Nghiên cứu hoàn thiện Danh mục giáo dục, đào tạo và Danh mục nghề nghiệp của Việt Nam

Giới thiệu Đề tài “ Nghiên cứu hoàn thiện Danh mục giáo dục, đào tạo và Danh mục nghề nghiệp của Việt Nam” là đề tài cấp Tổng cục thực hiện trong 2 năm 2004 và 2005. Đề tài đã tiến hành nghiên cứu đánh giá tình hình thực hiện các bảng Danh mục giáo dục, đào tạo và các bảng Danh mục nghề nghiệp của Việt Nam trong những năm qua. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của Hệ thống giáo dục Việt Nam, kinh nghiệm xây dựng Hệ thống phân loại giáo dục đào tạo của quốc tế và một số quốc gia trên thế giới. Trên cơ sở các nghiên cứu trên, nhóm nghiên cứu đề tài đã đ−a ra h−ớng hoàn thiện Danh mục giáo dục, đào tạo; Danh mục nghề nghiệp và các căn cứ, nguyên tắc để phân loại. Dựa trên các căn cứ lý luận và thực tiễn, các nguyên tăc đề xuất, đề tài đã kiến nghị Danh mục giáo dục, đào tạo và Danh mục nghề nghiệp của Việt Nam mới. Danh mục giáo dục, đào tạo với 2 cấp và đ−ợc mã hoá bằng 6 chữ số. Cấp I gồm 2 chữ số phản ánh trình độ giáo dục; cấp II gồm 4 chữ số phản ánh lĩnh vực giáo dục đào tạo. Danh mục nghề nghiệp với 4 cấp và đ−ợc mã hoá bằng 4 chữ số, đối với cả 2 Danh mục đều có phần giải thích nội dung chủ yếu của các nhóm trình độ giáo dục, lĩnh vực giáo dục vào các nhóm nghề nghiệp theo trình độ chuyên môn kỹ thuật, lĩnh vực hoạt động . Do yêu cầu đòi hỏi cấp bách của thực tế công tác quản lý nói chung và yêu cầu của công tác thống kê nói riêng, quá trình triển khai nghiên cứu chia thành 2 phần, phần một: nghiên cứu hoàn thiện Danh mục giáo dục, đào tạo thực hiện năm 2004, phần hai: nghiên cứu hoàn thiện Danh mục nghề nghiệp triển khai năm 2005. Phần một của đề tài kết thúc năm 2004, kết quả nghiên cứu đã nghiệm thu sơ bộ và đ−ợc Vụ Ph−ơng pháp chế độ hoàn thiện trình Chính phủ phê duyệt ban hành theo Quyết định số 25/2005/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2005 để đ−a vào ứng dụng thực tế. Chúng tôi hy vọng kết quả nghiên cứu của phần hai “Danh mục nghề nghiệp của Việt Nam” sẽ đ−ợc tiếp tục hoàn thiện để trình Chính phủ phê duyệt ban hành đ−a vào ứng dụng thực tế trong thời gian tới đây.

pdf72 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 1609 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu hoàn thiện Danh mục giáo dục, đào tạo và Danh mục nghề nghiệp của Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lîi ®Æc thï kh¸c. 15: L·nh ®¹o trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp khoa häc vµ gi¸o dôc, bao gåmViÖn tr−ëng, Phã viÖn tr−ëng, gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc c¸c viÖn vµ trung t©m nghiªn cøu triÓn khai cÊp quèc gia. ViÖn tr−ëng, Phã viÖn tr−ëng, gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc c¸c viÖn vµ trung t©m nghiªn cøu triÓn khai thuéc bé, c¬ quan ngang bé; 50 ViÖn tr−ëng, Phã viÖn tr−ëng, gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc c¸c viÖn vµ trung t©m nghiªn cøu triÓn khai thuéc c¸c tr−êng ®¹i häc, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc bé, ngµnh, c¸c viÖn, trung t©m nghiªn cøu trùc thuéc viÖn, trung t©m nghiªn cøu triÓn khai cÊp quèc gia. ViÖn tr−ëng, Phã viÖn tr−ëng, gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc c¸c viÖn vµ trung t©m nghiªn cøu triÓn khai thuéc c¸c tØnh, thµnh phè. HiÖu tr−ëng, Phã hiÖu tr−ëng c¸c tr−êng cÊp quèc gia; HiÖu tr−ëng, Phã hiÖu tr−ëng, gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc c¸c tr−êng, trung t©m ®µo t¹o cña c¸c c¬ quan trùc thuéc bé, c¬ quan ngang bé HiÖu tr−ëng, Phã hiÖu tr−ëng, gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc cña c¸c tr−êng, trung t©m ®µo t¹o cña c¸c c¬ quan trùc thuéc bé, c¬ quan ngang bé HiÖu tr−ëng, Phã hiÖu tr−ëng, gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc c¸c tr−êng, trung t©m ®µo t¹o thuéc c¸c tØnh, thµnh phè. 16: L·nh ®¹o trong c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh vµ dÞch vô qui m« lín, bao gåm, Chñ tÞch, Phã chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ; Tæng gi¸m ®èc, Phã tæng gi¸m ®èc cña c¸c Tæng c«ng ty, liªn hiÖp vµ t−¬ng ®−¬ng. Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm vËt chÊt, s¶n phÈm dÞch vô vµ triÓn khai c«ng nghÖ thuéc c¸c ngµnh nh−: N«ng nghiÖp, L©m nghiÖp, Thuû s¶n, C«ng nhiÖp khai th¸c má, chÕ biÕn, s¶n xuÊt vµ ph©n phèi ®iÖn, ga, khÝ ®èt vµ n−íc. X©y dùng, kiÕn tróc; Th−¬ng nghiÖp b¸n bu«n, b¸n lÎ, söa ch÷a ®å dïng c¸ nh©n vµ gia ®×nh; Kh¸ch s¹n, nhµ hµng; vËn t¶i, kho b·i vµ b−u chÝnh viÔn th«ng; dÞch vô kinh doanh bÊt ®éng s¶n, trung gian tµi chÝnh; dÞch vô c¸ nh©n vµ dÞch vô c«ng céng vµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt vµ kinh doanh kh¸c. 17: L·nh ®¹o, qu¶n lý ë c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh cã qui m« nhá h¬n, bao gåm: Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc c«ng ty, xÝ nghiÖp thuéc c¸c ngµnh: N«ng nghiÖp, L©m nghiÖp, Thuû s¶n, C«ng nghiÖp khai th¸c má, c«ng nghiÖp chÕ biÕn, s¶n xuÊt vµ ph©n phèi ®iÖn ga khÝ ®èt vµ n−íc; X©y dùng, kiÕn tróc; Th−¬ng m¹i b¸n bu«n, b¸n lÎ, söa ch÷a ®å dïng gia ®×nh vµ c¸ nh©n; Kh¸ch s¹n, nhµ hµng; VËn t¶i kho b·i vµ b−u chÝnh viÔn thong; DÞch vô kinh doanh bÊt ®éng s¶n, trung gian tµi chÝnh; DÞch vô c¸ nh©n vµ dÞch vô c«ng céng. Nhãm 2: C¸c nhµ chuyªn m«n kü thuËt bËc cao C¸c nhµ chuyªn m«n kü thuËt bËc cao lµ c¸c nhµ khoa häc kü thuËt lµm viÖc trong c¸c lÜnh vùc khoa häc tù nhiªn, khoa häc x· héi. C«ng viÖc cña hä 51 lµ nghiªn cøu, ph¸t triÓn, ph¸t minh, triÓn khai c¸c kh¸i niÖm lý thuyÕt vµ ph−¬ng ph¸p thùc hµnh hoÆc øng dông c¸c ph−¬ng ph¸p vµo thùc tÕ c¸c kiÕn thøc vÒ khoa häc tù nhiªn, khoa häc x· héi, khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ, khoa häc sù sèng, y häc, kinh tÕ häc, khoa häc x· héi nh©n v¨n. Gi¶ng d¹y lý thuyÕt, thùc hµnh ë c¸c tr×nh ®é kh¸c nhau vµ gi¶ng d¹y cho c¶ nh÷ng ng−êi khuyÕt tËt. Cung cÊp dÞch vô ph¸p luËt vµ x· héi. S¸ng t¸c, biÓu diÔn nghÖ thuËt, t− vÊn phèi hîp kÕt hîp c¸c nhiÖm vô tren hoÆc gi¸m s¸t c«ng viÖc cña lao ®éng gióp viÖc trong c¸c lÜnh vùc khoa häc tù nhiªn, khoa häc kü thuËt, c«ng t¸c qu¶n lý, kinh tÕ, tµi chÝnh x· héi vv... C¸c nhµ chuyªn m«n kü thuËt bËc cao trong c¸c lÜnh vùc ®¶m ®−¬ng c¸c c«ng viÖc ®ßi hái tr×nh ®é tõ ®¹i häc vµ t−¬ng ®−¬ng trë lªn. Tr×nh ®é nµy cã thÓ ®¹t ®−îc th«ng qua ®µo t¹o chÝnh qui, kh«ng chÝnh qui hoÆc th«ng qua kinh nghiÖm thùc tÕ nhiÒu n¨m. Nhãm nµy ®−îc chia thµnh c¸c nhãm cÊp II sau: 21: Chuyªn gia khoa häc tù nhiªn, to¸n, khoa häc kü thuËt. NhiÖm vô chung cña c¸c chuyªn gia trong nhãm nµy lµ ph©n tÝch, nghiªn cøu, triÓn khai c¸c kh¸i niÖm lý thuyÕt, më réng, hoµn thiÖn c¸c ph−¬ng ph¸p thùc hµnh øng dông khoa häc tù nhiªn vµ khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ, bao gåm: Chuyªn gia vËt lý, thiªn v¨n Chuyªn gia khÝ hËu häc, chuyªn gia nghiªn cøu vÒ dù b¸o thêi tiÕt, nghiªn cøu vÒ khÝ quyÓn Chuyªn gia nghiªn cøu ho¸ c¬ b¶n, ho¸ h÷u c¬, ho¸ v« c¬, ho¸ d−îc, ho¸ sinh; chuyªn gia