõ caùc bieån baùo, ñeøn tín hieäu…. Phieáu hoïc taäp, baûng phuï, buùt daï. Baûng phuï. Tröôùc khi daïy baøi ñoù, toâi ñaõ chuaån bò tìm xem trong phoøng thieát bò cuûa nhaø tröôøng ñaõ coù nhöõng ñoà duøng caàn söû duïng hay chöa? Neáu thieáu thì toâi tieán haønh laøm vaø söu taàm. Khi chuaån bò ñoà duøng, toâi huy ñoäng hoïc sinh cuøng tham gia nhö cho hoïc sinh veõ tranh, söu taàm tranh aûnh, baøi vieát, soá lieäu veà an toaøn giao thoâng..), thaäm chí phaûi huy ñoäng caùc baïn ñoàng nghieäp trong nhoùm, trong toå, trong tröôøng giuùp ñôõ. Sau khi ñaõ coù nhöõng ñoà duøng caàn söû duïng, toâi tieán haønh nghieân cöùu thaät kyõ töøng kyù hieäu treân baûn ñoà, hình veõ, tìm hieåu chi tieát noäi dung, yù nghóa cuûa töøng böùc tranh, hình veõ, nhöõng con soá ñeå khi leân lôùp giaûng daïy ñöôïc toát. Cöù nhö vaäy trong taát caû caùc tieát daïy ñaïo ñöùc, phaùp luaät tieát naøo caàn söû duïng ñoà duøng tröïc quan, toâi ñeàu tieán haønh söu taàm tö lieäu, tranh aûnh, tìm ñoïc caùc taøi lieäu coù lieân quan, tìm hieåu tình hình thöïc teá ñòa phöông ñeå löïa choïn vaø ñöa ra nhöõng hình aûnh, soá lieäu ñieån hình nhaát, môùi nhaát vaø coù söùc thuyeát phuïc nhaát vaøo trong baøi giaûng, laøm cho baøi giaûng khoâng bò khoâ khan, teû nhaït maø hieäu quaû giôø daïy laïi cao. Vaø ñeå söû duïng ñoà duøng tröïc quan ñöôïc toát, toâi coøn söu taàm vaø tích luyõ cho mình moät taäp taøi lieäu phuïc vuï cho moân Giaùo duïc coâng daân goàm: tranh aûnh, baøi vieát, soá lieäu, caâu chuyeän, caùc ñieàu luaät, phim ñeøn chieáu, baêng hình. Taäp tö lieäu ñoù toâi daùn, xeáp thaønh töøng tieát, töøng baøi ñeå khi söû duïng ñöôïc thuaän tieän vaø deã daøng. Toâi thöôøng xuyeân theo doõi treân ñaøi truyeàn hình, ñaøi phaùt thanh, baùo chí, treân maïng Internet ñeå kòp thôøi boå sung nhöõng tranh aûnh, baøi vieát, soá lieäu môùi ñeå ñaûm baûo tính caäp nhaäp cuûa baøi giaûng. *Chuaån bò heä thoáng caâu hoûi: Chuaån bò ñoà duøng tröïc quan toát, xong vieäc söû duïng ñoà duøng tröïc quan khoâng phaûi tieát daïy naøo cuõng thaønh coâng. Trong quaù trình giaûng daïy coù raát nhieàu tình huoáng naûy sinh. Luùc aáy ñoøi hoûi ngöôøi giaùo vieân phaûi giaûi quyeát tình huoáng thaät kheùo leùo ñeå tieát daïy ñaït keát quaû toát.. Ví duï : Khi daïy baøi “ Thöïc hieän traät töï an toaøn giao thoâng” cuõng noäi dung kieán thöùc tuông töï nhö theá, töø khi aùp duïng saùng kieán kinh nghieäm: Söû duïng ñoà duøng tröïc quan, toâi ñaõ chuaån bò