Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho quy hoạch sử dụng đất sản xuất lâm nông nghiệp xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Đặt vấn đề Quy hoạch sử dụng đất là một hoạt động vừa mang tính khoa học vừa mang tính pháp lý của hệ thống các biện pháp kỹ thuật, kinh tế, xã hội. Quy hoạch sử dụng đất thực chất là quá trình ra quyết định sử dụng đất nh− một t− liệu sản xuất đặc biệt, nhằm mục tiêu sử dụng đất một cách hiệu quả. Công tác QHSD đất luôn đ−ợc chú trọng và coi là nhiệm vụ chiến l−ợc trong việc quản lý đất đai, đặc biệt là QHSD đất cấp xã. Từ năm 1991 đến năm 2000 phần lớn các xã đã tiến hành phân chia địa giới hành chính và tiến hành phân bổ đất đai cho phát triển sản xuất lâm nông nghiệp theo quyết định 364/CT [8] của Chủ tịch Hội đồng bộ tr−ởng và thông t− 106/QHTK [36]. Từ đó tiến hành áp dụng các ph−ơng pháp quy hoạch nhằm đ−a ra những ph−ơng pháp phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội cho từng địa ph−ơng. Theo điều 118 của hiến pháp n−ớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 1992, xã là cấp hành chính thấp nhất, là đơn vị hành chính cơ sở có quan hệ trực tiếp với nhân dân. Nh− vậy, d−ới góc độ quản lý nhà n−ớc, xã là cấp có chức năng hành pháp và quản lý nhà n−ớc về đất đai, sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp, là cấp quản lý về kế hoạch sử dụng đất và sản xuất của xã. Do đó việc làm rõ chức năng, nhiệm vụ của cấp xã đối với công tác QHSD đất là cần thiết, đặc biệt là đất cho sản xuất lâm nông nghiệp. Tuy nhiên, công tác QHSD đất cấp xã vẫn còn nhiều điểm hạn chế về quan điểm quy hoạch, ph−ơng pháp tiến hành và các cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất. Hệ thống chính sách phức tạp, không thống nhất và khó áp dụng vào điều kiện cụ thể ở từng địa ph−ơng. Sự phân định ranh giới trên thực địa, tiêu chuẩn phân chia các loại đất, các loại rừng ch−a cụ thể gây khó khăn cho công tác quy hoạch cũng nh− phân bổ sử dụng đất đai giữa các ngành sản xuất. Quy hoạch sử dụng đất cấp xã ch−a có sự thống nhất về mặt quan điểm. Nhiều nơi còn tách biệt giữa công tác quy hoạch và quản lý thực hiện kế hoạch, phân biệt giữa những ng−ời quy hoạch và ng−ời sản xuất, không cho rằng ng−ời sản xuất phải là ng−ời tiến hành quy hoạch, vì vậy không phát huy đ−ợc vai trò và khả năng tham gia của ng−ời dân và cộng đồng của họ trong quá trình QHSD đất cấp xã.

pdf90 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/06/2013 | Lượt xem: 2758 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho quy hoạch sử dụng đất sản xuất lâm nông nghiệp xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t¸c QHSD ®Êt, b¶n chÊt môc tiªu, vai trß, nguyªn lý ph−¬ng ph¸p tiÕn hµnh thùc hiÖn QHSD ®Êt. + Néi dung c¸c b−íc vµ tæ chøc thùc hiÖn QHSD ®Êt th«n - x·. + Tr×nh bÇy thèng nhÊt kÕ ho¹ch hµnh ®éng vµ ph−¬ng ph¸p tæ chøc tiÕn hµnh thùc hiÖn QHSD ®Êt th«n. + BÇu ra nhãm th«ng tin viªn, mçi th«n gåm cã: tr−ëng th«n lµm th«ng tin viªn chÝnh, chän ra 5 ng−êi d©n n¾m râ ranh giíi, ®Þa h×nh cña th«n m×nh, cã kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt l©m n«ng nghiÖp. Download ::: 64 + Ph¸t tµi liÖu giíi thiÖu dù ¸n cho ng−êi d©n, ph¸t mÉu ®¬n ®¨ng ký vµ h−íng dÉn th«n lËp danh s¸ch c¸c hé tham gia dù ¸n.. ViÖc tæ chøc cuéc häp th«n cã ý nghÜa rÊt quan träng nh»m giíi thiÖu cho ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng hiÓu ®−îc môc ®Ých, ý nghÜa cña viÖc QHSD ®Êt, nh÷ng quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña ng−êi d©n khi tham gia dù ¸n. C¸ch thøc tæ chøc t−¬ng ®èi chÆt chÏ, sö dông c«ng cô truyÒn tin dÔ hiÓu gióp cho ng−êi d©n dÔ nhËn thøc ®−îc vÊn ®Ò nªu ra. Tuy nhiªn qua ®iÒu tra pháng vÊn cho thÊy cuéc häp th«n cßn mét sè h¹n chÕ sau: + §¹i diÖn c¸c hé trong th«n tham gia chñ yÕu lµ nam giíi, kÕt qu¶ ®iÒu tra t¹i th«n Khu«n D©y cho biÕt ®¹i diÖn chñ hé lµ n÷ tham gia cuéc häp míi ®¹t 22%. Nh− vËy vÒ mÆt ®¹i diÖn HG§ tham gia lµ ch−a hîp lý v× cÇn ph¶i cã Ýt nhÊt lµ 30% ®¹i diÖn chñ hé lµ n÷ giíi, v× hä lµ nh÷ng ng−êi trùc tiÕp tham gia s¶n xuÊt, rÊt cã kinh nghiÖm trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt l©m n«ng nghiÖp. + C¸c céng t¸c viªn cña th«n ch−a ®¹i diÖn cho c¸c tæ chøc cña th«n nh−: Phô n÷, héi n«ng d©n; míi chØ cã 1 ng−êi lµ n÷ giíi tham gia. Ho¹t ®éng 8: §iÒu tra ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng Thu thËp sè liÖu cÊp th«n Trong cuéc häp t¹i th«n, tr−ëng th«n cung cÊp c¸c sè liÖu c¬ b¶n vÒ kinh tÕ - x· héi cã liªn quan ®Õn QHSD ®Êt cña th«n. Sè liÖu c¬ b¶n cña th«n ®−îc thu thËp th«ng qua c¸c th«ng tin cung cÊp trong cuéc häp th«n mµ ch−a tiÕn hµnh ®iÒu tra pháng vÊn ®Ó kiÓm tra ®é tin cËy, v× vËy ch−a ®¸nh gi¸ ®−îc møc ®é chÝnh x¸c cña th«ng tin trªn. §¾p Sa bµn §Ó tiÕn hµnh QHSD ®Êt th× tr−íc hÕt cÇn ph¶i kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt cña th«n, mÆt kh¸c QHSD ®Êt cña c¸c th«n tËp trung chñ yÕu cho ®Êt s¶n xuÊt l©m nghiÖp vµ ®Êt cao, bªn c¹nh ®ã ng−êi d©n ch−a quen víi viÖc sö dông b¶n ®å nªn TCT cÇn tiÕn hµnh ®¾p sa bµn nh»m môc ®Ých t¹o cho ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng cã thÓ nh×n thÊy bøc tranh toµn c¶nh cña th«n b¶n m×nh ®ang sèng vÒ ®Þa h×nh, hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt, ph©n bæ d©n c−. Tõ ®ã ng−êi d©n cã thÓ th¶o luËn nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi vµ ph−¬ng h−íng sö dông ®Êt trong t−¬ng lai. Qua sa bµn cã thÓ Download ::: 65 dÔ dµng bæ sung ®Þa h×nh, ®Þa vËt,... vÏ b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt vµ tµi nguyªn rõng, dÔ dµng cho viÖc chän tuyÕn ®i l¸t c¾t. - Thµnh phÇn tham gia gåm cã: C¸n bé hiÖn tr−êng; phæ cËp viªn; c¸n bé ®Þa chÝnh, tr−ëng th«n vµ 5 th«ng tin viªn ®· ®−îc bÇu ra trong cuéc häp th«n lÇn ®Çu. - VËt liÖu tiÕn hµnh (do c¸n bé hiÖn tr−êng chuÈn bÞ): Hép gç (kÝch th−íc 1mx1m, cao kho¶ng 10 cm); Bét mµu (5 mµu kh¸c nhau mçi mµu 100g); §Êt sÐt vµ mét sè lo¹i vËt liÖu kh¸c: chæi l«ng, bót viÕt, ®inh s¾t. - §Þa ®iÓm: tiÕn hµnh ®¾p sa bµn t¹i nhµ tr−ëng th«n. C«ng cô x©y dùng sa bµn lµ rÊt thÝch hîp vµ cã tÝnh kh¶ thi cao. Tuy nhiªn ®iÓm h¹n chÕ trong qu¸ tr×nh ®¾p sa bµn t¹i th«n lµ chØ do TCT vµ mét sè th«ng tin viªn tham gia, ng−êi d©n chØ ®−îc tham gia th¶o luËn sau khi ®· hoµn thµnh sa bµn mµ kh«ng trùc tiÕp tham gia vµo ®¾p sa bµn v× vËy kh«ng ph¸t huy ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp cña nh÷ng ng−êi d©n trong th«n. §iÒu tra vµ vÏ l¾t c¾t ®iÓn h×nh MÆt c¾t th«n cã t¸c dông trong c¸c cuéc th¶o luËn th«n vÒ t×nh h×nh sö dông ®Êt hiÖn t¹i vµ trong t−¬ng lai. Nã cho biÕt nh÷ng tån t¹i, tiÒm n¨ng vµ nh÷ng gi¶i ph¸p sö dông ®Êt cña th«n trªn c¬ së kinh nghiÖm vµ kiÕn thøc cña ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng. Vµ tõ ®ã lµm c¬ së cho viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch sö dông ®Êt trong t−¬ng lai cña th«n x·. Trªn c¬ së tuyÕn ®iÒu tra ®· dù kiÕn trªn sa bµn, TCT vÏ ph¸c häa s¬ ®å l¸t c¾t lªn tê giÊy khæ A0 vµ tiÕn hµnh kh¶o s¸t theo tuyÕn. Trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t, TCT cña th«n (gåm c¸n bé hiÖn tr−êng, c¸n bé phæ cËp, c¸c th«ng tin viªn cña th«n ®· ®−îc bÇu ra), tiÕn hµnh quan s¸t pháng vÊn vµ l¾ng nghe vµ ghi chÐp nh÷ng th«ng tin ng−êi d©n m« t¶ vÒ c¸c yÕu tè ®Êt ®ai, nguån n−íc, c©y trång, n¨ng suÊt, nh÷ng khã kh¨n thuËn lîi vµ c¸c gi¶i ph¸p. Qua ®iÒu tra pháng vÊn TCT ®−îc biÕt, khi x©y dùng l¸t c¾t ë th«n, viÖc chän tuyÕn ®iÒu tra chØ do TCT quyÕt ®Þnh mµ kh«ng th«ng qua tham kh¶o ý kiÕn ng−êi d©n. §iÒu nµy lµm h¹n chÕ tÝnh ®¹i diÖn cña tuyÕn ®iÒu tra v× thùc tÕ nh÷ng ng−êi d©n trong th«n míi lµ nh÷ng ng−êi cã kinh nghiÖm thùc tÕ s¶n xuÊt t¹i ®Þa ph−¬ng. Download ::: 66 §iÒu tra vµ x©y dùng b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt Sau khi TCT tiÕn hµnh th¶o luËn trªn sa bµn, c¸c th«ng tin tõ sa bµn sÏ ®−îc chuyÓn ho¹ sang b¶n ®å giÊy (tû lÖ 1/5000). B¶n ®å nµy ®−îc TCT mang ®Õn hiÖn tr−êng ®Ó kiÓm tra vµ hoµn thiÖn. Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra lµ dïng ®Þa bµn cÇm tay, th−íc d©y, tiÕn hµnh khoanh vÏ theo ph−¬ng ph¸p dèc ®èi diÖn cho toµn bé khu vùc vµ ký hiÖu hiÖn tr¹ng c¸c lo¹i ®Êt, rõng theo tõng l«, ®¸nh sè hiÖu kho¶nh, l« theo ®óng kü thuËt ®· ®−îc tËp huÊn. Tuy nhiªn do TCT ch−a cã sù tham gia cña c¸n bé chuyªn m«n vÒ ®iÒu tra quy ho¹ch n«ng l©m nghiÖp, do vËy kÕt qu¶ hiÖn tr¹ng ch−a ph¶n ¸nh ®óng thùc tÕ. TÝnh to¸n diÖn tÝch vµ lËp biÓu thèng kª hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt C¨n cø vµo b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ®· ®−îc lËp TCT tiÕn hµnh can vÏ vµ tÝnh to¸n diÖn tÝch cña tõng l«, sau ®ã tæng hîp lËp thµnh biÓu thèng kª hiÖn tr¹ng sö dông c¸c lo¹i ®Êt. KÕt qu¶ ®−îc thÓ hiÖn ë phô biÓu 7A. Do yªu cÇu cña dù ¸n trång rõng ViÖt - §øc, tiªu chuÈn c¸c th«n tham gia dù ¸n trång rõng: diÖn tÝch tèi thiÓu cña th«n lµ 30 ha ®Êt trèng ®åi nói träc, trong x· ph¶i cã 2/3 sè th«n trë lªn ®ñ tiªu chuÈn tham gia. V× thÕ khi thùc hiÖn x©y dùng ®Ò ¸n quy ho¹ch, x· ®· ghÐp c¸c th«n l¹i (tõ 15 th«n xuèng cßn 9 th«n) ®Ó ®¶m b¶o vÒ mÆt diÖn tÝch cña c¸c th«n tham gia ®ång thêi ®¶m b¶o tû lÖ th«n tham gia so víi tæng sè th«n cña x·. KÕt qu¶ ®iÒu tra hiÖn tr¹ng kh«ng ®−îc c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn tiÕn hµnh kiÓm tra, v× vËy kÕt qu¶ tæng hîp hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt kh«ng ph¶n ¸nh ®óng thùc tÕ, dÉn ®Õn sai lÖch vÒ diÖn tÝch. V× vËy theo quyÕt ®Þnh sè 344/Q§-CT cña Chñ tÞch UBND huyÖn Lôc Nam ngµy 07 th¸ng 6 n¨m 2001 vÒ viÖc phª duyÖt ph−¬ng ¸n QHSD ®Êt x· HuyÒn S¬n th× diÖn tÝch ®Ò xuÊt tham gia dù ¸n 739,5 ha, trong giai ®o¹n 2002- 2004. Nh−ng ®Õn hÕt n¨m 2003 míi thùc hiÖn ®−îc 533,65 ha ®Õn nay chØ cßn 60 ha ®Êt trèng cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt l©m nghiÖp, ®iÒu nµy dÉn ®Õn kÕ ho¹ch thùc thi dù ¸n bÞ ph¸ vì. Nguyªn nh©n do c«ng t¸c quy ho¹ch tr−íc ®©y cã nhiÒu ®iÓm h¹n chÕ c«ng t¸c phóc tra diÖn tÝch ch−a ph¶n ¸nh ®óng hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt, mét phÇn ch−a ®¸nh gi¸ hÕt tiÒm n¨ng ®Êt ®ai mét c¸ch chi tiÕt, v× thÕ nhiÒu diÖn tÝch ®Êt trèng tr−íc ®©y ®−îc Download ::: 67 ng−êi d©n ®−a vµo s¶n xuÊt c©y ¨n qu¶, kh«ng theo ph−¬ng ¸n quy ho¹ch, ®©y lµ do tå t¹i vÒ chuyªn m«n, ch−a ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ nhu cÇu sö dông ®Êt cña ng−êi d©n. B−íc 3: X©y dùng ph−¬ng ¸n Quy ho¹ch Ho¹t ®éng 9: Häp th«n lÇn 2 - Ng−êi tæ chøc: tr−ëng th«n vµ TCT - Thµnh phÇn tham gia: ®¹i diÖn mçi hé 1 ng−êi. - Néi dung do c¸n bé hiÖn tr−êng giíi thiÖu. + B¸o c¸o kÕt qu¶ thu ®−îc trong qu¸ tr×nh triÓn khai t¹i th«n vµ ®i ®Õn thèng nhÊt kÕ ho¹ch sö dông ®Êt trong t−¬ng lai vµ c¸c khu vùc, diÖn tÝch trång rõng, khoanh nu«i. + TiÕn hµnh ®¸nh gi¸ c¸c loµi c©y trång t¹i ®Þa ph−¬ng vµ th¶o luËn, xin ý kiÕn nguyÖn väng cña ng−êi d©n vÒ c¸c lo¹i c©y trång. + C¸n bé hiÖn tr−êng th¶o luËn cïng víi ng−êi d©n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c m©u thuÉn vÒ ranh giíi gi÷a c¸c th«n/x·; quyÒn sö dông ®Êt trong ph¹m vi th«n; nguyÖn väng cña ng−êi d©n tham gia dù ¸n, ®iÒu kho¶n hîp ®ång tham gia dù ¸n, lËp danh s¸ch c¸c hé ®¨ng ký tham gia dù ¸n. + Th¶o luËn x©y dùng quy −íc th«n. Trong qu¸ tr×nh th¶o luËn kh«ng xem xÐt ®Õn nhu cÇu trong t−¬ng lai cña ng−êi d©n vÒ sö dông ®Êt l©m nghiÖp cho c¸c môc ®Ých kh¸c: nhu cÇu ch¨n th¶, nhu cÇu s¶n xuÊt NLKH, nhu cÇu ®Êt trèng trong t−¬ng lai vµ më réng khu d©n c−,... V× vËy dÉn tíi viÖc chuyÓn ®æi môc tõ ®Êt ch−a sö dông sang trång c©y ¨n qu¶, ®Êt ë,... kh«ng theo quy ho¹ch. §©y còng lµ nguyªn nh©n lµm cho viÖc thùc thi ph−¬ng ¸n kh«ng theo ®óng kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Ho¹t ®éng 10: Tæng hîp sè liÖu, x©y dùng ph−¬ng ¸n quy ho¹ch chung cho toµn x· Sau khi hoµn thµnh c«ng t¸c ®iÒu tra ngo¹i nghiÖp t¹i c¸c th«n tham gia dù ¸n, TCT cïng víi tr−ëng th«n hoµn thµnh ph−¬ng ¸n QHSD ®Êt: - TËp hîp sè liÖu c¸c th«n thµnh sè liÖu cña x·. - X©y dùng b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt cÊp x·. - X©y dùng b¶n ®å QHSD ®Êt cÊp x·. Download ::: 68 - B¸o c¸o thuyÕt minh ph−¬ng ¸n QHSD ®Êt cña toµn x·. KÕt qu¶ tæng hîp quy ho¹ch ®−îc thÓ hiÖn ë phô biÓu 7B. Ho¹t ®éng 11: Häp x· lÇn 2 Tæ c«ng t¸c tr×nh bÇy tr−íc UBND x·, c¸c ngµnh liªn quan trong x· vµ tÊt c¶ c¸c tr−ëng th«n vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn b¶n ph−¬ng ¸n QHSD ®Êt, b¶ng biÓu sè liÖu kÕt qu¶ vµ b¶n ®å, tiÕn ®é thùc hiÖn. Sau ®ã chØnh söa, bæ sung. B−íc4: Phª duyÖt ph−¬ng ¸n QHSD §Êt th«n - x∙ Ho¹t ®éng 12: ThÈm ®Þnh vµ phª duyÖt - Thêi gian häp: 1 ngµy Ng−êi tiÕn hµnh thÈm ®Þnh lµ c¸n bé dù ¸n huyÖn, chuÈn bÞ b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh (theo tµi liÖu h−íng dÉn thÈm ®Þnh cña dù ¸n), sau ®ã tæ chøc buæi häp thÈm ®Þnh cã sù tham gia cña c¸n bé dù ¸n tØnh vµ dù ¸n Trung −¬ng ®Ó tr×nh bÇy kÕt qu¶ thÈm ®Þnh nµy. Sau khi ®¸nh gi¸, kÕt qu¶ lÇn cuèi ®Ó tr×nh lªn UBND huyÖn phª duyÖt vµ ®−a ra quyÕt ®Þnh phª duyÖt. 