nghiªn cøu vÒ d−îc häc, d−îc lý Chuyªn gia nghiªn cøu vÒ ®Þa chÊt, ®Þa vËt lý häc Chuyªn gia nghiªn cøu ph©n tÝch, nghiªn cøu c¸c phÐp to¸n, to¸n c¬ b¶n, to¸n øng dông, to¸n vËn trï Chuyªn gia thiÕt kÕ hÖ thèng m¸y tÝnh phÇn cøng vµ phÇn mÒm cho tõng thÕ hÖ m¸y tÝnh ¸p dông cô thÓ. Chuyªn gia ph©n tÝch truyÒn m¹ng, ph©n tÝch hÖ thèng m¸y tÝnh, qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu, qu¶n trÞ m¹ng 52 Chuyªn gia viÕt, kiÓm tra vµ b¶o toµn c¸c ch−¬ng tr×nh m¸y tÝnh, lËp tr×nh cho m¸y tÝnh, cho viÖc truyÒn ®−a th«ng tin, cho c¬ së d÷ liÖu ®¸p øng nhu cÇu sö dông hÖ thèng m¸y tÝnh. Trong nhãm nµy cßn bao gåm c¶ nh÷ng kü s− vÒ phÇn cøng, kü s− sö dông vËn hµnh m¸y tÝnh KiÕn tróc s− nghiªn cøu vµ t− vÊn, thiÕt kÕ h−íng dÉn x©y dùng nhµ cöa, c«ng tr×nh d©n dông, c«ng tr×nh c«ng nghiÖp. T− vÊn vµ chØ ®¹o viÖc söa ch÷a, b¶o hµnh c¸c c«ng tr×nh x©y dùng KiÕn tróc s− x©y dùng, trang trÝ néi thÊt, phèi c¶nh, lËp kÕ ho¹ch hÖ thèng giao th«ng, qui ho¹ch ®« thÞ Kü s− x©y dùng d©n dông, x©y dùng cÇu ®−êng, x©y dùng s©n bay, bÕn c¶ng, nhµ ë, ®−êng giao th«ng vµ kü s− vÒ vËt liÖu x©y dùng Kü s− ®iÖn, n¨ng l−îng ®iÖn, c¬ khÝ Kü s− ®iÖn tö, viÔn th«ng, kü s− vÒ kü thuËt ®iÖn tö, kü thuËt viÔn th«ng Kü s− c¬ khÝ ngµnh hµng kh«ng, ngµnh hµng h¶i, c¬ khÝ chÕ t¹o m¸y mãc thiÕt bÞ n«ng nghiÖp, n¨ng l−îng h¹t nh©n Kü s− nghiªn cøu t− vÊn, ®iÒu chÕ ho¸ chÊt, s¶n xuÊt s¶n phÈm ho¸ chÊt, tæng hîp ®iÒu chÕ c¸c chÊt ho¸ h÷u c¬, ho¸ v« c¬, ho¸ thùc phÈm Kü s− nghiªn cøu t− vÊn vÒ kho¸ng s¶n nh− than, dÇu má kim lo¹i, ®¸ quÝ, khÝ tù nhiªn. Kü s− khai th¸c má, luyªn kim, tinh chÕ kim lo¹i Kü s− chôp ¶nh phôc vô vÏ b¶n ®å, kü s− b¶n ®å ®Þa lý hµnh chÝnh, b¶n ®å ®Þa chÊt, b¶n ®å hµng kh«ng Kü s− kiÓm tra chÊt l−îng s¶n phÈm, kü s− kü thuËt ngµnh dÖt, kü s− nghiªn cøu hîp lý ho¸ s¶n xuÊt, kü s− lËp b¶n vÏ chi tiÕt thi c«ng 22: Chuyªn gia khoa häc sù sèng, y, d−îc häc Chuyªn gia khoa häc sù sèng, y, d−îc häc cã nhiÖm vô tiÕn hµnh nghiªn cøu c¶i tiÕn vµ ph¸t triÓn hoµn thiÖn c¸c kh¸i niÖm lý thuyÕt vµ c¸c ph−¬ng ph¸p thùc hµnh, triÓn khai øng dông c¸c kiÕn thøc khoa häc liªn quan ®Õn lÜnh vùc sinh vËt häc, ho¸ häc, vi trïng häc, d−îc lý häc, bÖnh lý häc, n«ng häc, y häc. 53 C«ng viÖc cô thÓ cña c¸c chuyªn gia thuéc nhãm nµy lµ tiÕn hµnh nghiªn cøu c¶i tiÕn, t− vÊn hoÆc øng dông nh÷ng kiÕn thøc khoa häc ®¹t ®−îc th«ng qua nghiªn cøu c¸c h×nh th¸i ®êi sèng cña con ng−êi, ®éng vËt, thùc vËt, bao gåm c¸c c¬ quan ®Æc biÖt, c¸c m«, tÕ bµo vi sinh vËt vµ ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè m«i tr−êng hoÆc d−îc phÈm vµ c¸c chÊt kh¸c tíi chóng. Nghiªn cøu phßng, chèng vµ ®iÒu trÞ bÖnh cho ng−êi, ®éng vËt vµ thùc vËt. H−íng dÉn vµ thùc hiÖn viÖc ch¨m sãc søc khoÎ hoÆc t¨ng c−êng søc khoÎ cho con ng−êi. Biªn so¹n c¸c tµi liÖu, b¸o c¸o khoa häc vÒ c¸c lÜnh vùc trªn. C¸c chuyªn gia ®−îc ph©n lo¹i vµo nhãm nµy gåm: Chuyªn gia vi khuÈn häc, sinh vËt ho¹c, thùc vËt häc, sinh th¸i häc, vi sinh vËt, ®éng vËt häc, ho¸ sinh, chuyªn gia nghiªn cøu bÖnh lý, chuyªn gia nghiªn cøu vÒ d−îc, nghiªn cøu gi¶i phÉu C¸c b¸c sÜ nha khoa trång r¨ng, ch÷a r¨ng, chØnh hµm, phÉu thuËt r¨ng, hµm... B¸c sÜ thó y vµ nh÷ng ng−êi lµm c«ng t¸c thó y vµ dÞch tÔ häc D−îc sÜ vµ c¸c chuyªn gia ch¨m sãc søc khoÎ kh¸c nh− y t¸, hé lý vµ nh÷ng ng−êi ®ì ®Ó 23. Gi¸o viªn vµ c¸c chuyªn gia gi¸o dôc NhiÖm vô cña nh÷ng ng−êi trong nhãm nµy lµ trùc tiÕp gi¶ng d¹y lý thuyÕt vµ thùc hµnh ë c¸c tr×nh ®é vµ lÜnh vùc kh¸c nhau. Nghiªn cøu, c¶i tiÕn vµ triÓn khai c¸c kh¸i niÖm, lý thuyÕt vµ ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y thÝch hîp víi m«n häc vµ ®èi t−îng cô thÓ. ChuÈn bÞ gi¸o tr×nh vµ tµi liÖu, s¸ch gi¸o khoa vµ c¸c c«ng cô häc tËp. -Nh÷ng ng−êi trùc tiÕp gi¶ng d¹y gåm: Gi¸o viªn cao ®¼ng, ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc; gi¸o viªn trung häc chuyªn nghiÖp; gi¸o viªn d¹y nghÒ dµi h¹n, d¹y nghÒ ng¾n h¹n; gi¸o viªn d¹y bæ tóc v¨n ho¸; gi¸o viªn d¹y c¸c ®èi t−îng khuyÕt tËt; gi¸o viª¶ntung häc phæ th«ng, trung häc c¬ së, gi¸o viªn tiÓu häc, gi¸o viªn mÇm non. -Nh÷ng ng−êi chuyªn nghiªn cøu vÒ ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc, c«ng cô trî gi¶ng, biªn so¹n ch−¬ng tr×nh gi¶ng d¹y, trî gi¶ng; thanh tra gi¸o dôc. 24. Chuyªn gia kh¸c C¸c chuyªn gia trong nhãm nµy chñ yÕu lµ h−íng dÉn, nghiªn cøu, c¶i tiÕn hoÆc ph¸t minh, ph¸t triÓn c¸c kh¸i niÖm lý thuyÕt vµ c¸c ph−¬ng ph¸p 54 thùc hµnh hoÆc øng dông kiÕn thøc liªn quan tíi lÜnh vùc phæ biÕn th«ng tin, tæ chøc kinh doanh, kinh tÕ, chÝnh trÞ, triÕt häc, luËt ph¸p t«n gi¸o, ng«n ng÷, x· héi häc, nghÖ thuËt, gi¶i trÝ vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c vÒ lÜnh vùc khoa häc x· héi. NhiÖm vô cô thÓ: Phæ biÕn th«ng tin vµ c¸c ph−¬ng ph¸p nghiÖp vô liªn quan tíi tæ chøc kinh doanh. Tuyªn truyÒn, øng dông luËt ph¸p, cè vÊn hoÆc ¸p dông c¸c kiÕn thøc ®¹t ®−îc th«ng qua nghiªn cøu. Nghiªn cøu ph¸t triÓn ng«n ng÷, triÕt häc, chÝnh trÞ häc, kinh tÕ , ph¸p lý, gi¸o dôc x· héi, t«n gi¸o vµ c¸c häc thuyÕt, kh¸i niÖm lý thuyÕt. BiÓu diÔn nghÖ thuËt, s¸ng t¸c nghÖ thuËt... Nh÷ng ng−êi ®−îc xÕp vµo nhãm nµy gåm: KÕ to¸n, cè vÊn h−íng dÉn, ph©n tÝch nghÒ nghiÖp, viÖc lµm; KÕ to¸n ®iÒu hµnh, qu¶ng c¸o; ph©n tÝch nghiªn cøu thÞ tr−êng; nh÷ng ng−êi lµm viÖc liªn quan ®Õn c«ng chóng; ®¹i lý m«n bµi... Ng−êi bµo ch÷a; ng−êi khëi tè, cè vÊn ph¸p luËt, Ch¸nh ¸n, thÈm ph¸n, quan toµ, nhªn ®iÒu tra c¸c vô ¸n m¹ng; nhµ luËt häc, c«ng chøng viªn... C¸c chuyªn gia l−u tr÷ vµ phô tr¸ch b¶o tµng, thñ th− vµ nh÷ng ng−êi cã liªn quan nh− tr−ng bµy triÓn l·m, tranh ¶nh nghÖ thuËt; nh÷ng ng−êi lµm dÞch vô th«ng tin th−¬ng m¹i, th«ng tin kü thuËt C¸c nhµ kinh tÕ, kinh tÕ l−îng, nhµ nh©n chñng häc, kh¶o cæ häc, d©n téc häc, x· héi häc; c¸c nhµ sö häc, triÕt häc, chÝnh trÞ häc; c¸c nhµ dÞch gi¶, nhµ ng÷ v¨n, dÞch thuËt Nh÷ng ng−êi lµm c«ng t¸c x· héi; lµm c«ng t¸c phóc lîi Nhµ v¨n, nhµ th¬, nhµ phª b×nh, biªn tËp viªn b¸o cÝ, nhµ qu¶ng c¸o Ho¹ sÜ vÏ qu¶ng c¸o, ho¹ sÜ tr¹m træ, kh¾c ho¹, ho¹ sÜ vÏ ch©n dung, ho¹ sÜ phôc chÕ, nhµ ®iªu kh¾c Nh¹c sÜ, ng−êi chØ huy dµn nh¹c, ca sÜ, diÔn viªn, biªn ®¹o móa, ®¹o diÔn phim, ®¹o diÔn s©n khÊu Ng−êi kÓ chuyÖn trªn ra®i«, v« tuyÕn C¸c nghÒ vÒ t«n gi¸o nh−: nhµ s−, thÇy tÕ, môc s−, thÇy tu, n÷ tu sÜ, gi¸o sÜ. 55 Nhãm III: Kü thuËt viªn (tr×nh ®é t−¬ng ®−¬ng trung häc chuyªn nghiÖp) Bao gåm c¸c kü thuËt viªn lµm c¸c nghÒ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc kü thuËt hoÆc c¸c nhiÖm vô cã liªn quan ®Õn nghiªn cøu vµ øng dông c¸c kh¸i niÖm khoa häc hay ý t−ëng nghÖ thuËt vµ c¸c ph−¬ng ph¸p vËn dông hay c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn c¸c qui ®Þnh cña ChÝnh phñ, cña doanh nghiÖp; gi¶ng d¹y ë c¸c cÊp tr×nh ®é nhÊt ®Þnh. HÇu hÕt c¸c nghÒ nghiÖp ë nhãm nµy ®Òu yªu cÇu kü n¨ng ë møc thø 3 cña hÖ thèng ph©n lo¹i. Nh÷ng c«ng viÖc chÝnh mµ c¸c kü thuËt viªn vµ c¸c nghÒ cã liªn quan th−êng ®¶m nhËn lµ: ®¶m tr¸ch vµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kü thuËt liªn quan ®Õn nghiªn cøu, øng dông c¸c kh¸i niÖm vµ ph−¬ng ph¸p vËn dông trong lÜnh vùc khoa häc tù nhiªn, bao gåm; c¬ khÝ vµ c«ng nghÖ, x©y dùng, kiÕn tróc, y häc, khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n. Gi¶ng d¹y trÎ em ë tr×nh ®é tiÓu häc, mÉu gi¸o, trÎ em bÞ tµng tËt. H−íng dÉn vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô kü thuËt liªn quan ®Õn th−¬ng m¹i, tµi chÝnh, hµnh chÝnh, bao gåm c¶ h−íng dÉn thi hµnh mét sè bé luËt vµ qui ®Þnh cña ChÝnh phñ còng nh− c¸c vÊn ®Ò vÒ x· héi kh¸c. Cung cÊp dÞch vô mü thuËt vµ thÓ thao gi¶i trÝ. Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô liªn quan ®Õn tÝn ng−ìng, t«n gi¸o. Ngoµi ra nhiÖm vô cña hä cßn gi¸m s¸t c¸c nh©n viªn kh¸c. Kü thuËt viªn vµ c¸c nghÒ nghiÖp kh¸c cã liªn quan nhËn sù chØ ®¹o cña c¸c nhµ l·nh ®¹o, c¸c nhµ qu¶n lý tõ c¸c c¬ quan ChÝnh phñ, c¬ quan §¶ng, ®oµn thÓ, hiÖp héi vµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc ng−êi cã thÈm quyÒn. Dùa vµo c¸c nhiÖm vô cô thÓ vµ møc ®é tr¸ch nhiÖm ®−îc giao còng nh− yªu cÇu gi¸o dôc ®µo t¹o cÊp quèc gia, cã thÓ ph©n c¸c nghÒ trong nhãm nµy thµnh c¸c nhãm cÊp II nh− sau: 31: Kü thuËt viªn trong lÜnh vùc khoa häc tù nhiªn vµ khoa häc kü thuËt NhiÖm vô cña kü thuËt viªn trong nhãm nµy: ®¶m nhËn vµ tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc kü thuËt trong lÜnh vùc khoa häc tù nhiªn, tin häc, vËn hµnh m¸y mãc, c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö, quang häc, l¸i m¸y bay vµ ®iÒu khiÓn tµu. KiÓm tra viÖc øng dông c¸c tiªu chuÈn vµ qui tr×nh an toµn chÊt l−îng s¶n phÈm. Hä cã thÓ nhËn sù h−íng dÉn chØ ®¹o tõ c¸c nhµ l·ng ®¹o, qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh trùc tiÕp. Kü thuËt viªn trong nhãm nµy gåm: 311. Kü thuËt viªn khoa häc tù nhiªn vµ khoa häc kü thuËt, lµm viÖc trong c¸c lÜnh vùc; 56 Ho¸ häc, vËt lý ®Þa vËt lý, ®Þa chÊt, khÝ t−îng häc, thiªn v¨n häc vµ c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn ngµnh c«ng nghiÖp, y tÕ, qu©n sù vµ c¸c øng dông thùc tÕ kh¸c cña ¸cc kÕt qu¶ nghiªn cøu. Kü thuËt viªn x©y dùng thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô liªn quan ®Õn nghiªn cøu x©y dùng, thiÕt kÕ c«ng tr×nh, x©y dùng, vËn hµnh, b¶o tr× vµ söa ch÷a nhµ cöa c¸c cÊu tróc, c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c nh− hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc, cÇu cèng, ®−êng x¸, ®Ëp n−íc vµ s©n bay, bÕn c¶ng. Nh÷ng ng−êi nµy th−êng lµ ®èc c«ng, kü thuËt viªn x©y dùng, gi¸m s¸t viªn x©y dùng. Kü thuËt viªn ngµnh ®iÖn ®¶m nhËn c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn nghiªn cøu ®iÖn còng nh− thiÕt kÕ, s¶n xuÊt, l¾p r¸p, x©y dùng, vËn hµnh, b¶o tr× vµ söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ ®iÖn vµ hÖ thèng ph©n phèi ®iÖn. Kü thuËt viªn ®iÖn tö, kü thuËt viªn viÔn th«ng ®¶m nhËn c¸c c«ng viÖc liªn quan tíi nghiªn cøu øng dông ngµnh ®iÖn tö viÔn th«ng còng nh− thiÕt kÕ, s¶n xuÊt, l¾p r¸p, x©y dùng, vËn hµnh, b¶o tr× vµ söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö vµ c¸c hÖ thèng ®iÖn c¬ häc viÔn th«ng. Kü thuËt viªn c¬ khÝ, hµng kh«ng, hµng h¶i, nguyªn tö, ®¶m nhËn c¸c c«ng viÖc liªn quan tíi nghiªn cøu øng dông ngµnh c¬ khÝ còng nh− thiÕt kÕ, s¶n xuÊt, l¾p r¸p, x©y dùng, l¾p ®Æt m¸y mãc thiÕt bÞ, vËn hµnh, b¶o tr× vµ söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ. Kü thuËt viªn ho¸ chÊt, dÇu khÝ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc liªn quan tíi nghiªn cøu, ®iÒu chÕ, tæng hîp, kiÓm tra mÉu ho¸ chÊt; thiÕt kÕ, s¶n xuÊt, l¾p r¸p, x©y dùng, vËn hµnh, b¶o tr× vµ söa ch÷a thiÕt bÞ hã häc. Kü thuËt viªn khai th¸c má vµ kü thuËt viªn luyÖn kim thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn nghiªn cøu c¸c ph−¬ng ph¸p khai th¸c vµ chiÕt xuÊt dÇu, khÝ, kho¸ng s¶n thÓ r¾n nh− quÆng, than.... thiÕt kÕ, x©y dùng, vËn hµnh, b¶o tr× vµ söa ch÷a thiÕt bÞ khai th¸c má còng nh− l¾p ®Æt trong má, c¸c hÖ thèng vËn chuyÓn vµ l−u tr÷ dÇu vµ khÝ ®èt tù nhiªn vµ c¸c hÖ thèng vËn chuyÓn trong c¸c nhµ m¸y chiÕt xuÊt kim lo¹i th« tõ quÆng vµ kim lo¹i tinh chÕ. Kü thuËt viªn can vÏ kü thuËt bao gåm, kü thuËt viªn ®o vÏ ®Þa h×nh, ®o vÏ ®Þa h×nh ngµnh kiÕn tróc, vÏ ®Þa h×nh ngµnh kü thuËt vÏ b¶n ®å, vÏ ®Þa h×nh ngµnh x©y dùng d©n dông, vÏ minh ho¹ kü thuËt. Kü thuËt viªn thu thËp sè liÖu, cung cÊp, hç trî kü thuËt liªn quan ®Õn lËp kÕ ho¹ch, sö dông nh©n lùc, nguyªn vËt liÖu, thiÕt bÞ an toµn, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn ghi chÐp thêi gian cña m¸y mãc thiÕt bÞ. 57 312. Kü thuËt viªn liªn quan ®Õn m¸y tÝnh, bao gåm: Trî lý lËp t×nh m¸y tÝnh, trî lý ph©n tÝch hÖ thèng, kü thuËt viªn vËn hµnh m¸y tÝnh vµ ®iÒu khiÓn ng−êi m¸y c«ng nghiÖp. Kü thuËt viªn vËn hµnh vµ kiÓm so¸t c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi vµ c¸c thiÕt bÞ liªn quan ®Õn m¸y tÝnh phôc vô viÖc ghi l¹i, l−u gi÷, truyÒn ®−a vµ xö lý sè liÖu d¹ng sè vµ hiÓn thÞ sè liÖu d¹ng ch÷ theo yªu cÇu cña ng−êi sö dông; ®iÒu hµnh m¸y in tèc ®é cao. 313. Kü thuËt viªn vËn hµnh thiÕt bÞ quang häc vµ ®iÖn tö, nhiÖm vô cña hä vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ quang häc, ®iÖn tö thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nh− chôp ¶nh, chiÕu phim, quay video vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c ®Ó ghi l¹i hoÆc s¾p xÕp h×nh ¶nh vµ ©m thanh. VËn hµnh c¸c thiÕt bÞ vµ hÖ thèng ph¸t thanh vµ viÔn th«ng còng nh− c¸c thiÕt bÞ kü thuËt sö dông cho chuÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ bÖnh trong y häc. Kü thuËt viªn trong nhãm nµy gåm: Nh÷ng ng−êi ®iÒu khiÓn m¸y quay phim, m¸y quay vide«, m¸y ¶nh, m¸y thu thanh, thu h×nh, c¸c thiÕt bÞ studi«. Nh÷ng ng−êi ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ truyÒn thanh, truyÒn h×nh, thiÕt bÞ viÔn th«ng, thiÕt bÞ v« tuyÕn truyÒn h×nh. Nh÷ng ng−êi vËn hµnh thiÕt bÞ m¸y ®iÖn tim, thiÕt bÞ chôp x quang, thiÕt bÞ siªu ©m vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c phôc vô kh¸m ch÷a bÖnh. 314. Kü thuËt viªn ®iÒu khiÓn ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®−êng thuû, ®−êng kh«ng, nhiÖm vô cña hä lµ chØ huy, ®iÒu khiÓn,b¶o tr× vµ söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ c¬ khÝ, ®iÖn, ®iÖn tö trªn tµu vµ m¸y bay, thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng kü thuËt ®Ó b¶o sù vËn hµnh còng nh− ho¹t ®éng hiÖu qu¶, an toµn cña c¸c ph−¬ng tiÖn. Gi¸m s¸t kü thuËt trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt, b¶o tr× vµ söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ tµu vµ m¸y bay ®¶m b¶o tu©n thñ c¸c quy ®Þnh, quy c¸ch kü thuËt ®Ò ra Nh÷ng kü thuËt viªn ®−îc ph©n lo¹i vµo nhãm nµy gåm: Kü thuËt viªn ®iÒu hµnh, b¶o tr×, söa ch÷a tµu thuû vµ ca n«, thuyÒn tr−ëng vµ hoa tiªu, phi c«ng, ng−êi kiÓm so¸t, an toµn kh«ng l−u 315. Thanh tra viªn vÒ an toµn vµ chÊt l−îng, bao gåm c¸c thanh tra viªn vÒ an toµn vµ chÊt l−îng, thay mÆt cho c¸c c¬ quan, cho c¸c doanh nghiÖp, cho c¸c ngµnh kiÓm tra qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vµ c¸c 58 nguyªn t¾c liªn quan ®Õn phßng ch¸y næ vµ c¸c rñi ro kh¸c, an toµn nghÒ nghiÖp, b¶o vÖ søc khoÎ vµ m«i tr−êng, an toµn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, hµng ho¸ vµ dÞch vô, còng nh− c¸c vÊn ®Ò kh¸c cã liªn quan ®Õn tiªu chuÈn chÊt l−îng c¸c quy ®Þnh kü thuËt cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt. Nh÷ng ng−êi ®−îc xÕp trong nhãm nµy gåm: Thanh x©y dùng, thanh tra ho¶ ho¹n, thanh tra phßng ch¸y, ch÷a ch¸y. Thanh tra viªn an toµn søc khoÎ vµ an toµn vÒ chÊt l−îng 32. Kü thuËt viªn khoa häc sù sèng vµ y tÕ , bao gåm nh÷ng ng−êi ®¶m nhËn c¸c c«ng viÖc cã liªn quan tíi viÖc nghiªn cøu vµ øng dông thùc tÕ c¸c kh¸i niÖm, häc thuyÕt, nguyªn lý vµ ph−¬ng ph¸p ho¹t ®éng liªn quan ®Õn c¸c lÜnh vùc n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, vÖ sinh dÞch tÕ, y tÕ, thó y, d−îc vµ c¸c ngµnh cã liªn quan, ®iÒu d−ìng, ®ì ®Î, y häc cæ truyÒn hoÆc ch÷a bÖnh b»ng lßng tin. CÇn chó ý r»ng, dùa vµo c¸c c«ng viÖc cô thÓ vµ møc ®é tr¸ch nhiÖm ®−îc giao còng nh− yªu cÇu gi¸o dôc vµ ®µo t¹o quèc gia, cã thÓ ph©n lo¹i mét sè c«ng viÖc trong nhãm nµy vµo nhãm 22, c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn sù sèng vµ y tÕ 321. Kü thuËt viªn khoa häc sù sèng vµ c¸c ngµnh cã liªn quan ®¶m nhËn nhiÖm vô kü thuËt cã liªn quan tíi viÖc nghiªn cøu vµ øng dông thùc tÕ c¸c kh¸i niÖm, nguyªn lý vµ ph−¬ng ph¸p ho¹t ®éng liªn quan tíi lÜnh vùc sinh häc, ®éng vËt häc, vi khuÈn häc, ho¸ sinh, n«ng häc, l©m häc. Nh÷ng ng−êi ®−îc xÕp vµo nhãm nµy gåm: Kü thuËt viªn vi khuÈn, ho¸ sinh, ng©n hµng m¸u, d−îc lý huyÕt thanh, ®éng vËt häc Kü thuËt viªn n«ng häc, l©m häc vµ kü thuËt viªn thæ nh−ìng Nh÷ng ng−êi t− vÊn trong n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, trî lý gióp viÖc trong c¸c phßng thÝ nghiÖm 322. Kü thuËt viªn vÒ y häc ®¶m nhËn c¸c c«ng viÖc gióp cho viÖc chÈn ®o¸n, phßng, ch÷a bÖnh, c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn nha khoa vµ thó y. t− vÊn c¸c ho¹t ®éng nh»m c¶i thiÖn c¸c ®iÒu kiÖn vÖ sinh, øng dông c¸c ph−¬ng ph¸p vÒ dinh d−ìng vµ chÕ ®é ¨n uèng; kiÓm tra m¾t vµ kª ®¬n kÝnh; t− vÊn ng¨n ngõa vµ ®iÒu trÞ c¸c chøng rèi lo¹n x−¬ng vµ hÖ c¬ b¾p; gióp viÖc cho pha chÕ vµ chuÈn bÞ thuèc vµ c¸c s¶n phÈm ch÷a bÖnh. Hä nhËn sù chØ ®¹o cña c¸c chuyªn gia y tÕ vµ cã thÓ gi¸m s¸t c¸c nh©n viªn cïng lo¹i. 59 Nh÷ng ng−êi ®−îc ph©n vµo nhãm nµy gåm: Trî lý y tÕ, nha khoa, thó y, d−îc, vËt lý trÞ liÖu Nh÷ng ng−êi vÖ sinh phßng dÞch, t− vÊn vÒ chÕ ®é ¨n uèng, chÕ ®é thùc phÈm vµ dinh d−ìng, ®o thÞ lùc, kª d¬n, vµ nh÷ng ng−êi lµm trong khoa m¾t ... Kü thuËt n¾n x−¬ng, khíp, vËt lý trÞ liÖu Trî lý thó y, thô tinh nh©n t¹o, tiªm chñng thó y Trî lý gióp viÖc cho ngµnh d−îc vµ nh÷ng ng−êi gióp ®iÒu trÞ theo ph−¬ng ph¸p vi l−îng, chØnh thanh, chØnh ©m, liÖu ph¸p ... 323. Y t¸, hé lý nhiÖm vô gióp c¸c b¸c sÜ y khoa hoÆc nh÷ng ng−êi ®iÒu d−ìng, ®ì ®Î khi ph¶i øng dông c¸c biÖn ph¸p ®èi víi c¸c ca khã hoÆc gi¶i quyÕt c¸c ca cÊp cøu khi b¸c sÜ ch−a cã mÆt kÞp thêi; cung cÊp dÞch vô ch¨m sãc, t− vÊn bÖnh nh©n èm ®au, mÊt kh¶ n¨ng ho¹t ®éng hay c¸c bÖnh vÒ thÇn kinh; h−íng dÉn c¸c bµ mÑ ch¨m sãc trÎ vµ cã thÓ gi¸m s¸t c¸c nh©n viªn kh¸c cïng lo¹i. CÇn l−u ý, dùa vµo c«ng viÖc cô thÓ vµ møc ®é tr¸ch nhiÖm ®−îc giao còng nh− yªu cÇu gi¸o dôc ®µo t¹o quèc gia, cã thÓ ph©n lo¹i mét sè nghÒ trong nhãm nµy vµo nhãm 223 –y t¸, d−îc t¸, hé lý cao cÊp 324. Trî lý y khoa cæ truyÒn vµ ng−êi ch÷a bÖnh b»ng lßng tin nhiÖm vô cña hä t− vÊn vÒ c¸ch phßng ngõa vµ ®iÒu trÞ bÖnh,chÕ ®é ¨n uèng hîp lý ®Ó b¶o vÖ vµ kh«i phôc søc khoÎ, søc m¹nh thÓ chÊt vµ tinh thÇn; ®iÒu trÞ bÖnh nh©n b»ng kü thuËt cæ truyÒn, ch÷a bÖnh b»ng nh÷ng ¶nh h−ëng tinh thÇn søc m¹nh cña lßng tin. 33.Gi¸o viªn (tr×nh ®é trung cÊp vµ t−¬ng ®−¬ng) NhiÖm vô: chuÈn bÞ gi¸o tr×nh, d¹y häc sinh tiÓu häc vµ mÉu gi¸o; lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nh»m t¹o ®iÒu kiÖn hoµn thiÖn ng«n ng÷ hoÆc kü n¨ng x· héi; hiÖu chØnh hµnh vi cho nh÷ng ng−êi bÞ tµng tËt thÓ chÊt vµ thÇn kinh, d¹y hä häc b»ng hÖ thèng ch÷ næi, c¸ch ®äc b»ng m«i, vµ c¸c ph−¬ng ph¸p trî gióp ®Æc biÖt. Nhãm nµy bao gåm gi¸o viªn d¹y cÊp tiÓu häc, gi¸o viªn d¹y mÉu gi¸o vµ gi¸o viªn c¸c ®èi t−îng tµng t©t. 34. C¸c nghÒ kh¸c Nhãm nµy bao gåm c¸c nghÒ liªn quan ®Õn tµi chÝnh, bu«n b¸n ®¹i lý dÞch vô kinh doanh, hµnh chÝnh vµ phôc vô qu¶n lý, h¶i quan thuÕ vô, c¶nh s¸t ®iÒu tra, nh÷ng ng−êi lµm c«ng t¸c x· héi, v¨n ho¸, nghÖ thuËt, vui ch¬i, gi¶i 60 trÝ, thÓ dôc thÓ thao vµ nh÷ng ng−êi lµm nghÒ hµnh ®¹o. Nh÷ng ng−êi lµm c¸c nghÒ d−íi ®©y ®−îc ph©n vµo nhãm nµy : B¶o hiÓm, giao dÞch vµ bu«n b¸n tµi chÝnh, ®¹i diÖn b¶o hiÓm, bu«n b¸n bÊt ®éng s¶n, t− vÊn vµ tæ chøc du lÞch, m«i giíi th−¬ng m¹i, ®¹i lý th−¬ng m¹i, ®Þnh gi¸, ®Êu gi¸, ®¹i lý thanh to¸n vµ mua hµng, ®¹i lý viÖc lµm vµ tuyÓn dông lao ®éng. NghÒ th− ký, trî lý ph¸p luËt, thèng kª, kÕ to¸n, kÕ ho¹ch, tµi chÝnh, vËt gi¸, ng©n hµng, lao ®éng, tiÒn l−¬ng, tæ chøc nh©n sù, tæ chøc qu¶n lý lao ®éng H¶i quan, thuÕ vô, tuÇn tra biªn giíi, phóc lîi x· héi, c¶nh s¸t ®iÒu tra Nh÷ng ng−êi lµm nghÒ vÒ v¨n ho¸ nghÖ thuËt, vui ch¬i gi¶i trÝ, thÓ thao... Nhãm 6: Lao ®éng cã kü thuËt trong n«ng l©m ng− nghiÖp Nh÷ng ng−êi lµm nghÒ nghiÖp trong nhãm nµy cã nhiÖm vô trång trät, ch¨n nu«i, s¨n b¾t thó vËt, ®¸nh b¾t, nu«i trång thuû s¶n, b¶o vÖ khai th¸c, trång rõng… Do cã sù kh¸c nhau vÒ c¸ch thøc tæ chøc c«ng viÖc, tr×nh ®é kü thËt, ph−¬ng thøc tiªu thô s¶n phÈm, nªn nhãm nµy chia thµnh 2 nhãm : 61. C«ng nh©n n«ng l©m ng− nghiÖp 62. Ng−êi lµm nghÒ n«ng l©m ng− nghiÖp chñ yÕu lµ tù cung tù cÊp 61. C«ng nh©n n«ng, l©m, ng− nghiÖp C«ng nh©n lµm v−ên vµ lµm ruéng, lËp kÕ ho¹ch tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng phôc vô gieo trång vµ thu hoach mïa mµng, trång c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ vµ c©y kh¸c, trång rau, tæ chøc b¸n c¸c s¶n phÈm cho ng−êi tiªu dïng hoÆc b¸n bu«n… C«ng nh©n ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm bao gåm c¸c b−íc lËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch. C«ng nh©n nµy lËp kÕ ho¹ch ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng cÇn thiÕt cho nh÷ng n«ng tr¹i hçn hîp cã tæ chøc s¶n xuÊt trång trät vµ ch¨n nu«i. Nh÷ng c«ng nh©n nµy lËp kÕ ho¹ch vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng cÇn thiÕt ®Ó trång trät, b¶o tån vµ khai th¸c rõng. Nh÷ng c«ng nh©n nµy ®¸nh b¾t, ch¨n nu«i, vµ ch¨m sãc ®éng vËt sèng, s¨n b¾t, ®¸nh bÉy thó rõng, chim chãc, loµi bß s¸t ®Ó b¸n cho ng−êi mua, tæ chøc b¸n bu«n, b¸n lÎ… 62. Ng−êi lµm nghÒ n«ng, l©m, ng− nghiÖp cã chøc n¨ng, nhiÖm vô t−¬ng tù nh− c¸c c«ng nh©n thuéc nhãm 61 nh−ng nh÷ng ng−êi nµy s¶n xuÊt víi môc ®Ých t©psanr, tù tiªu Nhãm 7: Thî thñ c«ng cã kü thuËt vµ c¸c thî kü thuËt kh¸c cã liªn quan 61 Nhãm nµy ®ßi hái kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp tinh x¶o vµ nghÒ thñ c«ng, ngoµi ra cßn ph¶i hiÓu biÕt vÒ vËt liÖu, c«ng cô sö