moät heä thoáng caâu hoûi ñeå caùc em vöøa quan saùt vöøa tìm hieåu, ruùt ra noäi dung kieán thöùc cô baûn. Caùc em raát soâi noåi haøo höùng khi hoïc taäp, naém baøi vöõng vaø chaéc. Cuï theå laø khi cho hoïc sinh tìm hieåu veà heä thoáng baùo hieäu ñöôøng boä, tìm hieåu veà bieån baùo giao thoâng toâi ñaõ choïn vaø söû duïng moãi loaïi bieån baùo chæ giôùi thieäu vôùi caùc em töø 1- 3 hình veõ thoâng duïng nhaát maø caùc em thöôøng gaëp khi tham gia giao thoâng. Khi giôùi thieäu töøng loaïi bieån baùo, toâi yeâu caàu caùc em quan saùt, thaûo luaän vaø ruùt ra nhaän xeùt veà ñaëc ñieåm cuûa moãi loaïi bieån baùo ñoù baèng caùc caâu hoûi nhö sau: + Bieån baùo caám coù ñaëc ñieåm gì? + BiÓn b¸o nguy hiÓm cã ®Æc ®iÓm nh­ thÕ nµo? + BiÓn hiÖu lÖnh cã ®Æc ®iÓm thÕ nµo? + Bieån chæ daãn coù ñaëc ñieåm ra sao? + Nhöõng bieån baùo aáy duøng ñeå laøm gì? Vôùi nhöõng caâu hoûi aáy caùc em raát haøo höùng, soâi noåi tranh luaän, ruùt ra nhaän xeùt veà ñaëc ñieåm cuûa töøng loaïi bieån baùo. Ñoàng thôøi caùc em cuõng hieåu roõ yù nghóa cuûa caùc bieån baùo ñoù laø: Nhaèm baùo tröôùc hoaëc chæ ra nhöõng ñieàu caàn chuù yù khi ñi ñöôøng, ñaûm baûo cho giao thoâng ñöôïc an toaøn vaø thoâng suoát. Töø ñoù caùc em coù yù thöùc chaáp haønh toát caùc qui ñònh cuûa phaùp luaät ñeå baûo veä caùc coâng trình giao thoâng nhö: Khoâng nghòch ngôïm laøm hoûng, xeâ dòch, laøm sai leäch caùc coïc tieâu, bieån baùo…Khi ñi ñöôøng caùc em bieát nghieâm chænh chaáp haønh heä thoáng baùo hieäu ñöôøng boä. c/ Keát quaû cụ thể: Qua thôøi gian tieán haønh nghieân cöùu töø ñaàu naêm hoïc ñeán cuoái hoïc kyø I. Toâi thaáy raèng vôùi vieäc thöïc hieän naâng cao hieäu quaû söû duïng phöông phaùp tröïc quan trong giaûng daïy moân Giaùo duïc coâng daân moät caùch cuï theå qua töøng giai ñoaïn nhaát laø giai ñoaïn II, keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh ñöôïc naâng leân roõ reät, cuï theå nhö sau: Thôøi gian Lôùp TSHS Gioûi Khaù TB Yeáu Keùm SL % SL % SL % SL % SL % Tuaàn 2 8a1 37 9 24,3 17 46 9 24,3 2 5,4 8a2 35 4 11,4 16 45,7 12 34,3 3 8,6 8a3 38 5 13,2 17 44,7 13 34,2 3 7,9 8a4 38 11 29 13 34,2 10 26,3 4 10,5 8a5 38 5 13,2 16 42 15 39,5 2 5,3 Cuoái HKI 8a1 37 18 48,6 16 43,3 3 8,1 0 0.0 8a2 35 7 20 17 48,6 10 28,6 1 2,8 8a3 38 10 26,3 19 50 8 21,1 1 2,6 8a4 38 17 44,7 12 31,6 7 18,4 2 5,3 8a5 38 12 31,6 19 50 7 18,4 0 0.0 Nhö vaäy vôùi keát quaû treân neáu tieáp tuïc ñöôïc thöïc hieän ôû hoïc kyø II thì toâi nghó chaát löôïng