Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ để ổn định lòng dẫn hạ du hệ thống sông Đồng Nai - Sài Gòn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ

Chương trình Quản lý CSDL lưu trữ các tài liệu cơ bản (địa hình, địa mạo, địa chất, thủy văn, bùn cát,.) tài liệu quy hoạch chỉnh trị sông các khu vực trọng điểm, tài liệu quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, giao thông vận tải thủy - bộ. Các tài liệu này được lưu trữ và cập nhật thường xuyên sẽ giúp những người quản lý có cái nhìn tổng thể về hệ thống hạ du sông Đồng Nai - Sài Gòn vànắm bắt kịp thời về những biến đổi của dòng sông, từ đó đề ra những chính sách quản lý và khai thác hợp lý.

pdf13 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 22/11/2013 | Lượt xem: 1555 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ để ổn định lòng dẫn hạ du hệ thống sông Đồng Nai - Sài Gòn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BOÄ KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ BOÄ NOÂNG NGHIEÄP & PTNT VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM Chöông trình baûo veä moâi tröôøng vaø phoøng traùnh thieân tai ÑEÀ TAØI NGHIEÂN CÖÙU CAÁP NHAØ NÖÔÙC – MAÕ SOÁ KC-08.29 NGHIEÂN CÖÙU ÑEÀ XUAÁT CAÙC GIAÛI PHAÙP KHCN ÑEÅ OÅN ÑÒNH LOØNG DAÃN HAÏ DU HEÄ THOÁNG SOÂNG ÑOÀNG NAI - SAØI GOØN PHUÏC VUÏ PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ - XAÕ HOÄI VUØNG ÑOÂNG NAM BOÄ CHÖÔNG TRÌNH QUAÛN LYÙ CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU Chuû nhieäm ñeà taøi: PGS.TS. Hoaøng Vaên Huaân Tham gia thöïc hieän: Giang Kim Ñöùc Nguyeãn Vaên Ñieån 5982-11 21/8/2006 §Ò tµi KC 08.29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng §«ng Nam Bé Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu 1 ch−¬ng tr×nh qu¶n l Ý c¬ Së d÷ liÖu phôc vô dù b¸o xãi lë bê h¹ du s«ng ®ång nai – sµi gßn 1. §Æt vÊn ®Ò : H¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn cã vai trß ®Æc biÖt quan träng cña ®èi víi sù ph¸t triÓn cña vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa Nam - khu vùc kinh tÕ n¨ng ®éng nhÊt cña c¶ n−íc. §©y lµ tuyÕn giao th«ng vËn t¶i thñy lín vµ quan träng cña c¶ n−íc, lµ ®Çu mèi giao th−¬ng cña §«ng Nam Bé víi c¶ n−íc vµ thÕ giíi. §ång thêi ®©y còng lµ nguån cung cÊp n−íc chÝnh cho sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt, nguån cung cÊp thñy s¶n, vËt liÖu x©y dùng phong phó... §· cã nhiÒu dù ¸n ®o ®¹c, kh¶o s¸t, nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu qu¸ tr×nh diÔn biÕn, biÕn ®æi lßng dÉn còng nh− nghiªn cøu vÒ vai trß cña h¹ du s«ng §ång Nai - Sµi Gßn ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ t¸c ®éng cña con ng−êi ®èi víi sù biÕn ®æi cña dßng s«ng. Tuy nhiªn, c¸c nguån tµi liÖu nµy ph©n t¸n r¶i r¸c ë nhiÒu c¬ quan, ®¬n vÞ, ch−a ®−îc tËp hîp l¹i. NhiÒu khu vùc kh«ng cã tµi liÖu hoÆc cã rÊt Ýt, thiÕu ®ång bé, thiÕu tÝnh liªn tôc, rÊt cÇn ph¶i hÖ thèng l¹i ®Ó cã kÕ ho¹ch ®o ®¹c th−êng xuyªn, ®Þnh kú. ViÖc x©y dùng mét ng©n hµng c¬ së d÷ liÖu (CSDL) ®Ó phôc vô c«ng t¸c nghiªn cøu mét c¸ch cã hÖ thèng vµ l©u dµi vÒ h¹ du s«ng §ång Nai – Sµi Gßn lµ cÇn thiÕt, ®Æc biÖt trong c«ng t¸c nghiªn cøu dù b¸o s¹t lë nh»m phßng tr¸nh gi¶m nhÑ thiªn tai vµ lµ c«ng cô trî gióp ®¾c lùc trong viÖc nghiªn cøu còng nh− c«ng t¸c qu¶n lý, khai th¸c hîp lý h¹ du §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn bÒn v÷ng kinh tÕ - x· héi vïng §«ng Nam Bé. 2. Môc ®Ých, yªu cÇu cña ch−¬ng tr×nh qu¶n lý cSDL : 2.1. Môc ®Ých: - HÖ thèng hãa nh÷ng tµi liÖu c¬ b¶n phôc vô dù b¸o biÕn ®æi lßng dÉn còng nh− qu¶n lý, khai th¸c hîp lý h¹ du s«ng §ång Nai - Sµi Gßn. - Khai th¸c, bæ sung, cËp nhËt c¸c nghiªn cøu vÒ lßng dÉn h¹ du s«ng §ång Nai - Sµi Gßn. - Giíi thiÖu c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu cña®Ò tµi KC 08.29 2.2. Yªu cÇu: - Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý CSDL ph¶i trùc quan, dÔ sö dông vµ cµi ®Æt, ®ång thêi cã thÓ cËp nhËt vµ bæ sung. 3. Giíi thiÖu ch−¬ng tr×nh qu¶n lý CSDL cña §Ò tµi KC 08.29: Ch−¬ng tr×nh Qu¶n lý CSDL ®−îc x©y dùng trªn phÇn mÒm Access, ch¹y trong m«i tr−êng Windows. Ch−¬ng tr×nh ®· liªn kÕt ®−îc c¸c d÷ liÖu kh«ng gian (b¶n ®å) §Ò tµi KC 08.29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng §«ng Nam Bé Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu 2 vµ d÷ liÖu phi kh«ng gian (tµi liÖu thuû v¨n, ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, xãi båi,...) gióp cho viÖc qu¶n lý, cËp nhËt, truy xuÊt thuËn tiÖn, nhanh chãng. 3.1 Th«ng tin trong Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý CSDL: 3.1.1 D÷ liÖu kh«ng gian: - B¶n ®å nÒn: b¶n ®å sè c¸c tØnh h¹ du s«ng §ång Nai – Sµi Gßn gåm c¸c líp: s«ng suèi, hå chøa, hµnh chÝnh, ®Þa danh, giao th«ng,… - C¸c b¶n ®å sè chuyªn ®Ò: b¶n ®å thæ nh−ìng, b¶n ®å ®Þa m¹o, b¶n ®å t©n kiÕn t¹o. 3.1.2 D÷ liÖu phi kh«ng gian (d÷ liÖu thuéc tÝnh) 3.1.2.1 Bé tµi liÖu c¬ b¶n: a. Hå chøa th−îng nguån: - Cung cÊp th«ng tin vÒ c¸c hå chøa th−îng nguån s«ng §ång Nai - Sµi Gßn: c¸c th«ng sè c¬ b¶n vÒ nhiÖm vô, quy m«, kÝch th−íc cña c¸c c«ng tr×nh. - Cung cÊp th«ng tin vÒ dung tÝch, l−u l−îng ®Õn, l−u l−îng x¶ ngµy trong c¸c n¨m cña hå TrÞ An vµ DÇu TiÕng. b. Thñy v¨n: - Cung cÊp sè liÖu vÒ mùc n−íc giê, l−u l−îng cña c¸c tr¹m thñy v¨n c¬ b¶n: Biªn Hßa, Vòng Tµu, Nhµ BÌ, Phó An, Thñ DÇu Mét, BÕn Løc,... tõ n¨m 2000 – th¸ng 2/2005, sè liÖu vÒ l−u l−îng, vËn tèc thùc ®o b»ng m¸y ADCP cña mét sè ®ît ®o n¨m 2003 vµ 2005. c. §Þa h×nh: C¸c b×nh ®å vµ mÆt c¾t ngang cña c¸c khu vùc ®o trong nhiÒu n¨m, b×nh ®å tuyÕn luång §ång Nai, tuyÕn luång Sµi Gßn - Vòng Tµu, tuyÕn luång Soµi R¹p, tuyÕn luång s«ng Dõa, tuyÕn luång ThÞ V¶i. d. §Þa chÊt: - C¸c th«ng tin vÒ c¸c hè khoan ®Þa chÊt, tÝnh chÊt c¬ lý vµ ®Þa tÇng cña mét sè khu vùc däc s«ng thuéc h¹ du s«ng §ång Nai - Sµi Gßn. 3.1.2.2 Th«ng tin vÒ c¸c kÕt qu¶ vÒ nghiªn cøu xãi lë, biÕn ®æi lßng dÉn vµ quy ho¹ch chØnh trÞ: a. Xãi båi: - Th«ng tin vÒ hiÖn tr¹ng xãi båi toµn bé h¹ du s«ng §ång Nai - Sµi Gßn, vÞ trÝ, tèc ®é cña c¸c ®iÓm s¹t lë. - C¸c h×nh ¶nh hiÖn tr¹ng xãi, båi theo c¸c ®ît kh¶o s¸t tõ n¨m 2001 - 2005. b. BiÕn h×nh lßng dÉn: - C¸c h×nh ¶nh vÒ diÔn biÕn h×nh th¸i s«ng c¸c khu vùc nghiªn cøu. c. Quy ho¹ch chØnh trÞ: §Ò tµi KC 08.29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng §«ng Nam Bé Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu 3 - C¸c ph−¬ng ¸n quy ho¹ch chØnh trÞ c¸c khu vùc träng ®iÓm: Biªn Hßa, Thanh §a, Nhµ BÌ, M−¬ng Chuèi, Soµi R¹p. d. C«ng tr×nh b¶o vÖ bê: - Th«ng tin, h×nh ¶nh vÒ c¸c c«ng tr×nh b¶o vÖ bê ®· x©y dùng vµ c«ng tr×nh dù kiÕn x©y dùng. e. KÕt qu¶ nghiªn cøu: - Th«ng tin vÒ nh÷ng tµi liÖu thu thËp, tµi liÖu tham kh¶o phôc vô thùc hiÖn ®Ò tµi KC.08.29 - C¸c kÕt qu¶, chuyªn ®Ò nghiªn cøu cña ®Ò tµi. 4. Kh¶ n¨ng øng dông cña Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý CSDL cho nghiªn cøu, khai th¸c vµ qu¶n lý h¹ du s«ng §ång Nai - Sµi Gßn: - C¸c th«ng tin l−u tr÷ trong Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý CSDL lµ nguån tµi liÖu quan träng phôc vô cho nh÷ng nghiªn cøu tiÕp theo vÒ h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn. ViÖc thu thËp vµ qu¶n lý c¸c tµi liÖu c¬ b¶n mét c¸ch cã hÖ thèng trong ch−¬ng tr×nh sÏ gióp truy xuÊt vµ khai th¸c th«ng tin ®−îc thuËn tiÖn vµ nhanh chãng. 