3.4. §Ò xuÊt mét sè ý kiÕn cho c«ng t¸c quy ho¹ch sö dông ®Êt s¶n xuÊt l©m n«ng nghiÖp t¹i ®Þa ph−¬ng 3.4.1. Nh÷ng ®iÓm h¹n chÕ chñ yÕu cña qu¸ tr×nh quy ho¹ch Qua ph©n tÝch qu¸ tr×nh QHSD ®Êt s¶n xuÊt l©m n«ng nghiÖp ®· ¸p dông ë x· HuyÒn S¬n, cßn cã mét sè h¹n chÕ sau: - ViÖc x©y dùng ph−¬ng ¸n quy ho¹ch cßn thiÕu c¬ së vÒ mÆt chÝnh s¸ch, x· ®· kh«ng dùa vµo nh÷ng v¨n b¶n h−íng dÉn cña ®Þa ph−¬ng ®Ó lËp ph−¬ng ¸n QHSD ®Êt. Qu¸ tr×nh quy ho¹ch ®· kh«ng dùa vµo ®Þnh h−íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña x·. - Sù tham gia cña ng−êi d©n mang tÝnh h×nh thøc, ch−a ph©n tÝch hÖ thèng canh t¸c, ph©n tÝch thÞ tr−êng. ViÖc ph©n chia 3 lo¹i rõng, ph©n cÊp phßng hé, x¸c ®Þnh c¸c ph−¬ng ¸n ho¹t ®éng l©m nghiÖp, trång trät, ch¨n nu«i vµ c¸c ph−¬ng ¸n hç trî kh«ng ®−îc x¸c lËp râ rµng. V× vËy viÖc ph©n bæ thiÕu c¬ së thùc tiÔn. - ViÖc thµnh lËp TCT tham gia quy ho¹ch còng ch−a hîp lý vÒ mÆt ®¹i diÖn, chuyªn m«n, v× vËy kh¶ n¨ng phèi hîp gi÷a c¸c thµnh viªn trong TCT ch−a thùc sù Download ::: 69 hiÖu qu¶. KÕt qu¶ sè liÖu vÒ th«ng tin c¬ b¶n ®−îc thu thËp ch−a qua ®iÒu tra ®¸nh gi¸ møc ®é chÝnh x¸c. - Sù tham gia cña ng−êi d©n vµo qu¸ tr×nh häp th¶o luËn, ®iÒu tra thu thËp sè liÖu ngo¹i nghiÖp cßn h¹n chÕ. KÕt qu¶ ®iÒu tra hiÖn tr¹ng ch−a ®−îc c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn kiÓm tra, dÉn ®Õn sè liÖu ch−a ph¶n ¸nh ®óng thùc tÕ. - ViÖc tæng hîp sè liÖu x©y dùng ph−¬ng ¸n quy ho¹ch cña x· ch−a chó träng ®Õn nhu cÇu sö dông ®Êt cña ng−êi d©n vµo c¸c môc ®Ých kh¸c v× thÕ dÉn ®Õn viÖc thùc thi kÕ ho¹ch cña dù ¸n bÞ ph¸ vì. 3.4.2. ý kiÕn ®Ò xuÊt vÒ c¨n cø x©y dùng ph−¬ng ¸n quy ho¹ch Tõ nh÷ng h¹n chÕ nªu trªn, ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn nh»m n©ng cao chÊt l−îng c«ng t¸c QHSD ®Êt t¹i ®Þa ph−¬ng. Qu¸ tr×nh quy ho¹ch cña ®Þa ph−¬ng cÇn bæ sung nh÷ng c¨n cø sau ®©y: + Quy ho¹ch sö dông ®Êt ph¶i dùa trªn trªn luËt ®Êt ®ai n¨m 2003. + Quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, QHSD ®Êt cña huyÖn, tØnh lµ nh÷ng ®Þnh h−íng quan träng cho c«ng t¸c QHSD ®Êt cÊp vi m«. + Néi dung ph−¬ng ¸n quy ho¹ch ph¶i kÕt hîp gi÷a nhu cÇu cña ng−êi d©n víi nh÷ng nh÷ng ®Þnh h−íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña x·, huyÖn, tØnh. Nh÷ng c¨n cø bæ sung trªn lµm c¬ së x©y dùng ph−¬ng ¸n quy ho¹ch, phª duyÖt, ®¸nh gi¸ chÊt l−îng quy ho¹ch ®· lµm ®−îc th«ng c¸c néi dung vµ biÖn ph¸p kü thuËt ®· ®−îc ®Ò cËp. Trªn c¬ së QHSD ®Êt cña huyÖn còng nh− dù ¸n tæng quan vÒ ph¸t triÓn l©m nghiÖp cña tØnh B¾c Giang, x· tiÕn hµnh quy ho¹ch theo ®Þnh h−íng chung vµ gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi theo ®Þnh h−íng mµ H§ND c¸c cÊp ®· ®Ò ra. 3.4.3. ý kiÕn ®Ò xuÊt mét sè b−íc trong qu¸ tr×nh quy ho¹ch Trªn c¬ së ph©n tÝch tr×nh tù c¸c b−íc quy ho¹ch ®· ¸p dông t¹i ®Þa ph−¬ng ë môc 3.3.2. VÒ tr×nh tù c¸c b−íc theo 4 b−íc vµ gåm c¸c ho¹t ®éng nh− trong b¶ng 3-11. Download ::: 70 B¶ng 3-11. ý kiÕn ®Ò xuÊt mét sè b−íc trong qu¸ tr×nh quy ho¹ch B−íc Ho¹t ®éng B−íc 1: ChuÈn bÞ H§1: ChuÈn bÞ vÒ tæ chøc H§2: Thu thËp, ph©n tÝch tµi liÖu cã s½n, c¸c lo¹i b¶n ®å vµ bæ sung sè liÖu cÊp th«n vµ x· H§3: Rµ so¸t vµ ph©n tÝch kÕ ho¹ch ph¸t triÓn KTXH cña tØnh, huyÖn, QHSD ®Êt cña huyÖn H§4: TËp huÊn H§5: ChuÈn bÞ vËt t−, ph−¬ng tiÖn, kü thuËt H§6: ChuÈn bÞ tµi chÝnh H§7: Häp triÓn khai vµ lËp kÕ ho¹ch tæ chøc thùc hiÖn B−íc 2: §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng vµ x¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ sö dông ®Êt H§8: Häp th«n lÇn 1. H§9: Ph−¬ng ph¸p PRA (§¸nh gi¸ n«ng th«n cã sù tham gia cña ng−êi d©n) H§10: Phóc tra tµi nguyªn rõng cã STG cña ng−êi d©n B−íc 3: Quy ho¹ch sö dông ®Êt, sö dông rõng H§11: Dù th¶o quy ho¹ch 6 lo¹i ®Êt trªn ph¹m vi toµn x· H§12: Dù th¶o ph©n cÊp phßng hé, ph©n chia 3 lo¹i rõng trªn ph¹m vi toµn x· H§13: Häp th¶o luËn vµ ®Ò xuÊt b¶n QHSD ®Êt QHSD rõng cÊp th«n H§14: Häp rót kinh nghiÖm vµ tæng hîp ph−¬ng ¸n QHSD ®Êt cho toµn x· H§15: Héi nghÞ cÊp x· vÒ b¶n QHSD ®Êt B−íc 4: Phª duyÖt ph−¬ng ¸n quy ho¹ch H§16: Tr×nh vµ phª duyÖt ph−¬ng ¸n QHSD ®Êt cña x· - C«ng t¸c chuÈn bÞ ngoµi nh÷ng néi dung ®· thùc hiÖn, ®Ò xuÊt néi dung rµ so¸t vµ ph©n tÝch kÕ ho¹ch Ph¸t triÓn KTXH cña tØnh, huyÖn, QHSD ®Êt cña huyÖn nh»m ®−a ra ph−¬ng ¸n quy ho¹ch phï hîp víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña x·, tr¸nh nh÷ng m©u thuÉn víi QHSD ®Êt cña huyÖn còng nh− ®Þnh h−íng ph¸t triÓn KTXH cña cÊp huyÖn, tØnh. Download ::: 71 - Thùc hiÖn c¸c néi dung phóc tra tµi nguyªn rõng cã sù tham gia cña ng−êi d©n, dù th¶o quy ho¹ch 6 lo¹i ®Êt, 3 lo¹i rõng. V× thÕ, sau khi quy ho¹ch sÏ tr¸nh ®−îc nh÷ng xung ®ét vÒ sö dông ®Êt ®ai gi÷a c¸c ngµnh, ®ång thêi viÖc ph©n cÊp phßng hé vµ ph©n chia 3 lo¹i rõng sÏ gióp cho viÖc ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p kü thuËt t¸c ®éng hîp lý cho tõng ®èi t−îng ®Êt ®ai. 3.4.4. ý kiÕn ®Ò xuÊt vÒ mÆt kü thuËt Nh÷ng kü thuËt ®−a ra ph¶i dÔ thùc hiÖn, ng−êi d©n cã thÓ cïng tham gia v× khi cã sù tham gia cña ng−êi d©n th× kÕt qu¶ ®¹t ®−îc cã ®é chÝnh x¸c cao h¬n so víi viÖc chØ cã c¸n bé thùc hiÖn. Ph−¬ng ph¸p kü thuËt ®Ó thùc hiÖn c¸c b−íc ®Ò xuÊt nªu trªn: 3.4.4.1. Ph−¬ng ph¸p phóc tra diÖn tÝch a. Môc ®Ých Môc ®Ých cña kiÓm tra, phóc tra diÖn tÝch lµ ®Ó thèng kª sè liÖu diÖn tÝch vµ lËp b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ®ai vµ tµi nguyªn rõng tíi tõng l« tr¹ng th¸i. b. Ph−¬ng ph¸p - §èi víi vïng ®· cã b¶n ®å thµnh qu¶ kiÓm kª, b¶n ®å gi¶i ®o¸n ¶nh + Can vÏ ranh giíi khu vùc cÇn ®iÒu tra. + Khoanh vÏ c¸c l« tr¹ng th¸i toµn khu vùc. + TiÕn hµnh phóc tra, ®iÒu chØnh ranh giíi c¸c l« theo diÔn biÕn cña rõng. + TÝnh to¸n vµ lËp biÓu thèng kª diÖn tÝch theo ®¬n vÞ kiÓm kª: l« tr¹ng th¸i (l«). - §èi víi vïng ch−a cã hoÆc b¶n ®å kiÓm kª qu¸ cò + X¸c ®Þnh ranh giíi c¸c ®¬n vÞ ph©n chia nh− trªn. + Ph©n chia l« ë ngay thùc ®Þa b»ng mét trong hai ph−¬ng ph¸p sau: Ph−¬ng ph¸p khoanh theo dèc ®èi diÖn + ¸p dông víi nh÷ng ®èi t−îng ®Þa h×nh dÔ nhËn d¹ng vµ t×nh h×nh thùc b× kh«ng giíi h¹n tÇm quan s¸t. + §èi víi b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ gèc 1: 25.000 vµ 1: 10.000 chÊt l−îng tèt ®−îc sö dông khoanh vÏ ranh giíi l«. + §èi víi b¶n ®å ®−îc phãng tõ b¶n ®å UTM tû lÖ gèc 1: 50.000 cÇn ph¶i t¨ng dµy c¸c ®iÓm chuÈn khoanh vÏ b»ng ph−¬ng ph¸p ®o ®¹c bæ sung. + C¸ch khoanh dèc ®èi diÖn: Download ::: 72 • Chän vÞ trÝ quan s¸t râ phÝa tr−íc, sö dông th−íc cm (lo¹i 30 cm) ®Ó khoanh. • Chia kho¶ng c¸ch ranh giíi tr¹ng th¸i ®Êt rõng cÇn khoanh cña mét phÝa qu¶ nói tõ ch©n ®Õn ®Ønh t−¬ng øng tû lÖ chia trªn th−íc. • Ng¾m lÇn l−ît, ®¸nh dÊu c¸c ®iÓm ranh giíi khoanh lªn b¶n ®å ngo¹i nghiÖp. • LÇn l−ît nèi c¸c ®iÓm khoanh cã ®−êng ranh giíi c¸c l« cÇn khoanh vÏ. Khoanh theo tuyÕn ®iÒu tra + ¸p dông ë nh÷ng n¬i ®Þa h×nh khã nhËn d¹ng hoÆc tÇm quan s¸t bÞ h¹n chÕ nh− vïng b»ng, vïng ®åi b¸t óp hoÆc thùc b× rËm r¹p vµ phøc t¹p. + HÖ thèng tuyÕn ®iÒu tra ®−îc më cho khu rõng vµ kh«ng nªn song song víi ®−êng ®ång møc cña hÖ thèng d«ng chÝnh ®Ó ®¶m b¶o tuyÕn ®i qua hÇu hÕt ë c¸c d¹ng ®Þa h×nh kh¸c nhau trong khu vùc cÇn khoanh vÏ. C¸c tuyÕn ph¶i song song. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tuyÕn kho¶ng 200 - 300m. c. §o tÝnh diÖn tÝch trªn b¶n ®å - §o tÝnh ®¬n vÞ ph©n chia lín tr−íc vµ dïng nã ®Ó khèng chÕ c¸c ®¬n vÞ nhá h¬n theo sai sè quy ®Þnh cho mçi cÊp. - §o diÖn tÝch tõng l« trªn b¶n ®å gèc vµ diÖn tÝch trªn b¶n ®å ngo¹i nghiÖp. - Dïng m¸y ®o diÖn tÝch hoÆc l−íi ®iÓm 2mm x 2mm, ®Ó ®o tÝnh diÖn tÝch trªn c¸c lo¹i tû lÖ b¶n ®å: + ë b¶n ®å tØ lÖ 1:10.000, l−íi ®iÓm nµy t−¬ng øng víi 0,04 ha. + ë b¶n ®å tØ lÖ 1: 5.000, l−íi ®iÓm nµy t−¬ng øng víi 0,01 ha. 3.4.4.2. Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra, phóc tra tµi nguyªn rõng - Tæ chøc: + Tæ c«ng t¸c: Ýt nhÊt cã 2 c¸n bé cã chuyªn m«n vÒ ®iÒu tra rõng tham gia vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chuyªn m«n. + C¸n bé l©m nghiÖp cña x·. + 4 - 5 tr−ëng th«n (chän tr−ëng th«n cã c¸c ®iÓm phóc tra rõng hoÆc n«ng d©n trong th«n cã ®iÓm phóc tra) - Ph−¬ng ph¸p: a. Ph−¬ng ph¸p « tiªu chuÈn ®iÓn h×nh - Sö dông sè liÖu kiÓm kª thêi gian gÇn nhÊt (B¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm kª rõng toµn quèc n¨m 2000 ViÖn ®iÒu tra quy ho¹ch rõng) ®Ó tham kh¶o. Download ::: 73 - LËp « ®iÓn h×nh ®Ó ®¸nh gi¸ biÕn ®éng tr÷ l−îng cña rõng gç, mçi l« tr¹ng th¸i lËp 3 « ë c¸c vÞ trÝ ch©n, s−ên, ®Ønh ®Ó so s¸nh møc ®é biÕn ®éng tr÷ l−îng cña tõng tr¹ng th¸i rõng vµ ®Ó tÝnh tr÷ l−îng b×nh qu©n cho tõng tr¹ng th¸i. + §èi víi rõng tù nhiªn lËp « ®o ®Õm lµ 500m2, c¹nh 20x25m. + §èi víi rõng trång gç lËp « ®o ®Õm lµ 100m2, c¹nh 10x10 m. - ¤ cã diÖn tÝch theo cù ly b×nh qu©n bôi: ¸p dông ®èi víi lo¹i tre nøa mäc theo bôi. §o cù ly 6 bôi liªn tôc ®Ó tÝnh cù ly b×nh qu©n vµ mËt ®é bôi/ha. TÝnh sè bôi vµ sè c©y/ha. + §o kho¶ng c¸ch tõ t©m « ®Õn 6 bôi + TÝnh chiÒu dµi b×nh qu©n: 6 ...21 nllll +++= (m) (3.1) + TÝnh mËt ®é bôi/ha: MËt ®é bôi/ha = (3.2) Trong ®ã: Sè bôi lµ 6. DiÖn tÝch « lµ: ( ) πxl 2 14.3=π (3.3) + MËt ®é c©y/ha = Sè c©y b×nh qu©n/bôi x Sè bôi + Ph©n lo¹i tre nøa theo 3 cÊp Non, Võa, Giµ ®Ó x¸c ®Þnh s¶n l−îng khai th¸c. Non: C©y d−íi 1 n¨m tuæi. Võa: C©y 1 - 2 n¨m tuæi. Giµ: C©y > 3 n¨m tuæi. b. Thu thËp sè liÖu vµ tÝnh to¸n tr÷ l−îng qua « ®o ®Õm - §o ®−êng kÝnh: ®o ®−êng kÝnh ë vÞ trÝ 1,3 m tÊt c¶ c©y trong «, ®−îc ®o mét lÇn theo h−íng xuyªn t©m « ®o ®Õm. + Rõng trång vµ rõng gç nhá: B¾t ®Çu do tõ D1,3 = 7cm vµ ®o theo cÊp 2 cm. + Rõng gç lín b¾t ®Çu tõ D1,3 b»ng 10 cm vµ ®o theo cÊp kÝnh 2 cm hoÆc 4 cm + Rõng tre nøa: b¾t ®Çu ®o tõ D1,3 b»ng 2 cm vµ ®o theo cÊp 1 cm. - §o chiÒu cao: ®o c¶ hai chØ tiªu vót ngän vµ d−íi cµnh. Mçi « tiÕn hµnh ®o chiÒu cao 3 c©y cã ®−êng kÝnh xÊp xØ víi ®−êng kÝnh b×nh qu©n l©m phÇn vµ n»m gÇn t©m « nhÊt. Sè bôi/« x 10.000 DiÖn tÝch « Download ::: 74 - TÝnh tr÷ l−îng + §èi víi rõng gç, tr÷ l−îng ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: M = G*H*F (3.4) Víi M: Tr÷ l−îng, G: Tæng tiÕt diÖn ngang, H: chiÒu cao b×nh qu©n, F = 0,5. + §èi víi rõng tre nøa, tÝnh c¸c chØ tiªu D, H, N vµ % sè c©y non, võa, giµ. + Tr÷ l−îng l« rõng gç = Tr÷ l−îng b×nh qu©n « * 20 * diÖn tÝch l«. + Tr÷ l−îng l« rõng tre nøa = Tr÷ l−îng b×nh qu©n « * 100 * diÖn tÝch l«. Rõng trång tuæi 1 kh«ng ®o tr÷ l−îng, chØ x¸c ®Þnh loµi c©y, n¨m trång, sè c©y (N/ha), chiÒu cao b×nh qu©n (H), ®−êng kÝnh gèc (môc tr¾c). Rõng trång tuæi 2, tû lÖ ®o ®Õm lµ 1% so víi diÖn tÝch l«. Rõng trång tuæi 3 trë lªn, tû lÖ ®o ®Õm lµ 2% so víi diÖn tÝch l«. C¸c « ®o ®Õm ®Æt ®¹i diÖn ë c¸c vÞ trÝ ch©n, s−ên, ®Ønh. Thu thËp sè liÖu trong « bao gåm loµi c©y, n¨m trång, ®−êng kÝnh c¸c c©y, ®o cao 3 c©y gÇn t©m « ®Ó tÝnh chiÒu cao b×nh qu©n «. 3.4.4.3. Dù th¶o quy ho¹ch 6 lo¹i ®Êt a. C¨n cø quy ho¹ch 6 lo¹i ®Êt - §Þnh h−íng QHSD ®Êt cña huyÖn. - HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt. - Nhu cÇu sö dông ®Êt cña x·. - KÕt qu¶ phóc tra tµi nguyªn rõng. b. Ph−¬ng ph¸p vµ c¸c b−íc tiÕn hµnh - Ph−¬ng ph¸p th¶o luËn nhãm trªn s¬ ®å vµ x¸c minh trªn thùc ®Þa ®−îc ¸p dông: B−íc 1: Nhãm quy ho¹ch th¶o luËn ph−¬ng ¸n quy ho¹ch 6 lo¹i ®Êt. B−íc 2: X¸c ®Þnh ranh giíi trªn s¬ ®å th«n. B−íc 3: TÝnh to¸n diÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt. B−íc 4: X¸c minh ranh giíi trªn thùc ®Þa c¸c lo¹i ®Êt, lo¹i rõng thay ®æi so víi hiÖn tr¹ng. C¸c tiªu chÝ kü thuËt x¸c ®Þnh c¸c lo¹i ®Êt ®−îc m« t¶ ë b¶ng 3-12. Download ::: 75 B¶ng 3-12. Tiªu chÝ kü thuËt x¸c ®Þnh c¸c lo¹i ®Êt STT Lo¹i ®Êt Tiªu chÝ vµ kü thuËt x¸c ®Þnh I §Êt n«ng nghiÖp 1 §Êt trång c©y hµng n¨m a §Êt ruéng lóa, lóa mÇu §Êt lóa 3 vô, 2 vô, 1 vô, ®Êt trång mÇu b §Êt n−¬ng r·y §Êt lµm n−¬ng cè ®Þnh c §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c §Êt trång c¸c lo¹i c©y n«ng nghiÖp kh¸c 2 §Êt v−ên t¹p §Êt trång c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ Ýt gi¸ trÞ 3 §Êt trång c©y l©u n¨m §Êt chÌ, cµ phª, cao su, v−ên xoµi, V¶i,... 4 §Êt cá ch¨n nu«i §Êt ®ång cá ch¨n nu«i 5 §Êt cã mÆt n−íc nu«i trång thuû s¶n Ao, hå, ®Çm th¶ c¸ II §Êt l©m nghiÖp 1 Rõng tù nhiªn a §Êt cã rõng s¶n xuÊt - Tr¹ng th¸i rõng tù nhiªn vïng ®Êt s¶n xuÊt - §é tµn che > 0,3 b §Êt cã rõng phßng hé - Tr¹ng th¸i rõng tù nhiªn quy ho¹ch phßng hé - §é tµn che > 0,3 c §Êt cã rõng ®Æc dông - Tr¹ng th¸i rõng tù nhiªn quy ho¹ch ®Æc dông - §é tµn che > 0,3 2 Rõng trång a §Êt cã rõng s¶n xuÊt - Tr¹ng th¸i rõng trång vïng ®Êt s¶n xuÊt - C¸c loµi c©y trång kinh doanh - N¨m trång (tuæi) - MËt ®é, tr÷ l−îng... b §Êt cã rõng phßng hé - Tr¹ng th¸i rõng trång phßng hé - C¸c loµi c©y trång kinh doanh - N¨m trång (tuæi) - MËt ®é, tr÷ l−îng... c §Êt cã rõng ®Æc dông - Rõng trång ®Æc dông - C¸c loµi c©y trång kinh doanh - N¨m trång (tuæi) - MËt ®é, tr÷ l−îng... 3 §Êt −¬m c©y gièng §Êt v−ên −¬m III §Êt chuyªn dïng 1 §Êt x©y dùng Uû ban x·, tr−êng häc, tr¹m x¸, xÝ nghiÖp... 2 §Êt giao th«ng HÖ thèng ®−êng x¸ 3 §Êt thuû lîi vµ mÆt n−íc ch−a sö dông HÖ thèng hå chøa n−íc, kªnh m−¬ng TiÕp b¶ng 3-12 Download ::: 76 4 §Êt di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ §Êt chïa chiÒn, miÕu ... 5 §Êt an ninh quèc phßng Khu vùc qu©n sù, b·i b¾n, d¶i biªn giíi... 6 §Êt khai th¸c kho¸ng s¶n Khu vùc c¸c má khai th¸c 7 §Êt lµm vËt liÖu x©y dùng §Êt lß g¹ch, lß v«i, gèm... 8 §Êt nghÜa trang, nghÜ ®Þa NghÜa trang, ®µi liÖt sÜ, b·i tha ma... 9 §Êt chuyªn dïng kh¸c Ngoµi c¸c lo¹i trªn IV §Êt ë N«ng th«n §Êt lµng b¶n, khu d©n c− n«ng th«n V §Êt ë Thµnh thÞ §Êt thÞ trÊn, thÞ tø VI §Êt ch−a sö dông 1 §Êt b»ng ch−a sö dông C¸c b·i b»ng d−íi thÊp, b·i ®Êt hoang... 2 §Êt ®åi nói ch−a sö dông - §Êt tr¶ng cá, chuèi rõng, lau l¸ch (IA) - §Êt c©y bôi, r¶i r¸c c©y t¸i sinh, mËt ®é c©y gç t¸i sinh d−íi 1000 c©y cã chiÒu cao > 1m (IB). - §Êt c©y gç r¶i r¸c, c©y gç t¸i sinh > 1000 c©y cã chiÒu cao > 1m (IC). 