Nghiên cứu áp dụng mô hình toán quản lý chất lượng nước hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai

- Trạng thái ổn định: sử dụng để tính toán nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng chất thải đối với chất lượng nước sông; liên kết với chương trình lấy mẫu thực địa để nhận diện các đặc tính cường độ và chất lượng của tải trọng từ các nguồn diện. - Trạng thái động: mô hình QUAL2E có thể được sử dụng để nghiên cứu ảnh hưởng do sự thay đổi khí hậu hàng ngày đối với chất lượng nước (oxy hòa tan và nhiệt độ) và nghiên cứu sự thay đổi oxy hòa tan hàng ngày do sự hô hấp và tăng trưởng của tảo.

pdf10 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 24/10/2013 | Lượt xem: 1706 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu áp dụng mô hình toán quản lý chất lượng nước hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
  !"# $ % & ' (& (' )& )' &*&&& +*&,, (-*&.. )/*&+- ,.*(,( 0'*(.0 & (0*.)( (,*/). ()*--' ()*&+. ((*,'. (&*..& ( (0*)(. (,*,'0 ()*'00 ((*/-) ((*&.- (&*,+. ) (,*-,& ()*+++ ()*)(/ ((*0-) (&*/+) (&*(0, , (,*0.( ()*.'+ ((*+&0 ((*(+' (&*')- +*+&& 0 (,*(&- ()*,,0 ((*.&' (&*+)& (&*)/' +*..- ' ()*//( ()*&), ((*,(+ (&*.'. (&*&,) +*00' . ()*00- ((*/). ((*&0' (&*0&0 +*-&& +*),( / ()*(,+ ((*00( (&*/-) (&*(.( +*'// +*&)' - ((*-0, ((*(./ (&*',& +*+)+ +*,.) -*-)- + ((*'.& (&*+&. (&*)-- +*/&. +*('/ -*.,+ (& ((*)-- (&*.'0 (&*&'. +*0+) -*+'+ -*0'. (( ((*&)/ (&*0(, +*-,0 +*)-. -*/.+ -*)-( () (&*/// (&*(-) +*.)& +*&-+ -*'-/ -*((, (, (&*',/ +*+.& +*0(0 -*-+- -*0(( /*+'& (0 (&*,&. +*/0. +*)(. -*/(' -*)0) /*/+0 (' (&*&-0 +*'0& +*&). -*',+ -*&/+ /*.0, (. +*-/& +*,0) -*-0, -*,/& /*+)) /*0+- (/ +*..' +*(') -*... -*)&. /*//& /*,'- (- +*0./ -*+.- -*0+. -*&0- /*.)0 /*)), (+ +*)/. -*/+( -*,,) /*-+. /*0-, /*&+) )& +*&+) -*.)( -*(/, /*/0+ /*,0/ .*+.. )( -*+(' -*0'. -*&)& /*.&/ /*)(' .*-0, )) -*/00 -*)+/ /*-/) /*0/& /*&-- .*/)' ), -*'/- -*(0, /*/)+ /*,,/ .*+.0 .*.(( )0 -*0(- /*++0 /*'+( /*)&- .*-0' .*0++ )' -*)., /*-'& /*0'/ /*&-, .*/)+ .*,+) ). -*((0 /*/(& /*,)/ .*+.) .*.(. .*)-/ )/ /*+.- /*'/' /*)&( .*-0' .*'&/ .*(-. )- /*-)- /*000 /*&/+ .*/,( .*0&( .*&-/ )+ /*.+( /*,(. .*+.& .*.)( .*)+- '*++( ,& /*''+ /*(+, .*-0' .*'(, .*(+- '*-+- ,( /*0,& /*&/, .*/,, .*0&+ .*(&& '*-&/ ,) /*,&' .*+'. .*.), .*,&/ .*&&' '*/(- ,, /*(-, .*-0) .*'(/ .*)&- '*+(, '*.,) ,0 /*&.' .*/,( .*0(0 .*((( '*-)) '*'0- ,' .*+0+ .*.), .*,(, .*&(. '*/,0 '*0.' ,. .*-,/ .*'(- .*)(0 '*+)0 '*.0- '*,-' ,/ .*/)/ .*0(' .*((- '*-,0 '*'.0 '*,&. ,- .*.)& .*,(' .*&)0 '*/0. '*0-( '*))+ ,+ .*'(' .*)(/ '*+,) '*..& '*0&( '*(', 0& .*0(, .*()( '*-0) '*'/. '*,)) '*&/+ 1 22 3 24 5 67 24852919:;24513;44:22481534;:824767642:2 31122:239<= >>> > ? @A B C B D B C B DCE 274:563FGFG DE H>I> JJ ?KJLMNMOPQ BE ;4877:2 R R S T U U V W B D B CBCE C X YZ X Z[Z\[]X^Z[[]_\Z^ Z[]`]\Z^abab c c dee fgff h ijkZZ\l[^Z mnopp fqfr sBCE        !"! !"# "$# "%! "&! %"# !" "#% "! "#! "% %"  "&$ " " & "! "& %"&$ " $ " "&## "%& " $ #"# ! "%# "#$ " & "&! "%% #"%! "&! "!$# " # " %"# % #" $ & " "& "$ ! "% %"% #"& $ " "#& "!! "$!& %" $"%# # "$$ "$ "&! "!#! %"! $"$&! % "!$ "%! "#%& " #"%& $"$% "# "% "&! %"%% #"&%& $"! "% "$$! " %! %"$& #"!% $"% "& " "# %"! #" $"& "!& "% %"% %" $ #"$ &"%# ! "#$ "&% %"$! %" $"%! &"$& %"%&# %"# %" #"%& $"$&% &"& & %"$$ %"&!! %" ! #"$ $ $"&! &"!$ $ %"! %"!! %" #" $"!!& &" & # %" # %" #"%! #" # $"% &"$ % %"$ %"& #"$!! #" $"!& &"# #"%## #"##! #"$ #"!% $" "%& #"# #"$ #"! $"#% &"#&# "#! #"&! #"! #"! $"$! &"$ & "$  #"!# #" # #"#& $"% &"&% "&! ! #" #" $"% $"! &"!# "% #"&% #"$! $"$#% $" &" && "!# & #" $"%$ $"&!# $"# &" " % $ $"#$$ $"$#& $" $"! &" % "! # $"$ # $"&!# $" $# &"%% &" " % $"& $" $" &"## "% "! $"!$ $" # $" &"&% "# !"%& $" ! $"% $"! &"$$ "$! !"#$ $" $" $ &"##& &"!&& "&# !"$#% $" $"# &"$$ &" % " ! !"$% ! &"%#! &"% &"&% &"! "!! !"&  &"#$ &"$% &" &" " ! !"& & &"$# &"&# &"!!! &" "&$ !"!# $ &"& &"$ &" ! "% "# !"! # &"!! &"!&# &"! "#& " !" ! % &"!! &" && &"! "$&$ "% !"$ ! &" % &"& &"! "&$$ !"%! !"!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfNghiên cứu áp dụng mô hình toán quản lý chất lượng nước hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai.pdf
Luận văn liên quan