Nghiên cứu ảnh hưởng của dầu ve đến tính chất mỡ phân huỷ sinh học gốc xà phòng liti trên cơ sở hỗn hợp dầu sở-Ve

Nghiên cứu ảnh hưởng của dầu ve đến tính chất mỡ phân huỷ sinh học gốc xà phòng liti trên cơ sở hỗn hợp dầu sở-ve Summary With the purpose to develop an environmental friendly biodegradable lithium grease based on non-modified vegetable oils (blend of castor oil and therasunquli oil) the paper presented the results of research for the influences of quantity of castor oil in the blend on the properties of the performed grease. The paper also emphasized these influences on the neutralization procedure in preparation of the grease. Key words: biodegradable grease, vegetable oil based lubricant. I - Mở đầu Hng năm trên thế giới có khoảng từ 4 đến 12 triệu tấn vật liệu bôi trơn đ" qua sử dụng bị thải loại ra ngoi môi tr+ờng, trong đó mỡ bôi trơn chiếm từ 3% đến 5%. Vì vậy, nghiên cứu chế tạo mỡ bôi trơn phân huỷ sinh học (MBT PHSH) trên cơ sở dầu thực vật (DTV) l một trong các h+ớng phát triển đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi tr+ờng. Giống nh+ các MBT gốc khoáng, MBT PHSH có cấu trúc khung mạng do chất lm đặc (x phòng kim loại nh+ natri, canxi, liti, một số loại betonite hoặc polyure) tạo nên chứa môi tr+ờng phân tán l DTV (chiếm từ 80 - 85% trong mỡ) (hình 1) [1]. Phụ gia trong MBT PHSH với vai trò tăng c+ờng các tính năng lm việc của mỡ ít nhiều có ảnh h+ởng đến cấu trúc mỡ v do đó ảnh h+ởng đến một số tính chất của mỡ nh+ nhiệt độ nhỏ giọt, độ đặc (độ xuyên kim), độ ổn định keo Nh+ vậy trong MBT PHSH, dầu gốc khoáng (thnh phần chiếm nhiều nhất trong mỡ) đ" đ+ợc thay thế bằng DTV l nguyên liệu có khả năng tái tạo, có tính PHSH cao v có khả năng bôi trơn tốt hơn dầu khoáng. Tuy nhiên, để lm vật liệu bôi trơn, DTV có nhiều yếu điểm cần phải cải thiện nh+: độ bền chịu nhiệt, độ bền chịu n+ớc v độ bền oxi hoá kém; độ nhớt thấp (trừ dầu ve) [2] Với mục đích tổng hợp MBT thân thiện môi tr+ờng giảm thiểu tối đa các yếu điểm của DTV, hỗn hợp dầu sở v dầu ve đ" đ+ợc lựa chọn để thay thế dầu khoáng trong thnh phần của MBT trên cơ sở x phòng liti [3]. Dầu sở đ+ợc lựa chọn do có tỷ lệ axit oleic cao (tới 60%) do vậy có độ bền oxi hoá tốt hơn cả so với dầu bông, đậu t+ơng, h+ớng d+ơng .Tuy nhiên do điểm đông đặc của dầu sở t+ơng đối cao (4o C) v độ nhớt thấp (31 cSt ở 40o C) nên cần phải kết hợp với dầu ve (có điểm đông đặc l -12o C v độ nhớt ở 40o C l 259 cSt) để đạt yêu cầu chung của MBT m không cần phải sử dụng DTV biến tính lm tăng giá thnh sản phẩm. Các khảo sát trong bi báo sẽ tập trung nghiên cứu sự ảnh h+ởng của tỷ lệ dầu ve trong hỗn hợp sở ve đến