3 §Êt cã mÆt n−íc ch−a sö dông Hå ao ch−a sö dông 4 S«ng suèi DiÖn tÝch ®Êt s«ng suèi 5 Nói ®¸ kh«ng cã c©y Nói ®¸ c©y bôi, ®¸ v«i... 3.4.4.4. Dù th¶o quy ho¹ch 3 lo¹i rõng vµ ph©n cÊp phßng hé a. Ph©n cÊp phßng hé (rÊt xung yÕu, xung yÕu, Ýt xung yÕu) - Tæ chøc: TCT tiÕn hµnh ph©n cÊp phßng hé ®èi víi rõng phßng hé c¨n cø vµo: + Ph−¬ng ¸n QHSD ®Êt l©m nghiÖp cña huyÖn + HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ®Êt l©m nghiÖp + Nhu cÇu nguån n−íc, rõng vµ ®Êt rõng cña x· ®· ®uîc tæng hîp vµ c©n ®èi. + KÕt qu¶ phóc tra tµi nguyªn rõng. + Tiªu chÝ c¸c vïng chøc n¨ng vµ gi¶i ph¸p l©m sinh. - C¸c b−íc tiÕn hµnh: Ph−¬ng ph¸p th¶o lËn nhãm trªn s¬ ®å vµ x¸c minh trªn thùc ®Þa ®−îc ¸p dông gåm c¸c b−íc: B−íc 1: Nhãm quy ho¹ch th¶o luËn ph−¬ng ¸n ph©n chia cÊp phßng hé vµ ph−¬ng ¸n sö dông ®Êt. B−íc 2: X¸c ®Þnh ranh giíi trªn s¬ ®å th«n. B−íc 3: TÝnh to¸n diÖn tÝch c¸c cÊp. B−íc 4: X¸c minh ranh giíi trªn thùc ®Þa c¸c cÊp phßng hé (chuyÓn ®æi) so víi hiÖn tr¹ng. ChØ tiªu ph©n cÊp phßng hé vµ gi¶i ph¸p l©m sinh m« t¶ ë b¶ng 3-13. Download ::: 77 B¶ng 3-13. ChØ tiªu ph©n cÊp phßng hé vµ gi¶i ph¸p l©m sinh Møc ®é xung yÕu Chøc n¨ng Lo¹i tr¹ng th¸i Gi¶i ph¸p - Rõng tù nhiªn, rõng trång c¸c lo¹i Qu¶n lý b¶o vÖ - IC, IB cã kh¶ n¨ng t¸i sinh phôc håi Phôc håi rõng b»ng khoanh nu«i RÊt xung yÕu Phßng hé - IA, IB ®é dèc thÊp, cã kh¶ n¨ng kinh doanh Trång rõng - Rõng tù nhiªn, rõng trång c¸c lo¹i Qu¶n lý b¶o vÖ - IC, IB cã ®ñ tiªu chuÈn t¸i sinh Phôc håi rõng b»ng khoanh nu«i Xung yÕu Phßng hé kÕt hîp s¶n xuÊt - IA, IB, IC cã kh¶ n¨ng kinh doanh Trång rõng, v−ên rõng, tr¹i rõng, NLKH... - Rõng tù nhiªn, rõng trång c¸c lo¹i ch−a khai th¸c sö dông Qu¶n lý b¶o vÖ - IC, IB cã ®ñ tiªu chuÈn t¸i sinh Phôc håi rõng b»ng khoanh nu«i Ýt xung yÕu S¶n xuÊt vµ kÕt hîp phßng hé - IA, IB, IC cã kh¶ n¨ng kinh doanh Trång rõng, v−ên rõng, tr¹i rõng, NLKH... b. Ph©n chia 3 lo¹i rõng (S¶n xuÊt, phßng hé, ®Æc dông) - Tæ chøc: TCT tiÕn hµnh dù kiÕn quy ho¹ch 3 lo¹i rõng c¨n cø vµo c¸c c¬ së sau: + KÕt qu¶ ph©n cÊp phßng hé ®Çu nguån. + §Þnh h−íng QHSD ®Êt l©m nghiÖp cña huyÖn + HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt l©m nghiÖp + Nhu cÇu sö dông l©m s¶n, nguån n−íc, rõng vµ ®Êt rõng cña x· tæng hîp vµ c©n ®èi theo kÕt qu¶ häp d©n lÇn 2 + KÕt qu¶ phóc tra tµi nguyªn rõng + Tiªu chÝ QHSD ®Êt l©m nghiÖp cña tØnh B¾c Giang. - C¸c b−íc tiÕn hµnh: Sö dông ph−¬ng ph¸p th¶o luËn nhãm trªn b¶n ®å vµ x¸c minh trªn thùc ®Þa, c¸c b−íc gåm: Download ::: 78 B−íc 1: Nhãm quy ho¹ch th¶o luËn ph−¬ng ¸n quy ho¹ch 3 lo¹i rõng vµ ph−¬ng ¸n sö dông. B−íc 2: X¸c ®Þnh ranh giíi trªn s¬ ®å th«n. B−íc 3: TÝnh to¸n diÖn tÝch c¸c lo¹i rõng. B−íc 4: X¸c minh ranh giíi trªn thùc ®Þa c¸c lo¹i rõng thay ®æi (chuyÓn ®æi) so víi hiÖn tr¹ng. Tiªu chÝ vµ kü thuËt ph©n chia 3 lo¹i rõng ®−îc m« t¶ ë b¶ng 3-14. B¶ng 3-14. Tiªu chÝ vµ kü thuËt ph©n chia 3 lo¹i rõng STT Lo¹i rõng Tiªu chÝ vµ kü thuËt x¸c ®Þnh 1 Rõng s¶n xuÊt - Lµ vïng cã kÕt qu¶ ph©n cÊp phßng hé ë møc Ýt xung yÕu. - ThuËn tiÖn cho s¶n xuÊt kinh doanh rõng - N»m trong vïng quy ho¹ch rõng s¶n xuÊt gç, rõng cung cÊp nguyªn liÖu giÊy... - DÔ ¸p dông kü thuËt vµ Ýt ®Çu t− c¬ b¶n, - X¸c ®Þnh ranh giíi theo ph−¬ng ¸n quy ho¹ch vïng, - Bæ sung, ®iÒu chØnh thªm nh÷ng diÖn tÝch ch−a thùc sù cã nhu cÇu phßng hé, ®Æc dông kh«ng ®¶m b¶o tiªu chuÈn, kÐm gi¸ trÞ. 2 Rõng phßng hé - Lµ vïng cã kÕt qu¶ ph©n cÊp phßng hé ë møc xung yÕu vµ rÊt xung yÕu. - B¶o vÖ ®Çu nguån n−íc, b¶o vÖ ®Êt, chèng xãi mßn, h¹n chÕ thiªn tai, ®iÒu hoµ khÝ hËu. - B¶o vÖ m«i tr−êng sinh th¸i... - X¸c ®Þnh ranh giíi theo ph−¬ng ¸n quy ho¹ch vïng. - Bæ sung diÖn tÝch phßng hé côc bé, ®Çu nguån hå ®Ëp, c«ng tr×nh thuû lîi nhá, nguån n−íc cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t. 3 Rõng ®Æc dông - C¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn, v−ên Quèc gia, rõng v¨n ho¸ - lÞch sö - m«i tr−êng. - N¬i cã nhiÒu mÉu chuÈn hÖ sinh th¸i, c¸c nguån gen thùc ®éng vËt rõng quý hiÕm... - X¸c ®Þnh ranh giíi theo ph−¬ng ¸n quy ho¹ch vïng. - Bæ sung khu rõng di tÝch, rõng cã tÝnh chÊt t«n gi¸o, tÝn ng−ìng cña ®Þa ph−¬ng. 3.4.5. ý kiÕn ®Ò xuÊt vÒ vai trß cña c¸c bªn liªn quan §Ó thùc hiÖn tèt c¸c néi dung nªu trªn, cÇn t¨ng c−êng sù tham gia cña c¸c bªn liªn quan vµo c«ng t¸c quy ho¹ch nh− sau: Download ::: 79 - CÊp huyÖn: thµnh lËp ban qu¶n lý dù ¸n huyÖn vµ cÇn cã sù tham gia cña c¸c bªn: ®¹i diÖn cña UBND huyÖn, phßng ®Þa chÝnh - n«ng nghiÖp, ®¹i diÖn l©m tr−êng, cã nhiÖm vô: + Tham m−u gióp Ban qu¶n lý dù ¸n tØnh nghiªn cøu ®Ò xuÊt vµ triÓn khai thùc hiÖn c¸c chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch cña Nhµ n−íc, cña tØnh vÒ qu¶n lý sö dông ®Êt trong ph¹m vi toµn huyÖn. + X©y dùng kÕ ho¹ch, chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c QHSD ®Êt vµ dù trï kinh phÝ, vËt t− kü thuËt vµ c¸c hÖ thèng b¶ng biÓu cho x· triÓn khai. + §¹i diÖn phßng ®Þa chÝnh, l©m tr−êng cã nhiÖm vô chuÈn bÞ c¸c lo¹i b¶n ®å cÇn thiÕt vµ tiÕn hµnh can vÏ, x©y dùng b¶n ®å quy ho¹ch. V× cÊp x· kh«ng ®ñ hÖ thèng c¸c lo¹i b¶n ®å, kh«ng cã dông cô vµ kh¶ n¨ng chuyªn m«n ®Ó x©y dùng b¶n ®å thµnh qu¶ quy ho¹ch. C¸n bé l©m tr−êng víi vai trß c¸n bé hiÖn tr−êng tham gia vµo TCT. + C¸n bé ®Þa chÝnh, kiÓm l©m chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc tËp huÊn kü thuËt cho TCT vµ c¸n bé chñ chèt x· vÒ kü n¨ng sö dông, lµm b¶n ®å, ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra hiÖn tr¹ng vµ phóc tra diÖn tÝch th«n. KÕt hîp víi TCT gi¶i quyÕt nh÷ng v−íng m¾c, tranh chÊp vÒ ®Êt ®ai gi÷a c¸c th«n. + Ban qu¶n lý dù ¸n huyÖn cã nhiÖm vô thÈm ®Þnh ph−¬ng ¸n quy ho¹ch vµ tr×nh UBND huyÖn phª duyÖt. - CÊp x· vµ th«n: cã sù tham gia cña §¶ng uû, UBND, H§ND x· vµ ®¹i diÖn tæ chøc c¸c ®oµn thÓ: Héi n«ng d©n, §oµn thanh niªn, Héi phô n÷, cùu chiÕn binh cña x·, th«n cïng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh quy ho¹ch. + Th−êng trùc §¶ng Uû, H§ND, UBND c¸c tr−ëng ban ngµnh qu¸n triÖt c¸c chñ tr−¬ng, môc ®Ých yªu cÇu cña c«ng t¸c quy ho¹ch. C¸c tr−ëng th«n qu¸n triÖt tíi nh©n d©n c¸c th«n. + UBND x· cung cÊp c¸c tµi liÖu vÒ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n cña x· cho TCT. C¸n bé chñ chèt cña x· tham gia líp tËp huÊn kü thuËt do huyÖn tæ chøc cïng víi TCT vµ c¸c tr−ëng th«n. + §¹i diÖn c¸c ®oµn thÓ tham gia vµo tæ PRA ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng vµ nhu cÇu sö dông ®Êt cña th«n, x·. Download ::: 80 + CÊp x·, th«n tham gia vµo ®ãng gãp ý kiÕn vÒ kÕt qu¶ ®iÒu tra, tham gia vµ ®ãng gãp ý kiÕn vÒ nhu cÇu sö dông ®Êt trong giai ®o¹n quy ho¹ch vµ ph©n bæ sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn th«n x·, tham gia ®ãng gãp ý kiÕn cho viÖc lùa chän gi¶i ph¸p trong ph−¬ng ¸n quy ho¹ch. + CÊp x·, th«n phèi hîp víi TCT gi¶i quyÕt nh÷ng v−íng m¾c vÒ ®Êt ®ai gi÷a c¸c th«n trong x·. + Chñ tÞch x· lµ ng−êi ®øng ra tæ chøc cuéc häp x· thèng nhÊt triÓn khai c«ng t¸c QHSD ®Êt vµ x©y dùng kÕ ho¹ch triÓn khai. Tr−ëng th«n lµ ng−êi ®øng ra tæ chøc c¸c cuéc häp th«n lÇn 1, lÇn 2. + §¹i biÓu H§ND x· ph¸t biÓu ý kiÕn vÒ ph−¬ng ¸n quy ho¹ch. X· xÐt duyÖt ph−¬ng ¸n th«ng qua ban qu¶n lý dù ¸n huyÖn thÈm ®Þnh vµ tr×nh UBND huyÖn phª duyÖt. - Tæ c«ng t¸c: thµnh phÇn tham gia cña TCT bao gåm: c¸n bé hiÖn tr−êng (c¸n bé kü thuËt cña l©m tr−êng), v× ®©y lµ ng−êi trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt l©m nghiÖp cña x·, c¸n bé phæ cËp viªn (c¸n bé l©m nghiÖp x·), c¸n bé ®Þa chÝnh x·, c¸c tr−ëng th«n. TCT cã nhiÖm vô: + Thu thËp vµ ph©n tÝch c¸c tµi liÖu liªn quan: tµi liÖu vÒ d©n sinh, kinh tÕ - x· héi, c¸c lo¹i b¶n ®å. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ sè liÖu, bæ sung vµ can vÏ b¶n ®å phôc vô ngo¹i nghiÖp. + Rµ so¸t vµ ph©n tÝch kÕ ho¹ch Ph¸t triÓn KTXH cña tØnh, huyÖn, QHSD ®Êt cña huyÖn. + Tham gia líp tËp huÊn kü thuËt do huyÖn tæ chøc. + Cïng víi tr−ëng th«n tæ chøc c¸c cuéc häp d©n vµ tr×nh bµy c¸c néi dung liªn quan ®Õn c«ng t¸c quy ho¹ch. + ChuÈn bÞ vËt t−, ph−¬ng tiÖn, kü thuËt phôc vô cho viÖc quy ho¹ch. + Tæ c«ng t¸c x©y dùng b¶ng dù to¸n chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng quy ho¹ch. Dù th¶o kÕ ho¹ch ho¹t ®éng, thêi gian vµ kinh phÝ cho tõng néi dung QHSD ®Êt cña tõng th«n vµ tæng hîp toµn x·, tr×nh lªn H§ND vµ UBND x· xem xÐt vµ lËp tê tr×nh lªn UBND huyÖn phª duyÖt. Download ::: 81 + Cïng víi c¸c céng t¸c viªn cña th«n tiÕn hµnh ®¾p sa bµn hoÆc vÏ s¬ ®å th«n, x©y dùng s¬ ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt cña th«n, th¶o luËn nhãm n«ng d©n bªn sa bµn hoÆc s¬ ®å th«n. + §iÒu tra tuyÕn vµ ®iÒu tra ®iÓm, phóc tra diÖn tÝch vµ tr÷ l−îng c¸c lo¹i rõng. + TiÕn hµnh ph©n chia 6 lo¹i ®Êt, ph©n cÊp phßng hé vµ ph©n chia 3 lo¹i rõng. + Th¶o luËn vµ ®Ò xuÊt b¶n QHSD ®Êt QHSD rõng cÊp th«n, tæng hîp ph−¬ng ¸n QHSD ®Êt cho toµn x·. Tr×nh bµy tr−íc H§ND x· vÒ kÕt qu¶ QHSD ®Êt. - CÊp HG§: ®¹i diÖn c¸c HG§ tham gia vµo qu¸ tr×nh quy ho¹ch, c¸c ho¹t ®éng tham gia cña ng−êi d©n lµ: + Tham gia ®ãng gãp ý kiÕn vÒ c¸ch lµm quy ho¹ch, cïng víi TCT ®¾p sa bµn, hoÆc vÏ s¬ ®å th«n, ®iÒu tra tuyÕn vµ th¶o luËn vÒ nhu cÇu sö dông ®Êt sö dông rõng cña m×nh. + Ng−êi d©n ®ãng vai trß hç trî TCT tiÕn hµnh phóc tra tµi nguyªn rõng. + Cïng víi TCT tham gia th¶o luËn, ®iÒu chØnh thèng nhÊt c¸c lo¹i ®Êt, c¸c lo¹i rõng. Download ::: 82 Ch−¬ng 4 KÕt luËn, tån t¹i vμ kiÕn nghÞ 4.1. KÕt luËn Víi nh÷ng kÕt qu¶ b−íc ®Çu nghiªn cøu vÒ c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn cho QHSD ®Êt s¶n xuÊt l©m n«ng nghiÖp t¹i x· HuyÒn S¬n, huyÖn Lôc Nam, tØnh B¾c Giang ®i ®Õn mét sè kÕt luËn nh− sau: 1. X· HuyÒn S¬n cã lîi thÕ vÒ vÞ trÝ ®Þa lý, ®Þa h×nh thæ nh−ìng ®a d¹ng, tæng diÖn tÝch ®Êt n«ng - l©m nghiÖp chiÕm trªn 80%, thu hót tíi 81,3% lùc l−îng lao ®éng. Do ®ã ®©y lµ ngµnh s¶n xuÊt chÝnh trong c¬ cÊu kinh tÕ cña x·. Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm nªu trªn, x· HuyÒn S¬n cã thuËn lîi cho c«ng t¸c quy ho¹ch ph¸t triÓn s¶n xuÊt l©m n«ng nghiÖp theo h−íng ®a d¹ng ho¸ c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i. Tuy nhiªn x· cã ®iÒu kiÖn tù nhiªn phøc t¹p, n»m ë vÞ trÝ gi¸p ranh víi nhiÒu x· kh¸c vµ tØnh ngoµi nªn cßn v−íng m¾c vÒ mÆt ®Þa giíi hµnh chÝnh. X· ch−a cã quy ho¹ch sö dông ®Êt chung cho c¸c ngµnh dÉn ®Õn m©u thuÉn vÒ nhu cÇu sö dông c¸c lo¹i ®Êt. Tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸n bé ®Þa ph−¬ng cßn h¹n chÕ, kh¶ n¨ng tiÕp cËn vµ sù tham gia cña ng−êi d©n vµo qu¸ tr×nh quy ho¹ch ch−a cã hiÖu qu¶. Bªn c¹nh ®ã, tû lÖ t¨ng d©n sè cao g©y søc Ðp vÒ nhu cÇu sö dông ®Êt, g©y khã kh¨n cho viÖc c©n ®èi nhu cÇu sö dông vµ ph©n bæ ®Êt ®ai mét c¸ch hîp lý. 2. HÖ thèng luËt ph¸p vµ chÝnh s¸ch Nhµ n−íc hiÖn nay lµ nh÷ng c¬ së ph¸p lý quan träng trong viÖc x¸c ®Þnh 6 lo¹i ®Êt, 3 lo¹i rõng; quyÒn sö dông ®Êt ®ai, tµi nguyªn rõng cña c¸c hé n«ng d©n; vÞ trÝ, vai trß, chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña cÊp x·; vai trß cña cña céng ®ång vµ sù tham gia cña ng−êi d©n... cho c«ng t¸c QHSD ®Êt s¶n xuÊt l©m n«ng nghiÖp. LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003 ®· gãp phÇn t¹o ®iÒu kiÖn tèt h¬n cho c«ng t¸c QHSD ®Êt ®ai. C¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n−íc còng nh− cña ®Þa ph−¬ng cã t¸c ®éng tÝch cùc ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt l©m n«ng nghiÖp ë ®Þa bµn x·, t¹o sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu sö dông ®Êt s¶n xuÊt n«ng - l©m nghiÖp, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vµ gãp phÇn tÝch cùc trong c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai ë ®Þa ph−¬ng. 3. Ho¹t ®éng canh t¸c n−¬ng rÉy ë ®Þa ph−¬ng hiÖn nay kh«ng cßn tån t¹i, ®−îc thay thÕ b»ng v−ên qu¶, s¶n xuÊt NLKH ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Cho nªn hÖ thèng v−ên nhµ, v−ên ®åi ®· vµ ®ang ®−îc c¶i t¹o thµnh c¸c v−ên c©y ¨n qu¶ vµ ®−îc ®Çu t− theo h−íng th©m canh. Download ::: 83 §Þnh h−íng x©y dùng vµ ph¸t triÓn rõng ë ®Þa ph−¬ng: ®−a diÖn tÝch rõng tù nhiªn, rõng khoanh nu«i t¸i sinh, rõng trång hiÖn cã vµo b¶o vÖ. TiÕn tíi kinh doanh vµ khai th¸c nhùa th«ng trong t−¬ng lai vµ kinh doanh rõng DÎ ®Æc s¶n. 4. Ph−¬ng ph¸p quy ho¹ch ¸p dông ë ®Þa ph−¬ng ®· cã sù tham gia cña ng−êi d©n, ®−îc sù hç trî tõ chuyªn m«n bªn ngoµi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c b−íc quy ho¹ch. Ph−¬ng ¸n quy ho¹ch cña x· ®−îc tæng hîp tõ kÕt qña quy ho¹ch cña tõng th«n. H¹n chÕ cña qu¸ tr×nh quy ho¹ch ®· tiÕn hµnh ë ®Þa ph−¬ng lµ: thiÕu nh÷ng c¨n cø cho quy ho¹ch, néi dung quy ho¹ch ch−a ®Çy ®ñ vµ ph−¬ng ph¸p quy ho¹ch cßn nhiÒu ®iÓm ch−a phï hîp. X· ch−a thùc hiÖn viÖc rµ so¸t vµ ph©n tÝch kÕ ho¹ch ph¸t triÓn KTXH cña tØnh, huyÖn, QHSD ®Êt cña huyÖn, nh»m tr¸nh nh÷ng xung ®ét trong sö dông ®Êt ®ai khi thùc thi ph−¬ng ¸n quy ho¹ch; ch−a tiÕn hµnh phóc tra tµi nguyªn rõng, dù th¶o quy ho¹ch 6 lo¹i ®Êt, 3 lo¹i rõng. C«ng t¸c quy ho¹ch thiÕu c¬ së ®¸nh gi¸ ®Êt ®ai, ph©n tÝch hÖ thèng canh t¸c, ®¸nh gi¸ thÞ tr−êng vµ an toµn l−¬ng thùc. Nh÷ng h¹n chÕ trªn ®©y ®· dÉn ®Õn viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng l©m nghiÖp kh«ng ®¹t ®−îc chØ tiªu kinh tÕ - x· héi mµ ph−¬ng ¸n quy ho¹ch ®Ò ra. 5. §Ó n©ng cao chÊt l−îng quy ho¹ch, gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi trªn ®Þa bµn hµnh chÝnh cÊp x·, mét sè ®Ò xuÊt sau cã thÓ ®−îc ¸p dông: - Ph−¬ng ¸n quy ho¹ch ®−îc x©y dùng cÇn dùa trªn nh÷ng c¨n cø ph¸p lý nh−: LuËt ®Êt ®ai, QHSD ®Êt cña huyÖn, tØnh cïng thêi kú; ®ång thêi QHSD ®Êt ph¶i thÓ hiÖn râ ®Þnh h−íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Þa ph−¬ng. - CÇn bæ sung mét sè ho¹t ®éng trong b−íc 2 vµ b−íc 3: rµ so¸t vµ ph©n tÝch kÕ ho¹ch ph¸t triÓn KTXH cña tØnh, huyÖn, QHSD ®Êt cña huyÖn; tiÕn hµnh phóc tra tµi nguyªn rõng; dù th¶o quy ho¹ch 6 lo¹i ®Êt; ph©n cÊp phßng hé vµ ph©n chia 3 lo¹i rõng. - §Ó thùc hiÖn nh÷ng néi dung ®Ò ra, kü thuËt ¸p dông cho c¸c néi dung nh− sau: + Phóc tra diÖn tÝch b»ng ph−¬ng ph¸p khoanh vÏ theo dèc ®èi diÖn, khoanh theo tuyÕn ®iÒu tra, kÕt hîp sö dông ¶nh m¸y bay cho nh÷ng n¬i cã ¶nh. Kü thuËt ¸p dông cho ®iÒu tra tµi nguyªn rõng lµ x¸c ®Þnh tr÷ l−îng th«ng qua hÖ thèng « tiªu chuÈn ®o ®Õm ®−êng kÝnh, chiÒu cao. + Dù th¶o ph©n chia c¸c lo¹i ®Êt c¨n cø vµo nh÷ng c¬ së: ph−¬ng ¸n QHSD ®Êt cña huyÖn; hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt; nhu cÇu sö dông ®Êt cña x·; kÕt qu¶ phóc tra tµi nguyªn rõng. Ph−¬ng ph¸p ¸p dông lµ th¶o luËn nhãm trªn sa bµn hoÆc s¬ ®å th«n vµ x¸c minh trªn thùc ®Þa. Download ::: 84 + Ph©n chia 3 lo¹i rõng: trªn c¬ së ph©n cÊp phßng hé vµ ®Þnh h−íng ph¸t triÓn l©m phËn rõng ®Æc dông, rõng phßng hé quèc gia còng nh− cña ®Þa ph−¬ng, tiÕn