4.1. øng dông cho nghiªn cøu vµ dù b¸o s¹t lë, phßng tr¸nh gi¶m nhÑ thiªn tai: Ch−¬ng tr×nh ®· tËp hîp c¸c tµi liÖu, c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ diÔn biÕn lßng dÉn, h×nh th¸i s«ng h¹ du §ång Nai - Sµi Gßn, x¸c lËp ®−îc quy luËt biÕn ®æi lßng dÉn. CSDL lµ nguån tµi liÖu ®Çu vµo, kÕt hîp víi c¸c c«ng cô kh¸c nh− m« h×nh to¸n Mike 11, Mike 21C tÝnh to¸n dù b¸o s¹t lë. 4.2. øng dông cho c«ng t¸c qu¶n lý, khai th¸c: Ch−¬ng tr×nh Qu¶n lý CSDL l−u tr÷ c¸c tµi liÖu c¬ b¶n (®Þa h×nh, ®Þa m¹o, ®Þa chÊt, thñy v¨n, bïn c¸t,...) tµi liÖu quy ho¹ch chØnh trÞ s«ng c¸c khu vùc träng ®iÓm, tµi liÖu quy ho¹ch ph¸t triÓn ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp, giao th«ng vËn t¶i thñy - bé... C¸c tµi liÖu nµy ®−îc l−u tr÷ vµ cËp nhËt th−êng xuyªn sÏ gióp nh÷ng ng−êi qu¶n lý cã c¸i nh×n tæng thÓ vÒ hÖ thèng h¹ du s«ng §ång Nai - Sµi Gßn vµ n¾m b¾t kÞp thêi vÒ nh÷ng biÕn ®æi cña dßng s«ng, tõ ®ã ®Ò ra nh÷ng chÝnh s¸ch qu¶n lý vµ khai th¸c hîp lý. 5. H−íng dÉn cµi ®Æt vµ sö dông phÇn mÒm Qu¶n lý CSDL : 5.1 H−íng dÉn cµi ®Æt : 5.1.1 Yªu cÇu vÒ m¸y tÝnh : M¸y tÝnh cã cµi ®Æt ch−¬ng tr×nh øng dông Microsoft Office Access. 5.1.2. Cµi ®Æt: - ChÐp toµn bé th− môc Phan mem QLDLCB vµo m¸y. - Më th− môc Dolgis ActiveX 5.5.5.12 vµ nhÊn Set up §Ò tµi KC 08.29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng §«ng Nam Bé Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu 4 Chó ý : Do phÇn mÒm liªn kÕt víi mét sè ch−¬ng tr×nh øng dông nh−: Microsoft Word, Auto Cad, Map Infor vµ ch−¬ng tr×nh xem ¶nh nªn ®Ó sö dông ®−îc phÇn mÒm th× ph¶i khai b¸o l¹i ®−êng dÉn ®Õn c¸c ch−¬ng tr×nh ®ã. 5.2 H−íng dÉn sö dông Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý CSDL: 5.2.1 Chøc n¨ng c¸c thanh c«ng cô vµ c¸c thao t¸c c¬ b¶n: 5.2.1.1 Xem b¶n ®å: a. Phãng to, thu nhá: - BÊm chän nót . - NhÊp chuét tr¸i trong vïng b¶n ®å ®Ó phãng to b¶n ®å, nhÊp chuét ph¶i ®Ó thu nhá. HoÆc cã thÓ bÊm gi÷ chuét tõ bªn tr¸i vµ tõ trªn xuèng, b¶n ®å sÏ phãng to theo khung h×nh ch÷ nhËt. Ng−îc l¹i, bÊm gi÷ chuét tõ bªn ph¶i vµ tõ d−íi lªn, b¶n ®å sÏ thu nhá b. Di chuyÓn b¶n ®å: BÊm chän , nhÊn gi÷ chuét ®Ó di chuyÓn b¶n ®å ®Õn vÞ trÝ míi c. Chän ®èi t−îng trªn b¶n ®å ChØ chän ®−îc ®èi t−îng thuéc líp d÷ liÖu dang truy cËp - BÊm chän , nhÊp chän vµo ®èi t−îng cÇn xem th«ng tin d. Xem toµn bé b¶n ®å - BÊm chän , toµn bé b¶n ®å sÏ thu gän trong khung nh×n. e. Xem b¶n ®å theo tû lÖ x¸c ®Þnh: BÊm chän , xuÊt hiÖn hép héi tho¹i vµ nhËp tû lÖ cña b¶n ®å muèn xem f. In b¶n ®å: - BÊm chän , xuÊt hiÖn hép tho¹i. Khai b¸o khæ giÊy, h−íng in, lÒ in. - Chän ®Ó chän tû lÖ in vµ khu vùc cÇn in - Chän ®Ó chän m¸y in - Chän OK g. BËt/ t¾t hiÓn thÞ c¸c líp b¶n ®å - BÊm chän , xuÊt hiÖn hiÖn hép tho¹i §Ò tµi KC 08.29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng §«ng Nam Bé Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu 5 - §¸nh dÊu chän vµo « ®Ó hiÓn thÞ líp b¶n ®å - §¸nh dÊu vµo « nÕu muèn líp b¶n ®å ®ã cã thÓ chØnh söa. ChØ cã thÓ chän duy nhÊt mét líp ®Ó chØnh söa - BÊm chän / hoÆc chän lu«n 5.2.1.2 T¹o thªm ®èi t−îng trªn b¶n ®å: a. Thªm ®èi t−îng d¹ng ®iÓm: - BÊm chän - BÊm chuét t¹i vÞ trÝ cÇn t¹o ®èi t−îng d¹ng ®iÓm - BÊm chuét ph¶i ®Ó kÕt thóc b. Thªm ®èi t−îng d¹ng ®−êng: - BÊm chän - BÊm chuét t¹i vÞ trÝ cÇn t¹o ®−êng. §Ó b¾t dÝnh víi ®èi t−îng ®· cã, ta ®ång thêi bÊm gi÷ phÝm Ctrl, ®Ó vÏ ®−êng th¼ng gãc, ta bÊm gi÷ ®ång thêi phÝm Shift. - BÊm chuét ph¶i ®Ó kÕt thóc c. Thªm ®èi t−îng d¹ng ®a gi¸c - BÊm chän - BÊm chuét t¹i vÞ trÝ c¸c ®Ønh cña ®a gi¸c cÇn t¹o. T−¬ng tù ta còng ®ång thêi bÊm gi÷ phÝm Ctrl hoÆc Shift ®Ó b¾t dÝnh ®èi t−îng hoÆc vÏ ®−êng th¼ng gãc. - BÊm chuét ph¶i ®Ó kÕt thóc d. Thªm ®èi t−îng d¹ng nh∙n: - BÊm chän - BÊm chuét t¹i vÞ trÝ cÇn t¹o nh·n - BÊm chuét ph¶i ®Ó kÕt thóc 5.2.1.3 HiÖu chØnh ®èi t−îng trªn b¶n ®å a. Thay ®æi vÞ trÝ ®èi t−îng - Chän ®èi t−îng - BÊm chän hoÆc ®Ó di chuyÓn hoÆc xoay ®èi t−îng - BÊm chuét t¹i vÞ trÝ míi trªn b¶n ®å hoÆc cã thÓ bÊm gi÷ chuét vµ kÐo ®Õn vÞ trÝ míi b. Xãa ®èi t−îng - Chän ®èi t−îng, nÕu cÇn chän nhiÒu ®èi t−îng th× bÊm gi÷ ®ång thêi phÝm Shift - BÊm chän ®Ó xãa - Chän nÕu muèn xãa, nÕu kh«ng ®ång ý xãa c. Thay ®æi thuéc tÝnh ®èi t−îng - Chän ®èi t−îng cÇn thay ®æi §Ò tµi KC 08.29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng §«ng Nam Bé Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu 6 - BÊm chän , xuÊt hiÖn hép tho¹i - Thay ®æi c¸c thuéc tÝnh vÒ mµu kÝch cì, kiÓu ch÷,… Chän nÕu chÊp nhËn thay ®æi, ®Ó bá qua nh÷ng thay ®æi 5.12.4. Liªn kÕt ®èi t−îng kh«ng gian vµ d÷ liÖu a. T¹o liªn kÕt - Chän d÷ liÖu cÇn liªn kÕt - Chän ®èi t−îng trªn b¶n ®å - BÊm nót - Sau khi t¹o xong liªn kÕt, khi ta bÊm vµo ®èi t−îng trªn b¶n ®å th× d÷ liÖu t−¬ng øng sÏ xuÊt hiÖn. Ng−îc l¹i, bÊm chän vµo d÷ liÖu th× ®èi t−îng t−¬ng øng trªn b¶n ®å sÏ ®−îc chän b. Bá liªn kÕt - Chän d÷ liÖu cÇn bá liªn kÕt - Chän ®èi t−îng trªn b¶n ®å - BÊm nót 5.1.2.5 L−u c¸c thay ®æi trªn b¶n ®å - BÊm chän - Chän nÕu muèn l−u vµ nÕu muèn bá qua c¸c thay ®æi 5.2.2 §¨ng nhËp vµo ch−¬ng tr×nh: NhÊp ®óp vµo biÓu t−îng cña ch−¬ng tr×nh trªn mµn h×nh, cöa sæ ch−¬ng tr×nh xuÊt hiÖn §Ò tµi KC 