dông vµ c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nhãm nµy ph©n thµnh: 71.Thî khai th¸c, thî x©y dùng 72. Thî gia c«ng kim lo¹i, thî c¬ khÝ vµ c¸c thî cã liªn quan 73.Thî lµm ®å tinh x¶o, thî thñ c«ng mü nghÖ, thî in Ên vµ c¸c thî cã liªn quan 74. Thî chÕ biÕn l−¬ng thùc, thùc phÈm, ®å gç, hµng dÖt, may, da, giµy 71. Thî khai th¸c, thî x©y dùng NhiÖm vô : - Khai kho¸ng vµ khai th¸c quÆng r¾n tõ d−íi lßng ®Êt hoÆc má lé thiªn, xö lý quÆng th«, t¸ch ®¸, xÎ ®¸, ®Ïo vµ kh¾c ®¸, næ m×n phôc vô khai th¸c vµ x©y X©y dùng, b¶o d−ìng vµ söa ch÷a mãng, t−êng vµ c¸c phÇn chÝnh cña toµ nhµ vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c, kÓ c¶ bªn trong lÉn bªn ngoµi. NhiÖm vô: X©y dùng vµ söa ch÷a nhá vµ lín c¸c toµ nhµ vµ c¸c cÊu tróc kh¸c b»ng c¸ch sö dông c«ng nghÖ vµ vËt liÖu x©y dùng . Lîp, lËt, l¾p ®Æt, b¶o qu¶n vµ söa ch÷a m¸i, sµn nhµ, t−êng, c¸c hÖ thèng c¸ch ®iÖn, ©m, nhiÖt, l¾p kÝnh cöa sæ hoÆc c¸c hÖ thèng kh¸c nh− van nèi, hÖ thèng èng dÉn ®iÖn trong c¸c toµ nhµ vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c. ChuÈn bÞ bÒ mÆt vµ quÐt s¬n vµ c¸c vËt liÖu t−¬ng tù lªn c¸c toµ nhµ vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c; quÐt s¬n hoÆc s¬n bãng lªn xe cé hoÆc c¸c vËt phÈm c«ng nghÖ kh¸c, th−êng sö dông m¸y phun cÇm tay; phñ lªn t−êng vµ trÇn nhµ b»ng giÊy d¸n t−êng, lôa hoÆc c¸c hµng dÖt kh¸c; lµm s¹ch èng khãi; lµm s¹ch mÆt ngoµi toµ nhµ vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c. Cã thÓ bao gåm c¶ gi¸m s¸t c«ng nh©n. 72. Thî gia c«ng kim lo¹i, thî c¬ khÝ vµ c¸c thî cã liªn quan NhiÖm vô : Lµm khu«n (®óc khu«n), ®óc nÊu, hµn vµ ®óc dËp kim lo¹i, l¾p ®Æt, l¾p r¸p, b¶o d−ìng vµ söa ch÷a c¸c cÊu kiÖn kim lo¹i nÆng, c¸c dông cô vµ thiÕt bÞ cã liªn quan, rÌn vµ luyÖn thÐp vµ c¸c kim lo¹i kh«ng quý hiÕm kh¸c, chÕ t¹o vµ söa ch÷a m¸y mãc, c«ng cô, thiÕt bÞ vµ c¸c vËt dông kh¸c, bè trÝ ng−êi ®iÒu khiÓn hoÆc l¾p ®Æt vµ vËn hµnh c¸c c«ng cô c¬ khÝ kh¸c nhau, ®iÒu chØnh, b¶o d−ìng vµ söa ch÷a m¸y mãc c«ng nghiÖp bao gåm c¸c ®éng c¬ xe cé còng nh− c¸c dông cô ®iÖn tö vµ ®iÖn vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c, cã thÓ bao gåm c¶ viÖc gi¸m s¸t c¸c c«ng nh©n kh¸c. Thî nÖn bóa vµ rÌn c¸c thanh, que, thái s¾t, thÐp vµ c¸c kim lo¹i kh¸c ®Ó chÕ t¹o vµ söa ch÷a c¸c lo¹i c«ng cô, thiÕt bÞ vµ c¸c vËt phÈm kh¸c, l¾p ®Æt cho nh÷ng ng−êi vËn hµnh hoÆc l¾p ®Æt vµ vËn hµnh c¸c lo¹i c«ng cô m¸y mãc vµ mµi s¾c bÒ mÆt kim lo¹i. Thî ®iÒu chØnh, l¾p ®Æt, b¶o d−ìng vµ söa ch÷a c¸c ®éng c¬, xe cé, m¸y mãc c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp vµ c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc. NhiÖm vô: §iÒu chØnh, l¾p ®Æt, b¶o d−ìng vµ söa ch÷a ®éng c¬, xe cé, m¸y mãc n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp vµ c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc. Cã thÓ bao gåm c¶ gi¸m s¸t c«ng nh©n. 62 NhiÖm vô: §iÒu chØnh, hiÖu chØnh vµ söa ch÷a c¸c m¸y mãc vµ thiÕt bÞ ®iÖn; ®iÒu chØnh, hiÖu chØnh vµ b¶o d−ìng, söa ch÷a thiÕt bÞ m¸y tÝnh vµ c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö kh¸c; b¶o d−ìng vµ söa ch÷a ®µi, ti vi vµ thiÕt bÞ ©m thanh cã ®é trung thùc cao; l¾p ®Æt, b¶o d−ìng vµ söa ch÷a thiÕt bÞ ®iÖn b¸o vµ ®iÖn tho¹i; l¾p ®Æt vµ söa ch÷a ®−êng d©y ®iÖn vµ c¸p nèi. Cã thÓ bao gåm gi¸m s¸t c¸c c«ng nh©n kh¸c. Thî b¶o d−ìng vµ söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ ®µi vµ tivi, m¸y ghi b¨ng, m¸y video 73. Thî lµm ®å tinh x¶o, thî thñ c«ng mü nghÖ, thî in Ên vµ thî chuyªn nghiÖp cã liªn quan NhiÖm vô : ChÕ t¹o vµ söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ dông cô hµng h¶i, thiªn v¨n, quang häc vµ c¸c dông cô chÝnh x¸c kh¸c, lµm ®å gèm, ®å sø vµ ®å thuû tinh, s¬n quÐt vµ trang trÝ c¸c vËt dông kh¸c nhau; s¶n xuÊt c¸c vËt dông thñ c«ng b»ng gç hoÆc v¶i, da vµ c¸c vËt liÖu cã liªn quan; thùc hiÖn viÖc in Ên hoÆc ®ãng s¸ch, còng cã thÓ bao gåm c¶ viÖc gi¸m s¸t c¸c c«ng nh©n kh¸c. NhiÖm vô : ChÕ t¹o vµ söa ch÷a c¸c lo¹i ®ång hå, dông cô ®o khÝ t−îng, dông cô quang häc, dông cô phÉu thuËt, dông cô ch÷a r¨ng, dông cô chØnh h×nh vµ c¸c thiÕt bÞ vµ dông cô chÝnh x¸c kh¸c; chÕ t¹o vµ söa ch÷a nh¹c cô; c¾t vµ mµi ngäc, chÕ t¹o vµ söa ch÷a ®å trang søc vµ ®å kim lo¹i quý hiÕm. Cã thÓ bao gåm c¶ gi¸m s¸t c¸c c«ng nh©n kh¸c. Nhãm nµy ®−îc ph©n thµnh: NhiÖm vô: Lµm c¸c bµn xoay lµm gèm, ®å gèm, ®å sø, g¹ch, ngãi vµ ®å thuû tinh kh¸c, vÏ trang trÝ lªn c¸c ®å thuû tinh, gèm, sø, ¸p dông ph−¬ng ph¸p s¬n phñ trang trÝ lªn mét sè lo¹i hµng, kh¾c ch÷ hoÆc thiÕt kÕ lªn c¸c ®å nµy. Cã thÓ bao gåm gi¸m s¸t c¸c c«ng nh©n kh¸c. NhiÖm vô: ChuÈn bÞ gç, r¬m, song, m©y, tróc, sËy, x−¬ng, ®¸, vá sß, vá trai vµ c¸c vËt liÖu kh¸c, tr¹m kh¾c, lµm khu«n, l¾p r¸p, s¬n vµ trang trÝ mét sè s¶n phÈm; ®an, mãc, thªu, lµm ®¨ng ten, s¶n xuÊt giµy cæ truyÒn, s¶n xuÊt tói s¸ch, th¾t l−ng vµ c¸c thø trang phôc nhá kh¸c. Cã thÓ bao gåm gi¸m s¸t c«ng nh©n kh¸c. Thî ®Æt vµ bè trÝ c¸c con ch÷ hoÆc b¶n in b»ng tay, hoÆc b»ng m¸y ®iÖn hoÆc m¸y c¬, lµm c¸c b¶n in kÏm dùa vµo c¸c b¶n gèc, t¹o ch÷ trªn ®¸, lµm b¶n in vµ trôc in, lµm vµ in c¸c b¶n in lôa, in trªn giÊy, vµ c¸c lo¹i vËt liÖu giÊy, ®ãng vµ hoµn thiÖn s¸ch. NhiÖm vô: §Æt vµ bè trÝ c¸c con ch÷ hoÆc c¸c b¶n in b»ng tay hoÆc b»ng m¸y ®iÖn, m¸y c¬, lµm c¸c b¶n in kÏm tõ c¸c b¶n bè; t¹o h×nh in trªn ®¸, lµm b¶ng, trôc in, lµm vµ in c¸c b¶n in lôa, in trªn giÊy vµ lªn c¸c vËt liÖu kh¸c, ®ãng b×a s¸ch vµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc hoµn thiÖn s¶n phÈm s¸ch. Cã thÓ bao gåm gi¸m s¸t c«ng nh©n. 74. Thî chÕ biÕn l−¬ng thùc, thùc phÈm, ®å gç, hµng dÖt, may, da, giÇy NhiÖm vô: Xö lý vµ chÕ biÕn thÞt, c¸, h¹t ngò cèc, qu¶, rau, vµ c¸c vËt liÖu cã liªn quan thµnh thùc phÈm vµ sợi thuô ́c lá thµnh thuô ́c lá, nÕm vµ ph©n 63 lo¹i s¶n phÈm vµ ®å uèng; xö lý vµ chÕ biÕn sîi tù nhiªn, da vµ da sèng, lµm vµ söa ch÷a ®å gç vµ c¸c hµng ho¸ lµm b»ng gç kh¸c, thuéc da sèng, da vµ da cßn l«ng lµm nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt sau nµy, lµm vµ söa ch÷a ®å v¶i, quÇn ¸o, mò, giµy vµ c¸c s¶n phÈm cã liªn quan. Bao gåm c¶ viÖc gi¸m s¸t c«ng nh©n. NhiÖm vô : ChÕ biÕn l−¬ng thùc nh− ng«, khoai, s¾n, giÕt mæ sóc vËt, mæ c¸, xö lý thÞt, c¸ vµ chuÈn bÞ chóng vµ c¸c s¶n phÈm thùc phÈm cïng lo¹i, lµm mét sè lo¹i b¸nh m×, b¸nh bÝch quy vµ c¸c s¶n phÈm b»ng bét, chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n rau qu¶ vµ c¸c mÆt hµng cïng lo¹i; nÕm thö vµ ph©n lo¹i mét sè s¶n phÈm thùc phÈm vµ ®å hép, chuÈn bÞ thuèc l¸ vµ lµm c¸c s¶n phÈm thuèc l¸. Cã thÓ bao gåm gi¸m s¸t c«ng nh©n. NhiÖm vô : Ph¬i m−a n¾ng vµ b¶o qu¶n gç; lµm, trang trÝ vµ söa ch÷a ®å gç; lµm, trang trÝ vµ söa ch÷a c¸c bé phâ ̣n hoÆc toµn bé c¸c xe lµm b»ng gç, khung b»ng gç vµ c¸c mÆt hµng b»ng gç kh¸c nh− v¸n tr−ît, guèc, hoÆc c¸c mÆt hµng thÓ thao; l¾p ®Æt hoÆc l¾p ®Æt vµ vËn hµnh c¸c m¸y lµm gç (pha chÕ gç) nh− m¸y c−a chÝnh x¸c, m¸y phay hoÆc m¸y tr¹m kh¾c gç, lµm c¸c ®å tre m©y ®an hoÆc c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i, lµm