pdf5 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1827 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của dầu ve đến tính chất mỡ phân huỷ sinh học gốc xà phòng liti trên cơ sở hỗn hợp dầu sở-Ve, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
42 T¹p chÝ Hãa häc, T. 45 (1), Tr. 42 - 46, 2007 Nghiªn cøu ¶nh h ëng cña dÇu ve ®Õn tÝnh chÊt mì ph©n huû sinh häc gèc xµ phßng liti trªn c¬ së hçn hîp dÇu së-ve §Õn Tßa so¹n 4-5-2006 Ph¹m Thuý H 1, Ho ng Träng Yªm2 1C«ng ty Ph¸t triÓn Phô gia v* S¶n phÈm DÇu má (APP) 2Tr4êng §¹i häc B¸ch khoa H* Néi Summary With the purpose to develop an environmental friendly biodegradable lithium grease based on non-modified vegetable oils (blend of castor oil and therasunquli oil) the paper presented the results of research for the influences of quantity of castor oil in the blend on the properties of the performed grease. The paper also emphasized these influences on the neutralization procedure in preparation of the grease. Key words: biodegradable grease, vegetable oil based lubricant. I - Më ®Çu Hng n¨m trªn thÕ giíi cã kho¶ng tõ 4 ®Õn 12 triÖu tÊn vËt liÖu b«i tr¬n ®" qua sö dông bÞ th¶i lo¹i ra ngoi m«i tr+êng, trong ®ã mì b«i tr¬n chiÕm tõ 3% ®Õn 5%. V× vËy, nghiªn cøu chÕ t¹o mì b«i tr¬n ph©n huû sinh häc (MBT PHSH) trªn c¬ së dÇu thùc vËt (DTV) l mét trong c¸c h+íng ph¸t triÓn ®¸p øng nhu cÇu b¶o vÖ m«i tr+êng. Gièng nh+ c¸c MBT gèc kho¸ng, MBT PHSH cã cÊu tróc khung m¹ng do chÊt lm ®Æc (x phßng kim lo¹i nh+ natri, canxi, liti, mét sè lo¹i betonite hoÆc polyure) t¹o nªn chøa m«i tr+êng ph©n t¸n l DTV (chiÕm tõ 80 - 85% trong mì) (h×nh 1) [1]. Phô gia trong MBT PHSH víi vai trß t¨ng c+êng c¸c tÝnh n¨ng lm viÖc cña mì Ýt nhiÒu cã ¶nh h+ëng ®Õn cÊu tróc mì v do ®ã ¶nh h+ëng ®Õn mét sè tÝnh chÊt cña mì nh+ nhiÖt ®é nhá giät, ®é ®Æc (®é xuyªn kim), ®é æn ®Þnh keo.... Nh+ vËy trong MBT PHSH, dÇu gèc kho¸ng (thnh phÇn chiÕm nhiÒu nhÊt trong mì) ®" ®+îc thay thÕ b»ng DTV l nguyªn liÖu cã kh¶ n¨ng t¸i t¹o, cã tÝnh PHSH cao v cã kh¶ n¨ng b«i tr¬n tèt h¬n dÇu kho¸ng. Tuy nhiªn, ®Ó lm vËt liÖu b«i tr¬n, DTV cã nhiÒu yÕu ®iÓm cÇn ph¶i c¶i thiÖn nh+: ®é bÒn chÞu nhiÖt, ®é bÒn chÞu n+íc v ®é bÒn oxi ho¸ kÐm; ®é nhít thÊp (trõ dÇu ve) [2].... Víi môc ®Ých tæng hîp MBT th©n thiÖn m«i tr+êng gi¶m thiÓu tèi ®a c¸c yÕu ®iÓm cña DTV, hçn hîp dÇu së v dÇu