hµnh x¸c ®Þnh ranh giãi, diÖn tÝch cña 3 lo¹i rõng (rõng s¶n xuÊt, rõng phßng hé, rõng ®Æc dông), trªn b¶n ®å còng nh− ngoµi thùc ®Þa. - T¨ng c−êng sù tham cña c¸c bªn liªn quan: c«ng t¸c qu¶n lý cÇn sù tham gia cña ®¹i diÖn UBND huyÖn, phßng §Þa chÝnh - N«ng nghiÖp; vÒ kü thuËt cÇn cã sù tham gia cña c¸n bé chuyªn m«n vÒ ®iÒu tra quy ho¹ch l©m n«ng nghiÖp; ng−êi d©n cã thÓ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng quy ho¹ch b»ng c¸c c«ng cô PRA nh− th¶o luËn nhãm n«ng d©n bªn sa bµn hay b¶n ®å th«n, kh¶o s¸t tuyÕn, häp d©n. 4.2. Tån t¹i Do thêi gian vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn ®Ò tµi cßn mét sè tån t¹i sau: - Ch−a tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn b¶n quy ho¹ch t¹i ®Þa ph−¬ng. - §Ò tµi míi chØ dõng l¹i ë viÖc nghiªn cøu ®Ò xuÊt mét sè b−íc cho c«ng t¸c quy ho¹ch mµ ch−a x©y dùng thµnh quy tr×nh quy ho¹ch - Ch−a tiÕn hµnh nghiªn cøu x©y dùng ph−¬ng ¸n quy ho¹ch ph¸t triÓn l©m n«ng nghiÖp cho ®Þa ph−¬ng 4.3. KiÕn nghÞ Víi nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®−îc cña ®Ò tµi nªu trªn, nh»m hoµn thiÖn cho qu¸ tr×nh QHSD ®Êt cÊp vi m«, chóng t«i ®−a ra mét sè kiÕn nghÞ sau: - Rµ so¸t hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ®ai vµ tiÕn hµnh quy ho¹ch phï hîp víi luËt ®Êt ®ai n¨m 2003. - G¾n qu¸ tr×nh quy ho¹ch víi qóa tr×nh giao ®Êt, tiÕp tôc nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn b¶n quy ho¹ch. - Nghiªn cøu néi dung vµ ph−¬ng ph¸p tiÕn hµnh gi¸m s¸t kÕ ho¹ch thùc hiÖn ph−¬ng ¸n QHSD ®Êt. - Nghiªn cøu øng dông ¶nh m¸y bay trong ®iÒu tra ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt, øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo ph©n cÊp phßng hé vµ qu¶n lý sö dông ®Êt ®ai. - CÇn cã nh÷ng nghiªn cøu quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm vµ c¬ chÕ h−ëng lîi cña c¸c bªn tham gia QHSD ®Êt. Download ::: 85 Tμi liÖu tham kh¶o TiÕng ViÖt 1. NguyÔn Ngäc B×nh (1996), §Êt rõng ViÖt Nam, Nxb N«ng nghiÖp, Hµ néi. 2. TrÇn Thanh B×nh (1997), Nh÷ng quy ®Þnh vµ chÝnh s¸ch qu¶n lý sö dông ®Êt, Tµi liÖu tËp huÊn dù ¸n hç trî LNXH, tr−êng §HLN, Hµ T©y. 3. Bé NN&PTNN (1997), "Quy ho¹ch sö dông ®Êt vµ giao ®Êt l©m nghiÖp", Biªn b¶n héi th¶o Quèc gia, Bé NN&PTNT, FAO - Hµ Néi ngµy 4-6/12/1997, Nxb N«ng nghiÖp, Hµ Néi, tr. 83-97. 4. NguyÔn V¨n BÝch (1994), C¸c chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p hç trî vµ khuyÔn khÝch ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n, B¸o c¸o tãm t¾t kÕt qu¶ ®Ò tµi KX-08-03, Ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn n«ng th«n, Hµ Néi. 5. Chi côc KiÓm l©m B¾c Giang (1996), Hå s¬ giao ®Êt l©m nghiÖp theo nghÞ ®Þnh 02/CP, B¾c Giang. 6. Chi côc Ph¸t triÓn l©m nghiÖp B¾c Giang (2003), Tæng hîp sè liÖu thiÕt kÕ trång rõng x· HuyÒn S¬n, huyÖn Lôc Nam, B¾c Giang. 7. Chi côc KiÓm l©m B¾c Giang (2003), KÕt qu¶ theo dâi diÔn biÕn tµi nguyªn rõng, B¾c Giang. 8. ChÝnh phñ n−íc céng hoµ XHCN ViÖt Nam (1991), Gi¶i quyÕt nh÷ng tranh chÊp ®Êt ®ai liªn quan ®Õn ®Þa giíi hµnh chÝnh tØnh, huyÖn, x·, QuyÕt ®Þnh 364/CT ngµy 6/11/1991 cña Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr−ëng, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 9. ChÝnh phñ n−íc céng hoµ XHCN ViÖt Nam (1993), Quy ®Þnh vÒ giao ®Êt n«ng nghiÖp cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông æn ®Þnh vµ l©u dµi vµo môc ®Ých n«ng nghiÖp, NghÞ ®Þnh 64/CP ra ngµy 27/9/1993, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 10. ChÝnh phñ n−íc céng hoµ XHCN ViÖt Nam (1994), Quy ®Þnh vÒ giao ®Êt l©m nghiÖp cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông æn ®Þnh vµ l©u dµi vµo môc ®Ých l©m nghiÖp, NghÞ ®Þnh 02/CP ra ngµy 15/11/1994, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 11. ChÝnh phñ n−íc céng hoµ XHCN ViÖt Nam (1998), VÒ viÖc thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ n−íc cña c¸c cÊp vÒ rõng vµ ®Êt l©m nghiÖp, QuyÕt ®Þnh sè 245/1998/Q§-TTg ngµy 21/12/1998, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. Download ::: 86 12. ChÝnh phñ n−íc céng hoµ XHCN ViÖt Nam n−íc céng hoµ XHCN ViÖt Nam (1999), Giao ®Êt, cho thuª ®Êt l©m nghiÖp cho c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n sö dông æn ®Þnh l©u dµi vµo môc ®Ých l©m nghiÖp, NghÞ ®Þnh 163/1999/N§-CP ra ngµy 16/11/1999, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 13. ChÝnh phñ n−íc céng hoµ XHCN ViÖt Nam n−íc céng hoµ XHCN ViÖt Nam (2001), VÒ viÖc ban hµnh quy chÕ qu¶n lý rõng ®Æc dông, rõng phßng hé vµ rõng s¶n xuÊt lµ rõng tù nhiªn, QuyÕt ®Þnh 08/2001/Q§-TTg cña Thñ t−íng ChÝnh phñ ra ngµy 11/1/2001, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 14. §µi khÝ t−îng thuû v¨n tØnh B¾c Giang (2000), Tæng hîp khÝ t−îng thuû v¨n tØnh B¾c Giang tõ n¨m 1990 - 2000, B¾c Giang. 15. §oµn DiÔm (1997), "Quy ho¹ch sö dông ®Êt l©m nghiÖp vµ giao ®Êt l©m nghiÖp cã sù tham gia cña ng−êi d©n", Tµi liÖu héi th¶o, Tr−êng §HLN, Hµ T©y, tr. 1-19. 16. FAO (1990), Ph¸t triÓn hÖ thèng canh t¸c, b¶n dÞch tiÕng ViÖt, Nxb N«ng nghiÖp, Hµ Néi. 17. Hµ Quang Kh¶i (1995), §Æng V¨n Phô, Kh¸i niÖm vÒ hÖ thèng sö dông ®Êt, Tµi liÖu tËp huÊn dù ¸n hç trî LNXH, Tr−êng §HLN, Hµ T©y. 18. Phïng Ngäc Lan (1995), "Tæng quan LNXH ë ViÖt Nam - Mét sè vÊn ®Ò vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn'', T¹p chÝ l©m nghiÖp (7), tr. 1-23. 19. LuËt ®Êt ®ai (1993), C«ng bè theo ph¸p lÖnh sè 24-L/CTN ngµy 24/7/1993 cña Chñ tÞch n−íc CHXHCN ViÖt Nam, Hµ Néi. 20. LuËt ®Êt ®ai (1993), Nxb chÝnh trÞ Quèc gia, Hµ Néi. 21. LuËt b¶o vÖ vµ Ph¸t triÓn rõng (1991), C«ng bè theo ph¸p lÖnh sè 58- LCT/H§NN8 ngµy 19/8/1991 cña Chñ tÞch Héi ®ång Nhµ n−íc n−íc CHXHCN ViÖt Nam, Hµ Néi. 22. Mét sè m« h×nh NLKH ë ViÖt Nam (1987), Nxb N«ng nghiÖp, Hµ Néi. 23. Vò V¨n MÔ vµ Claude Desloges (1996), Ph−¬ng ph¸p quy ho¹ch sö dông ®Êt vµ giao ®Êt l©m nghiÖp víi sù tham gia cña ng−êi d©n, Dù ¸n GCP/VIE/020/ITA, Hµ Néi 11/1996, Hµ Néi. 24. Vò V¨n MÔ (2000), Giao ®Êt l©m nghiÖp - kinh tÕ hé gia ®×nh ë miÒn nói, Nxb N«ng nghiÖp, Hµ Néi. Download ::: 87 25. NguyÔn B¸ Ng·i (2001), Nghiªn cøu c¬ së khoa häc vµ thùc tiÔn cho quy ho¹ch ph¸t triÓn l©m n«ng nghiÖp cÊp x· vïng trung t©m miÒn nói phÝa B¾c ViÖt Nam, LuËn ¸n TiÕn sü N«ng nghiÖp, Tr−êng §¹i häc L©m nghiÖp, Hµ T©y. 26. NguyÔn B¸ Ng·i (2001), "Nghiªn cøu kh¶ n¨ng ¸p dông ph−¬ng ph¸p quy ho¹ch ph¸t triÓn l©m n«ng nghiÖp cÊp x· cã sù tham gia cña ng−êi d©n", T¹p chÝ khoa häc - C«ng nghÖ, Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n (4), Hµ Néi, tr. 249-250. 27. NguyÔn B¸ Ng·i (2001), "Nghiªn cøu b−íc ®Çu kh¶ n¨ng kÕt hîp ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ ®Êt ®ai vµ ph©n tÝch hÖ thèng canh t¸c trong quy ho¹ch sö dông ®Êt", T¹p chÝ n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n- T¹p chÝ khoa häc - C«ng nghÖ, Bé NNN vµ ph¸t triÓn n«ng th«n (6), Hµ Néi, tr. 417-418. 