hoïc taäp cuûa hoïc sinh seõ ñöôïc naâng cao. d/ Ñaùnh giaù keát quaû cuûa ñeà taøi: * Caùc maët thöïc hieän ñöôïc: Trong quaù trình thöïc hieän ñeà taøi “ Naâng cao hieäu quaû giôø hoïc moân Giaùo duïc coâng daân 8 baèng phöông phaùp tröïc quan” Baûn thaân toâi nhaän thaáy ñaõ thöïc hieän ñöôïc caùc maët sau: + Khi söû duïng phöông tieän tröïc quan, giaùo vieân ñaõ huy ñoäng ñöôïc caùc giaùc quan tham gia quaù trình nhaän thöùc, taïo ñieàu kieän cho hoïc sinh deã hieåu vaø nhôù laâu, taïo ra söï thoaûi maùi, phaùt trieån oùc tö duy saùng taïo vaø lieân heä giöõa lyù thuyeát vôùi thöïc teá… + Giuùp cho giaùo vieân söû duïng linh hoaït caùc phöông phaùp daïy hoïc, gaây aán töôïng maïnh, coù theå taùi taïo hieän thöïc sinh ñoäng vaø gaây höùng thuù cho hoïc sinh. *Toàn taïi: + Do thôøi gian tieát hoïc coù haïn, neân cuõng coù nhöõng vaán ñeà chöa ñöôïc giaûi quyeát thaáu ñaùo, caën keõ. +Lôùp hoïc ñoâng hoïc sinh, neân cuõng coù vaøi em chöa chuù yù tham gia xaây döïng baøi vaø coøn ñuøa giôõn trong giôø hoïc. C/ KEÁT LUAÄN: Nghieân cöùu khoa hoïc noùi chung, nghieân cöùu vieäc “ Naâng cao hieäu quaû giôø hoïc moân Giaùo duïc coâng daân 8 baèng phöông phaùp tröïc quan” noùi rieâng laø vieäc raát caàn vaø höõu ích trong coâng taùc giaûng daïy cuûa giaùo vieân. Qua thöïc teá tìm hieåu töøng kieán thöùc cuõng nhö aùp duïng vieäc nghieân cöùu ñeà taøi naøy so saùnh laïi vôùi cô sôû lyù luaän ñaëc tröng cuûa boä moân laø khaù khoa hoïc, nhöng thöïc teá aùp duïng cuûa moät soá giaùo vieân coøn haïn cheá. Tuy nhieân ñeå thöïc hieän toát vaán ñeà naøy ñoøi hoûi giaùo vieân vaø hoïc sinh phaûi hoïat ñoäng song song, hoïc sinh tìm hieåu baøi tröôùc ôû nhaø roài neâu leân nhöõng yù kieán, nhöõng thaéc maéc cuûa mình. Sau khi tieán haønh vaø aùp duïng vieäc “Naâng cao hieäu quaû giôø hoïc moân Giaùo duïc coâng daân 8 baèng phöông phaùp tröïc quan” Baûn thaân toâi ñaõ ruùt ra moät soá keát luaän sau: + Muoán giôø daïy phaùp luaät ñaït hieäu quaû cao, coù söùc thuyeát phuïc, loâi cuoán hoïc sinh phaûi söû duïng ñoà duøng tröïc quan. Söû duïng phöông tieän daïy hoïc phaûi ñuùng luùc, ñuùng choã, kòp thôøi traùnh ñöa ra moät caùch tuyø tieän. + Ñeå söû duïng toát ñoà duøng tröïc quan giaùo vieân phaûi hieåu roõ noäi dung, yeâu caàu cuûa tieát daïy. Phaûi bieát löïa choïn nhöõng kieán thöùc cô baûn, troïng taâm, hieåu vaø bieát töôøng taän nhöõng chi tieát caàn thieát trong moãi ñoà duøng tröïc quan ñeå phaùt huy heát taùc