ve ®" ®+îc lùa chän ®Ó thay thÕ dÇu kho¸ng trong thnh phÇn cña MBT trªn c¬ së x phßng liti [3]. DÇu së ®+îc lùa chän do cã tû lÖ axit oleic cao (tíi 60%) do vËy cã ®é bÒn oxi ho¸ tèt h¬n c¶ so víi dÇu b«ng, ®Ëu t+¬ng, h+íng d+¬ng...Tuy nhiªn do ®iÓm ®«ng ®Æc cña dÇu së t+¬ng ®èi cao (4oC) v ®é nhít thÊp (31 cSt ë 40oC) nªn cÇn ph¶i kÕt hîp víi dÇu ve (cã ®iÓm ®«ng ®Æc l -12oC v ®é nhít ë 40oC l 259 cSt) ®Ó ®¹t yªu cÇu chung cña MBT m kh«ng cÇn ph¶i sö dông DTV biÕn tÝnh lm t¨ng gi¸ thnh s¶n phÈm. C¸c kh¶o s¸t trong bi b¸o sÏ tËp trung nghiªn cøu sù ¶nh h+ëng cña tû lÖ dÇu ve trong hçn hîp së ve ®Õn 43 tÝnh chÊt cña MBT v giai ®o¹n trung ho 12- StOH trong qu¸ tr×nh tæng hîp MBT PHSH. II - Thùc nghiÖm 1. Nguyªn liÖu v ho¸ chÊt DÇu ve v dÇu së l nguån DTV ViÖt nam ®+îc tinh chÕ t¹i phßng thÝ nghiÖm cña C«ng ty APP (b¶ng 1). C¸c hçn hîp DTV së-ve sau ®©y ®+îc dïng ®Ó kh¶o s¸t lm dÇu gèc cho mì DTV: 100-0, 20-80, 35-65, 50-50, 65-35, 80-20, 0-100. Liti hydroxyt mono hydrat (hm l+îng 56% LiOH) v axit 12-hy®roxy stearic (gäi t¾t l 12-StOH) do viÖn MASMA (Ucraina) cung cÊp ®¹t tiªu chuÈn ®Ó s¶n xuÊt MBT. 2. Ph¬ng ph¸p tæng hîp MBT PHSH Cho 12-StOH v DTV víi tû lÖ sao cho axit 12-StOH chiÕm 17% so víi tæng l+îng dÇu vo nåi ph¶n øng cã khuÊy v bé phËn gia nhiÖt; n©ng nhiÖt ®Õn 85 - 90oC. N¹p dung dÞch LiOH 9 - 10% (nhiÖt ®é dung dÞch 60 - 70oC) thnh dßng nhá. Duy tr× hçn hîp ph¶n øng ë 95 - 100oC ®ñ ®Ó trung ho l+îng axit ®" n¹p v x phßng ho¸ hÕt l+îng triglyxerit cã trong 12- StOH. §uæi n+íc ë 100 - 120oC. KiÓm so¸t ph¶n øng b»ng chØ sè kiÒm d+ v chØ sè axit. N©ng nhiÖt lªn 190 - 200oC ®Ó t¹o cÊu tróc mì. Ngõng gia nhiÖt v lm nguéi b»ng c¸ch n¹p tõ tõ l+îng DTV cßn l¹i vo nåi ph¶n øng. NhiÖt ®é khèi mì cÇn xuèng d+íi 180oC. TiÕp tôc ®Ó nguéi tù nhiªn ®Õn nhiÖt ®é 110oC. Cho hçn hîp mì qua m¸y ®ång thÓ hãa. Trong suèt qu¸ tr×nh tõ khi n¹p nguyªn liÖu cho ®Õn n¹p phô gia ph¶i lu«n duy tr× khuÊy. C¸c kh¶o s¸t tiÕn hnh víi cïng mét hm l+îng chÊt lm ®Æc l 14% v kh«ng sö dông phô gia ®Ó nghiªn cøu c¸c ¶nh h+ëng cña dÇu ve ®Õn tÝnh chÊt mì PHSH mét c¸ch râ rÖt h¬n (lo¹i trõ ¶nh h+ëng cña phô gia). 