28. NguyÔn Ngäc NhÞ (1994), "KÕ ho¹ch sö dông ®Êt vµ giao ®Êt giao rõng x· Phong Dô, huyÖn Tiªn Yªn, tØnh Qu¶ng Ninh", GTZ/IIED/LUWG Héi th¶o quèc gia vÒ sö dông ®Êt lÇn thø 11 tõ ngµy 22-23 th¸ng 9 n¨m 1994, tr. 60-65. 29. Ph−¬ng ¸n quy ho¹ch sö dông ®Êt th«n b¶n x· HuyÒn S¬n, huyÖn Lôc Nam (2001), Dù ¸n trång rõng ViÖt - §øc, B¾c Giang. 30. NguyÔn Huy Phån (1997), §¸nh gi¸ c¸c lo¹i h×nh ®Êt chñ yÕu trong n«ng l©m nghiÖp gãp phÇn ®Þnh h−íng sö dông ®Êt vïng trung t©m miÒn nói B¾c Bé ViÖt Nam, LuËn ¸n PTS. KHNN, ViÖn khoa häc vµ Kü thuËt N«ng nghiÖp, Hµ Néi. 31. NguyÔn Xu©n Qu¸t (1996), Sö dông ®Êt tæng hîp vµ bÒn v÷ng, Nxb N«ng nghiÖp, Hµ Néi. 32. Quèc héi (1992), HiÕn ph¸p n−íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam, Nxb Ph¸p lý, Hµ Néi. 33. TrÇn ThÞ QuÕ, NguyÔn ThÞ Hång PhÊn, TrÇn §¨ng TuÊn (1996), Sè liÖu thèng kª c¸c vïng th−a d©n ë ViÖt Nam, Nxb Thèng kª, Hµ Néi. 34. Së N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n B¾c Giang(2003), B¸o c¸o quy ho¹ch ph¸t triÓn l©m nghiÖp tØnh B¾c Giang giai ®o¹n 2002 - 2010, B¾c Giang. 35. Tæng côc ®Þa chÝnh (1994), Dù ¸n ®Þnh h−íng quy ho¹ch sö dông ®Êt c¶ n−íc ®Õn n¨m 2000 vµ kÕ ho¹ch giao ®Êt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp cã rõng ®Ó sö dông vµo môc ®Ých kh¸c, Hµ Néi. 36. Tæng côc qu¶n lý ruéng ®Êt (1991), H−íng dÉn quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp x·, Th«ng t− sè 106-QHKT ra ngµy 15/4/1991, Hµ Néi. Download ::: 88 37. Rambo A. Terry, Donavan D, Fox J. Lª Träng Cóc, TrÇn §øc Viªn (1997), "Nh÷ng xu h−íng ph¸t triÓn ë miÒn nói ë phÝa B¾c ViÖt Nam", Trung t©m nghiªn cøu tµi nguyªn vµ m«i tr−êng, §¹i häc quèc gia Hµ Néi, Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ Néi (1), tr. 9-43. 38. Ph¹m ChÝ Thµnh, TrÇn V¨n DiÔm, Ph¹m TiÕn Dòng, TrÇn §øc Viªn (1993), HÖ thèng N«ng nghiÖp, Nxb N«ng nghiÖp, Hµ Néi. 39. Tr−êng Cao ®¼ng N«ng - L©m (2001), ThuyÕt minh b¶n ®å lËp ®Þa x· HuyÒn S¬n, B¾c Giang. 40. Bïi Quang To¶n (1996), "Quy ho¹ch sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ë vïng trung du vµ miÒn nói n−íc ta", Tµi liÖu héi th¶o ®Ò tµi cÊp nhµ n−íc 02-15-02, Hµ Néi, tr. 1-12. 41. Lý V¨n Träng, NguyÔn B¸ Ng·i, NguyÔn NghÜa Biªn, TrÇn Ngäc B×nh (1997), C¸c ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ n«ng th«n, Tµi liÖu tËp huÊn dù ¸n hç trî LNXH, Tr−êng §HLN, Hµ T©y. 42. Lª V¨n Träng (1993), Ph¸t triÓn vµ qu¶n lý trang tr¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, Nxb N«ng nghiÖp, Hµ Néi. 43. Tr−êng §¹i häc L©m nghiÖp (1997), "C¸c chÝnh s¸ch cã liªn quan ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i", Tµi liÖu tËp huÊn dù ¸n hç trî LNXH, Hµ T©y, tr. 8-19. 44. Tr−êng §¹i häc L©m nghiÖp (1997), T×m hiÓu qu¸ tr×nh ph¸t triÓn L©m nghiÖp x· héi ë mét sè n−íc ch©u ¸, Hµ T©y. 45. Tr−êng §¹i häc L©m nghiÖp (1998), Tãm t¾t b¸o c¸o kh¶o s¸t ®ît 1 vÒ L©m nghiÖp x· héi nhãm luËt vµ chÝnh s¸ch, Hµ T©y. 46. §µo ThÕ TuÊn (1998), T×m hiÓu kh¶ n¨ng øng dông ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ n«ng th«n cã sù tham gia cña ng−êi d©n vµo viÖc ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng quy ho¹ch sö dông ®Êt t¹i th«n C¬ Giíi, l©m tr−êng H−¬ng S¬n, Hµ TÜnh, Kho¸ luËn tèt nghiÖp, Tr−êng §HLN, Hµ T©y. 47. Uû ban nh©n d©n tØnh B¾c Giang, Së N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, Nh÷ng v¨n b¶n h−íng dÉn vÒ giao ®Êt l©m nghiÖp vµ kho¸n rõng tõ n¨m 1998 ®Õn nay, B¾c Giang. 48. ñy Ban nh©n d©n x· HuyÒn S¬n (2003), B¸o c¸o c«ng t¸c qu¶n lý sö dông ®Êt ®ai x· HuyÒn S¬n n¨m 1993, 1998 vµ n¨m 2003, HuyÒn S¬n. Download ::: 89 49. uû ban nh©n d©n x· HuyÒn S¬n (2003), B¸o c¸o t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi vµ sù ®iÒu hµnh cña UBND x· n¨m 2003 vµ dù th¶o ph−¬ng h−íng 6 th¸ng ®Çu n¨m 2004, HuyÒn S¬n. 50. ñy ban nh©n d©n x· HuyÒn S¬n (1998), B¸o c¸o thuyÕt ninh biÕn ®éng ®Êt ®ai, HuyÒn S¬n. 51. TrÇn H÷u Viªn (1997), Quy ho¹ch sö dông ®Êt vµ giao ®Êt cã sù tham gia cña ng−êi d©n, Tµi liÖu tËp huÊn dù ¸n hç trî LNXH, Tr−êng §HLN, Hµ T©y. 52. Vô c«ng t¸c lËp ph¸p (2003), Nh÷ng söa ®æi c¬ b¶n cña luËt ®Êt ®ai, Nxb T− ph¸p. 53. Lª VÜ (1997), VÊn ®Ò sö dông ®Êt g¾n víi viÖc b¶o vÖ ®é ph× nhiªu cña ®Êt vµ m«i tr−êng vïng ®åi nói trung du miÒn B¾c ViÖt Nam, Tµi liÖu héi th¶o, Hµ Néi. 54. Lª Sü ViÖt, TrÇn H÷u Viªn (1999), Gi¸o tr×nh Quy ho¹ch l©m nghiÖp, Tr−êng §HL, Nxb N«ng nghiÖp, Hµ Néi. TiÕng Anh 55. Uibrig. H (1998), "Introduction to Land - use planning a contribution to rural development - Selected concern for Viet Nam, Seminars", Viet Nam Forestry College (VFC).... TD Dresden, pp. 83-102. 56. FAO (1993), Guidelines for land use planning, (1), Rome, pp 98. 57. "Land use planning at village level" (1998), Seminars, Viet Nam Forestry College (VFC)... TU Dresden, pp. 105-116. 58. FAO (1979), "Land evaluation for forestry", FAO forestry paper, Rome, pp. 192. 59. FAO (1993), "Land evaluation for rainfed agriculture", FAO world soil resources report, Rome, pp. 118. 60. FAO (1976), "A Framework for Land Evaluation" - FAO soil bulletin 1976, Rome, (32), pp. 87. Download ::: 90 GIÔÙI THIEÄU VEÀ TAØI LIEÄU Tài liệu bạn đang xem được download từ website WWW.AGRIVIET.COM WWW.MAUTHOIGIAN.ORG »Agriviet.com là website chuyên đề về nông nghiệp nơi liên kết mọi thành viên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi thường xuyên tổng hợp tài liệu về tất cả các lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp để chia sẽ cùng tất cả mọi người. Nếu tài liệu bạn cần không tìm thấy trong website xin vui lòng gửi yêu cầu về ban biên tập website để chúng tôi cố gắng bổ sung trong thời gian sớm nhất. »Chúng tôi xin chân thành cám ơn các bạn thành viên đã gửi tài liệu về cho chúng tôi. Thay lời cám ơn đến tác giả bằng cách chia sẽ lại những tài liệu mà bạn đang có cùng mọi người. Bạn có thể trực tiếp gửi tài liệu của bạn lên website hoặc gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email Webmaster@Agriviet.Com Lưu ý: Mọi tài liệu, hình ảnh bạn download từ website đều thuộc bản quyền của tác giả, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khía cạnh nào có liên quan đến nội dung của tập tài liệu này. Xin vui lòng ghi rỏ nguồn gốc “Agriviet.Com” nếu bạn phát hành lại thông tin từ website để tránh những rắc rối về sau. Một số tài liệu do thành viên gửi về cho chúng tôi không ghi rỏ nguồn gốc tác giả, một số tài liệu có thể có nội dung không chính xác so với bản tài liệu gốc, vì vậy nếu bạn là tác giả của tập tài liệu này hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu có một trong các yêu cầu sau : • Xóa bỏ tất cả tài liệu của bạn tại website Agriviet.com. • Thêm thông tin về tác giả vào tài liệu • Cập nhật mới nội dung tài liệu www.agriviet.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho quy hoạch sử dụng đất sản xuất lâm nông nghiệp xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (90trang).pdf
Luận văn liên quan