duïng cuûa nhöõng ñoà duøng, phöông tieän tröïc quan ñoù. + Khi söû duïng ñoà duøng tröïc quan giaùo vieân phaûi suy nghó, tìm toøi ñaûm baûo vieäc thöïc hieän ñuùng vôùi noäi dung saùch giaùo khoa, vöøa phuø hôïp vôùi löùa tuoåi hoïc sinh maø coù söï khai thaùc hôïp lyù khaùc nhau. + Phaûi coi ñoà duøng, phöông tieän tröïc quan nhö moät loaïi hình kieán thöùc rieâng bieät caàn ñöôïc nghieân cöùu, khai thaùc, söû duïng chöù khoâng phaûi laø phöông tieän tröïc quan minh hoaï ñôn thuaàn. Khi söû duïng giaùo vieân cung caáp cho hoïc sinh nhöõng phöông tieän tröïc quan caàn thieát ñeå caùc em tìm toøi, töï kieán taïo tri thöùc, kó naêng treân cô sôû laøm vieäc vôùi nguoàn thoâng tin töø caùc phöông tieän daïy hoïc maø giaùo vieân trình baøy, giôùi thieäu. Hoïc sinh coù theå nhaän xeùt, ñaùnh giaù veà noäi dung, tính chaát söï vieäc, ruùt ra keát luaän, baøi hoïc caàn thieát. + Söû duïng ñoà duøng tröïc quan laø quan troïng nhöng khoâng ñöôïc laïm duïng caùc phöông tieän, ñoà duøng tröïc quan. Vieäc söû duïng ñoà duøng tröïc quan phaûi ñöôïc keát hôïp haøi hoaø vôùi caùc phöông phaùp khaùc nhö thuyeát trình, ñaøm thoaïi, neâu vaán ñeà baèng caùch ñaët caâu hoûi, giaûi thích, phaân tích vaø so saùnh. Chæ khi naøo hoïc sinh ñöôïc tö duy treân cô sôû quan saùt phöông tieän, ñoà duøng tröïc quan thì luùc ñoù môùi ñöôïc coi laø tieát daïy thaønh coâng. + Muoán söû duïng toát ñoà duøng tröïc quan ngöôøi giaùo vieân daïy phaùp luaät coøn phaûi thöôøng xuyeân ñoïc baùo, tìm hieåu nhöõng thoâng tin treân maïng Internet, nghe ñaøi, xem truyeàn hình, tìm hieåu tình hình ñòa phöông ñeå naém baét kòp thôøi nhöõng tin töùc thôøi söï môùi nhaát, chính xaùc nhaát ñeå ñöa vaøo baøi giaûng. Treân ñaây laø nhöõng kinh nghieäm, söû duïng ñoà duøng tröïc quan trong caùc tieát daïy ñaïo ñöùc, phaùp luaät cuûa toâi. Nhöõng kinh nghieäm naøy môùi chæ laø böôùc ñaàu chaéc chaén seõ coù nhieàu khieám khuyeát. Raát mong ñöôïc söï goùp yù chæ baûo cuûa caùc caáp laõnh ñaïo vaø caùc baïn ñoàng nghieäp ñeå cho saùng kieán kinh nghieäm cuûa toâi ñöôïc hoaøn thieän hôn. a/ Baøi hoïc kinh nghieäm: + Trong vieäc giaûng daïy moät tieát hoïc treân lôùp, giaùo vieân boä moân Giaùo duïc coâng daân neân söû duïng nhieàu phöông phaùp daïy hoïc, nhaát laø phöông phaùp tröïc quan laø moät trong nhöõng ñieàu kieän cô baûn, khoâng theå thieáu ñöôïc ñeå thöïc hieän coù hieäu quaû muïc tieâu daïy hoïc. Do ñoù giaùo vieân seõ khoâng theå “daïy chay” nhö