3. C¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®¸nh gi¸ C¸c tÝnh chÊt cña nguyªn liÖu v MBT ®+îc ®¸nh gi¸ theo tiªu chuÈn ASTM v GOST t+¬ng øng. Riªng ph+¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chØ sè axit th× ®+îc söa ®æi do DTV trong m«i tr+êng x¨ng- r+îu etylic nãng (GOST 6707-76) sÏ bÞ thuû ph©n tiÕp nªn dÔ g©y sai sè. V× vËy, ®Ó x¸c ®Þnh chØ sè axit cña MBT PHSH, m«i tr+êng cån- x¨ng ®+îc thay thÕ hçn hîp cån tuyÖt ®èi-ete etylic (1:1) v chuÈn ®é trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é th+êng. III - KÕt qu¶ v th¶o luËn 1. ¶nh hëng cña tû lÖ dÇu ve trong hçn hîp së-ve ®Õn tÝnh chÊt cña MBT PHSH B¶ng 1: TÝnh chÊt ho¸ lý cña dÇu ve v dÇu së tinh chÕ TÝnh chÊt Ve Së Tû träng, g/ml 0,965 0,928 T¶i träng hn dÝnh, N 1850 1700 ChØ sè x phßng, mg KOH/g 182 195 ChØ sè axit, mg KOH/g 0,5 0,7 ChØ sè iot, g/100 g 90 87 ChØ sè hydroxyl, mg KOH/g 153 - §iÓm chíp ch¸y, oC 290 302 §iÓm ®«ng ®Æc, oC -12 4 §é nhít ë 40oC, cSt 259 31 §é nhít ë 100oC, cSt 18,7 5,1 §é bÒn chèng oxi hãa, mg KOH/g 8 9 Víi môc ®Ých lÊy dÇu së lm thnh phÇn chÝnh trong hçn hîp DTV së-ve dïng ®Ó tæng hîp MBT PHSH v thay ®æi tû lÖ dÇu ve trong hçn hîp ®Ó c¶i thiÖn c¸c yÕu ®iÓm cña dÇu së l ®iÓm ®«ng ®Æc, ®é nhít v kh¶ n¨ng b«i tr¬n (thÓ hiÖn ë t¶i träng hn dÝnh) c¸c kh¶o s¸t trªn c¸c hçn hîp së-ve kh¸c nhau (b¶ng 2) cho thÊy khi tû lÖ dÇu ve t¨ng lªn th× ®é nhít ®" t¨ng lªn râ rÖt ®ång thêi ®iÓm ®«ng ®Æc v t¶i träng hn dÝnh còng ®+îc c¶i thiÖn t+¬ng ®èi. Tuy nhiªn, khi ¸p dông c¸c hçn hîp së-ve kh¸c nhau cho mì DTV ¶nh h+ëng cña tû lÖ ve ®Õn tÝnh chÊt mì b«i tr¬n kh«ng ph¶i lóc no còng theo chiÒu h+íng thuËn lîi nh+ ¶nh h+ëng cña nã lªn tÝnh chÊt hçn hîp dÇu (b¶ng 3). NhiÖt ®é nhá giät v ®é ®Æc cña mì gi¶m dÇn khi t¨ng l+îng dÇu ve trong hçn hîp (sù gi¶m ®é ®Æc thÓ hiÖn qua sù t¨ng ®é xuyªn 44 B¶ng 2: TÝnh chÊt ho¸ lý cña hçn hîp së-ve Hçn hîp së-ve, %së-%ve §é nhít, cSt §iÓm ®«ng ®Æc, oC T¶i träng hn dÝnh, N 100-0 31,00 +4 1700 80-20 44,05 -4 1750 65-35 58,60 -5 1750 50-50 79,42 -6,5 1800 35-65 110,07 -9 1800 20-80 256,16 -12 1850 0-100 259,02 -12 1850 kim). §ã l do trong dÇu ve cã chøa tíi 85% axit rixinoleic cã chøa nhãm -OH v× vËy dÇu ve cã kh¶ n¨ng ho tan tèt x phßng 12- hydroxystearat liti (axit 12-StOH chÝnh l axit rixinoleic ®" ®+îc no hãa). §èi víi mét hÖ keo, chÊt lm ®Æc ho tan tèt trong m«i tr+êng ph©n t¸n th× kh¶ n¨ng t¹o keo cña chÊt lm ®Æc sÏ kÐm ®i v kh¶ n¨ng t¹o dung dÞch sÏ t¨ng lªn [4]. Do ®ã, ®é ®Æc cña mì gi¶m v nhiÖt ®é nhá giät cña mì DTV còng gi¶m ®i khi tû lÖ dÇu ve trong hçn hîp dÇu t¨ng lªn. B¶ng 3: TÝnh chÊt cña MBT PHSH trªn c¬ së c¸c hçn hîp së-ve Mì PHSH (%së- %ve) §é xuyªn kim, 0,1 mm NhiÖt ®é nhá giät, oC §é æn ®Þnh keo, % dÇu t¸ch ra ChØ sè axit, mg KOH/g T¶i träng hn dÝnh, N 100-0 235 190 12 2 1750 80-20 240 189 8 2,5 1800 65-35 245 188 6 2,5 1800 