08.29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng §«ng Nam Bé Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu 7 - NhËp vµ - Chän nót ®Ó vµo ch−¬ng tr×nh chÝnh - Muèn tho¸t khái ch−¬ng tr×nh, chän Sau khi ®¨ng nhËp, cöa sæ chÝnh cña ch−¬ng tr×nh sÏ xuÊt hiÖn nh− sau: Ch−¬ng tr×nh cã 2 chÕ ®é sö dông: Khai th¸c vµ cËp nhËt - ChÕ ®é Khai th¸c: chØ ®−îc xem vµ khai th¸c th«ng tin, kh«ng thÓ cËp nhËt hoÆc chØnh söa d÷ liÖu - ChÕ ®é CËp nhËt: cho phÐp söa ®æi, cËp nhËt d÷ liÖu. ChØ cã nh÷ng ng−êi cã trong danh s¸ch cËp nhËt (môc Ng−êi truy cËp) míi cã quyÒn söa ch÷a, cËp nhËt d÷ liÖu. 5.2.3 Qu¶n lý, khai th¸c, cËp nhËt d÷ liÖu (chÕ ®é CËp nhËt) - §Ó khai th¸c, cËp nhËt th«ng tin, chØ cÇn nhÊp chuét vµo môc cÇn quan t©m - §Ó tho¸t vµ vÒ mµn h×nh tr−íc ®ã, bÊm chän D−íi ®©y sÏ h−íng dÉn c¸ch khai th¸c, cËp nhËt th«ng tin mét sè môc tiªu biÓu, c¸c môc kh¸c hoµn toµn t−¬ng tù. 5.2.3.1 Môc Hå chøa th−îng nguån a.§Ó khai th¸c th«ng tin: - Chän trong danh s¸ch cÇn xem th«ng tin Chän môc cÇn khai th¸c, cËp nhËt th«ng tin §Ò tµi KC 08.29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng §«ng Nam Bé Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu 8 - Chän , khi ®ã mµn h×nh sÏ xuÊt hiÖn: - NhËp kho¶ng thêi gian cÇn xem d÷ liÖu trong « vµ . Ch−¬ng tr×nh sÏ hiÓn thÞ c¸c th«ng tin vÒ mùc n−íc, l−u l−îng x¶...cña hå vµ tù ®éng tÝnh c¸c gi¸ trÞ, min, max, trung b×nh. - §Ó xuÊt c¸c d÷ liÖu sang d¹ng Excel, bÊm - §Ó xem biÓu ®å c¸c ®−êng Qx¶ ~t, bÊm Chän kho¶ng thêi gian gian xem d÷ liÖu XuÊt d÷ liÖu sang Excel Xem biÓu ®å Th«ng tin vÒ hå chøa §Ò tµi KC 08.29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng §«ng Nam Bé Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu 9 b. CËp nhËt d÷ liÖu: D÷ liÖu kh«ng gian -Cã thÓ thªm ®èi t−îng kh«ng gian vµo b¶n ®å nh− ®· tr×nh bµy ë môc 5.2.1.2. VÝ dô ®Ó thªm mét hå chøa vµo b¶n ®å ta lµm nh− sau - NhËp tªn hå míi vµo vµ nhËp c¸c th«ng sè hå chøa vµo b¶ng - BÊm ®Ó vÏ hå trªn b¶n ®å - T¹o liªn kÕt gi÷a th«ng tin vµ hå võa vÏ - NÕu cã file Word ®Ýnh kÌm th× ta kÐo thanh cuén ë cuèi b¶ng sang ph¶i, bÊm chuét t¹i cét File Word vµ chØ ra ®−êng dÉn ®Õn file ®ã. Sau khi ®· cã file, ta chØ cÇn bÊm vµo vÞ trÝ tªn hå chøa, ch−¬ng tr×nh sÏ tù ®éng më file nµy ra. §ãng file nµy sÏ trë l¹i ch−¬ng tr×nh D÷ liÖu thuéc tÝnh: Cã thÓ nhËp sè liÖu tõ bµm phÝm hoÆc tõ c¸c ch−¬ng tr×nh kh¸c. VÝ dô, ®Ó cËp nhËt th«ng tin vÒ l−u l−îng hå chøa - Chän hå chøa cÇn cËp nhËt, nÕu ch−a cã hå nµy th× ta thªm vµo trong <Danh s¸ch c¸c