Nghiên cứu hiện trạng và xây dựng các giải pháp kiểm soát ô nhiễm do rác thải sinh hoạt ở Quận Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh

SVTH : TRẦN HỮU THỨC CHƯƠNG I : MỞ ĐẦU 2 CHƯƠNG I : MỞ ĐẦU 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Tân Phú là một quận nội thành của Thành phố Hồ chí Minh. Quá trình đô thị hoá đang diễn ra ở đây rất nhanh, kinh tế ngày càng phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế ngày càng cao nên đời sống nhân dân từng bước cải thiện, do vậy nhu cầu tiêu dùng, tiện nghi trong sinh hoạt cũng tăng lên một cách đáng kể, kết quả dẫn đến là khối lượng rác thải chất thải rắn sinh hoạt tăng lên liên tục tạo áp lực rất lớn cho công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Quá trình hình thành các khu đô thị, khu dân cư ở Quận Tân Phú sẽ tạo ra một lượng đáng kể chất thải rắn sinh hoạt, bên cạnh đó việc thải bỏ chất thải rắn sinh hoạt một cách bừa bãi và không đảm bảo các điều kiện vệ sinh ở các khu đô thị, khu dân cư là nguyên nhân chính là nguồn gốc gây ô nhiễm môi trường, rác thải sinh hoạt tác động trực tiếp lên môi trường đất, nước, không khí làm cho chất lượng môi trường ở đây giảm đi rất nhiều gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và sức khoẻ của người dân sống trong khu vực. Chất thải rắn nói chung và rác thải sinh hoạt nói riêng nếu không có biện pháp quản lý hay xử lý thích hợp thì sẽ là môi trường sống tốt cho các vật trung gian gây bệnh cũng như các hiện trạng ô nhiễm môi trường ở các bãi chôn lấp cụ thể là hiện tượng nước rò rỉ hay các khí phát sinh từ đây đều có ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của người dân trong khu vực. Quận Tân Phú cũng đã và đang đối mặt với những thách thức trên. Mặc dù đã được tăng cường về cở sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và con người, thế nhưng công tác thu gom, xử lý rác thải vẫn chưa đáp ứng được so với nhu cầu thực tế. Điều này nó thể hiện cái được và cái chưa được trong công tác quản lý chất thải rắn nói chung và rác thải sinh hoạt nói riêng của Quận Tân Phú. Chính vì thế, việc nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt tại Quận Tân Phú là một công việc cấp thiết và có ý nghĩa thực tế. Từ đó, đề tài : “Nghiên cứu hiện trạng và xây dựng các giải pháp kiểm soát ô nhiễm do rác thải sinh hoạt ở Quận Tân Phú - Thành phố Hồ chí Minh” được thực hiện sẽ đóng góp cho công tác quản lý CTR đô thị TP.HCM được tốt hơn. 2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Trước sức ép ngày càng gia tăng về khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, hệ thống quản lý đã có nhiều khuyết điểm trong các khâu thu gom, vận chuyển cũng như trong cơ cấu tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận. Vì vậy, đề tài này được thực hiện với mục tiêu : - Nghiên cứu hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt tại quận Tân Phú. - Đánh giá tác động môi trường do rác thải sinh hoạt tại quận Tân Phú. - Xây dựng các giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường và tăng cường tiết kiệm nguyên liệu thông qua việc phân loại và tái chế.