50-50 245 183 4,5 3,5 1850 35-65 250 181 4,5 3,6 1850 20-80 253 180,5 4 4,3 1850 0-100 253 179 4 4,7 1850 0 1 2 3 4 5 0 200 400 Th i gian (phút) Du s Du ve H×nh 1: CÊu tróc MBT §å thÞ 1: ¶nh h+ëng cña thêi gian tiÕn hnh ph¶n øng trung ho 12-StOH trong DTV ®Õn chØ sè axit cña MBT Tuy nhiªn, khi l+îng ve trong hçn hîp dÇu t¨ng lªn cã t¸c dông c¶i thiÖn ®é æn ®Þnh keo cña mì mét c¸ch râ rÖt (l+îng dÇu t¸ch ra trong ®iÒu kiÖn thö nghiÖm gi¶m ®i t+¬ng ®èi). C¬ chÕ gi÷ dÇu trong « m¹ng khung cÊu tróc cña mì l do c¸c lùc t+¬ng t¸c gi÷a c¸c ph©n tö chÊt lm ®Æc 12-StOLi v DTV nh+ lùc Van der waals, lùc liªn kÕt phèi trÝ, liªn kÕt hydro.... DÇu ve cã chøa trong ph©n tö cña nã nhãm –OH nªn so víi c¸c DTV kh¸c trong mì dÇu ve c¸c liªn kÕt hydro ®+îc t¨ng c+êng v v× vËy t¨ng kh¶ n¨ng DTV ®+îc l+u gi÷ ch¾c trong « m¹ng khung cÊu tróc cña mì. Khi cã mÆt dÇu ve trong hçn hîp dÇu chØ sè axit cña mì t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Do qu¸ tr×nh trung ho axit 12-StOH ®+îc thùc hiÖn trùc tiÕp trong 45 m«i tr+êng hçn hîp DTV nªn ph¶n øng thuû ph©n chÝnh l ph¶n øng phô trong qu¸ tr×nh ny, x¶y ra do cã xóc t¸c l liti hydroxyt. Ph¶n øng phô ®+îc thóc ®Èy khi hçn hîp dÇu cã chøa nhãm –OH l nhãm cã trong ph©n tö triglyxerit cña dÇu ve. KÕt qu¶ nghiªn cøu qu¸ tr×nh trung ho axit 12-StOH trong m«i tr+êng dÇu së v trong m«i tr+êng dÇu ve riªng biÖt (®å thÞ 1) cho thÊy dÇu ve bÞ thuû ph©n nhanh h¬n v s©u h¬n so víi dÇu së, nh+ng sau mét thêi gian ph¶n øng nhÊt ®Þnh khi l+îng n+íc trong m«i tr+êng ph¶n øng gi¶m dÇn v mÊt ®i (n+íc bÞ ®uæi hÕt trong qu¸ tr×nh t¹o mì) th× ph¶n øng thuû ph©n æn ®Þnh (chØ sè axit kh«ng t¨ng lªn n÷a). Kh¶ n¨ng b«i tr¬n cña MBT PHSH (t¶i träng hn dÝnh) ®+îc c¶i thiÖn h¬n so víi kh¶ n¨ng b«i tr¬n cña DTV dïng lm m«i tr+êng ph©n t¸n cho mì ®ã. Nguyªn nh©n l do 12-StOLi cã t¸c dông t+¬ng tù dÇu ve khi t+¬ng t¸c víi bÒ mÆt kim lo¹i. Møc ®é ¶nh h+ëng cña dÇu ve trong hçn hîp së-ve ®Õn tÝnh b«i tr¬n cña MBT PHSH t+¬ng tù nh+ ¶nh h+ëng cña nã ®èi víi tÝnh b«i tr¬n cña hçn hîp së-ve. §Ó t¹o mì PHSH cã kh¶ n¨ng b«i tr¬n cao, nhiÖt ®é nhá giät lín h¬n 185oC, chØ sè axit chÊp nhËn ®+îc (cng thÊp cng tèt) v hiÖu suÊt cao (®é xuyªn kim thÊp víi cïng mét tû lÖ chÊt lm ®Æc) tû lÖ tèi +u gi÷a dÇu ve v dÇu së l 20:80. 