bµn ch¶i gç, chæi lau sµn b»ng gç. Cã thÓ bao gåm nhiÖm vô gi¸m s¸t c«ng nh©n. NhiÖm vô:Xe sîi tù nhiªn, xe chØ bÖn 1, bÖn 2, bÖn 3, vµ xe sîi t¬ t»m, dÖt v¶i b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p vµ c«ng cô kh¸c nhau; may ®å mÆc, tham gia s¶n xuÊt c¸c ®å may s½n, lµm vµ söa ch÷a c¸c mÆt hµng lµm b»ng l«ng, t¹o mÉu, lµm vµ c¾t v¶i còng nh− c¸c vËt liÖu t−¬ng tù, may v¶i vµ c¸c vËt liÖu t−¬ng tù b»ng tay hoÆc b»ng m¸y thñ c«ng, bäc v¶i c¸c ®å dïng trong nhµ. NhiÖm vô cña häc cßn cã thÓ gi¸m s¸t c«ng nh©n.Nhãm nµy ®−îc ph©n thµnh: NhiÖm vô: ChuÈn bÞ l«ng hoÆc da cã l«ng ®Ó lµm quÇn ¸o vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c b»ng tay hoÆc b»ng c¸c c«ng cô ®¬n gi¶n, thuéc da vµ söa ch÷a giµy vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c lµm b»ng da hoÆc b»ng c¸c vËt liÖu t−¬ng tù (kh«ng kÓ quÇn ¸o, mò vµ g¨ng tay). Cã thÓ bao gåm gi¸m s¸t c«ng nh©n. Nh÷ng ng−êi trong nhãm nghÒ nµy lµm rÊt nhiÒu c«ng viÖc ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm lµ nh÷ng vËt dông trong gia ®×nh ®Ó phôc vô cho b¶n th©n hä hoÆc gia ®×nh hä còng nh− lµ cã ®−îc mét kho¶n thu nhËp nhá b»ng tiÒn mÆt. Nh÷ng c«ng viÖc cã thÓ bao gåm mét hoÆc mét sè c¸c c«ng viÖc sau: ®an ræ, ®Öt chiÕu, nÆn b×nh vµ ®Üa b»ng ®Êt sÐt, dÖt v¶i, lµm ®å néi thÊt, quÇn ¸o, ®å thñ c«ng; lµm nhµ vµ ë vµ n«ng trang; ®ãng thuyÒn vµ can«; nh÷ng c«ng viÖc cã liªn quan kh¸c. Gi¸m s¸t nh÷ng lao ®éng kh¸c. Nhãm 8. Thî cã kü thuËt l¾p r¸p vµ vËn hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ Thî l¾p r¸p vµ vËn hµnh m¸y mãc, thiÕt bÞ l¾p r¸p; vËn hµnh vµ ®iÒu khiÓn m¸y c«ng, n«ng nghiÖp m¸y mãc cã g¾n thiÕt bÞ chuyÓn ®æi th«ng tin ®Ó ®iÒu khiÓn tõ xa; l¸i tµu, xe « t«, m« t«, xe m¸y vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c. C«ng viÖc yªu cÇu chñ yÕu lµ kinh nghiÖm vµ sù hiÓu biÕt vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng, n«ng nghiÖp vµ cã kh¶ n¨ng lµm chñ tèc ®é cña m¸y khi vËn hµnh vµ thÝch øng víi ®æi míi kü thuËt. 64 HÇu hÕt nghÒ nghiÖp trong nhãm nµy yªu cÇu tay nghÒ bËc 2 cña ISCO. 81. Thî vËn hµnh m¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt vËt liÖu s¶n xuÊt Thî vËn hµnh thiÕt bÞ t¹i chç, gi¸m s¸t t¹i chç hoÆc ®iÒu khiÓn tõ xa thiÕt bÞ c«ng nghiÖp cho khai má, xö lý n−íc, m¸y ph¸t ®iÖn hoÆc c¸c m¸y sö dông cho môc ®Ých kh¸c. C«ng viÖc yªu cÇu chñ yÕu lµ kinh nghiÖm vµ sù hiÓu biÕt vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng, n«ng nghiÖp vµ cã kh¶ n¨ng lµm chñ tèc ®é cña m¸y khi vËn hµnh vµ thÝch øng víi ®æi míi kü thuËt. NhiÖm vô: VËn hµnh vµ gi¸m s¸t thiÕt bÞ khai th¸c má hoÆc xö lý kim lo¹i, quÆng, thuû tinh ®å gèm, gç, giÊy, ho¸ chÊt hoÆc xö lý n−íc, m¸y ph¸t ®iÖn vµ c¸c m¸y mãc dïng cho môc ®Ých kh¸c. Thî vËn hµnh thiÕt bÞ khai má vµ xö lý quÆng vËn hµnh vµ gi¸m s¸t thiÕt bÞ cho khai má, xö lý quÆng, ®¸ hoÆc khoan s©u vµ ®µo giÕng. NhiÖm vô: VËn hµnh vµ gi¸m s¸t m¸y mãc thiÕt bÞ khai th¸c má, khoan s©u, ®µo r·nh khu vùc khai th¸c quÆng, ®¸; vËn hµnh vµ gi¸m s¸t m¸y mãc, thiÕt bÞ xö lý quÆng, ®¸ còng nh− ®Ó khoan vµ ®µo giÕng. Cã thÓ bao gåm gi¸m s¸t c¸c nh©n viªn kh¸c. Nh÷ng ng−êi nµy vËn hµnh thiÕt bÞ xö lý kim lo¹i vµ thiÕt bÞ nÊu ch¶y, ®óc, c¸n, cuén vµ nung, xö lý kim lo¹i nhiÖt. NhÖm vô: VËn hµnh vµ ®iÒu khiÓn lß luyÖn kim lo¹i (nÊu ch¶y kim lo¹i, tinh chÕ, nung vµ t¸ch kim lo¹i); vËn hµnh vµ ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ cuén, uèn, d¸t kim lo¹i. Cã thÓ bao gåm gi¸m s¸t c¸c nh©n viªn kh¸c. Nh÷ng ng−êi nµy vËn hµnh vµ ®iÒu khiÓn c¸c lß nung vµ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ kh¸c trong s¶n xuÊt thuû tinh vµ gèm. NhiÖm vô: VËn hµnh vµ ®iÒu khiÓn lß nung, lß luyÖn vµ thiÕt bÞ s¶n xuÊt thuû tinh, gèm. Nh÷ng ng−êi nµy vËn hµnh vµ ®iÒu khiÓn m¸y mãc, thiÕt bÞ c−a, xÎ, bµo, c¾t, nghiÒn, Ðp gç, s¶n xuÊt bét giÊy vµ giÊy. NhiÖm vô: VËn hµnh vµ ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ, m¸y mãc chÕ biÕn gç, s¶n xuÊt bét giÊy, giÊy. Nh÷ng ng−êi nµy vËn hµnh vµ gi¸m s¸t m¸y mãc thiÕt bÞ pha chÕ c¸c ho¸ chÊt. NhiÖm vô: VËn hµnh m¸y nghiÒn, ®un nãng, nhµo trén, ch−ng cÊt vµ läc ho¸ chÊt; vËn hµnh thiÕt bÞ xö lý dÇu má vµ c¸c s¶n phÈm dÇu má. a) m thay ®æi t¸c dông ho¸ häc cña chóng; b) VËn hµnh, gi¸m s¸t m¸y lµm kh« ®Ó s¶n xuÊt ho¸ chÊt vµ c¸c chÊt liªn quan; c) Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cã liªn quan; d) Gi¸m s¸t c¸c nh©n viªn kh¸c. 65 Nh÷ng ng−êi nµy vËn hµnh vµ ®iÒu khiÓn m¸y mãc thiÕt bÞ ph¸t ®iÖn (nhiÖt ®iÖn vµ thuû ®iÖn) lß ®èt, thiÕt bÞ ®éng c¬ cña tµu thuû vµ c¸c lo¹i ®éng c¬ h¬i n−íc kh¸c. NhiÖm vô: VËn hµnh m¸y ph¸t ®iÖn, nåi h¬i vµ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ®Æt cè ®Þnh nh− lß ®èt hoÆc tr¹m b¬m. Nh÷ng ng−êi nµy vËn hµnh vµ ®iÒu khiÓn d©y chuyÒn l¾p r¸p tù ®éng hoÆc b¸n tù ®éng còng nh− ng−êi m¸y c«ng nghiÖp. NhiÖm vô: VËn hµnh vµ ®iÒu khiÓn d©y chuyÒn l¾p r¸p tù ®éng hoÆc b¸n tù ®éng vµ ng−êi m¸y c«ng nghiÖp. 82. Thî l¾p r¸p vµ thî vËn hµnh m¸y Nh÷ng ng−êi nµy vËn hµnh, l¾p r¸p và ®iÒu khiÓn m¸y c«ng nghiÖp t¹i chç hoÆc ®iÒu khiÓn tõ xa hoÆc l¾p r¸p c¸c bé phËn cña m¸y mãc thiÕt bÞ theo tr×nh tù vµ thñ tôc nghiªm ngÆt. C«ng viÖc yªu cÇu chñ yÕu lµ kinh nghiÖm vµ sù hiÓu biÕt vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng, n«ng nghiÖp vµ cã kh¶ n¨ng lµm chñ tèc ®é cña m¸y khi vËn hµnh vµ thÝch øng víi ®æi míi kü thuËt. NhiÖm vô: VËn hµnh vµ gi¸m s¸t m¸y s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm kim lo¹i, kho¸ng chÊt, ho¸ chÊt, cao su, chÊt dÎo, gç, giÊy, v¶i, da vµ da l«ng thó, chÕ biÕn thùc phÈm vµ c¸c s¶n phÈm cã liªn quan; vËn hµnh m¸y in vµ m¸y ®ãng s¸ch; vËn hành m¸y ®ãng gãi, m¸y gi¸n nh·n; l¾p r¸p c¸c c¸c bé phËn m¸y mãc thiÕt bÞ theo tr×nh tù vµ thñ tôc nghiªm ngÆt. Cã thÓ bao gåm gi¸m s¸t c¸c nh©n viªn kh¸c. Nh÷ng ng−êi nµy vËn hµnh vµ ®iÒu khiÓn m¸y s¶n xuÊt s¶n phÈm kim lo¹i hoÆc s¶n phÈm ®−îc lµm chñ yÕu tõ quÆng phi kim lo¹i. NhiÖm vô: VËn hµnh vµ gi¸m s¸t m¸y s¶n xuÊt s¶n phÈm kim lo¹i nh− m¸y tiÖn, m¸y xÐn l«ng cõu, m¸y khoan, m¸y nghiÒn vµ m¸y c«ng cô c−a kim lo¹i, hoÆc m¸y ®Èy, ®óc khu«n, trén, nghiÒn vµ c¾t bª t«ng ®óc s½n vµ c¸c s¶n phÈm b»ng ®¸. Cã thÓ bao gåm gi¸m s¸t c¸c nh©n viªn kh¸c. Nh÷ng ng−êi nµy vËn hµnh vµ gi¸m s¸t m¸y s¶n xuÊt s¶n phÈm ho¸ chÊt, ho¸ mü phÈm, chÊt næ, ho¸ phim ¶nh, chÊt m¹ tr¸ng phñ kim lo¹i hoÆc c¸c s¶n phÈm ho¸ chÊt kh¸c. NhiÖm vô cô thÓ: VËn hµnh vµ gi¸m s¸t m¸y ®óc, m¸y läc, pha trén, lµm lªn men, nghiÒn vµ c¸c ph−¬ng ph¸p xö lý ho¸ häc kh¸c, vËn hµnh m¸y tr¸ng phñ, m¹ kim lo¹i b»ng ho¸ chÊt. Cã thÓ bao gåm gi¸m s¸t c¸c nh©n viªn kh¸c. Nh÷ng ng−êi nµy vËn hµnh m¸y nhµo, trén cao su vµ c¸c hîp chÊt cao su, vµ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm tõ cao su tù nhiªn, cao su tæng hîp vµ chÊt dÎo. NhiÖm vô: VËn hµnh vµ gi¸m s¸t m¸y nhµo trén cao su, c¸c hîp chÊt cao su vµ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm tõ cao su tù nhiªn, cao su tæng hîp vµ chÊt dÎo. Cã