doc2 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/01/2013 | Lượt xem: 2646 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu hiện trạng và xây dựng các giải pháp kiểm soát ô nhiễm do rác thải sinh hoạt ở Quận Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG I : MÔÛ ÑAÀU ÑAËT VAÁN ÑEÀ Taân Phuù laø moät quaän nội thaønh cuûa Thaønh phoá Hoà chí Minh. Quaù trình ñoâ thò hoaù ñang dieãn ra ôû ñaây raát nhanh, kinh teá ngaøy caøng phaùt trieån, toác ñoä taêng tröôûng kinh teá ngaøy caøng cao neân ñôøi soáng nhaân daân töøng böôùc caûi thieän, do vaäy nhu caàu tieâu duøng, tieän nghi trong sinh hoaït cuõng taêng leân moät caùch ñaùng keå, keát quaû daãn ñeán laø khoái löôïng raùc thaûi chaát thaûi raén sinh hoaït taêng leân lieân tuïc taïo aùp löïc raát lôùn cho coâng taùc quaûn lyù, thu gom vaø xöû lyù chaát thaûi raén sinh hoaït. Quaù trình hình thaønh caùc khu ñoâ thò, khu daân cö ôû Quaän Taân Phuù seõ taïo ra moät löôïng ñaùng keå chaát thaûi raén sinh hoaït, beân caïnh ñoù vieäc thaûi boû chaát thaûi raén sinh hoaït moät caùch böøa baõi vaø khoâng ñaûm baûo caùc ñieàu kieän veä sinh ôû caùc khu ñoâ thò, khu daân cö laø nguyeân nhaân chính laø nguoàn goác gaây oâ nhieãm moâi tröôøng, raùc thaûi sinh hoaït taùc ñoäng tröïc tieáp leân moâi tröôøng ñaát, nöôùc, khoâng khí laøm cho chaát löôïng moâi tröôøng ôû ñaây giaûm ñi raát nhieàu gaây aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán cuoäc soáng vaø söùc khoeû cuûa ngöôøi daân soáng trong khu vöïc. Chaát thaûi raén noùi chung vaø raùc thaûi sinh hoaït noùi rieâng neáu khoâng coù bieän phaùp quaûn lyù hay xöû lyù thích hôïp thì seõ laø moâi tröôøng soáng toát cho caùc vaät trung gian gaây beänh cuõng nhö caùc hieän traïng oâ nhieãm moâi tröôøng ôû caùc baõi choân laáp cuï theå laø hieän töôïng nöôùc roø ræ hay caùc khí phaùt sinh töø ñaây ñeàu coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán moâi tröôøng soáng cuûa ngöôøi daân trong khu vöïc. Quaän Taân Phuù cuõng ñaõ vaø ñang ñoái maët vôùi nhöõng thaùch thöùc treân. Maëc duø ñaõ ñöôïc taêng cöôøng veà côû sôû vaät chaát, phöông tieän kyõ thuaät vaø con ngöôøi, theá nhöng coâng taùc thu gom, xöû lyù raùc thaûi vaãn chöa ñaùp öùng ñöôïc so vôùi nhu caàu thöïc teá. Ñieàu naøy noù theå hieän caùi ñöôïc vaø caùi chöa ñöôïc trong coâng taùc quaûn lyù chaát thaûi raén noùi chung vaø raùc thaûi sinh hoaït noùi rieâng cuûa Quaän Taân Phuù. Chính vì theá, vieäc nghieân cöùu hieän traïng vaø ñeà xuaát caùc giaûi phaùp quaûn lyù raùc thaûi sinh hoaït taïi Quaän Taân Phuù laø moät coâng vieäc caáp thieát vaø coù yù nghóa thöïc teá. Từ ñoù, ñeà taøi : “Nghieân cöùu hieän traïng vaø xaây döïng caùc giaûi phaùp kieåm soaùt oâ nhieãm do raùc thaûi sinh hoaït ôû Quaän Taân Phuù - Thaønh phoá Hoà chí Minh” ñöôïc thöïc hieän seõ ñoùng goùp cho coâng taùc quaûn lyù CTR ñoâ thò TP.HCM ñöôïc toát hôn. MUÏC TIEÂU CUÛA ÑEÀ TAØI Tröôùc söùc eùp ngaøy caøng gia taêng veà khoái löôïng chaát thaûi raén sinh hoaït, heä thoáng quaûn lyù ñaõ coù nhieàu khuyeát ñieåm trong caùc khaâu thu gom, vaän chuyeån cuõng nhö trong cô caáu toå chöùc thu gom, vaän chuyeån chaát thaûi raén sinh hoaït treân ñòa baøn Quaän. Vì vaäy, ñeà taøi naøy ñöôïc thöïc hieän vôùi muïc tieâu : Nghieân cöùu hieän traïng quaûn lyù raùc thaûi sinh hoaït taïi quaän Taân Phuù. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng do raùc thaûi sinh hoaït taïi quaän Taân Phuù. Xaây döïng caùc giaûi phaùp quaûn lyù raùc thaûi sinh hoaït nhaèm haïn cheá oâ nhieãm moâi tröôøng vaø taêng cöôøng tieát kieäm nguyeân lieäu thoâng qua vieäc phaân loaïi vaø taùi cheá.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docNOP1.DOC
 • pdfHINH.pdf
 • docBIA.doc
 • docloi cam on.doc
 • docMUCLUC.doc
 • docNOP2.doc
 • docNOP3.doc
 • docNOP5.doc
 • docPHIEUTHAMDO.doc
 • docPHU1.doc
 • docPHU.doc
 • docTHUC4.doc