220 225 230 235 240 245 1.01 1.02 1.03 1.04 T l mol gi!a LiOH và 12-StOH M) du s M) h+n h,p s - ve 30 35 40 45 50 55 1.01 1.02 1.03 1.04 T l mol gi!a LiOH và 12-StOH M) du s M) h+n h,p s - ve §å thÞ 2: ¶nh h+ëng cña l+îng kiÒm d+ ®Õn dé xuyªn kim MBTPHSH §å thÞ 3: ¶nh h+ëng cña l+îng kiÒm d+ ®Õn ®é bÒn c¬ häc MBTPHSH 2. Nghiªn cøu qu¸ tr×nh trung ho 12-StOH in-situ trong hçn hîp së-ve Trong c«ng nghÖ nÊu mì nãi chung qu¸ tr×nh trung ho 12-StOH th+êng ®+îc tiÕn hnh víi mét l+îng d+ LiOH. V× vËy, song song víi qu¸ tr×nh trung ho cßn x¶y ra qu¸ tr×nh x phßng ho¸ hçn hîp DTV. ChÊt lm ®Æc cho MBT PHSH sÏ bao gåm x phßng 12-StOLi (chÊt lm ®Æc chÝnh) v x phßng liti cña axit bÐo hçn hîp DTV (chÊt lm ®Æc phô víi sè l+îng Ýt phô thuéc vo l+îng d+ LiOH). §å thÞ 2 v 3 cho thÊy ®èi víi mì dÇu së khi l+îng kiÒm d+ t¨ng, tû lÖ x phßng axit bÐo së trong hçn hîp chÊt lm ®Æc t¨ng lªn, ®é ®Æc cña mì t¨ng lªn, tuy nhiªn ®é bÒn c¬ häc cña mì (thÓ hiÖn qua sù t¨ng ®é lón xuyªn kim sau 100.000 lÇn gi") gi¶m ®i râ rÖt. Khi dïng hçn hîp së-ve (80:20) lm dÇu gèc cho mì, ®é bÒn c¬ häc cña mì tuy cã t¨ng lªn khi t¨ng l+îng kiÒm d+ nh+ng víi møc ®é Ýt h¬n ®¸ng kÓ trong khi ®é dÆc cña mì trong tr+êng hîp ny cã møc ®é æn ®Þnh h¬n. Sù cã mÆt cña dÇu ve ®" cã ¶nh h+ëng tèt ®Õn mét tÝnh n¨ng sö dông quan träng cña mì l ®é bÒn c¬ häc. Tû lÖ kiÒm d+ nªn duy tr× ë møc 1,02 ®Õn 1,05 so víi l+îng 12-StOH sö dông ®Ó tæng hîp MBT PHSH (tÝnh theo mol). IV - KÕt luËn 1. Hçn hîp së-ve l lùa chän phï hîp ®Ó lm dÇu gèc cho MBT PHSH. 2. Tû lÖ dÇu ve trong hçn hîp së-ve c¶i thiÖn râ rÖt tÝnh b«i tr¬n v ®é æn ®Þnh keo cña mì trong khi ¶nh h+ëng xÊu ®Õn nhiÖt ®é nhá giät 46 v ®é ®Æc cña mì còng nh+ thóc ®Èy ph¶n øng thuû ph©n l ph¶n øng kh«ng mong muèn trong tæng hîp mì PHSH. Tû lÖ tèi +u l 80% së v 20% ve. 3. L+îng kiÒm d+ sö dông ®Ó trung ho 12- StOH trong tæng hîp MBT PHSH trªn c¬ së hçn hîp së-ve tèi +u l 1,02 - 1,05 mol so víi 1 mol 12-StOH. T i liÖu tham kh¶o 1. A. Adhvaryu, C. Sung, S. Z. Erhan. Fatty acids and antioxidant effects on grease microstructures, Industrial Crops and Products 21, P. 285 - 291 (2005). 2. §ç Huy Thanh, TrÇn C«ng Khanh. TuyÓn tËp c¸c c«ng tr×nh héi nghÞ KH v CN ho¸ h÷u c¬ ton quèc lÇn thø nhÊt, Tr. 295 - 302 (1999). 3. Pham Thi Thuy Ha, Do Huy Dinh, Le Kim Dien, Vu An. Proceedings of International Conference on Automotive Technology for Vietnam, Hanoi, October 22-24, 2005. 4. Erhan, Sevim, Sharma, Brajendar; Adhvaryu, Atanu. Bio-based Lubricants for Industrial Application, World Oleochemical, April 10, 2005.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu ảnh hưởng của dầu ve đến tính chất mỡ phân huỷ sinh học gốc xà phòng liti trên cơ sở hỗn hợp dầu sở-ve.pdf