hå chøa> - BÊm - Di chuyÓn ®Õn dßng cuèi cïng cña b¶ng d÷ liÖu (dïng thanh cuén hoÆc dïng phÝm PageDown) - NhÊp chuét vµo dßng cuèi cïng ®Ó nhËp sè liÖu 5.2.3.2 Môc Thñy v¨n - BÊm chän - BÊm chän tr¹m thñy v¨n cÇn xem - Chän th«ng tin cÇn xem: , , , §Ò tµi KC 08.29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng §«ng Nam Bé Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu 10 - BÊm ®Ó xem chi tiÕt Xem th«ng tin . Cã 2 chÕ ®é xem: vµ Xem : - BÊm chän, xuÊt hiÖn mµn h×nh nh− sau - NhËp kho¶ng thêi gian ®o - Tõng mÆt c¾t sÏ cã mét file ma trËn sè liÖu vËn tèc ë d¹ng Excel. NhÊp ®óp vµo « ký hiÖu mÆt c¾t sÏ xuÊt hiÖn file Excel nµy - §ång thêi mçi mÆt c¾t sÏ cã file ¶nh tr−êng ph©n bè vËn tèc t−¬ng øng. NhÊp ®óp vµo « sÏ xuÊt hiÖn file ¶nh nµy Chän kho¶ng thêi gian gian xem d÷ liÖu XuÊt d÷ liÖu sang Excel Xem biÓu ®å §Ò tµi KC 08.29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng §«ng Nam Bé Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu 11 §Ó cËp nhËt d÷ liÖu: - Di chuyÓn ®Õn dßng cuèi cïng cña b¶ng d÷ liÖu (dïng thanh cuén hoÆc dïng phÝm PageDown) - NhÊp chuét vµo dßng cuèi cïng ®Ó nhËp sè liÖu - BÊm ®Ó phãng to khu vùc cÇn thªm mÆt c¾t vËn tèc - BÊm ®Ó vÏ s¬ häa vÞ trÝ mÆt c¾t - BÊm chän ®èi t−îng vµ d÷ liÖu råi bÊm - NhËp file Excel vµ file ¶nh t−¬ng øng cho tõng mÆt c¾t b»ng c¸ch bÊm vµo « vµ råi chØ ra ®−êng dÉn tíi c¸c file nµy 5.2.3.3 Môc ®Þa h×nh - Chän trong cöa sæ chÝnh ch−¬ng tr×nh, xuÊt hiÖn mµn h×nh sau: - Chän khu vùc ®o vÏ ®Þa h×nh hoÆc tuyÕn luång trong danh s¸ch - BÊm nót ®Ó xem th«ng tin - Chän n¨m kh¶o s¸t, khi ®ã sÏ xuÊt hiÖn mét danh s¸ch con liÖt kª c¸c mÆt c¾t ngang cña n¨m ®ã - §Ó xem file b×nh ®å, chän - §Ó xem file mÆt c¾t ngang, chän §Ó cËp nhËt thªm th«ng tin vÒ ®Þa h×nh: - Chän n¨m cã sè liÖu g¾n kÕt - NhÊp ®óp vµo « vµ ®Ó chØ ra ®−êng dÉn ®Õn c¸c file t−¬ng øng 5.2.3.5 Môc xãi, båi - Chän trong mµn h×nh chÝnh, xuÊt hiÖn cöa sæ - Chän hay ®Ó xem th«ng tin §Ò tµi KC 08.29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng §«ng Nam Bé Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu 12 Mçi vÞ trÝ xãi, båi sÏ cã th«ng tin vÒ vÞ trÝ, tèc ®é,... vµ h×nh ¶nh minh häa. §Ó xem h×nh ¶nh minh häa, nhÊp ®óp vµo « sÏ xuÊt hiÖn ¶nh. §Ó thªm th«ng tin, g¾n kÕt h×nh ¶nh còng lµm t−¬ng tù nh− trªn. Xem ¶nh minh häa VÞ trÝ s¹t lë Th«ng tin vÒ vÞ trÝ s¹t lë

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfsong_dong_nai_song_sai_gon_quan_li_co_so_du_lieu_2789.pdf
Luận văn liên quan