thÓ bao gåm gi¸m s¸t c¸c nh©n viªn kh¸c. Nh÷ng ng−êi nµy vËn hµnh vµ ®iÒu khiÓn m¸y s¶n xuÊt gç tù ®éng vµ b¸n tù ®éng ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm hµng lo¹t. 66 NhiÖm vô: VËn hµnh vµ gi¸m s¸t m¸y s¶n xuÊt gç nh− m¸y c−a, ®Ïo, gät, khoan, soi, bµo, tiÖn, kh¾c, tr¹m gç. Cã thÓ bao gåm gi¸m s¸t c¸c nh©n viªn kh¸c. Thî vËn hµnh m¸y in vµ ®ãng s¸ch vËn hµnh, gi¸m s¸t c¸c lo¹i m¸y in, m¸y photocopy, m¸y ®ãng, dËp s¸ch næi, m¸y s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau tõ giÊy, b×a vµ c¸c nguyªn liÖu t−¬ng tù. NhiÖm vô: VËn hµnh, gi¸m s¸t m¸y in, m¸y photocopy, m¸y ®ãng s¸ch, xÐn, dËp s¸ch næi vµ m¸y s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm tõ giÊy vµ tõ c¸c nguyªn liÖu t−¬ng tù. Cã thÓ bao gåm gi¸m s¸t c¸c nh©n viªn kh¸c. Nh÷ng ng−êi nµy vËn hµnh vµ gi¸m s¸t m¸y sn xut sîi, chØ, da sèng, da l«ng thó, tÈy, nhuém, sÊy kh« v¶i vµ c¸c s¶n phÈm tõ v¶i da l«ng thó. NhiÖm vô: VËn hµnh vµ gi¸m s¸t m¸y mãc thiÕt bÞ chuÈn bÞ sîi, chØ, m¸y dÖt, ®an, m¸y thªu, tÈy, nhuém quÇn ¸o, v¶i sîi; vËn hµnh m¸y s¶n xuÊt da sèng, da l«ng thó ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm da hoÆc s¶n xuÊt giÇy dÐp vµ c¸c s¶n phÈm cã liªn quan. Cã thÓ bao gåm gi¸m s¸t c¸c nh©n viªn kh¸c. Thî vËn hµnh m¸y chÕ biÕn thùc phÈm vµ c¸c s¶n phÈm cã liªn quan vËn hµnh vµ gi¸m s¸t m¸y chÕ biÕn thùc phÈm vµ s¶n xuÊt thøc ¨n vµ c¸c s¶n phÈm cã liªn quan cho ng−êi vµ ®éng vËt. NhiÖm vô: Nh÷ng ng−êi nµy vËn hµnh vµ gi¸m s¸t m¸y giÕt, mæ thÞt, c¸; m¸y sn xut c¸c s¶n phÈm tõ thÞt c¸; chÕ biÕn s÷a, kem vµ c¸c s¶n phÈm tõ s÷a; vËn hµnh m¸y xay, nghiÒn h¹t, gia vÞ vµ c¸c s¶n phÈm t−¬ng tù, sn xut b¸nh m×, m× sîi vµ c¸c s¶n phÈm cã liªn quan; chÕ biÕn hoa qu¶ vµ rau xanh; vËn hµnh m¸y sn xut ®−êng; sn xut chÌ, cµ phª, ca cao, thuèc l¸, bia, r−îu, cån vµ ®å uèng kh¸c. Cã thÓ bao gåm gi¸m s¸t c¸c nh©n viªn kh¸c. Thî l¾p r¸p l¾p r¸p c¸c bé phËn thµnh c¸c s¶n phÈm theo thñ tôc l¾p ®Æt chÝnh x¸c. C¸c s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh l¾p r¸p cã thÓ ®−îc chuyÓn tõ mét c«ng nh©n sang c«ng nh©n tiÕp theo trong d©y chuyÒn l¾p r¸p. NhiÖm vô: L¾p r¸p c¸c bé phËn thµnh c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau theo thñ tôc l¾p ®Æt chÝnh x¸c. 83. L¸i xe vµ thî ®iÒu khiÓn c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ cã ®éng c¬ L¸i xe vµ thî ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ ®éng c¬ cã nhiÖm vô l¸i, ®iÒu khiÓn tµu, xe còng nh− c¸c ph−¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c. L¸i hoÆc vËn hµnh m¸y mãc c«ng, n«ng nghiÖp cã ®éng c¬. C«ng viÖc yªu cÇu chñ yÕu kinh nghiÖm vµ sù hiÓu biÕt vÒ c«ng cô vµ m¸y mãc, vÒ vËn hµnh vµ thÝch øng th−êng xuyªn víi ®æi míi kü thuËt. NhiÖm vô cô thÓ: L¸i vµ ®iÒu khiÓn tµu vµ xe cã ®éng c¬; l¸i, vËn hµnh vµ gi¸m s¸t c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng, n«ng nghiÖp; thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc trªn boong tµu vµ c¸c c«ng viÖc t−¬ng tù kh¸c. Cã thÓ bao gåm gi¸m s¸t c¸c nh©n viªn kh¸c. Nh÷ng ng−êi nµy l¸i c¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn trªn ®−êng ray ®Ó vËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch, vËn hµnh c¸c toa xe ®−êng s¾t vµ ®iÒu hµnh c¸c tÝn hiÖu ®−êng s¾t. 67 NhiÖm vô: L¸i tµu ho¶, ®iÒu khiÓn c¸c tÝn hiÖu ®−êng s¾t, bÎ ghi ®−êng s¾t, ®iÒu khiÓn h−íng dÉn tµu trong ga. Cã thÓ bao gåm gi¸m s¸t c¸c nh©n viªn kh¸c. Nh÷ng ng−êi nµy l¸i, b¶o d−ìng, vËn hµnh vµ ®iÒu khiÓn m¸y n«ng nghiÖp vµ c¸c m¸y mãc vËn chuyÓn kh¸c. NhiÖm vô: L¸i, b¶o d−ìng, vËn hµnh, ®iÒu khiÓn m¸y kÐo vµ c¸c m¸y chuyªn dïng kh¸c trong n«ng nghiÖp nh− m¸y chuyÓn ®Êt, m¸y n©ng vµ c¸c thiÕt bÞ liªn quan. Nh©n viªn tµu thuû vµ c¸c nh©n viªn cã liªn quan, thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc trªn boong tµu vµ c¸c c«ng viÖc t−¬ng tù kh¸c. NhiÖm vô: Quan s¸t biÓn, c¶ng ®Ó l¸i tµu theo sù chØ dÉn, quÐt, röa, s¬n, b¶o d−ìng tµu vµ c¸c thiÕt bÞ trªn tµu. Cã thÓ bao gåm gi¸m s¸t c¸c nh©n viªn kh¸c. 9. Lao ®éng gi¶n ®¬n Lao ®éng gi¶n ®¬n lµ nh÷ng nghÒ thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc gi¶n ®¬n chñ yÕu sö dông c«ng cô b»ng tay vµ b»ng søc lao ®éng cña con ng−êi. HÇu hÕt nghÒ nghiÖp trong nhãm nµy ®ßi hái møc tay nghÒ bËc I trong b¶ng ph©n lo¹i nghÒ nghiÖp (ISCO). NhiÖm vô cô thÓ: B¸n hµng trªn ®−êng phè vµ n¬i c«ng céng, b¸n hµng rong; lµm c¸c dÞch vô trªn ®−êng phè; lau röa, b¬m xe; vÖ sinh, tr«ng coi nhµ cöa, kh¸ch s¹n, c¬ quan; lau röa cöa sæ vµ c¸c bÒ mÆt b»ng kÝnh kh¸c cña c¸c toµ nhµ; ph©n ph¸t th− vµ hµng ho¸; chØ dÉn, khu©n v¸c, g¸c cæng, b¶o vÖ; thu nhÆt r¸c r−ëi; quÐt rän ®−êng phè vµ n¬i c«ng céng; thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®¬n gi¶n trong c¸c ngµnh: N«ng nghiÖp, s¨n b¾n, ®¸nh bÉy, thuû s¶n, khai th¸c má, x©y dùng, chÕ t¹o m¸y, ph©n lo¹i s¶n phÈm, l¾p r¸p c¸c bé phËn cña xe m¸y, ®ãng gãi, vËn chuyÓn, ®¹p hoÆc ®iÒu khiÓn c¸c xe vËn chuyÓn hµnh kh¸ch, hµnh lý, hµng ho¸, ®iÒu khiÓn xe ®éng vËt kÐo. Cã thÓ bao gåm gi¸m s¸t c¸c nh©n viªn kh¸c. 91. B¸n hµng vµ lµm c¸c dÞch vô ®¬n gi¶n NghÒ b¸n hµng vµ lµm c¸c dÞch vô ®¬n gi¶n th−êng bao gåm nh÷ng c«ng viÖc liªn quan ®Õn b¸n hµng vµ cung cÊp c¸c dÞch vô kh¸c trªn ®−êng phè, b¸n hµng rong, hoÆc lau chïi, tr«ng nom nhµ cöa, vËn chuyÓn th− tõ, hµng ho¸ hoÆc khu©n v¸c hµnh lý. NhiÖm vô cô thÓ: B¸n hµng trªn hÌ phè vµ n¬i c«ng céng, b¸n hµng rong; lµm dÞch vô trªn hÌ phè nh− quÐt dän, nhÆt r¸c r−ëi, b¬m v¸ xe, tr«ng coi tµi s¶n, nhµ cöa, chØ chç, ph©n ph¸t giao hµng, cÊt gi÷ khu«n v¸c, chuyªn chë hµnh lý. Cã thÓ bao gåm gi¸m s¸t c¸c nh©n viªn kh¸c. Nh÷ng ng−êi lµm nghÒ nghÒ nµy cã nhiÖm vô b¸n thùc phÈm vµ hµng ho¸ trªn hÌ phè, b¸n rong, b¸n qua ®−êng b−u ®iÖn. C¸c c«ng viÖc trong nhãm nµy: ChÕ biÕn s½n ®å ¨n uèng ®Ó b¸n trªn hÌ phè vµ nh÷ng n¬i c«ng céng hoÆc b¸n nh÷ng ®å ¨n uèng ®· ®−îc chÕ biÕn s½n; 68 b¸n hµng cho c¸c c¬ quan, b¸n rong hoÆc b¸n qua ®−êng b−u ®iÖn. Cã thÓ bao gåm gi¸m s¸t c¸c nh©n viªn kh¸c. NghÒ ®¸nh giµy vµ c¸c dÞch vô gi¶n ®¬n kh¸c trªn hÌ phè bao gåm cung cÊp c¸c dÞch vô ®a d¹ng trªn hÌ phè nh− ®¸nh giµy, röa xe con, lµm c¸c viÖc vÆt (mua thuèc l¸, ®−a th−). NhiÖm vô cña nhãm nµy: ®¸nh giµy, röa xe con, ch¹y c¸c viÖc vÆt trªn hÌ phè vµ n¬i c«ng céng kh¸c. Cã thÓ bao gåm gi¸m s¸t c¸c nh©n viªn kh¸c. Nh÷ng ng−êi nµy lµm nh÷ng c«ng viÖc trong hé gia ®×nh, kh¸ch s¹n, v¨n phßng, bÖnh viÖn vµ c¸c tæ chøc kh¸c còng nh− trªn m¸y bay, tµu ho¶, tµu thuû, xe ®iÖn vµ c¸c ph−¬ng tiÖn vËn t¶i t−¬ng tù nh»m gi÷ cho c¸c vËt dông cè ®Þnh vµ bªn trong s¹ch sÏ, hoÆc hä thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc giÆt, lµ b»ng tay. NhiÖm vô cô thÓ: QuÐt dän r¸c r−ëi hoÆc lµm s¹ch b»ng m¸y hót bôi, giÆt lµ c¸c ®å b»ng v¶i (rÌm cöa, kh¨n bµn, ga gi−êng) vµ c¸c ®å vËt kh¸c hoÆc c¸c c«ng viÖc nhµ bÕp kh¸c nhau trong hé gia ®×nh nh− nÊu ¨n, chuÈn bÞ thøc ¨n, tr«ng nom c¸c c«ng viÖc cã liªn quan. Ng−êi tr«ng nom nhµ cöa, lau chïi cöa sæ vµ lµm c¸c nghÒ cã liªn quan gi÷ g×n, tr«ng