tröôùc ñaây. b/ Höôùng phoå bieán aùp duïng ñeà taøi: Ñeà taøi treân aùp duïng thöïc hieän cho hoïc sinh lôùp 8 vaø ñaõ ñöôïc ruùt kinh nghieäm qua töøng tieát daïy. Qua ñoù coøn vaän duïng saùng taïo vaøo khoái 6,7,9 cuûa moân Giaùo duïc coâng daân. c/ Phöông höôùng tôùi: Thôøi gian coøn laïi (töø nay ñeán cuoái naêm hoïc) tieáp tuïc nghieân cöùu ñeå naâng cao hieäu quaû giôø hoïcmoân Giaùo duïc coâng daân baèng phöông phaùp tröïc quan. Trong thôøi gian tôùi, höôùng thöïc hieän ñeà taøi “Moät soá bieän phaùp daïy tích hôïp moâi tröôøng trong tieát ngoaïi khoùa cuûa moân Giaùo duïc coâng daân” @ & ? TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1/ Moät soá vaán ñeà veà ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc. Nhaø xuaát baûn giaùo duïc 2/ Phaùt huy tính tích cöïc cuûa hoïc sinh. Nhaø xuaát baûn giaùo duïc 3/ Taøi lieäu boài döôõng moân Giaùo duïc coâng daân. Nhaø xuaát baûn giaùo duïc 4/ Saùch giaùo khoa Giaùo duïc coâng daân 8. Nhaø xuaát baûn giaùo duïc 5/ Saùch giaùo vieân Giaùo duïc coâng daân 8. Nhaø xuaát baûn giaùo duïc 6/ Saùch thieát keá baøi giaûng Giaùo duïc coâng daân 8. Nhaø xuaát baûn Haø Noäi MUÏC LUÏC 1/ Baûn toùm taét ñeà taøi Trang 1 2/ Lyù do choïn ñeà taøi Trang 2 3/ Ñoái töôïng, phöông phaùp nghieân cöùu Trang 3 4/ Cô sôû lyù luaän Trang 4 5/ Cô sôû thöïc tieãn Trang 4 6/ Noäi dung ñeà taøi Trang 5 7/ Giaûi phaùp thöïc hieän cuûa ñeà taøi Trang 5-21 8/ Keát quaû cuï theå Trang 22 9/ Ñaùnh giaù keát quaû cuûa ñeà taøi Trang 23 10/ Keát luaän Trang 24 11/ Taøi lieäu tham khaûo Trang 25 12/ Muïc luïc Trang 25 PHIEÁU ÑIEÅM TIEÂU CHUAÅN NHAÄN XEÙT ÑIEÅM Tieâu chuaån 1 ( Toái ña 25 ñieåm) Tieâu chuaån 2 ( Toái ña 50 ñieåm) Tieâu chuaån 3 ( Toái ña 25 ñieåm) Toång coäng: ………….ñieåm Xeáp loaïi…………….. ………………………, ngaøy thaùng naêm 2010 Hoï teân giaùm khaûo 1…………………………………………Chöõ kyù …………………….. Hoï teân giaùm khaûo 2…………………………………………Chöõ kyù …………………….. Hoï teân giaùm khaûo 3…………………………………………Chöõ kyù …………………….. YÙ KIEÁN NHAÄN XEÙT ÑAÙNH GIAÙ VAØ XEÁP LOAÏI CUÛA HOÄI ÑOÀNG KHOA HOÏC I/ Caáp ñôn vò ( tröôøng) -Nhaän xeùt -Xeáp loaïi Chuû tòch hoäi ñoàng khoa hoïc II/ Caáp Cô Sôû (Phoøng Giaùo Duïc) -Nhaän xeùt -Xeáp loaïi Chuû tòch hoäi ñoàng khoa hoïc III/ Caáp ngaønh (Sôû Giaùo Duïc- Ñaøo Taïo) -Nhaän xeùt -Xeáp loaïi Chuû tòch hoäi ñoàng khoa hoïc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNâng cao hiệu quả giờ học môn Giáo dục công dân 8 bằng phương pháp trực quan.doc