Nghiên cứu khả năng khai thác nước dưới đất vùng Đông Bắc TP Hồ Chí Minh (Thủ Đức - Quận 2 - Quận 9) và đề xuất giải pháp khai thác sử dụng và bảo vệ hợp lý

MỤC LỤC Mục lục . .1 Danh mục các bảng . 4 Danh mục các hình . . 5 Chữ viết tắt . 7 Mở đầu . .8 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VÙNG NGHIÊN CỨU 1.1 Các Đặc Điểm Tự Nhiên . 10 1.1.1 Vị trí địa lý . . 10 1.1.2 Địa hình . . 11 1.1.3 Đặc điểm khí hậu 11 1.1.4 Đặc điểm thủy văn .12 1.2 Các đặc điểm kinh tế xã hội . .13 1.2.1 Đặc điểm kinh tế .13 1.2.2 Đặc điểm xã hội .14 1.2.3 Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội . .16 1.3 Lịch sử nghiên cứu địa chất, địa chất thủy văn .17 1.3.1 Nghiên cứu địa chất .17 1.3.2 Nghiên cứu địa chất thủy văn . 18 CHUƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT, ĐỊA CHẤT THỦY VĂN 2.1 Đặc điểm địa chất 22 21.1 2.1.1 Địa Tầng 22 2.1.1.1 Giơi Mesozoi .22 2.1.1.2 Giơi Kainozoi . .23 2.1.2 Đặc điểm Kiến Tạo 25 2.1.2.1 Cau Trúc . 25 2.1.2.2 Đặc điểm địa mạo . 26 2.1.3 Đặc điểm Tân Kiến Tạo . 26 2.2 Đặc điểm địa chất thủy văn .27 2.2.1 Khái quát nước dưới đất . 27 2.2.2 Các đơn vị chứa nước trong vùng nghiên cứu .28 2.2.2.1 Tầng chứa nước Holocen (qh) . .28 2.2.2.2 Tầng chứa nươc Pleistocen (qp) . .30 2.2.2.3 Tầng chứa nước Pliocen (N2) . 32 2.2.2.4 Phức hệ chứa nước trong đá gốc Mezozoi . .34 CHƯƠNG 3: KHẢ NĂNG KHAI THÁC VÀ HIỆN TRẠNG K HAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG NGHIÊN CỨU 3.1 Khả năng khai thác nước dưới đất . 35 3.1.1 Trữ lượng và phương pháp tính trữ lượng nước dưới đất . .35 3.1.1.1 Trữ lương . .35 3.1.1.2 Phương pháp tính Trư lương . .36 3.1.2 Tiềm năng khai thác tài nguyên nước dưới đất vùng nghiên cứu . .38 3.2 Hiện trạng khai thác nước dưới đất vùng nghiên cứu . 40 3.2.1 Số lượng giếng khoan và mật độ khai thác hiện nay . 40 3.2.2 Lưu lượng khai thác . 43 3.2.3 Chất lượng nước được khai thác . 44 CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ HỢP LÝ 4.1 Các thách thức đối với nguồn nước dưới đất vùng nghiên cứu . .52 4.1.1 Trữ lượng . . 52 4.1.2 Chất lượng . .58 4.2 Đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng và bảo vệ nước dưới đất VNC.71 4.2.1 Giải pháp hành chính . 71 4.2.2 Giải pháp quy hoạch- kế hoạch . 71 4.2.3 Giải pháp về kỹ thuật . .73 4.2.4 Giải pháp kinh tế . .73 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . .75 TaiLiệu Tham Khảo . 77 Phụluc

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/01/2013 | Lượt xem: 2064 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu khả năng khai thác nước dưới đất vùng Đông Bắc TP Hồ Chí Minh (Thủ Đức - Quận 2 - Quận 9) và đề xuất giải pháp khai thác sử dụng và bảo vệ hợp lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÔØI CAÛM ÔN Luaän vaên toát nghieäp naøy ñöôïc hoaøn thaønh laø moät böôùc chuyeån quan troïng töø quaù trình hoïc taäp taïi tröôøng Ñaïi hoïc ñeå ra tröôøng ñi laøm, thôøi gian thöïc hieän Luaän Vaên laø dòp toång hôïp laïi nhöõng kieán thöùc ñaõ ñöôïc hoïc vaø vaän duïng vaøo thöïc teá. Ñeå hoaøn thaønh Luaän Vaên laø söï noã löïc cuûa baûn thaân, söï giuùp ñôõ vaø ñoân ñoác cuûa thaày coâ, gia ñình vaø baïn beø. Em xin göûi lôøi caûm ôn chaân thaønh ñeán Thaày Nguyeãn Vaên Ngaø ( Phoøng QL TTN- KS, Sôû Taøi nguyeân & Moâi tröôøng Tp.HCM ), thaày ñaõ taän tình chæ baûo, truyeàn ñaït kieán thöùc vaø cung caáp taøi lieäu coù lieân quan ñeán Luaän Vaên naøy. Em xin caûm ôn Thaày Coâ giaûng daïy taïi khoa Moâi tröôøng & Coâng ngheä Sinh hoïc- tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä Tp.HCM ñaõ taän tình truyeàn ñaït nhöõng kieán thöùc chuyeân ngaønh trong gaàn 5 naêm hoïc vöøa qua. Em xin caûm ôn gia ñình, ngöôøi thaân vaø baïn beø ñaõ taïo ñieàu kieän, giuùp ñôõ veà tinh thaàn vaø vaät chaát; luoân uûng hoä vaø khích leä em trong suoát quaù trình hoïc taäp vaø thôøi gian thöïc hieän Luaän Vaên. Tp.HCM thaùng 12 naêm 2007

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docloi cam on.doc
  • pdfphuluc1.pdf
Luận văn liên quan