nom c¸c toµ nhµ, c¸c c¨n hé khÐp kÝn, cao tÇng, kh¸ch s¹n, c¬ quan, nhµ thê, c¸c toµ nhµ kh¸c. NhiÖm vô: Tr«ng coi, lau chïi, söa ch÷a nhá, b¶o qu¶n c¸c toµ nhµ, c¨n hé khÐp kÝn, kh¸ch s¹n, c¬ quan, nhµ thê, c¸c toµ nhµ kh¸c; qu¶n lý, s¾p ®Æt ng−êi ë, nh÷ng ng−êi sö dông nhµ ®Ó gi¶m ån, cung cÊp dÞch vô nhá, cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt. Ng−êi ®−a th−, khu©n v¸c, g¸c cæng vµ ng−êi lµm nh÷ng c«ng viÖc cã liªn quan ph©n ph¸t tin hoÆc ®−a hµng, mang v¸c hµnh lý, phôc vô ë nh÷ng n¬i xe ®ç vµ tr«ng coi tµi s¶n c¸ nh©n vµ c«ng céng, ng¨n ngõa sù ®i vµo bÊt hîp ph¸p, trém c¾p, ho¶ ho¹n hoÆc ®−a dÉn, thu l−îm tiÒn ë c¸c m¸y b¸n hµng tù ®éng. c sè ë ®ång hå ®iÖn, ga, n−íc. NhiÖm vô cô thÓ: ®−a tin, ®−a hµng vµ tin tøc kh¸c gi÷a c¸c ®¬n vÞ, hoÆc tõ ng−êi nµy cho ng−êi kh¸c. Mang v¸c hµnh lý ®Æc biÖt ë kh¸ch s¹n, s©n ga, s©n bay. G¸c cæng, tr«ng coi tµi s¶n hoÆc ®−a dÉn, bá hµng vµo m¸y b¸n hµng tù ®éng, thu l−îm tiÒn tõ c¸c m¸y ®ã hoÆc tõ c¸c ®ång hå. Cã thÓ bao gåm gi¸m s¸t c¸c nh©n viªn kh¸c. Nh÷ng ng−êi nµy thu nhÆt r¸c r−ëi ë c¸c toµ nhµ, ë ®−êng phè vµ c¸c n¬i c«ng céng kh¸c. Gi÷ vÖ sinh ®−êng phè vµ c¸c n¬i c«ng céng, thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc vÆt cho hé gia ®×nh vµ c¸c c¬ quan ®¬n vÞ. NhiÖm vô: Thu l−îm r¸c r−ëi vµ ®æ r¸c; quÐt ®−êng, c«ng viªn vµ n¬i c«ng céng kh¸c; chuyÓn than hoÆc gç vµ cÊt vµo trong hÇm chøa cña hé gia ®×nh hoÆc c¬ quan; chÎ cñi; x¸ch n−íc; lau t¹p bôi vµ lµm c¸c c«ng viÖc linh tinh cho hé gia ®×nh. Cã thÓ bao gåm gi¸m s¸t nh©n viªn kh¸c. 92. Lao ®éng gi¶n ®¬n trong n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n 69 Nh÷ng ng−êi nµy thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc gi¶n ®¬n cã tÝnh chÊt th−êng xuyªn cña nghÒ n«ng, nghÒ rõng, nghÒ c¸, s¨n b¾n ph¶i sö dông c«ng cô cÇm tay th« s¬ vµ ph¶i dïng c¬ b¾p lµ chñ yÕu. NhiÖm vô: Cuèc, xíi, xóc, xÕp, dì, t−íi n−íc, lµm cá, thu ho¹ch rau qu¶; nu«i d−ìng sóc vËt, vÖ sinh chuång tr¹i, ®Êt n«ng nghiÖp, ph¸t quang rõng, vÖ sinh ®¸y biÓn, c¸c c«ng viÖc ®¬n gi¶n kh¸c liªn quan ®Õn trång trät, ch¨n nu«i, thu l−îm rong t¶o biÓn, tr¹i vµ c¸c ®éng vËt kh¸c. C¸c c«ng viÖc gi¶n ®¬n liªn quan ®Õn s¨n b¨n ®¸nh bÉy. Cã thÓ bao gåm gi¸m s¸t c¸c nh©n viªn kh¸c. Nh÷ng ng−êi trong nhãm nµy chñ yÕu thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc gi¶n ®¬n cã tÝnh th−êng xuyªn cu¶ nghÒ n«ng, nghÒ rõng, nghÒ c¸, nghÒ s¨n b¾n cÇn dïng c¸c c«ng cô b»ng tay ®¬n gi¶n vµ ph¶i dïng lùc. NhiÖm vô: Cuèc, xíi, xóc, ®µo, xÕp dì ®¸nh ®èng, cµo, lµm t¬i ®Êt, r¾c bãn ph©n, t−íi n−íc, lµm cá, thu ho¹ch rau qu¶ xanh vµ c¸c lo¹i c©y trång kh¸c. Ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm, vÖ sinh chuång tr¹i, ph¸t quang rõng, c©y xanh trong rõng, lµm s¹ch ®¸y biÓn, thu gom rong t¶o biÓn, b¾t c¸c lo¹i nh− trai, c¸c ®éng vËt kh¸c ë d−íi biÓn, lµm nh÷ng c«ng viÖc liªn quan ®Õn s¨n b¾n, ®¸nh bÉy. 93. Lao ®éng gi¶n ®¬n trong ngµnh khai th¸c má, x©y dùng, c«ng nghiÖp, giao th«ng vËn t¶i vµ lao ®éng gi¶n ®¬n kh¸c. Nh÷ng ng−êi nµy lµm c¸c nghÒ ®¬n gi¶n trong ngµnh khai th¸c má, x©y dùng, c¬ khÝ vµ giao th«ng vËn t¶i chñ yÕu thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®¬n gi¶n vµ cã tÝnh chÊt th−êng xuyªn cÇn dïng ®Õn c«ng cô cÇm tay th« s¬ vµ ph¶i dïng søc lùc. NhiÖm vô: µo, xóc, n©ng, vËn chuyÓn, khu©n v¸c, ph¸t quang, lµm s¹ch, xÕp dì, quÐt dän khu vùc khai th¸c ®¸, r¶i sái, khu©n g¹ch vµ c¸c c«ng viÖc vÆt kh¸c phôc vô x©y dùng, lµm ®−êng, kÌ cèng; lµm c¸c c«ng viÖc ë c«ng tr−êng nh− ®¸nh sËp, dì bá nhµ ®Ó x©y; lµm c¸c c«ng viÖc ®¬n gi¶n trong ngµnh c¬ khÝ nh− ph©n lo¹i c¸c s¶n phÈm, l¾p r¸p ®¬n gi¶n b»ng tay c¸c bé phËn cÊu thµnh mµ kh«ng cÇn ph¶i cã kü thuËt cao vµ ®é chÝnh x¸c lín; ®ãng gãi b»ng tay, mang v¸c hµng ho¸, hµnh lý; ®¹p xe th« s¬, h−íng dÉn c¸c xe hµnh kh¸ch vµ hµng ho¸ vµo c¸c bÕn. Nh÷ng ng−êi nµy thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc gi¶n ®¬n cã tÝnh chÊt th−êng xuyªn vµ cÇn dïng ®Õn c¸c c«ng cô cÇm tay vµ søc lùc. NhiÖm vô: µo, xóc, n©ng, vËn chuyÓn, mang v¸c, lµm s¹ch, lµm quang, xÕp dì, quÐt dän ë má, n¬i khai th¸c quÆng, ®¸, c¸t, sái, lµm nh÷ng c«ng viÖc ë c«ng tr−êng x©y dùng, lµm ®−êng nh− ®¸nh sËp hÇm, dì bá nhµ cöa, r¶i sái, mang v¸c g¹ch ngãi, xi m¨ng, v«i v÷a vµ c¸c c«ng viÖc gi¶n ®¬n kh¸c trong x©y dùng nhµ cöa, ®−êng x¸, kÌ cèng. Cã thÓ bao gåm gi¸m s¸t c¸c nh©n viªn kh¸c. Nh÷ng ng−êi nµy thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc gi¶n ®¬n, cã tÝnh chÊt th−êng xuyªn vµ dïng c¸c c«ng cô cÇm tay vµ lu«n ph¶i dïng søc lùc cña con ng−êi, hoÆc tiÕn hµnh l¾p r¸p, ph©n lo¹i, s¾p xÕp s¶n phÈm. 70 NhiÖm vô: L¾p r¸p c¸c bé phËn ®¬n gi¶n b»ng tay, vËn chuyÓn, khu©n v¸c, bèc xÕp, röa c¸c nguyªn liÖu th« hay c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ, ®ãng gãi b»ng tay. Cã thÓ bao gåm gi¸m s¸t c¸c nh©n viªn kh¸c. Nh÷ng ng−êi nµy vËn chuyÓn vµ bèc xÕp, ®Èy xe thå vµ c¸c lo¹i xe t¶i t−¬ng tù, ®iÒu khiÓn xe sóc vËt kÐo, m¸y n«ng nghiÖp vµ c¸c lo¹i m¸y kh¸c hoÆc mang v¸c hµng ho¸ b»ng tay. 934. Lao ®éng gi¶n ®¬n kh¸c ch−a ®−îc ph©n vµo ®©u 9340. Lao ®éng gi¶n ®¬n kh¸c ch−a ®−îc ph©n vµo ®©u Tµi liÖu tham kh¶o 1. Danh môc nghÒ nghiÖp – Tæng côc Thèng kª (1979). 2. B¶ng Danh môc nghÒ nghiÖp – Tæng côc Thèng kª, Vô Ph−¬ng ph¸p chÕ ®é (9-1999). 3. ISCO-88 International Standard Classification of Occupations – Internationnal Labour Office Geneve. 4. B¶n danh môc nghÒ c«ng nh©n – Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 490/L§TBXH-Q§ ngµy 7 th¸ng 12 n¨m 1991 cña Bé tr−ëng Bé Lao ®éng- Th−¬ng binh vµ X· héi. 5. Tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt cña c«ng nh©n ngµnh B−u ®iÖn (n¨m 1982). 6. Tiªu chuÈn cÊp bËc c«ng nh©n x©y l¾p ®−êng d©y ®iÖn cao thÕ trªn kh«ng cña ngµnh §iÖn lùc (n¨m 1985). 7. Tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt c«ng nh©n ngµnh Giao th«ng v©n t¶i (n¨m 1986). 8. Tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt c«ng nh©n ngµnh X©y dùng (n¨m 1994). 71 9. X¸c ®Þnh nghÒ ®µo t¹o trong tr−êng d¹y nghÒ – NguyÔn ®¨ng Trô, ViÖn Nghiªn cøu Ph¸t triÓn Gi¸o dôc (bµi viÕt cho Héi th¶o X¸c ®Þnh danh môc nghÒ ®µo t¹o träng ®iÓm cña Tr−êng trung häc Y tÕ Lai Ch©u) (6 – 2001). 10. B¸o c¸o kÕt qu¶ ®iÒu tra lao ®éng-viÖc lµm 1-7-2004 – Ban chØ ®¹o ®iÒu tra lao ®éng viÖc lµm trung −¬ng (10 – 2004). 11. B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi V96-04 Nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt chÊt l−îng cao ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng nhiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ - ViÖn nghiªn cøu Ph¸t triÓn Gi¸o dôc, Ban Chuyªn nghiÖp (12 – 1997). 12. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tªn nghÒ c«ng nh©n (§Ò tµi khoa häc cÊp Bé) – Bé Lao ®éng-Th−¬ng binh vµ X· héi, Vô ChÝnh s¸ch lao ®éng vµ ViÖc lµm (5 – 1998).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu hoàn thiện Danh mục giáo dục, đào tạo và Danh mục nghề nghiệp của Việt Nam.pdf